0

Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa tt

24 0 0
  • Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa tt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 12:40

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế sâu rộng tạo nên giao thoa văn hóa dân tộc với văn hóa nhân loại, giá trị truyền thống với giá trị phi truyền thống…, từ nhận thức giá trị sống giá trị nghề nghiệp người dân, giới trẻ, sinh viên trường đại học có biểu thay đổi Thực tế sống khẳng định nhà giáo nhân tố định chất lượng giáo dục đào tạo, nhà giáo giỏi, có phẩm chất tốt khơng thể nói đến giáo dục phát triển bền vững Chất lượng đội ngũ nhà giáo hội tụ phương diện: đủ số lượng, đồng cấu, có phẩm chất lực sư phạm tốt Tuy nhiên, trước tác động chế thị trường xu hướng hội nhập quốc tế trường đại học sư phạm khơng cịn thu hút nhiều học sinh giỏi vào học năm trước đây, nhiều sinh viên học chưa thực yên tâm với nghề, sau tốt nghiệp không trường hợp chuyển đổi công việc Điều cho thấy đến lúc cần phải nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, phải ý đến việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường sư phạm Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm có vai trị quan trọng trình đào tạo giáo viên, nhằm xây dựng tảng lý tưởng, đạo đức nghề nghiệp, hình thành nhân cách cho sinh viên - nhà giáo tương lai, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, chuẩn hóa giáo dục nước nhà Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên nói chung sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm nói riêng chưa coi trọng mức, kết giáo dục chưa đạt mong đợi Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên chưa thiết kế thành học phần, hay chuyên đề để đưa vào chương trình đào tạo trường đại học sư phạm, hình thức tổ chức giáo dục ngoại khóa GDGT nghề nghiệp chưa phát huy tác dụng chất lượng đào tạo giáo viên Về phương diện nghiên cứu lý thuyết, có số cơng trình, luận án nghiên cứu giá trị nghề nghiệp, định hướng giá trị nghề nghiệp, giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên nói chung cho sinh viên sư phạm nói riêng, nhiên chưa có đề tài nghiên cứu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất theo hướng chuẩn hóa trường đại học sư phạm Xuất phát từ lý trên, chọn vấn đề “Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa” làm đề tài luận án Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý thuyết khảo sát thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học sư phạm, luận án đề xuất biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa giáo dục phổ thơng Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm nguyên nhân cần khắc phục Đề xuất biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Quá trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: luận án nghiên cứu biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa Về khơng gian: luận án nghiên cứu, khảo sát trường đại học sư phạm khu vực phía Bắc Về thời gian: số liệu sử dụng luận án thu thập từ năm 2016 đến Giả thuyết khoa học Nếu ta áp dụng đồng biện pháp: Xây dựng chuẩn giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục thể chất; Thiết kế chuyên đề giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên; Tổ chức dạy học tích hợp giáo dục giá trị nghề nghiệp; Tổ chức cho sinh viên trải nghiệm thực tế trường phổ thông; Sử dụng gương điển hình nhà giáo lỗi lạc; Xây dựng môi trường sư phạm để giáo dục giá trị nghề nghiệp, sinh viên hình thành hệ giá trị nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành giáo dục thể chất theo hướng chuẩn hóa giáo dục phổ thơng Những đóng góp luận án Về lý luận Kết nghiên cứu luận án làm phong phú thêm sở lý luận giá trị nghề nghiệp, giá trị nghề nghiệp sư phạm giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa Đây vấn đề nhà khoa học giáo dục quan tâm, đặc biệt bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đổi toàn diện giáo dục nước nhà Kết nghiên cứu lý luận sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy trường đại học sư phạm Về thực tiễn Luận án khảo sát, tổng kết, đánh giá thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học sư phạm nguyên nhân thực trạng Kết nghiên cứu thực trạng cung cấp luận phục vụ công tác quản lý tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa, đồng thời làm tài liệu phục vụ nghiên cứu giảng dạy lĩnh vực giáo dục giá trị nghề nghiệp sư phạm Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục đào tạo Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận sau đây: Tiếp cận hệ thống - cấu trúc; Tiếp cận lịch sử - lôgic; Tiếp cận thực tiễn; Tiếp cận hoạt động, giá trị, nhân cách; Tiếp cận chuẩn hóa Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành liên ngành, bao gồm: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn (phương pháp điều tra; phương pháp tọa đàm, vấn; phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm ) Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục, luận án có kết cấu gồm: chương Chương TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.1.1 Những nghiên cứu giá trị, giá trị nghề nghiệp Giá trị chủ đề nhà khoa học giới nghiên cứu từ năm đầu kỷ XX Oconnor cộng (1961) tác phẩm “Phân tích nhân tố giá trị nghề nghiệp” [105], nghiên cứu giá trị biến đổi giá trị nghề nghiệp việc làm niên Donald E.Super (1960), cơng trình Giá trị cơng việc việc làm [92, đưa kết hệ thống giá trị mà người lao động lựa chọn, xếp theo thứ tự William J Daughton (2002), cơng trình: Phân tích giá trị nghề nghiệp quản lý kỹ thuật [87]; Ryan D Duffy and William.E Sedlack (2007), Đánh giá động lực làm việc: Lịch sử, lý thuyết, nghiên cứu thực hành [91]; Marius Gerber (chủ biên) (2009), loại định hướng nghề nghiệp [93] Mark A.McKnight (2009), Khám phá loại định hướng nghề nghiệp [98]…đã sâu tìm hiểu loại giá trị nghề nghiệp yếu tố ảnh hưởng đến giá trị nghề nghiệp đối tượng khác 1.1.2 Những nghiên cứu giáo dục giá trị nghề nghiệp, giáo dục giá trị nghề nghiệp sư phạm theo hướng chuẩn hóa Tsunesaburo Makiguchi (1994) cơng trình “Giáo dục sống sáng tạo [39] nhấn mạnh cần thiết người giáo viên phải đào tạo, bồi dưỡng giá trị nhân cách nghề nghiệp Các tác giả Hawkes, N (2005), Giá trị dạy học với nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học [98]; Carr, D (2006), Nghề nghiệp giá trị nghề nghiệp cá nhân giáo dục giảng dạy [88]; Carr, D (2010), “Giá trị cá nhân nghề nghiệp giảng dạy” [89]; Hawkes, N (2008), “Mục đích giáo dục giá trị” [103]; Hawkes, N (2009), “Giáo dục giá trị chất lượng giảng dạy trường tiểu học West Kidlington” [100]; Gellel, A (2010), “Vai trò giáo viên giáo dục giá trị-những tác động việc đào tạo giáo viên” [84]… nghiên cứu tác động giáo dục giá trị đến việc cải thiện chất lượng giáo dục, giáo dục giá trị hiệu giảng dạy gắn bó chặt chẽ đan xen vào Các tác giả Tirri, K (2010), Đạo đức nghề nghiệp giáo viên [104]; Laurie Brady (2011), “Các yếu tố ảnh hưởng giáo dục giá trị nghề nghiệp người giáo viên” [85]; Terry Lovat (2011), “Giá trị giáo dục học tập toàn diện” [95]; Terence Lovat and Neil Hawkes (2013), Giáo dục giá trị dạy học [96]; Robert Thornberg and Ebru Oguz (2013), Các mối quan hệ giáo dục [106]… cho yếu tố làm nên giá trị người thầy, giá trị dạy học người giáo viên đặc biệt cần thiết cho việc nâng cao chất lượng giáo dục 1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 1.2.1 Những nghiên cứu giá trị, giá trị nghề nghiệp Các tác giả Thái Duy Tuyên (chủ biên) (1994), Định hướng giá trị niên Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường [71]; Nguyễn Trọng Chuẩn (1995), Đôi điều suy nghĩ giá trị biến đổi giá trị nước ta chuyển sang kinh tế thị trường [6]… khẳng định, ĐHGT niên Việt Nam nói riêng tồn xã hội nói chung có biến đổi mạnh mẽ đổi chuyển đổi sang chế thị trường làm thay đổi thang bậc giá trị xã hội Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (1995), Giá trị - Định hướng giá trị nhân cách giáo dục giá trị [73] Phạm Minh Hạc (2007), Nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp NEO PI-R [21]…đã nghiên cứu thấy tranh chung thực trạng giá trị, ĐHGT số nhóm xã hội Việt Nam nước ngồi giai đoạn ác tác giả Phạm Minh Hạc - Thái Duy Tuyên (2011), Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập [22]; Đặng Vũ Cảnh Linh (chủ biên) (2010), Con người Việt Nam truyền thống - Những giá trị phát triển [38]…đã nghiên cứu công phu, toàn diện giá trị, định hướng giá trị kết nghiên cứu thực tế giá trị, định hướng giá trị nhóm đối tượng khác nhiều vấn đề như: đồng tiền làm giàu; tệ nạn xã hội, tiêu cực; tình yêu nhân gia đình, khoa học cơng nghệ, tài Các tác giả Phạm Gia Cường (2006), Định hướng giá trị nghề nghiệp tính tích cực học nghề sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây [7]; Vũ Thị Phương Lê (2012), Định hướng giá trị sinh viên sư phạm trường đại học vùng Trung [36] tầm quan trọng định hướng giá trị sinh viên sư phạm, giúp sinh viên sư phạm nhận thức đắn vai trò to lớn giáo dục đặc thù nghề dạy học; hình thành nhân cách người giáo viên 1.2.2 Những nghiên cứu giáo dục giá trị nghề nghiệp sư phạm cho sinh viên Tiêu biểu có cơng trình tác giả Nguyễn Hồng Hải (2008), Xác định giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học [25]; Nguyễn Bá Hùng (2011), Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên sư phạm Nhà trường quân [29]; Phạm Đình Duyên (2012), Hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm cho sinh viên trường đại học - cao đẳng [11]; Lê Thị Quỳnh Nga (2013), Kinh nghiệm quốc tế giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm [40]; Vũ Thị Yến Nhi (2015), Trải nghiệm nghề nghiệp - đường hình thành giá trị nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non [42]; Vũ Trường Giang (2019), Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm trường đại học quân đội theo quan điểm tích hợp [10] Ngồi cơng trình tiêu biểu kể trên, cịn số báo bàn giá trị nghề nghiệp người giáo viên, đạo đức nghề nghiệp sư phạm, đường giáo dục giá trị nghề nghiệp sư phạm 1.3 Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học cơng bố vấn đề đặt luận án tiếp tục giải 1.3.1 Khái qt kết nghiên cứu cơng trình khoa học công bố liên quan đến đề tài luận án Về giá trị, giá trị nghề nghiệp: Nhiều công trình nghiên cứu giá trị nghề nghiệp nói chung giá trị nghề nghiệp sư phạm nói riêng thực với nội dung nghiên cứu đa dạng … nhiên, nghiên cứu giá trị nghề nghiệp cho người học nghề, bao gồm nghề dạy học, cịn quan tâm Về giáo dục giá trị, giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm: Các tác giả đánh giá cao vai trò giáo dục giá trị nghề nghiệp việc hình thành, phát triển nhân cách người giáo viên Nhiều tác giả nghiên cứu giáo dục giá trị nghề nghiệp thông qua hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, theo quan điểm tích hợp…Các tác giả đưa quy trình giáo dục giá trị nghề nghiệp, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị nghề nghiệp nói chung chất lượng giáo dục giá trị nghề nghiệp sư phạm nói riêng Tuy nhiên, các cơng trình nghiên cứu dừng lại nội dung đường giáo dục giá trị nghề nghiệp chưa có đề tài nghiên cứu sâu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án tiếp tục giải Một là, làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa, khoảng trống chưa nghiên cứu đầy đủ Hai là, xác định giá trị nghề nghiệp cốt lõi đặc thù người giáo viên ngành giáo dục trị cần giáo dục cho sinh viên trường đại học sư phạm Ba là, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức sinh viên giá trị nghề nghiệp thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm, tìm nguyên nhân, bất cập thực trạng để tìm cách khắc phục Bốn là, đề xuất biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm theo hướng chuẩn hóa cách đồng bộ, đồng thời tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất Kết luận chương Giá trị giáo dục giá trị vấn đề đặt từ xa xưa lịch sử giáo dục, nhiên phải đến cuối kỷ XX thực trở thành mối quan tâm chung tổ chức quốc tế, quốc gia nhà khoa học Đây đóng góp to lớn mặt lý luận thực tiễn tác giả trước, mà luận án kế thừa phát triển Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 2.1 Những vấn đề lý luận giá trị giá trị nghề nghiệp giáo viên ngành giáo dục thể chất 2.1.1 Giá trị 10 Giá trị cần thiết, có ích, đáng quý, đáng trân trọng, làm thoả mãn nhu cầu vật chất hay tinh thần người định hướng cho hoạt động người 2.1.2 Giá trị nghề nghiệp * Nghề nghiệp: * Nghề sư phạm: * Giá trị nghề nghiệp Giá trị nghề nghiệp tồn yếu tố cần thiết, có ý nghĩa đặc trưng cho nghề, làm thõa mãn nhu cầu người lao động định hướng, thúc đẩy người lao động đạt mục đích cao quý nghề * Giá trị quan nghề nghiệp Giá trị quan nghề nghiệp hệ thống quan niệm giá trị nghề nghiệp, thể trình độ nhận thức, động thái độ người lao động mục đích cơng việc việc sử dụng phương thức để đạt mục đích 2.1.3 Giá trị nghề nghiệp giáo viên ngành giáo dục thể chất * Giá trị nghề nghiệp sư phạm Giá trị nghề nghiệp sư phạm yếu tố cần thiết, có ý nghĩa đặc trưng nghề dạy học, làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân (người giáo viên) xã hội, hướng đến hình thành nhân cách cho hệ trẻ, công dân tương lai sẵn sàng tham gia vào công xây dựng đất nước hùng cường, xã hội phồn vinh, hạnh phúc * Quan niệm giá trị nghề nghiệp người giáo viên ngành giáo dục trị Giá trị nghề nghiệp người giáo viên ngành giáo dục trị tồn yếu tố cần thiết, có ý nghĩa đặc trưng nghề nghiệp sư phạm giáo dục trị, góp phần giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh xây dựng văn hóa thể dục, thể thao 11 nước nhà, đồng thời làm thỏa mãn nhu cầu người giáo viên giáo dục trị, giúp họ thực có hiệu hoạt động dạy học giáo dục nhà trường * Giá trị cốt lõi nghề nghiệp người giáo viên giáo dục thể chất: Các giá trị lý tưởng đạo đức nghề nghiệp ngành giáo dục trị; Các giá trị lực nghề nghiệp sư phạm ngành giáo dục trị; Các giá trị phong cách lao động sư phạm ngành giáo dục trị: 2.2 Những vấn đề lý luận giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất theo hướng chuẩn hóa 2.2.1 Giáo dục giá trị Giáo dục giá trị trình tác động nhà giáo dục đến đối tượng giáo dục nhằm tổ chức, hướng dẫn, kích thích người giáo dục chiếm lĩnh giá trị phù hợp lựa chọn từ hình thành định hướng giá trị đắn theo đòi hỏi xã hội 2.2.2 Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất theo hướng chuẩn hóa * Chuẩn hóa * Những đặc điểm sinh viên khoa giáo dục thể chất: * Quan niệm giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục trị theo hướng chuẩn hóa Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục trị theo hướng chuẩn hóa q trình tổ chức, giáo dục cho sinh viên giá trị cốt lõi ngành giáo dục thể chất, giúp sinh viên hình thành hệ thống định hướng giá trị nghề nghiệp đắn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi chuẩn hóa bậc giáo dục phổ thông Mục tiêu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên: Giúp cho sinh viên nắm vững hệ thống kiến thức giá trị, giá trị nghề nghiệp, thang giá trị, giá trị chuẩn, giá trị cốt lõi, giá trị quan nghề nghiệp sư phạm…; hình thành thái độ tích cực nghề sư phạm; 12 hình thành kỹ sống kỹ lao động sư phạm theo hệ giá trị nghề nghiệp chuẩn mực sau trường Nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên: Giáo dục lý tưởng, hoài bão nghiệp giáo dục; Giáo dục giá trị nhân cách người giáo viên; Giáo dục giá trị quan nghề nghiệp sư phạm; Giáo dục giá trị truyền thống tôn sư, trọng đạo giáo dục ý thức công dân: Phương pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp: là, nhóm phương pháp tác động vào nhận thức; hai là, nhóm phương pháp rèn luyện hình thành kỹ năng, ba là, nhóm phương pháp tác động vào thái độ, ý chí, tình cảm để đạt mục tiêu giáo dục Các đường giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất theo hướng chuẩn hóa: Thơng qua tuần lễ nhập mơn sư pham; Thơng qua dạy học tích hợp nội dung giáo dục nghề nghiệp sư phạm vào môn học;Thông qua trải nghiệm thực tế, thực hành, thực tập sư phạm… Đánh giá kết giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên: Việc đánh giá kết giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất nhiều hình thức thu hoạch sau chủ đề, làm tự luận, trắc nghiệm giá trị nghề nghiệp 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa 2.3.1 Các yếu tố thuộc quản lý Có đạo, hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo; Trình độ nhận thức lực đội ngũ cán quản lý trường đại học sư phạm 2.3.2 Các yếu tố thuộc giảng viên 13 Thái độ, tình yêu nghề định hướng giá trị nghề nghiệp đội ngũ giảng viên; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giảng viên; Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên 2.3.3 Các yếu tố thuộc sinh viên Chất lượng tuyển sinh ngành giáo dục thể chất; Nhận thức, thái độ sinh viên giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục thể chất; Tính tích cực sinh viên 2.3.4 Các yếu tố thuộc môi trường xã hội Tác động từ cách mạng công nghiệp 4.0; Tác động chế thị trường; Tác động trình hội nhập quốc tế; Tác động đổi giáo dục phổ thơng theo hướng chuẩn hóa; Tác động mơi trường sư phạm; Vai trò sở vật chất, trang thiết bị giáo dục Kết luận chương Giáo dục giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục thể chất cho sinh viên nội dung giáo dục quan trọng trường đại học sư phạm đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, góp phần tạo nên chất lượng đội ngũ giáo viên thể chất để đáp ứng yêu cầu đại hóa, chuẩn hóa giáo dục nước nhà Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 3.1 Khái quát trường đại học sư phạm đào tạo giáo viên giáo dục thể chất 3.1.1 Giới thiệu trường khảo sát 3.1.2 Khái quát chuyên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm 3.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 14 3.2.1 Mục đích khảo sát 3.2.2 Đối tượng, qui mô khảo sát 3.2.3 Phương pháp khảo sát 3.2.4 Nội dung, tiến trình khảo sát 3.2.5 Cách thức xử lý liệu khảo sát 3.3 Kết khảo sát 3.3.1 Thực trạng nhận thức Đại đa số cán quản lý, giảng viên đánh giá cao vai trò 21 giá trị nghề nghiệp hoạt động người giáo viên giáo dục trị nhà trường phổ thơng, khơng có cán quản lý, giảng viên đánh giá giá trị nghề nghiệp mức không quan trọng 3.3.2 Thực trạng xác định mục tiêu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Đa số cán quản lý, giảng viên trường Đại học Sư phạm nhận thức mục tiêu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị Tuy nhiên bên cạnh cịn có cán quản lý, giảng viên hiểu cách chưa đầy đủ, toàn diện mục tiêu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên 3.3.3 Thực trạng chương trình, nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Hiện chưa có chương trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm Mục tiêu nhiệm vụ, nội dung, biện pháp, phương tiện giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên lồng ghép chương trình đào tạo nói chung 3.3.4 Thực trạng sử dụng phương pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Một số phương pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đánh giá tốt như: “Phương pháp thuyết phục”; “Phương pháp nêu 15 gương”… Tuy nhiên, số phương pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đánh giá nhiều hạn chế là: “Phương pháp tổ chức rèn luyện, trải nghiệm giá trị nghề nghiệp cho SV” “Phương pháp tình huống” 3.3.5 Thực trạng đường, hình thức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Thông qua dạy học Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị thơng qua dạy học đội ngũ cán quản lý, giảng viên đánh giá mức trung bình Thơng qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên thực tập sư phạm So với hoạt động rèn luyện nghiệp sư phạm thường xuyên trường, việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm thông qua thực tập sư phạm trường phổ thông được, đội ngũ cán quản lý, giảng viên thực thường xuyên kết đạt cao Thơng qua hoạt động ngoại khóa cán quản lý, giảng viên đánh giá tần suất lồng ghép thực giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động ngoại khóa mức trung bình (ĐTB dao động từ 2.08 đến 2.37) Giữa kết đạt tần suất thực tương đồng 3.3.6 Thực trạng kết giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Thực trạng nhận thức sinh viên nghề giáo viên giáo dục trị giá trị nghề nghiệp - Lý sinh viên chọn nghề giáo viên giáo dục trị Có lý xuất phát từ tác động người khác (chọn nghề theo bạn bè, theo truyền thống định hướng gia đình, có người đảm bảo xin việc sau học xong) Bên cạnh có lý xuất phát từ q trình đào tạo nghề (Chi phí học tập thấp) cách nhìn nhận 16 nghề xã hội (nghề dễ xin việc, vị vai trò nghề ) - Nhận thức sinh viên giá trị nghề nghiệp Nhìn chung sinh viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa giá trị nghề nghiệp hoạt động nghề nghiệp người giáo viên giáo dục trị trường phổ thông Thực trạng thái độ sinh viên ngành giáo dục trị nghề nghiệp giá trị nghề nghiệp sư phạm - Yêu nghề hứng thú với nghề Có 19,3 % sinh viên trả lời mức độ hứng thú; 38,1% sinh viên trả lời mức độ hứng thú; có đến 34,5% sinh viên trả lời mức độ bình thường mức độ khơng hứng thú có 8,1%% Tuy nhiên, cịn 42,6 % sinh viên trả lời mức bình thường khơng có hứng thú - Nguyện vọng sinh viên sau tốt nghiệp Nguyện vọng làm Giáo viên trường phổ thơng có tần suất lựa chọn cao nhất: 47.5 %; làm Giảng viên trường đại học, cao đẳng có 23,4 % sinh viên lựa chọn; làm việc quan quản lý giáo dục có 10,2% sinh viên lựa chọn; làm việc trung tâm huấn luyện thể dục thể thao có 12,7% sinh viên lựa chọn thấp phương án (còn phân vân) với 6,6% sinh viên lựa chọn - Sự tin tưởng yên tâm với nghề Trong phương án trả lời: phương án (vẫn chọn ngành sư phạm ) có tần suất lựa chọn cao nhất: 67,3 %; phương án (còn phân vân) có tần suất lựa chọn thứ hai: 18,5%; tần suất lựa chọn thấp phương án (chuyển nghề) với 14.2 % sinh viên lựa chọn Thực trạng hành động tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện sinh viên để chiếm lĩnh giá trị nghề nghiệp sư phạm ngành giáo dục trị Kết cho thấy, nhìn chung sinh viên có tính tích cực hành động rèn luyện, học tập, thể số điểm trung bình chung hành động 2.74 điểm (ở mức khá) 17 Thực trạng giá trị nghề nghiệp sinh viên năm cuối ngành Giáo dục thể chất trường đại học sư phạm Kết khảo sát cho thấy, giá trị đa số sinh viên tự tin đánh giá mức tốt “Sức khỏe tốt, bền bỉ, dẻo dai”, “yêu học sinh yêu nghề” “Kiến thức bản, khả cập nhật tri thức, phát triển chuyên môn” Với chiều ngược lại, giá trị sinh viên cảm thấy thiếu tự tin, chưa hình thành vững “Năng lực giao tiếp hợp tác” “Kỹ khơi dậy niềm đam mê hoạt động thể dục thể thao cho học sinh” “Kiên trì nhẫn nại giảng dạy luyện tập” 3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa Các ý kiến đánh giá cao ảnh hưởng yếu tố thuộc đội ngũ giảng viên sinh viên Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm theo đánh giá cán quản lý, GV “Tác động từ chất lượng công tác tuyển sinh.”; “Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo “Tác động Bối cảnh xã hội giới Việt Nam” 3.5 Đánh giá chung thực trạng nguyên nhân thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm 3.5.1 Đánh giá chung thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm * Ưu điểm * Hạn chế 3.5.2 Nguyên nhân thực trạng * Nguyên nhân ưu điểm 18 Một là, quan tâm Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hai là, đội ngũ giảng viên, cán quản lý có phẩm chất, lực tốt, hình mẫu để sinh viên noi theo Ba là, nhiều sinh viên có nhận thức, trách nhiệm tốt trình học tập, rèn luyện hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp * Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, tác động tình hình kinh tế, trị, xã hội Thứ hai, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đào tạo giáo viên giáo dục trị cịn nhiều bất cập Thứ ba, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý chưa đồng Thứ tư, phận sinh viên chưa có thái độ, động học tập, rèn luyện đắn Thứ năm, có hạn chế khâu tuyển sinh Kết luận chương Kết nghiên cứu thực trạng giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất có ý nghĩa quan trọng, sở để đề xuất biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm theo hướng chuẩn hóa mang tính đồng bộ, khả thi Chương BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 4.1 Định hướng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất theo hướng chuẩn hóa Một là, Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất để đáp ứng yêu cầu đổi chuẩn hóa giáo dục phổ thơng 19 Hai là, Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất phù hợp với chuẩn giá trị nghề nghiệp sư phạm Ba là, Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất gắn với hoạt động thể dục, thể thao Bốn là, Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất hướng vào việc nâng cao phẩm chất, lực nhà giáo 4.2 Biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường sư phạm theo hướng chuẩn hóa 4.2.1 Xây dựng chuẩn giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục thể chất * Mục đích, ý nghĩa biện pháp: Tạo sở cho trường đại học sư phạm thực trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục trị; Tạo thống nhận thức * Nội dung, cách thức thực biện pháp: Xây dựng chuẩn giá trị nghề nghiệp người giáo viên giáo dục trị dựa mục đích chung giáo dục, dựa vào mục tiêu đào tạo giáo viên giáo dục trị, dựa giá trị cốt lõi hệ giá trị nghề nghiệp sư phạm, sau khái quát hóa bao gồm: chuẩn giá trị lý tưởng đạo đức nghề nghiệp sư phạm, chuẩn giá trị lực nghề nghiệp sư phạm chuẩn giá trị phong cách lao động sư phạm * Yêu cầu, điều kiện thực biện pháp: 4.2.2 Chuẩn hóa nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục thể chất * Mục đích, ý nghĩa biện pháp: Biện pháp có ý quan trọng, trực tiếp tác động góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm kết giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị 20 * Nội dung, cách thức thực biện pháp: Một là, chuẩn hóa nội dung dạy học - giáo dục nhằm tăng cường giáo dục phẩm chất trị, tư tưởng cho người giáo viên giáo dục trị Hai là, chuẩn hóa nội dung dạy học - giáo dục đạo đức nghề nghiệp người giáo viên giáo dục trị Ba là, chuẩn hóa nội dung dạy học - giáo dục nhằm bồi dưỡng phong cách hành vi sư phạm cho sinh viên * Yêu cầu, điều kiện thực biện pháp: 4.2.3 Tích hợp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục thể chất vào mơn học * Mục đích, ý nghĩa biện pháp Đây biện pháp chủ yếu để giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị Thơng qua dạy học mơn học (đặc biệt thông qua chuyên đề giáo dục giá trị nghề nghiệp), giúp học có biểu tượng nghề nghiệp tương lai * Nội dung, cách thức thực biện pháp: Một là, xây dựng chuyên đề giáo dục giá trị nghề nghiệp tích hợp vào mơn học lý luận nghiệp vụ sư phạm lý luận giáo dục thể chất Hai là, tích hợp giáo dục giá trị nghề nghiệp môn học khác * Yêu cầu, điều kiện thực biện pháp: 4.2.4 Tổ chức cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất trải nghiệm nghề nghiệp sư phạm hoạt động thực tiễn * Mục đích, ý nghĩa biện pháp Đây biện pháp có ý nghĩa quan trọng nâng cao nhận thức, hình thành thái độ, niềm tin cho sinh viên nghề nghiệp sư phạm giá trị nghề nghiệp * Nội dung, cách thức thực biện pháp Một là, trải nghiệm nghề nghiệp thông qua hoạt động thực hành sư phạm nhà trường 21 Bước 1: Xác định mục tiêu chủ đề hoạt động trải nghiệm Bước 2: Xác định nội dung hoạt động trải nghiệm Bước 3: Thiết kế hoạt động trải nghiệm Hai là, tổ chức cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trải nghiệm thực tế trường phổ thông * Yêu cầu, điều kiện thực biện pháp: 4.2.5 Sử dụng gương điển hình nghề nghiệp để giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục thể chất * Mục đích, ý nghĩa biện pháp Giúp sinh viên tiếp cận với tài liệu viết gương cao nhà giáo lỗi lạc, điển hình nước giới; đồng thời cảm nhận giá trị cao quý nghề làm thầy… * Nội dung biện pháp Thứ nhất, xác định mẫu gương điển hình nghề nghiệp Đối với gương nhà giáo lỗi lạc Đối với gương tập thể sư phạm nhà trường Thứ hai, giảng viên giáo dục trị cần thấy rõ trách nhiệm việc rèn luyện, phấn đấu trở thành gương điển hình nêu gương trước sinh viên nhằm giáo dục giá trị nghề nghiệp trình đào tạo Thứ ba, tổ chức cho sinh viên tiếp xúc, học tập làm theo gương người giáo viên giáo dục trị điển hình nghề nghiệp từ năm thứ Thứ tư, phối hợp với sở thực tập phổ thông sử dụng gương điển hình nghề nghiệp để giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên * Yêu cầu, điều kiện thực biện pháp: 4.2.6 Xây dựng môi trường sư phạm để giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên 22 * Mục đích, ý nghĩa biện pháp Xây dựng môi trường sư phạm trường Đại học Sư phạm hiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, sinh hoạt, rèn luyện, từ nỗ lực hình thành giá trị nghề nghiệp người giáo viên giáo dục trị * Nội dung, cách thức thực biện pháp Thứ nhất, xây dựng sở vật chất trường học Thứ hai, xây dựng mối quan hệ giáo dục lành mạnh, bầu khơng khí tâm lý tích cực, hài hòa, tốt đẹp tập thể sinh viên Thứ ba, động viên, khen thưởng tuyên dương cá nhân tập thể sinh viên điển hình hoạt động học tập, rèn luyện Thứ tư, tăng cường áp dụng, khai thác, sử dụng phương tiện kỹ thuật đại trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên * Yêu cầu, điều kiện thực biện pháp: 4.3 Thực nghiệm sư phạm 4.3.1 Khái quát q trình thực nghiệm Mục đích thực nghiệm sư phạm Nội dung thực nghiệm sư phạm Chúng thực nghiệm biện pháp: Tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất vào môn học lý thuyết Tổ chức cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trải nghiệm thực tế trường phổ thông Đối tượng thực nghiệm sư phạm Phương pháp thực nghiệm sư phạm Quá trình thực nghiệm tiến hành theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò Giai đoạn 2: Thực nghiệm tác động Cách thức xử lý kết thực nghiệm 4.3.2 Tổ chức thực nghiệm Chuẩn bị thực nghiệm sư phạm Tiến hành thực nghiệm sư phạm 23 4.3.3 Phân tích kết thực nghiệm Kết kiểm tra đầu vào Kết thực nghiệm lần Kết thực nghiệm lần Kết lần thực nghiệm cho thấy mức độ tác động biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục trị cho sinh viên chuyển từ mức trung bình sang mức tốt Kết cho thấy biện pháp mà đề xuất, áp dụng mang lại hiệu tích cực Ngồi việc đánh giá tính khả thi biện pháp thông qua kiểm tra với tiêu chí định, chúng tơi cịn quan sát mức độ tham gia số hoạt động ngoại khóa nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng để đánh giá thái độ, hành vi, mức độ hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp sinh viên sư phạm Nhìn chung đại đa số sinh viên lớp thực nghiệm có chuyển biến nhận thức, thái độ hành vi Kết luận chương Trên sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên, luận án đề xuất biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục trị trường Đại học Sư phạm theo hướng chuẩn hóa, biện pháp có mối quan hệ biện chứng với Qua lần thực nghiệm thu kết mức độ tác động biện pháp áp dụng cho nội dung nghiên cứu luận án có hiệu quả, mức tác động lớn KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đường nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường sư phạm, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 24 Trên sở vấn đề lý luận giá trị, giáo dục giá trị, luận án làm sáng tỏ khái niệm giá trị nghề nghiệp, giáo dục giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm theo hướng chuẩn hóa Kết nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy, giáo dục giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm lồng ghép hoạt động đa dạng phong phú nhà trường mà chưa tổ chức theo chương trình cụ thể Nhiều sinh viên chưa có động đắn học tập rèn luyện phẩm chất, lực nghề nghiệp, chưa tích cực hướng đến giá trị nghề nghiệp Qua nghiên cứu, luận án đề xuất hệ thống biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm theo hướng chuẩn hóa biện pháp có có quan hệ gắn bó biện chứng với nhau, thực đồng bộ, hiệu biện pháp, q trình khơng đơn giản, địi hỏi phải giải nhiều nội dung, thống nhất, nỗ lực tổng hợp tổ chức, lực lượng Kết thực nghiệm cho thấy, biện pháp đề xuất luận án có tính khả thi giáo dục giá trị nghề nghiệp ngành giáo dục trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Giả thuyết khoa học luận án chứng minh Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ giáo dục đào tạo 2.2 Đối với trường đại học sư phạm 2.3 Đối với cán quản lý giảng viên trường đại học sư phạm ... Minh Hạc - Thái Duy Tuyên (20 11), Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập [22 ]; Đặng Vũ Cảnh Linh (chủ biên) (20 10), Con người Việt Nam truyền thống - Những giá trị phát triển... 3.1 .2 Khái quát chuyên ngành giáo dục thể chất trường đại học sư phạm 3 .2 Tổ chức khảo sát thực trạng 14 3 .2. 1 Mục đích khảo sát 3 .2. 2 Đối tượng, qui mô khảo sát 3 .2. 3 Phương pháp khảo sát 3 .2. 4... dục cho sinh viên sư phạm tiểu học [25 ]; Nguyễn Bá Hùng (20 11), Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên sư phạm Nhà trường quân [29 ]; Phạm Đình Duyên (20 12) , Hình thành định hướng giá trị nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa tt,