0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã, phường trên địa bàn thị xã an nhơn, tỉnh bình định

109 0 0
  • Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã, phường trên địa bàn thị xã an nhơn, tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN HUỲNH THỊ NHƢ HẠNH QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8310110 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Bùi Quang Bình LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Thị Nhƣ Hạnh LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trƣờng Đại học Quy Nhơn nhƣ trình nghiên cứu để hồn thành luận văn, em ln nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ tận tình tập thể, cá nhân nhà trƣờng Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy giáo, cô giáo trƣờng Đại học Quy Nhơn truyền đạt cho em kiến thức, hiểu biết sâu rộng kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Trƣờng Đặc biệt, em xin cảm ơn đến thầy giáo PGS.TS Bùi Quang Bình tận tình giảng dạy giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn, UBND xã, phƣờng, Phịng Tài - Kế hoạch, Thanh tra Thị xã, Văn phịng HĐND& UBND thị xã tận tình giúp đỡ hỗ trợ em suốt trình hoàn thiện luận văn Tuy nhiên, thời gian viết luận văn có hạn vốn kiến thức cịn hạn chế, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đƣợc góp ý bảo quý thầy cô, anh chị để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên Huỳnh Thị Nhƣ Hạnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC H NH V MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ 1.1.1 Khái quát vai trò chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp xã 1.1.2.Nhiệm vụ chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp xã 1.2 CƠ SỞ LÍ LUẬN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ 10 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp xã 10 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp xã 10 1.2.3 Nội dung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp xã 12 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 21 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc số địa phƣơng 22 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 29 2.1 T NG QUAN VỀ Đ C ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN 29 2.1.1 Tổng quan đặc điểm tự nhiên kinh tế, văn hóa- xã hội địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 29 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội thị xã An Nhơn 30 2.1.3 Tổng quan máy quản lý đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc 32 2.2 THỰC TRẠNG CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 35 2.2.1 Tình hình chi so với dự tốn 35 2.2.2 Tình hình chi thƣờng xuyên 37 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 44 2.3.1 Thực trạng lập dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn 44 2.3.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng 48 2.3.3 Thực trạng toán chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 54 2.2.4 Thực trạng công tác giám sát, kiểm tra, tra chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 57 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 59 2.4.1 Những mặt đạt đƣợc quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 59 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế, tồn quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝCHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 65 3.1 MỤC TIÊU QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 65 3.1.1 Mục tiêu tổng quát: 65 3.1.2 Mục tiêu quản lý ngân sách xã, phƣơng nói chung 65 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 67 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH B NH ĐỊNH 68 3.3.1 Tăng cƣờng lập dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng 69 3.3.2 Tăng cƣờng chấp hành chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng 70 3.3.3 Tăng cƣờng toán ngân sách xã, phƣờng 71 3.3.4 Tăng cƣờng tra, kiểm tra, kế toán quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng 73 3.3.5 Tăng cƣờng công khai tài ngân sách xã 74 3.2.6 Tăng cƣờng tra, kiểm tra, kế toán quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng 75 3.3.7 Một số giải pháp khác 76 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT HIỂU ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài BCQT Báo cáo tốn CB,CC Cán bộ, cơng chức CCTCHC Cải cách thủ tục hành CCHC Cải cách hành CHXHCN Cộng hồ xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CP Chính phủ CQNN Cơ quan nhà nƣớc ĐTXDCB Đầu tƣ xây dựng ĐVT Đơn vị tính HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nƣớc KH-CN Khoa học công nghệ KTTT Kinh tế thị trƣờng KT-XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLNN Quản lý nhà nƣớc QP, AN Quốc phòng, an ninh Tgk Tác giả khác TL Tỉ lệ TMBCTC Thuyết minh báo cáo tài TP Thành phố TW Trung ƣơng UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp số tiêu kinh tế thị xã An Nhơn giai đoạn 2016-2020 32 Bảng 2.2: Thống kê số lƣợng, chất lƣợng công chức xã, phƣờng làm công tác tài kế tốn thị xã An Nhơn năm 2020 34 Bảng 2.4: Tình hình thực dự toán ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 36 Bảng 2.5: Cơ cấu chi ngân sách cấp xã, phƣờng 39 Bảng 2.6: Tình hình chi thƣờng xuyên t nguồn NS xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020 40 Bảng 2.7: Dự toán chi ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Hình 2.4: Tóm tắt khung lý thuyết thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên NS xã, phƣờng 64 Bảng 2.8: T lệ chi thƣờng xuyên dự toán chi cân đối ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn giai đoạn 2016-2020 46 Bảng 2.9: Phân bổ, giao dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp xã, phƣờng địa bàn thị xã An nhơn giai đoạn 2016-2020 49 Bảng 2.11: Tình hình xây dựng TMBCTC xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn giai đoạn 2016-2020 55 Bảng 2.12 Kết tra lĩnh vực quản lý ngân sách UBND xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn) 59 DANH MỤC CÁC HÌNH V Hình 1.1: Mơ hình quản lý chi thƣờng xun ngân sách cấp xã, phƣờng 13 Hình 1.2: Khung lý thuyết sở lý luận quản lý chi thƣờng xuyên NSNN cấp xã, phƣờng 27 Hình 2.1: Sơ đồ vị trí thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 30 Hình 2.1: T trọng nội dung chi tổng chi thƣờng xuyên NSNN giai đoạn 2016-2020 39 85 Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020” tác giả Huỳnh Xuân Hiệp đƣợc bảo vệ năm 2016 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 11 Luận án thạc sĩ “Tăng cƣờng quản lý ngân sách nhà nƣớc tỉnh Quảng Ngãi”.” tác giả Lê Hoài Đức đƣợc bảo vệ năm 2017 Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng 12 Website: - Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn - Tổng Cục Thống kê: www.gso.gov.vn - UBND thị xã An Nhơn: http://Annhon.binhdinh.gov.vn - UBND Tỉnh Bình Định: http://binhdinh.gov.vn 13 Báo cáo kết thẩm tra toán ngân sách xã, phƣờng năm 20162020 Phịng Tài – Kế hoạch thị xã 14 Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nƣớc năm 2016-2020 PHỤ LỤC SỐ 01: TRÌNH TỰ CƠNG KHAI NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRONG NĂM Thời Ghi Hình thức gian a) Cơng khai số liệu dự tốn Niêm yết NSX kế hoạch hoạt động tài công khai Chậm trụ sở Cơng khác ã trình HĐND UBND cấp khai cấp ã: 05 xã trình + Cân đối NSX theo iểu s ngày thời HĐND 103/CK TC- NSNN) làm hạn 30 cấp ã + Dự toán thu NSX theo iểu s việc kể ngày, kể t qu ết 104/CK TC- NSNN) t ngày niêm định dự + Dự toán chi NSX theo iểu s ngày yết; thơng tốn NSX 105/CK TC- NSNN) kế + Dự toán chi ĐTPT theo iểu s UBND báo hệ cấp xã thống hoạch 106/CK TC- NSNN) hoạt + Kế hoạch thu, chi hoạt động gửi đại truyền biểu động tài tài khác theo iểu s HĐND xã (nếu xã 107/CK TC- NSNN) cấp xã có hệ thống khác ã b) Công khai thu ết minh dự truyền toán NSX kế hoạch hoạt thanh) động tài khác ã Niêm yết Cơng - Quyết định công bố công khai Chậm trụ sở khai số ngân sách theo ẫu s 04/ Đnhất UBND cấp Gửi liệu dự CKNS) 30 xã cho toán NSX - Cân đối NSX theo iểu s ngày, thời Phòng kế 108/CK TC- NSNN) kể t hạn 30 Tài hoạch - Dự toán thu NSX theo iểu s ngày ngày, kể t hoạt 109/CK TC- NSNN) văn ngày niêm - Kế động tài - Dự tốn chi NSX theo iểu s yết; thơng hoạch 110/CK TC- NSNN) đƣợc báo hệ thị xã khác ã - Dự toán chi ĐTPT theo iểu s ban thống đƣợc 111/CK TC- NSNN) hành truyền HĐND - Kế hoạch thu, chi hoạt động STT Nội dung Biểu mẫu STT Nội dung Biểu mẫu cấp ã tài khác theo iểu s qu ết 112/CK TC- NSNN) định a) Công khai số liệu thực Cơng dự tốn Q I khai số - Cân đối NSX Quý I theo iểu liệu s 113/ K T - NSNN) thu ết - Ƣớc thực thu NSX Quý I minh theo iểu s 114/ K T - NSNN) tình hình - Ƣớc thực chi NSX Quý I thực (theo iểu s 115/ K T - NSNN) dự tốn b) Cơng khai thu ết minh tình NSX Q hình thực dự tốn NSX I Quý I Công a) Công khai số liệu thực khai số dự toán NSX tháng đầu năm liệu - Cân đối NSX tháng đầu năm thu ết theo iểu s 113/ K T - NSNN) minh - Ƣớc thực thu NSX tháng tình hình đầu năm theo iểu s 114/ K thực TC- NSNN) dự toán - Ƣớc thực chi NSX tháng NSX đầu năm (theo Biểu s 115/ K tháng TC- NSNN) đầu b) Công khai thu ết minh tình Thời Ghi Hình thức gian xã (nếu có); thơng báo văn cho Đảng ủy, TCCTXH trƣởng thôn, xã , phƣờng Chậm 15 ngày, kể t ngày kết thúc Quý I Chậm 15 ngày, kể t ngày kết thúc tháng đầu năm Niêm yết cơng khai trụ sở UBND cấp xã thời hạn 30 ngày, kể t ngày niêm yết; thông báo hệ thống truyền xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh) STT Nội dung Biểu mẫu năm… hình thực dự tốn NSX tháng đầu năm a) Công khai số liệu thực Cơng dự tốn NSX Q III khai số - Cân đối NSX Quý III theo iểu liệu s 113/ K T - NSNN) thu ết - Ƣớc thực thu NSX Quý III minh theo iểu s 114/ K T - NSNN) tình hình - Ƣớc thực chi NSX Quý III thực (theo iểu s 115/ K T - NSNN) dự tốn b) Cơng khai thu ết minh tình NSX Q hình thực dự tốn NSX III Quý III a) Công khai số liệu thực Cơng dự tốn NSX Năm… khai số - Cân đối ngân NSX… (theo liệu iểu s 113/ K TC- NSNN) thu ết - Ƣớc thực thu NSX năm… minh theo iểu s 114/ K T - NSNN) tình hình - Ƣớc thực chi NSX năm… thực (theo iểu s 115/ K T - NSNN) dự toán b) Cơng khai thu ết minh tình NSX hình thực dự tốn NSX Năm… Năm… Cơng a) Cơng khai số liệu qu ết toán khai NSX KQ thực hoạt qu ết động tài khác ã tốn NSX - Quyết định cơng bố cơng khai kết ngân sách theo ẫu s 04/ Đquả thực CKNS) - Cân đối NSX theo iểu s hoạt 116/CK TC- NSNN) động tài - Quyết toán thu NSX theo iểu Thời Ghi Hình thức gian Chậm 15 ngày, kể t ngày kết thúc Quý III Chậm 15 ngày, kể t ngày kết thúc Năm Chậm 30 ngày, kể t ngày văn đƣợc Niêm yết công khai trụ sở UBND cấp xã thời hạn 30 ngày, kể t ngày niêm Gửi cho Phịng Tài - Kế hoạch thị xã Thời Ghi Hình thức gian ban yết; thơng s 117/ K T - NSNN) khác ã - Quyết toán chi NSX (theo Biểu hành báo hệ thống đƣợc s 118/ K T - NSNN) truyền HĐND - Quyết toán chi ĐTPT theo iểu cấp ã s 119/ K T - NSNN) xã (nếu xã phê - Thực thu, chi hoạt động có hệ thống chuẩn tài khác theo iểu s truyền 120/CK TC- NSNN) thanh); thông báo văn cho Đảng ủy, b) Công khai thu ết minh qu ết tổ chức toán NSX kết thực trị hoạt động tài khác xã hội xã xã trƣởng thôn, tổ dân phố xã, phƣờng, STT Nội dung Biểu mẫu ST T DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2016 ĐVT: triệu đồng P P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã NỘI DUNG Tổng Bình Đập Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Định Đá Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ Tân Tổng cộng I Chi thƣờng u ên 63.498 Chi quốc phòng 3.490 Chi an ninh trật tự an toàn xã hội 2.012 Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề 271 Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan quản lý nhà nƣớc, đảng, đoàn thể 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác II Dự phòng chi 65.828 5.102 4.354 4.312 4.039 3.621 3.486 4.540 3.794 4.014 5.704 3.941 3.433 5.294 5.882 4.312 4.088 306 4.921 270 4.194 4.117 120 107 3.850 223 3.456 285 3.311 215 4.313 130 3.700 383 3.919 5.604 3.839 3.233 303 60 140 200 5.211 5.742 370 378 186 72 34 102 80 144 80 213 243 40 182 120 200 153 20 - - 30 - - 30 33 36 90 10 362 20 10 26 20 35 21 20 15 20 23 20 66 36 1.357 411 41 2.480 163 51 437 150 25 197 71 26 106 127 25 51 60 17 130 50 18 60 133 16 75 20 20 15 52 20 70 146 20 134 25 35 30 160 27 640 90 16 155 47.523 4.323 1.228 2.330 3.694 2.960 50 30 181 120 540 160 3.572 14 159 195 3.169 53 80 189 2.699 90 30 165 - 2.646 140 17 175 3.795 38 20 227 18 60 80 120 2.940 2.955 2.434 3.118 84 10 94 55 85 95 2.748 130 38 100 102 2.707 3.357 30 30 200 271 30 83 4.884 20 140 163 14 12 50 15 41 260 2.593 605 29 224 TÌNH HÌNH QUYẾT TỐN CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2016 ĐVT: triệu đồng P P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã NỘI DUNG Tổng Bình Đập Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Định Đá Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ Tân ST T Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng 117.943 Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan quản lý nhà nƣớc, đảng, đoàn thể 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác 7.822 7.183 7.968 6.649 7.766 7.427 8.027 6.993 7.991 7.426 6.812 117.943 9.943 8.531 10.405 7.000 7.822 7.183 7.968 6.649 7.766 7.427 8.027 6.993 7.991 7.426 6.812 4.459 302 110 137 164 340 303 99 413 338 291 478 407 352 351 374 34 62 32 79 105 178 66 209 222 100 194 189 217 120 15 - - 12 - - 39 10 40 35 - 396 19 49 27 21 34 20 14 15 33 16 16 79 28 1.276 35 96 117 93 69 85 102 17 60 27 114 72 265 67 304 40 10 14 24 14 14 15 20 67 - 19 16 21 15 45 - - - - - - - - - - - - 5.010 975 608 405 451 56 178 69 207 130 150 197 820 62 58.319 4.954 3.858 4.595 3.415 3.571 3.579 4.013 3.454 3.671 3.845 3.922 3.209 4.004 4.453 3.776 44.081 3.464 3.022 4.672 2.629 3.218 2.925 3.450 2.453 2.737 2.863 3.122 2.813 2.135 2.317 2.261 1.870 105 756 164 21 19 - 449 63 Chi an ninh trật tự an toàn xã hội 2.001 Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề 182 9.943 8.531 10.405 7.000 644 136 - - 99 34 13 194 16 16 57 15 45 58 DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2017 ĐVT: triệu đồng P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã P Đập NỘI DUNG Tổng Bình Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Đá Định Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc ST T Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phịng Chi an ninh trật tự an tồn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin Chi hoạt động kinh tế 9.632 5.581 6.039 5.350 5.064 4.341 5.368 5.245 6.143 5.644 5.140 5.004 5.541 5.267 5.171 500 250 213 293 290 387 288 712 685 120 180 394 272 310 2.537 170 150 47 112 86 244 87 226 432 60 186 220 211 130 196 50 - - 20 - 16 - - 25 30 30 356 26 13 10 38 35 26 20 15 24 19 15 40 40 1.108 189 80 89 70 - 49 146 10 20 40 146 20 105 50 466 44 15 10 30 30 18 35 20 96 30 55 25 28 306 - 45 68 114 - - - - 10 - - - 69 19.251 4.529 1.130 1.165 1.255 444 1.000 1.070 1.060 1.417 310 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác II Dự phòng chi 1.461 3.709 3.988 5.151 3.539 4.508 5.541 5.407 3.177 3.082 3.715 6.337 20 1.100 3.110 3.680 5.799 5.250 1.135 1.090 3.670 3.451 5.149 5.675 5.616 84.679 5.500 5.401 9.818 4.012 6.159 Xã Nhơn Tân 87.005 Chi hoạt động quan quản lý nhà nƣớc, đảng, đoàn 53.501 thể 5.694 Xã Nhơn Thọ 3.081 3.396 5.320 277 176 15 4.300 728 72 139 18 25 27 67 45 82 60 30 103 20 1.059 40 50 199 10 30 24 16 - 50 500 25 50 40 10 2.326 186 113 120 150 87 167 173 162 194 155 110 145 134 134 15 94 22 1085 3.591 30 15 296 TÌNH HÌNH QUYẾT TỐN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2017 ĐVT: triệu đồng P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã P Đập NỘI DUNG Tổng Bình Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Đá Định Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ ST T Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan quản lý nhà nƣớc, đảng, đoàn thể 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác Xã Nhơn Tân 101.860 9.784 8.832 9.949 6.611 5.948 5.626 5.899 5.836 6.205 5.073 7.595 5.328 6.222 6.131 101.860 9.784 8.832 9.949 6.611 5.948 5.626 5.899 5.836 6.205 5.073 7.595 5.328 6.222 6.131 6.821 5.136 343 245 2.255 167 98 75 15 - 201 20 12 550 80 76 382 39 15 820 99 45 8.460 1.581 605 60.507 4.215 246 6.821 301 388 337 338 480 411 265 458 374 384 277 289 85 101 206 72 216 273 100 227 - 228 191 - 12 - - - - - 46 - 14 12 14 14 15 16 11 38 14 69 63 48 28 41 28 44 16 24 36 38 35 15 15 21 28 31 25 28 62 - 48 108 13 52 15 29 50 73 64 2.076 1.152 593 360 229 288 864 - 375 100 213 24 4.472 5.273 3.781 3.688 3.450 3.856 3.530 3.525 3.624 4.831 3.234 3.891 4.433 4.704 22.727 3.195 3.214 2.112 1.117 1.029 1.100 1.204 1.077 1.020 1.022 1.500 1.500 1.080 1.084 1.473 30 50 56 19 100 - 200 747 67 10 26 12 69 26 25 - - 15 200 20 - 224 16 20 93 0 STT DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2018 ĐVT: triệu đồng P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã P Đập P Nhơn NỘI DUNG Tổng Bình Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Đá Hƣng Định Hòa Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ Tân Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin 77.901 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác II Dự phòng chi 5.694 5.159 5.500 4.151 4.508 4.701 4.407 5.337 5.799 4.250 4.149 4.433 5.241 4.616 75.437 9.632 5.581 5.039 5.350 4.064 4.341 4.528 4.245 5.143 5.644 4.140 4.004 4.299 5.107 4.320 5.171 500 250 213 293 290 387 288 712 685 120 180 394 272 310 2.537 170 150 47 112 86 244 87 226 432 60 186 220 211 130 196 50 - - 20 - 16 - - 25 30 30 356 26 13 10 38 35 26 20 15 24 19 15 40 40 1.108 189 80 89 70 - 49 146 10 20 40 146 20 105 50 466 44 15 10 30 30 18 35 20 96 30 55 25 28 306 - 45 68 114 - - - - 10 - - - 69 4.529 1.130 1.165 255 444 160 70 100 60 175 150 Chi hoạt động kinh tế 10.009 Chi hoạt động quan quản lý nhà 53.501 nƣớc, đảng, đoàn thể 10 9.956 4.012 461 3.709 3.988 3.539 3.177 3.082 3.715 20 3.110 1.135 90 3.680 3.670 3.451 277 176 15 3.081 3.396 4.300 728 72 139 18 25 27 67 45 82 60 30 103 20 1.059 40 50 199 10 30 24 16 - 50 500 25 50 40 10 2.464 324 113 120 150 87 167 173 162 194 155 110 145 134 134 15 94 22 85 3.591 30 15 296 STT TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2018 ĐVT: triệu đồng P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã P Đập P Nhơn NỘI DUNG Tổng Bình Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Đá Hƣng Định Hòa Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ Tân Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan quản lý nhà nƣớc, đảng, đoàn thể 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác 91.284 8.791 6.166 9.449 6.645 5.282 4.900 4.933 5.988 6.944 5.702 6.029 4.028 5.696 5.257 5.474 91.284 8.791 6.166 9.449 6.645 5.282 4.900 4.933 5.988 6.944 5.702 6.029 4.028 5.696 5.257 5.474 6.520 543 245 301 388 537 338 680 611 465 458 574 384 369 381 2.771 201 132 119 135 280 106 250 341 134 261 - 262 225 75 15 - - 12 - - - - - 46 - 201 20 12 14 12 14 14 15 16 11 38 14 550 80 76 69 63 48 28 41 28 44 16 382 39 15 24 36 38 35 15 15 21 28 31 25 28 820 99 45 62 - 48 108 13 52 15 29 50 73 64 13.752 3.081 905 3.576 2.152 893 360 229 288 1.556 - 375 100 213 24 60.780 4.488 4.472 5.273 3.781 3.688 3.450 3.856 3.530 3.525 3.624 4.831 1.254 195 214 117 29 100 204 77 20 22 - 4.179 30 50 26 25 15 1.118 799 1.414 246 67 10 26 12 69 112 56 - - 258 16 20 93 3.234 3.891 4.433 4.704 - 80 84 - - 640 - STT DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2019 ĐVT: triệu đồng P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã P Bình NỘI DUNG Tổng Đập Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Định Đá Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ Tân Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin 87.407 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác II Dự phòng chi 6.925 5.741 5.000 4.402 3.707 5.061 6.282 5.052 6.266 4.537 4.586 4.599 5.809 5.342 83.151 13.135 6.654 5.340 4.606 4.179 3.697 4.878 5.912 4.827 5.846 4.361 4.410 4.437 5.668 5.201 5.308 610 270 227 331 324 142 384 608 530 200 189 401 280 362 2.910 214 140 57 102 100 72 295 243 420 70 203 247 231 230 177 20 - - 20 - 25 25 25 - 318 30 15 10 20 30 10 20 15 20 25 13 20 40 35 373 80 20 57 - 12 20 10 20 20 - 20 45 45 385 55 20 10 20 30 15 20 20 40 40 10 20 25 30 1.059 195 50 93 47 95 41 15 10 56 90 157 20 50 70 6.624 2.107 391 192 215 61 45 40 118 1.100 90 60 280 70 5.137 3.842 4.508 3.759 3.258 3.217 4.069 3.469 3.518 4.106 3.644 3.573 3.406 4.796 688 126 140 18 47 77 58 87 55 20 10 20 2.415 44 50 20 31 30 69 1.410 50 150 25 30 50 10 4.256 963 271 401 394 223 10 183 370 225 420 176 176 162 141 Chi hoạt động kinh tế 11.568 Chi hoạt động quan quản lý nhà 57.950 nƣớc, đảng, đoàn thể 10 14.098 - 450 286 47 15 24 30 70 175 3648 15 441 141 TÌNH HÌNH QUYẾT TỐN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2019 ĐVT: triệu đồng P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã P Bình STT NỘI DUNG Tổng Đập Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Định Đá Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Tổng cộng 110.127 9.923 6.633 11.862 6.399 6.265 6.904 6.555 7.757 6.242 6.856 6.337 6.055 6.391 I Chi thƣờng u ên 110.127 9.923 6.633 11.862 6.399 6.265 6.904 6.555 7.757 6.242 6.856 6.337 6.055 6.391 Chi quốc phòng 599 262 224 321 356 238 396 649 516 314 466 453 439 6.123 Chi an ninh trật tự 208 97 100 82 110 71 297 215 365 167 240 243 222 2.881 an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo 14 2 42 dạy nghề Chi Y tế, dân số gia 11 19 15 11 17 14 33 11 59 247 đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng 77 19 24 53 62 11 18 21 87 21 43 487 Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin 302 54 19 898 178 50 3.583 1.068 4.807 5.104 868 2.143 Chi hoạt động kinh tế 27.225 Chi hoạt động quan quản lý nhà 68.910 nƣớc, đảng, đoàn thể 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác 11 30 23 17 12 34 47 82 19 - 52 1.877 1.142 1.994 1.218 1.550 5.020 6.570 3.979 4.479 4.292 4.524 89 24 44 22 44 102 15 42 - 28 76 67 Xã Xã Nhơn Nhơn Thọ Tân 9.816 6.132 9.816 6.132 344 548 196 270 - 30 33 14 23 11 22 19 25 46 91 75 82 66 1.479 1.131 1.055 946 1.466 3.259 3.870 3.492 5.129 4.325 4.283 4.011 5.696 4.137 53 34 130 22 - - - 22 - 1.418 120 42 52 48 147 42 651 283 147 DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2020 ST T NỘI DUNG Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin Tổng 91.002 II Dự phòng chi P Nhơn Hòa P Nhơn Hƣng 8.145 6.625 6.609 5.800 7.762 6.357 5.823 5.317 6.208 663 280 265 472 1.876 240 140 116 112 114 10 - 271 30 10 15 697 82 30 77 56 405 50 30 15 20 903 150 65 95 35 1.002 1.120 227 Chi hoạt động kinh tế 7.171 Chi hoạt động quan quản lý nhà 62.683 nƣớc, đảng, đoàn thể 11 Chi khác P Đập Đá 85.442 10 Chi Bảo đảm xã hội P Bình Định 5.455 4.544 357 85 386 4.183 600 50 118 18 28 4.514 30 20 20 10 5.560 383 268 786 483 4.880 4.431 - 4.977 P Nhơn Thành 20 59 30 10 210 3.577 49 30 449 xã Nhơn An Xã Nhơn Hạnh 4.503 6.197 4.058 5.922 265 546 44 237 10 20 55 94 15 20 51 35 373 535 3.081 656 103 4.425 98 31 445 275 6.172 5.722 - 35 Xã Nhơn Phong Xã Nhơn Hậu Xã Nhơn Phúc Xã Nhơn Mỹ 5.578 9.241 5.058 5.020 9.021 4.798 490 220 321 92 110 115 - - 15 20 10 20 10 940 3.864 94 10 450 414 120 20 35 10 40 50 10 65 100 17 526 478 444 4.278 15 20 3.662 4.958 4.682 - 20 Xã Nhơn Khánh 3.862 55 25 50 3.685 12 558 220 260 100 20 30 395 ĐVT: triệu đồng Xã Xã Nhơn Nhơn Lộc Thọ 5.180 4.940 418 114 15 37 20 276 6.150 370 25 55 190 3.986 50 240 5.674 5.439 471 126 122 - 15 35 15 24 45 3.554 6.382 Xã Nhơn Tân 30 30 115 70 170 175 5.274 3.961 30 15 - 541 232 235 ST T TÌNH HÌNH QUYẾT TỐN CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2020 ĐVT: triệu đồng P P P P P xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã NỘI DUNG Tổng Bình Đập Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Nhơn Định Đá Hòa Hƣng Thành An Hạnh Phong Hậu Phúc Mỹ Khánh Lộc Thọ Tổng cộng I Chi thƣờng u ên Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Y tế, dân số gia đình Chi Phát thanh, truyền hình, thơng Chi Thể dục thể thao Chi Văn hóa thơng tin 131.842 10.051 9.043 9.685 131.842 10.051 9.043 9.685 7.580 7.146 651 293 319 422 3.359 245 116 90 139 406 116 374 23 10 14 848 82 23 45 56 508 50 22 22 2.176 150 65 1.002 971 5.455 5.250 5.930 4.519 25.579 2.356 2.158 2.318 1.467 270 30 19 Chi hoạt động kinh tế 21.921 Chi hoạt động quan quản lý nhà 69.255 nƣớc, đảng, đoàn thể 10 Chi Bảo đảm xã hội 11 Chi khác 7.580 - 95 860 8.485 390 97 - 63 20 10 15 1.508 939 - 8.485 4.211 2.146 - 30 8.142 7.414 8.142 7.414 460 568 368 233 34 120 54 114 55 50 11 256 32 1.434 458 3.804 4.177 1.647 1.660 19 11.240 11.240 786 149 8.660 39 273 80 3.138 4.790 1.806 - 50 8.404 8.660 9.320 8.404 570 348 539 462 433 164 120 9.320 12 20 27 39 276 315 106 1.080 1.539 1.288 4.458 4.816 4.617 1.668 1.869 1.648 67 6.893 419 130 - 20 - 6.893 14 107 247 448 4.043 1.468 - 13 8.683 8.683 461 166 53 187 276 2.379 4.112 992 42 10.907 10.907 521 433 Xã Nhơn Tân 7.335 7.335 399 134 - 29 77 17 16 28 223 30 3.657 4.597 1.354 - 1.220 4.476 1.022 ... xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 59 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế, tồn quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh. .. thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 54 2.2.4 Thực trạng công tác giám sát, kiểm tra, tra chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh. .. xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 Luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách xã, phƣờng địa bàn thị xã An Nhơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã, phường trên địa bàn thị xã an nhơn, tỉnh bình định ,