0

mẫu hợp đồng Đặt cọc

3 5 0
  • mẫu hợp đồng Đặt cọc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC Hôm nay, ngày tháng năm , trước sự chứng kiến của Công chứng viên Văn phòng công chứng , chúng tôi gồm có BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Bên A) Ông sinh năm , Căn cước công dân số do cấp ngày ; Và vợ là bà sinh năm Căn cước công dân số do cấp ngày ; Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại BÊN ĐẶT CỌC (Bên B) Ông sinh năm , Căn cước công dân số do cấp ngày ; đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hai bên tự nguyện cùng thoả thuận ký. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC Hôm nay, ngày … tháng … năm …… , trước chứng kiến Cơng chứng viên Văn phịng cơng chứng …………………, chúng tơi gồm có: BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Bên A): Ơng ……… sinh năm ……., Căn cước cơng dân số ……… ………… cấp ngày …….; Và vợ bà ………… sinh năm ……… Căn cước công dân số …… …… cấp ngày …… ; Cả hai ông bà đăng ký hộ thường trú tại: ………… BÊN ĐẶT CỌC (Bên B): Ông ……… sinh năm ……., Căn cước công dân số ……… ………… cấp ngày …….; đăng ký hộ thường trú tại: ………… Hai bên tự nguyện thoả thuận ký kết hợp đồng đặt cọc với nội dung sau: ĐIỀU 1: CĂN CỨ ĐẶT CỌC Bất động sản Bên A địa chỉ: ………… theo “Giấy chứng nhận ………….” số ………, số vào sổ cấp GCN: …… ……… cấp ngày ………; đứng tên ông ……… vợ bà ……… Thông tin cụ thể ghi nhận Giấy chứng nhận nêu ĐIỀU 2: TÀI SẢN ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẶT CỌC Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là: ……… đồng (Bằng chữ: ………… đồng) Số tiền đặt cọc Bên B giao cho Bên A tiền mặt chuyển khoản Việc giao nhận số tiền nêu Khoản Điều hai bên tự thực chịu trách nhiệm trước pháp luật ĐIỀU 3: NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC Bên B đặt cọc cho bên A số tiền nêu Điều để bảo đảm cho nghĩa vụ giao kết Hợp đồng …………… (như mô tả Điều 1), gồm nội dung sau: Bên A có nghĩa vụ hồn tất thủ tục để chuyển nhượng tài sản nêu Điều Hợp đồng cho Bên B Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng ……… mô tả …… đồng (Bằng chữ: ………… đồng), khơng thay đổi lý Số tiền Bên B đặt cọc cho Bên A theo Hợp đồng khấu trừ hai bên giao kết Hợp đồng …… Việc giao nhận hai tự thực chứng kiến công chứng viên ĐIỀU 4: THỜI HẠN ĐẶT CỌC Thời hạn đặt cọc ………… ngày kể từ ngày ………… đến hết ngày……… ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A Bên A có nghĩa vụ hồn tất giấy tờ liên quan để hai bên tiến hành thực việc giao kết Hợp đồng ………… Tổ chức hành nghề công chứng theo thời hạn đặt cọc Trường hợp Bên B giao kết hợp đồng nhận chuyển nhượng bất động sản thực toán theo nghĩa vụ cam kết Hợp đồng Bên A có nghĩa vụ trừ số tiền Bên B đặt cọc vào phần nghĩa vụ mà Bên B phải toán theo Hợp đồng ………………… với đất Bên B ký kết với Bên A Trường hợp lý khơng xuất phát từ ý chí lỗi Bên B mà Bên A không giao kết Hợp đồng ……… với Bên B theo thời hạn đặt cọc nội dung nêu Hợp đồng đặt cọc Bên A phải trả lại khoản tiền đặt cọc nêu Điều Hợp đồng phải chịu phạt cọc cho Bên B với số tiền tương đương tài sản đặt cọc (mục đích đặt cọc không đạt được) là: ………… Nếu Bên B từ chối giao kết Hợp đồng……… , thực không nghĩa vụ Bên B quy định Hợp đồng (mục đích đặt cọc khơng đạt được) hết thời hạn đặt cọc quy định Điều 4, Bên A có quyền sở hữu tài sản đặt cọc Sau ……… ngày kể từ thời điểm hết thời hạn đặt cọc theo quy định Điều Hợp đồng mà hai bên chưa tiến hành giao kết Hợp đồng …………… nêu trên, đồng thời Bên B khơng có khiếu nại, khiếu kiện việc vi phạm cọc Bên A có chứng minh Bên A vi phạm cọc Bên A có tồn quyền thực giao dịch liên quan đến bất động sản nêu Điều với người khác mà không chịu hạn chế phát sinh từ Hợp đồng đặt cọc Nhận đủ số tiền đặt cọc theo thỏa thuận Hợp đồng Giao kết hợp đồng, thực nghĩa vụ dân thỏa thuận Điều nêu theo thỏa thuận Hợp đồng ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B Giao tài sản đặt cọc theo thỏa thuận; Giao kết hợp đồng, thực nghĩa vụ dân thỏa thuận Điều nêu theo thỏa thuận Hợp đồng này; Nhận lại tiền cọc tiền phạt cọc Bên A vi phạm Hợp đồng ĐIỀU 7: CAM ĐOAN VÀ CAM KẾT Bên A cam đoan có quyền nhận đặt cọc Bên B theo quy định pháp luật (là chủ sử dụng, sở hữu bất động sản trực tiếp) Bên A cam đoan tài sản liệt kê Điều nêu có thực, hoàn toàn thuộc quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp đăng ký theo “Giấy chứng nhận …………… ” nêu trên; tài sản khơng có tranh chấp, khơng thuộc diện quy hoạch giải toả, không bị ngăn chặn, không bị ràng buộc giao dịch đặt cọc mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, kê khai làm vốn doanh nghiệp, kê biên định quan nhà nước có thẩm quyền, khơng bị xử lý định quan có thẩm quyền hạn chế quyền định đoạt Bên A cam kết đảm bảo thực công việc cần thiết để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo nội dung nêu mà khơng thay đổi lý Bên A Bên B cam kết thực đầy đủ tất thoả thuận ghi Hợp đồng Việc giao tài sản đặt cọc bàn giao loại giấy tờ có liên quan bên tự thực tự chịu trách nhiệm trước pháp luật ĐIỀU 8: CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT Các vấn đề phát sinh sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải đồng ý hai bên, phải lập thành văn cơng chứng Trong q trình thực Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp khơng giải được, hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên công nhận hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp mình, ý nghĩa hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng này, việc giao kết hợp đồng hoàn tồn tự nguyện, khơng bị ép buộc; Hai bên tự đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký/điểm vào Hợp đồng để làm chứng BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Bên A) BÊN ĐẶT CỌC (Bên B) ... thời hạn đặt cọc nội dung nêu Hợp đồng đặt cọc Bên A phải trả lại khoản tiền đặt cọc nêu Điều Hợp đồng phải chịu phạt cọc cho Bên B với số tiền tương đương tài sản đặt cọc (mục đích đặt cọc khơng... chối giao kết Hợp đồng? ??…… , thực không nghĩa vụ Bên B quy định Hợp đồng (mục đích đặt cọc khơng đạt được) hết thời hạn đặt cọc quy định Điều 4, Bên A có quyền sở hữu tài sản đặt cọc Sau ……… ngày... ích hợp pháp mình, ý nghĩa hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng này, việc giao kết hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị ép buộc; Hai bên tự đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu hợp đồng Đặt cọc,