0

ĐỒ án tốt NGHIỆP đề tài TÍNH TOÁN, KIỂM TRA hệ THỐNG điều hòa KHÔNG KHÍ CHO tòa NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG

77 3 0
  • ĐỒ án tốt NGHIỆP đề tài TÍNH TOÁN, KIỂM TRA hệ THỐNG điều hòa KHÔNG KHÍ CHO tòa NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 06:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO - - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: TÍNH TỐN, KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ CHO TỊA NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG GVHD: ThS NGUYỄN LÊ HỒNG SƠN SVTH : TRẦN TRUNG HẬU 18147072 NGUYỄN MINH TÍN 18147150 TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng năm 2022 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn LỜI MỞ ĐẦU 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 15 1.1 Giới thiệu hệ thống điều hịa khơng khí .15 1.2 Lý chọn đề tài 15 1.3 Lịch sử phát triển Việt Nam .15 1.4 Mục đích ý nghĩa điều hịa khơng khí 16 1.6 Phân tích đặc điểm cơng trình 18 1.7 Các thông số thiết kế nhà 19 1.7.1 Nhiệt độ độ ẩm tiện nghi 19 1.7.2 Độ ồn cho phép .19 1.8 Thông số thiết kế môi trường bên .19 1.8.1 Chọn cấp điều hịa khơng khí 19 1.8.2 Chọn thơng số bên ngồi 20 CHƯƠNG 2: TÍNH NHIỆT THỪA, ẨM THỪA CỦA CÁC PHÒNG .21 2.1 Phương pháp tính tốn 21 2.2 Tính nhiệt thừa nhiệt ẩn thừa 21 2.2.1 Nhiệt thừa xạ qua kính Q11 21 2.2.2 Nhiệt truyền qua kết cấu bao che 24 2.2.2.2 Nhiệt truyền qua vách Q22 26 2.2.2.3 Nhiệt truyền qua Q23 29 2.2.3 Nhiệt tỏa máy móc thiết bị phịng Q3 29 2.2.4 Nhiệt ẩn người tỏa Q4 31 2.2.5 Nhiệt ẩn gió tươi mang vào QN 32 2.2.5.1 Nhiệt gió tươi mang vào QhN 32 2.2.6 Nhiệt ẩn gió lọt mang vào Q5 32 2.2.7 Các nguồn nhiệt khác .33 2.2.8 Tính tốn phụ tải chọn thiết bị 33 2.3 Tính tải nhiệt phần mềm Heatload ( Daikin ) 33 CHƯƠNG 3: THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 39 3.1 Thành lập tính tốn sơ đồ điều hịa khơng khí 39 3.2 Ưu điểm nhược điểm sơ đồ .42 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG .43 4.1 Tính chọn dàn lạnh 43 4.1.1 Các loại dàn lạnh chọn dàn lạnh 43 4.1.2 Tính cơng suất dàn lạnh 43 4.2 Tính chọn dàn nóng .49 4.2.1 Chọn kiểu giải nhiệt .49 4.2.2 Chọn dàn nóng cho cơng trình 49 4.3 Tính chọn đường ống dẫn mơi chất lạnh .50 4.3.1 Chọn chia gas .50 4.3.2 Chọn cỡ đường ống 51 4.4 Tính chọn chia gas đường ống 52 CHƯƠNG 5: TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG GIĨ 55 5.1 Giới thiệu đường ống gió thải .55 5.1.1 Phân loại 55 5.1.2 Chọn loại đường ống gió 56 5.1.3 Chọn bố trí miệng thổi miệng hút 57 5.2 Tính tốn thiết kế đường ống gió 58 5.2.1 Mục đích thiết kế 58 5.2 Tính tốn thiết kế đường ống cấp gió tươi .58 5.3 Tính chọn quạt .60 CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI BẢN VẼ BẰNG PHẦN MỀM REVIT 2019 VÀ THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG 62 6.1 Giới thiệu phần mềm revit 2019 62 6.2 Bố trí hệ thống ống gió 63 6.2.1 Sơ đồ bố trí hệ thống ống gió 63 6.3.1 Sơ đồ bố trí đường ống nước ngưng .74 6.3.2 Thống kê khối lượng hệ thống nước ngưng 74 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 7.1 Kiến nghị 76 7.2 Kết luận 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên thực : Trần Trung Hậu 18147072 Nguyễn Minh Tín Chun ngành: Cơng nghệ Kỹ thuật Nhiệt 18147150 Lớp: 18147CL3A Khóa: 2018 - 2022 GVHD: Th.S Nguyễn Lê Hồng Sơn Tên đề tài: TÍNH TỐN, KIỂM TRA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ CHO TỊA NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG Nhiệm vụ đề tài - Tính tốn, kiểm tra hệ thống điều hịa khơng khí rút nhận xét - Tính tốn chọn thiết bị cho hệ thống điều hồ khơng khí - thơng gió - Dựng mơ hình phần mềm Revit Sản phẩm - Kết tính tốn - Mơ hình hệ thống phần mềm Revit Ngày nộp đề tài: 15/01/2022 TRƯỞNG NGÀNH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực : Trần Trung Hậu Nguyễn Minh Tín Chun ngành: Cơng nghệ Kỹ thuật Nhiệt 18147072 18147072 Lớp: 18147CL3A Khóa: 2018 - 2022 GVHD: Th.S Nguyễn Lê Hồng Sơn Tên đề tài: TÍNH TỐN, KIỂM TRA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ CHO TỊA NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GVHD 1.Nhận xét tinh thần, thái độ làm việc sinh viên ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.Nhận xét kết thực đồ án tốt nghiệp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.1 Kết cấu, cách thức trình bày đồ án ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn ………………………………………………………………………………………… 2.2 Nội dung đồ án ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.3 Những thiết sót đồ án ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đánh giá Điểm tối đa TT Mục đánh giá Hình thức kết cấu ĐATN Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung của các mục Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan của đề tài Tính cấp thiết của đề tài 30 10 Nội dung ĐATN Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật, khoa học xã hợi… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá Khả thiết kế chế tạo một hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế Khả cải tiến và phát triển Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Đánh giá khả ứng dụng đề tài Sản phẩm cụ thể ĐATN Tổng điểm 50 Điểm đạt 10 10 10 15 15 10 10 100 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Đề nghị bảo vệ đồ án ☐ Được phép bảo vệ ☐ Không phép bảo vệ TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2022 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên thực : Trần Trung Hậu Nguyễn Minh Tín Chun ngành: Cơng nghệ Kỹ thuật Nhiệt 18147072 18147072 Lớp: 18147CL3A Khóa: 2018 - 2022 GVPB: PGS.TS Đặng Thành Trung Tên đề tài: TÍNH TỐN, KIỂM TRA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ CHO TỊA NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GVPB 1.Nhận xét tinh thần, thái độ làm việc sinh viên ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.Nhận xét kết thực đồ án tốt nghiệp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.1 Kết cấu, cách thức trình bày đồ án ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.2 Nội dung đồ án Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.3 Những thiết sót đồ án ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đánh giá Điểm tối đa TT Mục đánh giá Hình thức kết cấu ĐATN Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung của các mục Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan của đề tài Tính cấp thiết của đề tài 30 10 Nội dung ĐATN Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật, khoa học xã hợi… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá Khả thiết kế chế tạo một hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế Khả cải tiến và phát triển Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Đánh giá khả ứng dụng đề tài Sản phẩm cụ thể ĐATN Tổng điểm 50 Điểm đạt 10 10 10 15 15 10 10 100 Đề nghị bảo vệ đồ án Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn ☐ Được phép bảo vệ ☐ Không phép bảo vệ TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2022 Giảng viên phản biện (Ký ghi rõ họ tên) Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn 6.2 Bố trí hệ thống ống gió 6.2.1 Sơ đồ bố trí hệ thống ống gió Hình 6.2: Mặt bố trí ống gió tầng Hình 6.3: Hình ảnh 3D ống gió tầng 62 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Hình 6.3: Mặt bố trí ống gió tầng Hình 6.4: Hình ảnh 3D ống gió tầng 63 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Hình 6.5: Mặt bố trí ống gió tầng Hình 6.6: Hình ảnh 3D ống gió tầng 64 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Hình 6.7: Mặt bố trí ống gió tầng Hình 6.8: Hình ảnh 3D ống gió tầng 65 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Hình 6.9: Mặt bố trí ống gió tầng Hình 6.10: Hình ảnh 3D ống gió tầng 66 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Hình 6.11: Mặt bố trí ống gió tầng Hình 6.12: Hình ảnh 3D ống gió tầng 67 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Hình 6.13: Hình ảnh 3D ống gió cho cơng trình 6.2.2 Thống kê khối lượng hệ thống ống gió Bảng 6.1: Thống kê miệng gió Family HTS-M-AT-Exhaust Louver HTS-M-AT-Exhaust Louver HTS-M-AT-Exhaust Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air System type Type (mm) System Count Abbreviatio M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M3_Fresh Air (Gió Tươi) 250x200 TED 350x200 TED 400x200 TED 200x200 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 250x200 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 300x200 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 400x200 FAD 68 Đồ án tốt nghiệp Family Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Fresh Air Louver HTS-M-AT-Return or Exhaust Air Grille HTS-M-AT-Return or Exhaust Air Grille HTS_M-AT_Return or Exhaust Air Grille HTS_M-AT_Supply Air Diffuser GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn System type Type (mm) System Count Abbreviatio M3_Fresh Air (Gió Tươi) 500x200 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 700x250 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 900x250 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 1000x250 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 1000x300 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 1200x250 FAD 11 M3_Fresh Air (Gió Tươi) 1200x300 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 1200x350 FAD M3_Fresh Air (Gió Tươi) 1800x400 FAD M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M2_Return Air (Gió Hồi) 150x150 TED 300x300 TED 10 600x600 H150 M1_Supply Air (Gió Cấp) 600x600 h150 RAD 148 SAD 303 69 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Bảng 6.2: Bảng thống kê đường ống gió Family Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct System type M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M2_Return Air (Gió Hồi) M2_Return Air (Gió Hồi) M2_Return Air (Gió Hồi) M2_Return Air (Gió Hồi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M5_Kitchen Exhaust Air (Gió Thải Nhà Bếp) Rectangular Duct M5_Kitchen Exhaust Air (Gió Thải Nhà Bếp) Rectangular Duct M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải System Abbreviatio SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD RAD RAD RAD RAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD FAD KED Type (mm) 250x150 250x200 300x150 300x200 350x200 400x200 450x200 500x200 550x200 600x200 650x200 682x217 950x334 1040x334 1065x334 250x200 682x217 1040x334 1065x334 150x100 150x150 150x200 200x100 200x150 200x200 250x200 300x200 350x200 400x200 440x200 440x300 450x200 1200x300 1200x350 1800x400 1000x350 Length (mm) 1382 50080 839 238774 9703 28817 146548 47794 7750 3176 54202 60 741 3329 7567 120 360 21293 34672 19941 104994 498 2415 72079 85635 91186 37545 75584 109821 30381 1465 16717 503 239 176 8738 KED 2800x500 61 TED 100x100 3076 70 Đồ án tốt nghiệp Family Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Rectangular Duct Round Duct Round Duct Round Duct Round Duct Round Duct Round Duct GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn System type System Abbreviatio Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M1_Supply Air (Gió Cấp) M2_Return Air (Gió Hồi) M2_Return Air (Gió Hồi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) Type (mm) Length (mm) TED 150x100 21239 TED 200x200 26459 TED 250x200 265 TED 350x200 50 SAD RAD RAD FAD FAD FAD Ø250 Ø250 Ø300 Ø150 Ø200 Ø300 393 888 9624 974 750 4735 Bảng 6.3: Thống kê phụ kiện nằm đường ống gió Family HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-AT_Opposed Blade Damper Rect VCD OBD HTS-M-DA-Flexible_Round duct HTS-M-DA-Flexible_Round duct HTS-M-DA-Flexible_Round duct HTS-M-DA-Flexible_Round duct HTS_M_DA_Flexible_Rectangular Duct HTS_M_DA_Flexible_Rectangular Duct HTS_M_DA_Flexible_Rectangular Type VCD Size(mm) 150x100 Count 19 VCD 150x150 31 VCD 150x200 VCD 200x100 VCD 200x150 42 VCD 200x200 32 VCD 250x200 Flexible_Round duct (L100) Flexible_Round duct (L100) Flexible_Round duct (L100) Flexible_Round duct (L100) Rec flexible Ø200 Ø300 Ø400 Ø500 682x217 30 32 Rec flexible 1040x334 54 Rec flexible 1065x334 85 71 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn Duct Bảng 6.4: Thống kê ống gió mềm Family System type Flex Duct Round Flex Duct Round Flex Duct Round Flex Duct Round Flex Duct Round Flex Duct Round Flex Duct Round M1_Supply Air (Gió Cấp) M1_Supply Air (Gió Cấp) M2_Return Air (Gió Hồi) M2_Return Air (Gió Hồi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M3_Fresh Air (Gió Tươi) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) M6_Toilet Exhaust Air (Gió Thải Nhà Vệ Sinh) Flex Duct Round System Diameter Abbreviatio (mm) SAD 250 SAD 300 RAD 250 RAD 300 FAD 150 FAD 250 TED 100 TED 200 Length (mm) 120168 344489 14129 237692 16521 4502 1314 17529 72 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn 6.3 Bố trí hệ thống ống nước ngưng 6.3.1 Sơ đồ bố trí đường ống nước ngưng Hình 6.14: Hình ảnh 3D hệ thống nước ngưng cho cơng trình 6.3.2 Thống kê khối lượng hệ thống nước ngưng Bảng 6.5: Thống kê chiều dài ống nước ngưng Type System type uPVC M20-Condensate System Abbreviatio CD Size(mm) Length(mm) 25 632522 uPVC M20-Condensate CD 32 282043 uPVC M20-Condensate CD 40 40495 uPVC M20-Condensate CD 80 75583 Bảng 6.6: Thống kê co ống ống giảm Family TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC System Size Count Abbreviatio CD CD CD (mm) Ø25-Ø25-Ø25 Ø32-Ø32-Ø25 Ø32-Ø32-Ø32 21 73 Đồ án tốt nghiệp Family TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Chữ Y giảm uPVC TEMP_Nối ống giảm uPVC TEMP_Nối ống giảm uPVC TEMP_Nối ống giảm uPVC TEMP_Nối ống giảm uPVC TEMP_Nối ống giảm uPVC TEMP_Thông tắc TEMP_Thông tắc TEMP_Thông tắc TEMP_Tê cong uPVC TEMP_Tê cong uPVC TEMP_Tê cong uPVC TEMP_Tê cong uPVC TEMP_Tê cong uPVC GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn System Size Count Abbreviatio CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD (mm) Ø40-Ø40-Ø25 Ø40-Ø40-Ø32 Ø40-Ø40-Ø40 Ø80-Ø80-Ø25 Ø80-Ø80-Ø32 Ø80-Ø80-Ø40 Ø25-Ø21 Ø32-Ø25 Ø40-Ø32 Ø80-Ø32 Ø80-Ø40 Ø25 Ø32 Ø40 Ø25-Ø25-Ø25 Ø32-Ø32-Ø25 Ø32-Ø32-Ø32 Ø40-Ø40-Ø25 Ø80-Ø80-Ø40 11 10 10 10 2 33 19 65 77 1 74 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Kiến nghị Tính tốn hệ thống điều hịa khơng khí cho tòa nhà Depot Tham lương ta dùng hệ thống VRV hợp lý Tuy nhiên q trình tính tốn tải lạnh có phịng dư, phịng thiếu, sai số lớn nên đưa vào thực tế cần phải tính tốn, cải thiện nhiều thứ để đạt tiêu chuẩn thiết kế tính tốn mang lại lợi ích kinh tế cao 7.2 Kết luận Đồ án nhóm em tính tốn theo cơng thức, có phần dùng phần mềm để tính tốn Từ kết tính tốn cho thấy chênh lệch sai số lớn - Tính tải lạnh chênh lệch sai số tính tay theo cơng thức với dùng phần mềm chênh lệch khoảng 5% đến 20% - Dùng phần mềm chọn quạt ta thấy chênh lệch cột áp lưu lượng nằm khoảng 5% đến 20% - Kích thước ống gió xác định theo cơng thức so với kích thước vẽ chênh lệch khoảng 10% Nội dung đề tài đồ án tốt nghiệp nhóm em là: “Tính tốn, kiểm tra hệ thống điều hịa khơng khí cho tịa nhà Depot Tham Lương “ Để tính tốn kiểm tra hệ thống điều hịa khơng khí cho tịa nhà em tìm hiểu đặc điểm cơng trình, từ xác định u cầu hệ thống điều hịa khơng khí tìm phương án để lựa chọn thơng số tính tốn hợp lý để thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí cho cơng trình Mặc dù cố gắng tìm hiểu, đọc thêm tài liệu kiến thức thực tế cịn hạn chế nên đồ án khơng tránh sai sót Mong Thầy bảo, giúp đỡ để em bổ sung kiến thức, khắc phục thiếu sót, học hỏi kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em chân thành cảm ơn Thầy ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn tạo điều kiện, giúp đỡ em nhiều đồ án này! 75 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hồng Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Đức Lợi: Giáo trình thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí NXB giáo dục Việt Nam [2] Nguyễn Đức Lợi: Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2011 [3] Nguyễn Đức Lợi: Thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí VRV Nhà xuất giáo dục – 2010 [4] TCVN 5687: 2010, THƠNG GIĨ – ĐHKK– TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ [5] Catalog VRV III hãng Daikin [6] Catalog hãng Kruger 76 ... Hồng Sơn Tên đề tài: TÍNH TỐN, KIỂM TRA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ CHO TỊA NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG Nhiệm vụ đề tài - Tính tốn, kiểm tra hệ thống điều hịa khơng khí rút nhận xét - Tính tốn... lớn Hệ thống VRV hệ thống điều hịa khơng khí cho tịa nhà cao tầng, dự án có diện tích lớn hạn chế bố trí dàn nóng Daikin nhà sản xuất điều hịa khơng khí phát minh hệ thống điều hịa khơng khí. .. nghệ Kỹ thuật Nhiệt 18147072 18147072 Lớp: 18147CL3A Khóa: 2018 - 2022 GVPB: PGS.TS Đặng Thành Trung Tên đề tài: TÍNH TỐN, KIỂM TRA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ CHO TỊA NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án tốt NGHIỆP đề tài TÍNH TOÁN, KIỂM TRA hệ THỐNG điều hòa KHÔNG KHÍ CHO tòa NHÀ DEPOT THAM LƯƠNG ,

Từ khóa liên quan