0

Tác động của việc sử dụng đòn bẩy tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

61 5 0
  • Tác động của việc sử dụng đòn bẩy tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan