0

Tài liệu Biên dịch tiếng Trung Quốc (Chủ đề Xuất nhập khẩu)

25 5 0
  • Tài liệu Biên dịch tiếng Trung Quốc (Chủ đề Xuất nhập khẩu)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:12

TỔNG HỢP Xuất nhập khẩu 1 TỔNG HỢP Xuất nhập khẩu 今年越南进出⼝总体情况 Tổng quan tình hình XNK của nước ta trong năm nay June 15, 2022 TRUNG VIỆT Bài mẫu Bài tập VIỆT TRUNG Bài mẫu Bài tập BÀI TĂNG GIẢM Bài mẫu BÀI TẬP TỔNG HỢP Xuất nhập khẩu 2 今年越南进出⼝总体情况 Tổng quan tình hình XNK của nước ta trong năm nay ⼀、总体情况: 越南海关统计数据显⽰,今 年越南进出⼝总额近1570亿美元,同⽐增⻓ 23 6%。其中,出⼝721 9亿美元,同⽐增⻓ 26 4%;进. TỔNG HỢP: Xuất nhập Tags @June 15, 2022 Phân loại Tổng hợp Property TRUNG-VIỆT Bài mẫu Bài tập VIỆT-TRUNG Bài mẫu Bài tập BÀI TĂNG GIẢM Bài mẫu BÀI TẬP TRUNG-VIỆT Bài mẫu 今年越南进出⼝总体情况 TỔNG HỢP: Xuất nhập Tổng quan tình hình XNK nước ta năm 今年越南进出⼝总体情况 ⼀、总体情况: 越南海关统计数据显⽰,今 年越南进出⼝总额近1570亿美元,同⽐增⻓ 23.6%。其中,出⼝721.9亿美元,同⽐增⻓ 26.4%;进⼝848亿美元,增⻓21.2%。贸易 逆差126.1亿美元,占进⼝总额的17.5%。外 资企业进出⼝达709.2亿美元,同⽐增⻓ 41.5%。其中,出⼝341亿美元,同⽐增⻓ 41.2%,占全国出⼝总额的47%;进⼝369.7亿 美元,同⽐增⻓41.8%,占进⼝总额的43.6%。   Tổng quan tình hình XNK nước ta năm I Tình hình chung:  Theo số liệu thống kê Hải quan, tổng kim ngạch XNK nước ta năm đạt gần 157 tỉ USD, tăng 23,6% so với năm ngối Trong đó, kim ngạch XK đạt 72,19 tỉ USD, tăng 26,4%; kim ngạch NK đạt 84,4 tỉ USD, tăng 21,2%; nhập siêu 12,61 tỉ USD, chiếm 17,5% tổng kim ngạch NK Kim ngạch XNK doanh nghiệp FDI đạt 70,92 tỉ USD, tăng 41,5% Trong kim ngạch XK đạt 34,1 tỉ USD, tăng 41,2%, chiếm 47% kim ngạch XK nước kim ngạch NK đạt 36,97 tỉ USD, tăng 41,8%, chiếm 43,6% tổng kim ngạch NK nước ⼆、主要出⼝商品:      纺织服装: 出⼝ 112.1亿美元,同⽐增⻓23.7%。其中,外资 企业出⼝68亿美元,同⽐增⻓25%。美国、 欧盟和⽇本是越南纺织服装三⼤出⼝市场,全 年出⼝额近92亿美元,占越南纺织服装出⼝ 总额的82%。其中,对美国出⼝61.2亿美元, 同⽐增⻓22.5%;对欧盟出⼝19.2亿美元,同 ⽐增⻓16.5%;对⽇本出⼝11.5亿美元,同⽐ 增⻓21%。 II Các sản phẩm XK chính: May mặc: kim ngạch XK đạt 11,21 tỉ USD, tăng 23,7% Trong đó, doanh nghiệp FDI xuất 6,8 tỉ USD, tăng 25% Hoa Kì, châu Âu Nhật Bản ba thị trường tiêu thụ may mặc VN, kim ngạch XK năm xấp xỉ 9,2 tỉ USD, chiếm 82% tổng kim ngạch xuất loại mặt hàng Trong đó, dệt may xuất sang Hoa Kì 6,12 tỉ USD (tăng 22,5%), sang châu Âu 1,92 tỉ USD (tăng 16,5%), sang Nhật Bản 1,15 tỉ USD, tăng 21% ⽔产品:出⼝50亿美元,同⽐增⻓18%。对 欧盟出⼝12亿美元,增⻓7.6%;对美国出⼝ 9.56亿美元,增⻓34.4%;对⽇本出⼝8.94亿 美元,同⽐增⻓17.5%;对韩国出⼝3.89亿美 元,同⽐增⻓24.2%。对上述四⼤市场出⼝累 计达34.4亿美元,占⽔产品出⼝总额的 68.6%。 Hải sản: kim ngạch XK đạt tỉ USD, tăng 18% Trong đó, XK sang châu Âu 1,2 tỉ USD (tăng 7,6%), sang Hoa Kì 956 triệu USD (tăng 34,4%), sang Nhật Bản 894 triệu USD (tăng 17,5%), sang Hàn Quốc 389 triệu USD, tăng 24,2% Tổng kim ngạch xuất thủy sản sang bốn thị trường lên tới 3,44 tỉ USD, chiếm 68,6% kim ngạch xuất toàn ngành TỔNG HỢP: Xuất nhập 今年越南进出⼝总体情况 Tổng quan tình hình XNK nước ta năm 原油:出⼝800万吨,出⼝额49.6亿美元,同 ⽐分别下降40.4%和20%。其中,对澳⼤利亚 出⼝290万吨,下降13%;对⻢来⻄亚出⼝ 130万吨,下降28%;对新加坡出⼝99.7万 吨,下降56%;;对美国出⼝59.4万吨,下降 44%;对韩国出⼝87.5万吨,增⻓4.3%。 Dầu thô: xuất triệu (giảm 40,4%), kim ngạch xuất đạt 4,96 tỉ USD (giảm 20%) Trong đó, xuất sang Austraylia 2,9 triệu (giảm 13%), sang Malaysia 1,3 triệu (giảm 28%), sang Singapo 997 nghìn (giảm 56%), sang Hoa Kì 594 nghìn (giảm 44%), sang Hàn Quốc 875 nghìn (tăng 4,3%) 词语提⽰: 数据显⽰ 对……出⼝…… ⾃……进⼝…… ……总额近/为/超 过…… ……与……分别…… …… : số liệu cho thấy : xuất sang đạt : nhập từ đạt : tổng kim ngạch xấp xỉ/cán mốc/trên : (là) Bài tập 纺织服装和鞋类原辅料: 进⼝98亿美元,同⽐增⻓ 33.6%。其中,进⼝布料53.6 亿美元;进⼝原辅料26.2亿美 元;进⼝纱线11.8亿美元;进 ⼝棉花6.74亿美元。其中,⾃ 中国进⼝31.3亿美元,同⽐增 ⻓50%;⾃韩国进⼝17.3亿美 元,同⽐增⻓20.3%;⾃台湾 进⼝17.3亿美元,增⻓ 17.3%;⾃⾹港进⼝5.39 亿美 元,增⻓30%;⾃⽇本进⼝ 5.14亿美元,增⻓10.2%;⾃ 上述5⼤市场进⼝达76.3亿美 TỔNG HỢP: Xuất nhập Nguyên phụ liệu dệt may giày dép: Kim ngạch nhập đạt 9,8 tỷ USD tăng 33,6% so với kỳ Trong đó, kim ngạch nhập vải 5,36 tỷ đô la Mỹ; nhập nguyên phụ liệu 2,62 tỷ đô la Mỹ; nhập sợi 1,18 tỷ đô la Mỹ nhập bơng 674 triệu USD Trong đó, nhập từ Trung Quốc 3,13 tỷ USD, tăng 50% so với kỳ năm trước; nhập từ Hàn Quốc đạt 1,73 tỷ USD, tăng 20,3% so với kỳ năm ngoái; nhập từ Đài Loan 1,73 tỷ USD, tăng 17,3%; nhập từ Hồng Kông từ 59 triệu USD, tăng 30%; nhập từ Nhật Bản 514 triệu USD, tăng 10,2%; nhập từ thị trường lớn đạt 7,63 tỷ USD, 元,占越南纺织服装和鞋类原 chiếm 78% tổng kim ngạch nhập nguyên phụ 辅料进⼝总额的78%。 liệu dệt may giày dép Việt Nam 同⽐增⻓/下降…%/陪 : tăng trưởng/ giảm bnh % 纺织服装dệt may mặc so với kì năm ngối 鞋类giày dép Eg: 进⼝98亿美元,同⽐增⻓33.6%  Kim ngạch 原辅料: nguyên phụ liệu nhập đạt 9,8 tỷ USD tăng 33,6% so với 纱线: kỳ 棉花:vải ⾃…进⼝: nhập từ…… Eg: ⾃中国进⼝31.3亿美元 , nhập từ Trung Quốc 3,13 tỷ USD 占…的…% : chiếm bnh % Eg: 占越南纺织服装和鞋类原辅料进⼝总额的78% chiếm 78% tổng kim ngạch nhập nguyên phụ liệu dệt may giày dép Việt Nam 电脑、电⼦产品及零件:进⼝ 52.1亿美元,同⽐增⻓31.7%。 其中,⾃中国进⼝16.8亿美元, 同⽐增⻓15%;⾃⽇本进⼝10亿 美元,同⽐增⻓22%;⾃韩国进 ⼝9.27亿美元,同⽐增⻓3倍; ⾃⻢来⻄亚进⼝3.06亿美元,同 ⽐增⻓31%。 (2) Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện: Nhập 5,21 tỷ USD, tăng 31,7% so với kỳ năm trước Trong đó, nhập từ Trung Quốc đạt 1,68 tỷ USD, tăng 15% so với kỳ năm trước; nhập từ Nhật Bản đạt tỷ USD, tăng 22% so với kỳ năm ngoái; nhập từ Hàn Quốc 927 triệu USD, tăng gấp bốn lần so +1 ; nhập từ Malaysia đạt 306 triệu USD, tăng 31% 成品油:进⼝953万吨,进⼝额61亿 美元,同⽐分别下降25%和2.8%。 其中,⾃新加坡进⼝347万吨,下降 30%;⾃中国进⼝150万吨,下降 37.4%;⾃韩国进⼝110万吨,下降 15%;⾃台湾进⼝100万吨,下降 48%。 TỔNG HỢP: Xuất nhập 《中国 》 (3) Dầu tinh chế: nhập 9,53 triệu tấn, kim ngạch nhập đạt 6,1 tỷ USD, giảm 25% 2,8% so với kì năm ngối Trong đó, nhập từ Singapore 3,47 triệu tấn, giảm 30%; nhập từ Trung Quốc 1,5 triệu tấn, giảm 37,4%; nhập từ Hàn Quốc 1,1 triệu tấn, giảm 15%; nhập từ Đài Loan triệu tấn, giảm 48% ( ) 译法、减译法 倒置法、增 和 分别+V : Eg: 进⼝953万吨,进⼝额61亿美元,同⽐分别下降25%和2.8% nhập 9,53 triệu A B tấn, kim ngạch nhập đạt 6,1 tỷ USD, giảm 25% 2,8% so với kì năm ngoái 成品油 : dầu thành phẩm 由于世界⼤⽶价格下降,越南粮 ⾷协会VFA刚刚把2013年的⼤⽶ 出⼝⽬标从750万吨下调⾄700 万吨,出⼝⾦额约30亿美元。 VFA称,⾃年初以来越南⼤⽶出 ⼝总量490万吨,创汇22亿美 元,出⼝量和出⼝⾦额分⻉同⽐ 下降11%和13%。 Do tình hình sụt giảm giá thị trường gạo giới, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA hạ tiêu xuất gạo năm 2013 Việt Nam từ 7,5 triệu xuống triệu với kim ngạch xuất đặt tỷ USD Theo VFA, từ đầu năm tới nay, tổng lượng xuất gạo Việt Nam đạt 4,9 triệu tấn, thu 2,2 tỷ USD ngoại hối, giảm 11% lượng 13% trị giá so với kỳ năm trước ( 倒置法、增译法、减译法) 价格下降/上升 : giá tăng/ giảm Eg : 世界⼤⽶价格下降 tình hình sụt giảm giá thị trường gạo giới 越南粮⾷协会VFA Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA A把…⽬标从…下调⾄…: hạ tiêu/ điều chỉnh tiêu từ… Xuống …… Eg1: 越南粮⾷协会VFA刚刚把2013年的⼤⽶出⼝⽬标从750万吨下调⾄700万吨 Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA hạ tiêu xuất gạo năm 2013 Việt Nam từ 7,5 triệu xuống triệu 世界银⾏把越南国内⽣产总值 增⻓率 增速⽬标从 下调 Eg: /GDP / … …Ngân hàng Thế giới hạ cấp GDP / tốc độ tăng trưởng GDP / mục tiêu tăng trưởng Việt Nam từ… Eg3: 我班把获得优秀学⽣称号⽬标从⼗个下调⾄三个学⽣。Lớp hạ mục tiêu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc từ mười xuống ba học sinh TỔNG HỢP: Xuất nhập 把…⽬标从…上调⾄…: tăng tiêu/ điều chỉnh tiêu  => cấu trúc tương đương A từ… lên …… 出⼝/进⼝⾦额kim nghạch xuất khẩu/nhập …出⼝/进⼝总量tổng lượng xuất khẩu/nhập 创汇ngoại hối/thu ngoại hối ⾃/从……以来:Kể từ thời gian trở lại Eg: ⾃年初以来 kể từ đầu năm đến A和B分别+V Eg: 越南纺织服装出⼝额和进⼝额分别为… … 美国是越南甲壳类产品的主要出 ⼝市场。今年年越南对美出⼝甲 壳类产品33.54万吨,占全部甲 壳类产品出⼝量的46%,总收益 达790亿越盾。如果美国仍保持 为越南⽔产品最⼤的出⼝国⽬的 国,预计明年年,越南⽔产品出 ⼝将达36.2万吨,出⼝收益可达 24亿美元。 Mỹ thị trường xuất thủy sản giáp xác (như tơm cua) Việt Nam Năm nay, Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ 335,4 nghìn hải sản giáp xác, chiếm 46% tổng lượng xuất hải sản giáp xác với tổng doanh thu đạt 79 tỷ đồng Nếu Hoa Kỳ trì vị thị trường xuất thủy sản lớn Việt Nam dự kiến năm tới đây, sản lượng xuất thủy sản Việt Nam đạt 362 nghìn tấn, kim ngạch xuất đạt/có thể lên tới 2,4 tỷ USD ( ) 倒置法、增译法 是 B……的主要出⼝/进⼝市场:A thị trường xuất Eg: 美国是越南甲壳类产品的主要出⼝市场 Mỹ thị trường xuất thủy sản A giáp xác (như tôm cua) Việt Nam 占全部……产品出⼝/进⼝的……: chiếm …… tổng lượng xuất khẩu/nhập sản phẩm …… 占全部甲壳类产品出⼝量的46% chiếm 46% tổng lượng xuất hải sản giáp xác A (仍维持)为B……产品最⼤的出⼝⽬的国:Avẫn nước xuất khẩu/thị trường xuất Eg: khẩu…… mục tiêu/ lớn B TỔNG HỢP: Xuất nhập 果美国仍保持为越南⽔产品最⼤的出⼝国⽬的国 Hoa Kỳ trì vị thị Eg: trường xuất thủy sản lớn Việt Nam 对B出⼝/A向B出⼝: A xuất đến B 总收益达 : tổng doanh thu lên đến… Eg: 出⼝收益可达24亿美元 kim ngạch xuất đạt/có thể lên tới 2,4 tỷ USD A仍保持 trì A 跟⾦枪⻥⼀样,越南的⽩⾜虾各类产 品也在国际市场上占领很⼤的份额。 在⽇本市场,越南是⽩⾜虾加⼯制品 的最⼤供应商。2009 年,越南越过中 国,成为世界上第⼆⼤⽩⾜虾加⼯制 品的供应商,仅次于印尼。 Giống cá ngừ, sản phẩm tôm thẻ chân trắng Việt Nam chiếm thị phần lớn thị trường quốc tế.  Tại thị trường Nhật Bản, Việt Nam nhà cung cấp tôm thẻ chân trắng chế biến lớn Năm 2009, Việt Nam vượt qua Trung Quốc trở thành nhà cung cấp tôm thẻ chân trắng chế biến lớn thứ hai giới, đứng sau Indonesia 在……市场上占领很⼤的份额: chiếm thị phần lớn thị trường …… 在B市场,A是……最⼤供应商:là nhà cung cấp ……lớn A仅次于B……:A xếp sau/xếp sau B A越过B成为C的供应商:A vượt qua B để trở thành nhà cung cấp C A ⽇本作为越南⽔产出⼝充 满潜⼒的市场。据越南⽔ 产加⼯与出⼝协会透露, 2013年越南销往⽇本的⽔ 产⾦额达11.5亿美元,占 ⽔产出⼝总额的17%,主 要出⼝虾类、⾦枪⻥等越 南⽔产加⼯占有优势的产 品。 TỔNG HỢP: Xuất nhập Nhật Bản thị trường xuất thủy sản giàu tiềm năng/ có tiềm to lớn  của Việt Nam.Theo Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2013 kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 17% tổng kim ngạch xuất thủy sản / toàn ngành Trong đó, nước ta chủ yếu xuất sản phẩm mà ngành chế biến thủy sản mạnh/ chiếm ưu tôm cá ngừ 在全球经济延续弱复苏的 背景下,中⾮经贸关系继 续保持良好发展势头, 2013年双边贸易额再创历 史新⾼,达到2102亿美 元,同⽐增⻓5.9%。这是 记者在此间由中国国际商 会与渣打银⾏共同举办 的“⾛进⾮洲——2014中⾮ 投资⾦融论坛”上了解到 的。 Theo ghi nhận Phóng viên viên kiện … Theo thông tin kiện kiện  “Hướng đến Châu Phi - Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC)” Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc (ICC) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) đồng tổ chức : Trong bối cảnh kinh tế tồn cầu bước đầu dần phục hồi/cịn giai đoạn phục hồi chậm , quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc – Châu Phi tiếp tục trì phát triển tốt, năm 2013 kim nghạch thương mai song phương đạt mức cao kỉ lục 210,2 tỷ USD, tăng 5,9% so với kì năm ngối (倒置 法、增译法、拆句法) 在…背景下: bối cảnh… 创历史新⾼/创新⾼: đạt mức cao kỉ lục Eg:  在全球经济延续弱复苏的背景下 Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bước đầu dần phục Eg: 2013年双边贸易额再创历史新⾼ hồi/còn giai đoạn phục hồi chậm 延续弱复苏: bước đầu dần phục hồi/còn giai đoạn phục hồi chậm 会议/研讨会/论坛由A与B共同举⾏/举办: … Hội nghị… A B đồng tổ chức 由中国国际商会与渣打银⾏/共同举办 的/“⾛进⾮洲 (继续)保持…势头/趋势(tiếp tục) Eg:  năm 2013 kim nghạch thương mai song phương đạt mức cao kỉ lục 在…上了解到的: theo ghi nhận tại… 这是记者在 上了解到的 Eg: : theo ghi nhận phóng viên 中国国际商Phịng Thương mại Quốc tế Trung Quốc (ICC) trì phát triển tốt 中⾮经贸关系继续保持良好发展势头 Eg:   quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc – Châu Phi tiếp tục trì phát triển tốt 年,中国向⾮洲出⼝928亿 美元,⾃⾮洲进⼝1174亿美元, 同⽐分别增⻓8.8%和3.8%。与 2013 TỔNG HỢP: Xuất nhập (9) Năm 2013,kim ngạch xuất Trung Quốc sang châu Phi 92,8 USD, kim ngạch nhập từ châu Phi 117,4 tỷ USD, tăng 此同时,中国企业对⾮投资持续 增⻓,⽬前已累计在⾮设⽴各类 投资企业逾2000家,涉及农业、 基础设施、加⼯制造、资源开 发、⾦融、商贸物流等多个领 域。 8,8% 3,8%  Đồng thời, doanh nghiệp TQ đầu tư sang châu Phi tiếp tục tăng Hiện tại, 2.000 cơng ty đầu tư thuộc nhiều loại hình khác liên quan đến nông nghiệp, sở hạ tầng, chế biến chế tạo, khai thác tài nguyên, tài chính, hậu cần kinh doanh/ logistics …đã thành lập châu Phi 向…出⼝: A xuất sang … Eg: 中国向⾮洲出⼝928亿美元 ⾃…进⼝: nhập từ… 同⽐分别增⻓/下降: tăng/ A giảm … Eg: 同⽐分别增⻓8.8%和3.8% A 企业对B投资: vốn đầu tư doanh nghiệp A vào B Eg: 中国企业对⾮投资持续增⻓ vốn đầu 在…设⽴: tại… Thành lập… Eg: ⽬前已累计在⾮设⽴各类投资企业逾 2000家 Châu Phi thành lập 2000 doanh nghiệp đầu vào nhiều lĩnh vực khác 基础设施: sở hạ tầng 加⼯制造: gia công chế tạo 资源开发 : phát triển tài nguyên 商贸物流: lưu thơng hàng hóa tư doanh nghiệp Trung Quốc vào nước Châu Phi tiếp tục tăng trưởng 10 中国国际商会副会⻓张伟 Phó chủ tịch Phịng Thương mại Quốc tế Trung 在论坛上表⽰,⾮洲⼤陆 Quốc (ICC) Trương Vĩ diễn đàn cho biết, Châu ⽬前仍⾯临着基础设施建 Phi phải đối mặt với vấn đề 设滞后、道路港⼝运输能 sở hạ tầng lạc hậu , hạn chế lực vận chuyển đường cảng, mạng lưới viễn thông ⼒不⾜、电信⽹络不稳 定、电⼒短缺等问题。对 không ổn định, thiếu hụt nguồn điện Đối với 于中国企业⽽⾔,其中既 doanh nghiệp Trung Quốc mà nói, hội kinh 蕴含商机,也存在⼀定的 doanh nhiên tiềm ẩn rủi ro định (倒置 法、增译法、减译法) ⻛险。 ⾯临…问题: đối mặt với vấn đề 对于…⽽⾔: đối với… Mà nói TỔNG HỢP: Xuất nhập ⾮洲⼤陆⽬前仍⾯临着基础设施建设 滞后 t, Châu Phi phải đối mặt 对于中国企业⽽⾔,其中既蕴含商 机,也存在⼀定的⻛险   Đối với Eg: Eg: với vấn đề sở hạ tầng lạc hậu doanh nghiệp Trung Quốc mà nói, hội kinh doanh nhiên tiềm ẩn 滞后=落后 : lạc hậu …短缺: lack of sth (thiếu hụt gì) Eg: 电⼒短缺 thiếu hụt nguồn điện rủi ro định 存在…⻛险: tiềm ẩn rủi ro… VIỆT-TRUNG Bài mẫu 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước Năm 2018 đánh dấu 30 năm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Việt Nam Hơn thập kỷ qua, vốn FDI đóng góp cho tăng 为 做出贡献 : dong trưởng kinh tế Việt Nam SB gop : thu hut cai gi   吸引∕ 引进 Theo số liệu Cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch đầu tư, sau 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngồi, tính đến tháng 5/2018, nước có gần 26 nghìn dự án cịn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 320 tỷ USD Hiện nay, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm 70% tổng giá trị xuất hàng hóa nước Tính đến hết tháng 6/2018, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước FDI 20 tỷ USD, tăng 5% so với kỳ năm ngoái Hiện có 87 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam Kết nhiều chuyên gia kinh tế chia sẻ điểm sáng so với nhiều quốc 引进外国直接投资30年 年是越南引进外国直接投资30周年。30多 年来,外国直接投资为越南经济增⻓做出了贡 献。 2018 据计划投资部外国投资局的数据显⽰,引进外 国直接投资30年来,截⽌今年5⽉,全国共有 近2.6万个有效投资项⽬,注册资⾦3200多亿美 元。⽬前,外国直接投资企业占全社会总投资 的25%,占全国商品出⼝总额的70%以上。 据…数据显⽰: theo so lieu A占 B的。。。% 注册资⾦ :vốn đăng kí 社会总投资 : vốn đầu từ XH 截⽌6⽉底,今年外国直接投资200亿美元,同 ⽐增⻓5%。⽬前,共有87个国家和地区在越南 开展投资项⽬。许多经济专家认为,与本地区 的其他国家相⽐,这的确是⼀个亮点。( câu chuyển sang câu chủ động) gia khu vực (Trích VOV5) 词语提⽰ TỔNG HỢP: Xuất nhập 10 vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) A đóng góp cho B Bộ Kế hoạch Đầu tư Cục đầu tư nước ngồi Tính đến hết……(thời gian) Dự án cịn hiệu lực Tổng vốn đầu tư tồn xã hội Bài tập Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập Việt Nam đạt 352,61 tỷ USD, tăng :外国直接投资 :A 为B做出贡献 :计划投资部 :外国投资局 :截⽌…… :有效投资项⽬ : 全社会总投资 据越南海关总署统计/数据 显⽰,2018年 前9个⽉,越南进出⼝总额达3526.1亿美 元,同⽐ (倒置) 增⻓13.7%(相当于 424.4亿美元)。 13,7%, tương ứng tăng 42,44 tỷ USD so với kỳ năm 2017 据…统计/数据 Theo số liệu thống kê 相当于tương ứng 越南海关总署 Tổng cục Hải quan VN Xét riêng xuất khẩu, tính đến hết tháng năm 2018, tổng trị giá xuất Việt Nam đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8%, tương ứng tăng 年前 个⽉ trong… tháng đầu năm… 进出⼝总额 kim ngạch xuất nhập ⽐ 年同期增⻓、同⽐增⻓ 就出⼝⽽⾔,截⽌2018年9⽉底,越南出 ⼝总额达1794.7亿美元,同⽐增⻓15.8% (相当于244.4亿美元)。 24,44 tỷ USD so với thời gian năm 2017 (减译) 就…⽽⾔: Xét riêng ….、关于出⼝⽅⾯/出⼝⽅⾯/对出⼝来说/对出⼝ 截⽌(时间) = 到 时间为⽌…= 截⾄  tính đến hết… 出⼝总额: tổng trị giá xuất TỔNG HỢP: Xuất nhập 11 相当于 (TIEN) tương ứng Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) tháng năm 2018 lên 126,63 tỷ USD, tăng 15,8% (减译) (tương ứng tăng 17,29 tỷ USD) so với kỳ năm trước, chiếm 70,6% tổng trị giá xuất nước (越南海关)总署统计数据显⽰, 2018年前9个⽉国外直接投资 企业 (FDI)出⼝额为1266.3亿,同⽐(曾 译)增⻓15.8%(相当于172.9亿美 元),占越南(曾者)全国出⼝总额 的70.6%。 统计数据显⽰   Số liệu thống kê … cho thấy 国外直接投资(FDI) vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) 占…的…% 出⼝额 trị giá xuất 企业所得税 个⼈所得税 就进⼝⽽⾔,截⽌18年9⽉底,越南 Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 9/2018, 进⼝总额达1731.4亿美元,同⽐增⻓ tổng trị giá nhập nước đạt 11.6%(相当于180亿美元),其中 173,14 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng 外资企业1038亿美元,同⽐ 增⻓ tăng 18 tỷ USD) so với kỳ năm 2017 (减者) Trong đó, trị giá nhập hàng 11.5%(相当于107.2亿美元),占 全国的59.9%。 hóa doanh nghiệp FDI đạt 103,8 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 10,72 tỷ (倒置) (减者) USD) so với kỳ năm trước(减者),    chiếm 59,9% tổng trị giá nhập nước 就…⽽⾔:= 关于进⼝⽅⾯/进⼝⽅⾯/对进⼝来说/对进 ⼝: Xét riêng … 截⽌(时间) = 到 时间为⽌…= 截⾄  tính đến hết… 商品进⼝额 trị giá nhập hàng hóa 据统计,今年前⼗⼀个⽉柬埔 Xuất gạo Campuchia sang thị TỔNG HỢP: Xuất nhập 12 trường quốc tế giảm 13% 11 tháng đầu năm so với kì năm ngối Cụ thể, 11 tháng đầu năm, khối lượng xuất gạo sang thị trường quốc tế đạt 497.240 tấn, giảm so với mức 562.237 kì 寨⼤⽶出⼝同⽐下降了13%以 上, ⼤⽶出⼝量达49.724万 吨,低于去年同期的56.2237万 吨。(增译)(减译)(倒置) năm ngoái 向/对…出⼝ 从/⾃ 进⼝ 同⽐下降 低于/ ⾼于 …年同期的 … giảm so với mức …trong kì … 柬埔寨稻⽶联合会(CRF)副主席荤 Phó chủ tịch Liên đồn Gạo Campuchia, ·啦(Hun Lak)于12⽉11⽇表⽰,该国 ông Hun Lak, hôm 11/12 cho biết xuất ⼤⽶出⼝⼏乎逐⽉下降。他认为,⼤ gạo quốc gia giảm gần ⽶出⼝量下降的原因是/ 归因于  收 tháng năm Ông nhận 割期间仓库不⾜  以及/加上 与邻国 định nguyên nhân suy yếu 打价格战/在价格⽅⾯要与邻国其他 xuất thiếu kho dự trữ mùa 国家竞争 thu hoạch cạnh tranh giá với quốc gia láng giềng 柬埔寨稻⽶联合会(CRF)Liên đoàn Gạo Campuchia 收割期间、期 mùa thu hoạch 价格竞争⼒cạnh tranh giá A与B 逐年/ 逐⽉下降 giảm gần tháng "Trong quí II III, giá gạo Jasmine Campuchia cao so với nước láng giềng từ 30 - 40 USD/tấn, lý cho sụt giảm xuất khẩu", ơng nói Campuchia cam TỔNG HỢP: Xuất nhập 说、表⽰、称、介绍说、道 据 A归因于B= A是B的原因= A的原因在 于 A与B打价格战= 在 ⽅⾯A与B竞争 邻国其他国家các quốc gia láng giềnG 据柬埔寨稻⽶联合会(CRF)副主席 荤· 啦 (Hun Lak):“在第⼆和第三季度,柬埔 寨茉莉(Jasmine)⾹⽶价格⾼于邻国的 ⼤⽶每吨30⾄40美元,这引起出⼝下降。 2015年,柬埔寨计划每年出⼝100万吨⼤ 13 kết xuất triệu gạo năm thị trường quốc tế năm 2015, xuất 538.396 năm 2015; 542.144 năm 2016 635.679 vào năm ngoái ⽶但2015年仅出⼝53.8396吨; 2016年出 ⼝54.2444吨,2017 年出⼝63.5679吨。 (第)…季度quy A⾼于/低于B…=A⽐B⾼出 A 造成、引起、导致 B 引起/造成/导致出⼝下降 Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Kim ngạch xuất nông, lâm, thủy sản tháng đạt 2,76 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất ngành nông nghiệp tháng đầu năm 2014 lên 22,66 tỉ USD, tăng 11,4% so với kì 据越南农业与农村发展部统计,2014年9 ⽉越南农、林、⽔产品出⼝额达27.6亿美 元,使前9个⽉农业出⼝额增⾄226.6亿美 元,同⽐增⻓11.4%。 năm 2013 越南农业与农村发展部Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn A使B增⾄ 在主要出⼝商品中,今年9个⽉以来,⼤ Trong số nhóm hàng chủ yếu, ⽶出⼝量达502万吨,创汇22.9亿美元, tháng qua, xuất gạo đạt 5,02 出⼝量与出⼝额同⽐下降分别为5.2%和 triệu tấn, giá trị 2,29 tỉ USD, giảm 1.6%(重组)。咖啡出⼝量达135万吨, 5,2% khối lượng, giảm 1,6% 创汇28.1亿美元,出⼝量与出⼝额与2013 giá trị so với kì năm 2013 Xuất 年同期增⻓分别为31.9%和27,9%。(重 cà phê đạt 1,35 triệu giá 组)。 trị 2,81 tỉ USD, tăng 31,9% khối lượng tăng 27,9% giá trị so với kì năm 2013 Về xuất thủy sản tháng đầu năm đạt 5,65 tỉ USD, tăng 21,6% so với TỔNG HỢP: Xuất nhập 前9个⽉⽔产品出⼝额约达56.5亿美元, 同⽐增⻓21.6%。⽊材及⽊制品出⼝额达 14 kì năm 2013 Xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 4,41 tỉ USD, tăng 13,5% so với kì năm 2013 44.1 创汇:NGOẠI HỐI 亿美元,同⽐增⻓13.5%。 据越南海关总总署的统计数据, 2017年 第⼀季度,越南与加拿⼤进出⼝额达7.7亿 美元,同⽐增⻓20%。 10 Theo số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập Việt Nam Canada quý năm 2017 đạt 770 triệu USD, tăng 20% so với kì năm 2016 具体,在东盟各国当中, 越南以5.9亿美 元的出⼝总额继续是加拿⼤的最⼤出⼝国 家,其次是泰国、⻢来⻄亚、印尼、菲律 宾和新加坡。 Cụ thể, Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN kim ngạch xuất vào Canada với kim ngạch đạt 590 triệu USD, sau Thái Lan, Ma-lay-xia, Inđô-nê-xia, Cam-pu-chia, Phi-lip-pin Sing-ga-po 其次是 双边贸易/A与B 的进出⼝额 A以 继续成为B的最⼤进⼝国家 出⼝来源国、进⼝来源国 BÀI TĂNG GIẢM 💡 减少 增加 (数字 量词 百分⽐ ) 💡 ( 减少)增加(到 ⾄) (数字 量词 百分⽐ ) A+ / + A+ / đến …… TỔNG HỢP: Xuất nhập / / / + A + giảm xuống/tăng lên / / A + giảm xuống (còn)/tăng lên 15 💡 减少 约 近 量词 数字 💡 创历史新⾼ 新⾼ 记录 + / + / / / 例1:据中国⼈⼝与计划⽣育委员会的报 告,在未来30年,中国的⼈⼝将增加2亿 ⼈。 译⽂:Theo báo cáo Ủy ban Dân số 例2:纽约证券市场5⽉20⽇收盘之前,6 ⽉份交货的轻质原油期货价格降⾄每桶 46.8美元。 译⽂:Giá dầu thô nhẹ giao tháng Niǔyuē zhèngquàn shìchǎng yuè 20 rì shōupán zhīqián,6 yuèfèn jiāo h de Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, vòng 30 năm tới dân số nước tăng them 200 triệu người giảm xuống mức/conf 46,8 USD/thùng trước thị trường chứng khốn New York đóng cửa chiều tối 20/5 qīng zhì ynu qíh jiàgé jiàng zhì měi tǒng 46.8 Měiyuán 例3:如果⼀些条件得到满⾜的话,驻伊 美军将减少约3万。Zhù yī měijūn jiāng jiǎnshǎo yuē wàn 译⽂:Quân Mỹ Iraq giảm khoảng 30 nghìn quân vào mùa hè tới, điều kiện định đáp ứng Mĩ giảm chừng 30 nghìn quân I-rắc đáp ứng số điều kiện 例4:出⼝总额增加到历史新⾼的683万亿 ⽇元。 译⽂:Kim ngạch xuất tăng lên mức cao từ trước tới 683 nghìn tỷ yên Kim ngạch XNK tăng tới số 683 nghìn tỉ Yên – mức cao từ trước tới TỔNG HỢP: Xuất nhập 16 💡 💡 ⽐ 增加 减少 了 💡 与 相⽐, 增⻓(增加) 减少 了 💡 是为 的 站 A+ tăng(đến)/giảm (còn) ……% 🡪 A+ A B / B A ( )……% 🡪 A tăng/giảm …% so với B A ( )B 增加(到)/减少(到)了……% ……% =A / ( )……% B…%                        🡪A ……% B 例5:她说:“不含咖啡因/的咖啡会/把罹患 ⼄型糖尿病的危险减少32%。” Bǎ líhn yǐ xíng tángniàobìng de wéixiǎn jiǎnshǎo 32% 译⽂:Bà nói: “Cà phê khơng chứa cafein giúp làm giảm 32% nguy mắc bệnh tiểu đường 例6:采⽤这种新⼯艺,铁的损失量减少到20%。Cǎing zhè zhǒng xīn gōng, tiě de sǔnshī liàng jiǎnshǎo 20% 译⽂:Áp dụng công nghệ mới, lượng tổn hao thép giảm xuống 20% Việc áp dụng công nghệ khiến lượng thép tổn hao giảm xuống cịn 20% 例7:结果证实,ED在全亚洲男性中很常⻅,四⼗岁时发病率约百分之四,到六⼗⾄七⼗ 五岁增加到百分之⼆⼗六。26% Jiéguǒ zhèngshí,ED zài qn zhōu nánxìng zhịng hěn /chángjiàn, sìshí s shí fābìng lǜ yuē bǎi fēn zhī sì, liùshí zhì qīshíwǔ s zēngjiā bǎi fēn zhī èrshíliù.26% Kết cho thấy, ED thường gặp nam giới châu Á, tỷ lệ mắc nam giới độ 译⽂: tuổi 40 4%, độ tuổi 60 đến 75 nguy mắc tăng lên đến 26% 例8:⾃1979年⾄2005年,中国GDP平均增⻓每年9.4%,为世界最⾼⽔平。 译⽂:Từ năm 1979 đến 2005, GDP bình quân hàng năm Trung Quốc tăng 9,4%, đạt mức cao giới 例9:全省各⼝岸的进出⼝总额达1.6亿美元,为全年计划的133.3%,与前⼀年相⽐增⻓ 45.6%。Quán shěng gè kǒu'àn de jìn chūkǒu zǒng'é dá 1.6 Yì měiyuán, wèi quán nián jìhuà de 133.3%, Yǔ qián yī nián xiāng bǐ zēngzhǎng 45.6% TỔNG HỢP: Xuất nhập 17 译⽂:Kim ngạch xuất nhập qua cửa tỉnh đạt 160 triệu USD, 133,3% kế hoạch năm (vượt 33,3% so với kế hoạch năm) tăng 45,6% so với năm trước 💡 ⽐ 与 增⻓ 倍 💡 与 相⽐, 增⻓ 倍 💡 增⻓到 的 倍 💡 与 相⽐, 增⻓到 的 倍 A+ / B+ B A n A B B n A 🡪 A + tăng (gấp, lên) + n+1 lần + so với B n 🡪 A + tăng (gấp, lên) + n lần + so với B B n 例10:从1991年⾄2005年,中国与东盟贸易额从79.6亿美元增⻓到1303.7亿美元,增⻓ 了15倍。 译⽂:Từ năm 1991 đến năm 2005, kim ngạch thương mại Trung Quốc ASEAN tăng, tăng gấp 16 lần, từ 7,96 tỷ USD lên mức 130,37 tỷ USD 例11:1993年与1970年相⽐,这个⼯⼚的总产值增⻓到6倍。 译⽂:Tổng giá trị sản lượng nhà máy năm 1993 tăng gấp lần so với năm 1970 例12:从上世纪50年代初到现在,台湾⼈⼝增⻓到原来的约3倍,⽽同时期的⼤陆⼈⼝也 是增⻓到原来的约3倍,所以说台湾和⼤陆的⾃然⼈⼝增⻓速度是基本相同的。Cóng shàng shìjì 50 niándài chū xiànzài, táiwān rénkǒu zēngzhǎng yuánlái de yuē bèi, ér tóngshí qi de/ dàlù rénkǒu yěshì zēngzhǎng yuánlái de yuē bèi, suǒyǐ shuō táiwān dàlù de zìrán rénkǒu zēngzhǎng sùdù shì jīběn xiàng tóng de 译⽂:Từ đầu thập niên 50 đến nay, dân số Đài Loan tăng gấp lần so với trước, cịn thời kỳ đó, dân số Đại lục tăng gấp lần, nói, tốc độ tăng dân số tự nhiên Đài loan Đại lục xấp xỉ tương đương TỔNG HỢP: Xuất nhập 18 值得注意的是,如果汉语原⽂所表达的增加的倍数太⼤的话那么上述的“加⼀法”就没有意 义了。 例13:记者在调查发现,从1978年以来,新⽣⼊学基本装备所需费⽤从13.1元⼈⺠币涨 到⼀万零六百元⼈⺠币,上涨了800多倍。 译⽂:Phóng viên sau điều tra thấy rằng, từ năm 1978 đến nay, số tiền dùng để mua sắm vật dụng cần thiết nhập học sinh viên tăng từ 13,1 NDT lên 10.600 NDT, tăng 800 lần 增⻓近半倍   🡪tăng gần gấp rưỡi              翻⼀番          tăng gấp đôị ̣ (n*2)   翻两番🡪tăng gấp bốn lần                         成倍增⻓      🡪tăng gấp bội Bài mẫu 中国官⽅(减译):三季度 (倒置)GDP增速降⾄7.3% 中国国家统计局公布的数据显 ⽰,第三季度国内⽣产总值 (GDP)同⽐增⻓7.3%,增速 创5年半来的新低。中国经济学 者们表⽰,经济增⻓虽然有所 放缓,但仍然在合理区间运 ⾏。中国国家统计局发布的声 明表⽰,这显⽰中国经济在 2014年前三季度保持了良好稳 定和更⾼质量的增⻓。 TĂNG TRƯỞNG GDP TRUNG QUỐC GIẢM CÒN 7,3% TRONG QUÝ Theo số mà Tổng cục Thống kê nhà nước Trung Quốc vừa công bố, GDP quý III nước tăng 7,3% so với kỳ, (增 译) mức tăng thấp vòng năm rưỡi qua Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng, tốc độ tăng trưởng chậm lại song nằm phạm vi hợp lý Trong tuyên bố Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết , điều cho thấy kinh tế Trung Quốc trì tốc độ tăng trường ổn định chất lượng cao ba quý (转换) đầu năm 2014 降⾄…% A GIẢM CÒN…% 有所放缓Fàng huǎn : có phần chững lại 放缓=减速 ……的声明表⽰ : theo tuyên bố của… …发布联合声明 保持……的增⻓、态势、势头 : trì tốc độ tăng trưởng A TỔNG HỢP: Xuất nhập 19 增速:tốc độ tăng trưởng 国内⽣产总值(GDP)Tổng sản phẩm nội địa GDP增速= GDP 增⻓率 创….的新低/⾼ thấp trong… 在合理区间 phạm vi hợp lý 前、头+数字+量词+时间名词:前三季度、前三个⽉、前三年 … 世界第⼆⼤经济体的这⼀GDP 数字 受到国际上的⾼度关注。 亚洲市场对公布的这⼀数字⽬ 前反应不⼤。亚洲股市Gǔshì 早市,⼀些亚洲其它新兴经济 体的货币以及澳元都只是略微 ⾛强Lüèwēi zǒuqiáng。路透社 说,这⼀数字还略⾼于市场的 7.2%的预期,显⽰了2008年⾦ 融危机Jīnróng wéijī以来中国经 济最弱的扩张。 GDP kinh tế lớn thứ hai giới tâm điểm ý giới Hiện chưa có phản ứng rõ rệt thị (转换:被动 主动) trường châu Á sau số công bố Trong phiên giao dịch sớm thị trường chứng khoán châu Á, số đồng tiền kinh tế châu Á đồng la Australia (AUD) nhích lên đôi chút Theo hãng tin Reuter, số vừa công bố cao đôi chút so với mức dự báo 7,2% đưa trước đó, điều cho thấy tăng trưởng thấp Trung Quốc kể từ nổ khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 受到……⾼度关注 : tâm điểm ý A对B反应不⼤A chưa có phản ứng rõ rệt voi B …股市Gǔshì早市: phiên giao dịch sớm 新兴经济体nền kinh tế 略微⾛强Lüèwēi zǒuqiáng nhích lên đơi chút A⾼于/低于B的预期 : cao so với mức dự báo 年⾦融危机 Jīnróng wéijī khủng hoảng tài tồn cầu A最弱/强的扩张sự tăng trưởng thấp A TỔNG HỢP: Xuất nhập 20 词语提⽰: 有所放缓 ……的声明表⽰ 保持……的增⻓ 受到……⾼度关注 ⾼于……的预期 :  có phần chững lại : theo tuyên bố : trì tốc độ tăng trưởng : tâm điểm ý : cao so với mức dự báo Kinh tế vĩ mô Việt Nam: động lực cho cải cách Báo cáo kinh tế vĩ mơ q I vừa Viện nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương cơng bố Ngồi việc cập nhật phân tích diễn biến tình hình kinh tế, báo cáo khuyến nghị số vấn đề liên quan đến cải cách tảng kinh tế vĩ mơ sách kinh tế vĩ mô Điểm đáng ý mà báo cáo đưa kinh tế nước có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại Tốc độ tăng GDP đạt 5,12%, thấp kì năm trước 越南改善宏观经济  为⾰新创造动⼒ 越南中央经济管理研究院⽇前公布第⼀季度 越南宏观经济报告。除了对经济状况进⾏更 新与分析以外,该报告还针对宏观经济及其 调控政策改⾰提出建议。报告中值得关注的 ⼀点是,国内经济增⻓呈现有所放缓的趋 势。国内⽣产总值的增速仅为5.12%,低于 前两年同期。 Trên sở phân tích cụ thể diễn biến lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ… Viện nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương đánh giá, khả thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm mức 6,7% khó khăn Điều địi hỏi phải đổi mạnh mẽ công tác điều hành; chuyển trọng tâm điều hành hướng vào tăng sản xuất, tạo hệ thống động lực, cung cấp dịch vụ công chất lượng, giá rẻ, tạo cạnh tranh lành mạnh, thay đổi cách thức từ ban hành nghị sang điều hành mang tính chuyên đề, gắn chặt vào cải thiện môi trường kinh doanh, cải 在对⼯业、建设、农业、服务业等领域进⾏ 分析评估的基础上,中央经济管理研究院指 出,全年增⻓6.7%的⽬标是难以实现的。这 要求宏观经济的调控要进⾏很⼤的更新;注 重增加⽣产、创造动⼒、提供价廉物美的公 共服务、营造健康的竞争环境、调控⽅式从 ⾏政命令转向具体⾏动,⼀⽅⾯改善经营环 境,⼀⽅⾯提⾼服务的质量。 主题化管理 thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp TỔNG HỢP: Xuất nhập 21 Kinh tế vĩ mô Việt Nam: động lực cho cải cách So với số liệu báo cáo kì họp trước, tăng trưởng kinh tế năm ngối đạt 6,21%, thấp so với kế hoạch đề Dù tình hình biến động kinh tế giới ảnh hưởng đến đầu tư, thương mại, tỉ giá, lạm phát, nợ cơng, song Chính phủ khẳng định tiếp tục tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng GDP năm 6,7% Quốc hội đề 越南改善宏观经济  为⾰新创造动⼒ 与上次会议上的报告数据相⽐,这次报告显 ⽰2016年经济增⻓率仅达6.21%,未完成既 定⽬标。虽然⽬前世界经济动荡不稳,对越 南贸易投资、贸易、货币汇率、通货膨胀和 公共债务问题产⽣影响,可是政府仍坚持国 会锁定的GDP增⻓6.7%的⽬标。 词语提⽰:  既定⽬标 kinh tế vĩ mô kinh tế vi mô đổi mạnh mẽ cạnh tranh lành mạnh giữ vững mục tiêu :宏观经济 :微观经济 :很⼤的更新 :健康的竞争 :坚持 ⽬标 BÀI TẬP Chỉ số giá tiêu dùng tháng so với tháng 12 năm ngoái, tăng 1,08% mức tăng thấp 10 năm gần đây; tổng kim ngạch xuất nhập đạt 58,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với kỳ năm trước xuất siêu khoảng 1,65 tỷ đô la Mỹ; thu chi ngân sách nhà nước có bước chuyển biến Đây kết có sau nhiều năm thực biện pháp kiên định Chính phủ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô 五⽉份消费指数⽐去年12⽉份相⽐增⻓ 1.08%, 创 10年来最⼩涨幅,出⼝总额 达585亿美元,同⽐增⻓15.4%, 顺差约 16.5亿美元,国家预算收⽀有所变化。这 是政府多年来坚定不移地实施抑制通胀、 稳定宏观经济的措施所取得的成果。 5⽉消费指数⽐去年12⽉增加1.08%,创 10年以来最⼩涨幅,进出⼝总额⼤585亿 美元,同⽐增⻓15.4%,贸易顺差约16.5 亿美元;国家预算收⽀有所变化。这是政 府多年来坚持实施控制膨胀,稳定宏观经 济等措施所取得的成果。 消费指数:Chỉ số giá tiêu dùng A⽐B相⽐增⻓…% TỔNG HỢP: Xuất nhập 22 创…年来最⼩涨幅 顺差约 抑制通胀 稳定宏观经济 坚定不移地实施…措施 A所取得的成果 Quĩ tiền tệ Quốc tế (IMF) gần công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế giới” Báo cáo IMF cho hay, tính GDP dựa sức mua thực tế (PPP), kinh tế Trung Quốc vượt Mĩ trở thành kinh tế lớn giới Các số liệu cho thấy, tính theo chuẩn PPP, GDP năm 2014 Trung Quốc 17,6 nghìn tỉ USD, GDP Mĩ 17,4 nghìn tỉ USD Bên cạnh đó, kinh tế Trung Quốc chiếm 16,5% GDP toàn cầu, Mĩ chiếm có 16,3% 国际货币基⾦组织(IMF) A公布…报告 按…计算 政府和社会资本合作(PPP) A已招过B,成为… 国际货币基⾦组织(IMF)⽬前公布”世界经 济展望”的最新报告。该报告指出,按按政 府和社会资本合作(PPP)来计算国内⽣产 总值(GDP),中国已经越过美国,成为世 界上最⼤经济体。数据显⽰,2014年中国 与美国的GDP总值分别为176亿美元和 174亿美元。此外,中国与美国分别占全 球GDP的16.5%和16.3%。 ⽬前已公布《世界经济展望报告》最新的 报告。该报告指出, 来计算国内⽣产总值 (GDP),中国已招过美国,成为世界上最 ⼤的经济体。统计数字显⽰,按PPP计 算, 2014年中国GDP为17.6万亿美元, 美国GDP为17.4万亿美元。此外,中国经 济体占全球GDP 的16,5%,美国仅占 16,3%。 3.Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) tháng năm 2018 lên TỔNG HỢP: Xuất nhập 23 126,63 tỷ USD, tăng 15,8% (tương ứng tăng 17,29 tỷ USD) so với kỳ năm trước, chiếm 70,6% tổng trị giá xuất nước 越南海关总署统计数据显⽰,2018年前三季度, 外国直接投资(FDI)企业商品出⼝1266.3 亿美元,同⽐增⻓15.8%(相当于172.9亿美元),占全国出⼝总额的70.6%。 海关总署统计数字显⽰,2018年前三季度(DICH Y),外国直接投资(FDI)企业的货物出⼝ 总值达1266.3亿美元,同⽐增⻓增⻓15,8%,相当于172.9亿美元,占全国出⼝总值的 70.6%。 企业的货物出⼝总值trị giá xuất hàng hóa 4.Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 9/2018, tổng trị giá nhập nước đạt 173,14 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 18 tỷ USD) so với kỳ năm 2017 Trong đó, trị giá nhập hàng hóa doanh nghiệp FDI đạt 103,8 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 10,72 tỷ USD) so với kỳ năm trước, chiếm 59,9% tổng trị giá nhập nước 就进⼝⽽⾔,截⽌2018年9⽉底,全国进⼝总额达 就进⼝⽽⾔,截⾄ 2018年9⽉底,全国进⼝总额达1731.4亿美元,同⽐增⻓11.6%,相当 于180亿美元。其中,外国直接投资(FDI)企业的货物进⼝额达1038亿美元,同⽐增⻓ 11.5%, 相当于107.2亿美元,占全国进⼝总额59.9%。 就…⽽⾔ 截⾄ 5.Đến ngày 20/8/2018, cả nước có 26.438 dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,83 tỷ USD Vốn thực lũy kế dự án đầu tư trực tiếp nước ước đạt 183,62 tỷ USD, 55% tổng vốn đăng ký hiệu lực 全国共有 26.438 有效投资项⽬,注册资⾦总额达 截⾄2018年8⽉20⽇,全国共有2,6438有效外资项⽬,注册资⾦总额为3338.3亿美元。 实现资本⾦1836.2亿美元,占有效注册资本⾦总额的55%。 全国共有…有效外资项⽬ 注册资⾦总额 实现资本⾦Vốn thực lũy kế Trong tháng năm 2018 nhà đầu tư nước đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, lĩnh vực cơng nghiệp chế biến, chế tạo lĩnh vực thu hút nhiều TỔNG HỢP: Xuất nhập 24 quan tâm nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký Đứng thứ lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký 年前8个⽉,外商已在17各领域进⾏投资,其中⼯业制造业吸引外资最多,达到 已亿美元,占注册资本⾦总额的44%。房地产业以59亿美元总投资额排名第⼆,占 注册资本⾦总额的24.2%。排名第三的是货物批发零售业,吸引外资18。7亿美元,占注 册资本⾦总额的7.6%。 在…各领域进⾏投资 ⼯业制造业 A吸引外资最多 房地产业 A以…排名第… 排名第…的是 2018年前8个⽉,共有97国家和地区 Trong tháng năm 2018 có 97 quốc gia 在越南开展投资项⽬。其中,⽇本以 vùng lãnh thổ có dự án đầu tư Việt 70亿美元总资⾦排名第⼀。其次是 Nam Nhật Bản đứng vị trí thứ với 韩国以51.6亿美元排在第⼆名,占越 tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% 南总投资资本的21.2%。排名第三是 tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai 新加坡,注册资本⾦总额为34.7亿美 với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,16 tỷ USD, 元,占14%。 chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt 2018 107.2 Nam; Singapore đứng vị trí thứ với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn  在…开展投资项⽬ TỔNG HỢP: Xuất nhập 25 ... HỢP: Xuất nhập Nguyên phụ liệu dệt may giày dép: Kim ngạch nhập đạt 9,8 tỷ USD tăng 33,6% so với kỳ Trong đó, kim ngạch nhập vải 5,36 tỷ đô la Mỹ; nhập nguyên phụ liệu 2,62 tỷ đô la Mỹ; nhập. .. HỢP: Xuất nhập 《中国 》 (3) Dầu tinh chế: nhập 9,53 triệu tấn, kim ngạch nhập đạt 6,1 tỷ USD, giảm 25% 2,8% so với kì năm ngối Trong đó, nhập từ Singapore 3,47 triệu tấn, giảm 30%; nhập từ Trung Quốc. .. 1,18 tỷ đô la Mỹ nhập bơng 674 triệu USD Trong đó, nhập từ Trung Quốc 3,13 tỷ USD, tăng 50% so với kỳ năm trước; nhập từ Hàn Quốc đạt 1,73 tỷ USD, tăng 20,3% so với kỳ năm ngoái; nhập từ Đài Loan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biên dịch tiếng Trung Quốc (Chủ đề Xuất nhập khẩu),

Từ khóa liên quan