0

Slide QTKD 1 cô điệp

292 11 0
  • Slide QTKD 1 cô điệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 00:35

Học phần QUẢN TRỊ KINH DOANH G V: T h s Đ ỗ n g ọ c đ i ệ p Email: ngocdiepdo49@gmail.com Nội quy lớp học - Số buổi nghỉ học tối đa: 03 - Điểm chuyên cần cao học đầy đủ: - Lớp trưởng điểm danh đầu cuối (trừ buổi đầu tiên) - Được phép phát biểu để bù số buổi học nghỉ, đánh giá chất lượng không số lượng phát biểu - Không gây tiếng động không liên quan lớp - Ra khỏi lớp không cần xin phép phải tránh gây ảnh hưởng đến giáo viên bạn xung quanh Quyền hạn nghĩa vụ cán lớp - Lớp trưởng: • Điểm danh đầu cuối • Quản lý danh sách nhóm • Ghi chép tên sinh viên phát biểu buổi • Được cộng điểm vào điểm thành phần - Nhóm trưởng: • Gửi danh sách nhóm cho lớp trưởng • Phân cơng làm tập nhóm • Chia điểm nhận từ cô giáo cho thành viên nhóm • Được 10 điểm chun cần NỢI DUNG MƠN HỌC Chương 1: Nhập môn QTKD Chương 2: Kinh doanh Chương 3: Môi trường kinh doanh Chương 4: Hiệu kinh doanh Chương 5: Khái lược về QTKD Chương 6: Nhà quản tri Lộ trình học Buổi 15: dự phịng, công Buổi 1-12: học lý thuyết bố điểm Buổi 13-14: thuyết trình tập nhóm Chúng ta ĐỌC GÌ? Giáo trình sử dụng chính: ◦ Giáo trình Quản tri Kinh doanh – Tập – Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền 2013 Tài liệu tham khảo: ◦ Bài tập thực hành QTKD 2011 – Chủ biên PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền; đọc chương 1,2,3,13 ◦ Luật doanh nghiệp 11/2014 ◦ Các sách tham khảo khác liên quan đến QTKD ◦ Các trang tin kinh tế, thông tin… CHƯƠNG NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH Các nội dung chính Đối tượng nghiên cứu môn học QTKD với tư cách môn khoa học QTKD với tư cách môn KH lý thuyết & ứng dụng Lich sử phát triển môn học QTKD Câu hỏi cần trả lời Tại cần học đại học? Học quản trị kinh doanh tơi Tại tơi cần học học phần làm gì? Quản trị kinh doanh 1? Học Đại học để làm gì? 6.3.2 Các phong cách quản trị chủ yếu Cực đại thái quá ~ phong cách không tưởng 6.3.2 Các phong cách quản trị chủ yếu 6.3.2.6 Phong cách tập trung huy • Đặc điểm • • Đối nội • Tập trung quyền lực vào tay • Sát sao, cẩn thận, có lực QĐ đắn • Cương quyết, mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng • Địi hỏi cấp chủ động, sáng tạo • Khơng sợ, chủ động giải qút bất đồng Đối ngoại: lôi cuốn người khác theo ý tương 6.3.2 Các phong cách quản trị chủ yếu 6.3.2.6 Phong cách tập trung huy • Nếu thái q • Can thiệp q sâu vào cơng việc cấp • Tập trung quyền lực cao độ ⇒ Dễ dẫn đến phong cách chuyên quyền 6.3.3 Lựa chọn phong cách? • • • Có phong cách tớt khơng tớt • Cả phong cách khơng xấu • Chỉ xấu nếu thái (vượt giới hạn cần thiết) Có phong cách tuyệt đới? • Khơng có • NQT có phong cách chủ đạo phong cách khơng chủ đạo Lựa chọn phong cách? • Nếu đủ ĐK: nên lựa chọn phong cách hợp lí • Nếu không đủ ĐK: cần tự làm thích nghi phong cách 6.3 Nghê thuật quản trị 6.4.1 Khái niêm • Nghệ thuật QT tính mềm dẻo, linh hoạt việc sử dụng nguyên tắc, công cụ, phương pháp QT; tính nhạy cảm việc phát tận dụng hội KD cách khôn khéo tài tình nhằm đạt được mục tiêu xác định với hiệu cao ⇒ Nghệ thuật QT • Đề cập đến thái độ, cách ứng xử NQT tình h́ng khác • Phải hiệu lâu dài 6.4.2 Một số nghệ thuật quản trị chủ yếu Nghệ thuật tự quản trị Nghệ thuật ủy quyền Nghệ thuật ứng xử với cấp Nghệ thuật giao tiếp đối ngoại 6.4.2.1 Nghê thuật tự quản trị • Sự cần thiết • • • Ḿn QT người khác làm chủ tình h́ng → NQT phải biết mà chủ thân → rèn luyện Trước hết phải biết làm chủ thân, sau đến làm chủ người khác Muốn người quyền qui phục NQT phải có thói quen tớt Một sớ thói quen cần rèn luyện Dám chịu trách nhiệm Suy nghĩ chín chắn Tự đánh giá lực Thói quen Hình thành mong ḿn, niềm tin, … Đưa việc quan trọng lên trước Ma trận ưu tiên công việc Khẩn cấp (1) Quan trọng (A) Không quan trọng (B) Không khẩn cấp (2) -Diễn biến TT dự kiến -Những cân đối phát sinh -Các HĐ đến hạn lý -… -Xem xét hội KD -Thiết lập quan hệ bạn hàng -Lập kế hoạch -Nghiên cứu SP -… -Họp hành không liên quan trực tiếp đến KD -Tiếp khách không KH -Đọc vài báo cáo không gắn trực tiếp với HĐKD -… -Tổ chức/tham gia HĐ giải trí -Lập báo cáo khơng phải về KD -… 6.4.2.2 Nghệ thuật ủy quyền Khó khăn ủy quyền? Các yêu cầu ủy quyền Điều kiện để ủy quyền Nguyên tắc ủy quyền 6.4.2.3 Nghệ thuật ứng xử với cấp • Sự cần thiết • • Thực chất QTDN QT người → NQT phải thường xuyên giao tiếp với nhân viên quyền Muốn đạt HQ giao tiếp với nhân viên quyền → NQT phải có nghệ thuật ứng xử với cấp Một số nghê thuật giao tiếp chủ yếu Biết quan tâm tới người quyền Hiểu người Nghệ thuật thương phạt 6.4.2.4 Nghê thuật giao tiếp đối ngoại Ln có thói quen chuẩn bị kỹ lưỡng Hình thành kỹ giao tiếp Nghệ thuật gây thiện cảm giao tiếp Nghệ thuật thuyết phục ... Huyền 2 013 Tài liệu tham khảo: ◦ Bài tập thực hành QTKD 2 011 – Chủ biên PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền; đọc chương 1, 2,3 ,13 ◦ Luật doanh nghiệp 11 /2 014 ◦ Các sách tham khảo khác liên quan đến QTKD. .. học phần làm gì? Quản trị kinh doanh 1? Học Đại học để làm gì? 1. 1 Đới tượng nghiên cứu Kinh doanh Doanh nghiệp 1. 2 QTKD với tư cách môn khoa học Khoa học QTKD Vị trí của môn học Thực chất... lược 1. 3 QTKD với tư cách môn KH lý thuyết ứng dụng Phương pháp nghiên cứu Nguyên tắc lựa chọn của môn khoa học QTKD môn khoa học QTKD ứng lý thuyết dụng 1. 4 Lịch sử phát triển môn học QTKD
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide QTKD 1 cô điệp,