0

Chủ đề Phân tích tư tưởng, quan điểm chính cùng phong cách, kỹ năng của nhà lãnh đạo (Tào Tháo)

16 34 0
  • Chủ đề Phân tích tư tưởng, quan điểm chính cùng phong cách, kỹ năng của nhà lãnh đạo (Tào Tháo)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:26

Chủ đề: Phân tích tư tưởng, quan điểm chính cùng phong cách, kỹ năng của nhà lãnh đạo (Tào Tháo) Bài seminar 1 Chủ đề: Phân tích tư tưởng, quan điểm chính cùng phong cách, kỹ năng của nhà lãnh đạo (Tào Tháo) TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ DƯỢC Bài seminar Chủ đề: Phân tích tư tưởng, quan điểm phong cách, kỹ nhà lãnh đạo (Tào Tháo) Nhóm – Tổ – A2K74 Thành viên nhóm: Phạm Thị Chiên – 1901085 Lê Thị Hồng Hạnh – 1901210 Trương Khánh Huyền – 1901320 Lê Đình Nhật Minh – 1901445 Nguyễn Ngọc Quỳnh – 1901593 Nguyễn Thị Thu – 1901669 Lại Thị Hải Yến - 1901796 Hà Nội, 2022 MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 II NỘI DUNG Vài nét tiểu sử, xuất thân Tào Tháo .2 Tóm tắt nghiệp Tào Tháo Phân tích tư tưởng, quan điểm, phong cách, kỹ Tào Tháo 3.1 Quan điểm, tư tưởng trị Tào Tháo .3 3.2 Phong cách lãnh đạo độc đoán .3 3.3 Các kỹ lãnh đạo Tào Tháo .5 Phân tích ưu điểm hạn chế 4.1 Ưu điểm 4.2 Nhược điểm 12 Bài học kinh nghiệm rút .13 III KẾT LUẬN .14 I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu tồn cầu hóa nay, nguồn nhân lực ln đóng vai trị then chốt tồn xã hội tổ chức Ngoài yếu tố điều kiện, trang thiết bị sở vật chất yếu tố người điều kiện định cạnh tranh tổ chức Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng số lượng yêu cầu tất yếu làm nên thành công tổ chức Để đạt yêu cầu nói địi hỏi lớn vai trị người lãnh đạo việc xây dựng đội ngũ đào tạo nguồn nhân lực tổ chức Một nhà lãnh đạo phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển tổ chức, tạo điều kiện thúc đẩy tư duy, lực, trình độ, kỹ người lao động, xây dựng tổ chức văn minh, đoàn kết, vững mạnh Và ngược lại, người lãnh đạo không phù hợp kìm hãm phát triển tổ chức, khơng đạt hiệu công việc yêu cầu Tào Tháo nhắc đến với vai trò nhà lãnh đạo kiệt xuất lịch sử Trung Quốc thời chiến tranh Tam quốc Tào Tháo biết nhìn người biết cách dùng người, có cách quản lý bất chấp, đem lại hiệu lớn để lại nhiều mâu thuẫn II NỘI DUNG Vài nét tiểu sử, xuất thân Tào Tháo Tào Tháo (155-220) nhà trị, nhà qn cịn nhà thơ tiếng cuối thời Đông Hán lịch sử Trung Quốc Ông người đặt sở cho lực quân miền Bắc Trung Quốc, lập nên quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc Tào Tháo sinh gia đình giàu có, từ bé người thơng minh, để ý đến nhỏ, ham đọc sách đặc biệt binh thư, người có quyền biến nhiều mưu mẹo Khi lớn, Tào Tháo thích chơi bời, khác hẳn với sĩ phu trọng danh tiết, nên nhiều người khơng coi ơng gì, chí cịn miệt thị Tuy có người kính trọng ông Hứa Thiệu Hứa Thiệu đánh giá Tào Tháo "năng thần thời trị gian hùng thời loạn” Có nhận định cho Tào Tháo sống vào thời loạn, trở thành gian hùng e điều định sẵn Tóm tắt nghiệp Tào Tháo Sinh thời bình lớn lên thời loạn, Tào Tháo chứng kiến toàn trình hủ bại triều đình nhà Hán Bất chấp nguy bị giáng chức, Tào Tháo dâng sớ tâu bày điều hay lẽ phải, bảo vệ người ngay, ngăn cản kẻ xấu Đáng tiếc rằng, nỗ lực can gián thất bại Hoạn quan tiếp tục lộng hành, sóng cải cách bị ngăn chặn Sau Hán Linh đế chết, Đổng Trác thừa hoành hành Tào Tháo tập hợp nghĩa binh, chuẩn bị tru diệt Trác Khơng lâu sau đó, Tào Tháo gia nhập liên quân Viên Thiệu 18 chư hầu, thảo phạt Đổng Trác Thua trận, Tào Tháo quay đại doanh thấy liên quân “ngày ngày uống rượu, chẳng mưu tính tiến thủ” Triều đình Đơng Hán làm Tào Tháo thất vọng Nhưng người “phục hưng” Hán triều thật khiến Tào Tháo tâm tàn ý lạnh Đám qn hợp sau cịn quay sang tàn sát lẫn nhằm chiếm địa bàn, khiến Tào Tháo thất vọng mà hiểu rằng, trơng đợi mà phải tự gây dựng quyền lực, không mong muốn cải cách kế hoạch Kể từ đó, đường Tào Tháo tách khỏi liên quân Viên Thiệu Ông bắt đầu chiêu binh mã, chiếm đất, chiếm thành, sau nhờ may mắn mà lập công trạng, trở thành Thừa Tướng nhà Đông Hán Khi thâu tóm quyền lực, Tào Tháo mỉm cười ước muốn thống thiên hạ lâu có hy vọng trở thành thực Từ chiến thắng mặt quân sự, Tào Tháo bước xa đường thâu tóm quyền lực Năm 220, vài tháng sau Tào Tháo mất, Tào Phi ép Hiến đế nhường ngơi, nhà Ngụy thức thay nhà Hán Tào Tháo người có cơng lớn việc dẹp loạn Khăn Vàng Đổng Trác Tuy nhiên, hình ảnh ông không nhà Nho ưa thích thường mang làm biểu tượng cho dối trá, vơ liêm sỉ Phân tích tư tưởng, quan điểm, phong cách, kỹ Tào Tháo 3.1 Quan điểm, tư tưởng trị Tào Tháo Sống thời loạn, nơi vô số lực lên xâu xé ngai vàng, Tào Tháo với mưu trí, lĩnh, khả lãnh đạo mình, lên tiêu diệt lực khác, trở thành lực lớn nhất, tạo nên thời kỳ Tam Quốc tiếng Trung Hoa Tào Tháo sinh lớn gia đình mơn phiệt, làm quan triều đình Nên quan điểm, tư tưởng ơng gắn liền với lực mơn phiệt Tư tưởng trị Tào Tháo chịu nhiều ảnh hưởng Pháp gia, đề cao tài trí, coi trọng lực mà khơng quan tâm đến đạo đức phẩm chất người sử dụng Ông theo đường bá đạo, trọng lợi trọng đức, nên mối quan hệ ông thuộc hạ không gây dựng trung thành tin tưởng, mà phải dùng quyền mưu để khống chế Ơng đề cao tính kỉ luật, đề cao pháp lệnh quân đội triều Tào Tháo người biết tiến biết thối, khơn khéo, biết điểm dừng Ông mưu sát Đổng Trác, thất bại, phải chạy trốn Ông liên kết với Viên Thiệu chư hầu để xây dựng lực lượng Sau nắm quyền thế, ông giữ chức Tể tướng, nắm quyền triều đình, mà khơng phế vua, tự lập 3.2 Phong cách lãnh đạo độc đoán Mỗi nhà lãnh đạo có tư tưởng, phong cách cách thức lãnh đạo riêng tổ chức mình, để lại cho hệ sau nhiều học đắt giá Với Tào Tháo, phong cách lãnh đạo ơng phong cách lãnh đạo độc đoán Điều thể rõ việc tập trung quyền lực vào tay người lãnh đạo ông Tào Tháo người trực tiếp định tất phương pháp quy trình làm việc, công việc tổ chức Ngay từ nhậm chức, ông định điều cấm yêu cầu nghiêm ngặt luật lệ quy định, mạnh mẽ chấn chỉnh công việc, vi phạm nguyên tắc ông sẵn sàng trừng trị công khai, chí xử tử Trái với Tào Tháo, Lưu Bị cho phép quyền định cuối với sách quan trọng nhóm qn sư Sự tồn “Hội đồng” cho thấy cởi mở Lưu Bị quan điểm quản trị cách dân chủ Đây khác biệt lớn quan điểm lãnh đạo Lưu so với Tào: Tào tích cực tham khảo ý kiến đưa nhiên định cuối thuộc ơng Phong cách chun quyền độc đốn tiêu cực làm việc tập thể Tuy nhiên, tính chất chuyên quyền sở hữu ưu điểm mà nhiều nhà lãnh đạo khơng có Sự Thành công Tào Tháo dùng phong cách có lẽ đến từ lực ơng- nhà lãnh đạo tài ba thời Tam quốc Tào tháo người vô tài giỏi, hiểu biết sâu rộng, ông lại đoán, biết chớp thời Không cịn biết nhìn xa trơng rộng, dự báo trước tình hình quân sự.Theo nhận xét từ Tuân Úc, mưu sĩ Tào Tháo: “ chủ cơng có tính đốn, có kế dùng ngay, Viên Thiệu thích mưu kế lại hay dự.” Vì vậy, Tào Tháo lợi dụng tối đa lợi tài mà sẵn có, đưa định nhanh chóng hiệu Chỉ cần có chiến lược xác, ơng gấp rút thực lập tức, không chần chừ để tuột hội Ơng có định dứt khốt vào thời điểm quan trọng, chí “trở tay” để đạt đột phá mũi nhọn Trong nhiều trường hợp quân Tào bị đặt vào tình tiến thoái lưỡng nan, phải đưa định nhanh chóng khơng có thời gian tham khảo ý kiến tập thể, phong cách lãnh đạo độc đốn Tào phương án giải tốt Đồng thời, ta thấy được, Tào Tháo nhà lãnh đạo độc đốn khơng mù qng, bảo thủ, hoàn toàn toàn xem nhẹ cấp Mặc dù người lãnh đạo kiên với lựa chọn nhiều ơng biết lắng nghe ý kiến thuộc hạ trướng, cho họ có hội bày tỏ ý kiến công nhận chiến tích họ Tào Tháo khéo léo việc đãi ngộ nhân tài, trở thành người lãnh đạo mà thuộc hạ tin cậy, tin tưởng trao quyền định đoạt “Lịng trung thành khơng thể có cách lệnh, xảy nhân viên thuyết phục cảm hóa.” Phong cách lãnh đạo độc đốn, mang đến nhiều thành cơng uy tín cho Tào Tháo, song nguyên nhân nhiều thất bại Điển hình trận Xích Bích, Tào Tháo tự coi thơng minh, khinh thường địch thủ Thủy quân Tào Tháo bày trận Xích Bích, qn lính khơng quen đánh thủy, say sóng nhiều, liền dùng xích lớn nối liền chiến thuyền lại Thuộc hạ khuyên không nên nối thuyền, lỡ quân Ngô dùng hỏa cơng bất lợi, Tháo khơng nghe, cho mùa đơng có gió bắc, qn Ngơ phóng hỏa ngược gió Đến lúc trời gió đơng, Tháo cho đến tiết đơng chí, dương khí thăng nên trời có gió đơng, kết cần đêm gió đơng, thủy qn Tào tan tác Đó trận Xích Bích tiếng Tuy có đêm gió đơng, Chu Du Gia Cát Lượng biết lợi dụng, cịn Tào Tháo khơng biết đề phịng Trận Xích Bích khơng phải thất bại đầu tiên, thất bại cuối cùng, thất bại đáng trách Tào tháo Nguyên nhân Tào Tháo mắc loạt sai lầm sai lầm toàn sách chiến lược chiến thuật với tính tự mãn tùy tiện mức cá nhân, không nghe theo lời khuyên cấp 3.3 Các kỹ lãnh đạo Tào Tháo Các nhóm kỹ lãnh đạo phẩm chất Kỹ Biểu Tuyển Các VD Chỉ cần người tài trọng dụng, giao tiếp/ nhân nguyên tắc dùng người tiếng Tào Tháo Tào Tháo thân ba đầu tàu Tam Quốc, ông không giống Gia Cát Lượng hay Lưu Bị, dẫn dắt Gia Cát Lượng, nhân tài định phải có nhân phẩm tốt, tài đức vẹn tồn trọng dụng, Tào Tháo lại khơng quan tâm điều này, ơng mà nói, người cần có lực trọng dụng, cho dù đức hạnh không tốt chẳng Ví dụ điển hình Qch Gia chọn nhân sự, chọn người tài Quách Gia mưu sĩ Tào Tháo xem trọng nhất, nhân phẩm Qch Gia lại vơ bình thường, chẳng hạn Quách Gia háo sắc, hành vi có phần phóng túng, kiểu phẩm hạnh giống Quách Gia, trướng Lưu Bị, hiển nhiên không trọng dụng, Tào Tháo lại vô tin tưởng họ Quách Nguyên tắc dùng người Tào Tháo, nói trắng đơn giản, cần điều kiện, điều kiện cần đáp ứng điều trọng dụng, gọi nhân phẩm hồn tồn khơng quan trọng Thứ nhất: Chính trực, khơng a dua nịnh hót Thứ hai: Quyết đốn, khơng nóng vội, hấp tấp Thứ ba: Làm việc cần mẫn Sử dụng nhân Dùng người khơng nghi, nghi người khơng dùng Tào Tháo Viên Thiệu chống Quan Độ, quân Tào cạn lương, quân Viên Thiệu hay đến tập kích Viên Thiệu có hội để đánh Tào Tháo, khơng nghe lời Hứa Du, bỏ lỡ thời cơ, Hứa Du bỏ sang doanh Tào Tào Tháo nghe tin Hứa Du đến, không kịp giày, chân khơng đón tiếp, sau hồn tồn tin tưởng mưu kế Hứa Du, đại phá quân Thiệu Quan Độ Sử dụng cách nghệ thuật phương pháp lãnh đạo người Khả tạo ảnh hưởng tới thuộc hạ Khả nhận thức,tư Dám nghĩ dám làm Tự phải làm gương đừng tự hại tính mạng Khi ngựa giật chạy vào ruộng lúa, Tào Tháo nói “trước xuất quân ta có lệnh, mùa thu hoạch, quân đội không vào ruộng lúa Nay ta trái quân lệnh, nên xử tử!” Rồi rút kiếm đặt lên cổ Các tướng quỳ xuống can ngăn, Tháo cắt búi tóc thay thủ cấp, để răn tướng sĩ Trong lần dẫn quân qua vùng nóng lại khơng có nước, thấy binh sĩ khát, có người tỏ oán hận, Tào Tháo động viên qn sĩ cách nói dối phía trước có rừng mơ để giải khát Do đó, quân sĩ hăng hái tiếp, miệng không ngừng ứa nước bọt mà đỡ khát, cuối họ thấy nguồn nước Đổng Trác vào kinh đô Lạc Dương, bắt ép thiên tử, điều khiển triều đình, gây họa bách tính, ngồi triều khơng khơng nghiến căm giận Vương Dỗn bí mật họp quan viên kể tội Đổng Trác, nghe Vương Dỗn nói xong khóc lóc thương cảm, có Tào Tháo cười lớn, xin mượn Thất Tinh đao hành thích Đổng Trác Cần nhanh nhạy, tỉnh táo, khôn khéo số tình Tào Tháo vào bái kiến Đổng Trác, lúc Đổng Trác ngủ trưa Đương lúc Tào Tháo rút đao định đâm Đổng Trác Trác tỉnh dậy hỏi “Mạnh Đức định làm gì?” Tháo vội quỳ sụp xuống, hai tay dâng đao, “đây Thất Tinh bảo đao, muốn dâng thừa tướng”, nhân lúc Trác chưa phát ra, lên ngựa bỏ chạy ngồi thành Khơng giống Đổng Trác, Viên Thiệu, nắm quyền Tào Tháo phị Hán, khơn khéo nâng đỡ thiên tử mà nắm tay, ép thiên tử để lệnh chư hầu, thân làm thừa tướng khơng sốn ngơi tự lập, thành hùng chủ phương Trong việc, Tào Tháo phải nghĩ ba bước trước tiến bước Khi đối đầu với Viên Thiệu, ông cân nhắc ưu khuyết điểm chủ động nhường chức đại tướng quân để tập trung kiểm soát tốt Lập kế quyền lực tay Lúc sau, Tào Tháo nhân hoạch tỉ mỉ danh Hoàng đế hủy bỏ chức vị Tam công để khôi phục cho chức Thừa Tướng thân, cao chức vị hành động tay Viên Thiệu tại, đồng thời phân bố nhiều người phe vào chức vị quan trọng triều, từ khống chế triều khơng khác vị Đế vương thực Biết nắm bắt thời Thắng bại lựa chọn Tào Tháo Viên Thiệu chủ yếu định cách nắm bắt hội khác hai người họ Kĩ hiểu rõ, giải thích liệu thông tin Cuộc thảo phạt Công Tôn Toản Viên Thiệu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, quân đội khơng có đủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục, lương thảo khơng tích trữ sung túc Ngược lại, Tào Tháo sớm chuẩn bị xong từ đầu, tính tốn chuẩn thời vừa lộ, ơng dốc tồn lực để nắm bắt giành phần thắng lớn Kỹ phân tích xử lí vấn đề Tào Tháo quan niệm “Kẻ thù kẻ thù bạn” Khi Tào Tháo muốn chinh phạt Viên Thuật, ông nhận thấy mâu thuẫn ngày gay gắt Lữ Bố Viên Thuật, ông định việc mượn sức bắt tay Lữ Bố Bớt đối thủ, lại nhiều thêm đồng minh trợ lực từ bên cạnh, cớ không làm? Cho nên, thân muốn làm nên đại phải suy ngẫm xác định rõ mối quan hệ ưu nhược, lợi hại vấn đề Ở thời điểm mà lực khơng đủ cao phải nhìn tới tương lai xa hơn, không dừng Phải biết tận dụng sức mạnh người khác, chí sức mạnh đối thủ cho mục đích thân, biết cách thay đổi thân tùy theo thời Kỹ kỹ thuật chuyên môn Tài quân Việc binh Tôn Quyền Đại đô đốc đoán Việc quân Lưu Huyền Đức qn sư đốn Chỉ có Tào Tháo tự tay nắm quyền hành qn, đốn Tuy có mưu sĩ giúp mưu, phần định cuối Tháo Tháo tỏ xuất sắc hẳn bề Cứ xem lần Tháo dự định mật kế, ban đầu tướng không hiểu, sau thành công, tướng thán phục Tào Tháo vận dụng linh hoạt phép tắc quân Trung Hoa cổ đại Trong thời gian 25 năm (196-220), Tào Tháo bình định hết lộ chư hầu phương bắc, xây dựng quyền Tào Ngụy Phân tích ưu điểm hạn chế 4.1 Ưu điểm Khả nhìn nhận, đánh giá cục diện để đưa định Tào Tháo vị thống sối có tầm nhìn chiến lược rộng lớn sắc bén Tháng 11 năm Kiến An thứ 13 (Công nguyên năm 208) Tào Tháo thất bại nặng nề trận Xích Bích, quân lực tổn thất nặng nề, hình thành "chân vạc" cân lực ba tập đoàn Ngụy, Thục, Ngô Tào Tháo tướng lĩnh nhận định thời đánh xuống phía nam chưa chín muồi mà chủ trương bình định hậu phương, loại bỏ mối nguy hại sau lưng Mã Siêu Hàn Toại, củng cố thống trị phương Bắc, làm bàn đạp tiến xuống phương Nam, thống Trung Quốc Xây dựng kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu Cuộc chiến hai bên giao tranh mà nằm kế hoạch bình định phương Bắc từ lâu Tào Tháo Tào Tháo có chuẩn bị kế hoạch tác chiến nhu yếu phẩm, phương tiện cần thiết để tiến hành chiến Theo đó, quân Tào chuẩn bị lương thảo, trang bị phương tiện chiến đấu để vượt sơng, xây dựng cơng sự, thành trì, hầm bẫy vũ khí chiến đấu cung, nỏ… Xây dựng kế hoạch tác chiến tổng thể: sách vỗ Tây Lương để làm họ cảnh giác, chờ hội cơng Tiếp kế hoạch “đánh Quắc để diệt Ngu" lấy cớ đánh Trương Lỗ trấn thủ Đông Xuyên, thảo phạt Hán Trung thực chất muốn gây sức ép với Mã Siêu, Hàn Toại khiến họ nghi ngờ Tào Tháo đánh từ kích động chống đối chư hầu đến lúc triều đình có lý đáng để xuất quân chinh phạt Tây Lương Bên cạnh việc xây dựng chiến lược tổng thể rõ ràng, Bộ Tổng huy đứng đầu Tào Tháo cịn có chiến thuật, phương án tác chiến cụ thể, hợp lý, bước hóa giải ưu quân Tây Lương như: chiến thuật đánh giằng co, cố thủ công làm cho quân Tây Lương phát huy nhuệ khí; thay đổi chiến thuật trận liên tục phù hợp với thời điểm; lên kế hoạch li gián Mã Siêu Hàn Toại Thưởng phạt nghiêm minh Tự làm gương cho quân sĩ, khôn khéo giải vấn đề Tào Tháo cất quân đánh Viên Thiệu, xe ngựa qua ruộng lúa giật chạy vào ruộng lúa, điều vi phạm với quân luật Tào Tháo đặt ra: Trước xuất quân, ta có lệnh mùa thu hoạch, quân sĩ không bước vào ruộng lúa.Nay ta trái quân lệnh, nên xử tử! Nói rút kiếm đặt lên cổ Tướng lĩnh quân sĩ thấy quỳ xuống can ngăn, Tào Tháo cắt búi tóc thay thủ cấp để làm gương cho quân sĩ, quân sĩ nể phục kính trọng Tào Tháo Khao khát biết cách trọng dụng nhân tài, dùng người khôn khéo 10 Tào Tháo coi trọng ý kiến thuộc hạ Con người có lý tưởng tham vọng riêng, Tào Tháo cho họ hội để thực tham vọng phát huy sở trường mình, người tài trí Trương Hợp (ban đầu tướng lĩnh Viên Thiệu) thường muốn đầu quân cho Tào Tháo Tào Tháo có khả xếp bố trí nhiệm vụ phù hợp xứng đáng cho cá nhân Kể người không ưa Tào Tháo phải công nhận cách dùng người chỗ Tào Tháo Biết cách giải mâu thuẫn thuộc hạ Thuộc hạ Quách Gia ngang tàng phóng túng, ngày đam mê truỵ lạc Trần Quần biết được, bất bình báo cáo với Tào Tháo Tào Tháo dùng người không câu nệ, dù không chứng kiến tận mắt ông biết Trần Qn nói thật Vì vậy, ơng thăng chức, ban thưởng cho Trần Qn dám nói thẳng nói thật, cơng tư phân minh Như Tào Tháo sớm hoá giải chia bè kéo cánh xảy Mềm dẻo cách cư xử với quân sĩ Đánh xong Viên Thiệu, Tào phát nhiều quan viên bên thư từ cho Viên Thiệu Mặc dù Tào Tháo không truy cứu mà lệnh đốt hết Điều khiến cho quân sĩ kính trọng mực trung thành với Tào Tháo Động viên, khích lệ quân sĩ lúc, kịp thời Trong trận chiến Xích Bích, lực lượng thủy quân Tào Tháo vốn chuyển từ binh kỵ binh thời gian ngắn nên trước trận chiến, nhiều người số họ say sóng lên thuyền chí khơng biết bơi xuất thân người phương Bắc Cộng thêm nạn bệnh dịch phương Nam suy giảm tinh thần quân sĩ phải xa nhà lâu liên tục hành quân, chiến đấu thời gian dài Trước tiến hành trận chiến, Tào Tháo đích thân tới giường bệnh quân sĩ, trực tiếp bón thuốc cho họ quan tâm, khích lệ tinh thần: “Các phải cố gắng, đương nhiên ta phải cố ta phải đưa nhà” Tài qn trí tuệ Ơng ln có chiến thuật khiến đối phương phải mắc bẫy, giành phần thắng mình, cho dù nhiều hay qn Điển hình trận Quan Độ Tuy 11 qn Tào Mạnh Đức xoay chuyển tình từ bị động sang chủ động tiến công 4.2 Nhược điểm Quá đa nghi Tào Tháo trúng kế ly gián Chu Du, tin thư giả mạo nét chữ Chu Du mà Tưởng Cán mang mà giết tướng lĩnh tinh thông thủy chiến Thái Mạo Trương Doãn, để hai nhân vật quan trọng, hiểu biết thủy chiến Giang Đông Là nguyên nhân gây thất bại trận Xích Bích Tự coi thơng minh, kiêu ngạo tự mãn, khinh thường địch thủ Sau trận đánh thắng Viên Thiệu, Tào Tháo trở nên kiêu ngạo tự mãn Tào có suy nghĩ vượt trội số lượng binh lính giúp ơng đánh bại thủy quân đầy kinh nghiệm liên quân Tôn-Lưu Nghi ngờ thủy quân Kinh Châu, lực lượng thiện chiến nhiều chiến trường sông nước Phong cách lãnh đạo độc đoán Đây vừa ưu điểm nhược điểm Tào Tháo Chính việc đưa định kịp thời, hợp lí Tháo nhiều lần cứu thua, đồng thời, định độc đốn đem lại thất bại cho Tháo, điển hình trận thua Xích Bích khơng cân nhắc tới ý kiến thủ hạ Nhược điểm cách dùng người Tào Tháo trọng dụng người tài mà không quan tâm đến đạo đức Vì lẽ lịng trung thành người trướng khơng cao, nhiều tướng tài bỏ Tháo Bên cạnh đó, việc thu nhận người có đạo đức khơng tốt để hỏi kế sách làm hình ảnh Tháo nhiều bị ảnh hưởng Và Tào Tháo theo đường bá đạo, trọng lợi trọng đức; dùng người cốt hiệu khơng tính đến phẩm chất gây "tác dụng phụ" có liên hệ mật thiết đến suy vong nhanh chóng triều đại Tào Ngụy sau Mầm quyền lực cha họ Tư Mã nhen nhóm, khơng lâu sau lấy ngơi cháu Tào Tháo cách ông lấy nhà Hán 12 Bài học kinh nghiệm rút Qua phân tích ưu điểm nhược điểm nhà cầm quân tài ba Tào Tháo, rút học lãnh đạo sau: Muốn đạt mục tiêu cho doanh nghiệp, nhà lãnh đạo cần phải có tầm nhìn, biết đánh giá môi trường (ưu, nhược điểm doanh nghiệp, thuận lợi, thời thách thức) từ xây dựng chiến lược tổng quát chi tiết-từng bước thực để đạt mục tiêu Kế hoạch sợi dẫn đường cho doanh nghiệp suốt trình thực mục tiêu đề ra, định đến tính khả thi, thành bại mục tiêu Nhà quản lý khơng xuất sắc chun mơn phải người biết dùng người việc, để người mạnh chuyên môn quản lý mảng chuyên môn nghiệp vụ đó, nhằm phát huy mặt mạnh nhân viên, từ đồn kết sức mạnh to lớn, mang lại kết cao Nhà quản lý thường tuyển dụng nhân viên giỏi chun mơn, sinh tâm lý khinh thường lãnh đạo, muốn trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi buộc người lãnh đạo phải người có tầm đề cập người có tâm, tơn trọng ý kiến nhân viên, quan tâm tới mặt cảm xúc, nguyện vọng biết khích, động viên tinh thần họ cách kịp thời 13 III KẾT LUẬN Thơng qua tìm hiểu thảo luận, nhóm làm rõ chủ đề “Phân tích tư tưởng, quan điểm phong cách, kỹ nhà lãnh đạo (Tào Tháo)” Khách quan nhìn nhận, Tào Tháo trị gia lỗi lạc, có tài điều binh khiển tướng, bậc thầy nghệ thuật lãnh đạo đáng học hỏi với kiến thức, kĩ quản lí đáng giá Tuy có hạn chế định, song phải khẳng định Tào Tháo hình mẫu lý tưởng nhà lãnh đạo xuất sắc mà khơng người noi theo Tin phân tích nhóm tài lãnh đạo Tào Tháo, ưu nhược điểm học kinh nghiệm rút đem đến tác động định cho người đường quản lý sau Một nhà lãnh đạo biết phát huy ưu điểm thân, khắc phục nhược điểm, đoán, dám nghĩ dám làm, biết chớp thời cơ, linh hoạt tình làm chủ nghiệp thân, trở thành nhà lãnh đạo giỏi 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề Phân tích tư tưởng, quan điểm chính cùng phong cách, kỹ năng của nhà lãnh đạo (Tào Tháo),

Từ khóa liên quan