0

THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH

12 2 0
  • THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:41

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC Phần VI , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Nhận thức được vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Ngh. 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC Phần: VI , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Nhận thức vị trí, vai trị nông nghiệp, nông dân, nông thôn nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc 2 Thể chế hóa chủ trương Đảng, Chính phủ ban hành Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn, xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới” Trước u cầu đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491/QĐTTg ngày 16/4/2009 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Trong Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn giai đoạn 2010 - 2015 gồm 19 tiêu chí 39 tiêu thành phần, phần lớn tiêu chí, tiêu hạ tầng, sở vật chất; khơng có tiêu chí, tiêu tiếp cận pháp luật Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2016 - 2020, trước yêu cầu xây dựng nông thôn gắn với tình hình thực tiễn đất nước, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020 gồm nhóm tiêu chí, 19 tiêu chí, 49 tiêu Một điểm quan trọng Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung vào tiêu chí thứ 18 “Hệ thống trị pháp luật” tiêu chí thành phần 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” Lần chuẩn tiếp cận pháp luật xác định trở thành nội dung Bộ tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020 Điều có nghĩa kết xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nơng thơn Do đó, chủ đề ‘Thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn xã Minh Thành, huyện Chơn Thành” có ý nghĩa lý luận thực tiễn PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Mục tiêu tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật có mục tiêu sau: Một là, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền người, quyền công dân, quyền thông tin pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị thi hành pháp luật địa bàn cấp xã Hai là, tổ chức bảo đảm hiệu lực, hiệu thi hành Hiến pháp, pháp luật; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước xã hội Hiến pháp pháp luật Ba là, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải sở, giải thủ tục hành chính, phát huy dân chủ sở quan, tổ chức, cá nhân Bốn là, góp phần thúc đẩy, thực toàn diện mục tiêu xây dựng nông thôn xây dựng đô thị văn minh Hiện nay, tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiêu chí thành phần Bộ tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020 (tiêu chí thành phần 18.5 Tiêu chí 18 Hệ thống trị tiếp cận pháp luật) Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nơng thơn mới; tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” Để thực tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 20201 đề nhiệm vụ “đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân” 1.2 Vai trị tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thôn Việc triển khai thực xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đem lại tác động tích cực, cụ thể sau: Vai trò quản lý nhà nước: thực nhiệm vụ góp phần nâng cao trách nhiệm quan nhà nước, người có thẩm quyền, đội ngũ cán cơng chức thực thi cơng vụ; góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ trật tự an tồn xã hội 4 Vai trị xã hội: thực nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực tốt quyền người, quyền công dân; trì xã hội phát triển ổn định, bền vững; phòng ngừa, hạn chế xảy tranh chấp, mâu thuẫn, không để xung đột nảy sinh tạo thành xung đột xã hội… CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN ĐẠI HỘI CHI BỘ, ĐẢNG BỘ Ở XÃ MINH THÀNH HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm tình hình xã Minh Thành, huyện Chơn Thành Minh Thành xã thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Xã Minh Thành có diện tích 51,32 km², dân số năm 1999 3839 người,mật độ dân số đạt 75 người/km² với đặc điểm xã nông, với cấu kinh tế nông nghiệp chủ yếu chuyển sang phát triển công nghiệp, dịch vụ đô thị thách thức lớn đổi phương thức lãnh đạo, chuyển biến nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân tổ chức lãnh đạo, tổ chức quản lý xã hội định hướng phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, lĩnh vực trật tự an tồn xã hội số mặt hạn chế, phức tạp Về thuận lợi Đảng xã đoàn kết thống cao lãnh đạo thực nhiệm vụ, quan tâm lãnh đạo cấp đồng thuận, tin tưởng nhân dân Đảng phát huy dân chủ, đổi phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng sạch, củng cố hệ thống trị sở vững mạnh, tập trung trì nâng cao hiệu quả, chất lượng nông thôn Kinh tế - xã hội ngày phát triển, dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, thị Becamex - Bình Phước triển khai địa bàn xã tác động tích cực đến phát triển địa phương 2.2 Những kết đạt Minh Thành 01 20 xã UBND tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 UBND huyện Chơn Thành chọn xã hoàn thành mục tiêu XDNTM vào năm 2015 Đây vinh dự lớn cấp uỷ, quyền nhân dân xã Minh Thành Khi bắt đầu thực chương trình (tháng 10 năm 2010) xã Minh Thành đạt 8/19 tiêu chí theo tiêu chí Quốc gia Trước nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy, UBND xã bàn bạc giải pháp xây dựng kế hoạch, đề mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế địa phương để triển khai hiệu quả, quy định Trong trình XDNTM, xã ln nhận quan tâm tỉnh, huyện tâm hệ thống trị, đồng thuận nỗ lực không ngừng nhân dân Qua 05 năm triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, đến nay, việc triển khai, hướng dẫn, đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào nề nếp, bảo đảm yêu cầu, mục đích thời hạn đề Hầu hết xóm, ấp tồn thể nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn mới, triển khai thực đạt nhiều kết đáng ghi nhận Trong đó, đa số cán bộ, nhân viên chức nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền người, quyền công dân, quyền thơng tin pháp luật người dân quyền, nhiều trường hợp cán tư pháp hỗ trợ tư vấn kiến thức pháp luật vụ việc tranh chấp giải ly hôn, tranh chấp đất đai, tai nạn giao thông Đối với cán tham gia vào dự án địa phương, cán nắm rõ vai trò, trách nhiệm trình thực đề án, chủ động nhiệt tình thực nhiệm vụ trưởng Ban QLDA phân cơng, khơng để tình trạng dự án chậm tiến độ sai quy hoạch, cán tham gia dự án không vi phạm pháp luật đấu thầu triển khai thi công Đội ngũ cán tư pháp – hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ tư pháp thực công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà nhân dân điah bàn Người dân cán xã tự hào 1/20 xã điểm tỉnh Bình Phước, xã điểm huyện Chơn Thành tâm xây dựng xã nông thôn phát huy tinh thần trách nhiệm tiếp cận pháp luật tuyên truyền phổ biến pháp luật 6 Đạt kết trên, từ đâu, lãnh đạo xã xác định XDNTM Chương trình mục tiêu Quốc gia mang tính tồn diện, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển lâu dài, bền vững xã nhà Hạn chế, nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, việc triển khai thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng gặp số hạn chế sau: Một là, thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn xác định nhiệm vụ ban, ngành, địa phương, thực tế, ban, ngành tổ chức, lực lượng chưa phát huy thực đầy đủ trách nhiệm mình, chưa chủ động phối hợp với quan Tư pháp đạo, hướng dẫn, tổ chức thực Hai là, công tác đạo, hướng dẫn, kiểm tra triển khai nhiệm vụ tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn đảng ủy xã có thời điểm chưa thường xuyên Trong đảng ủy, chưa phân rõ trách nhiệm cán chủ trì theo dõi, tham mưu thực tiêu chí, tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Do vậy, công việc này chủ yếu công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ động thực Ba là, nhận thức số cán bộ, công chức, viên chức bà nhân dân tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thơn mới, ý thức hiểu biết pháp luật nói chung cịn hạn chế, cá biệt có người vi phạm pháp luật Nguyên nhân hạn chế Thứ là, tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thơn nhiệm vụ mới, khó, phức tạp Để đưa pháp luật vào sống cách tồn diện địi hỏi phải có thời gian, tính thống đạo, hướng dẫn cấp ngành bảo đảm nguồn lực triển khai thực nhiệm vụ thực tiễn, tiêu chí vừa triển khai năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Thứ hai là, sơ tổ chức trị xã hội chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trị trách nhiệm đạo, thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn nên việc đạo, hướng dẫn thực chưa thường xuyên, kịp thời, chưa bố trí đủ nguồn lực kinh phí bố trí cán theo dõi cơng tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Thứ ba là, cấp xã cịn khó khăn sở vật chất, kinh phí nên có thời điểm khó bảo đảm tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thơn (ví dụ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo diện tích làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết ) Thứ tư là, cơng chức cấp xã nói chung cán làm cơng tác tư pháp – hộ tịch nói riêng đảm nhiệm khối lượng công việc lớn nên thời gian dành cho việc thực nhiệm vụ thực tiêu chí tiếp cận pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH THÀNH HIỆN NAY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn xã Minh Thành Một là, tăng cường quan tâm lãnh đạo, đạo thường xuyên, kịp thời Đảng ủy, quyền, xã người đứng đầu, chủ trì yếu tố định cho thành công nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói riêng thực Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn nói chung Có thể nói, thực tiêu chí xây dựng nơng thơn nói chung thực tiêu chí tiếp cận pháp luật nói riêng vai trị đạo, lãnh đạo Đảng ủy xã quan trọng Nhất người cán đứng đầu cần phải có lực lãnh đạo, kiến thức pháp luật lĩnh, kỹ xử lý tình liên quan đến pháp luật tranh chấp, xung đột xã hội có cấp sở có khả đạt chuẩn tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn Hai là, cần trọng cơng tác thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn mới, kịp thời sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm phát bất cập từ quy định văn để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung trình triển khai thực có hiệu Thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn nhiệm vụ khó khăn, q trình triển khai thực cần tuyên dương, khen thưởng cá nhân tổ chức thực tốt để cổ vũ khích lệ, song bên cạnh kịp thời nắm bắt bất cập rút kinh nghiệm kịp thời vướng mắc để đề xuất cấp hoàn thiện mặt văn bản, thể thức thực tế triển khai Ba là, nâng cao tính chủ động ban Tư pháp xã phối hợp tổ chức, lực lượng hệ thống quyền xã đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã tham mưu tư vấn, thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nông thôn Vốn dĩ, thực tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thơn lực lượng cán bộ, cơng chức Ban Tư pháp xã lực lượng chủ đạo, cần phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động lực lượng này, đồng thời để sâu vào quần chúng nhân dân cần phải phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội để việc tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực pháp luật thực vào đời sống đạt hiệu Bốn là, cần trọng gắn kết thực tiêu chí tiếp cận pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn địa phương Trên thực tế, thực phát triển kinh tế, xã hội phải tuân thủ pháp luật, thực nghiêm pháp luật thực tiêu chí tiếp cận pháp luật có nghĩa trang bị cho công dân kiến thức, hiểu biết pháp luật để trình tham gia phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tuân thủ pháp luật, trọng gắn kết tiếp cận pháp luật nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thực cần thiết Năm là, nâng cao lực cán Tư pháp bố trí mức kinh phí cho nhiệm vụ thực tiêu chí tiếp cận pháp luật Trong để nâng cao lực cho đội ngũ thực tiếp cận pháp luật cần đổi cách thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng tập trung vào kỹ cho cán thực nhiệm vụ tiếp cận pháp luật gắn với giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc địa phương Đồng thời với có bố trí kinh phí phù hợp để thực nội dung cách hiệu (tránh lãng phí thiếu kinh phí thực hiện) cố gắng tận dụng nguồn lực chương trình, đề án có liên quan thực nhiệm vụ tiêu chí tiếp cận pháp luật 3.2 Liên hệ trách nhiệm thân Bản thân cương vị cán bộ, đảng viên lại đảm nhiệm công tác tư pháp (thuộc ban Tư pháp - Ủy ban nhân dân xã Minh Thành), nhận thức tốt vai trò, mục tiêu tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thơn mới, phát huy tinh thần trách nhiệm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ tư pháp cho bà nhân dân q trình cơng tác sống Với vai trò cán Tư pháp, xác định phải gương mẫu tuân thủ thực nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định quan tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, đặc biệt tiêu chí tiếp cận pháp luật Hoạt động tư pháp hoạt động có trọng trách bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng tổ chức, cá nhân Do cần phải tăng cường khả tiếp cận pháp luật người dân doanh nghiệp địa bàn xã là đảm bảo cho hoạt động địa bàn diễn theo 10 pháp lý, pháp luật quy định để đảm bảo trật tự an ninh, xã hội góp phần xây dựng địa phương ổn định phát triển giàu mạnh Bên cạnh đó, thân cương vị công tác tập trung xây dựng hành nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, đại, sạch, đảm bảo cơng khai, minh bạch có hiệu nhằm góp phần đóng góp vào cơng xây dựng nơng thơn nói riêng xây dựng địa phương phát triển bền vững nói chung Trên tinh thần thượng tôn pháp luật tinh thần “6 dám” dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo dám đương đầu với khó khăn, thử thách” Đại hội XIII Đảng, thân nêu cao tinh thần đấu tranh với sai, xấu trong, không nhân nhượng với hành vi trái pháp luật quan địa phương Đồng thời, tiếp tục học tập, hoàn thiện kiến thức, tác phong làm việc góp phần xây dựng tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phựng Tổ quốc, phụng nhân dân PHẦN III KẾT LUẬN Như vậy, tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân sở, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; hiệu lực, hiệu hoạt động quyền, cán bộ, công chức cấp xã; đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội pháp luật, khẳng định vai trò pháp luật ngành Tư pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn bối cảnh xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân doanh nghiệp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đây sở quan trọng nhằm gắn kết, thực toàn diện mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nói chung Về thể thức, tiêu chí, tiêu tiếp cận pháp luật để xét, công nhận xã đạt chuẩn nơng thơn có tác động trực tiếp đến thực toàn diện mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người 11 dân mà Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 đề Bước sang giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu cao đòi hỏi địa phương cần có giải pháp cụ thể, thiết thực để đưa chương trình xây dựng nơng ơn vào chiều sâu mang tính bền vững Trong thời gian, kết hợp với phát triển kinh tế xã hội địa phương, cấp ủy cấp quyền địa phương với quan Tư pháp tổ chức lực lượng trị - xã hội cần tiếp tục trọng nâng cao chất lượng tiêu chí tiếp cận pháp luật xây dựng nơng thơn tin tưởng xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, phát triển mạnh bền vững tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Bộ Tư pháp Báo cáo Tổng kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020, ủy ban nhân dân xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (tài liệu lưu hành nội bộ) Văn kiện Đại hội đại biểu đảng xã Minh Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu lưu hành nội bộ) ... Becamex - Bình Phước triển khai địa bàn xã tác động tích cực đến phát triển địa phương 2.2 Những kết đạt Minh Thành 01 20 xã UBND tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 UBND huyện... 2.1 Đặc điểm tình hình xã Minh Thành, huyện Chơn Thành Minh Thành xã thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Xã Minh Thành có diện tích 51,32 km², dân số năm 1999 3839 người,mật độ dân số đạt 75... tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà nhân dân điah bàn Người dân cán xã tự hào 1/20 xã điểm tỉnh Bình Phước, xã điểm huyện Chơn Thành tâm xây dựng xã nông thôn phát huy tinh thần trách nhiệm tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH,