0

Skkn phát triển năng lực gắn với phát triên phẩm chất sinh viên k29 khi dạy chương i chủ nghĩa duy vật biện chứng, môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

41 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:36

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GẮN VỚI PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT SINH VIÊN K29 KHI DẠY CHƯƠNG I – CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, MÔN NHỮNG[.] SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỊA BÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GẮN VỚI PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT SINH VIÊN K29 KHI DẠY CHƯƠNG I – CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN Tác giả: TRẦN LÊ QUÂN Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Chức vụ: Phó Tổ trưởng Đơn vị cơng tác: Tổ Lý luận trị - Giáo dục quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất, Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình HỊA BÌNH - 2021 skkn Chương 1: Tổng quan 1 Cơ sở lý luận Giáo dục nước ta trình chuyể n mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Đó yêu cầu khách quan cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XI (11-2013) Đảng rõ: phải "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học" [16; 1] Tuy nhiên, việc chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học nhiệm vụ khó khăn lâu dài Thực chất, q trình đổi đồng tồn diện giáo dục đào tạo Đổi từ mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, phương tiện, hình thức giáo dục việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục Để thực tốt nhiệm vụ trên, đòi hỏi phải có nỗ lực tồn ngành giáo dục, đặc biệt đội ngũ nhà giáo cán quản lý Trong việc phát triển lực phẩm chất người học, vai trị nhà giáo có ý nghĩa định Chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên định chất lượng học sinh, sinh viên Chất lượng hoạt động giảng dạy thày định chất lượng học tập trò Đối với người giảng viên giảng dạy mơn lý luận trị cho sinh viên cao đẳng, việc nghiên cứu, thực chuyển từ việc giảng dạy chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất lực sinh viên quan trọng cần thiết lý sau đây: Thứ nhất, phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông làm gia tăng khối lượng tri thức cách nhanh chóng Thế hệ trẻ cần phải có lực phẩm chất cần thiết để ứng phó đứng vững trước thách skkn thức sống đặt Giáo dục theo hướng tiếp cận nội dung ngày trở nên lạc hậu Giáo dục theo hướng tiếp cận lực phẩm chất người học ngày thể có ưu vượt trội Giáo dục theo thướng tiếp cận nội dung cách nêu danh mục, chủ đề lĩnh vực hay mơn học Tức tập trung xác định trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn người học cần biết gì? Cách tiếp cận chủ yếu dựa vào nội dung học vấn khoa học môn nên nặng lý thuyết tính hệ thống, người thiết kế ý đến tiềm năng, giai đoạn phát triển, nhu cầu, hứng thú điều kiện người học Giáo dục theo hướng tiếp cận lực cách tiếp cận nêu rõ kết khả kỹ mà người học mong muốn đạt vào cuối giai đoạn học tập nhà trường mơn học cụ thể Nói cách khác, cách tiếp cận nhằm trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn người học biết làm gì? Cách tiếp cận nội dung dẫn đến tình trạng phổ biến tri thức chiều: Thầy giảng, trị nghe ghi chép làm người học khơng phát huy tính sáng tạo, thiếu khả suy nghĩ độc lập giải vấn đề thực tiễn Tiếp cận lực người học chủ trương giúp người học khơng biết, hiểu mà cịn phải biết làm thông qua hoạt động cụ thể, sử dụng tri thức học để giải tình sống đặt Nếu tiếp cận nội dung chủ yếu yêu cầu người học trả lời câu hỏi biết tiếp cận theo lực ln đặt câu hỏi biết làm từ điều biết Thứ hai, nước ta giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu, động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục Đảng Nhà nước ta quan tâm đầu tư Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thực trạng giáo dục nước ta nói chung Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình nói riêng cịn nặng nội dung, chưa phát triển mạnh mẽ lực phẩm chất người học skkn Nguyên nhân tình trạng chương trình giáo dục nước ta trước xây dựng theo định hướng nội dung Hiện nay, chuyển dần sang chương trình giáo dục theo định hướng tiếp cận lực người học q trình cịn diễn chậm chạp Mặt khác, nhiệm vụ khó khăn địi hỏi phải nghiên cứu, thực bước, thường xuyên lâu dài Thứ ba, từ thực tế giảng dạy mơn lý luận trị Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình cho thấy, việc giảng dạy theo định hướng phát triển lực người học (còn gọi tiếp cận lực người học) gặp phải khó khăn, hạn chế, bất cập chung nói Đối với mơn học Những ngun lý chủ nghĩa Mác - Lê nin, việc giảng dạy theo định hướng phát triển lực người học tách rời việc phát triển phẩm chất sinh viên, phẩm chất có vai trị quan trọng việc phát triển lực Vì vậy, giảng viên giảng dạy môn học này, chọn vấn đề “Phát triển lực gắn với phát triển phẩm chất sinh viên khóa 29 dạy Chương I – Chủ nghĩa vật biện chứng, môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin” 1.2 Phương pháp tiếp cận để tạo sáng kiến - Tiếp cận từ sở lý luận, tổng quan dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực - Tiếp cận từ thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm dạy học nhằm phát triển phẩm chất lực người học thân đồng nghiệp - Tiếp cận từ định hướng mục tiêu phát triển phẩm chất lực sinh viên môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Tiếp cận từ điều kiện, phương tiện vật chất - kỹ thuật Nhà trường việc thực nhiệm vụ giáo dục đào tạo 1.3 Mục tiêu sáng kiến skkn 1.3.1 Mục đích sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin 1.3.2 Các mục tiêu cụ thể sáng kiến: - Nâng cao chất lượng giảng dạy Chương I – Chủ nghĩa vật biện chứng, sở góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình - Áp dụng giải pháp phát triển lực gắn với phát triển phẩm chất sinh viên khóa 29 dạy Chương I – Chủ nghĩa vật biện chứng, môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin phù hợp với điều kiện, phương tiện vật chất – kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học Nhà trường skkn Chương 2: Mô tả sáng kiến 2.1 Nêu vấn đề sáng kiến 2.1.1 Nội dung sáng kiến Năng lực gì? Phẩm chất gì? Dạy học phát triển lực dạy học phát triển phẩm chất có quan hệ với nào? Sinh viên K29 Trường Cao đẳng sư phạm có phẩm chất lực cần phát triển ? Làm để phát triển phẩm chất lực sinh viên giảng dạy chương I – Chủ nghĩa vật biện chứng môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin? Giải vấn đề nội dung trình bày, phân tích sáng kiến 2.1.1.1 Khái niệm lực lực sinh viên K29, Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình - Năng lực “là thuộc tính cá nhân hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có q trình học tập, rèn luyện, cho phép người huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc tính cá nhân khác hứng thú, niềm tin, ý chí, thực thành công loại hoạt động định, đạt kết mong muốn điều kiện cụ thể” [3 ;37] Năng lực thể hiệu hoạt động, tức hoạt động đạt kết cao với chi phí thấp (về thời gian, sức lực, điều kiện vật chất,…) Năng lực người khác người có nhiều lực khác Có lực tự nhiên (yếu tố vật chất – di truyền) mà có lực thể chất, lực thích nghi với mơi trường,…nhưng chủ yếu học tập, rèn luyện hoạt động thực tiễn mà lực hình thành phát triển Điều cho thấy, giáo dục, dạy học có vai trị quan trọng việc hình thành phát triển lực người Sinh viên K29, Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình Nhà trường tuyển sinh năm học 2020 – 2021 (khóa học 2020 – 2023) Do thực Luật giáo dục (năm 2019) nên toàn sinh viên K29 trúng tuyển thuộc ngành Giáo dục mầm non, khơng có sinh viên ngành khác Qua nghiên skkn cứu cho thấy, sinh viên K29, Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình có lực chủ yếu sau đây: - Năng lực học cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo giáo dục mầm non Năng lực hình thành sở sinh viên hồn thành chương trình giáo dục cấp trung học phổ thơng, tốt nghiệp trung học phổ thông, tức đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ yêu cầu lực theo chương trình giáo dục phổ thông Năng lực bộc lộ qua việc sinh viên học tập mơn học theo chương trình đào tạo nhà trường, thực nhiệm vụ học tập - Năng lực tự học, tự hoàn thiện: Tự học, tự vận dụng kiến thức chuyên môn, tự rèn luyện kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, tự rèn luyện đạo đức nhà giáo để hoàn thiện thân theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp mà sinh viên theo học - Năng lực trị - xã hội: Tìm hiểu kiện trị - xã hội, tham gia hoạt động số tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội Đồn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, phong trào thi đua, hoạt động trị - xã hội, nhà trường đoàn thể tổ chức, phát động - Năng lực cá nhân: Năng lực thể chất, lực thẩm mỹ, lực âm nhạc, lực nghệ thuật…Những lực cá nhân khác sinh viên thể qua kết thi khiếu, hoạt động học tập lớp, hoạt động ngoại khóa, hội thi, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, 2.1.1.2 Khái niệm phẩm chất phẩm chất sinh viên K29, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình - Phẩm chất “là tính tốt thể thái độ, hành vi ứng xử người; với lực tạo nên nhân cách người” [3 ;37] Phẩm chất xem thước đo giá trị người Không phải sinh có phẩm chất Những phẩm chất xây dựng, rèn luyện phát triển theo thời gian Thuật ngữ phẩm chất ghép lại từ “phẩm” “chất” Phẩm tư cách Chất tính cách Như thế, phẩm chất hiểu tính chất bên skkn người Tính chất bên xấu tốt, tuỳ theo rèn luyện, định hướng người Giáo dục có vai trị định hướng cho phát triển phẩm chất tốt đẹp người Qua nghiên cứu cho thấy, sinh viên K29, Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình có phẩm chất chủ yếu sau đây: - Phẩm chất trị: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, Nhà nước Nhân dân Phẩm chất thể việc không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận trị, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước ; gương mẫu thực nghĩa vụ cơng dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Yêu trẻ, yêu nghề giáo viên mầm non Do đặc thù ngành học, sinh viên lựa chọn ngành giáo dục mầm non sinh viên có lịng yêu trẻ, yêu nghề giáo viên mầm non Đây phẩm chất đạo đức nghề nghiệp bật người sinh viên ngành giáo dục mầm non – Người giáo viên mầm non tương lai Sinh viên ngành giáo dục mầm non – Người giáo viên mầm non tương lai phải không ngừng học tập, tu dưỡng để không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp thân Đó lịng u thương trẻ người mẹ yêu đứa ruột Yêu thương trẻ ln gắn liền với u nghề, tâm huyết, gắn bó có trách nhiệm cao với nghề nghiệp người giáo viên mầm non, yêu người (trẻ em) yêu nghề nhiêu Đối với người giáo viên mầm non, lòng yêu nghề xuất phát từ tình u dành cho trẻ nhỏ Đồng thời, lịng thương yêu trẻ biểu qua việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ, mong muốn trẻ khơn lớn ngày Là người u trẻ đồng thời người yêu công việc nuôi, dạy trẻ - công việc nghề giáo viên mầm non - Phẩm chất cá nhân: Những phẩm chất cá nhân sinh viên K29 biểu phong phú, đa dạng khác sinh viên tận tụy, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao với cơng việc, lịng kiên nhẫn, tâm, tính trung thực, tự tin, tinh thần ham học hỏi, sáng tạo đam mê, v.v skkn 2.1.1.3 Mối quan hệ dạy học phát triển phẩm chất phát triển lực sinh viên - Bàn thành tố cấu tạo nên nhân cách, nhà khoa học tâm lý khoa học giáo dục Việt Nam đưa cấu trúc nhân cách gồm hai mặt phẩm chất lực (đức tài) Hai mặt có vai trị khác khơng thể thay Như Bác Hồ nói : Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó Dạy học phải ý phát triển hai mặt đó, làm cho nhân cách phát triển toàn diện Bác Hồ dạy “Giáo viên phải ý tài, đức, tài văn hoá, chuyên mơn, đức trị Muốn cho học sinh có đức giáo viên phải có đức”[14;492] - Phát triển phẩm chất phát triển lực người học mục tiêu giáo dục đào tạo Như Điều – Luật Giáo dục năm 2019 nước ta quy định : Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển tồn diện người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp; có phẩm chất, lực ý thức cơng dân; có lịng u nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế - Việc dạy học phát triển phẩm chất, lực phương pháp tích tụ yếu tố phẩm chất lực người học để chuyển hóa góp phần cho việc hình thành, phát triển nhân cách hồn thiện Dạy học phát triển phẩm chất, lực người học vừa mục tiêu giáo dục (xét mục đích, ý nghĩa dạy học), vừa nội dung giáo dục (xét tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt người học) đồng thời phương pháp giáo dục (xét cách thức thực hiện) Để giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất lực người học đạt hiệu cao, đòi hỏi phải đổi đồng toàn diện, đổi từ skkn mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học việc kiểm tra, đánh giá kết dạy học Đối với môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, nội dung chương trình, thực theo chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Giảng viên không phép thay đổi chương trình Vì vậy, việc dạy học phát triển phẩm chất lực người học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin gặp phải khó khăn, hạn chế định Việc đổi khâu thi kết thúc học phần thực theo hướng dẫn Nhà trường công văn số 183/CĐSP ngày 23 tháng năm 2019 Phó Hiệu trưởng (phụ trách Nhà trường) Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình việc xây dựng đề thi hình thức tự luận Như vậy, việc giảng dạy môn Những nguyên lý chủ nghĩa mác – Lê nin theo định hướng phát triển phẩm chất lực người học thực khâu đổi phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học Trong khâu kiểm tra, đánh giá kết học tập, giảng viên đổi việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên Đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực đổi phương pháp dạy học nhằm mục đích phát triển phẩm chất lực người học Đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực người học phải đáp ứng yêu cầu sau: Một là, dạy học thông qua tổ chức liên tiếp hoạt động học tập, giúp người học tự khám phá điều chưa biết không thụ động tiếp thu tri thức đặt sẵn Giáo viên người tổ chức đạo học sinh tiến hành hoạt động học tập, phát kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức biết vào tình học tập tình thực tiễn Hai là, trọng rèn luyện cho người học biết khai thác sách giáo khoa, giáo trình tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại kiến thức skkn ... đề ? ?Phát triển lực gắn v? ?i phát triển phẩm chất sinh viên khóa 29 dạy Chương I – Chủ nghĩa vật biện chứng, môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin? ?? 1.2 Phương pháp tiếp cận để tạo sáng kiến... nghĩa Mác – Lê nin Trường Cao đẳng Sư phạm Hịa Bình - Áp dụng gi? ?i pháp phát triển lực gắn v? ?i phát triển phẩm chất sinh viên khóa 29 dạy Chương I – Chủ nghĩa vật biện chứng, môn Những nguyên lý chủ. .. Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin Kết tác giả phát phẩm chất lực cần b? ?i dưỡng phát triển sinh viên thông qua việc giảng dạy n? ?i dung phần triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin,
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phát triển năng lực gắn với phát triên phẩm chất sinh viên k29 khi dạy chương i chủ nghĩa duy vật biện chứng, môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin,