0

Tiểu luận TCCT CÔNG tác vận ĐỘNG NHÂN dân HIẾN đất TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại xã MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY

13 6 0
  • Tiểu luận TCCT   CÔNG tác vận ĐỘNG NHÂN dân HIẾN đất TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại xã MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:38

1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC, khóa 119 Phần , năm 2021 Phần 1 MỞ ĐẦU Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: CƠNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC, khóa 119 Phần: , năm 2021 Phần MỞ ĐẦU Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn chủ trương lớn Đảng Nhà nước, chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trị an ninh quốc phịng Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn bước đại; xây dựng cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nơng nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ mơi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống trị nơng thơn lãnh đạo Đảng; nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất nhân tố định thành công Làm tốt công tác tuyên truyền giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trình triển khai thực nhiệm vụ xây dựng nông thôn địa phương từ tạo đồng thuận, chung tay hệ thống trị người dân Vì vậy, tun truyền xem giải pháp có vai trị quan trọng, cần trước xây dựng nông thôn Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước tích cực tun truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, góp sức làm đường nơng thơn Qua q trình tổ chức thực hiện, cơng tác vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nông thôn thu nhiều kết quan trọng Người dân nơi sẵn sàng chung sức, đồng lòng hiến đất xây dựng nông thôn Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nông thôn cịn bộc lộ nhiều hạn chế như: cơng tác tun truyền hạn chế định; phận nhỏ người dân thờ với việc xây dựng nơng thơn mới, chưa đồng tình cao việc đóng góp vốn, đất đai, hoa màu để xây dựng mở rộng cơng trình giao thơng làm ảnh hưởng tiến độ thi cơng… Vì vây, để phong trào lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn địa bàn việc nghiên cứu nội dung: “Cơng tác vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước nay” vấn đề cần thiết Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu khép kín hệ thống giao thơng nơng thơn, thực đạt tiêu chí Giao thơng, góp phần hồn thành tiêu chí khác xây dựng nơng thơn mới, cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường nơng thơn, qua nhân dân xã đồng tình ủng hộ cao, tạo sức lan tỏa mạnh với tinh thần dân chủ cởi mở 4 Phần NỘI DUNG CHƯƠNG I: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Khái niệm đặc trưng “Nông thôn mới” Nông thôn hiểu phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn quản lý cấp hành sở Ủy ban nhân dân xã Nơng thôn Việt Nam danh từ để vùng đất mà đó, người dân sinh sống chủ yếu nông nghiệp lãnh thổ Việt Nam Xây dựng nông thôn cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lịng xây dựng thơn, xã khang trang, đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cách tồn diện; có nếp sống văn hố, mơi trường an ninh nông thôn đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao Xây dựng nông thôn nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nơng dân Vì vậy, người nơng dân cộng đồng dân cư giữ vai trị chủ thể, nịng cốt xây dựng nơng thơn Họ biết, bàn, định, tự làm, tự giám sát thụ hưởng Đóng góp công sức, tiền để chỉnh trang nơi gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng thơn, xã Cấp ủy, quyền xã, chi ủy, trưởng thơn người trực tiếp tổ chức, đạo xây dựng nông thơn địa bàn Nhà nước giữ vai trị định hướng, ban hành tiêu chí, quy chuẩn, đặt chế, sách hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổ chức thi đua gắn với khen thưởng Các đặc trưng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020: Thứ nhất, kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần cư dân nông thôn nâng cao Thứ hai, nơng thơn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đại, môi trường sinh thái bảo vệ Thứ ba, dân trí nâng cao, sắc văn hóa dân tộc giữ gìn phát huy Thứ tư, an ninh tốt, quản lý dân chủ 5 Thứ năm, chất lượng hệ thống trị nâng cao 1.2 Nguyên tắc tiêu chí xây dựng nơng thơn Về ngun tắc xây dựng nông thôn mới: việc xây dựng nông thôn cần tuân thủ nguyên tắc sau: Một là, xây dựng nông thôn theo phương châm phát huy vai trò chủ thể cộng đồng dân cư địa phương chính, Nhà nước đóng vai trị định hướng, ban hành tiêu chí, quy chuẩn, đặt sách, chế hỗ trợ hướng dẫn Các hoạt động cụ thể cộng đồng người dân thôn, xã bàn bạc dân chủ để định tổ chức thực Hai là, thực sở kế thừa lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án khác triển khai nơng thơn; có chế, sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư thành phần kinh tế; huy động đóng góp tầng lớp dân cư Ba là, thực gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương; có quy hoạch chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch Bốn là, Xây dựng NTM nhiệm vụ hệ thống trị tồn xã hội; cấp uỷ Đảng, quyền đóng vai trị đạo, điều hành q trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; hình thành vận động "Tồn dân xây dựng nơng thơn mới" Mặt trận Tổ quốc chủ trì tổ chức trị - xã hội vận động tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể việc xây dựng nơng thơn Về tiêu chí nông thôn mới: Xây dựng nông thôn chương trình lớn, tồn diện lần thực nước ta phạm vi nước Đây chương trình hành động Chính phủ, nhằm thực Nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Thực chương trình hành động xây dựng nơng thơn mới, ngày 16-4-2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn bao gồm 19 tiêu chí 6 Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, xã đạt chuẩn xã đạt đủ 19 tiêu chí, chia thành nhóm cụ thể: nhóm tiêu chí quy hoạch; nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất; nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội - mơi trường nhóm tiêu chí hệ thống trị Khi xã đạt 19 tiêu chí công nhận xã nông thôn CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY 2.1 Những kết đạt Xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xã nơng, có trục đường Quốc lộ 14 qua từ km 13 đến km 19, địa bàn xã trung tâm huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 3.600,4ha đất nơng nghiệp 2.377,30 ha, ngồi đất trồng rừng, sơng suối, hồ ao Tồn xã có ấp, gồm 1.041 hộ với 3.634 nhân khẩu; có dân tộc chung sống, dân tộc thiểu số chiếm 7,9% Phát huy truyền thống đoàn kết, năm qua đảng bộ, quyền, ban ngành đồn thể xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ln tranh thủ quan tâm hỗ trợ nhà nước, cấp, ngành đặc biệt quan tâm lãnh đạo, đạo trực tiếp Huyện ủy, UBND huyện Đảng bộ, quyền tồn thể nhân dân xã đồng thuận cao, coi công tác tuyên truyền chìa khóa để mở đường phát triển tồn diện, từ đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân Do đó, năm qua kinh tế địa phương bước phát triển, cấu kinh tế chuyển dịch hướng; văn hố - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh trị, trật tự an tồn xã hội giữ vững Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo thống từ nhận thức đến hành động xây dựng nơng thơn tồn xã, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao Ngay từ bắt tay vào xây dựng nơng thơn mới, tiêu chí giao thơng ln cấp ủy Đảng, quyền địa phương đặc biệt trọng Trên sở quy hoạch hạ tầng giao thông đề án xây dựng nông thôn xã, bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn đầu tư Nhà nước, địa phương tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm vận động nhân dân chung tay, góp sức để rút ngắn thời gian hồn thành tiêu chí Để có đồng thuận cao từ người dân, xã thành lập Ban vận động, hội, đồn thể, người có uy tín làng nhân tố chủ lực công tác tuyên truyền chủ trương, sách, ý nghĩa chương trình nơng thơn đến đơng đảo người dân Nhờ đó, nhận thức xây dựng nông thôn cán bộ, đảng viên nhân dân ngày nâng lên, chủ động việc tham gia hiến đất, đóng góp ngày cơng xây dựng tuyến đường giao thơng cơng trình phúc lợi khác triển khai địa bàn Qua 10 năm thực Chương trình xây dựng nông thôn mới, với đầu tư Nhà nước, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bê tơng hóa 45 km đường bê tông giao thông liên thôn, nội thôn, đường ngõ xóm nội đồng Trong đó, có 200 hộ dân trực tiếp hiến 38.120 m2 đất thổ cư; 18.160 m2 tường xây, 23 quán bán bình, chặt đốn nhiều cối, hoa màu khác để mở rộng đường giao thông, xây dựng sở hạ tầng lớp học, nhà văn hóa ấp; tham gia đóng góp hàng nghìn ngày cơng xây dựng cơng trình hạ tầng nơng thơn, điển hình như: hộ gia đình nhà ơng Lê Xuân Khánh thương binh 2/4, Ấp hiến 300 m2 đất thổ cư; hộ gia đình ơng Lê Thế Long Ấp hiến 150 m2 đất thổ cư; hộ gia đình ơng Lê Đình Văn, Ấp hiến gần 200 m2 đất thổ cư… Ngoài việc nhà nuước hỗ trợ tiền xây dựng nhà văn hóa, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên Mặt trận vận động nhân dân đóng góp thêm với số tiền tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa Ấp 1, 2,3,4,7 Đến nay, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nơng thơn mới, tiêu chí giao thơng đạt 100% Cùng với chung tay, góp sức cộng đồng, thông qua việc hiến đất làm đường giao thông người dân địa bàn mang lại hiệu thiết thực Những đường mở ra, không giúp cho việc lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà cịn tạo điều kiện cho bà có hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 2.2 Những khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân * Khuyết điểm, hạn chế Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cịn có hạn chế như: Việc giải phóng mặt để xây dựng nơng thơn có lúc gặp nhiều trở ngại, người dân thắc mắc, so sánh thiệt hơn, chí khiếu kiện Việc phân cấp quản lý cơng trình sau đầu tư chưa kịp thời dẫn đến khó khăn cơng tác quản lý, sử dụng để bảo vệ cảnh quan, mỹ quan tuyến đường; chưa bố trí kinh phí điện chiếu sáng tuyến đường; việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân sau tặng cho đất chưa kịp thời Việc đầu tư cơng trình giao thông theo chế nhân dân tặng cho đất để mở rộng đường giao thơng cịn số tồn như: thiếu sách hỗ trợ kiến trúc, tài sản đất tặng cho tổ chức; kinh phí hỗ trợ cho trường hợp hộ dân tặng cho hết diện tích đất phải bố trí nơi phải nộp tiền sử dụng đất dẫn đến khó khăn việc vận động nhân dân tặng cho đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt cơng trình 9 * Ngun nhân khuyết điểm, hạn chế Những tồn tại, hạn chế nêu có nhiều nguyên nhân, trước hết chủ yếu nguyên nhân chủ quan Trước hết, số cán quyền xã chưa có kinh nghiệm tổ chức thực xây dựng nông thôn mới, lúng túng tổ chức thực hiện; cấp ủy số ấp chưa thực vào Chưa phát huy hệ thống trị để vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn Công tác phối hợp Mặt trận, đồn thể cơng tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn chưa đồng thường xuyên, chưa có cách làm hay sáng tạo Một số ấp người dân chưa vào cuộc, chưa phát huy vai trò chủ thể xây dựng nơng thơn Nhận thức trách nhiệm số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu người dân chương trình xây dựng nơng thơn chưa đầy đủ, toàn diện… Chương GIẢI PHÁP VÀ BÀI HỌC GẮN VỚI CÔNG VIỆC BẢN THÂN 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Để khắc phục tồn hạn chế, đồng thời phát huy kết đạt góp phần nâng cao chất lượng, hiệu vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cần quán triệt thực tốt nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nơng thơn Bởi vì, cơng tác tuyên truyền xem nhiệm vụ quan trọng hàng đầu việc tổ chức, thực chương trình xây dựng nông thôn cấp, ngành từ trung ương đến địa phương Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên Nhân dân nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng chương trình xây dựng nơng thơn mới, tạo thống nhận thức, hành động nhằm thực tốt mục tiêu, 10 nhiệm vụ đề Vì vậy, cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên Nhân dân hiểu cần thiết xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ phát động Đặc biệt tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tặng cho đất để xây dựng cơng trình nơng thơn Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Một gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” Thực lời dạy Người, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã cần gương mẫu đầu việc “nêu gương” xây dựng nông thôn Với tinh thần trách nhiệm “đảng viên trước, làng nước theo sau”, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã cần chủ động chung tay, góp sức Nhân dân xây dựng NTM, không ngần ngại đầu phong trào hiến cây, hiến đất để hỗ trợ thơn, xóm xây dựng nông thôn Cấp ủy đảng ấp Đảng ủy xã cần cần chủ động đề nhiệm vụ, phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực công việc cụ thể Thông qua nhiệm vụ phân công cán bộ, đảng viên phải ln nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiêm vụ giao việc khó như: giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất làm đường, huy động đóng góp Thứ ba, phối hợp nội dung chương trình với phong trào thi đua yêu nước Thông qua thực chương trình xây dựng nơng thơn mới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên cấp tỉnh đóng góp thiết thực vào triển khai phong trào khác Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”; Phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố”; Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh” Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tích cực huy động nguồn xã hội hóa để 11 triển khai chương trình; huy động đóng góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo có điều kiện nghèo bền vững Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực chương trình Định kỳ kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm có giải pháp kịp thời khắc phục hạn chế triển khai thực chương trình; đồng thời kịp thời khen thưởng cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đặc biệt hộ dân có diện tích đất tặng cho lớn để đầu tư, mở rộng cơng trình nơng thơn 3.2 Bài học gắn với công việc thân Trên cương vị chi ủy viên chi bộ, nhân viên phịng kỹ thuật nơng nghiệp Cơng ty cổ phần cao su Sông Bé, nhận thức việc xây dựng nông thôn chủ trương lớn Đảng, chương trình hành động Chính phủ, nhằm thực Nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Mục tiêu chung xây dựng nơng thơn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; mơi trường sinh thái bảo vệ; an ninh trật tự giữ vững; đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thời gian tới, cương vị chi ủy viên chi bộ, thân cần làm tốt nội dung sau: Trước hết, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, người thân, đồng nghiệp mục đích, ý nghĩa, nội 12 dung chương trình xây dựng nông thôn để tạo đồng thuận tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu thân đảng viên chi Ln trước, làm trước, tích cực tun truyền, vận động đảng viên chi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nơng thơn Ba là, cần tạo mối đồn kết thống chi bộ; tích cực tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đề cao tính gương mẫu đảng viên để quần chúng noi theo; thực tốt quy chế dân chủ sinh hoạt; trung thực, thẳng thắn tự phê bình phê bình Đảng viên phải thực hạt nhân, gương điển hình phong trào… địa phương, đơn vị Bốn là, với cấp ủy chi tham gia lãnh đạo, đạo cán bộ, đảng viên vào lợi thế, đặc điểm tình hình sở thực trách nhiệm nêu gương, vận động nhân dân mạnh dạn hiến đất xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực nội từ bên ngồi để xây dựng cơng trình phúc lợi cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân Vận động nhân dân hưởng ứng phong trào làm đẹp thơn, xóm, trực tiếp tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng hoa ven đường; kiến thiết, cải tạo khuôn viên vườn nhà theo quy hoạch đảm bảo khang trang, đại, sáng - xanh - - đẹp Giữ gìn an ninh trật tự, an tồn xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tiêu cực nông thôn… Phần KẾT LUẬN Công tác vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn cách làm đúng, kịp thời, mang lại hiệu thiết thực trình thực phong trào xây dựng nơng thơn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước biện Làm tốt cơng tác tạo khí thế, phong trào tốt; thể lĩnh, vai trị tính chất nêu gương người cán đảng viên xây dựng nông thôn Đây tiền đề quan trọng để toàn 13 thể nhân dân xã Minh Thắng chung sức, đồng lịng, tự nguyện góp cơng sức, hiến phần đất mà khơng tính tốn thiệt tiến trình xây dựng xã nơng thơn nâng cao./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị số 05-NQ/TU ngày 6-12-2013 Tỉnh ủy Bình Phước Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 8-1-2014 Ủy ban nhân dân tỉnh việc ban hành quy định chi tiết thực tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010-2020 địa bàn tỉnh Bình Phước Công văn số 2745/UBND-KTN ngày 16-8-2012 Ủy ban nhân dân tinh việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt thành phần hồ sơ dự án quy hoạch nông thôn Công văn số 3339/UBND-KTN ngày 8-10-2014 Ủy ban nhân dân tỉnh việc để lại nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất để đầu tư kết cấu hạ tầng xã nông thôn Ủy ban nhân dân xã Minh Thắng, Báo cáo tổng kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2015, Số: 80/BC-UBND, ngày 08 tháng năm 2015, Minh Thắng ... dung: ? ?Công tác vận động nhân dân hiến đất, xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước nay? ?? vấn đề cần thiết Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, ... Khi xã đạt 19 tiêu chí cơng nhận xã nơng thơn CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY. .. hạn chế nguyên nhân * Khuyết điểm, hạn chế Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cịn có hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận TCCT CÔNG tác vận ĐỘNG NHÂN dân HIẾN đất TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới tại xã MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY,

Từ khóa liên quan