0

BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ GIAI ĐOẠN 2030 2035

164 6 0
  • BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ GIAI ĐOẠN 2030  2035

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 22:58

q THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẾN NĂM 2030 Địa điểm Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội Tỷ lệ 110 000 Hà Nội, 062015 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 110 000 Địa điểm Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC HÀ NỘI XÁC NHẬN HỒ SƠ THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ, ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 110 000 ĐỊA ĐIỂM. BỘ XÂY DỰNG q VIUPVIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA Địa chỉ: số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (084.04)39760691 Fax: (084.04)39764339 THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẾN NĂM 2030 Địa điểm: Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội Tỷ lệ 1/10.000 Hà Nội, 06/2015 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/10.000 Địa điểm: Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC HÀ NỘI XÁC NHẬN HỒ SƠ THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ, ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/10.000 ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÙ HỢP VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2512/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÀ NỘI, NGÀY … THÁNG … NĂM ……… KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Bùi Mạnh Tiến CHỦ ĐẦU TƯ CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH ỦY BAN NHÂN DÂN VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ HUYỆN CHƯƠNG MỸ NÔNG THÔN QUỐC GIA CHỦ TỊCH VIỆN TRƯỞNG Vũ Trần Lâm Ngô Trung Hải Thuyết minh tổng hợp VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẾN NĂM 2030 , Tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch kiến trúc Cơ quan chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ Cơ quan tư vấn: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia - BXD Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiến trúc, Quy hoạch Hà Nội Viện trưởng: Ths.KTS Ngô Trung Hải Giám đốc trung tâm: Ths.KTS Trần Gia Lượng Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS Lê Hoàng Phương Chuyên gia nghiên cứu thiết kế: - Kiến trúc: Ths.KTS Phạm Hữu Hiếu KTS Nguyễn Việt Tiến KTS Vũ Tuấn An KTS Nguyễn Thị Minh - Kinh tế: CN kinh tế Nguyễn Văn Thắng - Giao thông: Ths.KS Phạm Trung Nghị - Chuẩn bị kỹ thuật: KS Nguyễn Sơn Tùng - Cấp điện: KS Võ Thanh Tùng - Thông tin liên lạc: KS Trương Thanh Tú - Cấp nước: Ths.KS Trương Quỳnh Phương - Thoát nước, VSMT, ĐMC: Ths.KS Hồng Đình Giáp Quản lý kỹ thuật: - Kiến trúc, kinh tế: Ths.KTS Nguyễn Thành Hưng - Giao thông, CBKT: Ths.KS Trần Văn Nhân - Cấp, thoát nước, VSMT: Ths.KS Vũ Tuấn Vinh - Cấp điện, TTLL: Ths.KS Đoàn Trọng Tuấn VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 MỤC LỤC 1.PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Lí cần thiết lập quy hoạch 1.2.Mục tiêu lập quy hoạch 1.3.Phạm vi lập quy hoạch 1.4.Quy mô thời hạn lập quy hoạch .9 1.4.1.Quy mô 1.4.2.Thời hạn lập quy hoạch 1.5.Các sở lập quy hoạch .9 1.5.1.Các văn pháp lý .9 1.5.2.Các tài liệu, số liệu, đồ 12 2.ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG 14 2.1.Vai trò vị huyện Chương Mỹ mối liên hệ vùng 14 2.2.Đặc điểm điều kiện tự nhiên .14 2.2.1.Địa hình 14 2.2.2.Khí hậu 15 2.2.3.Thủy văn 15 2.2.4.Tài nguyên 15 2.2.5.Cảnh quan 16 2.3.Đặc điểm trạng kinh tế - xã hội 16 2.4.1.Kinh tế - xã hội 16 2.4.2.Dân số, lao động 17 2.4.3.Quản lý phát triển đô thị 19 2.4.4.Xây dựng nông thôn .19 2.4.Hiện trạng sử dụng đất 20 2.5.Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 20 2.5.1.Giao thông 20 2.5.2.Chuẩn bị kỹ thuật 23 2.5.3.Cấp điện .26 2.5.4.Thông tin liên lạc 28 2.5.5.Cấp nước 30 2.5.6.Thu gom xử lý nước thải 32 2.5.7.Thu gom xử lý chất thải rắn 32 2.5.8.Quản lý nghĩa trang 33 2.6.Hiện trạng môi trường 33 2.7.Rà soát, đánh giá đồ án quy hoạch, dự án đầu tư 34 2.8.Đánh giá tổng hợp trạng 36 3.DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 38 3.1.Tầm nhìn mục tiêu quan điểm phát triển huyện .38 3.1.1.Tầm nhìn 38 3.1.2.Các mục tiêu chiến lược .38 3.1.3.Quan điểm phát triển huyện 38 3.2.Các tiền đề, nguồn lực phát triển 39 3.3.Các định hướng phát triển chung huyện .39 3.4.Dự báo phát triển 40 3.4.1.Cơ sở dự báo phát triển 40 3.4.2.Định hướng phát triển kinh tế xã hội toàn huyện 40 3.4.3.Dự báo dân số, lao động .41 3.4.4.Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai 43 3.5.Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 44 4.ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 47 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 4.1.Mơ hình phát triển .47 4.2 Định hướng phát triển không gian .47 4.2.1.Định hướng phát triển đô thị 52 4.2.2.Định hướng phát triển nông thôn 55 4.2.3.Không gian xanh 62 4.3.Thiết kế đô thị, cảnh quan 63 4.4.Quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội .64 4.4.1.Quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế .64 4.4.2.Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội 66 4.5.Định hướng quy hoạch sử dụng đất đai 69 4.5.1.Quan điểm sử dụng đất 69 4.5.2.Kế hoạch sử dụng đất đai .69 4.5.3.Biến động sử dụng đất theo giai đoạn 70 4.5.4.Cân sử dụng đất 72 4.6.Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 75 4.6.1.Giao thông 75 4.6.2.Chuẩn bị kỹ thuật 81 4.6.3.Cấp điện .85 4.6.4.Thông tin liên lạc 89 4.6.5.Cấp nước 92 4.6.6.Thu gom xử lý nước thải 96 4.6.7.Thu gom quản lý chất thải rắn 99 4.6.8 Quản lý nghĩa trang 101 4.6.9.Cắm mốc, giới đường đỏ, giới xây dựng .102 4.6.10.Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật .103 4.7.Đánh giá môi trường chiến lược .103 4.7.1.Mục tiêu tiêu môi trường thực quy hoạch .103 4.7.2 Sự phù hợp mục tiêu quy hoạch mục tiêu môi trường 104 4.7.3.Xu hướng diễn biến môi trường không thực quy hoạch 105 4.7.4.Dự báo tác động diễn biến môi trường thực quy hoạch 106 4.7.5.Các tác động cụ thể tới thành phần môi trường 108 4.7.6.Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường 111 5.QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU 114 5.1.Mục tiêu quy hoạch đợt đầu 114 5.2.Nội dung quy hoạch đợt đầu .114 5.2.1.Lộ trình thực .114 5.2.2.Định hướng phát triển không gian .114 5.2.3.Sử dụng đất đai 115 5.2.4.Giao thông 117 5.2.5.Chuẩn bị kỹ thuật .117 5.2.6.Cấp điện .118 5.2.7.Thông tin liên lạc .118 5.2.8.Cấp nước 119 5.2.9.Thoát nước thải 119 5.2.10 Quản lý chất thải rắn .119 5.2.11 Quản lý nghĩa trang 119 5.2.12 Bảo vệ môi trường 120 5.3.Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư .120 6.ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN 122 6.1.Yêu cầu chung 122 6.2.Yêu cầu quy hoạch kiến trúc 122 6.3.Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật 122 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 6.4.Yêu cầu bảo vệ môi trường 123 7.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .124 7.1.Kết luận .124 7.2.Kiến nghị 124 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí cần thiết lập quy hoạch Huyện Chương Mỹ nằm phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với quận Hà Đơng, huyện Hồi Đức, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình Huyện Chương Mỹ có diện tích tự nhiên 232,41 km², 32 đơn vị hành gồm: thị trấn (Chúc Sơn, Xuân Mai) 30 xã nông thôn Trên địa bàn huyện có tuyến đường Quốc lộ 6, Quốc lộ 21A qua động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Huyện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 Trên địa bàn huyện Chương Mỹ phát triển 01 đô thị vệ tinh Xuân Mai, 01 thị trấn sinh thái Chúc Sơn xã nông thôn nằm hành lang xanh dọc theo hành lang sông Đáy sơng Tích, tác động định đến định hướng phát triển huyện Chương Mỹ tương lai, tạo phát triển cân đô thị nông thôn, kết hợp với bảo vệ giá trị văn hóa, cảnh quan tự nhiên vùng nơng nghiệp suất cao Với đặc điểm điều kiện tự nhiên phong phú hấp dẫn, điều kiện kinh tế xã hội đa dạng với nhiều giá trị văn hóa lịch sử điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội cân bền vững Tuy nhiên, thực tiễn phát triển hệ thống sở hạ tầng nhiều yếu kém, thiếu quy hoạch định hướng chiến lược, cần phải có định hướng khai thác tiềm mực, đáp ứng phát triển chung Đặc biệt cần thiết phải có Quy hoạch chung xây dựng huyện làm sở gắn kết việc phát triển đô thị, hệ thống sở hạ tầng khung, triển khai chương trình nơng thơn quy hoạch chuyên ngành địa bàn huyện Chương Mỹ Thực triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND thành phố Hà Nội cho triển khai kế hoạch lập quy hoạch chung xây dựng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành nhằm xây dựng công cụ pháp lý đồng bộ, hữu hiệu cho công tác quản lý đầu tư xây dựng địa bàn toàn Thành phố, theo địa giới hành huyện Chương Mỹ, làm sở cho xây dựng kế hoạch, chương trình đầu tư cụ thể điều chỉnh tồn thực tiễn phát triển Với yêu cầu cụ thể trên, việc nghiên cứu lập Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 nhằm cụ thể hóa định hướng xác định đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000; xác định mục tiêu, dự báo phát triển, đề xuất phân vùng phát triển, định hướng phát triển không gian vùng, hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật làm tiền đề lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư phát triển địa bàn huyện Chương Mỹ cần thiết cấp bách VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 1.2 Mục tiêu lập quy hoạch - Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội huyện Chương Mỹ, quy hoạch chuyên ngành có liên quan yêu cầu quản lý phát triển kinh tế - xã hội văn hóa địa bàn huyện Chương Mỹ; - Làm sở để triển khai quy hoạch lập dự án đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện, cơng cụ kiểm sốt phát triển thị nông thôn - Làm sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai; Tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Đề xuất danh mục chương trình đầu tư dự án chiến lược; Kiểm soát phát triển quản lý đô thị; - Khai thác tiềm điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội nguồn lực người huyện Chương Mỹ cho việc phát triển kinh tế xã hội nói chung hoạt động xây dựng thị, nơng thơn nói riêng đảm bảo bền vững, ổn định trị, an ninh quốc phịng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, huyện; - Xây dựng định hướng phát triển không gian vùng huyện gắn kết với hệ thống sở hạ tầng đồng bộ, đại Thủ đô Hà Nội; - Đề xuất công cụ quản lý thực hiệu nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng thực tiễn phát triển; - Làm sở pháp lý cho công tác quản lý phát triển đô thị nông thôn; triển khai lập quy hoạch lập dự án đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện; - Xác định tiêu đất đai, quy mô dân số khu vực phát triển đô thị nông thôn hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 1.3 Phạm vi lập quy hoạch Tồn địa giới hành huyện Chương Mỹ bao gồm 02 thị trấn: Chúc Sơn, Xuân Mai 30 xã nông thôn: Phụng Châu, Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Thủy Xuân Tiên, Thanh Bình, Trường n, Ngọc Hịa, Thụy Hương, Đại Yên, Trung Hòa, Tốt Động, Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Quảng Bị, Hợp Đồng, Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ, Đồng Phú, Hồng Phong, Trần Phú, Đồng Lạc, Hịa Chính, Phú Nam An Quy mô lập quy hoạch khoảng 232,41 km² giới hạn cụ thể sau: - Phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; - Phía Đơng giáp quận Hà Đơng, huyện Thanh Oai; - Phía Nam giáp huyện Ứng Hịa, huyện Mỹ Đức; - Phía Tây giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình; VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 1.4 Quy mô thời hạn lập quy hoạch 1.4.1 Quy mô Quy mơ nghiên cứu lập quy hoạch tồn huyện Chương Mỹ với diện tích tự nhiên: khoảng 232,41 km² (theo thống kê đất đai thời điểm 1/1/2013) Dân số trạng 301.157 người (số liệu thống kê năm 2012) 1.4.2 Thời hạn lập quy hoạch - Giai đoạn ngắn hạn: đến 2020 - Giai đoạn dài hạn: đến năm 2030 - Tầm nhìn đến năm 2050 1.5 Các sở lập quy hoạch 1.5.1 Các văn pháp lý - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội; - Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012 Quốc hội; - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 Quốc hội; - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Chính phủ Quy hoạch xây dựng; - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; - Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quản lý khơng gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; - Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quản lý khơng gian xây dựng ngầm đô thị; - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 Chính phủ Quản lý đầu tư phát triển đô thị; - Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013; - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt & quản lý quy hoạch xây dựng; - Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 Bộ Xây dựng quy định hồ sơ loại quy hoạch đô thị; - Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; - Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 20/09/2009 Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng nông thôn; - Quyết định 130/ QĐ-TTg ngày 23/01/2015 Thủ tướng Chính phủ biện VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 pháp, lộ trình di dời việc sử dụng quỹ đất sau di dời sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, sở giao dục đại học, sở giáo dục nghề nghiệp quan, đơn vị khu vực nội thành Hà Nội; - Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch xây dựng; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng; - Quyết định số 1259/QĐ-CP ngày 26/7/2011 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị địa bàn thành phố Hà Nội - Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030; - Nghị số 06/NQ-CP ngày 9/1/2013 Chính phủ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ (2011-2015) thành phố Hà Nội - Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 UBND thành phố Hà Nội việc Kế hoạch triển khai thực Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011- 2015; - Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 UBND thành phố Hà Nội việc ban hành danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 danh mục quy hoạch lập năm 2012; - Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 21/10/ 2011 Thủ tướng Chính phủ việc xác định địa giới hành thành phố Hà Nội tỉnh Hịa Bình bảy khu vực chồng lấn lịch sử để lại; - Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 7/6/2012 UBND thành phố Hà Nội việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn, đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000; - Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 UBND thành phố Hà Nội việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Xuân Mai, Tỷ lệ 1/10.000 ; - Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phịng chống lũ sơng Hồng sơng Thái Bình - Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Thành phố Hà Nội VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 10 STT Tên Đồ án quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Địa điểm (xã, phường) 35 TĐC Đồng Giải Xã Tiên Phương 36 TĐC Đồng Tầu - Thôn Đồi 37 Đơn vị, tổ chức chủ đầu tư Quy mô (ha) Mức độ triển khai Kiến nghị điều chỉnh Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai Xã Đông Phương Yên 4.5 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai TĐC Đìa Chuối - Thơn Thanh Trì hồ Cổ Ngựa - Yên Kiện Xã Đông Sơn 4.5 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 38 TĐC Đồng Chằm - Đồng Vai DT Xuân Mai 30 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 39 Công ty xây dựng tổng hợp 68 Thủy Xuân Tiên 3.9 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 40 TĐC khoảng 19 Chúc Sơn 19 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 41 Đất đấu giá Đông Cua Đông Sơn 1.4 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 42 Hạ tầng tái định cư cầu Văn Phương Văn Võ Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 43 TDC khoảng 19ha 44 TĐC hồ Đông Xương 45 Dự án Sky Lake Golf and Resort Club khu vực hồ Văn Sơn Chúc Sơn Cty TNHH DK ENC Việt Nam Trung tâm phật giáo Thủ đô Tiên Phương Phụng Châu 47 Khu dịch vụ du lịch Phú Cường Tân Tiến 48 Khu du lịch sinh thái hồ Hải Đại Yên 46 Cty TNHH khí Phú Cường VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 19 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai, phù hợp với QHC Chúc Sơn 10.08 Giới thiệu địa điểm Hủy bỏ dự án, thu hồi văn pháp lý 179 Đang triển khai đầu tư Tiếp tục triển khai 120 Giới thiệu địa điểm Điều chỉnh vị trí theo quy hoạch chung Chúc Sơn 18.81 Quy hoạch chi tiết Tiếp tục triển khai 1/500 50 Giới thiệu địa điểm 150 Tiếp tục triển khai STT Tên Đồ án quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Địa điểm (xã, phường) Đơn vị, tổ chức chủ đầu tư Quy mô (ha) Mức độ triển khai Kiến nghị điều chỉnh Vân 49 Khu du lịch sinh thái hồ Hạnh Tiên 50 Nông nghiệp sinh thái Hồng Xuân Mai Lân 51 Tân Tiến Dự án đầu tư xây dựng trang Mỹ Lương Hữu Văn trại chăn ni bị sữa thuỷ sản Công ty TNHH thành viên nông nghiệp công nghệ cao DIA 50 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 3.7 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 91 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 52 Cụm CN Đông Sơn Thuỷ Xuân Tiên 4.8 Dự án mở rộng Tiếp tục triển khai 53 Mở rộng cụm CN Ngọc Sơn Chúc Sơn 60 Chủ trương mở rộng Tiếp tục triển khai theo QHC Chúc Sơn 54 Khu SX VLXD xã Ngọc Hịa Ngọc Hồ 30 Chủ trương mở rộng Không triển khai tiếp 55 Khu SX VLXD xã Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ 30 Chủ trương mở rộng Không triển khai tiếp 56 Cụm công nghiệp Làng nghề Thụy Hương Thụy Hương 10 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai 57 58 Cụm CN Đại Yên - Hợp Đồng Đại Yên Đồng Cụm CN Lam Điền Lam Điền Cụm CN Đông Phương Yên Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trường Yên Cụm CN Ngọc Hoà Ngọc Hoà KCN Nam Tiến Xuân Thuỷ 59 60 61 Xuân Hợp Dự án mở rộng 10 Đang đầu tư xây dựng 70.3 Chủ trương đầu tư UBND Chương Mỹ Huyện 10 Chủ trương mở rộng Tiên, Cty TNHH An Quý 193 Chủ trương mở rộng VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 151 Tiếp tục triển khai Tiếp tục triển khai Tiếp tục triển khai Không triển khai Tiếp tục triển khai theo QHC Xuân STT Tên Đồ án quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Địa điểm (xã, phường) Đơn vị, tổ chức chủ đầu tư Quy mô (ha) Mức độ triển khai Nam Phương Tiến, Hưng Tân Tiến 62 65 Mai Khu CN Miếu Môn Miếu Môn 600 Chủ trương đầu tư Giảm quy mô xuống 37ha Khu Công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng (bao gồm giai đoạn I) Phú Nghĩa Liên danh Cty CP phát triển CN Phú Mỹ Cty CPTM XD Thăng Long 170 Chủ trương đầu tư Không triển khai Cụm CN Hịa Chính Hịa Chính Cụm CN Biên Giang Biên Giang Đông Khu sản xuất KD Phụng Châu Phụng Châu 63 64 Hà 40 Chủ trương đầu tư Tiếp tục triển khai gắn với Cụm đổi Hịa Chính 25 Dự án hoạt động Chuyển đổi theo quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn 21.31 Chủ trương đầu tư 66 67 Dự án mở rộng đường Quốc lộ Bộ GTVT 68 Dự án đường trục kinh tế Bắc Nam Tập đoàn Cường 69 Trạm biến áp 110KVA KCN Phú Nghĩa Hệ thống cấp nước từ Sông Đà 70 Kiến nghị điều chỉnh Không triển khai tiếp, bước chuyển đổi sở hữu theo QHC Chúc Sơn Dự án đầu tư Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư Điều chỉnh quy mơ hướng tuyến Cơng ty Tập đồn Phú Mỹ Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai Công ty Xuân Mai Dự án đầu tư Tiếp tục triển khai Nam MTĐT 71 Bãi rác thôn Đồng Ké Trần Phú - 24 Chủ trương đầu tư Tiếp tục triển khai 72 Nơi trú ẩn Bộ tư lệnh Thủ Đô Nam Phương Tiến - 250 Giới thiệu địa điểm Tiếp tục triển khai VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 152 Ghi chú: - Đối với dự án triển khai đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch bước chuyển đổi theo quy hoạch dài hạn - Đối với dự án phê duyệt quy hoạch, dự án cần rà soát lại vị trí, quy mơ đầu tư giải pháp thiết kế phù hợp với định hướng quy hoạch chung tiêu chí sinh thái - Đối với dự án giai đoạn giới thiệu địa điểm, chủ trương đầu tư cần giới thiệu lại địa điểm quy mô để phù hợp với quy hoạch chung quy hoạch phân khu VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 153 Phụ lục 10: Bản đồ rà soát dự án đồ án VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 154 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 155 Phụ lục 11: Bản đồ đánh giá mức độ triển khai đồ án, dự án VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 156 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 157 Phụ lục 12: Kiến nghị điều chỉnh, triển khai tiếp đồ án, dự án VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 158 Phụ lục 13: Rà soát quy hoạch nông thôn STT Danh mục Tổng Diện tích (ha) Dân số Dân số năm 2011 năm 2020 (người) (người) 23,240.92 301,157 Kiến nghị Thị trấn Chúc Sơn 487.09 12,077 - Quản lý theo QHC thị trấn sinh thái Chúc Sơn Thị trấn Xuân Mai 1,05188 24,297 - Quản lý theo QHC Đô thị vệ tinh Xuân Mai Xã Thụy Hương 519.48 8,252 Xã Lam Điền 811.09 10,349 Xã Hoàng Diệu 805.36 9,446 Xã Thượng Vực 479.16 6,206 Xã Văn Võ 451.69 8,248 Xã Phú Nam An 337.35 4,051 Xã Hịa Chính 468.03 6,452 10 Xã Đồng Phú 362.44 6,124 11 Xã Hồng Phong 318.87 4,417 12 Xã Quảng Bị 717.50 11,395 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 10,400 - Điều chỉnh phía Bắc xã theo QHC TTST Chúc Sơn - Điều chỉnh bổ sung tuyến đường kết nối Đông - Tây từ đường HCM sang xã huyện Thanh Oai; - Bổ sung tuyến đê theo QH Lũ Đê điều hệ thống sông Đáy (theo PA Bộ NN&PTNT trình TTCP phê duyệt) - Điều chỉnh tuyến đường (Huyện lộ) HL qua xã kết nối sang sang huyện Thanh Oai 11,486 - Bổ sung tuyến đê theo QH Lũ Đê điều hệ thống sông Đáy - Điều chỉnh tuyến đường HL qua xã kết nối sang sang huyện Thanh Oai 7,605 - Bổ sung tuyến đê theo QH Lũ đê điều hệ thống sông Đáy - Điều chỉnh tuyến đường HL qua xã kết nối sang sang huyện Thanh 9,177 Oai - Bổ sung tuyến đê theo QH Lũ đê điều hệ thống sông Đáy - Điều chỉnh bổ sung thêm chức CCN Hòa Chính thành Cụm đổi 7,594 (theo QHC Huyện) - Bổ sung hành lang bảo vệ theo dự án "Tiếp nước, cải tạo khơi phục Sơng Tích" qua địa phận xã - Bổ sung hành lang bảo vệ theo dự án "Tiếp nước, cải tạo khơi phục Sơng 5,526 Tích" qua địa phận xã - Điều chỉnh bổ sung thêm Cụm đổi Quảng Bị (trong đó: Chợ đầu mối, 14,000 Trung tâm TDTT, Trường đào tạo nghề, Bến xe) 159 STT Danh mục Diện tích (ha) Dân số Dân số năm 2011 năm 2020 (người) (người) 13 Xã Hợp Đồng 446.15 6,269 14 Xã Đại Yên 435.81 5,375 15 Xã Ngọc Hòa 564.59 7,230 16 Xã Phụng Châu 686.80 11,361 17 Xã Tiên Phương 736.01 14,424 18 Xã Phú Nghĩa 821.39 10,256 19 Xã Trường Yên 589.39 10,517 20 Xã Trung Hòa 595.44 9,620 21 Xã Tốt Động 843.54 12,769 22 Xã Đông Phương Yên 628.23 10,176 23 Xã Đơng Sơn 718.11 9,341 24 Xã Thanh Bình 451.26 6,240 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 Kiến nghị - Vi chỉnh hướng tuyến trục Bắc - Nam - Vi chỉnh hướng tuyến Chúc Sơn - Quan Sơn - Bổ sung tuyến đường HL kết nối Đông - Tây từ Xuân Mai Kim Bài 7,032 - Vi chỉnh hướng tuyến trục Bắc - Nam; 6,926 - Vi chỉnh hướng tuyến trục Bắc - Nam; 9,436 - Điều chỉnh theo QHC TTST Chúc Sơn 11,602 - Điều chỉnh theo QHC TTST Chúc Sơn 17,110 - Điều chỉnh theo QHC TTST Chúc Sơn 12,277 - Điều chỉnh theo QHC TTST Chúc Sơn 13,000 - Điều chỉnh không phát triển mở rộng KCN Phú Nghĩa - Điều chỉnh không phát triển Điểm công nghiệp nhỏ lẻ xã - Bổ sung hành lang bảo vệ theo dự án "Tiếp nước, cải tạo khôi phục 11,492 Sơng Tích" qua địa phận xã - Bổ sung hành lang bảo vệ theo dự án "Tiếp nước, cải tạo khơi phục Sơng Tích" qua địa phận xã; 14,604 - Bổ sung đường kết nối từ đường HCM sang huyện Thanh Oai - Điều chỉnh bỏ hướng tuyến đường Chúc Sơn - Quan Sơn qua địa bàn xã - Điều chỉnh không phát triển khu đô thị Nam Cường (khu đô thị Chương Mỹ) địa bàn xã 11,530 - Bổ sung Cụm đổi Đông Phương Yên (bao gồm: Trường đào tào nghề, hỗ trợ du lịch làng nghề,…) - Điều chỉnh không phát triển khu đô thị Nam Cường (khu đô thị Chương Mỹ) địa bàn xã Không phát triển dự án BOT đường QL6 14,000 - Bổ sung hành lang bảo vệ theo dự án "Tiếp nước, cải tạo khôi phục Sông Tích" qua địa phận xã - Rà sốt tính chất, chức khu du lịch sinh thái Chằm Cháy, 7,725 160 STT Danh mục Diện tích (ha) Dân số Dân số năm 2011 năm 2020 (người) (người) 25 Xã Thủy Xuân Tiên 1,191.74 15,732 26 Xã Tân Tiến 1,270.88 9,964 27 Xã Nam Phương Tiến 2,008.96 9,448 28 Xã Hoàng Văn Thụ 1,097.03 12,174 29 Xã Hữu Văn 542.72 8,412 30 Xã Mỹ Lương 712.48 7,649 31 Xã Trần Phú 1,610.56 8,002 32 Xã Đồng Lạc 459.19 4,884 Kiến nghị Trường Trung cấp Giao thông theo định hướng QH ngành - Bổ sung hành lang bảo vệ theo dự án "Tiếp nước, cải tạo khơi phục Sơng Tích" qua địa phận xã 18,000 - Điều chỉnh theo QHC ĐTVT Xuân Mai 11,800 - Điều chỉnh theo QHC ĐTVT Xuân Mai 11,699 14,340 9,278 9,959 11,000 5,805 - Điều chỉnh theo QHC ĐTVT Xuân Mai Điều chỉnh theo QHC ĐTVT Xuân Mai Điều chỉnh bổ sung Cụm đổi Hữu Văn (trong đó: Điểm giết mổ tập trung (theo QH ngành), Trường đào tạo nghề,…) Điều chỉnh bổ sung đường Xuân Mai - Kim Bài Vi chỉnh hướng tuyến Chúc Sơn - Quan Sơn Điều chỉnh bổ sung khu vực xây dựng Nghĩa trang tập trung Bãi rác Đồng Ké Vi chỉnh hướng tuyến Chúc Sơn - Quan Sơn Tiếp tục triển khai, điều chỉnh Ghi chú: - Các xã có phần diện tích tồn nằm phạm vi quy hoạch thị trấn sinh thái Chúc Sơn đô thị vệ tinh Xuân Mai cần phải điều chỉnh cập nhật lại đồ án nêu - Các xã có sở hạ tầng xã hội trung tâm xã tiếp tục đầu tư theo quy hoạch dự án duyệt - Các sở sản xuất dịch vụ cần kiểm tra lại quy mô chức ngành nghề phù hợp với tiêu chí sinh thái, phát triển bền vững - Cần xem xét lại phương án đầu tư khu đất đấu giá, đất dãn dân, đất dịch vụ theo vị trí cụ thể để đảm bảo yêu cầu quản lý không gian xây dựng vùng nông thôn - Các sở hạ tầng cấp thành phố cập nhật theo quy hoạch chuyên ngành duyệt VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 161 Phụ lục 14: Rà soát đồ án quy hoạch 30 xã nông thôn thị trấn VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 162 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 163 VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến năm 2030 164 ... UBND thành phố Hà Nội cho triển khai kế hoạch lập quy hoạch chung xây dựng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành nhằm xây dựng công cụ pháp... tiền đề lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư phát triển địa bàn huyện Chương Mỹ cần thiết cấp bách VIUP: Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 1.2 Mục... kiến đồ án Quy hoạch chung huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; - Công văn số 8102/BQP-TM ngày 11/10/2013 Bộ Quốc phịng việc góp ý đồ án Quy hoạch chung huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ GIAI ĐOẠN 2030 2035,

Từ khóa liên quan