0

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

93 9 0
  • ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 22:31

Theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Chính vì vậy, nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có nhu cầu cấp bổ sung quyền sở hữu nhà ở, cấp đổi do đo đạc lại thửa đất do có biến động về hình thể thửa đất, diện tích thửa đất; cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mình đang sử dụng là nhu cầu tất yếu của người sử dụng đất.Huyện Lạc Sơn, là một huyện trung du miền núi của tỉnh Hòa Bình, hệ thống hồ sơ địa chính chưa được hoàn thiện về hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận so với bản đồ địa chính. Các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người dân đang sử dụng là Giấy chứng nhận được cấp theo hệ thống bản đồ 299 đã cũ và tự kê khai theo Chỉ thị số 18CTTTg về tăng cường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với hiện trạng sử dụng đất chưa thống nhất về diện tích, loại đất… đồng thời do nhu cầu người dân cần chứng nhận bổ sung thêm quyền sở hữu nhà ở để nâng cao giá trị của bất động sản trong việc thực hiện các quyền như thế chấp trong những năm gần đây có xu hướng tăng cao. Trong những năm gần đây, địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là một địa bàn có quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ thương mại phát triển nhanh. Từ đó dẫn đến các vấn đề chuyển dịch đất đai trên địa bàn rất phức tạp và đa dạng. Năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 052013CTUBND về tăng cường công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất. Tuy nhiên, tại địa bàn huyện Lạc Sơn hệ thống hồ sơ địa chính đã cũ, không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. Khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình đã gặp khó khăn trong quá trình thực hiện quyền như: hiện trạng sử dụng không phù hợp theo Giấy chứng nhận đã cấp, phải thực hiện cấp đổi lại Giấy chứng nhận trước khi thực hiện quyền.... Xuất phát từ thực tế trên tôi đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá tình hình cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình”. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN QUỐC BÌNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hà Nội, Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN QUỐC BÌNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HỊA BÌNH CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 50103200 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Bá Long Hà Nội, Năm 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thông tin, số liệu trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Quốc Bình LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Bá Long tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Viện Quản lý đất đai Phát triển nơng thơn, Phịng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức, đồng nghiệp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn, cán Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn cung cấp tài liệu, số liệu cho để hoàn thành luận văn thuận lợi Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Mặc dù thân có nhiều cố gắng, song thời gian có hạn, kinh nghiệm cịn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, tơi mong nhận góp ý thầy cô đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020 Học viên Nguyễn Quốc Bình MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BTNMT CNH - HĐH CNVPĐKĐĐ CQ CTSN CT-TTg GCN GCNQSDĐ HĐND KD PNN NĐ-CP TB TCĐC TN & TKQ TTCN TTĐC UBND VPCP Nghĩa đầy đủ Bộ Tài ngun Mơi trường Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai Cơ quan Cơng trình nghiệp Chỉ thị - Thủ tướng Chính phủ Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hội đồng nhân dân Kinh doanh phi nơng nghiệp Nghị định số - Chính phủ Thơng báo Tổng cục địa Tiếp nhận trả kết Tiểu thủ cơng nghiệp Thơng tin địa Ủy ban nhân dân Văn phịng Chính phủ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết thực tiêu Kinh tế, xã hội năm 2017-2019 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lạc Sơn đến 31/12/2019 Bảng 3.3 Thống kê số liệu trích đo, trích lục năm 2017, 2018, 2019 Bảng 3.4 Thống kê số liệu công tác đăng ký quyền sử dụng đất giai đoạn 20172019 Bảng 3.5 Thống kê số liệu công tác đăng ký thực quyền sử dụng đất giai đoạn 2017- 2019 Bảng 3.6 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất lần đầu địa bàn huyện Lạc Sơn giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 3.7 Tổng hợp kết cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ huyện Lạc Sơn năm 2017 Bảng 3.8 Tổng hợp kết cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ huyện Lạc Sơn năm 2018 Bảng 3.9 Tổng hợp kết cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ huyện Lạc Sơn năm 2019 Bảng 3.10 Nguyên nhân hồ sơ tồn đọng huyên Lạc Sơn giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 3.11 Tổng hợp hài lịng người dân Trình tự đăng ký cấp GCNQSDĐ Bảng 3.12 Tổng hợp hài lòng người dân thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ Bảng 3.13 Tổng hợp hài lòng người dân trình độ lực phục vụ Bảng 3.14 Tổng hợp hài lòng người dân thái độ phục vụ tiếp nhận hoàn trả hồ sơ Bảng 3.15 Tổng hợp hài lòng người dân rõ ràng mức phí, lệ phí DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Hình 3.1: Bản đồ hành Huyện Lạc Sơn Hình 3.2 Biểu đồ cấu kinh tế huyện Lạc Sơn năm 2019 Hình 3.3: Biểu đồ cấu loại đất huyện Lạc Sơn năm 2019 Hình 3.4: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất lần đầu địa bàn huyện Lạc Sơn giai đoạn 2017 – 2019 Hình 3.5: Kết đăng ký cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ theo xã huyện Lạc Sơn năm 2017 Hình 3.6: Kết đăng ký cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ theo xã huyện Lạc Sơn năm 2018 Hình 3.7: Kết đăng ký cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ theo xã huyện Lạc Sơn năm 2019 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt sản xuất nông - lâm nghiệp, nguồn lực quan trọng cho chiến lược phát triển nơng nghiệp quốc gia nói riêng chiến lược phát triển kinh tế nói chung Do phát triển kinh tế - xã hội, cơng nghiệp hóa, đại hóa, thị hóa nhu cầu chủ sử dụng đất dẫn đến biến động đất đai tài sản gắn liền với đất nhiều biến động đa dạng khác nhiều hình thức khác cần có quản lý chặt chẽ Nhà nước Như biết đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi tắt giấy chứng nhận) nội dung quản lý nhà nước đất đai Trong có nội dung cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất biến động đất đai Đây thủ tục hành nhằm cập nhật, chỉnh lý hệ thống hồ sơ địa đảm bảo tính thống hồ sơ pháp lý trạng sử dụng đất, sở để Nhà nước quản lý, nắm chặt tồn diện tích đất đai người sử dụng, quản lý đất theo pháp luật Thông qua việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ giúp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất đảm bảo nghĩa vụ người sử dụng đất với Nhà nước đất đai Theo quy định Điều Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật này" Người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận Chính vậy, nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nhu cầu cấp bổ sung quyền 10 3.5.3 Giải pháp về tài Cơng tác cấp giấy chứng nhận muốn hồn thành tốt đặc biệt phải tính đến việc đầu tư kinh phí thỏa đáng cho cơng việc hoạt động theo chế dịch vụ công để nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ như: - Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị đại, đặc biệt để đưa công nghệ thông tin vào quy trình kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, quản lý thông tin đất đai nhà - Kinh phí để cập nhật hệ thống hồ sơ quản lý đất đai đo đạc, khảo sát, lập đồ địa chính, lưu trữ hồ sơ - Kinh phí để xây dựng hệ thống sở liệu đất đai đảm bảo, xây dựng hoàn thiện khai thác sử dụng có hiệu - Kinh phí để đào tạo cho đội ngũ cán địa chính, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ mặt để đáp ứng cho yêu cầu công việc thời đại đổi mới, để áp dụng thành tựu khoa học vào cơng việc Hiện nguồn tài Nhà nước cung cấp cho công tác cấp giấy chứng nhận cịn có hạn, lại chưa kịp thời Vì vậy, quan quản lý, sách tài cần nghiên cứu có sách cụ thể như: mặt tăng cường đầu tư kinh phí, mặt khác nghiên cứu quy định rõ thủ tục hành đăng ký đất đai thực theo hình thức dịch vụ hành cơng, vừa để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, bước tạo chế cho Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động tự chủ tài đảm bảo tự thu, tự trang trải kinh phí hoạt động cho hệ thống văn phịng đăng ký đất đai, có chế khuyến khích tạo điều kiện trích kinh phí thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để phục vụ công tác đăng ký đất đai cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, phịng Tài ngun Mơi trường xử lý tồn quản lý, sử dụng đất đai để công nhận quyền sử 79 dụng đất, cấp giấy chứng nhận 3.5.4 Giải pháp về trình tự đăng ký cấp GCNQSDĐ, cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ - Các quy định trình tự đăng ký tiến hành cấp giấy chứng nhận cồng kềnh, phải qua nhiều cấp, phân cấp khơng thích hợp với u cầu thực tế cấp xã, huyện như: UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, phịng Tài ngun Mơi trường, UBND cấp huyện, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, phòng Kinh tế - Hạ tầng (liên quan đến nhà ở) mà quy định trách nhiệm cấp ngành cịn thiếu cụ thể đơi cịn chồng chéo gây thời gian thực Thực tế đòi hỏi Nhà nước phải quy định lại rõ ràng trách nhiệm cấp, quan chức năng, nút ngắn số khâu, số trình tự khơng cần thiết đảm bảo tinh giảm tối đa trình tự đảm bảo tính pháp lý cơng việc Cần hoàn thiện văn pháp luật, quy định cụ thể chi tiết, hạn chế đến mức thấp xung đột pháp luật văn pháp luật với điều chỉnh vấn đề Ngồi ra, cấp, ngành liên quan trình tự đăng ký cấp GCNQSDĐ cần tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người dân họ đăng ký cấp GCNQSDĐ để giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân - Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo Luật Đất đai năm 1993 đất đất vườn, ao Trên Giấy chứng nhận viết ghi chung tổng diện tích, mục đích sử dụng ghi chung chung đất + vườn, khơng thực ghi tách diện tích mục sử dụng đất Cần công khai hồ sơ gốc cấp GCN, kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu quy định hạn mức sử dụng đất, thông báo cho người sử dụng UBND xã biết, phối hợp công tác xác nhận lại hạn mức đất theo quy định điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: 80 "Điều 24 Xác định diện tích đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà Đất vườn, ao quy định Điều 103 Luật Đất đai áp dụng trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở, kể đất khu dân cư thuộc trường hợp sau: a) Thửa đất có nhà vườn, ao; b) Thửa đất mà giấy tờ quyền sử dụng đất quy định Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai Điều 18 Nghị định nhà vườn, ao trạng chuyển hết sang làm nhà Loại giấy tờ làm xác định diện tích đất theo quy định Khoản 2, Điều 103 Luật Đất đai giấy tờ nhiều mục đích có mục đích để làm nhà ở, đất thổ cư Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người sử dụng có loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai Điều 18 Nghị định mà giấy tờ chưa xác định rõ diện tích đất diện tích đất cơng nhận khơng phải nộp tiền sử dụng đất diện tích thực tế đất trường hợp diện tích đất nhỏ 05 lần hạn mức giao đất ở, 05 lần hạn mức giao đất trường hợp diện tích đất lớn 05 lần hạn mức giao đất theo quy định Luật Đất đai" 81 - Cần tiếp tục rà sốt, hồn thiện thể chế, sách lĩnh vực đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp; tập trung vào nội dung như: liên thông gắn kết thủ tục đất đai, liên thông việc luân chuyển thông tin đất đai quan liên quan địa bàn huyện; nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thực trình tự đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Quy định cụ thể việc xây dựng, quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai, lộ trình phù hợp để thực giao dịch lĩnh vực đất đai, loại hình cung cấp dịch vụ lĩnh vực đất đai Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu khác người dân, doanh nghiệp; có chế thu phí, lệ phí tương ứng Phịng Tài ngun - Mơi trường Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai cần cử cán tăng cường cho xã, phối hợp với UBND xã tổ chức cho người dân, tổ chức sử dụng đất kê khai đăng ký đồng loạt cho xã, không tự động chờ người sử dụng đất tới đăng ký trước Đồng thời, phối hợp với UBND xã thực việc xét duyệt hồ sơ xã mà không phân đoạn xét duyệt theo cấp đảm bảo việc xét duyệt cấp GCN thực nhanh gọn 3.5.5 Gỉải pháp Về thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp GCN QSDD - Cần tiếp tục thực việc cải cách hồ sơ, thủ tục hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, đơn vị, cá nhân UBND huyện cần đạo rà soát việc thực hồ sơ, thủ tục hành cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu nhanh, cơng giải công việc; đổi phương thức điều hành, lề lối làm việc, bước làm cho máy hành phù hợp với yêu cầu chế quản lý, loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo, tránh nhũng nhiễu người dân Trong trình 82 thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời phát hồ sơ, thủ tục lỗi thời, lạc hậu không cần thiết để đề xuất bổ sung, sửa đổi, thay - Cần tinh giảm số hồ sơ phải nộp; loại bỏ số loại giấy tờ phải nộp thành phần loại hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ tính pháp lý theo yêu cầu Quy định cụ thể việc cung cấp thơng tin, ln chuyển hồ sơ Văn phịng Đăng ký đất đai, quan thuế kho bạc việc thực nghĩa vụ tài người sử dụng đất Quy định cụ thể nơi nộp hồ sơ trả kết thông qua phận cửa giúp tiết kiệm chi phí lại q trình thực Ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ góp phần tự động hóa, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo phong cách làm việc mới, nghiên cứu hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến Hiện nay, thông qua mạng Intemet, trang web huyện cung cấp cho người dân nhiều thông tin pháp luật, quy định liên quan đến thủ tục, hồ sơ, lệ phí cấp GCN QSDĐ cách thuận tiện, nhanh chóng tham khảo câu hỏi đáp thường gặp lĩnh vực Việc cho người dân vào diễn đàn website để giải đáp thắc mắc thực hiện, nhiên, câu hỏi người dân đưa website cần cán cơng chức trả lời nhanh chóng kịp thời Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin kỹ thuật đại, tổ chức, cá nhân khai thác, tìm hiểu nhiều thơng tin, số dịch vụ công tác cấp GCN QSDĐ với chất lượng cao, thời gian ngắn, đồng thời kiểm soát tiến độ, kết quả, trách nhiệm công chức lãnh đạo quyền việc giải yêu cầu người dân; qua tạo gần gũi, thân thiện quyền với người dân ngược lại Trong thời gian tới, UBND huyện cần tiến hành xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai; bước 83 đại hóa dịch vụ cơng đất đai theo hướng điện tử - UBND huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đạo Phịng Tài ngun - Mơi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai UBND xã, thị trấn tập trung cao thực việc lập hồ Sơ, xét duyệt, xử lý dứt điểm trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để phát giải khó khăn, vướng mắc q trình thực xã, thị trấn; kịp thời giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Chỉ đạo UBND xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, thống kê trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết gắn với số giấy chứng nhận phải hoàn thiện theo tháng, giao tiêu thực cho thôn; phân công lãnh đạo UBND xã cán địa để thực hiện; chủ động phối hợp với thơn nắm tình hình, khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải theo thẩm quyền - Văn phòng Đăng ký đất đai cần có kế hoạch cụ thể cho cơng tác xếp kho hồ sơ lưu trữ, đầu tư trang thiết bị, vật tư đảm bảo cho công tác xếp kho sớm hoàn thành vào khai thác sử dụng tra cứu hồ sơ Nhằm đảm bảo tính quán hồ sở, đảm bảo có tính kế thừa, tránh lệch lạc thông tin đất Đảm bảo cho công tác khai thác thông tin đất đai tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhanh chóng, xác Phục vụ nhanh gọn việc đối chiếu hồ sơ địa kiểm tra, thẩm tra hồ sơ đất đai 3.5.6 Giải pháp về trình độ lực phục vụ Nhân tố người (năng lực phục vụ), cho thấy mức độ đánh giá người dân dịch vụ cấp GCNQSDĐ liên quan mật thiết với nhân tố người, lực phục vụ cán cơng chức, việc kiện tồn 84 máy hành nhà nước UBND huyện Lạc Sơn nhiệm vụ cần thiết Cùng với chủ trương tỉnh phấn đấu xây dựng máy hành theo hướng: - Thực tổ chức xếp máy hợp lý, gọn nhẹ theo quy định thường xuyên kiện toàn, đáp ứng tốt công việc chuyên môn Thường xuyên rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức hoạt động đơn vị - Thực tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo tổ chức, công dân Tăng cường giáo dục, kiểm tra trình cán cơng chức tiếp nhận giải hồ sơ, xử lý cán bộ, cơng chức cố tình vi phạm, khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích Thực nghiêm quy chế dân chủ quan, đơn vị Giải kịp thời khiếu nại công dân tổ chức việc thực không thủ tục cấp GCN QSDĐ gây tổn hại đến lợi ích nhà nước cơng dân Hiện nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện phần nâng cao Tuy nhiên, trình độ chưa đồng đều, cần tập trung nâng cao phẩm chất trị, đạo đức lối sống lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, công chức Dưới nội dung chủ yếu sau: + Trước hết cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức giữ gìn đồn kết trí đơn vị Bồi dưỡng xây dự cho họ lối sống trung thực, lời nói đơi với việc làm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách Để thực điều đơn vị cần mở rộng lớp đào tạo lý luận trị, học làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, để từ cán tiên nhận thấm nhuần lý tưởng cách mạng + Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao lực công tác đội ngũ cán công chức, viên chức Phịng Tài ngun - Mơi trường, Văn phịng Đăng ký đất đai, cán địa xã, thị trấn đảm bảo lực thực 85 nhiệm vụ Nếu cán yếu khâu cho đào tạo lại, tin học, đồ họa, công tác tổ chức, quản lý, điều hành đơn vị 1ãnh đạo Tổ chức sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cách tổ chức tập huấn làm thu hoạch, đạt yêu cầu cho tiếp tục cơng tác, khơng đạt u cầu tự đào tạo, nghiên cứu, học lại tổ chức sát hạch lại Cán phải tự cập nhật Văn bản, chế độ hính sách, quy định thay đổi hàng ngày, để tự nâng cao trình độ, giải nhanh, phải pháp luật, trình tự, thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Cán phải tiếp thu xây dựng văn minh công sở, củng cố niềm tin nhân dân vào Nhà nước vào cán bộ, Thường xuyên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khơng hồn thành kế hoạch, xử lý nghiêm trường hợp cán gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, cá nhân thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Coi trọng kênh đánh giá hài lòng người dân (trực tiếp, máy tự động, đơn kiến nghị…) để đánh mức độ hồn thành cơng việc hàng năm cán viên chức, nâng lương, thưởng, bổ nhiệm - Tạo điều kiện cho cán yên tâm công tác, gắn bó với quan, có trách nhiệm với cơng việc giao thông qua chế độ lương, thưởng, hoạt động ngoại khóa… Hàng năm tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, động viên cán gia đình gặp hồn cảnh khó khăn 3.5.7 Giải pháp về thái độ phục vụ tiếp nhận hoàn trả hồ sơ - Cho dù công tác nào, người cán tiếp dân phải thể tôn trọng nhiệt tình với cơng việc phục vụ nhân dân Do vậy, thái độ đội ngũ cán công chức thực nhiệm vụ quan trọng Thực tế phản ánh người dân người thực thi nhiệm vụ, cụ thể: chưa thật 86 làm tốt trách nhiệm người công chức với dân, cần phải nghiêm túc xem xét chấn chỉnh - Hiện nay, tình trạng trễ, sớm, quan liêu xảy nhiều cán công chức, ảnh hưởng đến thời gian giải cơng việc, lịng tin người dân Do đó, thực thi văn hóa cơng sở việc xây dựng lề lối ăn mặc, giải công việc, thái độ ứng xử văn hóa cán cơng chức với nhân dân vấn đề đặt - Để thực tốt văn hóa cơng sở, góp phần xây dựng hình ảnh quan văn hóa cách hiệu quả, phục vụ tốt nhân dân, cần xây dựng cung cách hành xử đội ngũ cán giao tiếp với công dân, tổ chức Đơn vị quy định rõ ràng, cụ thể có biện pháp, chế tài cán vi phạm quy tắc ứng xử cán bộ, viên chức công tác tiếp nhận trả hồ sơ cho người dân Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, công chức phải lịch sự, tôn trọng, thể thái độ nhã nhặn, văn minh, lịch sự, lắng nghe nhân dân trình bày ý kiến, nguyện vọng trả lời yêu cầu đáng nhân dân; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, thể chế, quy định liên quan đến giải công việc, thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, thực nhiệm vụ Đơn vị cần cấm uống rượu bia trước, làm việc, đeo thẻ cơng chức làm việc để góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa hoạt động máy quyền - Cần thực tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân kiểm tra, giảm sát, Có góp phần xây dựng hình ảnh người cán cơng chức “trung thành - tận tụy - sáng tạo” - Việc nâng cao nhận thức, thái độ phục vụ tiếp nhận hoàn trả hồ sơ cho 87 đội ngũ cán phải đặc biệt trọng, lẽ, cán người tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, hình ảnh, mặt quan mắt người dân Muốn có xã hội văn minh trước tiên cần có đội ngũ người CBCC văn minh ứng xử theo chuẩn mục đề Cơ quan chủ quản CBCC, mà Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn cần phải phát hành vi viên chức, người lao động có ứng xử không phù hợp để chỉnh nắn, giáo dục Kiên xử lý loại đội ngũ CBCC chậm sửa chữa, khắc phục khuyết điểm Người dân cần quan tâm, nêu cao trách nhiệm công dân, cử tri việc giám sát thực thi công vụ CBCC Kịp thời phản ánh, không ngại đấu tranh trước ứng xử thiếu chuẩn mực CBCC tới quan có thẩm quyền 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Kết đăng ký chuyển quyền cho thấy số lượng giao dịch giai đoạn 2017-2019 có hướng tăng từ 20% (năm 2018-2019) tới 80% (năm 2017-2018) Tỷ lệ hồ sơ thực xong đạt trung bình 85,35% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận Công tác giải hồ sơ cải thiện, số hồ sơ trả lại khách hàng hoàn thiện giảm dần năm, trung bình năm đạt mức 8,5% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ trích đo, trích lục có xu hướng tăng giai đoạn 2017-2019 sau có hệ thống đồ địa chính quy thành lập Kết đăng ký cấp đổi, cấp lại giai đoạn 2017-2019 có hướng tăng (năm 2019 tăng 4,36 lần so với 2017) gây áp lực tới đội ngũ chuyên viên điều kiện sở liệu đất đai chưa xây dựng đại đồng Tỷ lệ hồ sơ thực xong trung bình đạt 88,92% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ cịn lại khơng thực cấp thủ tục hành chưa hồn chỉnh, trả cho người dân hoàn thiện hồ sơ, người dân xin rút phần giải thời hạn Hình thức biến động chủ yếu chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại, đính sai sót, biến động diện tích, tờ, đất, địa Trong cơng tác đăng ký cấp đổi, cấp lại số hồ sơ nhận chuyển nhượng chiếm tới 42,06%, hồ sơ thừa kế chiếm 20,36%, hồ sơ tặng cho chiếm 14,74% hồ sơ cấp đổi, cấp lại khác chiếm 23,31% Tồn đọng cơng tác cấp đổi, cấp lại tình trạng người dân tự rút hồ sơ, không nộp thuế, phí, lệ phí hết thời gian hồn thiện hồ sơ người dân khơng thực hiện, tập trung vào hình thức chuyển nhượng (liên quan đến chênh lệch diện tích thực tế GCNQSDĐ) Một số 89 cán thực thi cơng vụ cịn yếu chuyên môn, chưa tận tâm với công việc Chưa thực hướng dẫn rõ ràng cho người dân trình thiết lập hồ sơ Có tình trạng cán ngâm hồ sơ kéo dài thời gian dẫn đến hạn giải quyết, gây lòng tin nhân dân Quy trình cấp GCN QSDĐ cơng khai, minh bạch, niêm yết song thực tế bước thực thủ tục đánh giá rườm rà, phức tạp người dân Thời gian giải hồ sơ công tác liên quan đến khiếu nại; xác nhận, hỏi đáp công tác cấp GCNQSDĐ chưa phù hợp chưa quy định rõ ràng, minh bạch (chiếm 55,82-64,54% tổng số hộ điều tra) Công tác giải khiếu nại UBND huyện chậm chưa thỏa đáng Thái độ phục vụ cán tiếp nhận lịch sự, thân thiện, tiếp nhận xử lý hồ sơ có tinh thần trách nhiệm cao (chiếm 81,39-83,14% người đồng ý) nhiên cịn tình trạng cán gây nhũng nhiễu, phiền hà giải thủ tục hành chính, việc phổ biến mức phí, lệ phí giải thủ tục cấp GCNQSDĐ chưa rõ ràng, khơng nêu xác số tiền phải nộp (chiếm 63,95 người trả lời) dẫn đến tình trạng người dân rút hồ sơ Giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ cần tập trung đầu tư đo đạc địa chính, xây dựng CSDL đất đai đồng bộ, đại; trọng bồi dưỡng chuyên môn nhân viên đăng ký đất đai, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vục nhân viên; sử dụng đánh giá hài lịng người dân tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành/năng lực cán thụ lý hồ sơ Phải niêm yết công khai, minh bạch, thủ tục hành chính, cơng tác giải đơn thư khiếu nại; bước số hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xử lý nghiêm khắc cán nhũng nhiễu người dân 90 KIẾN NGHỊ - Sở Tài nguyên Môi trường cần quan tâm công tác sở quản lý đất đai cấp Đồng thời rà sốt, xây dựng lại biên chế có sở bố trí đủ cán nhằm hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giao Một số xã có địa bàn rộng cần bố trí thêm cán địa cấp xã - Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai cần tập trung hoàn thiện tiêu đề ra, khắc phục tồn khó khăn trước để giải triệt để hồ sơ tồn đọng - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật phương tiện thông tin đại chúng địa phương, phổ biến sách Đảng Nhà nước vấn đề quản lý sử dụng đất đai 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 23/2014-TT/BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn, (2017,2018,2019) Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ huyện Lạc Sơn năm 2017, 2018, 2019) Doãn Hồng Nhung (2011) Chế định sở hữu đất đai qua thời kỳ giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đất đai Lê Ngọc Khoa (2008) Những khó khăn vướng mắc thực chủ trương Chính phủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất giải pháp thảo gỡ khó khan Tài liệu chuyên khảo, Cục Quản lý Cộng sản - Bộ Tài Nguyễn Bá Long (2007) Bài giảng “Quản lý hành nhà nước đất đai”, Trường đại học Lâm nghiệp Nguyễn Bá Long (2007) Bài giảng “Đăng kí thống kê đất đai”, Trường Đại học Lâm nghiệp Trần Quang Huy (2014) “Giám sát, tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai”, Tạp chí Luật học, (11), tr.21-32 Phịng Tài ngun Môi trường (2019) Báo cáo kết qủa thống kê, kiểm kê đất đai huyện Lạc Sơn năm 2019 Quốc hội, Luật Đất đai 2003, Nhà xuất Bộ Tư pháp 10.Quốc hội, Luật Đất đai 2013, Nhà xuất Bộ Tư pháp 11.Trần Luyện (2004) “Một số ý kiến đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tạp chí Ngân hàng, (10), tr.64-65 12.Nguyễn Thị Nga (2014) Thủ tục hành Luật Đất đai năm 2013”, Tạp chí Luật học, (11), tr.43-52 13.Phạm Hữu Nghị (2009) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên họ, tên vợ họ tên chồng: Một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (203), tr.50-53 92 14.Nguyễn Quang Thủy (2011) Nghiên cứu hài lòng người dân việc sử dụng dịch vụ hành cơng thành phố Kontum, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng 15.Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Sơn (2017, 2018, 2019) Các Báo cáo kết cơng tác tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, 2018, 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2017, 2018, 2019 Tài liệu Internet: www.hoabinh.gov.vn www.luanvan.co www.tailieu.vn http://tailieuso.udn.vn https://dangcongsan.vn/xa-hoi/cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-dat-hon97-36-547011.html 93 ... nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng. .. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình... ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có: a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH,

Từ khóa liên quan