0

TIỂU LUẬN TCCT CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY.

13 7 0
  • TIỂU LUẬN TCCT  CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:38

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC, khóa 119 Phần VI , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển toàn diện khu vực nông thôn từ hoàn thiện hệ thống cơ s. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: CƠNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC, khóa 119 Phần: VI , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhằm phát triển tồn diện khu vực nơng thơn từ hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng kinh tế - xã hội đến phát triển sản xuất, giải việc làm nâng cao thu nhập cho người nông dân Để thực hiệu chương trình, ngồi vào hệ thống trị từ tỉnh đến sở cố gắng nỗ lực nhân dân tỉnh cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trị quan trọng Xác định vai trị, ý nghĩa quan trọng cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung xây dựng nơng thơn nói riêng, xã Minh Long huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm đầu tư, đạo thực tốt công tác Các quan, ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt thông tin truyền thông để tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng quy định Trung ương tỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn Nhờ đó, đảm bảo tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức cấp thực thi công vụ; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải sở PHẦN II NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Khái niệm mục đích giáo dục pháp luật Khái niệm giáo dục pháp luật Trước hết giáo dục pháp luật nhiệm vụ mang tính thường xuyên, liên tục nhà nước Do đó, nhà nước cần thực việc tổ chức, quản lí, đánh giá kết lĩnh vực hoạt động Giáo dục pháp luật phải đảm bảo tính kịp thời, sát thực phù hợp phương diện nội dung, hình thức đối tượng Tuy nhiên, góc độ tổng quan cần gắn việc giáo dục pháp luật nhà trường, thiết chế trị xã hội với giáo dục ngồi cộng đồng xã hội gia đình Ket nối việc phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục truyền thống lịch sử phong tục tập quán tốt đẹp dân tộc Đặc biệt, cần gắn giáo dục pháp luật với trình thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước, vùng, miền địa phương an sinh xã hội Tóm lại, giáo dục pháp luật q trình tác động cách có hệ thống, có mục đích thường xuyên tới nhận thức người nhằm trang bị cho người trình độ pháp lí định để từ có ý thức đẳn pháp luật, tôn trọng tự giác xử theo yêu cầu pháp luật Về mục đích giáo dục pháp luật Mục đích giáo dục pháp luật xem xét nhiều góc độ tùy thuộc vào đối tượng giáo dục, cấp độ giáo dục hình thức giáo dục Nhìn chung, mục đích giáo dục mang tính lâu dài trước mắt hướng tới ba vấn đề bản: Một là, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao khả nhận thức pháp lí, hiểu biết pháp luật, hình thành tri thức pháp luật cần thiết cho chủ thể (với tính cách đối tượng nhận thức đối tượng giáo dục) Đây mục đích hàng đầu giáo dục pháp luật lẽ hiểu biết pháp luật có vai trị quan trọng việc bảo đảm phát triển tư pháp lí, định hướng hành vi chủ the thực tế Hai là, giáo dục pháp luật nhằm khơi dậy tình cảm, lòng tin thái độ đắn pháp luật Giáo dục pháp luật không đơn để hiểu biết quy định pháp luật mà cao để pháp luật “sống” tư duy, hành vi người, để khơi dậy tình cảm, lịng tin thái độ đắn người pháp luật Ba là, giáo dục pháp luật nhằm hình thành thói quen xử theo pháp luật với động tích cực Mục đích giáo dục pháp luật khơng cung cấp kiến thức lí luận quy định pháp luật cụ thể mà quan trọng tạo lập thói quen xử theo pháp luật loại chủ thể xã hội Thói quen hình thành khơng phải thụ động, vơ thức mà dựa tảng động hành vi hợp pháp, tích cực 1.2 Nội dung hình thức giáo dục pháp luật Về nội dung giáo dục pháp luật Hiện nay, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật nước ta xác định gồm: Quy định Hiến pháp vãn quy phạm pháp luật, trọng tâm quy định pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, nhân gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phịng, an ninh, giao thơng, quyền nghĩa vụ công dân, quyền hạn trách nhiệm quan nhà nước, cán bộ, công chức ; văn quy phạm pháp luật ban hành Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên, thoả thuận quốc tế Ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt thực pháp luật Về hình thức giáo dục pháp luật Hình thức giáo dục pháp luật cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động vào ý thức tâm lí chủ thể Do nội dung giáo dục, đối tượng giáo dục khác nên cần đa dạng hoá hình thức giáo dục, phương pháp giáo dục có hiệu Việc sử dụng hình thức giáo dục pháp luật cho phù hợp có hiệu thực tế tùy thuộc vào đối tượng yêu cầu mục đích đặt Hơn nữa, việc lồng ghép hình thức giáo dục pháp luật khác cho đối tượng, chương trình cần thiết Mặt khác, việc xã hội hoá hình thức giáo dục pháp luật nhằm thúc đẩy, kích hoạt ý thức khả tham gia nhiều loại chủ thể việc bước đưa pháp luật vào đời sống xã hội Hiện nay, theo quy định pháp luật hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nước ta bao gồm: Họp báo, thơng cáo báo chí Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải Cơng báo; đăng tải thông tin pháp luật trang thông tin điện tử; niêm yết trụ sở, bảng tin quan, tổ chức, khu dân cư Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật 4 Thông qua công tác xét xử, xử lí vi phạm hành chính, hoạt động tiếp cơng dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân hoạt động khác quan máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lí, hồ giải sở Lồng ghép hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tổ chức trị đồn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật thiết chế văn hoá khác sở Thơng qua chương trình giáo dục pháp luật sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân… Việc lựa chọn phương pháp giáo dục pháp luật thích hợp có tầm quan trọng đặc biệt Rõ ràng áp dụng phương pháp cho loại đối tượng giáo dục, cấp độ giáo dục hoàn toàn khác Tuy nhiên, cần nhận thấy hoạt động giáo dục pháp luật mang tính bắt buộc khơng bắt buộc Vì tính chất phương pháp giáo dục cần phải nghiên cứu cho phù hợp đối tượng đem lại hiệu Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY 2.1 Những kết đạt Xã Minh Long, huyện Chơn Thành xã trung du thành lập vào tháng 6/1976, nằm phía Tây huyện Chơn Thành, cách trung tâm hành huyện 6,0 km có đường ĐT 751 qua Xã có diện tích đất tự nhiên 3.728,96 ha, đất đai chủ yếu trồng nông nghiệp, công nghiệp lâu năm cao su, tre lấy măng, ăn trái loại… Tổng số hộ dân địa bàn xã 1.750 hộ với 6.658 khẩu, chia làm ấp Người dân chủ yếu dân nhập cư từ vùng miền nước đến lập nghiệp sinh sống Thực chủ trương Đảng Nhà nước tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân xây dựng nông thôn mới, năm qua xã Minh Long thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật tầng lớp nhân dân 5 Để tạo chuyển biến nhận thức, tư tưởng đồng thuận nhân dân q trình xây dựng nơng thơn mới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Minh Long tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn đạo Trung ương, tỉnh, huyện xây dựng nông thôn Từ năm 2011, xã Minh Long xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cách cụ thể, phân cơng nhiệm vụ cho ban, ngành, đồn thể, tổ chức trị xã hội, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên nhân dân xã biết, hiểu mục tiêu, nhiệm vụ tầm quan trọng chương trình xây dựng nơng thơn phát triển bền vững đất nước nói chung ấm no, giàu có gia đình nói riêng; bàn thực tiêu chí xây dựng nơng thơn địa phương Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã thường xuyên quan tâm đạo, lãnh đạo, tổ chức hội nghị tọa đàm, triển khai văn đạo hướng dẫn cấp, ngành xây dựng nơng thơn mới, có hội nghị lên tới 200 đại biểu cán nhân dân xã tham gia Ban Tư pháp xã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng; ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 1000 lượt người nghe Các tổ chức đồn thể xã tích cực tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật xây dựng Nơng thơn mới, vận động đồn viên, hội viên tham gia nhiều hình thức Riêng năm 2020, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh xã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền sách Nông thôn pháp luật đất đai, khiếu nại, tố cáo, vệ sinh môi trường cho gần 500 đại biểu cán bộ, nhân dân xã Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức 01 hội nghị tập huấn kỹ cơng tác hịa giải sở cho 100% hòa giải viên Với phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức 01 buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho 100 người dân địa bàn Cùng với việc tổ chức hội nghị triển khai xã, cấp ủy đảng, quyền địa phương cịn đạo ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai tới tất chi hội thôn, tổ chức phổ biến, tuyên truyền văn pháp luật liên quan đến công tác xây dựng nông thôn Tổ chức họp dân nhằm bàn bạc công khai, dân chủ chuyên sâu xây dựng nông thôn với phương châm từ người lan tỏa nhiều người hiểu biết, thấy lợi ích, tầm quan trọng cơng tác để tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn Là xã có dân số chủ yếu dân nhập cư từ vùng miền nước đến lập nghiệp sinh sống, việc cập nhật tìm hiểu thông tin cán nhân dân Minh Long cịn gặp nhiều khó khăn Do Ủy ban nhân dân xã Minh Long đặc biệt trọng đến việc xây dựng trì hoạt động tủ sách pháp luật Ngoài tủ sách lớn xã đặt bưu điện trung tâm, Minh Long xây dựng 07 tủ sách 07 ấp để tiện cho việc nghiên cứu nhân dân Nhờ có tủ sách tổ chức đoàn thể nhân dân tồn xã có điều kiện tiếp cận thông tin công xây dựng nông thôn nước Hơn đây, người dân cịn tìm lời giải đáp cho nhiều băn khoăn, thắc mắc sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, hôn nhân gia đình Ngồi ra, tài liệu hướng dẫn ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất, mơ hình kinh tế giới thiệu qua sách, báo nhân dân tìm đọc áp dụng hiệu vào sản xuất, góp phần đẩy nhanh q trình xây dựng nơng thơn địa phương Hệ thống loa truyền sở xã kênh thông tin tuyên truyền hiệu Với thời lượng phát sóng liên tục 02 buổi ngày, thông tin hoạt động xây dựng nông thôn tỉnh, huyện, xã cập nhật nhanh chóng Những điển hình làm tốt cơng tác xây dựng nông thôn xã thường xuyên tun dương, khích lệ Từ cơng tác tun truyền rộng rãi, đến bàn bạc dân chủ công khai, Minh Long có đồng thuận, nhiệt tình góp của, góp cơng tồn dân Xã Thái Tân nâng cấp cứng hóa 42 đường bê tơng xi măng rộng mét dài 20.042 mét 09 đường cán đá láng nhựa rộng từ mét đến mét dài 12.780 mét góp phần cho hệ thống giao thông nông thôn địa bàn xã – đẹp Trường Tiểu học, trường THCS đạt chuẩn từ năm 2006 7 100% nhà tạm, nhà dột nát dỡ bỏ, hỗ trợ xây dựng lại Số nhà đạt chuẩn 1.141 nhà, đạt tỷ lệ 95% Các tiêu chí y tế, giáo dục, thu nhập, hệ thống trị, văn hóa, an ninh đạt mức tốt Nhân dân xã tự nguyện đóng góp kinh phí để phục vụ cơng xây dựng nông thôn lên tới 6.783.408.896 đồng Năm 2018, tổng số tiêu chí đánh giá đạt chuẩn theo quy định 19/19 tiêu chí, đạt 100% số tiêu chí tiêu xây dựng thôn 2.2 Những khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân * Khuyết điểm, hạn chế Bên cạnh kết đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn cịn số tồn tại, là: Cơng tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nơng thơn cịn mang tính thời sự, phong trào, chưa sâu phân tích, giải thích cách cụ thể nội dung chủ yếu người dân cần tìm hiểu, chưa xuất phát từ nhu cầu xúc người dân, chưa mang tính giải đáp pháp luật từ vụ việc thực tế Việc phổ biến thường tập trung vào luật, luật, pháp lệnh, chưa thực quan tâm phổ biến văn quy phạm pháp luật địa phương ban hành Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nơng thơn có nhiều đổi song chưa theo kịp tình hình thực tiễn sở Một số nơi cịn nặng hình thức, chưa trọng tới hiệu Một số ấp cịn thiếu linh hoạt lựa chọn hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với trình độ người tuyên truyền đặc thù địa bàn Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thơn có hiệu chậm nhân rộng Nguồn nhân lực có cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn nhiều bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng đòi hỏi xã hội Tính chuyên nghiệp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn chưa cao 8 Hoạt động Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn chưa nhạy bén, chưa theo sát yêu cầu, đòi hỏi công tác PBGDPL thời kỳ Trong hoạt động thiếu gắn kết chặt chẽ Ban thành viên Hội đồng Trách nhiệm ban, thành viên chưa phát huy cách đồng đều, số thành viên cịn thiếu tính tích cực, chủ động triển khai hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn * Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế Cấp ủy, quyền số ấp cịn nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật đa số cán kiêm nhiệm, chưa thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật chưa cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật,… nên kinh nghiệm, kỹ tuyên truyền hạn chế Cơ sở vật chất, nguồn lực, phục vụ cho tiếp cận pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề Kinh phí, sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng với yêu cầu điều kiện Việc huy động nguồn lực hỗ trợ, xã hội hóa cơng tác phổ biến giáo dục pháp luật cịn gặp nhiều khó khăn Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ BÀI HỌC GẮN VỚI CÔNG VIỆC BẢN THÂN 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã Minh Long; thường xuyên có kế hoạch, văn để hướng dẫn, đạo quan, ban ngành, đồn thể quyền địa phương cấp thực tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức nhân dân ; phát huy tối đa vai trò hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp Đặc biệt, Tư pháp xã, với vai trò quan thường trực hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, phải chủ động tham mưu cho quyền xã đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa phương Thứ hai, thường xun rà sốt, kiện tồn, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật Hòa giải viên sở Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, bổ sung nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật Bên cạnh nâng cao hiểu biết phong tục, tập quán địa phương cho đội ngũ Đặc biệt, tận dụng tối đa nguồn nhân lực địa phương phát huy vai trị Trưởng ấp người có uy tín địa phương công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ ba, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa chủ trương, sách Đảng Nhà nước đến với người dân, góp phần quan trọng việc hoàn thành tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Vì vậy, hoạt động xây dựng nông thôn mới, cần đặc biệt quan tâm tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải coi trách nhiệm chung hệ thống trị Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa nội dung hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp hài hòa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống với hình thức áp dụng có hiệu thực tiễn Những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy hiệu đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục triển khai sâu rộng, phổ biến pháp luật thơng qua hịa giải sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thơng tin, tài liệu pháp luật 10 tiếng dân tộc; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động văn hóa truyền thống… Thứ năm, bảo đảm kinh phí để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng Kinh phí bố trí năm phải đáp ứng nhu cầu sở vật chất, phương tiện phục vụ việc triển khai hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu cho người dân 3.2 Bài học gắn với công việc thân Bản thân nhận thức rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung quan trọng công tác giáo dục trị tư tưởng Do vậy, cương vị Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Long huyện Chơn Thành, thời gian tới thân xác định cần làm tốt nội dung sau: Làm tốt công tác lãnh đạo, đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tích cực chủ động đổi nội dung giáo dục pháp luật cho đơn giản, phù hợp với khả nhận thức trẻ em bậc học mầm non Trong coi trọng nội dung giáo dục cho em ý thức không đánh với bạn, khơng nói tục, chửi bậy; ln thật thà, lễ phép, nghe lời thầy cô, ông bà, bố mẹ, anh chị… Làm tốt công tác tuyên truyền văn pháp luật đến giáo viên nhà trường; phối hợp với quan chức như: Công an xã, trung tâm giáo dục kỹ sống cho học sinh,… để tổ chức buổi nói chuyện vấn đề liên quan đến pháp luật, rèn kỹ sống cho phù hợp với đối tượng trẻ nhỏ Tham mưu cho Chi công tác kiểm tra thực Quy chế dân chủ nhà trường Chịu trách nhiệm triển khai thực Quy chế dân chủ nhà trường Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra việc dạy tốt, học tốt nhà trường Cùng với Ban Giám hiệu đội ngũ giáo viên nhà tường xây dựng, trì nếp, kỷ cương nhà trường; tổ chức triển khai thực tốt phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luạt cho mõi cán bộ, giáo viên nhà trường; theo dõi, đánh giá, xếp loại 11 việc xây dựng nếp kịp thời biểu dương cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm pháp luật, nếp, quy định nhà trường… Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường rèn luyện phẩm chất đạo đức ngày tiến học tập, công tác PHẦN III KẾT LUẬN Tóm lại, cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân nhân nội dung quan trọng có tính chất định để thực thắng lợi nhiệm vụ trị trọng tâm địa phương xây dựng nơng thơn Với vị trí, vai trị quan trọng vậy, địi hỏi q trình tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân nhân xây dựng nông thôn cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, đa dạng, phong phú nội dung, phù hợp với địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên truyền, phổ biến, có truyền tải thơng điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân xã Qua đó, góp phần tạo chuyển biến nhận thức, tư tưởng đồng thuận nhân dân việc chấp hành chủ trương đường lối đảng, sách pháp luật nhà nước nói chung xây dựng nơng thơn nói riêng địa bàn xã./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Ủy ban nhân dân xã Minh Long, Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn xã đạt chuẩn nông thôn năm 2018, số 13/KH-UBND ngày 01/3/2018 Ủy ban nhân dân xã Minh Long, Báo cáo tóm tắt Đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn ... Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY 2.1 Những kết đạt Xã Minh Long, huyện Chơn Thành xã trung du thành... CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Khái niệm mục đích giáo dục pháp luật Khái niệm giáo dục pháp luật Trước hết giáo dục pháp luật nhiệm vụ mang tính... biến giáo dục pháp luật xây dựng nông thôn xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã Minh Long; thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TCCT CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MINH LONG HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY.,