0

NBV đề số 1

24 2 0
  • NBV đề số 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 13:51

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 Điện thoại: 0946798489 TUYỂN TẬP ĐỀ ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 • |FanPage: Nguyễn Bảo Vương • MỖI NGÀY ĐỀ THI 2022 - ĐỀ SỐ Câu ĐỀ Hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau? Hàm số đồng biến khoảng nào? A  4;   Câu C  ;1 D  0;   Cho  un  cấp số nhân có u3  , u4  Tìm cơng bội q cấp số nhân A q  Câu B  ;0  B q  C q  D q  4 Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng xét dấu f   x  sau: x 1   0 ||      f   x Câu Số điểm cực đại hàm số cho A B C D Đồ thị hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C D Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Giá trị cực đại hàm số cho Câu A 2 B 4 C Đồ thị hàm số có dạng hình cong hình bên? Câu D Câu A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  D y  x  x  Số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  là: A B C D Câu Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  3x  là: x2 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Câu A y  B y  2 C x  2 D x  Cho ba số thực dương a, b, c tuỳ ý, a  1, c    Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: b A log a    log a b  log a c B log a  bc   log a b  log a c c C log a b   log a b D log a b.log c a  log c b Câu 10 Tìm điều kiện xác định hàm số y  log x   x  A  0;3 B  0;3 \ 1 C  ;  D  3;   Câu 11 Một quần thể vi khuẩn 100 cá thể su số cá thể lại tăng gấp đơi Bởi số cá thể vi khuẩn biểu thị theo thời gian t ( đơn vị: giờ) công thức N  t  t  100.2 Hỏi sau quần thể đạt tới 50000 cá thể ( làm tròn đến hàng phần mười)? A 36,8 B 30, C 26,9 D 18, Câu 12 Nghiệm phương trình log5   x   là: A 21 B 6 C 29 D 28 x   25 Câu 13 Tập nghiệm bất phương trình    là: 5 A   ;   B   ;  2 C  2;    D  2;    Câu 14 Họ nguyên hàm hàm số f  x   e x  x x3 B F  x   2e x  x  C C 2x e x3 C F  x   D F  x   e3 x  x  C  C Câu 15 Họ tất nguyên hàm hàm số y  x 1 A F  x   e x  A x  x  C B x2 1  C Câu 16 Cho  C x2  x D x  x  C f ( x)dx  1 Tích phân A 54   f ( x)  3x dx bằng: B 36 C 34 D 56 Câu 17 Số phức liên hợp số phức z  2022  2021i A z  2022  2021i B z  2022  2021i C z  2022  2021i D z  2022  2021i Câu 18 Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz , biết A  4;6  điểm biểu diễn số phức z Phần ảo z bằng: A B C 4 D 6 Câu 19 Cho hai số phức z1   3i z2   2i Số phức z2  z1 bằng: A  i B  i C  5i D  5i Câu 20 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  15  Giá trị z12  z 2 bằng: A 12 B C 18 D Câu 21 Cho khối tứ diện ABCD tích 24 G trọng tâm tam giác BCD Tính thể tích khối chóp A.BCG A B C 15 D Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 Câu 22 Cho lăng trụ đứng ABC ABC có đáy tam giác cạnh a Đường thẳng AB hợp với đáy góc 60 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC ABC 3a a3 a3 3a A V  B V  C V  D V  4 Câu 23 Cho khối cầu có đường kính d  Thể tích khối cầu cho bằng: A 36 B 32 C 48 D 288 Câu 24 Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường cao h  Diện tích xung quanh hình nón cho bằng: A 16 B 36 C 12 D 15 Câu 25 Trong không gian với hệ trục Oxyz , mặt cầu có tâm I 1;3; 5 qua điểm A  2;3;1 có phương trình là: 2 2 2 A  x  1   y  3   z  5  45 2 2 2 B  x  1   y  3   z  5  C  x  1   y  3   z  5  D  x  1   y  3   z  5  45  Câu 26 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  2; 2;1 , B 1; 1;3  Tọa độ vectơ AB A  3; 3;  B  1;1;  C  3;3; 4  D 1; 1; 2  Câu 27 Trong không gian với hệ trục Oxyz , phương trình phương trình mặt phẳng  Oxz  ? A z  B x  z  D y  C x  Câu 28 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A  1; 2; 5 B  3; 0;1 Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình là: A x  y  3z   B x  y  3z   C 4 x  y  z   D x  y  z   Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  có phương trình: đâylà vectơ phương đường thẳng  ? A u   2;3;  B u   2;3; 4  x 1 y z 1   Vectơ sau  C u   2;3;   D u   2; 3;  x  1 t  Câu 30 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d :  y  3  2t  z  2  5t  x  y  z  29 d :   Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng d d  2 1 A d cắt d  B d chéo d  C d song song với d  D d trùng với d  x 1 y  z    Câu 31 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  d  : điểm 1 M  9;7;  Đường thẳng  qua điểm M , cắt đường thẳng d điểm E có tọa độ nguyên ME  10 Khi đường thẳng  có phương trình  x   3t  x   3t  x   3t  x   3t     A  y  B  y   t C  y  D  y   t  z   4t  z   4t  z   4t  z   4t     Câu 32 Cho hình chóp S ABCD , đáy ABCD hình vng cạnh a , SA   ABCD  , SA  a Góc đường thẳng SC với mặt phẳng  SAB  A 900 B 300 C 450 D 600 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Câu 33 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAD tam giác vng cân A nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Gọi I trung điểm cạnh SB Biết SD  , tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng  SCD  A B C D Câu 34 Một hộp đựng viên bi xanh viên bi đỏ có kích thước trọng lượng khác Hỏi có cách lấy viên bi có đủ hai màu? A 426 B 455 C 545 D 462 Câu 35 Cho tập hợp A  {0;1; 2;3;;9} Chọn ngẫu nhiên ba số tự nhiên từ A Tính xác suất để ba số chọn khơng có hai số hai số tự nhiên liên tiếp? 7 7 A B C D 15 10 24 90 Câu 36 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x3  x  mx  10 đồng biến  A m  4 B m   C m  4 D m  4 Câu 37 Ơng Bình dự định gửi vào ngân hàng số tiền với lãi suất 6,5% năm Biết rằng, sau năm số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Tính số tiền tối thiểu x ( triệu đồng, x   ) ơng Bình gửi vào ngân hàng để sau năm số tiền lãi đủ mua xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng A 140 triệu đồng B 154 triệu đồng C 150 triệu đồng D 145 triệu đồng xdx  a  b ln  c ln với a, b, c số hữu tỉ Giá trị a  b  c bằng: Câu 38 Cho   x  1 1 B  C D 12 12 Câu 39 Tính diện tích hình phẳng S giới hạn đồ thị hàm số y  x  3x , trục Ox hai đường thẳng x  15 , x  15 A S  2250 B S  1593 C S  2259 D S  2925 A Câu 40 Cho số phức z thỏa mãn z  13 Biết điểm biểu diễn số phức w    3i  z  i đường trịn Tính bán kính đường A r  13 B r  C r  D r  Câu 41 Xét hai số phức z , z thoả mãn z  2, z  z  z  Giá trị lớn z  z    4i A  B 13 C D  Câu 42 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  1   y     z  3  đường thẳng x  1 t     :  y  mt , với m tham số Hai mặt phẳng  P  ,  Q  chứa  tiếp xúc với mặt z  m 1 t    cầu  S  M , N Khi độ dài đoạn MN ngắn m  a a , ( phân số tối giản) Tính b b a  b3 A 35 B 126 C 133 D 152 Câu 43 Ông A làm lan can ban công nhà miếng kính cường lực Miếng kính phần mặt xung quanh hình trụ hình bên Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 AEB  1500 ( E điểm cung AB ) DA  1, 4m Biết giá tiền loại Biết AB  4m,  kính 500.000 đồng cho mối mét vuông Số tiền (làm trịn đến hàng chục nghìn) mà ơng A phải trả là? A 3.200.000 đồng B 5.820.000 đồng C 2.930.000 đồng D 2.840.000 đồng Câu 44 Cho hình lập phương A’B’C’D’.ABCD tích V Gọi V1 la thể tích khối bát diện mà đỉnh V tâm mặt hinh lập phương cho Tính V V V V V A  B  C  D  V V V V Câu 45 Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục  có đồ thị hình bên Đặt K   xf  x  f '  x  dx , K thuộc khoảng sau đây? 3  B  2;   2  A  3;   Câu 46 Cho hàm số y  f  x  thỏa mãn điều kiện  I  f  x  dx  x  1    2 C   ;0  D   ;      3 f   x  dx  f    f    Tính tích phân x2 A I   B I  C I  D I  2 Câu 47 Cho x, y  số thực dương thỏa mãn log 2022 x  log 2022 y  log 2022 x  y Gọi Tmin giá   trị nhỏ biểu thức T  3x  y Mệnh đề đúng? A Tmin  13;15  B Tmin  10;12  C Tmin   8;10  D Tmin  15;17  Câu 48 Cho hàm số y  f   x  có đồ thị hàm số hình bên y -2 O x Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/   Hàm số g  x   f  x  có điểm cực tiểu? B C D 2x 1 Câu 49 Cho hàm số y  có đồ thị  C  Biết tiếp tuyến điểm M  C  ln x3 cắt hai tiệm cận  C  A B Độ dài ngắn đoạn thẳng AB A A B 14 C D Câu 50 Có số nguyên dương y cho ứng với y có khơng q số nguyên x thỏa mãn 3x (3.3x  3)  (  3x 1 ) y ? A 512 B 19683 C 6561 D 59049 Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 BẢNG ĐÁP ÁN 1B 2C 3C 4A 5D 16D 17D 18A 19C 20B 31A 32B 46B 33D 34B 47C 48B 49B 6D 7C 8B 9C 10B 11C 12A 13C 14C 15D 21A 22A 23A 24D 25A 26B 35A 36C 37D 38C 39C 40A 41B 27D 28B 42B 29D 30A 43C 44A 45D 50B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau? Hàm số đồng biến khoảng nào? B  ;  A  4;   C  ;1 D  0;   Lời giải Chọn B Câu Cho  un  cấp số nhân có u3  , u4  Tìm cơng bội q cấp số nhân A q  B q  C q  D q  4 Lời giải Chọn C Có u4  u3 q  q  u4   u3 Câu Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng xét dấu f   x  sau: x 1  0 ||      f  x Số điểm cực đại hàm số cho A B C Lời giải  D Chọn C Dựa vào bảng xét dấu f   x  , ta thấy, f   x  đổi dấu từ dương sang âm lần nên hàm số có điểm cực đại Câu Đồ thị hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C Lời giải Chọn A Xét hàm số y  x4  x2  , ta có: y  x3  12 x  x x  12   D   y   x x  12   x  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Do phương trình y  có nghiệm nên đồ thị hàm số cho có điểm cực trị Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Giá trị cực đại hàm số cho A 2 B 4 C Lời giải D Chọn D Ta có: ycd  Câu Đồ thị hàm số có dạng hình cong hình bên? A y   x  x  B y  x  x  C y   x3  x  Lời giải D y  x  x  Chọn D Ta có đồ thị cho hàm đa thức bậc ba, nên loại đáp án A,B Dựa vào hình dạng đồ thị ta suy hệ số a  Nên chọn D Câu Số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  là: A B C D Lời giải Chọn C Hồnh độ giao điểm nghiệm phương trình: x  x    x   x3  x   x 1   x  1  x  x  1    x  1  2 Vì pt có nghiệm, nên có giao điểm Câu Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B y  2 3x  là: x2 C x  2 Lời giải D x  Chọn B 3x  3x   3, lim y  lim  nên tiệm cận ngang đồ thị hàm số x  x  x  x  x  Ta có lim y  lim x  3x  y  x2 Câu Cho ba số thực dương a, b, c tuỳ ý, a  1, c    Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: y Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 b A log a    log a b  log a c c B log a  bc   log a b  log a c C log a b   log a b D log a b.log c a  log c b Lời giải Chọn C Ta có: log a b   log a b nên mệnh đề C sai Câu 10 Tìm điều kiện xác định hàm số y  log x   x  A  0;3 B  0;3 \ 1 C  ;0  D  3;   Lời giải Chọn B x  x    Điều kiện:  x    x   x   0;3 \ 1 3  x  x    Câu 11 Một quần thể vi khuẩn 100 cá thể su số cá thể lại tăng gấp đôi Bởi t số cá thể vi khuẩn biểu thị theo thời gian t ( đơn vị: giờ) công thức N  t   100.2 Hỏi sau quần thể đạt tới 50000 cá thể ( làm tròn đến hàng phần mười)? A 36,8 B 30, C 26,9 D 18, Lời giải Chọn C Ta có t 100.2  50000  t  500  t  3.log 500  t  26, Câu 12 Nghiệm phương trình log5   x   là: A 21 B 6 C 29 D 28 Lời giải Chọn A Điều kiện: x  Ta có: log5   x     x  52  x   52  x  21 x   25 Câu 13 Tập nghiệm bất phương trình    là: 5 A   ;   B   ;  2 C  2;    D  2;    Lời giải Chọn C x x 2   25 2  2        x  2 Vậy tập nghiệm bất phương trình  2;    Ta có    5 5 5 Câu 14 Họ nguyên hàm hàm số f  x   e x  x x3 C e2 x x3 C F  x    C A F  x   e2 x  B F  x   2e2 x  x  C D F  x   e3 x  x  C Lời giải Chọn C Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ e2 x x3  C Câu 15 Họ tất nguyên hàm hàm số y  x 1 Ta có:  e 2x  x  dx  A x  x  C B x2 1  C C x2  x Lời giải D x  x  C Chọn D Ta có 2 x  x  C   x 1 nên chọn phương án Câu 16 Cho D  f ( x)dx  1 Tích phân   f ( x)  3x dx bằng: 0 A 54 B 36 C 34 D 56 Lời giải Chọn D Ta có: 6   f ( x)  3x dx  2 f ( x)dx   3xdx   (1)  0 x  2   36  56 Câu 17 Số phức liên hợp số phức z  2022  2021i A z  2022  2021i B z  2022  2021i C z  2022  2021i D z  2022  2021i Lời giải Chọn D Vì số phức liên hợp a  bi a  bi nên số phức liên hợp số phức z  2022  2021i z  2022  2021i Câu 18 Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz , biết A  4;6  điểm biểu diễn số phức z Phần ảo z bằng: A B C 4 D 6 Lời giải Chọn A Vì A  4;6  điểm biểu diễn số phức z  z  4  6i Phần ảo số phức z Câu 19 Cho hai số phức z1   3i z2   2i Số phức z2  z1 bằng: A  i B  i C  5i Lời giải Chọn C Ta có z2  z1    2i   1  3i    5i D  5i Câu 20 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  15  Giá trị z12  z 2 bằng: A 12 B C 18 D Lời giải Chọn B  z   6i Có z  z  15     z2   6i Vậy z12  z2  Trang 10 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 Câu 21 Cho khối tứ diện ABCD tích 24 G trọng tâm tam giác BCD Tính thể tích khối chóp A.BCG A B C 15 D Lời giải Chọn A A D B M G N C 1 Ta có d  G, BC   d  D, BC   S BCG  S BCD 3 1 1 VA.BCG  S BCG d  A,  BCG    S BCD d  A,  BCD    VA.BCD  24  3 3 Câu 22 Cho lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy tam giác cạnh a Đường thẳng AB hợp với đáy góc 60 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC ABC 3a a3 a3 3a A V  B V  C V  D V  4 Lời giải Chọn A A C B C' A' B' Do lăng trụ ABC ABC lăng trụ đứng nên:  AB,  ABC    AB, AB   ABA  60     AA  AB.tan  ABA  a.tan 60  a a 3a VABC ABC   AA.S ABC   a  4 Câu 23 Cho khối cầu có đường kính d  Thể tích khối cầu cho bằng: A 36 B 32 C 48 Lời giải Chọn A Bán kính khối cầu R   4 Thể tích khối cầu V   R3   33  36 3 D 288 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 11 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Câu 24 Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường cao h  Diện tích xung quanh hình nón cho bằng: A 16 B 36 C 12 D 15 Lời giải Chọn D Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl   r h  r   3.5  15 Câu 25 Trong không gian với hệ trục Oxyz , mặt cầu có tâm I 1;3; 5 qua điểm A  2;3;1 có phương trình là: 2 B  x  1   y  3   z  5  2 D  x  1   y  3   z  5  45 A  x  1   y  3   z  5  45 C  x  1   y  3   z  5  2 2 2 Lời giải Chọn A Mặt cầu có tâm I 1;3; 5 qua điểm A  2;3;1 có bán kính IA  45 2 Suy ta có phương trình mặt cầu:  x  1   y  3   z  5  45  Câu 26 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  2; 2;1 , B 1; 1;3  Tọa độ vectơ AB A  3; 3;  B  1;1;  C  3;3; 4  D 1; 1; 2  Lời giải Chọn B  Tọa độ vectơ AB  1;1;  Câu 27 Trong khơng gian với hệ trục Oxyz , phương trình phương trình mặt phẳng  Oxz  ? A z  B x  z  D y  C x  Lời giải Chọn D  Mặt phẳng  Oxz  qua O  0; 0;  có vec tơ pháp tuyến j  0;1;  nên ta có phương trình mặt phẳng  Oxz  là:  x    1 y     z     y  Câu 28 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A  1; 2; 5 B  3;0;1 Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình là: A x  y  3z   B x  y  3z   C 4 x  y  z   D x  y  z   Lời giải Chọn B  Gọi M 1;1; 2  trung điểm AB Ta có AB   4; 2;  Ta có mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình là: 4( x  1)  2( y  1)  6( z  2)   x  y  z  10   x  y  3z   Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  có phương trình: đâylà vectơ phương đường thẳng  ? A u   2;3;  B u   2;3; 4   C u   2;3;  x 1 y z 1   Vectơ sau  D u   2; 3;  Lời giải Chọn D Trang 12 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 x 1 y z 1 x y 1 z  Ta có:      3  Suy ra: vectơ phương  u   2; 3;  x  1 t  Câu 30 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d :  y  3  2t  z  2  5t  x  y  z  29 Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng d d  d :   2 1 A d cắt d  B d chéo d  C d song song với d  D d trùng với d  Lời giải Chọn A  Đường thẳng d qua M 1; 3; 2  có VTCP ud  1; 2; 5   Đường thẳng d  qua M  1;3; 29  có VTCP ud    2; 2; 1    ud ud     8; 9; 2  ; M M    0; 6; 27       ud ud   M M   8.0   9    2   27     Vậy d cắt d  x 1 y  z    Câu 31 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  d  : điểm 1 M  9;7;  Đường thẳng  qua điểm M , cắt đường thẳng d điểm E có tọa độ nguyên ME  10 Khi đường thẳng  có phương trình  x   3t  x   3t  x   3t    A  y  B  y   t C  y   z   4t  z   4t  z   4t    Lời giải Chọn A x  1 t   Phương trình tham số đường thẳng  d  :  y   2t  z  2  t   x   3t  D  y   t  z   4t    Do d     E  tọa độ điểm E 1  t ;3  2t;   t  Suy EM    t ;  2t ;6  t   Do ME  10  2   t     2t     t  2 2  10    t     2t     t   100  E  3;7; 4  t     6t  20t  16      17 10  t  E  ; ;    lo¹i    3  3 Vậy E  3;7;      Đường thẳng  qua M E nên có VTCP u  EM   3;0;  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 13 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/  x   3t  Vậy phương trình tham số đường thẳng   y   z   4t  Câu 32 Cho hình chóp S ABCD , đáy ABCD hình vng cạnh a , SA   ABCD  , SA  a Góc đường thẳng SC với mặt phẳng  SAB  A 900 B 300 C 450 Lời giải D 600 S B C A D Chọn B Ta có BC  AB ABCD hình vng, BC  SA SA   ABCD  Từ suy BC   SAB  Do góc SC với mặt phẳng  SAB  góc BSC Xét tam giác SBC vng B có: BC  a , SB  SA2  AB  a BC  tan BSC    BSC  300 SB Câu 33 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Tam giác SAD tam giác vuông cân A nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Gọi I trung điểm cạnh SB Biết SD  , tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng  SCD  A B C D Lời giải Chọn D  Do SAD vuông cân A nằm mặt phẳng vng góc với đáy nên SA   ABCD  Trang 14 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 1  Ta có d  I ,  SCD    d  B,  SCD    d  A,  SCD   2  Trong  SAD  gọi H hình chiếu vng góc A lên SD Suy ra: AH  SD * Mặt khác SA   ABCD   CD  SA 1 Mà CD  AD   Từ (1) (2) suy CD   SAD   CD  AH ** Từ (*) (**) suy AH   SCD   AH  d  A,  SCD    Trong SAD ta có: AH  Vậy d  I ,  SCD    SD  1 d  A,  SCD    AH  2 Câu 34 Một hộp đựng viên bi xanh viên bi đỏ có kích thước trọng lượng khác Hỏi có cách lấy viên bi có đủ hai màu? A 426 B 455 C 545 D 462 Lời giải Chọn B Các trường hợp xảy TH1: lấy viên bi xanh viên bi đỏ có C61 C54 cách TH2: lấy viên bi xanh viên bi đỏ có C62 C53 cách TH3: lấy viên bi xanh viên bi đỏ có C63 C52 cách TH4: lấy viên bi xanh viên bi đỏ có C64 C51 cách Vậy có số cách lấy viên bi có đủ hai màu là: C61 C54 + C62 C53 + C63 C52 + C64 C51  455 Câu 35 Cho tập hợp A  {0;1; 2;3;;9} Chọn ngẫu nhiên ba số tự nhiên từ A Tính xác suất để ba số chọn khơng có hai số hai số tự nhiên liên tiếp? 7 7 A B C D 15 10 24 90 Lời giải Chọn A Số cách chọn ba số tự nhiên từ tập A là: C103  120 Số cách chọn ba số tự nhiên liên tiếp từ A là: Số cách chọn ba số tự nhiên có số tự nhiên liên tiếp: Trường hợp cặp số tự nhiên liên tiếp (0;1) (8;9) là: 7.2  14 cách chọn Trường hợp cặp số tự nhiên liên tiếp (1;2),(2;3),, (7;8) là: 7.6  42 cách chọn Vậy xác suất để chọn ba số tự nhiên từ A mà khơng có hai số liên tiếp là: 120   14  42  120 15 Câu 36 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x3  x  mx  10 đồng biến  A m  4 B m  4 C m  4 D m  4 Lời giải Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 15 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Chọn C Tập xác định: D   Ta có y  x  x  m Hàm số cho đồng biến  y  0, với x        m   m  4 Vậy m  4 Câu 37 Ơng Bình dự định gửi vào ngân hàng số tiền với lãi suất 6,5% năm Biết rằng, sau năm số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Tính số tiền tối thiểu x ( triệu đồng, x   ) ơng Bình gửi vào ngân hàng để sau năm số tiền lãi đủ mua xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng A 140 triệu đồng B 154 triệu đồng C 150 triệu đồng D 145 triệu đồng Lời giải Chọn D Công thức lãi kép T  A 1  r  n Tiền lãi ơng Bình có sau năm tiền gốc công tiền lãi trừ số tiền gốc ban đầu 30 Ta có A 1  6,5%   A  30  A   144, 26 triệu đồng 1  6,5%   1 Câu 38 Cho xdx   x  1  a  b ln  c ln với a, b, c số hữu tỉ Giá trị a  b  c bằng: A B  12 Lời giải C D 12 Chọn C xdx   x  1  1    x  1    1 1 1 1 d x   dx  ln x    ln     2       x  1   x   x  1  4 x  1 1 Do đó: a   , b  0, c  Vậy a  b  c  12 Câu 39 Tính diện tích hình phẳng S giới hạn đồ thị hàm số y  x  x , trục Ox hai đường thẳng x  15 , x  15 A S  2250 B S  1593 C S  2259 D S  2925 Lời giải Chọn C  Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số trục Ox nghiệm phương trình x  x  x   x  x  3    x   Xét dấu y  x  x  15;15  Vậy diện tích hình phẳng S giới hạn Trang 16 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 15 S  x  3x dx  15  x 15 15  3x dx    x  3x dx    x  x dx 0 3 15  x3 x   x3 3x   x3 3x             2259  15  0  3  Câu 40 Cho số phức z thỏa mãn z  13 Biết điểm biểu diễn số phức w    3i  z  i đường trịn Tính bán kính đường A r  13 B r  C r  D r  Lời giải Chọn A Giả sử w  a  bi với a, b Xét: w    3i  z  i  z  x  y  3x  y   i 13 13 2  x  y    3x  y   Theo đề: z  13       13  x   y  1  169 13 13     Suy ra: r  169  13 Câu 41 Xét hai số phức z , z  thoả mãn z  2, z  z  z  Giá trị lớn z  z   4i A  B 13 C D  Lời giải Chọn B Cách 1: Gọi A điểm biểu diễn z Do z   OA  Gọi B điểm biểu diễn z  Do z   OB  Lại có AB  z  z  Nhận xét OA  AB  OB nên A nằm O, B Gọi M điểm biểu diễn số phức 2z  Khi OM  Xét K  3;  điểm biểu diễn số phức 3  4i    Ta có P  z  z    4i  OA  OM  OK  OA  OM  OK     13 Đẳng thức xảy O, A, M , K thẳng hàng Vậy max P  13 Cách z  2, z   Gọi Từ z  a  bi, z   c  di z  z  Ta có a  b2  a  b     c  d  c  d    2  a  c    b  d   ac  bd  Xét z  z    a  2c  2   b  d   a  b   c  d    ac  bd   Áp dụng z  z  z  z ta z  z   4i  z  z  3  4i    13 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 17 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Câu 42 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2  S  :  x  1   y     z    đường thẳng x  1 t     :  y  mt , với m tham số Hai mặt phẳng  P  ,  Q  chứa  tiếp xúc với mặt z  m 1 t    a a cầu  S  M , N Khi độ dài đoạn MN ngắn m  , ( phân số tối giản) Tính b b a  b3 A 35 B 126 C 133 D 152 Lời giải Chọn B Mặt cầu  S  có tâm I 1; 2;3 , bán kính R   IM   P  Gọi K hình chiếu I lên  Do      IMN   K   IMN   IN   Q  Nối KI cắt MN H  H trung điểm MN MH  KI Trong tam giác vng KIM có 1 1    2 2 MH MI MK R KI  R Độ dài đoạn MN ngắn  MH ngắn  KI ngắn  Ta lại có đường thẳng  qua điểm A 1;0;0  có véc tơ phương u  1;  m; m  1   Gọi n  1;1;1 , ta có: u.n  0, m nên đường thẳng  nằm mặt phẳng   qua điểm  A 1;0;0  nhận n 1;1;1 làm véc tơ pháp tuyến Phương trình mặt phẳng   x  y  z   Gọi J hình chiếu I mặt phẳng   Ta có KI  IJ Do KI ngắn IJ Trang 18 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 Khi đường thẳng  qua hai điểm A; J Phương trình đường thẳng d qua điểm I 1; 2;3 vng góc với mặt phẳng   là: x  1 u  y  2u z   u   J giao điểm đường thẳng d mặt phẳng   Xét phương trình:  u   u   u    3u    u    4  J  ; ;   3 3      1 4 Một vtcp đường thẳng  là: AJ    ; ;   u   1;  ;    m  5 5  3 3  Vậy a  b3  13  53  126 Câu 43 Ông A làm lan can ban công nhà miếng kính cường lực Miếng kính phần mặt xung quanh hình trụ hình bên   1500 ( E điểm cung AB ) DA  1, 4m Biết giá tiền loại Biết AB  4m, AEB kính 500.000 đồng cho mối mét vng Số tiền (làm trịn đến hàng chục nghìn) mà ơng A phải trả là? A 3.200.000 đồng B 5.820.000 đồng C 2.930.000 đồng D 2.840.000 đồng Lời giải Chọn C Gọi I tâm đường trịn đáy hình trụ IAE cân I nên:   IFA   750   IAE AIE  300   AIB   AIE  600  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 19 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Độ dài cung l  R.   Diện tích xung quanh hình trụ là: S xq  2 Rl  2 4.1,  56  1 56 28 S xq     6 15 28  500000  2932153,143  2.930.000 Số tiền ông An phải trả là: 15 Diện tích kính: Stk  Câu 44 Cho hình lập phương A’B’C’D’.ABCD tích V Gọi V1 la thể tích khối bát diện mà đỉnh V tâm mặt hinh lập phương cho Tính V V1 V1 V V   A B C  D  V V V V Lời giải Chọn A BD AC 1  S ABCD d  O;  MNPQ    d  O;  ABCD   2 2 1 1  VO.MNPQ  d  O;  ABCD   S ABCD  V 2 12 1  V1  2VO.MNPQ  V  V 12 V  1 V Ta có: S MNPQ  MN MQ  Câu 45 Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục  có đồ thị hình bên Đặt K   xf  x  f '  x  dx , K thuộc khoảng sau đây? Trang 20 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 3  B  2;   2  A  3;     C   ;0    Lời giải  2 D   ;    3 Chọn D du  dx u  x   Đặt  f  x dv  f  x  f '  x  dx v   1 xf  x  1 Khi K   xf  x  f '  x  dx    f  x dx    f  x dx 20 20 Từ đồ thị ta thấy: 1 f  x  x f  x  dx   dx   K    dx   2 2 · f  x    x, x   0;1   · f  x   2, x   0;1   f  x dx  2dx   K     f  x dx   2 Vậy   K   Câu 46 Cho hàm số y  f  x  thỏa mãn điều kiện  I  f  x  dx  x  1 f   x  dx  f    f    Tính tích phân x2 A I   B I  D I  2 C I  Lời giải Chọn B   du   u   x  2 Đặt  x2  dv  f   x  dx v  f x     2 2 f   x  dx f  x  f  x  dx f   f   f  x  dx f  x  dx Khi        1  2 x2 x  0  x  2 0  x  2  x  2 Suy K   f  x  dx  x  2 x  2t   K   f  2t  d 2t  2t    f  2t  dt  t  1  Vậy f  2t  dt   t  1    Câu 47 Cho x, y  số thực dương thỏa mãn log 2022 x  log 2022 y  log 2022 x  y Gọi Tmin giá trị nhỏ biểu thức T  3x  y Mệnh đề đúng? A Tmin  13;15  B Tmin  10;12  C Tmin   8;10  D Tmin  15;17  Lời giải Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 21 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/ Chọn C  Ta có log 2022 x  log 2022 y  log 2022 x  y    log 2022 xy  log 2022  x  y   xy  x  y  y  x  1  x (1) Do x, y  nên từ (1) suy x  Khi từ (1) ta có y   Ta có T  3x  y  3x  x2 x 1 x2 x  3x  x 1 x 1 x  3x Xét hàm g  x   với x  1;   x 1 Có g   x   4x2  8x   x  1  x  g  x    x    1;    1;   x  3x  Bảng biến thiên hàm g  x   sau: x 1 x g x  g x     3 Từ bảng biến thiên suy g  x    x  Vậy Tmin  x  , y  1;  Câu 48 Cho hàm số y  f   x  có đồ thị hàm số hình bên y -2  O x  Hàm số g  x   f  x  có điểm cực tiểu? B A Chọn B g   x   2 x f   x   C Lời giải D  Trang 22 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Điện thoại: 0946798489 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 x  x    g   x    2 x f    x       x   2   x    x  2  x2     x  f    x      x   2  x    ; f   x2      x   x   Bảng xét dấu   Từ bảng xét dấu, ta suy hàm số y  g  x  có hai cực tiểu 2x 1 có đồ thị  C  Biết tiếp tuyến điểm M  C  x3 cắt hai tiệm cận  C  A B Độ dài ngắn đoạn thẳng AB Câu 49 Cho hàm số y  A B 14 C Lời giải D Chọn B  2x 1  Gọi M  x0 ;    C  Khi phương trình tiếp tuyến  d  đồ thị  C  điểm M là: x0    2x 1 y x  x0    x0   x0  3 Nhận xét: Đồ thị  C  có tiệm cận ngang y  tiệm cận đứng x  3 Đặt A giao điểm  d  tiệm cận ngang, tọa độ A  x0  3;   2x   Đặt B giao điểm  d  tiệm cận đứng, Khi tọa độ B  3;  x0    AB  AB  14   14  Xét: AB   x0        x0      56  x0    x0   2 Suy ra: ABmin  56  14 Câu 50 Có số nguyên dương y cho ứng với y có khơng q số ngun x thỏa mãn x (3.3x  3)  (  x 1 ) y ? A 512 B 19683 C 6561 D 59049 Lời giải Chọn B Ta có 3x (3.3x  3)  (  3x 1 ) y  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 23 Blog: Nguyễn Bảo Vương: https://www.nbv.edu.vn/  3x (3x 1  3)  (  3x1 ) y   (3x 1  3)(3x  y )   3x 1    x  x y   3  y    x 1   3    3x  y   x   3  y  1 +TH1: Ta có y  3x   10  log y  x  Do giá trị nguyên dương y có không số nguyên x nên trường hợp không xảy 1 x 9 + TH2: Ta có   y   x  log y    y   y {1; 2; ;3 } Như có 19683 giá trị nguyên dương y Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)  https://www.facebook.com/groups/703546230477890/ Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương  https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu tại: https://www.nbv.edu.vn/ Trang 24 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ ... THPT 2022 BẢNG ĐÁP ÁN 1B 2C 3C 4A 5D 16 D 17 D 18 A 19 C 20B 31A 32B 46B 33D 34B 47C 48B 49B 6D 7C 8B 9C 10 B 11 C 12 A 13 C 14 C 15 D 21A 22A 23A 24D 25A 26B 35A 36C 37D 38C 39C 40A 41B 27D 28B 42B 29D 30A... hai số hai số tự nhiên liên tiếp? 7 7 A B C D 15 10 24 90 Lời giải Chọn A Số cách chọn ba số tự nhiên từ tập A là: C103  12 0 Số cách chọn ba số tự nhiên liên tiếp từ A là: Số cách chọn ba số. .. xdx   x  1? ??  1    x  1? ??    1 1 ? ?1 1 d x   dx  ln x    ln     2       x  1? ??   x   x  1? ??  4 x  1? ?? 1 Do đó: a   , b  0, c  Vậy a  b  c  12 Câu 39
- Xem thêm -

Xem thêm: NBV đề số 1 ,