0

Đo lường rủi ro phá sản của một số công ty và nhóm ngành tại việt nam trong giai đoạn 2015 2020 bằng chỉ số z score

90 0 0
  • Đo lường rủi ro phá sản của một số công ty và nhóm ngành tại việt nam trong giai đoạn 2015 2020 bằng chỉ số z score

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐO LƢỜNG RỦI RO PHÁ SẢN CỦA MỘT SỐ CƠNG TY VÀ NHĨM NGÀNH TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 BẰNG CHỈ SỐ Z-SCORE GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN : ThS HỒ HOÀNG GIA BẢO NGƢỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN MINH THY MSSV : 1753401010096 LỚP : CLC-QTKD42 TP Hồ Chí Minh, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH -o0o KHOA QUẢN TRỊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐO LƢỜNG RỦI RO PHÁ SẢN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY VÀ NHÓM NGÀNH TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 BẰNG CHỈ SỐ Z-SCORE GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN : ThS HỒ HOÀNG GIA BẢO NGƢỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN MINH THY MSSV : 1753401010096 LỚP : CLC-QTKD42 TP Hồ Chí Minh, 2021 LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn Thầy, Cô khoa Quản trị truyền đạt kiến thức cho em bốn năm qua tạo hội thuận lợi để em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn em – thầy Hồ Hồng Gia Bảo tận tình giải đáp thắc mắc chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích cho em suốt thời gian thực khóa luận Tác giả Nguyễn Minh Thy DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT API : active pharmaceutical ingredient – thành phần hoạt chất dược phẩm ARIMA : autoregressive integrated moving average – tự hồi quy tích hợp trung bình trượt BVE : book value of equity – giá trị vốn chủ sở hữu ghi sổ sách CA : current assets – tài sản ngắn hạn CL : current liabilities – nợ ngắn hạn COVID-19 : coronavirus 2019 CTCP : công ty cổ phần EBIT : earnings before interest and taxes – lợi nhuận trước lãi thuế e-KYC : electronic know your customer - định danh khách hàng điện tử ETC : ethical drugs – thuốc bán có đơn bác sĩ kênh phân phối bệnh viện EVFTA : European-Vietnam Free Trade Agreement – Hiệp định thương mại tự Liên minh Châu Âu-Việt Nam GMP : good manufacturing practice – hệ thống tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt HĐQT : hội đồng quản trị HOSE : Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh MDA : multiple discriminant analysis – phân tích biệt số bội NPV : net present value – giá trị rịng PME : Cơng ty Cổ phần Pymepharco R&D : research and development – nghiên cứu phát triển S&OP : sales and operation planning – hoạch định phối hợp sản xuất bán hàng S&P : Standard & Poor’s – xếp hạng tín dụng TA : total assets – tổng tài sản TL : total liabilities – tổng nợ phải trả TMCP : thương mại cổ phần TNHH : trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV : trách nhiệm hữu hạn thành viên UP : undistributed profits – lợi nhuận chưa phân phối VASEP : Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers – Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam VNAT : Vietnam National Administration of Tourism – Tổng cục Du lịch DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm tắt độ xác mơ hình MDA năm 16 Bảng 1.2: Phân loại doanh nghiệp theo số Z-score 16 Bảng 1.3: Mơ hình Z’-Score điều chỉnh: Phân loại kết quả, trung bình nhóm, ranh giới điểm phân biệt 18 Bảng 1.4: Phân loại doanh nghiệp theo số Z’ 18 Bảng 1.5: Phân loại doanh nghiệp theo số Z” 19 Bảng 1.6: Sự tương đồng S&P Z”-score điều chỉnh 21 Bảng 2.1: Giới thiệu công ty ngành dược 26 Bảng 2.2: Giới thiệu công ty ngành thủy sản 27 Bảng 2.3: Giới thiệu công ty ngành du lịch 28 Bảng 2.4: Giới thiệu công ty ngành bất động sản 29 Bảng 2.5: Giới thiệu ngân hàng thương mại 30 Bảng 2.6: Kết tính Z-score cơng ty ngành dược giai đoạn quý 1/2015 - quý 4/2020 31 Bảng 2.7: Kết tính Z-score công ty ngành thủy sản giai đoạn quý 1/2015 quý 4/2020 35 Bảng 2.8: Kết tính Z”-score cơng ty ngành du lịch giai đoạn quý 1/2015 quý 4/2020 39 Bảng 2.9: Kết tính Z”-score công ty ngành bất động sản giai đoạn quý 1/2015 - quý 4/2020 43 Bảng 2.10: Z”-score điều chỉnh ngân hàng thương mại giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 47 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ  Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Mơ hình dự báo phá sản ban đầu Sơ đồ 1.2: Mơ hình dự báo phá sản có kiệt quệ tài 10 Sơ đồ 1.3: Mơ hình dự báo phá sản có nhiều giai đoạn kiệt quệ tài 11 Sơ đồ 1.4: Các biến tác động đến số Z-score 14 Sơ đồ 1.5: Các biến tác động đến số ZETA 22  Đồ thị: Đồ thị 2.1: Z-score DHG giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 32 Đồ thị 2.2: Z-score SPM giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 33 Đồ thị 2.3: Z-score trung bình công ty ngành dược giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 34 Đồ thị 2.4: Z-score ANV giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 36 Đồ thị 2.5: Z-score AAM giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 37 Đồ thị 2.6: Z-score trung bình cơng ty ngành thủy sản giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 38 Đồ thị 2.7: Z”-score TCT giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 40 Đồ thị 2.8: Z”-score VNG giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 41 Đồ thị 2.9: Z”-score trung bình cơng ty ngành du lịch giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 42 Đồ thị 2.10: Z”-score HAR giai đoạn quý 1/2015 - quý 4/2020 44 Đồ thị 2.11: Z”-score VIC giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 45 Đồ thị 2.12: Z”-score trung bình cơng ty ngành bất động sản giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 46 Đồ thị 2.13: Z”-score điều chỉnh VCB giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 48 Đồ thị 2.14: Z”-score điều chỉnh EIB giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 49 Đồ thị 2.15: Z”-score điều chỉnh trung bình ngân hàng giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 50 Đồ thị 3.1: Dự báo Z-score trung bình cơng ty ngành dược giai đoạn quý 1/2021 – quý 4/2023 52 Đồ thị 3.2: Dự báo Z-score trung bình cơng ty ngành thủy sản giai đoạn quý 1/2021 – quý 4/2023 53 Đồ thị 3.3: Dự báo Z”-score trung bình công ty ngành du lịch giai đoạn quý 1/2021 – quý 4/2023 54 Đồ thị 3.4: Dự báo Z”-score trung bình cơng ty ngành bất động sản giai đoạn quý 1/2021 – quý 4/2023 55 Đồ thị 3.5: Dự báo Z”-score điều chỉnh trung bình ngân hàng giai đoạn quý 1/2021 – 4/2023 56 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Kiệt quệ tài 1.2 Phá sản 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Mơ hình phá sản 1.2.3 Phá sản góc độ Luật phá sản 2014 12 1.3 Chỉ số Altman Z-score 13 1.3.1 Tóm tắt nghiên cứu Altman (1968) 13 1.3.2 Sự phát triển số Z-score 17 1.3.3 Chỉ số Z-score áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân (Private Firms) 17 1.3.4 Chỉ số Z-score áp dụng cho doanh nghiệp nhà sản xuất (Non-Manufacturers) 19 1.3.5 Chỉ số Z”-score điều chỉnh áp dụng cho công ty thị trường (Emerging Market) 19 1.3.6 1.4 ZETA – số rủi ro tín dụng 22 Một số hạn chế áp dụng số Z-score để dự báo rủi ro phá sản 24 Tóm tắt chƣơng 24 CHƢƠNG 2: CHỈ SỐ Z-SCORE CỦA MỘT SỐ CƠNG TY VÀ NHĨM NGÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 25 2.1 Giới thiệu nhóm ngành công ty phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Z-score cho ngành dược 30 2.4 Z-score cho ngành du lịch 39 2.5 Z-score cho ngành bất động sản 42 2.6 Z-score cho ngành ngân hàng 46 Tóm tắt chƣơng 50 CHƢƠNG 3: DỰ BÁO CHỈ SỐ Z-SCORE TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2023 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TỔN THẤT, RỦI RO PHÁ SẢN CHO CÁC NHÓM NGÀNH 51 3.1 Dự báo số Z-score cho giai đoạn 2021–2023 51 3.2 Một số giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro phá sản ngành dược 56 3.3 Một số giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro phá sản ngành thủy sản 58 3.4 Một số giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro phá sản ngành du lịch 59 3.5 Một số giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro phá sản ngành bất động sản 62 3.6 Một số giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro phá sản ngành ngân hàng 63 Tóm tắt chƣơng 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 72 KẾT LUẬN Đại dịch COVID-19 bùng phát tác động tiêu cực đến cơng ty nhóm ngành dược, thủy sản, du lịch, bất động sản ngân hàng Trong đó, nhóm ngành sản xuất (dược thủy sản) chịu tác động ngắn hạn nhóm ngành dịch vụ (du lịch, bất động sản ngân hàng) phải chịu tác động dài hạn Đối với cơng ty có cấu tài an toàn, số Z-score vùng an tồn, cơng ty có cấu tài yếu, số Z-score có xu hướng giảm dần đến vùng kiệt quệ Nhưng nhìn chung, 25 cơng ty chọn, chưa có cơng ty phá sản giai đoạn dịch bệnh cơng ty có tình trạng kiệt quệ tài kéo dài năm dự báo phá sản, có liên kết nhóm, cịn ngân hàng quản lý, kiểm soát ngân hàng nhà nước có thị trường vay vốn liên ngân hàng nên điều khơng xảy Chuỗi cung ứng cơng ty nhóm ngành sản xuất có liên kết yếu nên dịch bùng phát gây đứt gãy chuỗi cung ứng Do vậy, dịch ảnh hưởng đến nhóm ngành ngắn hạn, để phát triển bền vững dài hạn, công ty nên quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, tăng cường lực R&D (đối với ngành dược) xây dựng chuỗi cung ứng khép kín để kiểm sốt chi phí đầu vào đầu (đối với ngành thủy sản) Hầu hết lợi nhuận công ty nhóm ngành dịch vụ giảm ảnh hưởng dịch COVID-19 Do vậy, bên cạnh việc kiểm sốt tốt chi phí, cơng ty nên tăng doanh thu cách kích cầu nội địa tận dụng hộ chiếu vắc xin để phục hồi phân khúc khách nước (đối với ngành du lịch), nên tập trung quản lý dòng tiền thường xuyên đánh giá, xếp thứ tự quan trọng dự án (đối với ngành bất động sản), nên xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Basel, đầu tư vào công nghệ giảm lãi suất tiền gửi (đối với ngành ngân hàng) 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Các nghiên cứu sách  Trong nƣớc Giáo trình Pháp luật chủ thể Kinh doanh (2013) Nhà xuất Hồng Đức, trang 429 Hay Sinh (2013) Ước tính xác suất phá sản thẩm định giá trị doanh nghiệp Phát triển Hội nhập, số (18), trang 52-57 Luật Phá sản (2014) Nhà xuất Hồng Đức, trang  Nƣớc Altman, E I (1968) Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy The journal of finance, 23(4), 589-609 Altman, E I (2005) An emerging market credit scoring system for corporate bonds Emerging markets review, 6(4), 311-323 Altman, E I (2013) Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and ZETA® models In Handbook of research methods and applications in empirical finance Edward Elgar Publishing Altman, E I., & Hotchkiss, E (1993) Corporate financial distress and bankruptcy Altman, E I., Iwanicz-Drozdowska, M., Laitinen, E K., & Suvas, A (2014) Distressed firm and bankruptcy prediction in an international context: A review and empirical analysis of Altman's Z-score model Available at SSRN 2536340 Andrade, G., & Kaplan, S N (1998) How costly is financial (not economic) distress? Evidence from highly leveraged transactions that became distressed The journal of finance, 53(5), 1443-1493 Appiah, K O., Chizema, A., & Arthur, J (2015) Predicting corporate failure: a systematic literature review of methodological issues International Journal of Law and Management Arnold, G (2013), Corporate financial management (Fifth edition), Pearson Education Limited, pp 518-793 Balcaen, S., & Ooghe, H (2006) 35 years of studies on business failure: an overview of the classic statistical methodologies and their related problems The British Accounting Review, 38(1), 63-93 Baldwin, R., & Di Mauro, B W (2020) Economics in the time of COVID-19: A new eBook VOX CEPR Policy Portal Beaver, W H., Correia, M., & McNichols, M (2011) Financial statement analysis and the prediction of financial distress Now Publishers Inc Chieng, J (2013) Verifying the Validity of Altman’s Z” Score as a Predictor of Bank Failures in the Case of the Eurozone (Doctoral dissertation, Dublin, National College of Ireland) 67 Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, L (2003) Resolution of corporate distress in East Asia Journal of Empirical Finance, 10(1-2), 199-216 Danilov, C F A., & Konstantin, A (2014) Corporate Bankruptcy: Assessment, Analysis and Prediction of Financial Distress, Insolvency, and Failure Analysis and Prediction of Financial Distress, Insolvency, and Failure (May 9, 2014) Farooq, U., Qamar, M A J., & Haque, A (2018) A three-stage dynamic model of financial distress Managerial Finance Foster, G (1986) Financial Statement Analysis, 2/e Pearson Education India Froot, K A., Scharfstein, D S., & Stein, J C (1993) Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies the Journal of Finance, 48(5), 1629-1658 Gilbert, L R., Menon, K., & Schwartz, K B (1990) Predicting bankruptcy for firms in financial distress Journal of Business Finance & Accounting, 17(1), 161-171 Gordon, M J (1971) Towards a theory of financial distress The Journal of Finance, 26(2), 347-356 Jones, S., & Hensher, D A (2004) Predicting firm financial distress: A mixed logit model The accounting review, 79(4), 1011-1038 Lee, T A (1986), Towards a Theory and Practice of Cash Fow Accounting, Garland Publishing, Inc New York and London, page 28 Mohammed, S (2016) Bankruptcy prediction by using the Altman Z-score model in Oman: A case study of Raysut cement company SAOG and its subsidiaries Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 10(4), 70-80 Norwood, F B., & Peel, D (2021) Supply chain mapping to prepare for future pandemics Applied Economic Perspectives and Policy, 43(1), 412-429 Opler, T C., & Titman, S (1994) Financial distress and corporate performance The Journal of finance, 49(3), 1015-1040 Platt, H D., & Platt, M B (2006) Understanding differences between financial distress and bankruptcy Review of Applied Economics, 2(1076-2016-87135), 141-157 Purnanandam, A (2008) Financial distress and corporate risk management: Theory and evidence Journal of Financial Economics, 87(3), 706-739 Schwartz, A (2005) A normative theory of business bankruptcy Virginia Law Review, 11991265 Senbet, L W., & Wang, T Y (2010) Corporate financial distress and bankruptcy: A survey Foundations and trends in finance, 5(4) Senbet, L W., & Wang, T Y (2010) Corporate financial distress and bankruptcy: A survey Foundations and trends in finance, 5(4) Sun, J., Li, H., Huang, Q H., & He, K Y (2014) Predicting financial distress and corporate failure: A review from the state-of-the-art definitions, modeling, sampling, and featuring approaches Knowledge-Based Systems, 57, 41-56 68 Turetsky, H F., & McEwen, R A (2001) An empirical investigation of firm longevity: A model of the ex ante predictors of financial distress Review of Quantitative Finance and Accounting, 16(4), 323-343 Whitaker, R B (1999) The early stages of financial distress Journal of economics and finance, 23(2), 123-132  Link báo  Trong nƣớc: Bạch Hồng Việt (2020) Tác động đại dịch COVID-19 đến tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Việt Nam Địa truy cập: https://bit.ly/3xX7FU Báo cáo thường niên TRA (2020) Địa truy cập: https://bit.ly/2SEvzVy Cấn Văn Lực Nhóm tác giả Viện Đào tạo Nghiên cứu BIDV (2020) Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế Việt Nam Địa truy cập: https://bit.ly/3xU2LqR Đặng Thị Phượng (2020) Tác động Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài ngân hàng Địa truy cập: https://bit.ly/2U87maj Đỗ Hoài Linh (2020) Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 hoạt động ngân hàng Việt Nam - Những khó khăn giải pháp Địa truy cập: https://bit.ly/2U2Xa38 Dương Kim Thế Nguyên (2016), Khái niệm phá sản, thủ tục phá sản liên hệ đến Luật Phá sản năm 2014 Địa truy cập: https://bit.ly/3AbOaJA FPTS (2020) Báo cáo cập nhật ngành Dươc Địa truy cập: https://bit.ly/3deXwKs FPTS (2020) Báo cáo cập nhật ngành Thủy Sản Địa truy cập: https://bit.ly/3vZYpgu Hà (2021) Xuất cá tra sang số thị trường lớn dần hồi phục Địa truy cập: https://bit.ly/2T0Bk03 Hồng Nhung (2021) Ngành cá tra lại đối mặt thiếu nguồn cung cục Địa truy cập: https://bit.ly/3qsumgi Khắc Lâm (2021) Dược phẩm: Mục tiêu M&A khơng cịn nhiều Địa truy cập: https://bit.ly/2UAMGYN Khánh Linh (2021) Ngành thủy sản: Liên kết hạ giá thành sản phẩm Địa truy cập: https://bit.ly/3xU2Z1b Lê Thanh Tâm (2020) Tác động đại dịch COVID-19 đến ngành ngân hàng Việt Nam: Thực trạng số khuyến nghị Địa truy cập: https://bit.ly/35RE7eL Nguyễn Văn Phương (2021) Tác động đại dịch Covid-19 tới hoạt động cho vay ngân hàng Việt Nam Địa truy cập: https://bit.ly/35U3Pzc Nhuệ Mẫn (2021) Basel II hoàn tất Địa truy cập: https://bit.ly/3qsAzsF Thu Hương (2021) Bloomberg: Mỹ tăng lãi suất, châu Á nơi thiệt hại nặng Địa truy cập: https://bit.ly/2UFbaQS Tổng cục thống kê (2021) Du lịch năm 2020 lao đao dịch Covid-19 Địa truy cập: https://bit.ly/3xU4axD 69 Tổng cục thống kê (2021).Thị trường xuất cá tra dần khởi sắc Địa truy cập: https://bit.ly/3gXdtHN Trần Thúy (2021) Eximbank bị bỏ lại phía sau nào? Địa truy cập: https://bit.ly/2SxvRgW Trung Nghĩa (2021) Anh đón khách quốc tế kiểu bật 'đèn giao thơng' Địa truy cập: https://bit.ly/3dgJKax VASEP (2021) Khởi động tăng trưởng xuất cá tra sang Trung Quốc, Mỹ Địa truy cập: https://bit.ly/3w2KGWm VASEP (2021) Thiếu kho đông lạnh, xuất nơng sản gặp khó Địa truy cập: https://bit.ly/3h8Nn3h VNAT (2021) Bali đón khách quốc tế vào tháng Địa truy cập: https://bit.ly/3jd3jEp VNAT (2021) Bộ Du lịch Philippines đề xuất "hành lang xanh" để đón khách quốc tế Địa truy cập: https://bit.ly/2Srz5Cs VNAT (2021) Tây Ban Nha dùng tảng số để mở cửa du lịch quốc tế Địa truy cập: https://bit.ly/3xWetRX VNAT (2021) Thí điểm mở cửa đón khách quốc tế thơng qua hộ chiếu vắc xin – tiền đề quan trọng để bước phục hồi ngành du lịch Địa truy cập: https://bit.ly/3qqFbj4  Nƣớc ngoài: Anu S., Pankaj G., &Rishabh J (2021) COVID-19: Impact on Health Supply Chain and Lessons to Be Learnt Địa truy cập: https://bit.ly/3xVSUB3 Deloitte (2020) Moving towards the future, how can property developers respond to liquidity challenges? Địa truy cập: https://bit.ly/2UxafBO Deloitte (2020) Responding to the immediate challenges caused by COVID-19 Địa truy cập: https://bit.ly/2U5BCmc Deloitte (2020) COVID-19: Managing supply chain risk and disruption Địa truy cập: https://bit.ly/3xX71pC Dun & Bradstreet (2020) Global bankruptcy report 2020 Địa truy cập: https://bit.ly/3h6XcyP EnterpriseAI (2012) Supply chain risk management copes with evolving threats Địa truy cập: https://bit.ly/3zYROpT Everstream Team (2021) COVID-19: Impact on API Production and Global Pharmaceutical Supply Chains Địa truy cập: https://bit.ly/2U30fjI FAO (2021), The impact of covid-19 on fisheries and aquaculture food systems - possible responses Địa truy cập: https://bit.ly/35Uv8JS Fathiya D., &Claire.J (2021) Indonesia Could Reopen Bali Beaches to Foreigners by End of Địa truy cập: https://bloom.bg/3jf0jY7 Himani Chandna (2021) Pharma industry warns of Covid drug shortages as raw materials prices surge 200% Địa truy cập: https://bit.ly/2Srso3g 70 Jaewon Kang (2021) Higher Prices Leave Consumers Feeling the Pinch Địa truy cập: https://on.wsj.com/2U30jjs Jeff Cox (2021) The Fed moves up its timeline for rate hikes as inflation rises Địa truy cập: https://cnb.cx/3A0JVQK M Uttamchandani, S Muro, & E Bertens (2021) The calm before the storm: Early evidence on business insolvency amid COVID-19 Địa truy cập: https://bit.ly/3vZ576s Margaux C., Matthieu F., & Thao L (2021) Reimagining tourism: How Vietnam can accelerate travel recovery Địa truy cập: https://mck.co/3dh3IBK PwC (2020) COVID-19 impact assessment: Analysis of the potential impacts of COVID-19 on Vietnamese economy Địa truy cập: https://pwc.to/3dh3WJ0 Randy Thanthong-Knight (2021) Phuket to Waive Quarantine for Vaccinated Tourists From July Địa truy cập: https://bloom.bg/2Szb8ta Sarun C., Matt C., Jessica J., Adam S., & Matt W (2021) when will the covid-19 pandemic end? Địa truy cập: https://mck.co/3x2xJ03 Thomas P., Roland S., Sebastian S., & Lennart S (2018) Basel III: The final regulatory standard Địa truy cập: https://mck.co/3xVymbY Tom Randall (2021) When Will Life Return to Normal? In Years at Today's Vaccine Rates Địa truy cập: https://bloom.bg/2SsEedw Vaibhav G., Robert P., Aditya S., & Brian V (2020) Commercial real estate must more than merely adapt to coronavirus Địa truy cập: https://mck.co/3jdNxJd  Link số liệu: https://vietstock.vn/ https://www.hsx.vn/ 71 PHỤ LỤC  Đồ thị: Đồ thị 1: Z-score OPC giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Z-score OPC An toàn Kiệt quệ Trung bình Xu Đồ thị 2: Z-score TRA giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 Z-score TRA An toàn 72 Trung bình Xu Đồ thị 3: Z-score IMP giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 Z-score IMP An tồn Trung bình Xu Đồ thị 4: Z-score VHC giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Z-score VHC An toàn Kiệt quệ 73 Trung bình Xu Đồ thị 5: Z-score ABT giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 Đồ thị 6: Z-score ACL giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Z-score ACL An tồn Kiệt quệ 74 Trung bình Xu Đồ thị 7: Z”-score DSN giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Z"-score DSN An tồn Trung bình Xu Đồ thị 8: Z”-score HOT giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Z"-score HOT An toàn Kiệt quệ 75 Trung bình Xu Đồ thị 9: Z”-score RIC giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Z"-score RIC An tồn Kiệt quệ Trung bình Xu Đồ thị 10: Z”-score KBC giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Z"-score KBC An tồn 76 Trung bình Xu Đồ thị 11: Z”-score FDC giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 Z"-score FDC An tồn Kiệt quệ Trung bình Xu Đồ thị 12: Z”-score DRH giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Z"-score DRH An tồn Kiệt quệ 77 Trung bình Xu Đồ thị 13: Z”-score điều chỉnh MBB giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 S&P MBB CCC- CCC CCC+ B- B Trung bình D Xu Đồ thị 14: Z”-score điều chỉnh CTG giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 S&P CTG D CCC- CCC 78 B- Trung bình Xu Đồ thị 15: Z”-score điều chỉnh BID giai đoạn quý 1/2015 – quý 4/2020 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 S&P BID D CCC- 79 Trung bình Xu  Hình: Hình 1: Sơ đồ quản trị rủi ro chuỗi cung ứng Hình 2: Bảng giải pháp quản trị rủi ro chuỗi cung ứng 80 ... số công ty nhóm ngành Việt Nam giai đo? ??n 2015- 2020 số Z- score? ?? cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài  Sử dụng số Z- score để đo lường rủi ro phá sản cho công ty nhóm ngành: dược, thủy sản, du... lý luận Chương 2: Chỉ số Z- score số cơng ty nhóm ngành giai đo? ??n 20152 020 Chương 3: Dự báo số Z- score giai đo? ??n 2021-2023 số giải pháp hạn chế tổn thất, rủi ro phá sản cho nhóm ngành CHƢƠNG 1:... BÁO CHỈ SỐ Z- SCORE TRONG GIAI ĐO? ??N 2021-2023 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TỔN THẤT, RỦI RO PHÁ SẢN CHO CÁC NHÓM NGÀNH 51 3.1 Dự báo số Z- score cho giai đo? ??n 2021–2023 51 3.2 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường rủi ro phá sản của một số công ty và nhóm ngành tại việt nam trong giai đoạn 2015 2020 bằng chỉ số z score ,