0

Phân tích ảnh hưởng của nguồn năng lượng mặt trời đến lưới điện tỉnh tây ninh

76 1 0
  • Phân tích ảnh hưởng của nguồn năng lượng mặt trời đến lưới điện tỉnh tây ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:52

TR I H C QU C GIA TP HCM NG I H C BÁCH KHOA ÂU QU C PHONG PHÂN TÍCH NH H NG C A NGU N N NG L NG M T TR I NL I I N T NH TÂY NINH Chuyên ngành : K thu t n Mã s : 8520201 LU N V N TH C S TP H CHÍ MINH, tháng 01 n m 2022 CƠNG TRÌNH C HỒN THÀNH T I TR NG I H C BÁCH KHOA – HQG – HCM Cán b h ng d n khoa h c: TS Nguy n Phúc Kh i Cán b ch m nh n xét 1: TS.Lê Th T nh Minh Cán b ch m nh n xét 2: TS.D ng Thanh Long Lu n v n th c s đ c b o v t i Tr HCM ngày 09 tháng 01 n m 2022 ng i h c Bách Khoa, HQG Tp Thành ph n H i đ ng đánh giá lu n v n th c s g m: PGS.TS Nguy n V n Liêm - Ch t ch TS.Hu nh Quang Minh - Th ký TS.Lê Th T nh Minh - Ph n bi n TS.D - Ph n bi n ng Thanh Long TS.Nguy n H u Vinh - y viên Xác nh n c a Ch t ch H i đ ng đánh giá LV Tr ngành sau lu n v n đ c s a ch a (n u có) CH T CH H I NG PGS.TS Nguy n V n Liêm TR ng Khoa qu n lý chuyên NG KHOA I N – I N T TR I H C QU C GIA TP.HCM C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM NG I H C BÁCH KHOA c L p – T Do – H nh Phúc NHI M V LU N V N TH C S Tên h c viên: Âu Qu c Phong………………………………… MSSV: 1870255 Ngày, tháng, n m sinh: 15/07/1988………………… .………N i sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: K thu t n………………………………… Mã s : 8520201 I TÊN TÀI: Phân tích nh h ng c a ngu n n ng l ng m t tr i đ n l i n t nh Tây Ninh Tên đ tài ti ng Anh: Analyzing effects of solar energy on the power grid of Tay Ninh Province II NHI M V VÀ N I DUNG: - Tìm hi u t ng quan v ngu n n ng l ng m t tr i s đ l i n t nh Tây Ninh n m 2021 Quy ho ch n m 2025 - Xây d ng mơ hình tính tốn l i n b ng ph n m m ETAP - Tính tốn phân tích nh h ng c a ngu n n ng l n hi n h u l ng m t tr i đ n l i n quy ho ch 2025 III NGÀY GIAO NHI M V LU N V N: 06/09/2021 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 12/12/2021 V CÁN B CÁN B H H NG D N: TS Nguy n Phúc Kh i NG D N TP.HCM, ngày tháng CH NHI M B MÔN ÀO T O TS.Nguy n Phúc Kh i TR NG KHOA I N – I N T n m 2021 i LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i L IC M N L i đ u tiên, xin chân thành c m n Th y TS.Nguy n Phúc Kh i nh ng ch d n, h ng d n đánh giá t n tình t o cho tơi u ki n thu n l i đ th c hi n hoàn thành lu n v n Bên c nh đó, tơi xin chân thành c m n đ n cá th y cô gi ng d y t i b môn K thu t n, H th ng n, Cung c p n t t c th y cô khoa i n – i n t tr ng i h c Bách khoa TP.HCM Nh th y cô m đ c ti p c n ki n th c chuyên ngành, k n ng v n d ng ki n th c, t t c s tr thành hành trang vô quý giá đ i v i công tác chuyên môn c ng nh h c t p, nghiên c u sau Qua trình h c t p, nghiên c u đ c s h ng d n t n tình c a Th y Nguy n Phúc Kh i cu i lu n v n t t nghi p đ c hoàn thành Tuy nhiên, s hi u bi t ki n th c c a b n thân tơi có h n nên lu n v n khơng th tránh kh i thi u sót, h n ch Tơi kính mong q th y cơ, đ ng nghi p, b n bè có nh ng ý ki n góp ý đ lu n v n đ c hoàn thi n h n M t l n n a, xin chân thành c m n Th y Nguy n Phúc Kh i toàn th quý th y cô c a tr ng i h c Bách khoa nói chung quý th y Khoa i n – i n t nói riêng t n tình giúp đ , h ng d n cho tơi su t q trình h c t p, nghiên c u t i tr ng đ hơm tơi có th hồn thành lu n v n t t nghi p Cu i cùng, xin c m n giai đình, tồn th b n bè, đ ng nghi p đ ng viên t o u ki n t t nh t cho tơi q trình nghiên c u th c hi n lu n v n TP.HCM, ngày 12 tháng 12 n m 2021 H c viên Âu Qu c Phong HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i TÓM T T LU N V N TH C S Trong nh ng n m qua, nhu c u n ng l ng th gi i ngày t ng cao s gia t ng bùng n quy mô s n xu t th i đ i tồn c u hóa h i nh p n n kinh t Song song v i vi c phát tri n trên, vi c s d ng ngu n n ng l gây tác đ ng không nh đ n môi tr ng hóa th ch ng (phát th i khí CO2, hi u ng nhà kính, bi n đ i khí h u tồn c u ) Chính th , vi c s d ng r ng rãi ngu n n ng l tái t o hi n nh m thay th d n n ng l r t, đ nh h ng ng hóa th ch toàn th gi i r t rõ ng xu th t t y u phát tri n b n v ng ngu n n ng l ng th i gian t i Trong s ngu n n ng l pin quang n (PV) đ ng thay th , ngu n n ng l c coi nh ngu n n ng l qu c gia xem ngu n n ng l ng t ng m t tr i t t m ng t nhiên đ ng lai c a n ng l c r t nhi u ng tồn c u Tính đ n 31/12/2020, t ng công su t l p đ t n m t tr i c n kho ng 19.400 MWP (t cđ t ng ng kho ng 16,5 GWAC), chi m kho ng 24% công su t l p đ t ngu n n c a h th ng n qu c gia Vi c phát tri n n m t tr i t t y u đem l i nhi u l i ích lâu dài v m t kinh t , môi tr c ng t o nhi u nh h m t tr i l ng không t t cho l ng, xã h i, nh ng i n, nh t t tr ng ngu n n i n ngày t ng cao Theo Quy ho ch phát tri n n l c t nh Tây Ninh giai đo n 2016 – 2025 t m nhìn đ n n m 2035 đ a bàn t nh Tây Ninh đ c B Công Th ng phê t Hi n nay, t nh Tây Ninh v n hành h th ng n m t tr i v i quy mô t ng đ i l n d ki n th i gian t i sau có giá n FIT3, s có r t nhi u d án n m t tr i đ c đ u t vào t nh Tây Ninh v i quy mô công su t l n h n n a V i s phát tri n n ng l ng m t tr i nhanh chóng c v quy mơ cơng su t l p đ t, d án có t ng cơng su t t n ng đ i l n c a t nh Tây Ninh so v i t nh c, lu n v n s d ng ph n m m ETAP đ xây d ng, phân tích nh h ng c a n m t tr i đ n h th ng n c p 110kV 220kV t nh Tây Ninh M c tiêu c a đ tài lu n v n nh m phân tích nh h n ng l ng m t tr i đ n l ng c a d án n i n c a t nh Tây Ninh (phân tích ch y u v t l xâm nh p c a ngu n n m t tr i, xem xét kh n ng dung n p c a l Ninh i n t nh Tây c p n áp 110kV 220kV), đ ng th i có th góp ph n quy ho ch h p lý HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S v trí đ u n i c a d án n n ng l đ CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i ng m t tr i th i gian t i, khai thác c th m nh, ti m n ng c a t nh Tây Ninh HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i ABSTRACT In recent years, the world's energy demand has been increasing due to the explosive increase in production scale in the era of globalization and integration of economies In parallel with the above development, the use of fossil energy sources has caused a significant impact on the environment (CO2 emissions, greenhouse effect, global climate change ) Therefore, the widespread use of renewable energy sources today to gradually replace fossil energy around the world is very clear, which is an inevitable trend orientation in the sustainable development of energy sources over next time Among the alternative energy sources, solar energy from photovoltaic panels (PV) is considered as a natural energy source that has been viewed by many countries as the future energy source of global energy As of December 31, 2020, the total installed capacity of solar power across the country reached about 19,400 MWP (equivalent to about 16.5 GWAC), accounting for about 24% of the installed capacity of the national power system The development of solar power is inevitable and brings many long-term benefits in terms of economy, environment, and society, but it also creates many negative effects for the power grid, especially when the proportion of solar power sources is low The sky in the power grid is increasing day by day According to the electricity development plan of Tay Ninh province for the period 2016 - 2025 with a vision to 2035 in Tay Ninh province, approved by the Ministry of Industry and Trade Currently, Tay Ninh province is operating a solar power system on a relatively large scale and it is expected that in the near future after the FIT3 electricity price is available, many solar power projects will be invested in Tay Ninh province with a larger capacity scale With the rapid development of solar energy in both scale and installed capacity, projects with a relatively large total capacity of Tay Ninh province compared to other provinces in the country, the thesis uses ETAP software to build construction and analysis of the influence of solar power on 110kV and 220kV power systems in Tay Ninh province HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i The objective of the thesis is to analyze the influence of solar power projects on the power grid of Tay Ninh province (mainly analyzing the penetration rate of solar power, considering the capacity of the electricity grid in Tay Ninh province at 110kV and 220kV voltages), and at the same time, it can contribute to reasonable planning of connection locations of power projects solar energy in the coming time, exploiting the strengths and potentials of Tay Ninh province HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i L I CAM OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u c a tơi Các s li u, k t qu nêu lu n v n trung th c ch a t ng đ c cơng b b t k cơng trình khác TP.HCM, ngày 12 tháng 12 n m 2021 H c viên Âu Qu c Phong HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i M CL C NHI M V LU N V N TH C S i L IC M N ii TÓM T T LU N V N iii ABSTRACT v L I CAM OAN v M C L C v i M C L C HÌNH NH i M C L C B NG BI U ii CH NG 1: GI I THI U T NG QUAN V N NG L NG TÁI T O VÀ CÁC TÁC NG C A NGU N N NG L NG TÁI T O NL I I N TRUY N T I VI T NAM 01 T ng quan v n ng l ng tái t o .01 Các tác đ ng c a ngu n n ng l ng tái t o đ n l i n truy n t i Vi t Nam 04 2.1 Ti m n ng phát tri n n m t tr i theo d th o Quy ho ch n VIII (QH VIII) .04 2.2 Khó kh n, thách th c t tr ng n m t tr i đ t đ c nh Quy ho ch n VIII……………………………………………………………………………….… 05 Lý ch n đ tài 07 H ng ti p c n c a đ tài 09 Ph m vi ph ng pháp nghiên c u c a đ tài 09 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài 10 K t qu mong mu n 11 B c c c a lu n v n 11 CH NG 2: GI I THI U L I I N TRUY N T I T NH TÂY NINH VÀ CÁC K CH B N THAM GIA C A NGU N N NG L NG M T TR I 12 c m t nhiên 12 Ngu n n 14 2.1 Ngu n n t Tr m bi n áp 220kV 14 2.2 Ngu n n ng l L ng tái t o……………………………………… …………… 14 i n: ….16 3.1 L i truy n t i 500kV…………………………………… ………… ……… 16 3.2 L i truy n t i 220kV……………………… ………………….……………… 16 HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 LU N V N TH C S Hình 10: K t qu phân b công su t l HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i i n Quy ho ch n m 2025 b sung ngu n n ng l ng m t tr i 48 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i Đ Hình 11: Bi u đ n áp theo đ n v % c a nút theo s đ hi n h u D a k t qu tính tốn, hi n l i n phát công su t 923,65MW tiêu th 605,115MW L ng công su t phát qua m đ u n i v i t nh khác 318,535MW nh Hình T l t n th t cơng su t theo tính tốn 0,97% Trong đó, t l t n th t cơng su t phát c a d án n m t tr i đ c tính theo cơng th c ô t ng công su t phát HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 x 49 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i i v i k t qu ch y mô ph ng c a n m 2021 có t ng công su t phát 923,65MW t n th t cơng su t phát 8,977MW t l t n th t 0,97%, hi u su t truy n t i 99,3% K t lu n, d án n m t tr i đ a b n t nh Tây Ninh phát n qua t nh lân c n đ ng dây 110kV 220kV Các gi i h n n áp, dòng t i v n gi i h n cho phép nh hình hình 11 K t qu mơ ph ng l i n đ n n m 2025 có xét t i nh h ng c a ngu n n m t tr i đ a bàn t nh: Hình 12 K t qu t ng k t mô ph ng l i n 2025 T k t qu trên, t l xâm nh p n m t tr i tính đ c nh sau: So v i l i n hi n h u, công su t t i theo quy ho ch n t ng thêm kho ng 200MW giai đo n 2021 – 2025 ng th i, nhà máy n m t tr i đ c b HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 50 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i sung thêm 125MW i v i k t qu ch y mô ph ng l i n quy ho ch n m 2025 có t ng cơng su t phát 1.047,945MW t n th t công su t phát 17,443MW t l t n th t 1,66%, hi u su t truy n t i 98,34% So v i t c đ t ng tr ng ph t i, t c đ t ng tr ng c a ngu n n th p h n v y t l xâm nh p c a ngu n n ng l ng m t tr i c ng th p h n so v i hi n t i K t lu n, d án n m t tr i đ a b n t nh Tây Ninh phát n qua t nh lân c n đ ng dây 110kV, 220kV đ ng dây c a tr m 500kV Tây Ninh Các gi i h n n áp, dòng t i v n gi i h n cho phép nh Hình Hình 13 K t qu ch y mơ ph ng l i n n m 2025 có xét t i nh h ng c a ngu n n m t tr i b sung đ a bàn t nh: Hình 13 K t qu t ng k t mô ph ng l i n đ n 2025 có b sung ngu n n ng l tr i T k t qu trên, t l xâm nh p n m t tr i tính đ HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 ng m t c nh sau: 51 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i Trong ph ng án xem xét b sung, s n l ng ngu n n ng l ng m t tr i t ng lên đ n g n g p đôi so v i công su t t i i v i k t qu ch y mô ph ng l i n quy ho ch n m 2025 có b sung thêm d án n m t tr i, t ng công su t phát 1.620,004MW t n th t cơng su t phát 26,948MW t l t n th t 1,66%, hi u su t truy n t i 98,34% Do vi c đ u n i d án n m t tr i vào sau tr m bi n áp hi n h u nên t l t n th t hi u su t truy n t i g n nh không đ i So v i s đ quy ho ch l i n n m 2025, vi c b sung ngu n n ng l ng m t tr i làm t ng n áp t i nhi u nút l i n M t s nút có th đ t đ n ng ng 104% Tuy nhiên, nhìn chung giá tr n áp v n n m gi i h n cho phép ±5% K t lu n, d án n m t tr i đ a b n t nh Tây Ninh phát n qua t nh lân c n đ ng dây 110kV, 220kV đ ng dây c a tr m 500kV Tây Ninh Các gi i h n n áp, dòng t i v n gi i h n cho phép HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 52 LU N V N TH C S CH CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i NG 5: K T LU N VÀ H NG PHÁT TRI N C A TÀI K t lu n: Lu n v n đ c th c hi n v i m c đích nh m ki m ch ng k t qu mơ ph ng, phân tích h th ng n k t h p vi c đánh giá th c t tình hình v n hành l s li u v n hành l m t tr i th c t i n, i n c a t nh Tây Ninh sau v n hành m t s d án n ng th i có xét đ n kh n ng phát tri n công su t c a d án n m t tr i th i gian t i theo Quy ho ch đ c t Lu n v n s d ng ph n m m ETAP phân tích mơ hình h th ng n c p 110kV 220kV t nh Tây Ninh đ phân tích, đánh giá nh h ng c a n n ng l th c t hi n t i, mơ hình đ n n m 2025 theo Quy ho ch đ mơ hình n m 2025 b sung t i đa ngu n n ng l đ ng m t tr i mơ hình c B Công Th ng t ng m t tr i Theo s li u c Quy ho ch v v trí c ng nh cơng su t l p đ t d án n m t tr i hi n t i ng lai H H T H X M B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B TAY NINH c ng nh t Q Q NLMT Hình 14: Bi u đ n áp l i n quy ho ch n m 2025 ph ngu n n ng l ng m t tr i HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 ng án b sung 53 LU N V N TH C S L CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i i n hi n h u Q T Q NLMT T Hình 1512: Bi u đ so sánh t l xâm nh p t l t n th t gi a ph ng án Nh v y, v i k t qu ch y mô ph ng l i n truy n t i c p 110kV 220kV đ a bàn t nh Tây Ninh, có xét đ n nh h ng c a d án n s d ng ngu n n ng l ng m t tr i có th đ a k t lu n sau: - Hi n t i, t l xâm nh p c a ngu n n n ng l l ng m t tr i 152,64%, i n phát công su t kho ng 923MW tiêu th kho ng 605MW L ng công su t phát qua m đ u n i v i t nh khác kho ng 318MW T l t n th t công su t theo tính tốn 0,97% Các d án n m t tr i đ a bàn t nh Tây Ninh phát n qua t nh lân c n đ ng dây 110kV 220kV Các gi i h n n áp, dòng t i gi i h n cho phép Hi n t i, l i n v n hành th c t theo tính tốn n đ nh, đáp ng t t công su t phát c a d án n m t tr i đ a bàn t nh - Trong giai đo n 2021 – 2025, t l xâm nh p c a ngu n n n ng l m t tr i 130,2%, so v i l thêm kho ng 200MW ng i n hi n h u, công su t t i theo quy ho ch n t ng ng th i, nhà máy n m t tr i đ 125MW T l t n th t công su t theo tính tốn đ i v i l 1,66% So v i t c đ t ng tr i n quy ho ch n m 2025 ng ph t i, t c đ t ng tr h n v y t l xâm nh p c a ngu n n ng l c b sung thêm ng c a ngu n n th p ng m t tr i c ng th p h n so v i hi n t i Các d án n m t tr i đ a b n t nh Tây Ninh phát n qua t nh lân c n đ ng dây 110kV, 220kV đ HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 ng dây c a tr m 500kV Tây Ninh Các 54 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i gi i h n n áp, dòng t i gi i h n cho phép Nh v y, đ n n m 2025 n u đ ng dây tr m bi n áp đ c xây d ng theo quy ho ch l i n v n hành th c t theo tính tốn n đ nh, đáp ng t t công su t phát c a d án n m t tr i đ a bàn t nh - Trong ph ng án xem xét b sung ngu n n ng l ng m t tr i t ng lên đ n g n g p đôi (197,6%) so v i công su t t i Khi t l t n th t công su t c a l c ng 1,66%, d án n n ng l i n ng m t tr i b sung ch y u đ u n i vào sau tr m 110kV s n có h th ng truy n t i nên t l t n th t g n nh không thay đ i so v i giai đo n đ n h t n m 2015 So v i s đ quy ho ch l 2025, vi c b sung ngu n n ng l l i n n m ng m t tr i làm t ng n áp t i nhi u nút i n M t s nút có th đ t đ n ng ng 104% Tuy nhiên, giá tr n áp v n n m gi i h n cho phép ±5% Các d án n m t tr i đ a b n t nh Tây Ninh phát n qua t nh lân c n đ ng dây 110kV, 220kV đ ng dây c a tr m 500kV Tây Ninh Các gi i h n n áp, dòng t i v n gi i h n cho phép H ng nghiên c u m r ng đ tài Theo quy t đ nh c a UBND t nh cho phép ch đ u t JR ENERGY (ASIA) LIMITED đ n v t v n kh o sát kh n ng l p đ t n gió t i xã Tiên Thu n, xã L i Thu n, huy n B n C u, xã Th nh c, xã Ph C u Kh i, xã Su i á, xã B n C i huy n D đ u n i vào l i n c a t nh Tây Ninh c Tr ch huy n Gò D u, xã ng Minh Châu, t ng công su t 200MW, c p n áp 110kV, c th là: - Nhà máy n gió cơng su t 50MW t i xã Su i á, huy n D ng Minh Châu Khu v c d ki n l p đ t n gió d án HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 55 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i - Nhà máy n gió cơng su t 50MW t i xã Th nh c, huy n Gò D u Khu v c d ki n l p đ t n gió d án - Nhà máy n gió cơng su t 50MW t i xã B n C i, huy n D ng Minh Châu Khu v c d ki n l p đ t n gió d án HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 56 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i - Nhà máy n gió cơng su t 50MW t i xã Tiên Thu n, xã L i Thu n, huy n B nC u Khu v c d ki n l p đ t n gió d án Khi đó, đ tài s xây d ng thêm mơ hình n gió tr m bi n áp c ng nh đ ng dây 110kV t ng ng nh m đánh giá l i tình hình chung c a vi c nh h ng c a ngu n n ng l ng tái t o đ n l i n t nh Tây Ninh HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 57 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i L ik t Do th i gian th c hi n lu n v n có h n c ng nh tài li u, s li u liên quan đ n đ tài ch a th c s đ y đ nên k t qu đ t đ v n ch a đ c nh mong mu n c lu n v n khía c nh ng th i, ki n th c có h n nên trình th c hi n lu n v n khơng th tránh kh i sai sót Em r t mong nh n đ nghi p đ đ tài đ c s góp ý quý báu c a quý th y cô, b n bè đ ng c hoàn thi n h n HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 58 LU CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i TÀI LI U THAM KH O [1] M T Alturki, Hosting Capacity Calculations in Power Systems M.S Thesis, University of Denver, Colorado, USA, 2014, pp.12-30 [2] E M Eltamaly, Y S Mohamed, A.-H Ahmed, and E N A Elghaffar, Reliability/Security of Distribution System Network under Supporting by Distributed Generation Insight Energy Sci., vol 2, iss 1, pp.2-8, 2016 [3] S M Ismael, S H E Abdel Aleem, A Y Abdelaziz, and A F Zobaa, State-of-the-art of hosting capacity in modern power systems with distributed generation Renew Energy, vol 130, pp.1002- 1020, 2019 [4] S N M Saad, and A H van der Weijde, Evaluating the Potential of Hosting Capacity Enhancement Using Integrated Grid Planning modeling Methods Energies, vol 12, iss 9, pp.10-36, 2019 [5] S M Mirbagheri, M Moncecchi, D Falabretti, and M Merlo, Capacity Evaluation in Networks with Parameter Uncertainties, presented at 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Ljubljana, Slovenia, 2018 [6] D Chathurangi, U Jayatunga, M Rathnayake, A Wickramasinghe, A Agalgaonkar, and A Perera, Distribution Networks With High Penetration Levels of Solar PV, presented at International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Ljubljana, 2018 [7] M Z ul Abideen, O Ellabban, S S Refaat, H Abu-Rub, and H Al-Fagih, Distribution Networks, presented at International Conference on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE), Doha, Qatar, 2019 [8] S M Ismael, S H E Abdel Aleem, A Y Abdelaziz, and A F Zobaa, Hosting Capacity Enhancement in Non-Sinusoidal Power Distribution Systems Using a Hybrid PSOGSA Optimization Algorithm Energies, vol 12, iss 6, pp.12-18, 2019 HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 59 LU [9] CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i M.-T Do, A, Bruyere, and B Francois, distribution network benchmark according to the large scale connection of renewable energy generators, presented at the IEEE Manchester PowerTech, Manchester, UK, 2017 [10] S Fan, T Pu, L Li, T Yu, Z Yang, and B Gao, Evaluation of impact of integrated distributed generation on distribution network based on time-series analysis, presented at the 2016 China International Conference on [11] M H Athari, Z Wang, and S H Eylas, -series analysis of photovoltaic distributed generation impacts on a local distributed network, presented at the 2017 IEEE Manchester PowerTech, Manchester, UK, 2017 [12] R Torquato, D Salles, C O Pereira, P C M Meira, A Comprehensive Assessment of PV Hosting Capacity on Low-Voltage Distribution Systems IEEE Trans: Power Deliv, vol 33, iss 2, pp.33,1002 1012, 2018 [13] S Lakshmi, and S Ganguly, hosting capacity and energy loss of radial distribution networks with open unified power quality conditioner allocation, IET Renew Power Gener, vol 12, iss 12, pp 1382 1389, 2018 [14] A Rabiee, and S Mohseni-Bonab, Maximizing hosting capacity of renewable energy sources in distribution networks: A multi-objective and scenario-based approach presented at Energy, India, 2017 [15] M Vatani, D Alkaran, M J Sanjari, and G B Gharehpetian, Multiple distributed generation units allocation in distribution network for loss reduction based on a combination of analytical and genetic algorithm methods IET Gener: Transm Distrib, vol 10, no 1, pp.10, 66 72, 2016 [16] M T Alturki, Hosting Capacity Optimization in Modern Distribution Grids PhD Dissertation, University of Denver, Denver, USA, 2018 [17] X Wang, and J R McDonald Moden Power System Planning McGraw Hill Book Company, 1993 HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 60 LU CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i [18] H Seifi, and M S Sepasian, Electric Power System Planning: Issues, Algorithms and Solutions, France: Springer, 2011.pp5-9 [19] M J Rider, A V Garcia, and R Romero, planning by a branch-and- Generation, Transmission & Distribution, IET, vol , Germany, 2008 [20] H.-S Zhao, L Chen, and T Wu, "Optimal Computation of the Transmission System Expansion Planning using the Branch and Bound Method," presented at Power and Energy Engineering Conference APPEEC, Asia-Pacific, 2009 [21] H K Alfares, and M Nazeeruddin, "Electric load forecasting: Literature survey and classification of methods," presented at International Journal of Systems Science, India, 2002 [22] L Bahiense, G C Oliveira, M Pereira, and S Granville, disjunctive model for transmission network expansion, presented at IEEE Transactions on, vol 16, Italy, 2001 [23] C.-S Cicilio, and B G Vaagensmith, Transmission hosting capacity of distributed energy resources, Energy, Germany, 2019 [24] J Peppanen, M Bello, and M Rylander, capacity, presented at IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC)(A Joint Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC & 34th EU PVSEC), India, 2019 [25] Z ul Abideen, M Ellabban, and O Al-Fagih, A review of the tools and ation India: Energies paper, pp 27-58 HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 61 LU N V N TH C S CBHD: TS Nguy n Phúc Kh i C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc PH N LÝ L CH TRÍCH NGANG H tên : Âu Qu c Phong Ngày tháng n m sinh : 15/7/1988 N i sinh : huy n Hoà Thành, t nh Tây Ninh a ch liên l c : 326 Nguy n Chí Thanh, khu ph Long Thành, ph Long Thành Trung, th xã Hoà Thành, t nh Tây Ninh i n tho i Email ng : 0931223253 : auquocphong@gmail.com I Quá trình đào t o: Quá trình đào t o i h c: H đào t o : Chính quy Th i gian đào t o : T tháng 9/2006 đ n tháng 10/2010 N i đào t o : Tr Ngành h c : K thu t n ng i h c Bà R a - V ng Tàu Quá trình đào t o Cao h c: Th i gian đào t o : T tháng 6/2018 đ n N i đào t o : Tr Ngành h c : K thu t n ng i h c Bách Khoa TP.HCM III Q trình cơng tác: T tháng 6/2011 đ n nay: Cán b phịng Qu n lý Cơng nghi p - N ng l Công Th ng t nh Tây Ninh HVTH: Âu Qu c Phong-MSHV 1870255 ng S 62 ... 28,6 173 Bình Long - 173 Tây Ninh (t Tây Ninh đ n tr 428RG) ACSR 185/29 22,20 510 61,0 64,3 179 Tây Ninh - 171 Tây Ninh ACSR 185/29 3,24 510 44,0 44,8 180 Tây Ninh - 172 Tây Ninh ACSR 185/29 3,40... 220kV Tây Ninh có xu t n đ - ng dây 110kV g m: ng dây 110kV m ch kép Tây Ninh – Tây Ninh: c p n cho tr m 110kV Tây Ninh, dây d n có ti t di n AC-185, chi u dài kho ng 3,4km - ng dây 110kV Tây Ninh. .. ng Minh Châu, t nh Tây Ninh Xã Su i á, huy n D ng Minh Châu, t nh Tây Ninh Xã Su i á, huy n D ng Minh Châu, t nh Tây Ninh, t nh Tây Ninh Xã Su i Ngô, huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh Xã Su i Ngô,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của nguồn năng lượng mặt trời đến lưới điện tỉnh tây ninh ,