0

Mẫu hợp đồng ủy quyền

5 14 0
  • Mẫu hợp đồng ủy quyền

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:38

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG XXX Trụ sở Điện thoại E mail Số công chứng quyển số 012021 TPCC SCCHĐGD Ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Chúng tôi gồm BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi tắt là Bên A) 1 Ông Trần Văn B, sinh năm 19 , mang CMND số do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 2 Bà Lê Thị C (vợ ông Trần Văn B), sinh năm 19 , mang CMND số do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Cả hai người cùng. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN VĂN PHỊNG CƠNG CHỨNG XXX Trụ sở: ………………………………… Điện thoại: …………………………… E-mail: ……………………………… Số công chứng: số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD Ngày tháng năm 20… HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Chúng gồm: BÊN ỦY QUYỀN (sau gọi tắt Bên A): Ông Trần Văn B, sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Bà Lê Thị C (vợ ông Trần Văn B), sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Cả hai người đăng ký hộ thường trú BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau gọi tắt Bên B): Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày , đăng ký hộ thường trú Các bên đồng ý giao kết Hợp đồng ủy quyền với thoả thuận sau đây: Điều 1: Căn ủy quyền Bên A đồng chủ sử dụng toàn đất số 164, tờ đồ số địa chỉ: xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số BU 200264, số vào sổ cấp GCN: CH03273 UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/5/2014 Đặc điểm đất thể cụ thể Giấy chứng nhận nêu Điều 2: Phạm vi ủy quyền Bằng Hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B làm việc với cá nhân, tổ chức, quan có thẩm quyền để thực công việc sau: - Xin cấp Giấy phép xây dựng tiến hành xây dựng nhà địa đất nêu theo quy định pháp luật Sau hoàn tất việc xây dựng, Bên B tiến hành thủ tục để đăng ký quyền sở hữu nhà xây quan có thẩm quyền - Trơng coi, quản lý, sử dụng đất nêu tài sản gắn liền với đất (nếu có) - Đính thơng tin ghi nhận Giấy chứng nhận nêu trường hợp có sai sót thay đổi theo quy định pháp luật - Cho thuê, cho mượn toàn phần quyền sử dụng đất Bên A địa đất nêu tài sản gắn liền với đất (nếu có) với điều kiện cho thuê, cho mượn Bên B toàn quyền định Bên B nhận định đoạt toàn số tiền cho thuê bên thuê toán - Thế chấp toàn phần quyền sử dụng đất Bên A địa đất nêu tài sản gắn liền với đất (nếu có) quyền, lợi ích phát sinh từ tài sản để bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ Bên A Bên B Bên thứ ba tổ chức tín dụng với nghĩa vụ bảo đảm, thời hạn chấp, biện pháp xử lý tài sản chấp điều kiện khác Bên B toàn quyền định phù hợp với quy định pháp luật Bên B ký Hợp đồng chấp, Hợp đồng tín dụng, văn sửa đổi, bổ sung hợp đồng này, văn thỏa thuận giá trị tài sản bảo đảm, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, đơn xóa đăng ký giao dịch bảo đảm văn khác có liên quan đến việc chấp tài sản a) b) a) + Trong trường hợp Bên vay hoàn thành nghĩa vụ tài Bên cho vay Bên B thay mặt Bên A liên hệ với tổ chức, quan có thẩm quyền để thực việc giải tỏa tài sản chấp + Trong trường hợp Bên cho vay thực biện pháp xử lý tài sản chấp Bên B quyền làm việc với cá nhân, quan, tổ chức để Bên cho vay tiến hành xử lý tài sản chấp phù hợp với quy định pháp luật - Chuyển nhượng, tặng cho toàn phần quyền sử dụng đất Bên A địa đất nêu tài sản gắn liền với đất (nếu có) với điều kiện chuyển nhượng, tặng cho Bên B toàn quyền định Bên B nhận định đoạt toàn số tiền chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng toán - Giải vấn đề có liên quan đến quyền sử dụng đất nêu tài sản gắn liền với đất (nếu có) với cá nhân, tổ chức quan có liên quan đến cơng việc ủy quyền nêu Khi thực công việc Bên A ủy quyền theo Hợp đồng này, Bên B đại diện nhân danh Bên A kê khai, nộp hồ sơ thực nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí khoản tài khác mà theo quy định pháp luật Bên A phải thực Trong phạm vi ủy quyền, Bên B lập, ký tên, nộp nhận hợp đồng, văn bản, giấy tờ (bao gồm văn bản, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt) theo quy định pháp luật Bên B ủy quyền lại cho bên thứ ba thực công việc Bên A ủy quyền nêu Điều 3: Thời hạn ủy quyền Thời hạn ủy quyền tính kể từ ngày bên ký Hợp đồng đến Bên B hoàn tất việc chuyển nhượng tặng cho toàn quyền sử dụng đất nêu tài sản gắn liền với đất (nếu có) Điều 4: Thù lao ủy quyền Hợp đồng ủy quyền thù lao Điều 5: Quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ Bên A: Quyền Bên A: - Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ việc thực công việc ủy quyền - Yêu cầu Bên B giao lại tài sản, lợi ích thu từ việc thực công việc ủy quyền Nghĩa vụ Bên A: - Cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết để Bên B thực công việc - Chịu trách nhiệm cam kết Bên B thực phạm vi ủy quyền - Thanh tốn chi phí hợp lý mà Bên B bỏ để thực công việc ủy quyền Quyền nghĩa vụ Bên B: Quyền Bên B: - Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết để thực công việc ủy quyền b) - Được tốn chi phí hợp lý mà bỏ để thực công việc ủy quyền Nghĩa vụ Bên B: - Thực công việc theo ủy quyền báo cho Bên A việc thực cơng việc - Báo cho người thứ ba quan hệ thực ủy quyền thời hạn, phạm vi ủy quyền việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền - Bảo quản, giữ gìn tài liệu phương tiện giao để thực việc ủy quyền - Giữ bí mật thơng tin mà biết thực việc ủy quyền - Giao lại cho Bên A tài sản nhận lợi ích thu thực việc ủy quyền Điều 6: Cam đoan bên Bên A Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối ép buộc Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Những thông tin, giấy tờ nhân thân, đất ghi Hợp đồng xác thực, có thật chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ Bên A chủ sử dụng hợp pháp đất nêu Hiện khơng có tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất Bên A cam đoan bàn giao cho Bên B đầy đủ giấy tờ liên quan đến đất nêu để Bên B thực công việc ủy quyền Trước ký Hợp đồng này, Bên A chưa đưa đất nêu vào giao dịch chưa lập văn để ủy quyền cho người khác thực công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu Bên A cam đoan khơng có khiếu nại, khiếu kiện với cá nhân, tổ chức, quan có thẩm quyền Bên B thực công việc ủy quyền nêu Bên B đồng ý nhận việc ủy quyền nêu cam đoan thực nội dung ủy quyền Điều 7: Điều khoản cuối Hợp đồng có hiệu lực sau công chứng Việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng có giá trị bên lập thành văn có chứng nhận Cơng chứng viên tổ chức hành nghề cơng chứng có thẩm quyền thực quyền sử dụng đất chưa đăng ký cho Bên B Hợp đồng lập thành 05 chính, có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ 01 chính, Bên B giữ 03 chính, 01 lưu tổ chức hành nghề công chứng BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên A) (Bên B) ... Điều 4: Thù lao ủy quyền Hợp đồng ủy quyền khơng có thù lao Điều 5: Quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ Bên A: Quyền Bên A: - Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ việc thực công việc ủy quyền - Yêu cầu... nhân, tổ chức, quan có thẩm quyền Bên B thực công việc ủy quyền nêu Bên B đồng ý nhận việc ủy quyền nêu cam đoan thực nội dung ủy quyền Điều 7: Điều khoản cuối Hợp đồng có hiệu lực sau công chứng... thứ ba thực công việc Bên A ủy quyền nêu Điều 3: Thời hạn ủy quyền Thời hạn ủy quyền tính kể từ ngày bên ký Hợp đồng đến Bên B hoàn tất việc chuyển nhượng tặng cho toàn quyền sử dụng đất nêu tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng ủy quyền,

Từ khóa liên quan