0

Nghiên cứu giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chè tại hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ phú nam 1, xã phú đô, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

95 5 0
  • Nghiên cứu giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chè tại hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ phú nam 1, xã phú đô, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 06:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ VĂN LƯU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ NAM 1, XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nơng thơn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2017 - 2021 Thái Nguyên, năm 2021 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGƠ VĂN LƯU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ NAM 1, XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K49 - PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2017 - 2021 Giảng viên hướng dẫn : ThS Đỗ Hoàng Sơn Thái Nguyên, năm 2021 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan kết nghiên cứu riêng em Những số liệu trình bày khóa luận hồn tồn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 05 năm 2021 Sinh viên Ngô Văn Lưu download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên quan tâm Phòng Đào Tạo, thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh chè Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại dịch vụ Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Đến em hồn thành đề tài Để có kết vậy, em nhận nhiều tận tình giúp đỡ Nhà trường, Khoa Thầy cô HTX nơi thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ThS Đỗ Hoàng Sơn – Giảng viên Khoa Kinh tế phát triển nông thôn Ban Giám đốc thành viên HTX Nông nghiệp thương mại dịch vụ Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế phát triển nông thôn, Trường Đại học Nơng Lâm Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình Do cịn hạn chế trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong giúp đỡ, góp ý kiến bổ sung thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2021 Sinh viên Ngô Văn Lưu download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài .3 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .3 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.2 Các nguyên tắc quản trị kinh doanh HTX 2.1.3 Một số giải pháp học cho phát triển HTX nông nghiệp 15 2.1.4 Những giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất cho HTX 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 17 2.2.1 Tình hình sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên 17 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên 22 download by : skknchat@gmail.com iv 2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ phú nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương .25 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 26 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.4.3 Phương pháp so sánh 28 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29 4.1 Đánh giá khái quát địa bàn Hợp tác xã nơi nghiên cứu 29 4.1.1 Tình hình phát triển chè huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 29 4.1.2 Khái quát xã Phú Đô 30 4.1.3 Khái quát HTX Nông nghiệp thương mại dịch vụ Phú Nam 32 4.2 Đánh giá quy mô, nguồn lực hoạt động SXKD HTX Phú Nam 36 4.2.1 Nguồn lực vốn 36 4.2.2 Nguồn nhân lực HTX Phú Nam 37 4.2.3 Diện tích trồng chè HTX Phú Nam năm 2020 38 4.2.4 Cơ sở vật chất HTX Phú Nam 39 4.2.5 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động SXKD HTX Phú Nam 41 4.2.6 Một số hạn chế, tồn hoạt động HTX Phú Nam 44 4.3 Đánh giá thực trạng hoạt động marketing HTX Phú Nam .45 4.3.1 Xây dựng chiến lược sản phẩm 45 4.3.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu .50 4.3.3 Các chiến lược Marketing chiếm lĩnh thị trường 52 4.3.4 Xây dựng dịch vụ khách hàng .53 download by : skknchat@gmail.com 63 11 Nguyễn Hữu Tiến, Tổ chức hợp tác xã số nước châu Á, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1996 12 Nguyễn Hữu Thọ (2013), phân tích số mơ hình chế biến chè tỉnh Thái Ngun 13 Thùy Linh – Việt Trinh (Biên soạn hệ thống hóa), Giải đáp tình thiết yếu sách phát triển Nông nghiệp & Nông thôn 2012 Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh, 2012 14 Đỗ Hồng Sơn (2020), Giáo trình Marketing, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 15 UBND xã Phú Đơ, Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 II Tài liệu Internet 16 “Bản chất HTX”, https://mekongcoop.com.vn/2017/07/09/ban-chathop-tac-xa/ 17 “Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc đầu sản xuất chè hữu cơ”, https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/thai-nguyen-hoptac-xa-che-an-toan-khe-coc-di-dau-trong-san-xuat-che-huu-co4188843.html 18 “Hợp tác xã nông sản thực phẩm Mường Thanh bước phát triển mới”, http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/vi/news/Tin-kinh-te/Hop-tac-xanong-san-thuc-pham-Muong-Thanh-buoc-phat-trien-moi-1982/ download by : skknchat@gmail.com 64 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ & PTNT PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CH I THÔNG TIN VỀ HTX: 1.1 Tên Hợp tác xã: 1.2 Địa Văn phịng HTX: Thơn/Xóm Xã 1.3 Điện thoại: 1.4 Website (nếu có): 1.5 Tổng số xã viên HTX: 1.6 Tổng số lao động có: 1.7 HTX Thành lập ngày………… tháng………… năm …………… 1.8 Giấy chứng nhận ĐKKD số: ngày….…tháng… năm 20… Nơi cấp: 1.9 Ngành nghề phép hoạt động SXKD: (ghi cụ thể theo g nhận ĐKKD) 1.10 Các ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 download by : skknchat@gmail.com 65 1.10.1 Ngành chính……………………… ……………………………… SXKD 1.10.2 Ngành SXKD khác (ghi ngành SXKD ngồi ngành chính): - Ngành: - Ngành: - Ngành: - Ngành: II THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ: 2.1 Ban Quản trị: Họ tên Trưởng ban Quản trị: 2.2 Ban Giám đốc: Họ tên Giám đốc:ĐT…………… 2.3 Ban Kiểm soát: Họ tên Trưởng ban Kiểm soát:ĐT…………… 2.4 Họ tên Kế toán trưởng:ĐT…………… DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX TT Họ tên I BAN QUẢN TRỊ AI BAN GIÁM ĐỐC download by : skknchat@gmail.com 66 III BAN SỐT IV KẾ TRƯỞNG 2.5 Tình hình thu nhập bình quân CBCNV, người lao động làm việc HTX: - Ban Quản trị: đồng/người/tháng - Ban Kiểm soát: đồng/người/tháng - Cán công nhân viên: đồng/người/tháng - Người lao động: đồng/người/tháng III QUY MÔ, NGUỒN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ: 3.1 Vốn điều lệ (do xã viên đóng góp thành lập HTX): triệu đồng 3.2 Tổng vốn hoạt động (tại thời điểm điều tra) triệu đồng - Bao gồm: + Vốn cố định: triệu đồng + Vốn lưu động: triệu đồng download by : skknchat@gmail.com 67 - Trong đó: + Vốn tự có (vốn Điều lệ + vốn tích lũy) triệu đồng + Vốn tài trợ (nếu có): triệu đồng + Vốn vay (nếu có): triệu đồng - HTX có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động SXKD không? - Nếu HTX có nhu cầu vay vốn nhằm mục đích gì? …………… …………… 3.3 Tổng số thành viên Hợp tác xã (tại thời điểm điều tra): …… thành viên - Trong đó: + Số thành viên sản xuất chế biến chè gia đình: thành viên Số thành viên có thu gom chế biến thêm ngồi gia đình: thành viên + Số thành viên khơng sản xuất thu gom, chế biến: thành viên + Số thành viên khơng sản xuất góp vốn vào HTX: thành viên + 3.4 Tổng diện tích trồng chè thành viên thuộc HTX: - Trong đó: + Tổng diện tích cho thu hoạch ổn định: + Tổng diện tích thời gian kiến thiết bản: - Gồm giống chè: + Giống (Tên giống chè) + Giống (Tên giống chè) + Giống (Tên giống chè) + Giống (Tên giống chè) Tổng sản lượng chè xã viên HTX (Ước tính): (Sản lượng = NS/ha/năm x Diện tích) - + Tính theo sản lượng búp tươi/năm: download by : skknchat@gmail.com 68 + Tính theo sản lượng chè búp khô/năm (quy đổi): Tổng số chè khơ đóng bao gói (trong năm 2020) trước tiêu thụ: ……tấn - + Thông qua HTX đóng gói: + Các thành viên tự đóng gói khơng qua HTX: 3.5 Về sở vật chất HTX (do HTX trực tiếp quản lý): 3.5.1 Về đất đai, nhà xưởng,………: - Tổng diện tích mặt - Đã xây dựng: Trong đó: + Trụ sở văn phịng: + Nhà kho: + Xưởng sản xuất, chế biến: + Cửa hàng, điểm bán hàng: + Sân phơi: + Khác: Nguồn gốc: + Được Nhà nước giao: + Thuê Nhà nước: + Tự mua sắm, xây dựn: + Mượn xã viên: + Thuê, mướn tư nhân: 3.5.2 Giá trị tài sản HTX (do HTX trực tiếp quản lý như: Trụ sở văn phòng, cửa hàng, kho bãi, xưởng sản xuất, máy móc, phương tiện vận tải,…) Stt Loại tài sản download by : skknchat@gmail.com Ghi 69 I XÂY DỰNG CƠ BẢN Trụ sở văn phòng Xưởng sản xuất, chế biến Nhà kho thường Kho bảo quản lạnh Cửa hàng, điểm bán hàng Sân bãi Giao thông nội Khác………………… AI XE VẬN CHUYỂN Ơ tơ tải Xe khác…… II MÁY MÓC, THIẾT BỊ Hệ thống thiết bị điện Hệ thống tưới phun Máy tính Điều hòa Bàn ghế văn phòng Thiết bị văn phòng khác Máy vò chè Máy chè Máy đóng gói 10 Máy bơm 3.5.3 Nguồn đầu tư tài sản HTX download by : skknchat@gmail.com 70 Những tài sản HTX tự đầu tư 3.6 Nguồn nhân lực theo đánh giá có kỹ thuật, chuyên môn giỏi HTX? Stt Họ tên Stt Họ tên 3.7 Số lượng thành viên HTX biết sử dụng máy tính (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng):……………………người - Số người thường xun dùng máy tính cho cơng việc HTX: … Số người biết sử dụng máy tính để quản lý sản xuất chè hộ:… … … - Số người biết quảng bá giới thiệu, bán sản phẩm chè Internet:… … - download by : skknchat@gmail.com 71 3.8 Số lượng thành viên HTX tham gia lớp đào tạo, tập huấn? - Đào tạo, tập huấn công tác tổ chức quản lý HTX: … - Đào tạo, tập huấn quản lý tài chính, kế tốn HTX: … - Đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất chè:… … - Đào tạo, tập huấn bảo quản, chế biến chè:… … - Đào tạo, tập huấn Marketing SXKD chè: … … - Đào tạo, tập huấn tiêu thụ sản phẩm:… … - Đào tạo, tập huấn khác (…………………….): … IV THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI HỢP TÁC XÃ: 4.1 Sản phẩm tiêu thụ gia đình thành viên HTX: 4.1.1 Chè tươi chưa qua chế biến: Loại sản phẩm Giá bán Tổng sản lượng tiêu thụ ước tính hàng năm (tấn): 4.1.2 Chè khơ chưa đóng bao gói: Loại sản phẩm Giá bán Tổng sản lượng tiêu thụ ước tính hàng năm (tấn): 4.1.1 Chè đóng bao gói: Loại sản phẩm Giá bán download by : skknchat@gmail.com 72 Tổng sản lượng tiêu thụ ước tính hàng năm (tấn): - Những loại đặc biệt có giá bán cao gồm: 4.2 Sản phẩm phụ/ thời vụ: 4.3 Số lượng, chủng loại sản phẩm chế biến, đóng gói tiêu thụ thơng qua HTX năm qua: 4.4 Thị trường HTX (Cụ thể tiêu thụ xã, huyện, tỉnh, thành phố nào?): 4.4.1 Đối với chè tươi chưa qua chế biến: 4.4.2 Đối với chè khơ chưa đóng bao gói: 4.4.3 Đối với chè khô đóng bao gói: 4.5 Những hoạt động giới thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm HTX: 4.5.1 Những hoạt động giới thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thành viên HTX tự triển khai: download by : skknchat@gmail.com 73 4.5.2 Những hoạt động giới thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm HTX triển khai: 4.6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh HTX: 4.6.1 Đánh giá chung: 4.6.2 Đánh giá cụ thể hoạt động (thuận lợi – khó khăn): - Hoạt động tổ chức quản lý, điều hành HTX: - Hoạt động quản lý tài chính, kế tốn HTX: - Hoạt động điều hành, giám sát sản xuất nguyên liệu đầu vào HTX: - Hoạt động chế biến, bảo quản đóng gói sản phẩm HTX: - Hoạt động nghiên cứu sản phẩm bao gói HTX: - Hoạt động giới thiệu quảng bá HTX sản phẩm HTX: Hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng tiêu thụ sản phẩm HTX: - 4.7 Hãy nêu vấn đề khó khăn/tồn ảnh hưởng đến hoạt động HTX: download by : skknchat@gmail.com 74 V ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CHO PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ: 5.1 Anh/chị cho biết kết mong đợi HTX tương lai? 5.2 Theo Anh/chị, HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu HTX cần phải làm gì? 5.3 Theo Anh/chị, để HTX phát triển lớn mạnh HTX cần giúp đỡ từ ai/bên liên quan nào? Cảm ơn Anh/chị dành thời gian giúp đỡ trả lời câu hỏi! Người trả lời phiếu - Họ tên: ……… ………… …… - Họ tên: ……….….………………… - Điện thoại: ……………………… …………………………… - Điện thoại: - Ký tên: ………………………… ………………………………… - Ký tên: Ngày … tháng …… năm 2021 Điều tra viên download by : skknchat@gmail.com 75 download by : skknchat@gmail.com ... nghiên cứu - Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh chè Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại dịch vụ Phú Nam - Những hoạt động marketing sản xuất kinh doanh Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại dịch vụ. .. học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài: ? ?Nghiên cứu giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh chè Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại dịch vụ Phú Nam 1, xã Phú. .. cho hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ phú nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương Là HTX thành lập, với tổ chức vào hoạt động HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ với hoạt động sản xuất sản xuất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chè tại hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ phú nam 1, xã phú đô, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên ,