0

Hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư tạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã bắc giang

91 3 0
  • Hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư tạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã bắc giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:19

Lời nói đầu Kể từ sau có luật đầu t- n-ớc gần luật khuyến khích đầu t- n-ớc, hoạt động đầu t- n-ớc ta ngày phát triển mạnh mẽ có ®ãng gãp rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triĨn đất n-ớc Đầu t- đ-ợc coi động lực phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế lên, nâng cao tổng sản phẩm xà hội, b-ớc đ-a kinh tế Việt Nam theo kịp n-ớc giới Nhu cầu t- n-ớc ta lớn khẩn tr-ơng, nh-ng vấn đề đặt không phần quan trọng làm để đầu t- có hiệu quả? Một ph-ơng thức cho vay có hiệu lập thẩm định dự án đầu t- Đối với Ngân hàng th-ơng mại để đạt đ-ợc hiệu cao cho vay, nhÊt lµ cho vay trung vµ dài hạn việc phân tích đánh giá dự án đầu t- đặc biệt ph-ơng diện tài dự án khâu quan trọng cho vay tín dụng đầu t- làm tốt công tác thẩm định dự án đầu t- góp phần nâng cao hiệu vốn vay làm rủi ro cho Ngân hàng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất Trong năm qua công tác thẩm định dự án đầu t- đà cã nhiỊu ®ỉi míi thÝch øng víi nỊn kinh tÕ thị tr-ờng Hơn công đổi mới, với sách mở cửa Đảng Nhà n-ớc có nhiều nhà đầu tn-ớc vào Việt Nam, thu đ-ợc nhiều kinh nghiệm công tác thẩm định để ngày hoàn thiện nội dung ph-ơng pháp Hệ thống Ngân hàng nhà n-ớc ta trình phấn đấu để lên đổi cách toàn diện không tránh khỏi khó khăn trở ngại định Bên cạnh kết đạt đ-ợc, đáng khích lệ, công tác thẩm định dự án đầu t- nhiều hạn chế so với yêu cầu đầu t- nh- yêu cầu đổi hệ thống Ngân hàng Đất n-ớc Vấn đề quan trọng phải rút mặt tồn thiếu sót để có biện pháp khắc phục nhằm đ-a hoạt động thẩm định dự án đầu t- ngày hoàn thiện Qua thời gian thực tập chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, từ thực tế hoạt động thẩm định dự án đầu t- chi nhánh em đà chọn đề tài nghiên cứu hoạt động thẩm định dự án đầu t- ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, chuyên đề mong muốn đ-a nhìn có hệ thống lý luận thực tế hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, qua nêu lên khó khăn, v-ớng mắc tồn trình thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng Chuyên đề mạnh dạn đ-a kiến nghị giải ph áp mong muốn phần góp phần giải khó khăn tồn Nội dung chuyên đề gồm ba phần: Phần I: Giới thiệu chung chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang Phần II: Thực trạng hoạt động thẩm đinh dự án đầu t- ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Trong trình thực hiện, chuyên đề không tránh khỏi khiếm khuyết, em mong đ-ợc giúp đỡ quý báu thầy cô giáo cô cán bộ, nhân viên Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang để chuyên đề hoàn chỉnh Phần I giới thiệu chung chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang I Quá trình hình thành, phát triển chức năng, nhiệm vụ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, đ-ợc thành lập ngày 12/3/2001 thức vào hoạt động từ ngày 8/5/2001 với đội ngũ cán bộ, công nhân viên đến đà có 39 cán Đến chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang ngân hàng th-ơng mại quốc doanh lớn tỉnh Bắc Giang đà thu hút đ-ợc nhiều cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng hệ thống khác hệ thống có quan hệ mật thiết với ngân hàng Trong điều kiện chi nhánh đời nh-ng thị phần tín dụng địa bàn t-ơng đối ổn định, chi nhánh có xu h-ớng đổi phong cách phục vụ với ph-ơng châm Lịch Văn minh Tận tình Hiệu quả, Vì thành đạt khách hàng ngân hàng, hoạt động ngân hàng để ngày thu hút đ-ợc nhiều khách hàng đến ngân hàng giao dịch Chi nhánh có trụ sở tại: Đ-ờng Nguyễn Thị Lựu Thị xà Bắc Giang Tel: (0240) 850 554; Fax: (0240) 850 556 1.2 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang Theo định hội đồng quản trị ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam số 169/QĐ/HĐQT ngày 07/09/2000 đà qui định : Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn nói chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang nói riêng có chức năng: Trực tiếp kinh doanh địa bàn theo phân cấp Ngân Hàng Nông nghiệp Tổ chức điều hành kinh doanh kiểm tra, kiểm to¸n néi bé theo sù ủ qun cđa Tỉng Gi¸m Đốc Ngân Hàng Nông nghiệp Thực nhiệm vụ khác đ-ợc giao lệnh Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Nông nghiệp Chi nhánh NHNN &PTNT Thị xà Bắc Giang có nhiệm vụ : Huy động vốn : a) Khai thác nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn ,có kỳ hạn, tiền gửi toán tổ chức ,cá nhân thuộc thành phần kinh tế n-ớc n-ớc đồng Việt Nam ngoại tệ b) Phát hành chứng tiền gửi , trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng thực hình thức huy động vốn khác theo qui định Ngân hàng Nông nghiệp c) Tiếp nhận nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác Chính phủ ,chính quyền địa ph-ơng tổ chức kinh tế ,cá nhân n-ớc n-ớc theo qui định Ngân hàng Nông nghiệp d) Đ-ợc phép vay vốn tổ chức tài chính, tín dụng n-ớc Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp cho phÐp ❖ Cho vay : Cho vay ng¾n hạn, trung hạn, dài hạn đồng Việt Nam ngoại tệ tổ chức kinh tế; cá nhân hộ gia đình thuộc thành phần kinh tÕ theo ph©n cÊp ủ qun ❖ H-íng dÉn khách hàng xây dựng dự án, với dự án tín dụng v-ợt quyền phán :trìnhNgân hàng Nông nghiệp cấp định Kinh doanh nghiệp vụ ngoại hối đ-ợc Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiƯp cho phÐp ❖ Kinh doanh dÞch vơ : thu, chi tiền mặt; két sắt,nhận cất giữ loại giấy tờ trị giá đ-ợc tiền ;thẻ toán ; nhËn ủ th¸c cho vay cđa c¸c tỉ chøc tÝn dụng tài chính, tín dụng tổ chức , cá nhân n-ớc ; dịch vụ ngân hàng khác đ-ợc Ngân hàng Nhà n-ớc, Ngân hàng Nông nghiệp quy định Làm dịch vụ cho Ngân hàng Ng-ời nghèo Thực hạch toán kinh doanh phân phối thu nhập theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Thực kiểm tra, kiểm toán nội việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ phạm vi địa bàn theo quy định Tổ chức thực việc phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tièn tệ, tín dụng đề kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xà hội địa ph-ơng Chấp hành đầy đủ báo cáo ,thống kê theo chế độ quy định theo yêu cầu đột xuất Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn cấp Thực nhiệm vụ khác đ-ợc Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn cấp giao Trong thực tế Thị xà Bắc Giang địa bàn lớn tỉnh Bắc Giang, nơi tập trung nhiều xí nghiệp lớn tỉnh Bắc Giang, có trung tâm th-ơng mại lớn, dân c- đông đúc, thuận lợi cho ngân hàng mở rộng phát huy nghiệp vụ Cho đến Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang có sản phẩm nh- là: Thanh toán n-ớc: ã Mở tài khoản cho cá nhân tổ chức kinh tế ã Chuyển tiền nhanh toán n-ớc ã Thu chi chỗ theo khả yêu cầu khách hàng ã Thu hộ, chi hộ; chi trả hộ l-ơng ã Chi trả kiều hối Sản phẩm tiền gửi kho quỹ: ã Nhận tiền gửi đồng Việt Nam ngoại tệ thành phần kinh tế, tổ chức,cá nhân với lÃi suất linh hoạt ã Nhận tiền gửi qua đêm ã Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Sản phẩm tín dụng: ã Cho vay ngắn, trung dài hạn tổ chức kinh tế, cá nhân ã Phát hành bảo lÃnh Ngân hàng loại ã Chiết khấu th-ơng phiếu, chứng từ có giá ã T- vấn đầu t-, th-ơng mại, thẩm định đối tác ã Cho vay trả góp ã Cho vay thấu chi ã Cho vay tiêu dùng CBCNV ã Cho vay mua nhà Với quy mô hoạt động kinh doanh tăng lên nhanh với đa dạng hoá hoạt động nâng cao chất l-ợng kinh doanh, NHNN &PTNT Thị xà Bắc Giang đà thực tr-ởng thành đóng vai trò quan trọng ®èi víi nỊn kinh tÕ x· héi kh«ng chØ víi tỉnh Bắc Giang mà với tỉnh khác II Cơ cấu tổ chức máy quản lý ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang 2.1 Mô hình tổ chức máy quản lý Tổng số CBCNV chi nhánh đến ngày 31/12/2004 39 cán có 08 cán tín dụng (kể cán làm công tác thống kê kế hoạch hoá), 08 cán kế toán ngân quỹ lại cán làm việc phòng ban khác Tổng số cán đ-ợc bố trí xếp theo cấu phòng nhsau: ã Ban lÃnh đạo: 03 cán gồm có: Giám đốc phụ trách chung trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, Kiểm tra Kiểm toán toán nội bộ, chiến l-ợc kinh doanh Phó Giám đốc phụ trách công tác kế toán ngân quỹ hành chính.Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch - Kinh doanh ã Phòng Kế toán Ngân quỹ: 08 cán ã Phòng Hành nhân sự: 01 cán ã Phòng Tín Dụng: 08 cán ã chí nhánh trực thuộc: + Phòng giao dịch: Phòng giao dịch số 11: 04 cán Phòng giao dịch số 12: 03 cán Phòng giao dịch số 13: 04 c¸n bé + Chi nh¸nh cÊp 3: ➢ Chi nh¸nh sè 2: 06 c¸n bé ➢ Chi nh¸nh sè 2: 05 cán Sơ đồ máy tổ chức NHNo& PTNT Thị xà Bắc Giang Ban lÃnh đạo Phòng HC-NS Chi nhánh trực thuộc Phòng giao dịch Phòng KHKD Phòng KT-NQ Phòng Tín Dụng Chi nhánh cấp 2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Theo phụ lục kèm theo Quyết định 169/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2000 HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam có qui định rõ chức năng, nhiệm vơ cđa tõng phßng ban Cã thĨ t theo quy mô hoạt động số chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn trực thuộc đ-ợc định mô hình tổ chức gọn nhẹ, sáp nhËp mét sè phßng víi VÝ dơ Phßng Kinh tế- Kế hoạch với Phòng Tín dụng thành Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng Kế toán Ngân quỹ với Phòng Vi tính thành Phòng Kế toán Ngân quỹ, Phòng Hành với phòng TCCB-ĐT thành Phòng Hành Nhân 2.2.1 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Nghiên cứu, đề xuất chiến l-ợc khách hàng, chiến l-ợc huy động vốn địa ph-ơng Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung dài hạn theo định h-ớng kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Tổng hợp, theo dõi tiêu kế hoạch kinh doanh toán đến chi nhánh NHNo& PTNT địa bàn Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn điều hoà vốn kinh doanh chi nhánh NHNo& PTNT địa bàn Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm Dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết Đầu mối thực thông tin phòng ngừa rủi ro xử lý rủi ro tín dụng Tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo quy định Nghiên cứu xây dựng chiến l-ợc khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng ®Ị xt c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi tõng loại khách hàng nhằm mở rộng theo h-ớng đầu t- tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất gắn tín dụng với sản xuất, l-u thông tiêu dùng Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn cho vay an toàn đạt hiệu qua cao Thẩm định đề xuất cho vay dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền Cán thẩm định sâu xem xét tìm hiểu tính xác, tồn dự án, chỗ thắc mắc cần phải tìm hiểu làm để không bỏ sót hội đầu t- đồng thời hạn chế thấp yếu tốt rủi ro trình thực dự án Để đảm bảo đạt đ-ợc mục tiêu công tác thẩm định dự án Ngân hàng Thị xà Bắc Giang có ph-ơng án hay quy trình thẩm định dự án đầu t- cách khoa học sở thu thập nguồn thông tin đồng thời kết hợp với kinh nghiệm thực tế Việc thẩm định dự án đ-ợc tiÕn hµnh thĨ tõng néi dung nh-ng thùc tế nội dung dự án th-ờng liên quan chặt chẽ với nên tiến hành đồng thời nhiều nội dung tuỳ theo tính chất đầu tcụ thể dự án, ng-ời thẩm định l-ợc bỏ b-ớc đ-ợc coi không cần thiết Một dự án đ-ợc chủ đầu t- gửi đến Ngân hàng Thị xà Bắc Giang, sau tiếp nhận dự án ngân hàng tiến hành thẩm định nội dung sau: + Thẩm định t- cách pháp nhân vay vốn - Thẩm định hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Khi xem xét hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cán thẩm định th-ờng yêu cầu có đủ hồ sơ sau: Quyết định thành lập doanh nghiệp Quyết định bổ nhiệm giám đốc; kế toán tr-ởng Biên bầu hội đồng quản trị ✓ GiÊy phÐp kinh doanh ✓ GiÊy phÐp hµnh nghỊ phù hợp + Thẩm định cần thiết phải đầu t- + Thẩm định yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực lao động ) Khi thẩm định cầm xem xét mặt Cơ sở pháp lý kỹ thuật để xác định qui mô trữ l-ợng khả cung cấp yếu tố đầu vào Chất l-ợng yếu tố đầu vào Các hình thức cung cấp khai thác Giá đầu vào + Thẩm định mặt tài Vấn đề tổng vốn đầu t- Vấn đề nguồn vốn đầu t- Về khả trả nợ Vấn đề khả sinh lời 10 hút vốn đầu t- n-ớc - nhân tố quan trọng cho tăng tr-ởng kinh tế n-ớc ta năm qua Hệ thống ngân hàng đà phát triển với tốc độ cao chiều rộng lẫn chiều sâu, đa dạng hoá sản phẩm cung cấp cho kinh tế, làm giảm mức rủi ro cho hoạt động Ngân hàng Hoà chung với lên toàn ngành ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đà b-ớc tự hoàn thiện đổi sở vật chất kỹ thuật, nâng cao trình độ cán công nhân viên ngân hàng, mở rộng hoàn thiện dịch vụ ngân hàng Trong hoạt động tín dụng đầu t- đặc biệt cho vay trung dài hạn ngân hàng đà gặt hái đ-ợc nhiều thành công, nhiều dự án đà hoạt động hiệu Trong năm qua hoạt động thẩm định dự án đầu t- đ-ợc ngân hàng ý tạo điều kiện để công tác thẩm định đạt hiệu cao Tuy nhiên bên cạnh mặt đ-ợc hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang số tồn khó khăn Do công tác thẩm định dự án đầu t- quan trọng hoạt động tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Làm tốt công tác thẩm định dự án giảm rủi ro, tăng lợi nhuận cho ngân hàng mà tạo đ-ợc hội đầu t- cho chủ đầu t-, tạo lợi ích cho nỊn kinh tÕ, gióp c¸c doanh nghiƯp kinh doanh cã hiệu quả, góp phần lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, đ-a kinh tế phát triển vững mạnh Từ thực tế đà tồn tại, khó khăn v-ớng mắc công tác thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang đà đ-ợc đề cập ch-ơng II Sau thời gian thực tế Ngân hàng em xin mạnh dạn đ-a số kiến nghị với mong muốn đ-ợc góp phần nâng cao hiệu thẩm định dự án đầu ttại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 77 III Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 3.1 Giải pháp kỹ thuật Các hạn chế kỹ thuật có nguyên nhân lớn từ phía cán thẩm định ý thức học hỏi nh- hiểu biết kỹ thuật ch-a đáp ứng đ-ợc yêu cầu công việc thẩm định Vì giải pháp quan trọng để khắc phục hạn chế nâng cao hiểu biết kỹ thuật cho cán thẩm định khoá học bồi d-ỡng đồng thời cán thẩm định phải luôn trau kiến thức thân Về mặt Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang nên tổ chức thi để khuyến khích tinh thần học tập cán nên tổ chức tỉ chøc t- vÊn vỊ kü tht nh»m nghiªn cøu tiến khoa học, cập nhập kiến thức kịp thời cho cán nhân viên ngân hàng Trong việc tính toán tiêu tài dự án nên sử dụng chi phí vốn bình quân ( WACC) làm lÃi xuất chiết khấu Có nh- phản ánh xác giá trị lÃi ròng mà dự án đem lại Với cách phân tích độ nhậy chiều chi nhánh đà cho kết xác định độ biến động tiêu cố định tiêu lại Với cách xác định đ-ợc xu h-ớng thay đổi tiêu tài biến riêng lẻ thay đổi Trong thực tế, dự án chịu chi phối tổ hợp yếu tố Để khảo sát đ-ợc biến động rõ NPV, IRR hay tiêu tài khác có tham gia cđa nhiỊu u tè ta cã thĨ sư dụng bảng phân tích độ nhậy hai chiều Cách phân tÝch nµy cã nghÜa lµ ta cho hai sè biến hay biến động, thay đổi ( Các biến lại cố định) Để từ xem giao động tiêu NPV, IRR, Xác định với biến động kết dự án không khả thi biến động kết cho dự án khả thi 78 3.2 Giải pháp ng-ời Th-ờng xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai kịp thời thị nghị Đảng, sách pháp luật nhà n-ớc văn đạo ngành đến toàn thể CBVC đơn vị Tạo điều kiện thuận lợi để cán tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học Thực triệt để khoán tài đến nhóm ng-ời lao động, th-ởng phạt nghiêm minh, ®óng ng-êi, ®óng viƯc, ®óng thêi ®iĨm Con ng-êi lu«n yếu tố đóng vai trò quan trọng tất hoạt động Để hoạt động tốt yếu tố ng-ời phải đ-ợc đặt lên hàng đầu Các hoạt động ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn phải đòi hỏi yếu tố ng-ời cao lĩnh vực khác Đồng vốn tay ngân hàng cho vay, chủ đầu t- thiên biến vạn hóa mà ngân hàng kiểm soát hết mà phải thu hồi Cái phức tạp công tác thẩm định lại đòi hỏi chất l-ợng cán thẩm định Nâng cao chất l-ợng cán thẩm định chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang thực cách sau: Tổ chức khóa học ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán Đặc biệt toán học xác suất ngoại ngữ cho cán để họ nhậy bén việc tính toán, xử lý giao tiếp công việc Tạo điều kiện để họ áp dụng cách phân tích rủi ro hay phân tích thị tr-ờng tiêu định l-ợng cách tốt Bên cạnh nên đầu t- nhiều loại sách lĩnh vực kỹ thuật, xà hội Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang nên chuyên môn hóa đội ngũ cán thẩm định cán tín dụng để cán thẩm định có thời gian hoàn thành công việc tốt 79 Hiện chi nhánh ch-a có phòng Marketting, phòng nghiên cứu thị tr-ờng riêng Đây mảng quan trọng, không giúp cho việc tìm kiếm khách hàng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, mà t- vấn cho cán thẩm định thị phần, thị tr-ờng sản phẩm dự án Giúp dự báo rủi ro khả tiêu thụ sản phẩm Yếu tố định trực tiếp tới khả trả nợ chủ đầu t- Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang thực chế độ khen th-ởng, khuyến khích động viên cán làm việc tốt Hiện đội ngũ cán thẩm định ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang có 03 ng-ời đó: 01 cán có trình đại học, 02 cán có trình độ trung cấp Với số l-ợng cán thẩm định nh- thiếu số l-ợng chất l-ợng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần tuyển thêm cán có trình độ để bổ xung vào đội ngũ cán thẩm định ngân hàng Theo trạng thực tế, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang nên tuyển thêm 01 cán có trình độ đại học chuyên ngành ngân hàng 03 cán có trình độ trung cấp chuyên ngành ngân hàng đồng thời cho 02 cán có trình độ d-ới đại học học thêm lớp đại học chức chuyên ngành ngân hàng có chi nhánh Bắc Giang, để tạo điều kiện cho cán làm ban ngày học vào buổi tối Cán thẩm định ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần học hỏi tiếp cận kiến thức kỹ thuật, trình độ công nghệ máy móc thiết bị, Đồng thời để khắc phục hạn chế tình trạnh cán thẩm định nhận biết đánh giá máy móc, thiết bị đại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần có liên hệ mật thiết với tổ chức t- vấn có liên quan đến máy moc thiết bị, công nghệ đại, đ-a cán thẩm định học tập, tập huấn để cập nhập kiến thức máy móc thiết bị,công nghệ đại 80 3.3 Nâng cao chất l-ợng thông tin thẩm định Mở thêm quầy huy động vốn trung tâm để khách hàng đến gửi tiền đ-ợc đáp ứng dịch vụ nhanh chóng thuận tiện Tiếp cận với hộ gia đình có ng-ời thân học tập, nghiên cứu, lao động n-ớc để quảng cáo tuyên truyền dịch vụ chuyển tiền WesternUnion, đồng thời tranh thủ họ có nguồn vốn nhàn rỗi ch-a có nhu cầu sử dụng để huy động gửi tiền Tăng c-ờng công tác thông tin tuyên truyền tiếp thị hình thức: quảng cáo, khuyến mại, tờ rơi, Bám sát dự án đền bù, giải phóng mặt để thu hút tiền gửi vào ngân hàng Th-ờng xuyên giáo dục đạo đức, tác phong nghề nghiệp, phong cách giao dịch cho cán để giữ vững khách hàng truyền thống thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Bám sát ch-ơng trình, mục tiêu phát triển kinh tế xà hội địa ph-ơng nắm bắt dự án đủ điều kiện để đầu t- vốn tín dụng có hiệu Tiếp cận với DN vừa nhỏ, hộ kinh doanh địa bàn để tiến hành đầu t- vốn Có sách -u đÃi phù hợp khách hàng truyền thống Mở rộng cho vay dịch vụ cầm đồ (đối với chứng từ có giá) để tăng thu dịch vụ cho ngân hàng Tích cực phân tích nợ đà đ-ợc xử lý rủi ro đến khách hàng để kịp thời nắm bắt khách hàng có nguồn thu để kịp thời thu hồi nợ Chú trọng nâng cao chất l-ợng tín dụng, th-ờng xuyên phân tích nợ hạn tiềm ẩn rủi ro, nợ hạn, nợ tồn đọng để giảm thiểu nợ hạn, nợ rủi ro ph¸t sinh Tranh thđ sù đng cđa c¸c cÊp quyền địa ph-ơng việc thẩm định để đầu t- xử lý vụ việc vay nợ tồn đọng có khả xảy rủi ro 81 Khai thác nguồn thu, tìm biện pháp để tăng thu dịch vụ, tiết kiệm khoản chi phí, đảm bảo quỹ thu nhập Lĩnh vực dự án chi nhánh phong phú phức tạp Bởi tìm kiếm thông tin để giúp cho công việc thẩm định khó khăn Hơn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khác Tôi xin mạnh dạn đ-a ý kiến mình: Tr-ớc hết chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang phải tăng c-ờng công tác chăm sóc khách hàng, t- vấn cho khách hàng hiểu vai trò việc cung cấp đẩy đủ thông tin xác Để từ chủ đầu t- cộng tác với chi nhánh ngân hàng sở hai bên có lợi §ång thêi chi nh¸nh céng t¸c, giao l-u víi c¸c ngân hàng khác có đối tác để học hỏi kinh nghiệm chia sẻ thông tin khách hàng tránh đ-ợc rủi ro đạo đức thông tin không cân xứng Trong thẩm định kỹ thuật, khó khăn mà cán thẩm định gặp phải thông tin thông số kỹ thuật Một vài năm trở lại việc nối mạng internet đà trở nên phổ biến Việt Nam chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang đà nối mạng gần nh- đầy đủ, trình khai thác thông tin thiết bị, công nghệ trở nên dễ dàng nhiều Vì cán thẩm định chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn g thị xà Bắc Giang nên thôn qua hệ thống máy tính có nối mạng truy cập vào website hÃng sản xuất cung cấp thiết bị cho dự án, từ có đựơc thông tin cần thiết cho việc thẩm định Để dự án đ-ợc lập xác, với thực chất ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần lập phận chuyên trách cung cấp thông tin, t- vấn xây dựng dự án Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần xin kinh phí ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang để thành lập tổ t- vấn xây dựng dự án, cần tuyển thêm cán có trình độ đại học 82 để đ-a vào phận chuyên trách cung cấp thông tin, t- vấn xây dựng dự án Bộ phận chuyên trách cung cấp thông tin cần có thêm chức h-ớng dẫn chủ dự án tới trung tâm, tổ chức t- vấn phù hợp để đảm bảo chất l-ợng hồ sơ dự án Để khắc phục tình trạng thời gian tiếp nhận hồ sơ dài ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang nên có h-ớng dẫn quy trình thẩm định dự án cụ thể bàng thông báo đ-ợc gián t-ờng phòng thẩm định bổ xung thêm chức h-ớng dẫn quy trình thẩm định dự án cho phận t- vấn chuyên trách cung cấp thông tin ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, ngân hàng thông qua truyền thông đại chúng, đ-a quy trình thẩm định dự án lên website ngân hàng Đối với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ vụ thể phận thẩm định tránh hoạt động trồng chéo phận 3.4 Tăng c-ờng chặt chẽ công tác thẩm định dự án sau đầu t- Th-ờng xuyên xuống sở theo dõi, t- vấn cho chủ đầu t- việc sử dụng nguồn tài trợ hiệu Công tác thẩm định dự án sau đầu t- hoạt động cần đ-ợc trú trọng nâng cao Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Sau cho khách hàng vay vốn hỗ trợ dự án đầu tngân hàng cần giữ mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, theo sát hoạt động dự án báo cáo kinh doanh hàng tháng, hàng quý khách hàng đồng thời cán thẩm định cần phải đến địa bàn hoạt động dự án đầu t- để nắm bắt tình hình thực tế Nếu cán thẩm định nhận thấy điểm không phù hợp cần đ-a bàn bạc với chủ dự án tìm ph-ơng án khắc phục 83 IV Kiến nghị 4.1 Kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Chủ động thu thập thông tin kịp thời, nhanh chóng, phân tích sử dụng cách xác Trong phần phân tích thực trạng đà thấy rõ l-ợng thông tin thu đ-ợc để phục vụ cho trình thẩm định dự án Ngân hàng thiếu xác ch-a đầy đủ Một điều thiếu thẩm định dự án mở rộng tín dụng nguồn thông tin tín dụng Nguồn thông tin ngành có vai trò quan trọng việc xác định hiệu dự án Trong nguồn thông tin mà Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang thu đ-ợc từ trung tâm phòng ngừa rủi ro CIC giới hạn không đầy đủ Từ thực tế vấn đề đặt Phòng thẩm định nh- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang phải chọn lọc xử lý thông tin có hiệu việc thẩm định dự án nh- định cho vay Bên cạnh phải th-ờng xuyên chủ động thu thập thông tin qua sách báo, tạp chí ngành, mở rộng mối quan hệ với chi nhánh Ngân hàng Th-ơng mại địa bàn tỉnh để trao đổi kế thừa thông tin tạo nguồn thông tin đa dạng phong phú để đảm bảo tính xác hiệu trình thẩm định dự án đầu t- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ phòng thẩm định phòng tín dụng Khi khách hàng đến vay vốn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cán tín dụng tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định dự án sản xuất kinh doanh kiểm tra trực tiếp sở sau viết tờ trình tín dụng gửi lên Ban giám đốc chi nhánh Toàn hồ sơ đ-ợc chuyển qua phòng thẩm định Phòng thẩm định thẩm định dự án 84 viết phiếu thẩm định Nh- cán tín dụng cán thẩm định thẩm định dự án có ý kiến đề xuất cho vay hay không? Vì để có đ-ợc kết luận xác nh- việc thẩm định đ-ợc tiến hành nhanh chóng thuận lợi Phòng thẩm định cần phải thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với phòng tín dụng sở bàn bạc trao đổi thông tin cho Căn quan trọng việc định tài trợ vốn cho dự án đầu t- kết thẩm định dự án Để giảm đ-ợc rủi ro cho vay tín dụng đầu t-, nâng cao chất l-ợng thẩm định dự án Ngoài việc th ẩm định mặt tài đầu t- nh- tài doanh nghiệp cán thẩm định cần phải thẩm định cách chi tiết cụ thể ph-ơng diện kỹ thuât, thị tr-ờng nh- khả quản lý chủ đầu t- Do cần phải xác định mặt sau: - Đối với phần phân tích thị tr-ờng xem xét khả tiêu thụ sản phẩm dự án không nên chấp nhận dự án có nguồn tiêu thụ (Chẳng hạn nh- sản phẩm dự án cung cÊp cho mét c«ng ty hay mét doanh nghiƯp khác) - Đánh giá đ-ợc khả trả nợ sẵn sàng hoàn trả nợ vay chủ đầu t- Để có sở đánh giá khả sẵn sàng hoàn trả nợ vay trình thẩm định cần xác định đ-ợc mặt sau + Uy tín yếu tố quan trọng khả sẵn sàng trả nợ vay + Khả tạo lợi nhuận: Khả tạo lợi nhuận phụ thuộc vào khố l-ợng hàng hoá, giá bán, giá thành, chi phí Bên cạnh khả tảoa lợi nhuận phụ thuộc lớn vào địa điểm kinh doanh chất l-ợng hàng hoá, công tác quảng cáo, kỹ lao động, kỹ quản lý, lực quản lý yếu tố quan trọng Sự thành công hay thất bại doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán lÃnh đạo khả quản lý họ 85 Tr-ớc thực trạng hoạt động kinh doanh công tác thẩm định đà nói đòi hỏi chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang cần có giải pháp kịp thời nhằm khắc phục tồn tại, khó khăn v-ớng mắc trình thẩm định dự án đầu t-, đồng thời có kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Trung -ơng, Ngân hàng Nhà n-ớc cán ngành liên quan nhằm tháo gỡ v-ớng mắc khó khăn tạo điều kiện cho hoạt động thẩm định dự án đầu t- ngày hoàn thiện, nâng cao hiệu chất l-ợng thẩm định dự án đầu t-, kịp thời cho vay góp phần vào việc phát triển kinh tế thủ đô nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất n-ớc 4.2 Kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang giao tiêu kế hoạch sát với thực tế, đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, kịp thời quan tâm đến công tác tăng tr-ởng d- nợ huy động vốn theo thời điểm cho phù hợp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tØnh B¾c Giang tỉ chøc tËp hn nghiƯp vơ tÝn dụng, bảo đảm tiền vay, mở lớp đào tạo kỹ thẩm định ph-ơng pháp cho vay doanh nghiệp, kỹ giao tiếp văn hoá doanh nghiệp cho cán sở nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang bổ sung thêm nguồn vốn tài trợ UTĐT cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang, đặc biệt nguồn vốn trung hạn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang quan tâm hỗ trợ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang việc đề nghị cấp đất xây dựng trụ sở làm việc chi 86 nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị thà Bắc Giang cấp III, phòng giao dịch Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang báo cáo uỷ ban nhân dân tỉnh để đạo thị xà đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đạo x·, ph-êng ®Èy nhanh ti Õn ®é chun ®ỉi rng trũng cấy lúa vụ không ăn sang nuôi thuỷ sản, tạo thành khu nuôi thuỷ sản tập trung; triển khai kế hoạch dồn điền đổi để đảm bảo vốn đầu t- ngân hàng có trọng điểm Hiện tỉnh Bắc Giang thực sách thu hut đầu tnhằm phát triển kinh tế, xà hội sở tiềm sẵn có Tuy nhiên, nguồn vốn huy động địa ph-ơng có hạn Vì đề nghị ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang hỗ trợ thêm vốn cho chi nhánh để có đủ điều kiện tham gia tài trợ dự án phát triển tỉnh nhà Đồng thời ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Và ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang th-ờng xuyên tổ chức buổi giao l-u ban lÃnh đạo trung -ơng chi nhánh để trau rồi, trao đổi thêm kinh nghiệm 4.3 Kiến nghị với ban ngành lÃnh đạo tỉnh Bắc Giang Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang thực cho vay vốn giao dịch với hầu hết doanh nghiệp xây lắp quốc doanh địa ph-ơng Trong tiến trình xếp cổ phần hóa doanh nghiệp, nh- tiếp tục đầu t- với doanh nghiệp việc khó khăn cho hoạt động ngân hàng Vì đề nghị ủ y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quan tâm, giúp đỡ trình tháo gỡ khó khăn Bên cạnh đó, đề nghị ban chủ quản, ngành, cấp liên quan hỗ trợ, cộng tác với chi nhánh để thẩm định tốt dự án phát triển tỉnh nhà 87 Kết luận Trong năm gần kinh tế Việt Nam đà b-ớc ổn định đ-ờng phát triển Cùng với lên lền kinh tế Việt Nam Ngân hàng th-ơng mại Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang đà b-ớc hoàn thiện đại hoá sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán để hoà nhập vào đổi đất n-ớc Xác định đắn vai trò quan trọng hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ban lÃnh đạo chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang đạo phòng ban chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định dự án đầu t- chi nhánh ngày đạt hiệu cao Sau thời gian thực tập Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang đ-ợc giúp đỡ tận tình ThS Nguyễn Thị Hoài Dung TS Ngô Kim Thanh cô, Phòng Tín Dụng Em đà hoàn thành chuyên đề với đề tài "Hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu ttạo Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Vì thời gian có hạn, với kiến thức có phần hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi sai sót Bản thân em mong muốn đ-ợc đóng góp quý báu thầy cô giáo Một lần em xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Thị Hoài Dung, TS Ngô Kim Thanh cô cán bộ, nhân viên Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang đà giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề 88 Mục lục PhÇn I Giíi thiƯu chung vỊ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang I Quá trình hình thành, phát triển chức năng, nhiệm vụ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà Bắc Giang 1.2 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xà B¾c Giang II Cơ cấu tổ chức máy quản lý ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị x· b¾c giang .7 2.1 Mô hình tổ chức máy quản lý 2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.2.1 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh .8 2.2.2 Phòng Kế toán - Ng©n quü .11 2.2.3 Phòng Hành chính- Nhân .12 2.2.4 Phßng tÝn dơng 14 2.2.5 Chi nh¸nh trùc thuéc: 14 2.3 Trình độ chuyên môn: 15 III kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang số năm gần 15 3.1- Nguồn vốn: .15 3.2- D- nỵ: .17 3.3 - Công tác kế toán, ngân quỹ: 21 3.4 - Công tác hành chính, nhân sự: 21 3.5 - Công tác kiểm tra tự kiểm tra: .22 3.6 - Ho¹t ®éng phong trµo, ®oµn thĨ: 23 3.7 Những kết đạt đ-ợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế 24 PhÇn II .27 Thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu t- ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang .27 I Các nhân tố ảnh h-ởng tới công tác thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 27 1.1 Nhân tố khách quan 27 1.1.1 Môi tr-ờng pháp luật 27 1.1.2 M«i tr-êng kinh tÕ - x· héi 28 1.2 Nh©n tè chđ quan 29 1.2.1 Ph-ơng pháp thẩm định 29 1.2.2 Lùa chän ®èi t¸c 31 1.2.3 Th«ng tin 31 1.2.4 Quy tr×nh thùc hiƯn dù ¸n 33 1.2.5 Đội ngũ cán thẩm định 34 89 1.2.6 Vấn đề định l-ợng tiêu chuẩn thẩm định dự án .34 II Qui trình thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị x· B¾c Giang 35 2.1 Thẩm định t- cách pháp nhân vay vốn 35 2.2 Thẩm định cần thiết phải đầu t- 35 2.3 Thẩm định yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực lao động ) 37 2.4 Thẩm định mặt tài 37 2.4.1 Thẩm định tài doanh nghiÖp: 40 2.4.2 ThÈm định nguồn vốn đầu t-: 44 2.4.3 Thẩm định thời gian hoàn vốn dự án .45 2.4.4 Thẩm định khả sinh lời dự án : 46 2.4.5 Thẩm định hiệu sử dụng vốn đầu t-: .47 2.5 Tái thẩm định sau đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 47 III Néi dung thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 54 IV đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 60 4.1 Kết đạt đ-ợc: .60 4.2 H¹n chÕ: 61 4.2.1 YÕu tè th«ng tin: .61 4.2.2 YÕu tè ng-êi: 62 4.2.3 YÕu tè kü thuËt: 62 4.2.4 Công tác lập thẩm định dự án 63 4.3 Nguyên nhân h¹n chÕ: 69 4.3.1 Nguyên nhân chủ quan: 69 4.3.2 Nguyên nhân khách quan: .72 PhÇn III 74 Mét sè kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu ttại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 74 I Mục tiêu kinh doanh năm 2005 ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 74 1.1 Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2005: 74 1.1.1 Căn lập KHKD năm 2005: 74 1.2 C¸c chØ tiêu chủ yếu năm 2005: 75 II Sự cần thiết phải hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 76 III Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 78 3.1 Giải pháp kỹ thuật 78 3.2 Gi¶i ph¸p vỊ ng-êi 79 3.3 Nâng cao chất l-ợng thông tin thẩm định .81 90 3.4 Tăng c-ờng chặt chẽ công tác thẩm định dự án sau đầu t- Th-ờng xuyên xuống sở theo dõi, t- vấn cho chủ đầu t- việc sử dụng nguồn tài trợ hiệu .83 IV KiÕn nghÞ 84 4.1 KiÕn nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang 84 4.2 KiÕn nghÞ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 86 4.3 Kiến nghị với ban ngành lÃnh đạo tỉnh Bắc Giang 87 91 ... hoạt động thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà 47 Bắc Giang Sau xin lấy báo cáo thẩm định tái thẩm định cụ thể Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị. .. việc đáng đ-ợc hoan nghênh cán thẩm định dự án đầu t- Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Với dự án đầu t- không đạt đ-ợc yêu cầu thẩm định cán thẩm định Ngân hàng nông nghiệp. .. chung chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà bắc giang Phần II: Thực trạng hoạt động thẩm đinh dự án đầu t- ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thị xà Bắc Giang Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư tạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã bắc giang ,