0

Quy định của pháp luật về người phiên dịch Thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

17 12 0
  • Quy định của pháp luật về người phiên dịch  Thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 22:14

MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 3 1 Tình hình cấp thiết của việc nghiên cứu 3 2 Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu 3 3 Cơ cấu của bài báo cáo 3 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 4 VỀ NGƯỜI PHIÊN DỊCH 4 1 Người phiên dịch trong Luật Tố tụng dân sự 4 2 Người phiên dịch trong Luật Tố tụng hình sự 4 3 Người phiên dịch trong Luật Công chứng 5 CHƯƠNG II CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHIÊN DỊCH 7 1 Quy định đối với người phiên dịch nói 7 2 Quy định đối với Cộng tác viên. MỤC LỤC A - MỞ ĐẦU Tình hình cấp thiết việc nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu .3 Cơ cấu báo cáo .3 Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGƯỜI PHIÊN DỊCH Người phiên dịch Luật Tố tụng dân Người phiên dịch Luật Tố tụng hình Người phiên dịch Luật Công chứng: .5 CHƯƠNG II CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHIÊN DỊCH Quy định người phiên dịch nói Quy định Cộng tác viên dịch CHƯƠNG III: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH NGƯỜI PHIÊN DỊCH Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 14 C - KẾT LUẬN 17 A - MỞ ĐẦU Tình hình cấp thiết việc nghiên cứu Việt Nam trình hội nhập, phát triển giao lưu mạnh mẽ với không với hầu hết quốc gia giới Từ đó, việc phát sinh có nhiều giao dịch, hợp đồng hoạt động có liên quan đến người nước ngồi điều khơng thể tránh khỏi Vây trường hợp người nước ngoài, người dân tộc thiểu số không thông thạo Tiếng Việt phát sinh giao dịch cần phải cơng chứng cần phải giải nào? Trên thực tế, xu hướng cần có người phiên dịch dịch có tiếng nước ngồi hợp đồng, giao dịch có người u cầu cơng chứng khơng thành thạo Tiếng Việt lớn Tuy nhiên, quy định pháp luật điều chỉnh nội dung lại chưa nhiều, chủ yếu quy định “Luật công chứng năm 2014” Để nghiên cứu kỹ vấn đề này em xin chọn đề tài “ Quy định pháp luật người phiên dịch - Thực tiễn thực kiến nghị hoàn thiện pháp luật” Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu đề tài thơng qua việc đánh giá, phân tích quy định Luật công chứng văn quy phạm pháp luật có liên quan đến người phiên dịch để hiểu khái niệm, quy định pháp luật liên quan đến người phiên dịch nói chung người phiên dịch lĩnh vực cơng chứng nói riêng Đồng thời nhận định vấn đề pháp luật quy định cịn bất cập để đóng góp số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích em tập trung vào nhiệm vụ sau: + Phân tích quy định pháp luật nói chung Luật cơng chứng năm 2014 có liên quan đến người phiên dịch Liệu có phải có chủ thể “người phiên dịch”? Nếu có nhiều chủ thể “người phiên dịch chủ thể có đặc điểm gì? + Đánh giá thực trạng, áp dụng pháp luật từ phân tích điểm chưa hồn thiện hệ thống pháp luật + Đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài quy định pháp luật Công chứng năm 2014 văn pháp luật chuyên ngành văn hướng dẫn thi hành có liên quan đến người phiên dịch Cơ cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo gồm 03 chương sau: Chương 1: Quy định chung pháp luật Việt Nam người phiên dịch Chương 2: Quy định pháp luật cộng tác viên phiên dịch tổ chức hành nghề công chứng Chương 3: Thực trạng giải pháp hoàn thiện quy định liên quan đến người phiên dịch B - NỘI DUNG Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGƯỜI PHIÊN DỊCH Người phiên dịch Luật Tố tụng dân Điều 81 Bộ luật Tố tụng dân 2015 quy định: Người phiên dịch người có khả dịch từ ngơn ngữ khác tiếng Việt ngược lại trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng tiếng Việt Người phiên dịch bên đương lựa chọn bên đương thỏa thuận lựa chọn Tòa án chấp nhận Tòa án yêu cầu để phiên dịch Người biết chữ người khuyết tật nhìn biết nghe, nói ngơn ngữ, ký hiệu người khuyết tật nghe, nói coi người phiên dịch Trường hợp có người đại diện người thân thích người khuyết tật nhìn người khuyết tật nghe, nói biết chữ, ngơn ngữ, ký hiệu người khuyết tật người đại diện người thân thích Tòa án chấp nhận làm người phiên dịch cho người khuyết tật đó.” Từ khái niệm nêu trên, rút số đặc điểm người phiên dịch luật tố tụng dân sau: - Người phiên dịch người có khả dịch ngơn ngữ khácra tiếng Việt ngược lại - Được bên đương lựa chọn bên đương thỏa thuận lựa chọn Tòa án chấp nhận Tòa án yêu cầu (Tòa định) - Người biết chữ người khuyết tật nhìn biết nghe, nói ngơn ngữ, ký hiệu người khuyết tật nghe, nói coi người phiên dịch Người phiên dịch Luật Tố tụng hình Khoản Điều 70 Bộ luật tố tụng hình quy định: “Người phiên dịch, người dịch thuật người có khả phiên dịch, dịch thuật quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu trường hợp có người tham gia tố tụng khơng sử dụng tiếng Việt có tài liệu tố tụng tiếng Việt.” Như vậy, Ngồi “Người phiên dịch”, Bộ luật tố tụng hình có ghi nhận thêm chủ thể khác “người dịch thuật” Hai chủ thể thường kèm với quy định liên quan Bộ luật Tố tụng hình có đặc điểm khác biệt Người phiên dịch Luật Công chứng: Trong Luật Công chứng, ta thấy xuất rõ ràng 02 (hai) chủ thể ghi nhận “Người phiên dịch” Các chủ thể có nhiều điểm tương đồng, lại có nhiều đặc điểm khác biệt nhau, cụ thể sau: * Chủ thể Người phiên dịch thứ nhất: Khoản Điều 47 Luật Công Chứng năm 2014 quy định: “Trường hợp người yêu cầu công chứng khơng thơng thạo tiếng Việt họ phải có người phiên dịch Người phiên dịch phải người từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ, thông thạo tiếng Việt ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng sử dụng Người phiên dịch người yêu cầu công chứng mời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc phiên dịch mình.” Đó quy định việc cơng chứng Cịn hoạt động chứng thực người phiên dịch quy định tương tự, cụ thể: Điều 11 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định: “Tiếng nói chữ viết dùng chứng thực hợp đồng, giao dịch tiếng Việt Trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt phải có người phiên dịch” Đồng thời, khoản Điều 22 Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định: “Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch khơng thơng thạo tiếng Việt phải có người phiên dịch Người phiên dịch phải người có lực hành vi dân đầy đủ theo quy định pháp luật, thông thạo tiếng Việt ngôn ngữ mà người yêu cầu chứng thực sử dụng Người phiên dịch người yêu cầu chứng thực mời quan thực chứng thực định Thù lao phiên dịch người yêu cầu chứng thực trả.” Như vậy, nhìn nhận chủ thể “Người phiên dịch thứ nhất” có số đặc điểm sau: - Người phiên dịch gắn với vào hoạt động công chứng/chứng thực hợp đồng, giao dịch Người phiên dịch mang tính chất bắt buộc trường hợp người yêu cầu công chứng/chứng thực không thông thạo tiếng Việt - Việc phiên dịch nằm chứng kiến công chứng viên chứng nhận hợp đồng - Yêu cầu người phiên dịch tương đối đơn giản: có lực hành vi dân đầy đủ theo quy định pháp luật thông thạo tiếng Việt ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng/chứng thực sử dụng - Người phiên dịch người yêu cầu công chứng mời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc phiên dịch * Chủ thể “Người phiên dịch thứ hai”: Khoản Điều 61 Luật công chứng năm 2014 quy định: “Việc dịch giấy tờ, văn từ tiếng Việt sang tiếng nước từ tiếng nước sang tiếng Việt để công chứng phải người phiên dịch cộng tác viên tổ chức hành nghề công chứng thực Cộng tác viên phải người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngồi Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm tổ chức hành nghề công chứng tính xác, phù hợp nội dung dịch thực hiện.” Khoản Điều 22 Thơng tư 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 quy định: “Cộng tác viên phiên dịch tổ chức hành nghề công chứng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định khoản Điều 61 Luật Công chứng Trong trường hợp cộng tác viên phiên dịch đăng ký chữ ký mẫu tổ chức hành nghề cơng chứng mà làm cộng tác viên ký trước vào dịch; cơng chứng viên phải đối chiếu chữ ký cộng tác viên phiên dịch với chữ ký mẫu trước ghi lời chứng ký vào trang dịch” Như vậy, chủ thể “Người phiên dịch thứ hai” quy định chặt chẽ có số đặc điểm khác biệt với người phiên dịch thứ sau: - Người phiên dịch tham gia vào hoạt động dịch thuật giấy tờ, văn không bắt buộc phải gắn với hợp đồng, giao dịch - Việc phiên dịch thực ngồi chứng kiện công chứng viên - Yêu cầu người phiên dịch chặt chẽ hơn: Người phiên dịch phải người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đại học khác mà thơng thạo thứ tiếng nước ngồi - Người phiên dịch phải ký hợp đồng cộng tác viên với tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm tổ chức hành nghề công chứng tính xác, phù hợp nội dung dịch thực Theo nhận định trên, ta thấy, tên gọi “Người phiên dịch” luật công chứng phân biệt hai chủ thể khác với đặc điểm yêu cầu Người phiên dịch khác Dưới đây, để dễ dàng theo dõi, xin tạm phân chia: + “Người phiên dịch thứ nhất” “NGƯỜI PHIÊN DỊCH NÓI” + “Người phiên dịch thứ hai” “CỘNG TÁC VIÊN DỊCH” CHƯƠNG II CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHIÊN DỊCH Quy định người phiên dịch nói Điều 48 Luật công chứng quy định: “1 Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên … Việc điểm thay việc ký trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký khuyết tật ký Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; khơng điểm ngón trỏ phải điểm ngón trỏ trái; trường hợp khơng thể điểm hai ngón trỏ điểm ngón khác phải ghi rõ việc điểm ngón nào, bàn tay nào.” Điều 36 nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 quy định: “Trường hợp phải phiên dịch người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, xác nội dung hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực ký vào trang hợp đồng với tư cách người phiên dịch.” Có thể thấy, yêu cầu pháp luật người phiên dịch nói đơn giản Thậm chí trường hợp ký khuyết tật ký trở thành người phiên dịch nói Ngồi quy định dẫn chiếu, Luật cơng chứng có điều khoản quy định riêng người phiên dịch nói mà hầu hết nằm điều khoản quy định Người phiên dịch nói chung: Ví dụ: Nghiêm cấm người làm chứng, người phiên dịch có hành vi gian dối, khơng trung thực (Điểm c, khoản điều Luật công chứng) Quy định Cộng tác viên dịch Trái với Người phiên dịch nói, Quy định Cộng tác viên dịch luật công chứng đầy đủ chặt chẽ a/ Quy định điều kiện, tiêu chuẩn trở thành cộng tác viên phiên dịch luật công chứng: Căn Khoản Điều 61 Luật công chứng 2015, Điều 27 nghị định 23/2015/NĐCP ngày 16/2/2015 Điều 16 thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020, tiêu chuẩn cộng tác viên dịch thuật phải đáp ứng yêu cầu sau: - Có lực hành vi dân đầy đủ theo quy định pháp luật - Có cử nhân ngoại ngữ trở lên thứ tiếng nước cần dịch có tốt nghiệp đại học trở lên thứ tiếng nước cần dịch Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch cử nhân ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học theo quy định Khoản phải thơng thạo ngơn ngữ cần dịch Trường hợp có đại học trở lên chuyên ngành khác học thứ tiếng nước ngồi cần dịch người dịch cần xuất trình thêm bảng điểm giấy tờ để chứng minh ngơn ngữ học b/ Ngồi ra, để trở thành cộng tác viên phiên dịch tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề công chứng người có nhu cầu trở thành cộng tác viên phiên dịch cần phải thực thủ tục sau: Ký hợp đồng với cộng tác viên phiên dịch, xác định rõ trách nhiệm cộng tác viên nội dung, chất lượng dịch, thù lao, quyền nghĩa vụ bên Thông báo văn cho Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động danh sách cộng tác viên phiên dịch chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với cộng tác viên Niêm yết công khai danh sách cộng tác viên phiên dịch trụ sở tổ chức hành nghề cơng chứng c/ Quy trình chứng nhận dịch: - Cơng chứng viên tiếp nhận giấy tờ, văn cần dịch, kiểm tra giao cho người phiên dịch cộng tác viên tổ chức thực Người phiên dịch phải ký vào trang dịch trước công chứng viên ghi lời chứng ký vào trang dịch - Từng trang dịch phải đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía bên phải; dịch phải đính kèm với đóng dấu giáp lai - Lời chứng công chứng viên dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký dịch chữ ký người phiên dịch; chứng nhận nội dung dịch xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký cơng chứng viên đóng dấu tổ chức hành nghề cơng chứng - Trong trường hợp cộng tác viên phiên dịch đăng ký chữ ký mẫu tổ chức hành nghề công chứng mà làm cộng tác viên ký trước vào dịch; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký cộng tác viên phiên dịch với chữ ký mẫu trước ghi lời chứng ký vào trang dịch (Khoản Điều 22 Thông tư số 01/2021/TT-BTP) d/ Quyền nghĩa vụ cộng tác viên phiên dịch (Khoản Điều 22 Thông tư 01/2021/TT-BTP): - Nhận thù lao phiên dịch theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng; - Chịu trách nhiệm tính xác, phù hợp nội dung dịch thực hiện; - Hồn trả số tiền mà tổ chức hành nghề công chứng bồi thường thiệt hại lỗi gây theo quy định Điều 38 Luật Công chứng; - Chấp hành quy định pháp luật dịch thuật, nội quy làm việc tổ chức hành nghề công chứng; - Các quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng theo quy định pháp luật Quyền nghĩa vụ cộng tác viên phiên dịch quy định cụ thể Cộng tác viên nhận thù lao tương xứng với nội dung dịch mà thực Đặc biệt pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm phải dịch nội dung dịch khách quan, xác, trung thực phù hợp với dịch Ngoài cộng tác viên phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền định cho tổ chức công chứng gây thiệt hại cho người bị hại Quy định cụ thể chi tiết tảng pháp lý để cộng tác viên dịch nhận thấy tầm quan trọng trách nhiệm dịch Cộng tác viên phải tuân thủ theo nội quy làm việc tổ chức hành nghề công chứng quy định khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng theo quy định pháp luật CHƯƠNG III: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH NGƯỜI PHIÊN DỊCH Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Có thể thấy, nước ta trình hội nhập nhiều lĩnh vực với giới khu vực Việc đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nước ngoài, cá nhân nước nhập cảnh cư trú Việt Nam ngày nhiều Từ dẫn đến hợp đồng, giao dịch liên có chủ thể tham gia người nước việc công chứng dịch xuất với tần số ngày lớn Việc phát triển vừa hội đồng thời thách thức công chứng viên hành nghề công chứng Bên cạnh đó, người dân tộc thiểu số, việc thông thạo tiếng Việt vấn đề cần quan tâm công chứng viên thực thủ tục công chứng Luật công chứng 2014 văn hướng dẫn liên quan có quy định để giải vấn đề người phiên dịch Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật công chứng liên quan đến người phiên dịch kể đến sau: Đối với người phiên dịch nói Như phân tích trên, trường hợp mà người yêu cầu cơng chứng khơng thơng thạo tiếng Việt họ phải có người làm chứng Người làm chứng phải người đáp ứng điều kiện luật định người yêu cầu công chứng mời, chịu trách nhiệm trước pháp luật việc phiên dịch Thực tiễn hành nghề cơng chứng thấy, việc áp dụng quy định người phiên dịch nói cơng chứng viên hành nghề công chứng tuân thủ thực cách nghiêm túc đầy đủ Khi công chứng viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, công chứng viên cần xem xét nghiên cứu hồ sơ, thấy xuất chủ thể tham gia giao dịch người nước ngồi thơng qua giao tiếp khẳng định người u cầu cơng chứng khơng thơng thạo tiếng việt cơng chứng viên u cầu phải có người phiên dịch nói Đối với văn cơng chứng giao dịch có yếu tố nước ngồi khơng q nhiều giao dịch tn theo quy định có người phiên dịch nói Tuy nhiên, thấy, Luật cơng chứng chưa quy định cách cụ thể vấn đề nên xuất bất cập định liên quan đến hợp đồng, giao dịch cần phải có người phiên dịch nói Có thể kể đến bất cập tiêu biểu sau: Thứ nhất, việc xác định người yêu cầu công chứng không thông thạo tiếng Việt: Theo quy định Luật cơng chứng 2014 trường hợp người u cầu cơng chứng khơng “thơng thạo” tiếng Việt phải có người làm chứng, việc, việc xác định không “thông thạo” lại chưa có quy định cụ thể, chưa có quy định chung để xác định vấn đề Các công chứng viên hành nghề cơng chứng thường vào quan điểm kinh nghiệm hành nghề để xác định vấn đề Do việc chưa có quy định cụ thể dẫn đến công chứng viên có quan điểm cách hành nghề khác nhau, dẫn đến thiếu thống hành nghề cơng chứng Thực tế cho thấy, có nhiều chủ thể người nước ngồi có thời gian sinh sống làm việc Việt Nam, đó, họ thành thạo tiếng Việt Họ nghe, đọc hiểu giao tiếp bình thường tiếng Việt Tuy nhiên, tham gia vào giao dịch công chứng, tùy quan điểm công chứng viên, có cơng chứng viên thơng qua giao tiếp, khả đọc hiểu văn công chứng để xác định vấn đề có “thành thạo” tiếng Việt hay khơng để u cầu người làm chứng Nhưng lại có cơng chứng viên ln ln u cầu phải có người phiên dịch nói, họ người nước ngồi khơng có cấp để chứng minh việc thơng thạo tiếng Việt, khơng có giấy tờ cụ thể để lưu hồ sơ Như vậy, khơng có quy định cụ thể dẫn đến quan điểm khác hành nghề, gây khó khăn làm tổn thất chi phí cho người yêu cầu cơng chứng Điều gây khó khăn cho người u cầu cơng chứng người nước ngồi tạo chế không linh động, cứng nhắc hoạt động công chứng Đồng thời, nước ta nước đông dân tộc anh em, địa phương vùng sâu vùng xa có nhiều dân tộc thiểu số việc áp dụng để xác định mức độ thông thạo tiếng Việt lại trở lên khó khăn Nơi địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số có nhiều người nghe nói đọc viết tiếng Việt nhiên độ thông thạo chưa nhiều Việc xác định mức độ hoàn toàn dựa vào yếu tố chủ quan công chứng viên hiển nhiên người lại có đánh giá “thành thạo tiếng Việt” khơng giống Chính lẽ đó, cơng chứng viên đủ điều kiện “thơng thạo”, người đó, cơng chứng viên khác chưa hẳn đạt tiêu chí “thơng thạo” Trên thực tế có giao dịch, hợp đồng mà người yêu cầu công chứng dân tộc thiểu số chưa thơng thạo tiếng Việt cơng chứng viên thường mời người phiên dịch nói người quen biết người làng để việc công chứng diễn nhanh chóng đỡ thời gian Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khách quan, xác hợp đồng, giao dịch Thứ hai, vấn đề mời người phiên dịch nói người yêu cầu công chứng Tại khoản Điều 47 Luật công chứng quy định: “Người phiên dịch người yêu cầu công chứng mời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc phiên dịch mình” Như vậy, khác với người làm chứng, người làm chứng người yêu cầu công chứng mời, người yêu cầu công chứng khơng mời Cơng chứng viên định Cịn người làm chứng việc mời hoàn toàn giao trách nhiệm cho người yêu cầu công chứng Quy định tạo chủ động cho người yêu cầu công chứng, giảm bớt gánh nặng cho công chứng viên Người yêu cầu công chứng quyền lựa chọn người phiên dịch phù hợp với quy định pháp luật Tuy nhiên, với quy định thực tiễn thực gặp phải khó 10 khăn định Rất nhiều trường hợp người u cầu cơng chứng khơng có người quen cách thức liên hệ để mời người phiên dịch nói người u cầu cơng chứng mời người thân quen để phiên dịch cho Như vậy, kéo dài thời gian thực thủ tục công chứng khơng bảo đảm tính khách quan việc phiên dịch Do đó, thực tế hành nghề nay, nhiều trường hợp người phiên dịch nói cơng chứng viên giới thiệu cho người yêu cầu công chứng người yêu cầu công chứng phải trả phí cho người phiên dịch Việc cơng chứng viên có mời người u cầu cơng chứng hay khơng pháp luật khơng quy định khơng có quy định cấm vấn đề này, đó, hoạt động diễn phổ biến hoạt động công chứng Thứ ba, trường hợp tiếng nói người yêu cầu công chứng tiếng “hiếm” Đối với số tiếng “hiếm” giới nay, việc phiên dịch tiếng Việt khó khăn Tiếng ngơn ngữ phổ biến, chưa sử dụng rộng rãi cộng đồng như: Tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha, Na Uy, Những thứ tiếng thứ tiếng người sử dụng, người biết đến Trong trường hợp người nước biết số tiếng có giao dịch, hợp đồng Việt Nam việc tìm người phiên dịch nói thứ tiếng khó khăn Pháp luật chưa có quy định hướng dẫn hay tháo gỡ khó khăn trường hợp mà người yêu cầu công chứng người sử dụng thành thạo tiếng “hiếm” muốn phiên dịch hợp đồng, giao dịch sang tiếng Việt Nam Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng liên quan đến vấn đề mà người yêu cầu công chứng không mời người phiên dịch nói theo quy định từ chối u cầu cơng chứng Đối với cộng tác viên dịch Như phân tích trên, cộng tác viên dịch hiểu cộng tác viên phiên dịch tổ chức hành nghề công chứng Các cộng tác viên dịch phải đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật quy định cụ thể quyền nghĩa vụ Có thể thấy, hầu hết cộng tác viên dịch thực hoạt động dịch thuật tuân thủ theo quy định pháp luật Các dịch công chứng viên chứng nhận có giá trị theo quy định pháp luật Tuy nhiên, trình thực hoạt động công chứng dịch xuất vấn đề định, kể đến như: Thứ nhất, theo quy định Luật cơng chứng 2014 người phiên dịch phải ký vào trang dịch trước công chứng viên ghi lời chứng ký vào trang dịch Tuy nhiên, nay, nhiều dịch công chứng phát hành cho người yêu cầu công chứng dịch lại thiếu chữ ký vào trang dịch Việc thiếu sót thể việc kiểm soát hồ sơ công chứng dịch không 11 chặt chữ, người phiên dịch khơng thực nghĩa vụ theo quy định Hiện nay, nhiều trường hợp bị xử phạt việc người phiên dịch không ký vào trang dịch, gây hậu tổ chức hành nghề công chứng Theo quy định khoản Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã “Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi công chứng dịch mà thiếu chữ ký công chứng viên thiếu chữ ký người dịch vào trang dịch khơng đính kèm chính.” Do đó, người phiên dịch cần phải hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trách nhiệm mình, tránh trường hợp sai sót Thứ hai, Việc dịch giấy tờ, văn từ tiếng Việt sang tiếng nước từ tiếng nước sang tiếng Việt để công chứng phải người phiên dịch cộng tác viên tổ chức hành nghề công chứng thực Tuy nhiên nay, nhiều tổ chức hành nghề công chứng lập hồ sơ đăng ký theo quy định người thực việc dịch lại cá nhân khác Bên cạnh việc dịch cá nhân khác việc cộng tác viên dịch có phải người trực tiếp ký vào dịch hay không vấn đề cần phải xem xét thêm Vậy, việc bị xử lý bị phát hiện? Ai người chịu trách nhiệm cho việc dịch chưa xác dịch này? Thứ ba, theo quy định Khoản 1, Điều Luật Công chứng năm 2014 mặt ngun tắc, cơng chứng viên phải chịu trách nhiệm “tính xác, hợp pháp, khơng trái đạo đức xã hội dịch giấy tờ”, thực tế, với dịch từ tiếng nước ngồi sang tiếng Việt điều khơng khả thi, lẽ công chứng viên thông thạo tất ngôn ngữ giới, cho dù ngơn ngữ xác định phổ biến Đối chứng với mẫu lời chứng từ dịch quy định cụ thể Thông tư số 01/2021/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết số biện pháp thi hành Luật công chứng hướng dẫn ghi nội dung chi tiết: “Nội dung dịch xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội”; Rõ ràng, nội dung dịch xác, khơng vi phạm pháp luật dựa nội dung cộng tác viên dịch sau cộng tác viên dịch xong Nội dung dịch có xác hay không vi phạm pháp luật hay không dựa dịch người phiên dịch Trong phần lời chứng cơng chứng viên có quy định trách nhiệm cơng chứng viên để xác định dịch xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội hồn tồn khơng hợp lý Nói cách khác công chứng viên biết xác nhận nội dung dịch có xác, không vi phạm pháp luật hay không trái đạo đức hay khơng Nội dung dịch phụ thuộc hồn tồn vào trình độ, chun mơn, ý chí 12 chủ quan người phiên dịch Thứ tư, đối dịch Điều 61 Luật Cơng chứng năm 2014 có quy định điều kiện để làm cộng tác viên phiên dịch “Cộng tác viên phải người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngồi đó” Pháp luật quy định rõ cụ thể phải người có đại học ngoại ngữ đại học khác thơng thạo thứ tiếng nước ngồi đủ điều kiện cộng tác viên phiên dịch Tuy nhiên, tiếng Anh thứ tiếng thông dụng phổ biến có nhiều thi để cấp chứng TOEIC, IELTS, Tiếng Trung có thi HSK có kỹ để đánh giá mức độ thông thạo người tham gia thi Như vậy, khơng có đại học ngoại ngữ hay đại học trường sở để đánh giá độ thông thạo thứ tiếng nước ngồi Hiện có nhiều thi uy tín cấp chứng tiếng nước ngồi khách quan, xác Vì vậy, thiết nghĩ nhà làm luật nên mở rộng điều kiện trở thành cộng tác viên phiên dịch để phù hợp, đáp ứng xu phát triển Kiến nghị hồn thiện pháp luật Thứ nhất, cần có quy định hướng dẫn cụ thể mức độ thông thạo tiếng Việt đặc biệt người dân tộc thiểu số Qua đó, tạo sở pháp lý để cơng chứng viên xác định áp dụng pháp luật xác Thực tiễn cho thấy số địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia hoạt động cơng chứng, có nhiều trường hợp có người viết tiếng Việt mức độ hạn chế biết viết họ tên mình, có người nghe hiểu, biết nói khơng biết viết chữ,… gặp trường hợp vậy, thông thường công chứng viên dựa theo kinh nghiệm thân để xác định mức độ thông thạo tiếng Việt người yêu cầu công chứng Do vậy, việc xác định mức độ thơng thạo tiếng Việt thường mang tính định tính không thống tổ chức hành nghề công chứng nói chung cơng chứng viên nói riêng Điều dẫn đến việc bị coi sách nhiễu, gây khó khăn cho người cơng chứng cơng chứng viên khác có cách xác định khác Chính vậy, trường hợp người yêu cầu công chứng người dân tộc thiểu số, pháp luật nên có chế hỗ trợ đồng bào tham gia hoạt động công chứng Đồng bào vùng sâu, vùng xa, kinh tế, xã hội cịn gặp nhiều khó khăn nhà nước nên có sách hỗ trợ phù hợp để đảm bảo người dân tiến hành công chứng cách thuận lợi Vấn đề “thông thạo” tiếng Việt đồng bào dân tộc thiểu số cần phải quy định cách cụ thể tiêu chí xác định thông thạo tiếng Việt Đối với người u cầu cơng chứng người nước ngồi cần xác định rõ người nước ngồi nói, đọc viết, nghe cách rõ ràng khơng cần có người phiên dịch Bên cạnh đó, pháp luật cần có quy định riêng mức độ “thơng 13 thạo” tiếng Việt người nước ngồi Cơng chứng viên dựa vào mức độ để xác định người nước ngồi có cần phải người phiên dịch hay không? Thứ hai, ngôn ngữ phiên dịch hoạt động chứng Đối với số ngôn ngữ xuất hoạt động công chứng tiếng Ả rập, tiếng Hungary,… , ngôn ngữ xuất văn cơng chứng khơng phải khơng có Xã hội ngày phát triển, xu hướng hội nhập ngày gia tăng ngơn ngữ tiếng nước ngày xuất nhiều đa dạng hơn, đặc biệt ngôn ngữ nêu Pháp luật cần có quy định cụ thể chi tiết giao dịch, hợp đồng, dịch sử dụng thứ “tiếng hiếm” Có pháp luật nên quy định người sử dụng ngôn ngữ “tiếng hiếm” đồng thời thông thạo tiếng Anh cho họ sử dụng tiếng Anh để làm ngôn ngữ dịch sang tiếng Việt Hiện nay, tiếng Anh tiếng phổ biến ngày thông dụng, hầu hết quốc gia giới đểu lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai sử dụng song song ngôn ngữ mẹ đẻ Việc cho phép người sử dụng thông thạo đồng thời “tiếng hiếm” tiếng Anh lấy tiếng Anh để làm ngơn ngữ dịch sang tiếng Việt hoàn toàn hợp lý phù hợp Thứ ba, việc mời người phiên dịch Việc mời người phiên dịch quy định khoản Điều 47 Luật Công chứng 2014 sau: “Điều 47 Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch Trường hợp người yêu cầu công chứng khơng thơng thạo tiếng Việt họ phải có người phiên dịch Người phiên dịch phải người từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ, thông thạo tiếng Việt ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng sử dụng Người phiên dịch người yêu cầu công chứng mời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc phiên dịch mình.” Như vậy, theo quy định nêu trên, người u cầu cơng chứng có trách nhiệm mời người phiên dịch để phiên dịch cho tham gia hoạt động cơng chứng Có thể thấy rằng, việc quy định để đảm bảo tính khách quan thực hoạt động công chứng Tuy nhiên, pháp luật quy định điều kiện người phiên dịch “người từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ, thông thạo tiếng Việt ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng sử dụng” Như vậy, trường hợp, người yêu cầu công chứng mời người phiên dịch anh em, họ hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện nêu để tham gia hoạt động cơng chứng vấn đề đặt liệu việc người phiên dịch người u cầu cơng chứng có mối quan hệ có đảm bảo tính khách quan theo tinh thần quy định nêu hay không Đối với trường hợp này, pháp luật bỏ ngỏ chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể để giải 14 quyết, gây khó khăn cho cơng chứng viên thực chứng nhận hợp đồng, giao dịch Bên cạnh đó, pháp luật quy định việc mời người phiên dịch người yêu cầu công chứng thực hiện, nhiên, trường hợp người yêu cầu công chứng mời người phiên dịch giải nào, cơng chứng viên có định người phiên dịch trường hợp khơng pháp luật lại chưa có hướng dẫn cụ thể Điều gây khó khăn, bối rối cho công chứng viên thực chứng nhận hợp đồng, giao dịch Chính vậy, pháp luật nên bổ sung quy định việc công chứng viên mời người phiên dịch hợp đồng, giao dịch Bên cạnh đó, pháp luật cần phải quy định cụ thể trường hợp cụ thể như: người nhà vợ chồng, cái, bố, mẹ, anh chị em không tham gia người phiên dịch cho người yêu cầu công chứng Quy định đảm bảo tính khách quan theo tinh thần đặt ra, đồng thời góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật quy định liên quan đến người phiên dịch hoạt động công chứng Thứ tư, quy định người phiên dịch cộng tác viên tổ chức hành nghề công chứng Điều kiện công tác viên người phiên dịch quy định khoản Điều 61 Luật Công chứng 2014 sau: “Điều 61 Công chứng dịch Việc dịch giấy tờ, văn từ tiếng Việt sang tiếng nước từ tiếng nước sang tiếng Việt để công chứng phải người phiên dịch cộng tác viên tổ chức hành nghề công chứng thực Cộng tác viên phải người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đại học khác mà thơng thạo thứ tiếng nước ngồi Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm tổ chức hành nghề cơng chứng tính xác, phù hợp nội dung dịch thực hiện.” Như vậy, theo quy định nêu trên, điều kiện người phiên dịch cộng tác viên tổ chức hành nghề công chứng “người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngồi đó” Có thể thấy rằng, việc quy định để đảm bảo người phiên dịch phải có trình độ định ngơn ngữ phiên dịch đảm bảo việc phiên dịch hoạt động công chứng thực cách đắn Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam trình hội nhập với quốc gia giới, việc quy định điều kiện cộng tác viên cịn bó hẹp khn khổ phải tốt nghiệp “trường đại học ngoại ngữ trường khác mà thơng thạo thứ tiếng đó” Chính vậy, để đáp ứng với xu hội nhập ngày nhà làm luật nên quy 15 định theo hướng mở rộng quy định bổ sung thêm người có chứng tiếng nước ngồi tổ chức uy tín hồn tồn đáp ứng yêu cầu cộng tác viên phiên dịch tổ chức hành nghề công chứng Thứ năm, lời chứng dịch Đối với dịch cần phải xem xét lại mẫu lời chứng dịch việc trách nhiệm công chứng viên việc xác nhận tính xác, khơng vi phạm pháp luật, khơng trái đạo đức xã hội Có thỏa đáng hay chưa để công chứng viên xác nhận nội dung mà họ phải phụ thuộc người phiên dịch xác định được? Pháp luật nên quy định việc công chứng viên cần xác nhận việc cộng tác viên phiên dịch họ ký vào dịch, chữ ký dịch chữ ký họ có xác nhận cơng chứng viên Việc quy định rõ ràng hợp lý, phù hợp với thực tiễn tạo chế thuận lợi cho công chứng viên Rõ ràng pháp luật quy định công chứng viên xác định nội dung giao dịch, hợp đồng có xác, có vi phạm pháp luật, hay có trái đạo đức xã hội hay không mà họ cần thông qua cộng tác viên phiên dịch nắm nội dung văn Cuối cùng, trường hợp hợp đồng giao dịch mà cần người làm chứng người phiên dịch người làm chứng người phiên dịch người khơng? Trên thực tế xảy nhiều trường hợp này, công chứng viên lại dựa vào kinh nghiệm hiểu biết áp dụng pháp luật để có cách xử lý khác Thiết nghĩ cần quy định rõ cách áp dụng trường hợp hợp đồng, giao dịch cần phải có người phiên dịch người làm chứng để tránh việc áp dụng tùy nghi vận dụng sai chất Điều tạo thuận lợi cho công chứng viên dễ dàng vận dụng pháp luật vào trường hợp pháp luật cụ thể hơn, tránh sai lầm khơng đáng có, đồng thời, tạo đồng bộ, thống tổ chức hành nghề cơng chứng nói chung cơng chứng viên nói riêng, tạo thuận lợi cho người yêu cầu cơng chứng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động công chứng C - KẾT LUẬN Ngày với phát triển khoa học, kinh tế, xã hội xu hội nhập giao dịch, hợp đồng có yếu tố nước ngồi gia tăng nhanh chóng Địi hỏi vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch, hợp đồng phức tạp Đã từ lâu người phiên dịch có vị trí vai trị khơng thể thiếu người nước người dân tộc thiểu số cơng chứng giao dịch hợp đồng có yếu tố nước dịch Vấn đề pháp lý quy định người phiên dịch đề cập đến Luật Công Chứng năm 2104 văn có liên quan Tuy nhiên, hệ thống văn hướng dẫn điều chỉnh vấn đề chưa nhiều Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật 16 tạo hành lang pháp lý tốt để công chứng viên cộng tác viên dịch thuật áp dụng thực pháp luật hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Công chứng năm 2014; Luật Tố tụng Dân năm 2015; Luật Tố tụng Hình năm 2015; Thơng tư số 01/2021/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết số biện pháp thi hành Luật cơng chứng Giáo trình kỹ hành nghề công chứng; 17 ... công chứng theo quy định pháp luật CHƯƠNG III: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH NGƯỜI PHIÊN DỊCH Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Có thể thấy,... đến người phiên dịch B - NỘI DUNG Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGƯỜI PHIÊN DỊCH Người phiên dịch Luật Tố tụng dân Điều 81 Bộ luật Tố tụng dân 2015 quy định: Người phiên dịch. .. ? ?Người phiên dịch thứ nhất” “NGƯỜI PHIÊN DỊCH NÓI” + ? ?Người phiên dịch thứ hai” “CỘNG TÁC VIÊN DỊCH” CHƯƠNG II CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHIÊN DỊCH Quy định người
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định của pháp luật về người phiên dịch Thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật,

Từ khóa liên quan