0

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ với VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN hạn tại các DOANH NGHIỆP sản XUẤT cơ KHÍ VIỆT NAM

27 7 0
  • KẾ TOÁN QUẢN TRỊ với VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN hạn tại các DOANH NGHIỆP sản XUẤT cơ KHÍ VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 07:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN QUỲNH TRANG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế tốn Mã số : 9.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2021 Cơng trình đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Thƣơng Mại Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Hồng Mai PGS TS Nguyễn Thị Thanh Phƣơng Phản biện 1: …………………………… Phản biện 2: …………………………… Phản biện 3: …………………………… Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng đánh giá luận án cấp Trƣờng họp trƣờng Đại học Thƣơng Mại Vào hồi…giờ …ngày … tháng …năm … Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia - Thƣ viện Trƣờng Đại học Thƣơng Mại DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Quỳnh Trang (2017), “Vai trò thông tin KTQT với việc định nhà quản trị doanh nghiệp”, Tạp chí Cơng thương, số tháng 8/2017 Nguyễn Quỳnh Trang (2019), “Tác động đặc tính chất lượng thơng tin kế tốn đến việc định DN Việt Nam thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0”, Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán Kiểm toán Việt Nam bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0: Cơ hội thách thức”, Trường ĐH Thương mại, Tháng 10/2019 Nguyễn Quỳnh Trang (2020), “Nâng cao chất lượng thông tin kế tốn cho Doanh nghiệp”, Tạp chí Kế tốn & Kiểm toán, số tháng 1&2/2020 Nguyễn Quỳnh Trang (2020), “Tác động chất lượng thơng tin kế tốn đến q trình định doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 142, tháng năm 2020 Nguyễn Quỳnh Trang (2020), “Nghiên cứu tác động chất lượng thơng tin kế tốn đến q trình định DN Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp sở năm 2020 Quynh Trang Nguyen (2020), “The effect of accounting information quality on the decision – making process of Vietnamese Enterprises”, Journal of Trade Science, October 2020 Thanh Hung Nguyen, Quynh Trang Nguyen, Le Dinh Hoang Vu (2020), “The effects of accounting benefit, ERP system quality and management commitment on accountants’ satisfaction”, Accounting Quynh Trang Nguyen (2020), “Influence of competition and the requirements for production process on management accounting for decision-making and its impacts on firm performance: A survey in Vietnamese mechanical manufacturing enterprises”, International conference for Young Researchers in Economic & Business 2020 Thanh Hung Nguyen, Quynh Trang Nguyen (2021), “Management accounting for decision-making in Vietnamese mechanical manufacturing enterprises: Factors affecting and inpact on firm performance”, The International Conference on Management and Business – COMB 2021 10 Nguyễn Quỳnh Trang (2021), “Kế tốn quản trị chi phí theo vịng đời sản phẩm: Nghiên cứu DNSX khí Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 158, tháng 10 năm 2021 CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sản xuất khí ngành cơng nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam Tuy nhiên, trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp sản xuất (DNSX) khí Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt áp lực cạnh tranh lớn lớn với doanh nghiệp (DN) ngành khu vực giới Trong trình điều hành DN, nhà quản trị cần phải đưa định quản trị đắn kịp thời Khi đó, nhu cầu thông tin phục vụ cho việc quản lý điều hành DN trở nên quan trọng cần thiết Kế tốn quản trị (KTQT) có vai trị quan trọng việc cung cấp thơng tin hữu ích, kịp thời phục vụ việc định nhà quản trị DN Tuy nhiên, DNSX khí có đặc điểm riêng biệt quy trình cơng nghệ, trình độ sản xuất quản lý Những đặc điểm chi phối nhiều đến áp dụng KTQT nói chung KTQT cho việc định nói riêng Trên thực tế, DNSX khí ngày quan tâm nhiều đến cơng cụ quản trị, có KTQT Tuy nhiên, nhiều DN cịn lúng túng trình áp dụng KTQT, số nội dung KTQT thực mức độ đơn giản, chưa hiệu quả, thông tin KTQT cung cấp chưa đáp ứng yêu cầu nhà quản trị Vì vậy, KTQT với việc định DNSX khí Việt Nam cần hồn thiện để phù hợp với yêu cầu quản trị DN bối cảnh hội nhập kinh tế với khu vực giới Dưới góc độ nghiên cứu, hai thập kỷ vừa qua, KTQT chủ đề giới nghiên cứu khoa học kế toán Việt Nam quan tâm với nhiều cách tiếp cận khác nhau, theo phần hành KTQT, theo chức thông tin, góc độ tổ chức vận dụng kỹ thuật KTQT Các vấn đề nghiên cứu thường chuyên sâu vào số nội dung cụ thể như: KTQT yếu tố trình sản xuất kinh doanh, KTQT doanh thu, chi phí, giá thành, kết hoạt động… Một cách gián tiếp, nghiên cứu hướng đến mục tiêu KTQT cung cấp thông tin, số liệu hoạt động, trình, đơn vị kinh doanh, loại sản phẩm, dịch vụ, khách hàng… DN để hỗ trợ nhà quản trị định tốt Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu trực tiếp đề cập đến nội dung KTQT với việc định ngắn hạn Trên góc độ lý luận thực tiễn kh ng định vai trò KTQT nói chung, có KTQT với việc định ngắn hạn Việc nghiên cứu chuyên sâu, cách có hệ thống nội dung KTQT với việc định ngắn hạn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý, qua nâng cao hiệu kinh doanh DN Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu “Kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam” cho đề tài Luận án 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án khoảng trống nghiên cứu Luận án tổng hợp cơng trình nước từ năm 2000 đến theo nhóm nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu: - Các cách tiếp cận nghiên cứu KTQT; - Các nghiên cứu liên quan đến nội dung KTQT với việc định (ngắn hạn); - Các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQT doanh nghiệp Từ việc tổng kết cơng trình nghiên cứu cơng bố, Luận án xác định “khoảng trống” cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết: - Một là: Các nghiên cứu chuyên sâu kết nối chặt chẽ vấn đề KTQT với việc định DN nói chung, có định ngắn hạn cịn hạn chế số lượng Một số nghiên cứu có đề cập đến vấn đề dừng lại nghiên cứu lý thuyết với tình giả định dựa vào suy luận, có điều tra khảo sát thực tế, đặc biệt khảo sát đối tượng sử dụng thông tin KTQT để định quản trị - Hai là: Tuy có số nghiên cứu khảo sát nhu cầu thông tin KTQT nhà quản trị, chưa có nghiên cứu hệ thống đầy đủ nhu cầu thông tin với loại định liên quan đến việc thực chức nhà quản trị gắn kết nội dung công việc kỹ thuật mà KTQT áp dụng để có thơng tin hữu ích tư vấn cho NQT QĐ - Ba là: Chưa có nghiên cứu thảo luận yếu tố tác động đến áp dụng KTQT với việc RQĐ ngắn hạn góc độ tác động đến quy trình xử lý thơng tin: thu thập thơng tin, xử lý, phân tích cung cấp thông tin KTQT hỗ trợ việc định - Bốn là: Chưa có đề tài nghiên cứu KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam, ngành cơng nghiệp có vị trí quan trọng phát triển kinh tế Từ nhận xét khoảng trống nêu, tác giả lựa chọn cách tiếp cận KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam góc độ áp dụng kỹ thuật KTQT quy trình xử lý thơng tin để có thơng tin thích hợp tư vấn cho nhà quản trị đưa định trình thực chức quản lý: định liên quan đến hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo kiểm soát 1.3 Mục đích câu hỏi nghiên cứu luận án 1.3.1 Mục đích nghiên cứu Luận án thực với mục đích nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhà quản trị bối cảnh DN ứng dụng CNTT vào tiến trình xử lý thơng tin KTQT Để đạt mục đích nghiên cứu chung Luận án, tác giả xây dựng định hướng nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể gồm nội dung sau: Về lý luận Hệ thống hoá làm sáng tỏ vấn đề lý luận KTQT với việc định ngắn hạn DNSX, tiếp cận góc độ nghiên cứu việc áp dụng kỹ thuật KTQT thu thập, xử lý, phân tích thơng tin để có thơng tin hữu ích cung cấp cho nhà quản trị định trình hoạch định, tổ chức điều hành, lãnh đạo kiểm soát hoạt động DN Xác định yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX Về thực tiễn Tìm hiểu đặc điểm DNSX khí Việt Nam loại định ngắn hạn DN Khảo sát thực trạng KTQT với việc định ngắn hạn yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam Đề xuất giải pháp cho DNSX khí Việt Nam để hồn thiện KTQT với việc định ngắn hạn 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung KTQT với việc định ngắn hạn yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX? - Thực trạng KTQT DNSX khí Việt Nam nào? Có đáp ứng yêu cầu cho việc định ngắn hạn nhà quản lý hay khơng? - Cần có giải pháp để hồn thiện KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam? 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Các vấn đề lý luận KTQT với việc định ngắn hạn thực trạng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam Về khơng gian: Đề tài nghiên cứu DN thành viên Hiệp hội DN khí Việt Nam (VAMI) Số DN khảo sát 79 (trong tổng số 146 DN thuộc Hiệp hội), gồm DN thuộc sở hữu Nhà nước DN tư nhân, phân bố thành phố công nghiệp lớn khắp nước Về thời gian nghiên cứu: Đề tài thực từ tháng 10 năm 2017 đến hết tháng năm 2021 Các giải pháp đề xuất định hướng cho giai đoạn 2022 – 2025 1.5 Phƣơng pháp quy trình nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Trong đó, phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng để hệ thống hóa sở lý luận tìm hiểu thực trạng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng để khảo sát thực trạng kiểm định mô hình tác động yếu tố đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam 1.5.2 Quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Luận án triển khai theo giai đoạn: (1) Thu thập liệu thứ cấp; (2) Phỏng vấn chuyên sâu; (3) Thiết kế bảng hỏi sơ bộ; (4) Thảo luận nhóm hồn thiện bảng hỏi; (5) Điều tra thử; (6) Điều tra thức; (7) Trình bày kết nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận án hoàn thành đạt số kết lý luận thực tiễn là: - Luận án hệ thống hoá, làm sáng tỏ sở lý luận KTQT với việc định ngắn hạn DNSX thông qua việc tiếp cận song hành khoa học quản trị khoa học kế toán, gắn kết chặt chẽ KTQT với quản trị DN Từ xác lập khung lý thuyết nội dung KTQT với việc định ngắn hạn DNSX góc độ áp dụng kỹ thuật KTQT tiến trình thu thập, xử lý phân tích thơng tin để có thơng tin hữu ích cung cấp cho nhà quản trị có sở đưa định ngắn hạn liên quan đến hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo kiểm soát - Luận án đánh giá thực trạng, xác định mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin KTQT phục vụ cho việc định ngắn hạn, phân tích đề xuất giải pháp hồn thiện KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam Đồng thời, luận giải làm rõ ảnh hưởng yếu tố đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DN khảo sát dựa luận lý thuyết thực nghiệm khoa học, tin cậy - Nội dung KTQT với việc định ngắn hạn mặt lý luận, thực trạng giải pháp đặt bối cảnh DN ứng dụng CNTT vào q trình thu thập thơng tin đầu vào, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin KTQT Các giải pháp hướng tới khai thác có hiệu nguồn lực nâng cao khả cạnh tranh DN - Luận án tài liệu hữu ích cho DN, đặc biệt DNSX khí việc nghiên cứu hồn thiện KTQT phục vụ cho việc định 1.7 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, Luận án có kết cấu chương: Chƣơng 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chƣơng Cơ sở lý luận kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất Chƣơng 3: Kết nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam Chƣơng 4: Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2.1 Tổng quan định ngắn hạn thông tin cho việc định ngắn hạn 2.1.1 Quyết định ngắn hạn 2.1.1.1 Khái quát định quản trị Trong nội dung này, Luận án trình bày khái quát vấn đề lý luận định quản trị, gồm: khái niệm, đặc điểm yêu cầu định quản trị Luận án hệ thống định quản trị theo tiêu thức khác nhau, có theo chức nhà quản trị gắn với thời gian hiệu lực định DN Đây cách tiếp cận toàn diện, phù hợp với q trình sử dụng thơng tin quản trị, có thơng tin KTQT 2.1.1.2 Đặc điểm u cầu định ngắn hạn Quyết định ngắn hạn thường định mang tính chun mơn cho hoạt động nghiệp vụ tác nghiệp, có thời gian hiệu lực, ảnh hưởng thực thi khoảng thời gian tương đối ngắn (trong vòng chu kì kinh doanh, hàng ngày, hàng tuần) (Trần Thị Hồng Mai & Đặng Thị Hoà, 2020) Để định ngắn hạn mang lại hiệu tốt cần đảm bảo yêu cầu: kinh tế, kịp thời, linh hoạt, cụ thể, khoa học đảm bảo tính pháp lý 2.1.1.3 Nhận diện định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất Theo quan điểm xác định, định ngắn hạn đề cập nghiên cứu gồm: Quyết định liên quan đến hoạch định; Quyết định liên quan đến tổ chức thực hiện; Quyết định liên quan đến lãnh đạo kiểm sốt 2.1.2 Thơng tin cho việc định ngắn hạn 2.1.2.1 Nhu cầu thông tin nhà quản trị với việc định ngắn hạn Theo chức quản trị, nhu cầu thông tin KTQT cho việc định ngắn hạn nhà quản trị bao gồm: Thông tin định hướng hoạt động kinh doanh; Thông tin kết thực hiện; Thơng tin kiểm sốt đánh giá hoạt động kinh doanh; Thông tin chứng minh định quản trị Ở cấp bậc quản trị khác nhau, chức năng, nhiệm vụ tính chất định mà nhà quản trị đưa khác Vì vậy, nhu cầu thơng 10 2.3.2 Xử lý phân tích thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn Đối với định liên quan đến hoạch định KTQT hỗ trợ việc định liên quan đến hoạch định nhà quản trị thơng qua việc xây dựng hệ thống dự tốn SXKD cung cấp cho nhà quản trị kế hoạch chi tiết mục tiêu cần đạt kết hợp với khả huy động sử dụng nguồn lực trình hoạt động SXKD tương lai DN theo tiêu cụ thể số lượng, giá trị Đối với định liên quan đến tổ chức thực KTQT thường sử dụng kỹ thuật để xử lý phân tích thơng tin là: Xác định chi phí, giá thành; Định giá bán sản phẩm; Phân tích thơng tin thích hợp để giúp nhà quản trị đưa số định như: tự sản xuất hay mua ngoài, định nên loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh phận…; Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận để xác định điểm hoà vốn, phạm vi an toàn, xác định doanh thu cần thực để đạt lợi nhuận mong muốn nhà quản trị giúp nhà quản trị có sở đưa số định: điều chỉnh giá bán, kết cấu chi phí, kết cấu hàng bán, sản lượng bán… để tối đa hoá lợi nhuận Đối với định liên quan đến lãnh đạo kiểm soát KTQT áp dụng kế toán trách nhiệm (KTTN): Phân loại cấu trúc tổ chức thành trung tâm trách nhiệm (TTTN) Từ hoạt động mà TTTN thực theo chức mình, hệ thống KTTN kiểm sốt đánh giá hoạt động quản lý thông qua việc đo lường kết thực kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận… TTTN Sau tiến hành phân tích chênh lệch kết thực với dự toán xây dựng cuối phân tích nguyên nhân tạo chênh lệch 2.3.3 Cung cấp thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn Từ thông tin ban đầu thu thập, xử lý phân tích, KTQT vào nội dung, tính chất định nhu cầu thông tin nhà quản trị cấp bậc quản trị để xác định mức độ cung cấp thông tin phù hợp linh hoạt với quy trình hoạt động phương thức quản trị DN Báo cáo KTQT phương tiện hữu hiệu để KTQT truyền tải thông tin cần cung cấp cho nhà quản trị Trên sở nhận diện nhu cầu thông tin cho việc định ngắn hạn nhà quản trị, Luận án khái quát hệ thống báo cáo 11 KTQT DNSX gồm loại tương ứng là: Hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh; Hệ thống báo cáo kết thực hiện; Hệ thống báo cáo kiểm soát đánh giá; Hệ thống báo cáo chứng minh định quản trị Việc áp dụng phương thức cung cấp thông tin phụ thuộc vào mức độ DN trang bị phương tiện hỗ trợ công tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến áp dụng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất 2.4.1 Một số lý thuyết liên quan Để phục vụ cho việc xem xét, đánh giá tác động yếu tố đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX, tác giả chọn lý thuyết có ảnh hưởng lớn đến nội dung nghiên cứu, gồm: Lý thuyết ngẫu nhiên nhiên, Lý thuyết mối quan hệ lợi ích – chi phí Lý thuyết tâm lý học Với lý thuyết luận án khái quát đặc điểm, xác định ảnh hƣởng lý thuyết tới nội dung nghiên cứu 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất Dựa lý thuyết đề cập trên, có nhiều cơng trình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQT doanh nghiệp Tổng hợp nghiên cứu tiền nghiệm cho thấy có 11 yếu tố đề cập nhiều nghiên cứu, gồm: tham gia nhà quản trị, trình độ nhân viên kế tốn, quy mô DN mức độ phân cấp quản lý, văn hoá DN, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi DN, quy trình cơng nghệ sản xuất, mức độ trang bị phương tiện hỗ trợ (ứng dụng CNTT), chiến lược kinh doanh nhận thức bất ổn môi trường, mức độ cạnh tranh thị trường nguồn lực khách hàng Qua đó, Luận án đề xuất mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến “Áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX” gồm: “Sự tham gia NQT”, “Trình độ nhân viên kế toán”, “Áp lực cạnh tranh” “Mức độ trang bị phương tiện hỗ trợ” Với bối cảnh nghiên cứu DNSX khí Việt Nam, ngồi yếu tố nêu trên, cần phải tiến hành vấn, thảo luận với đối tượng có liên quan trực tiếp nhà quản trị, kế toán trưởng DN nhà nghiên cứu KTQT để có sở điều chỉnh mơ hình phù hợp Mơ hình kết nghiên cứu trình bày cụ thể chương 12 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT NAM 3.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam Trong phần này, Luận án trình bày lịch sử phát triển ngành sản xuất khí Việt Nam, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý DNSX khí Việt Nam, đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn ứng dụng CNTT cơng tác kế tốn Các đặc điểm kháo quát mối quan hệ với kế tốn quản trị nói chung cho việc định ngắn hạn nói riêng 3.2 Quyết định ngắn hạn nhu cầu thông tin nhà quản trị cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 3.2.1 Các loại định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam Qua khảo sát, khơng có nhiều điểm khác biệt loại định ngắn hạn DN, thường tập trung giải vấn đề chi phí, giá thành tiêu dùng nguồn lực để triển khai dự toán xây dựng đánh giá kết 3.2.2 Nhu cầu thông tin nhà quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp Trong loại thông tin qua xử lý, nhà quản trị quan tâm nhiều thơng tin tài liên quan đến kết thực (mức cho điểm bình quân 4,13/5) Kế tiếp thông tin định hướng hoạt động kinh doanh (mức cho điểm bình qn 3,96/5) Thơng tin chứng minh định quản trị thơng tin kiểm sốt, đánh giá hoạt động quan tâm (mức cho điểm bình quân 2,94 2,8) 3.3 Kết khảo sát thực trạng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 3.3.1 Thực trạng thu thập thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn Xác định nội dung thông tin cần thu thập: Có 40 phiếu trả lời (50,63%) vào nhu cầu thông tin nhà quản trị cấp, 7/79 phiếu (8,86%) 13 vào khả thu thập thông tin phận kế tốn 32 phiếu cịn lại (40,51%) cho biết kết hợp yếu tố Căn vào đó, kế tốn xác định loại thơng tin ban đầu cần thu thập là: Các tiêu chuẩn nội bộ, thông tin kết thực thông tin dự báo tương lai Trong đó, tiêu chuẩn nội kế toán ưu tiên thu thập (mean =4,395/5), thơng tin tài kết thực (mean = 4,388/5) Tần suất thu thập thông tin dự báo tương lai môi trường kinh doanh thông tin dự báo tương lai khả huy động sử dụng nguồn lực DN khiêm tốn (mean 2,580 3,447) Lựa chọn nguồn thu thập thơng tin: Có 66/79 DN (83,54%) cho biết để thu thập thông tin xác định, kế toán chọn nguồn để thu thập: bên DN bên DN Chỉ có 13 DN (16,46%) hồn tồn thu thập thơng tin từ nguồn bên DN Khơng có DN thu thập thơng tin từ nguồn bên ngồi Tiến hành thu thập thông tin: - Thu thập thông tin tiêu chuẩn nội từ nguồn bên DN 100% DN thiết lập liệu nội chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, chế độ làm việc nhân viên định mức chi phí NVLTT, chi phí NCTT; 33 DN (41,77%) thiết lập tiêu chuẩn định mức chi phí SXC Các tiêu chuẩn định mức chi phí sản xuất chưa thiết lập - Thu thập thông tin kết thực hiện: Do DN tổ chức KTQT theo mơ hình kết hợp với KTTC, nhân viên kế toán phần hành đảm nhận đồng thời công việc KTTC KTQT nên việc thu thập thông tin kết thực nhìn chung thuận lợi Các phần mềm kế tốn DN giúp kế toán “sàng lọc” đối tượng kế tốn mã hóa theo tài khoản sổ kế toán chi tiết theo nguyên tắc định - Thu thập thông tin dự báo tương lai: Khi cần, kế toán tổng hợp từ kế hoạch phòng chức DN báo cáo thống kê có liên quan trực tiếp liên hệ với phịng chức có liên quan để đề nghị cung cấp 14 Kiểm sốt chất lƣợng thơng tin thu thập đƣợc: 67/79 DN (84.81%) kiểm sốt chất lượng thơng tin đầu vào mức tốt, lại mức 3.3.2 Thực trạng xử lý phân tích thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn Đối với định liên quan đến hoạch định 79/79 DNSX khí khảo sát (100%) xây dựng dự toán/ kế hoạch SXKD theo phương pháp gia tăng với trình tự từ lên, bao gồm: Dự toán/ kế hoạch bán hàng, dự toán/ kế hoạch mua hàng, kế hoạch khối lượng sản xuất, dự toán chi phí NVLTT dự tốn chi phí NCTT Dự tốn chi phí SXC, dự tốn chi phí ngồi sản xuất, dự tốn giá vốn hàng bán, dự tốn tình hình tài kết kinh doanh chưa thực Ngun nhân kế tốn khơng thu thập đủ liệu liên quan 12 DN (15,2%) cho biết Phịng kế tốn phận giao làm đầu mối tổng hợp xây dựng dự toán tổng thể cho toàn DN; 14 DN (17,7%) giao nhiệm vụ cho Phòng kinh doanh; 53 DN (67,1%) cho biết Phịng kế tốn phối hợp với phận khác để tổng hợp kế hoạch phận chức xây dựng dự toán tổng thể Đối với định liên quan đến tổ chức thực Xác định chi phí, giá thành 79/79 DN khảo sát (100%) áp dụng tính giá thành theo phương pháp chi phí tồn Khơng có DN xác định giá thành theo chi phí trực tiếp 76 DN (96,2%) áp dụng đồng thời phương pháp: xác định chi phí theo q trình sản xuất xác định chi phí theo đơn hàng; có DN (3,8%) sử dụng phương pháp xác định chi phí theo đơn hàng 47 DN (59,5%) tiếp cận phương pháp chi phí mục tiêu (Target costing) để xác định giá thành cho sản phẩm đưa vào thị trường Định giá bán sản phẩm ngắn hạn Đối với sản phẩm tiêu thụ thị trường, 100% DN xác định giá bán cách cộng thêm vào chi phí sở tỷ lệ % định theo mục tiêu lợi nhuận nhà quản trị Với đơn hàng đặc biệt nằm 15 kế hoạch SXKD DN, nhà quản trị thường dựa vào kinh nghiệm suy đoán để định giá bán, định chấp nhận hay từ chối Vai trị tư vấn kế tốn chưa thể rõ h n tích thơng tin thích hợp Kỹ thuật phân tích thơng tin thích hợp 23 DN (29,1%) sử dụng để phân tích thông tin tư vấn cho nhà quản trị số tình định ngắn hạn như: định tiếp tục hay ngừng sản xuất số sản phẩm bị lỗ, định nên tiếp tục sản xuất hay bán bán thành phẩm, định tự sản xuất hay mua chi tiết, sản phẩm h n tích mối quan hệ CV Chỉ có 13 DN (16,45%) bước đầu phân tích CVP để xác định doanh thu sản lượng hoà vốn cho toàn liên sản phẩm mà chưa xác định cho sản phẩm cụ thể Chưa có DN phân tích CVP để có thơng tin thích hợp nhà quản trị cần đưa số định liên quan đến điều chỉnh giá bán, điều chỉnh kết cấu chi phí, kết đấu hàng bán, điều chỉnh khối lượng hàng bán Đối với định liên quan đến lãnh đạo kiểm sốt Hiện nay, DNSX khí Việt Nam sơ hình thành TTTN theo dạng là: Trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu trung tâm lợi nhuận Trung tâm đầu tư chưa thể rõ Trong ngắn hạn, việc kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý thông qua TTTN DN thực định kỳ (hàng tháng, q, năm) thơng qua việc phân tích chênh lệch kết thực so với kế hoạch phê duyệt khoản chi phí sản xuất doanh thu bán hàng Việc phân tích chênh lệch khoản chi phí ngồi sản, phân tích chênh lệch hàng tồn kho, chênh lệch giá vốn hàng bán, chênh lệch kết kinh doanh, chênh lệch khoản nợ phải thu, nợ phải trả thực 3.3.3 Thực trạng cung cấp thông tin kế toán quản trị cho việc định ngắn hạn Theo kết khảo sát, 79/79 DN (100%) lập Báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động ;73/79 DN (92,40%) xây 16 dựng hệ thống Báo cáo KTTN; 37DN (46,8%) xây dựng số báo cáo chứng minh định quản trị cần tư vấn cho nhà quản trị tình định mà phải lựa chọn số nhiều phương án SXKD đưa Việc cung cấp thông tin KTQT DNSX khí Việt Nam thực hình thức: (1) Cung cấp thông cho nhà quản trị cấp cao thực thông qua báo cáo văn bản; (2) Cung cấp thông tin cho nhà quản trị cấp trung gian cấp sở thông qua báo cáo thiết lập phụ thuộc vào mức độ ứng dụng CNTT công tác quản trị Thời điểm cung cấp thông tin KTQT linh hoạt: định kỳ theo yêu cầu lãnh đạo DN số thời điểm định cần định Không DN cung cấp thông tin dạng mơ hình, đồ thị Kết khảo sát cho thấy đánh giá nhà quản trị yêu cầu chất lượng thông tin KTQT cung cấp cho thấy: yêu cầu “đáng tin cậy”, “bảo mật” “dễ hiểu” thông tin đánh giá cao (điểm bình quân cho yêu cầu 4,380; 4,269 3,799) Các yêu cầu khác liên quan đến “tính kinh tế”, “đầy đủ chi tiết” đánh giá tốt Tuy nhiên yêu cầu thông tin KTQT cho việc định ngắn hạn “linh hoạt” “kịp thời” chưa nhà quản trị đánh giá cao Đánh giá nhà quản trị DNSX khí mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin KTQT với việc định ngắn hạn mức trung bình (điểm đánh giá bình quân mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho loại định dao động từ 3,333 đến 3,4086 thang điểm5) 3.4 Thực trạng yếu t ảnh h ng đến áp d ng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam Dựa mơ hình lý thuyết kết thảo luận chuyên gia, luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu với yếu tố ảnh hưởng đến “Áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam” (MAMD), gồm: “Áp lực cạnh tranh”(CTR),“Sự tham gia nhà quản trị”(NQT), “Trình độ nh n viên kế tốn” (KTV); “Quy trình cơng nghệ sản xuất”(QTR) 17 “Mức độ trang bị phương tiện hỗ trợ thu thập, xử lý, ph n tích cung cấp thơng tin”(CNT) Luận án xây dựng thang đo biến dựa nghiên cứu tiền nghiệm Các thang đo điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm thực tế DNSX khí Việt Nam Tổng thể khung chọn mẫu đề tài nghiên cứu xác định 79 DNSX khí thành viên Hiệp hội DN khí Việt Nam (VAMI) Luận án sử dụng phần mềm SPSS để xử lý liệu theo bước: thống kê mô tả mẫu, kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu Phương trình hồi quy tuyến tính thể mối quan hệ “Áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam” biến độc lập thiết lập sau: MAMD i = 0,547 + 0,339 CTR i + 0,166 KTV i + 0,372 QTR i Từ phương trình thấy 03 yếu tố: “Quy trình cơng nghệ sản xuất”, “Áp lực cạnh tranh” “Trình độ nhân viên kế tốn” có ảnh hưởng chiều đến “Áp dụng kế tốn quản trị với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam” Trong 02 yếu tố “Nhà quản trị” “Mức độ trang bị phương tiện hỗ trợ thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin” khơng có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc 3.5 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 3.5.1 Những kết đạt Việc thực nội dung KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam thực mức độ bản, thể vai trò chủ đạo việc cấp thông tin theo nhu cầu nhà quản trị 3.5.2 Những hạn chế Về thu thập thông tin KTQT Về xác định nội dung thông tin cần thu thập, DN chưa đặt trọng tâm vào thông tin dự báo tương lai Nhiều DN chưa có đầy đủ thơng tin tiêu chuẩn nội Một số thông tin tiêu chuẩn nội kế tốn xác định cần thu thập khơng thể thu thập được, đặc biệt thông tin định mức chi 18 phí SXC, định mức chi phí bán hàng quản lý DN Đối với thông tin kết thực hiện, DN phân loại thành loại, nhóm theo yêu cầu quản lý số khoản mục doanh thu, chi phí chưa nhận diện theo nội dung Các tiêu thức phân loại thông tin chi phí, doanh thu theo cách thức KTQT chưa nhiều DN áp dụng Về lựa chọn nguồn thu thập thơng tin: kế tốn DNSX khí Việt Nam chủ yếu thu thập thơng tin từ nguồn bên DN mà chưa quan tâm nhiều đến nguồn thơng tin bên ngồi Hệ thống phương tiện hỗ trợ thu thập thông tin KTQT chưa tận dụng hết hiệu năng, tiện ích phương tiện hỗ trợ Nhân viên kế tốn cịn lúng túng việc cập nhật vận dụng ứng dụng đại CNTT Mặt khác, phần mềm kế toán mà DN sử dụng phần lớn không tích hợp hệ thống Về xử lý phân tích thơng tin KTQT Đối với định liên quan đến hoạch định Một số dự toán lập dự toán khối lượng sản xuất, dự toán doanh thu, dự tốn chi phí NVLTT dự tốn chi phí NCTT lại chưa chặt chẽ chi phí chưa phân tích rõ ràng thành BP ĐP Các DN chưa xử lý thông tin để xây dựng dự tốn chi phí SXC dự tốn khoản chi phí ngồi sản xuất, dự tốn giá vốn hàng bán, dự tốn tình hình tài dự toán kết kinh doanh Mặt khác, số liệu dự toán thường xây dựng cố định cho mức độ hoạt động định mà chưa xây dựng linh hoạt cho mức độ hoạt động khác Đối với định liên quan đến tổ chức thực Các DN phân bổ chi phí chung dựa khối lượng theo cách truyền thống, tiêu thức phân bổ chi phí thường khối lượng, doanh thu chi phí trực tiếp mà khơng tính đến mối quan hệ “nhân - quả” hoạt động làm phát sinh chi phí chi phí phát sinh Phân tích mối quan hệ CVP phân tích thơng tin thích chưa hỗ trợ nhiều cho NQT đưa định lựa chọn phương án Trong nhiều tình nhà quản trị định dựa vào kinh nghiệm suy đoán cá nhân, 19 sử dụng thơng tin kế tốn kênh tham khảo thêm mà kênh thông tin chủ yếu Xử lý ph n tích thơng tin cho việc định liên quan đến lãnh đạo kiểm soát Kỹ thuật phân tích chênh lệch mức độ đơn giản phân tích biến động tiêu kết thực tế so với dự tốn/ kế hoạch phê duyệt Phân tích ngun nhân biến động chưa quan tâm mức, chưa giúp DNSX khí phát yếu tố gây biến động tiêu đề từ có định điều chỉnh, kiểm sốt phù hợp Về cung cấp thơng tin Thơng tin hệ thống báo cáo kiểm soát đánh giá đơn giản, so sánh chênh lệch số tuyệt đối, số tương tiêu so sánh kỳ với kỳ trước với kế hoạch để đánh giá kết thực Bên cạnh đó, nhà quản trị ln có nhu cầu thơng tin so sánh phương án để định lựa chọn phương án phù hợp với DN việc cung cấp thông tin báo cáo chứng minh định quản trị chưa nhiều DN thực Trong nhiều tình nhà quản trị cần thơng tin để định kế toán cung cấp chưa kịp thời 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc thực KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam Trong đó, ngun nhân chủ quan từ phía DN nguyên nhân có tính chất định 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT NAM 4.1 Định hƣớng phát triển ngành sản xuất khí quan điểm hồn thiện kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 4.1.1 Định hướng phát triển ngành sản xuất khí Việt Nam Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2020, số lượng DNSX khí chiếm khoảng 30% tổng số DN chế biến, chế tạo Việt Nam Chiến lược phát triển ngành khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 phê duyệt Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng năm 2018, Chính phủ xác định sản xuất khí ngành cơng nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam Trong xu tất yếu bối cảnh tồn cầu hóa cam kết gia nhập, DNSX khí Việt Nam cần phải có quan tâm nhiều đến cơng tác kế tốn nói chung, KTQT KTQT với việc định ngắn hạn nói riêng nhằm cung cấp thơng tin hữu ích tư vấn cho nhà quản trị đưa định xác, kịp thời để điều hành, đạo hoạt động SXKD điều kiện huy động khai thác tốt nguồn lực đơn vị Từ đó, DN tận dụng hội để phát triển nâng cao khả cạnh tranh thị trường 4.1.2 Ngun tắc quan điểm hồn thiện kế tốn quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam Trước tác động mạnh mẽ CMCN 4.0 bối cảnh hội nhập toàn cầu, giải pháp hoàn thiện KTQT với việc định ngắn hạn DN nói chung DNSX khí Việt Nam nói riêng, để đảm bảo tính khả thi phù hợp với DN cần tuân thủ nguyên tắc KTQT tồn cầu Hiệp hội kế tốn cơng chứng toàn cầu (CGMA, 2018) xác định: 21 (1) Hoàn thiện KTQT với việc định (ngắn hạn) phải dựa giao tiếp, truyền đạt tầm nhìn có ảnh hư ng (2) Hoàn thiện KTQT với việc định (ngắn hạn) phải dựa s thông tin thích hợp (3) Hồn thiện KTQT với việc định (ngắn hạn) phải dựa ph n tích tác động đến giá trị (4) Hồn thiện KTQT với việc định (ngắn hạn) phải dựa trách nhiệm quản lý, tạo lập niềm tin 4.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 4.2.1 Hồn thiện thu thập thơng tin kế tốn quản trị với việc định ngắn hạn Luận án đề xuất quy trình xác định loại thông tin KTQT cần thu thập lựa chọn nguồn thu thập thông tin : - Thông tin tiêu chuẩn nội bộ: Tác giả đề xuất DN sớm hoàn thiện tiêu chuẩn nội thiếu, quy định trách nhiệm phận khác việc phối hợp với phận chủ trì để xây dựng tiêu chuẩn, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm cho việc cung cấp thông tin kế toán yêu cầu, đảm bảo tất tiêu chuẩn nội kế toán cần thu thập ln sẵn có thu thập kịp thời - Thơng tin kết thực hiện: Kế tốn nên phân loại thông tin kết thực vào loại, nhóm phù hợp Bên cạnh đó, điều kiện nay, kế tốn DNSX khí cần quan tâm đến thu thập thông tin chi phí liên quan đến mơi trường (chi phí xử lý chất thải, chi phí tiết kiệm từ mơi trường…), chi phí chất lượng (chi phí phịng ngừa, thẩm định sản phẩm, chi phí sản phẩm lỗi), chi phí liên quan đến nguồn nhân lực, trách nhiệm với xã hội - Thông tin dự báo tương lai: Luận án đưa gợi ý cho kế toán DN chủ động tự ước tính việc thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng nguồn lực mức độ khác khứ, áp 22 dụng phương pháp cực đại - cực tiểu, bình phương bé để phân tích khoản chi phí hỗn hợp thành biến phí định phí… Luận án đề xuất giải pháp để hồn thiện cách thức thu thập kiểm sốt chất lượng thông tin thu thập thông qua phần mềm hoạch định nguồn lực tổng thể (ERP) Hệ thống ERP có quy trình khép kín, cho phép liên kết, đảm bảo tính liên tục kế thừa liệu từ phận khác DN, từ hỗ trợ phận KTQT việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin nhanh chóng xác, kịp thời 4.2.2 Hồn thiện xử lý phân tích thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn Đối với định liên quan đến hoạch định: Tác giả thiết lập quy trình phân tích, xử lý liệu phục vụ xây dựng têu chuẩn nội định mức chi phí để kế tốn có đủ thơng tin xây dựng hệ thống dự tón tổng thể Đồng thời, luận án đề xuất DN cân nhắc nhắc tiến hành xây dựng dự toán linh hoạt mức độ sản xuất tiêu thụ khác Đối với định liên quan đến tổ chức thực hiện: Với đặc điểm đặc thù ngành sản xuất khí, tác giải đề xuất kế tốn áp dụng “linh hoạt” phương pháp xác định chi phí, giá thành phù hợp giai đoạn vòng đời sản phấm: - Với sản phẩm giai đoạn nghiên cứu, thiết kế: Áp dụng phương pháp xác định giá thành theo chi phí mục tiêu - Với sản phẩm giai đoạn sản xuất đại trà: Áp dụng phương pháp xác định giá thành theo chi phí tồn bộ, chi phí chung phân bổ cho đối tượng chịu phí dựa sở xác định mối quan hệ nhân – hoạt động làm phát sinh chi phí chi phí phát sinh (ABC) Ngồi ra, DNSX khí Việt Nam tham khảo áp dụng mơ hình phân tích thơng tin thích hợp, phân tích mối quan hệ CVP cần tư vấn cho nhà quản trị định số tình như: điều chỉnh chi phí, giá bán, kết cấu khối lượng mặt hàng tiêu thụ ngắn hạn, 23 định tự sản xuất hay mua ngoài, định giá bán cho đơn hàng đặc biệt nằm kế hoạch SXKD DN Đối với định liên quan đến lãnh đạo kiểm sốt: cần quan tâm đến việc phân tích ngun nhân biến động tiêu Để tìm nguyên nhân biến động khoản mục, phương pháp truyền thống phân tích chênh lệch giá lượng, kế tốn dựa vào việc xem xét biến động yếu tố cấu thành nên tiêu 4.2.3 Hồn thiện cung cấp thơng tin kế toán quản trị cho việc định ngắn hạn Giải pháp hồn thiện cung cấp thơng tin KTQT hỗ trợ việc định ngắn hạn tác giả làm rõ theo vấn đề liên quan đến thời điểm cung cấp thông tin nội dung thông tin cung cấp báo cáo KTQT cho khoa học phù hợp, đầy đủ đồng Tác giả đề xuất hệ thống BCQT DNSX khí, ngồi việc phân thành loại theo mục đích sử dụng cho loại QĐ nay, phân thành loại theo thời điểm cung cấp thông tin là: hệ thống báo cáo định kỳ hệ thống báo cáo nhanh lập theo yêu cầu lãnh đạo công ty số thời điểm định cần định Loại báo cáo giúp nhà quản trị có thêm thông tin để cân nhắc định, vào mà định 4.3 Điều kiện thực giải pháp Để thực tốt nhóm giải pháp hồn thiện nêu trên, cần phải có kết hợp cách nỗ lực từ nhiều phía: phía Nhà nước quan chức năng, phía DNSX khí Việt Nam 24 KẾT LUẬN Luận án “KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam” nghiên cứu lý luận thực tiễn để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nội dung KTQT với việc định ngắn hạn bối cảnh Luận án đóng góp số kết đạt là: Thứ nhất, Luận án hệ thống làm sáng tỏ sở lý luận KTQT với việc RQĐ ngắn hạn DNSX thông qua việc tiếp cận song hành khoa học quản lý khoa học kế toán Từ đó, xác lập khung lý thuyết nội dung phương pháp kỹ thuật đặc thù KTQT q trình thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin hỗ trợ nhà quản trị đưa định ngắn hạn liên quan đến liên quan đến hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo kiểm soát Thứ hai, Luận án luận giải làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn đề xuất mơ hình gồm yếu tố tác động đến áp dụng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam, gồm: áp lực cạnh tranh, yêu cầu quy trình sản xuất sản phẩm, tham gia nhà quản trị, trình độ nhân viên kế tốn, mức độ trang bị phương tiện hỗ trợ thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin KTQT Thứ ba, Luận án khảo sát thực trạng KTQT với việc định ngắn hạn DNSX khí Việt Nam Tiếp theo đó, kiểm định mức độ ảnh hưởng yếu tố mơ hình nghiên cứu đề xuất đến KTQT cho việc RQĐ ngắn hạn khảo sát Từ kết thu qua khảo sát thực trạng, tác giả Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQT với việc định ngắn hạn DN Thứ tư, nội dung KTQT với việc RQĐ ngắn hạn DNSX mặt lý luận, thực trạng giải pháp đặt bối cảnh DN ứng dụng CNTT vào q trình thu thập thơng tin đầu vào, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin KTQT trở nên đơn giản, nhanh chóng hiệu nhiều Với nội dung trên, luận án trả lời câu hỏi nghiên cứu hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tác giả mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia để luận án hoàn thiện ... trạng kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam Chƣơng 4: Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 7 CHƢƠNG CƠ... TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIỆT NAM 4.1 Định hƣớng phát triển ngành sản xuất khí quan điểm hồn thiện kế toán quản trị với việc định ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất khí Việt Nam 4.1.1 Định. .. VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2.1 Tổng quan định ngắn hạn thông tin cho việc định ngắn hạn 2.1.1 Quyết định ngắn hạn 2.1.1.1 Khái quát định quản
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ với VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN hạn tại các DOANH NGHIỆP sản XUẤT cơ KHÍ VIỆT NAM ,