0

Hướng Dẫn XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ tin học

18 15 0
  • Hướng Dẫn XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ tin học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 12:27

XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ I Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC, LỚP TT (1) Chương chủ đề (2) Nội dungđơn vị kiến thức (3) Mức độ nhận thức (4 11) Tổng % điểm (12) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1 Chủ đề A Nội dung 1 Nội dung 2 2 Chủ đề B 3 Chủ đề C Tổng Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% Tỉ lệ chung 70% 30% 100% Ghi chú Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ th. XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra I KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MƠN TIN HỌC, LỚP: Tổ ng Mức độ nhận thức T T ( 1) Chương/ chủ đề Nội điểm (4-11) dung/đơn vi (1 kiến thức (2) 2) (3) Q Chủ đề A Nội dung 1: Nội dung Thông Nhân biết TNK % hiểu T L TNK Q T L Vân dung Vân dung TNK Q cao T L TNK Q T L Chủ đề B Chủ đề C Tổng Ti lê % 40% 30% 20% 10% 10 0% Ti lê chung 70% 30% 10 0% Ghi chú: - Cột cột ghi tên chủ đề Chương trình giáo dục phổ thơng môn Tin học 2018, gồm chủ đề dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra - Cột 12 ghi tổng % số điểm chủ đề - Đề kiểm tra cuối học kì dành khoảng 30-40% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu học kì - Tỉ lệ % số điểm chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học chủ đề - Tỉ lệ mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30-40%; Thông hiểu khoảng từ 30-40%; Vận dụng khoảng từ 20-30%; Vận dụng cao khoảng 10% - Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 60-70%, TL khoảng 30-40% - Số câu hỏi TNKQ khoảng 24-28 câu, câu khoảng 0,25 điểm; TL khoảng câu, câu khoảng 1,0 – 1,5 điểm II Hướng dẫn xây dựng đặc tả đề kiểm tra ĐĂC TA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MƠN: TIN HỌC LỚP: … Sô câu hoi theo mức đô nhân Chư T ơng/ T Chủ dung/Đơn vi kiến thức đề Chủ đề A thức Nội Mức đô đanh gia N T V hân hông ân biết hiểu dung V ân dung cao Nội dung Nội dung Nội dung Chủ đề B Tổng TN TN TL TL Ti lê % 0% Ti lê chung 0% 70% 0% 0% 30% Lưu ý: - Ở mức đô nhân biết thông hiểu câu hỏi m ơt báo mức đ ô kiến thức, ki cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (một gạch đầu dong thc mức đó) - Ở mức vân dụng vân dụng cao xây dựng câu hỏi vào môt đơn vi kiến thức Tư liệu để xây dựng ma trận Bảng mô tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp T T Nôi dung kiến thức Đơn vi kiến thức Chủ đề A May tính em Mức độ đanh gia Nhân biết – Nêu ví dụ đơn giản minh hoạ cho vai trị quan trọng thơng tin thu nhận hàng ngày việc định người Nhận biết ví dụ giáo viên, thơng tin đâu định – Nhận biết ba dạng thông tin hay gặp: chữ, âm thanh, hình Thơng tin xử lí ảnh Nhận ví dụ giáo viên: Thơng tin thu nhận xử lí gì, kết xử lí hành động hay ý nghĩ Nêu thơng tin ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Bộ óc người phận xử lí thơng tin Thơng hiểu – Nêu ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Cuộc sống quanh ta có máy móc tiếp nhận thông tin để định hành động Nhận ví dụ giáo viên, máy xử lí thơng tin kết xử lí Khám phá tính máy Nhân biết – Nhận diện hình dạng thường gặp máy tính thơng dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thơng minh thành phần chúng (màn hình, thân máy, bàn phím, chuột) T T Nơi dung kiến thức Đơn vi kiến thức – Nêu sơ lược chức bàn Mức độ đanh giaphím chuột, hình loa Nhận biết hình cảm ứng máy tính bảng, điện thoại thơng minh, thiết bị tiếp nhận thông tin vào – Cầm chuột cách, thực thao tác bản: di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột – Khởi động máy tính Kích hoạt phần mềm ứng dụng Ra khỏi hệ thống chạy theo cách Nêu ví dụ cụ thể thao tác không cách gây tổn hại cho thiết bị sử dụng – Biết ngồi tư làm việc với máy tính, biết vị trí phù hợp hình (với mắt, với nguồn sáng phòng, ) Nêu tác hại việc ngồi sai tư sử dụng máy tính thời gian quy định cho lứa tuổi Nhận tư ngồi sai làm việc với máy tính –Biết thực quy tắc an tồn điện, có ý thức đề phong tai nạn điện sử dụng máy tính Thơng hiểu – Phân biệt hình dạng thường gặp máy tính thơng dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thơng minh thành phần chúng (màn hình, thân máy, bàn phím, chuột) Làm quen với Nhân biết cách gõ bàn phím –Chỉ khu vực bàn phím nêu tên T T Nôi dung kiến thức Đơn vi kiến thức Mức độ đanh gia hàng phím –Biết vi trí đặt ngón tay hàng phím sơ thực thao tác gõ phím hàng sơ, hàng trên, hàng quy đinh cách gõ bàn phím Chủ đề B Mạng may tính Internet Nhân biết - Nêu ví dụ tin tức chương trình giải trí xem truy cập Internet (như xem tin dự báo thời tiết, nghe ca Xem tin giải trí nhạc, ) trang web - Nêu ví dụ thơng tin khơng có sẵn máy tính sử dụng tìm thấy Internet – Biết khơng phải thông tin Internet phù hợp với lứa tuổi Chủ đề C Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm trao đổi thông tin Sắp xếp để dễ tìm Nhận biết – Biết biểu diễn xếp, phân loại cụ thể sơ đồ hình Thơng hiểu – Giải thích xếp ta có cách hợp lí cần tìm nhanh – Nêu cách tìm nhanh đối tượng cần tìm dựa xếp Vận dung – Sắp xếp đồ vật hay liệu hợp lí theo số yêu cầu cụ T T Nôi dung kiến thức Đơn vi kiến thức thể Ví dụ: xếp số mảnh bìa có ghi chữ theo thứ tự abc; xếp sách độ đanh vơ vào ngăn tủ, xếp ảnh Mức vào ngăn gia tủ khác, quần áo vào ngăn khác nữa, ngăn tủ lớn xếp sách chia làm ngăn nhỏ (ngăn chứa sách, ngăn chứa vơ, ngăn chứa truyện, ) Nhận biết – Nhận biết tệp, thư mục ổ đia Thông hiểu – Mô tả sơ lược vai tro cấu trúc thư mục việc Làm quen với thư lưu tệp thư mục mục lưu trữ thơng tin – Tìm hiểu cấu trúc thư mục để biết chứa máy tính thư mục nào, tệp Vận dung Chủ Sử dụng thông tin đề D Đạo cá nhân môi đức, phap trường số cách phù luật văn hợp hoa môi trường sơ – Thực việc tạo, xố, đổi tên thư mục – Tìm tệp thư mục cho trước theo yêu cầu Nhận biết – Biết thơng tin cá nhân gia đình lưu trữ trao đổi nhờ máy tính - Biết việc người xấu lợi dụng thơng tin gây hại cho em gia đình Thơng hiểu Có ý thức bảo vệ thơng tin cá nhân gia đình giao tiếp qua máy tính; Làm quen với Chủ đề E Ứng trình chiếu đơn giản dung Nôtin i T học dung kiến Đơn vi kiến thức T thức Nhận biết – Nhận biết biểu tượng phần mềm trình chiếu Vận dung Mức độ đanh gia – Kích hoạt phần mềm cách nháy chuột vào biểu tượng – Tạo tệp trình chiếu, gõ vài dịng văn đơn giản không dấu, đưa ảnh vào trang chiếu, lưu đặt tên cho tệp trình chiếu Chủ đề (lựa Thông hiểu chọn): - Nhận thấy nhờ sử dụng máy tính mà người quan sát Sử dụng công cụ đa biết thêm giới tự nhiên cách sinh động trực quan Ví phương tiện để tìm hiểu dụ: Máy tính giúp quan sát lồi vật, Trái Đất quay quanh Mặt Trời giới tự nhiên Vận dụng – Kể lại quan sát đem lại thêm hiểu biết Chủ đề (lựa Thông hiểu chọn): – Nhận thấy phần mềm hướng dẫn thao tác với chuột Sử dụng phần mềm máy tính luyện tập thao tác với chuột máy tính – – Vận dung Cầm chuột cách Thực thao tác với chuột: di chuyển trỏ chuột, kéo thả chuột, nháy nút chuột, nháy đúp, sử dụng nút cuộn chuột – T T Chủ đề F Giải quyết vấn đề với trợ giúp may tính Nơi dung kiến thức Nhận biết – Nhận biết việc chia nhiệm vụ lớn thành nhiệm vụ nhỏ để dễ hiểu dễ thực Thông hiểu – Nêu số công việc hàng ngày thực theo bước, bước việc nhỏ hơn, bước phải xếp thứ tự – Đơnhiện vi kiến thức Thực cơng việc theo bước Nêu ví dụ việc thường làm chia thành việc nhỏ hơn, chẳng hạn làm phép tính hay chuẩn bi cặp sách Mức đanh gia trước học gồm số độ bước – Phát biểu nhiệm vụ đặt cách xác đinh cho trước, cần làm hay cần tạo sản phẩm số Vận dụng – Sử dụng cách nói “Nếu Thì ” thể định thực việc hay không tuỳ thuộc vào điều kiện có thoả mãn hay khơng – Chia công việc cụ thể thành việc nhỏ hơn, có việc thực với trợ giúp máy tính – tính Thực nhiệm vụ giáo viên đặt ra, có sử dụng máy Bảng mô tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp T T Nôi dung kiến thức Đơn vi kiến thức Mức độ đanh gia Chủ Sơ lược Nhân biết đề A May thành phần máy tính – Biết nhận thiết bị vào mô hình thiết bị máy tính tính, tính đa dạng hình dạng thiết bị (Chuột, bàn phím, cộng đồng hình, loa, hình cảm ứng, máy quét, camera,…) – Biết chức số thiết bị vào thu thập, lưu trữ, xử lí truyền thơng tin (Chuột, bàn phím, hình, loa, hình cảm ứng, máy qt, camera,…) Thơng hiểu – Nêu ví dụ cụ thể thao tác không cách gây lỗi cho thiết bi hệ thống xử lí thơng tin Vận dung tính – Thực thao tác với thiết bi thông dụng máy Khái niệm hệ Nhân biết điều hành phần mềm – Biết tệp chương trình liệu, lưu trữ ứng dụng máy tính – Nêu tên số phần mềm ứng dụng sử dụng (Phần mềm luyện gõ phím, Word, Paint, … ) – Nêu số biện pháp để bảo vệ máy tính cá nhân, tài T T Nơi dung kiến thức Đơn vi kiến thức Mức độ đanh gia khoản liệu cá nhận (Cài mật máy tính, đăng xuất tài khoản hết phiên làm việc, lưu liệu, qt virus…) Thơng hiểu – Giải thích chức điều khiển hệ điều hành, qua phân biệt hệ điều hành với phần mềm ứng dụng – Phân biệt loại tệp thông qua phần mở rộng Vận dung – Thao tác thành thạo với tệp thư mục làm việc với máy tính để giải nhiệm vụ khác học tập sống Chủ Mạng xã hội Nhận biết đề C Tổ số kênh trao đổi thông – Nhận biết số website mạng xã hội (Facebook, YouTube, chức lưu tin thông dụng Zalo, Instagram …) trữ, tìm Internet – Nêu tên kênh thơng tin trao đổi kênh kiếm trao đổi Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video; Website nhà trường thông tin chứa thông tin hoạt động giáo dục nhà trường, ) – Nêu số chức mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận trao đổi thông tin… Thông hiểu – Nêu ví dụ cụ thể hậu việc sử dụng thơng tin vào mục đích sai trái Vận dung T T Nôi dung kiến thức Đơn vi kiến thức Chủ Văn hoá ứng xử qua đề D Đạo phương tiện truyền đức, phap thông số luật văn hoa môi trường sô – Sử dụng số chức Mức độ đanh gia mạng xã hội để giao lưu chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn lớp, chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi … Nhận biết – Biết tác hại bệnh nghiện Internet – Nêu cách ứng xử hợp lí gặp mạng kênh truyền thông tin số thơng tin có nội dung xấu, thơng tin khơng phù hợp lứa tuổi Thông hiểu – Nêu số ví dụ truy cập khơng hợp lệ vào nguồn thông tin kênh truyền thông tin Vận dung – Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn cần thiết, chẳng hạn bi bắt nạt mạng – Lựa chọn biện pháp phong tránh bệnh nghiện Internet Vận dung cao – Thực giao tiếp qua mạng (trực tuyến hay không trực tuyến) theo quy tắc ngôn ngữ lịch sự, thể ứng xử có văn hố Chủ Bảng tính điện tử Nhận biết đề E Ứng – Nêu số chức phần mềm bảng tính dung tin Thơng hiểu T T Nôi dung kiến học thức Đơn vi kiến thức Mức độ đanh gia – Giải thích việc đưa cơng thức vào bảng tính cách điều khiển tính tốn tự động liệu Vận dung – Thực số thao tác đơn giản với trang tính – Thực số phép tốn thông dụng, sử dụng số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT, … – Sử dụng công thức dùng địa công thức, tạo bảng tính đơn giản có số liệu tính tốn cơng thức Vận dung cao – Sử dụng bảng tính điện tử để giải vài công việc cụ thể đơn giản Phần mềm trình Nhận biết chiếu – Nêu số chức phần mềm trình chiếu Vận dụng – Sử dụng định dạng cho văn bản, ảnh minh hoạ hiệu ứng cách hợp lí – Sao chép liệu phù hợp từ tệp văn sang trang trình chiếu – Tạo báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh hoạ, hiệu ứng động Chủ Một số thuật toán Nhận biết đề F Giải xếp tìm kiếm – Nêu ý nghĩa việc chia toán thành toán nhỏ quyết vấn Nôi T đề với dung kiến trợ giúp T thức may tính Đơn vi kiến thức Thông hiểu Mức độ đanh gia – Giải thích vài thuật tốn xếp tìm kiếm bản, bước thủ công (không cần dùng máy tính) – Giải thích mối liên quan xếp tìm kiếm, nêu ví dụ minh hoạ Vận dụng – Biểu diễn mô hoạt động thuật toán (sắp xếp, tìm kiếm, ) liệu vào có kích thước nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ tin học,