0

Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

96 6 0
  • Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGUYỄN THÙY PHƯƠNG LIÊN Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 8340201 H. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGUYỄN THÙY PHƯƠNG LIÊN Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thùy Phương Liên Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quỳnh Hương Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan công trình nghiên cứu nghiêm túc tác giả Cơng trình khơng chép từ cơng trình khác, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo thực theo quy định Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Thùy Phương Liên ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu luận văn đề tài " Giải pháp hoạt động gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho Dự án đầu tư Điện Năng lượng tái tạo Việt Nam " tác giả nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình, chu đáo nhà khoa học, chuyên gia đồng nghiệp Tác giả đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn đến Giảng viên TS Nguyễn Quỳnh Hương tận tình hướng dẫn, bảo cho tác giả nhiều vấn đề quý báu nghiên cứu khoa học nói chung luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn cô giáo chủ nhiệm thầy cô phụ trách bộ môn thuộc sở Trường Đại học Ngoại Thương tạo điều kiện giúp đỡ tác giả tài liệu, thông tin đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn Dù phương trời tác giả không quên trường tự hào có mợt thời gian học tập sống thầy cô bè bạn Cuối tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp đợng viên, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Do trình đợ có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi tồn hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, trao đổi chân thành Tác giả mong vấn đề tồn tác giả phát triển mức độ nghiên cứu sâu góp phần đưa kiến thức khoa học vào phục vụ sản xuất Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Thùy Phương Liên iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ GỌI VỐN ĐẦU TƯ, TÀI TRỢ NỢ CHO DỰ ÁN ĐIỆN NLTT 1.1 Tổng quan dự án điện NLTT 1.1.1 Khái niệm dự án điện NLTT 1.1.2 Phân loại dự án điện NLTT 1.1.3 Vai trò dự án điện NLTT 1.2 Tổng quan tài trợ dự án 1.2.1 Khái niệm tài trợ dự án 1.2.2 Các chủ thể tham gia 1.2.3 Các hình thức tài trợ 12 1.2.4 Bản chất tài trợ dự án 16 1.2.5 Trình tự tài trợ vốn cho dự án 18 1.3 Tính tất yếu tài trợ dự án nói chung gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT nói riêng 27 1.3.1 Các lợi ích bên nhận tài trợ 27 1.3.2 Các lợi ích bên tài trợ 27 1.3.3 Các lợi ích kinh tế 27 1.3.4 Sự cần thiết tài trợ dự án nói chung gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT nói riêng Việt Nam 28 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT Việt Nam 28 1.4.1 Nhân tố khung sách 29 1.4.2 Nhân tố kinh tế xã hội 29 iv 1.4.3 Nhân tố sẵn có tài cho dự án 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ, TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO DỰ ÁN ĐIỆN NLTT TẠI VIỆT NAM TỪ 2018 ĐẾN 2020 31 2.1 Thực trạng phát triển NLTT Việt Nam 31 2.1.1 Năng lượng mặt trời 31 2.1.2 Năng lượng gió 33 2.1.3 Năng lượng sinh khối 34 2.2 Thực trạng gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án NLTT Việt Nam 35 2.2.1 Các quy định pháp lý liên quan đến gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT Việt Nam 35 2.2.2 Tình hình gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế dự án điện NLTT Việt Nam 38 2.3 Đánh giá nhân tố tác động đến gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện NLTT Việt Nam 41 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu phát triển giả thuyết 41 2.3.2 Các nhân tố tác động đến việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT Việt Nam 43 2.4 Một số tồn gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế dự án điện NLTT Việt Nam 55 2.5 Nguyên nhân 56 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN NLTT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 ĐẾN 2030 58 3.1 Định hướng phát triển khó khăn thách thức việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT Việt Nam: 58 3.1.1 Định hướng phát triển điện NLTT Việt Nam Giai đoạn 2020-203058 3.1.2 Khó khăn thách thức việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ cho dự án điện NLTT Việt Nam 59 v 3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm thu hút vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án Điện Năng lượng tái tạo Việt Nam 61 3.2.1 Giải pháp 61 3.2.3 Một số kiến nghị 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 74 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT ADB ADF CDM CERs CSR NGHĨA TIẾNG ANH Asian Development Bank NGHĨA TIẾNG VIỆT Ngân hàng Phát triển châu Á Quỹ Phát triển Châu Á Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển Certified Emission Chứng giảm phát thải khí Reductions nhà kính Corporate social Trách nhiệm xã hội responsibility Doanh nghiệp Định chế tài phát triển tḥc Ngân hàng Tái thiết DEG KFW Các nước thành viên Liên EU European Union EVN Vietnam Electricity FDI 10 FIT 11 GIZ 12 IMF 13 IFI 14 IPO Initial Public Offering Phát hành công khai lần đầu 15 IRR Internal Rate of Return Tỷ lệ hồn vốn nợi bợ 16 MOIT Foreign Direct Investment Feed-in Tariff hiệp châu Âu Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đầu tư trực tiếp nước Biểu giá điện hỗ trợ Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế Tổ chức tài quốc tế Ministry of Industry and Trade Bộ Công Thương vii STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH 17 MW Megawatt 18 NHTM Ngân hàng thương mại 19 NLTT Năng lượng tái tạo 20 NPV Net Present Value NGHĨA TIẾNG VIỆT Đơn vị dùng để mô tả công suất đầu hệ thống điện Giá trị ròng Quy hoạch phát triển điện lực 21 điều chỉnh (QHĐ7 điều RPDP7 chỉnh) 22 RWA Risk-Weighted Assets 23 SPV Special Purpose Entity 24 ODA UNEP Cơng ty phục vụ mục đích đặc biệt Official Development Vốn hợp tác phát triển Assistance thức United Nations 25 Tài sản có rủi ro Environment Programme Chương trình Mơi trường Liên Hiệp Quốc United States Agency 26 USAID For International Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ Development 27 PPA 28 VDB 29 VEPF 30 WB Power Purchase Agreement Hợp đồng mua bán điện Vietnam Development Ngân hàng Phát triển Việt Bank Nam Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam World Bank Ngân hàng Thế giới viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp nhà máy điện mặt trời COD vận hành 32 Bảng 2.2 Tổng hợp dự án Nhà máy điện mặt trời khác 32 Bảng 2.3 Tiềm gió Việt Nam độ cao 65m 33 Bảng 2.4 Tổng quan nhà máy điện gió hoạt động 33 Bảng 2.5 Thơng tin dự án điện gió có quy hoạch chưa ký PPA34 Bảng 2.6 Tổng hợp quy hoạch phát triển lượng tái tạo 35 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp quốc gia đầu tư nhiều vào NLTT Việt Nam năm 2018 39 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp quốc gia đầu tư nhiều vào NLTT Việt Nam năm 2019 41 Bảng 2.9 : Bảng tổng hợp tiêu chí 45 Bảng 2.10 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ cho dự án điện NLTT Việt Nam 48 Bảng 2.11 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ cho dự án điện NLTT Việt Nam phân bổ theo nhóm 52 Bảng 3.1 Xu hướng đầu tư trước nhu cầu đầu tư dự báo cho ngành điện 59 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh I Andrea Masinia, Emanuela Menichetti, The impact of behavioural factors in the renewable energy investment decision making process: Conceptual framework and empirical findings, Vol.40, January 2012, p.28-38 Hans Cleijne, Walter Ruijgrok, Modelling risks of renewable energy investments, Green-X, July, 2004, p.06-17 Trong Co Nguyen, Anh Tu Chuc, Le Ngoc Dang, Green finance in Vietnam: Barriers and Solutions, ADBI Working Paper Series, November, 2018, p.15-22 Vidmantas Jankauskas, Paulius Rudzkis, Adomas Kanopka, Risk factors for stakeholders in renewable energy investments, energetika, 2014, p.113-124 II Tài liệu tiếng việt Hà Nam Khánh Giao, Bùi Nhất Vương, Giáo trình cao học Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Tài chính, TP HCM 2019 John Tran & al, Hướng dẫn đầu tư điện gió, MOIT/GIZ, Dự án Hỗ trợ Mở rợng Quy mơ điện Gió Việt Nam, 2016, tập The World Bank Group, Việt Nam huy động tối đa nguồn tài để phát triển ngành lượng, 2018 III Văn pháp luật Bộ Cơng Thương, 2019, Quyết định Phê duyệt Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025, Số: 2023/QĐBCT, Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019 Thủ tướng Chính Phủ, 2007, Nghị định ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, Số: 04/2009/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009 Thủ tướng Chính Phủ, 2007, Quyết định số chế, sách tài dự án đầu tư theo chế phát triển sạch, Số: 130/2007/QĐ-TTg, Hà 70 Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 Thủ tướng Chính Phủ, 2007, Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Số: 1855/QĐ-TTg, Hà Nợi, ngày 27 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính Phủ, 2011, Nghị định Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu , Số: 21/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 Thủ tướng Chính Phủ, 2011, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Số: 1208/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011 Thủ tướng Chính Phủ, 2015, Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Số: 2068/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng Chính Phủ, 2016, Quyết định Phê duyệt Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Số: 428/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016 Thủ tướng Chính Phủ, 2017, Quyết định chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam, Số: 11/2017/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017 10 Thủ tướng Chính Phủ, 2019, Quyết định sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 2017 Thủ tướng Chính phủ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam, Số: 02/2019/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019 11 Thủ tướng Chính Phủ, 2020, Quyết định chế khuyến khích phát triển điện mặt trời Việt Nam, Số: 13/2020/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020 71 Tài liệu từ Internet IV Anh Tuấn, 2021, Tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành dự án lượng tái tạo, địa chỉ: http://baoninhthuan.com.vn/news/121368p1c25/thao-govuong-mac-som-hoan-thanh-cac-du-an-nang-luong-tai-tao.htm , truy cập ngày 10/03/2021 CFS, 2020, Giá bán điện mặt trời cho EVN – Giá FiT điện mặt trời, địa chỉ: https://dientaitao.vn/gia-ban-dien-mat-troi-cho-evn-gia- fit/#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20gi%C3%A1%20FiT%2 0%C4%91%E1%BB%91i,8%2C38%20UScents%20%2F%20kWh ., truy cập ngày 08/03/2021 David E H J Gernaat, Harmen Sytze de Boer, Vassilis Daioglou, Seleshi G Yalew, Christoph Müller & Detlef P van Vuuren, 2021, Climate change impacts on renewable energy supply, nature, địa chỉ: https://www.nature.com/articles/s41558-020-00949-9, truy cập ngày 15/02/2021 Dỗn Hồng Nhung, 2019, Hồn thiện pháp luật đầu tư lượng xanh, lượng sạch, lượng tái tạo Việt Nam, địa chỉ: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoan-thien-phap-luat-ve-dau-tu-nang-luongxanh-nang-luong-sach-nang-luong-tai-tao-o-viet-nam-66654.htm , truy cập ngày 09/03/2021 Dương Văn Sơn, Phạm Hồng Mạnh, 2020, Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ lượng điện mặt trời hộ gia đình Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, địa chỉ: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cac-nhanto-anh-huong-den-y-dinh-su-dung-cong-nghe-nang-luong-dien-mat-troi-cua-ho-giadinh-tai-thanh-pho-phan-rang-thap-cham-77121.htm , truy cập ngày 22/03/2021 Gia Linh, 2019, Đầu tư phát triển lượng tái tạo số quốc gia giới, địa chỉ: http://consosukien.vn/dau-tu-phat-trien-nang-luong-taitao-o-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi.htm , truy cập ngày 12/03/2021 Giang Châu, Hà Tuấn Trung, 2020, Thu hút, khuyến khích đầu tư dự án lượng điện, địa chỉ: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thu-hut- 72 khuyen-khich-dau-tu-cac-du-an-nang-luong-dien 625802/., truy cập ngày 03/03/2021 Hoàng Quý, 2020, Phát triển lượng mặt trời gắn với bảo vệ môi trường, địa chỉ: https://baodantoc.vn/phat-trien-nang-luong-mat-troi-gan-voi- bao-ve-moi-truong-1593791933809.htm , truy cập ngày 14/03/2021 KepaSolaun, EmilioCerdá, 2019, Climate change impacts on renewable energy generation A review of quantitative projections, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119306239, địa chỉ: truy cập ngày 12/02/2021 10 Lê An, 2020, Ưu tiên phát triển lượng tái tạo, địa chỉ: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202007/uu-tien-phat-trien-nang-luong-taitao-3013352/., truy cập ngày 02/03/2021 11 Ly Vũ, 2020, Tiềm phát triển lượng tái tạo Việt Nam, địa chỉ: https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-xanh/tiem-nang-phat-trien-nang- luong-tai-tao-o-viet-nam-629210/ , truy cập ngày 11/03/2021 12 Mai Anh, 2019, Rủi ro tiền ạt đổ vào điện mặt trời?, địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/rui-ro-nao-khi-tien-o-at-do-vao- dien-mat-troi-308977.html , truy cập ngày 07/03/2021 13 Mạnh Đức, 2020, Năng lượng tái tạo Việt Nam đứng top đầu số thị trường nổi, địa chỉ: https://vneconomy.vn/von-ngoai-vao-nganhdien-nhu-cau-cap-bach-nhung-khong-hut-bang-moi-gia.htm , truy cập ngày 20/03/2021 14 M.T, 2020, Những ngân hàng “mặn mà” với dự án lượng xanh?, địa chỉ: https://petrotimes.vn/nhung-ngan-hang-nao-man-ma-voi-du-annang-luong-xanh-569539.html , truy cập ngày 05/03/2021 15 Ngọc Tuấn, 2019, Tín dụng xanh từ ngân hàng cho dự án lượng tái tạo, địa chỉ: https://tietkiemnangluong.evn.com.vn/d6/news/Tin-dung-xanhtu-cac-ngan-hang-cho-du-an-nang-luong-tai-tao-111-136-12525.aspx , truy cập 73 ngày 03/03/2021 16 Nguyễn Quốc Việt, 2021, Phát triển tín dụng cho lượng tái tạo Việt Nam, địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/phat-trien-tin-dung-chonang-luong-tai-tao-o-viet-nam-332668.html , truy cập ngày 13/03/2021 17 Phạm Thị Thu Hà, 2020, Phát triển thị trường lượng tái tạo Việt Nam”, địa chỉ: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-thi-truong-nangluong-tai-tao-o-viet-nam-74889.htm., truy cập ngày 20/06/2021 18 Phương Thảo, 2020, Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2020 “Phát triển lượng - Xu thách thức”, địa chỉ: https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/dien-%C4%91an-nangluong-viet-nam-2020-phat-trien-nang-luong-sach-xu-the-va-thach-thuc 197232401.html , truy cập ngày 04/03/2021 19 Thanh Thanh, 2020, Khơi thơng dịng vốn phục vụ dự án lượng tái tạo, địa chỉ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/khoi-thong-dong-von-phuc-vucac-du-an-nang-luong-tai-tao-32430.html., truy cập ngày 02/03/2021 20 Thanh Thanh, 2020, Nhiều rào cản phát triển lượng tái tạo, địa chỉ: https://baophapluat.vn/kinh-te/nhieu-rao-can-phat-trien-nang-luong-tai-tao- 553040.html., truy cập ngày 01/03/2021 21 TTXVN/ENERGYVOICE, 2021, Năng lượng tái tạo Việt Nam đứng top đầu số thị trường nổi, địa chỉ: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luongtai-tao-viet-nam-dung-top-dau-trong-so-cac-thi-truong-moi-noi.html , truy cập ngày 19/03/2021 22 Việt Anh, 2020, Lo ngại rủi ro sách đầu tư lượng tái tạo, địa chỉ: https://baodauthau.vn/lo-ngai-rui-ro-chinh-sach-khi-dau-tu-nang-luongtai-tao-post97958.html , truy cập ngày 06/03/2021 74 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN ĐỊA CHỈ STT HỌ TÊN Võ Văn Bình 45 Đường CHỨC VỤ số 2, Tổng Trường Thọ, Thủ Đức ĐƠN VỊ CƠNG TÁC giám Cơng ty cổ phần đốc Tư vấn Xây dựng Điện 2 Vũ Việt Dũng 45 Đường số 2, Giám đốc Công ty cổ phần Trường Thọ, Thủ Đức Tư vấn Xây dựng Điện Trần Đình 45 Khánh Đường số 2, Giám đốc Công ty cổ phần Trường Thọ, Thủ Đức Tư vấn Xây dựng Điện Võ Minh Thắng Khu phố 5, P Phú Giám đốc Ban quản lý dự Thủy, Phan Thiết án Nhiệt điện Vĩnh Tân Châu Thị 162/12/Hải Phương Thoa Thượng Nguyên Lãn Ông, Phan Thiết Kế Ban quản lý dự toán trưởng án Nhiệt điện Vĩnh Tân Trần Ngọc Linh Tôn Đức Thắng, Xuân Giám đốc Công ty Điện An, Thành phố Phan lực Bình Thuận Thiết, Bình Thuận Phan Lê Hồng Số 25 Lý Thường Tổng Giám Công Ty Cổ Kiệt, Phan Chu Trinh, đốc Phần Tập Đoàn Hoàn Kiếm, Hà Nợi Thái Dương Bình 75 Nguyễn Minh Số 25 Lý Thường Phó Khơi Tổng Cơng Ty Cổ Kiệt, Phan Chu Trinh, Giám đốc Phần Tập Đoàn Hoàn Kiếm, Hà Nợi Thái Bình Dương Mai Văn Thạnh 60-66 Nguyễn Cơ Trưởng Ban Tổng Công ty Thạch, An Lợi Đông, Quản lý Đấu Phát điện Quận 2, Thành phố Hồ Thầu Chí Minh 10 Văng Thanh 60-66 Hùng Nguyễn Cơ Phó Giám đốc Tổng Cơng ty Thạch, An Lợi Đông, Công ty Nhiệt Phát điện Quận 2, Thành phố Hồ điện Chí Minh 11 Ngơ Vĩnh Tân Kiên 32 Ngô Thời Nhiệm, Giám Cường đốc Công ty Cổ Phường 7, Quận 3, Công trường phần tư vấn Xây Thành phố Hồ Chí Nhà máy dựng Điện Nhiệt Minh điện Vĩnh Tân 12 Vũ Cẩm Tú 32 Ngô Thời Nhiệm, Trưởng Công ty Cổ P.7, Q3, Thành phố phịng Kinh tế phần tư vấn Xây Hồ Chí Minh 13 Kế hoạch dựng Điện Nguyễn Hoàng 11 Đường Hồng Hoa Phó Giám đốc Cơng Phúc Thám, Lợc Thọ, dự án ty Nhà phần tư vấn Xây Thành phố Nha Trang, máy Nhiệt dựng Điện Khánh Hòa Vĩnh điện Tân Mở rộng 14 Võ Tắc Phương Tầng 12, 65 Lê Lợi, Trưởng Quận 1, Thành phố Hồ phịng Chí Minh doanh Cổ Mitsubishi Kinh Corporation (Vietnam) 76 15 Trần Minh A203 Trường Tháp The Giám đốc Tập đồn BB Manor, đường Mễ Trì, Ban Quản lý Group Phường Mỹ Đình 1, dự án Điện Quận Nam Từ Liêm, Mặt trời Gio Thành phố Hà Nội 16 Nguyễn Thúy Hạnh Thị A203 Tháp Thành The Phó phịng Tập đồn BB Manor, đường Mễ Trì, Tài Group Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nợi 17 18 Nguyễn Võ Tầng 2, Tịa nhà QMobile, Số 36 Phan Thanh Nhàn Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Trần Huỳnh Tầng 2, Tòa nhà Châu Trưởng Ngân hàng phòng Khách Techcom Bank hàng Doanh – Chi nhánh Gia nghiệp lớn Định Chuyên viên Ngân hàng VietinBank, 79A Hàm phòng Khách Vietin Bank Nghi, phường Nguyễn hàng Doanh Thái Bình, Quận 1, nghiệp lớn Thành phố Hồ Chí Minh 19 Phạm Thị Thanh 259 Trần Hưng Đạo, Chuyên viên Ngân hàng Thảo Qn P.Cơ Giang, Quận 1, phịng Khách TMCP Thành phố Hồ Chí hàng Minh 20 Lê Lam Hạ Doanh Đội – Sở Giao nghiệp lớn Dịch Uyên Tầng 5, 36 Phan Đăng Chuyên viên Ngân hàng Lưu, phường 6, quận quản lý tiền Techcom Bank Bình Thạnh, TP Hồ mặt tài trợ – Chi nhánh Gia Chí Minh thương mại Định 77 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ Mức độ đồng ý Nhân tố STT Khơng Có Nhà nước đợc quyền truyền tải X Hợp đồng mẫu rủi ro thuộc doanh nghiệp X Sự chậm trễ dự án lớn khuôn khổ pháp X lý phức tạp Giá bán điện thấp chi phí vốn bỏ lại cao X Thiếu rõ ràng giá lượng tương lai X Hiệu lực giá mua điện ngắn có năm X Tính pháp lý, Các quy định (điều luật riêng cho ngành) X Loại sách NLTT (Ưu đãi thuế/ trợ cấp đầu tư Đề án đấu thầu Biểu thuế nhập Giấy chứng nhận xanh giao dịch/Tiêu chuẩn danh mục đầu tư có X thể tái tạo) Mơi trường trị (Những thay đổi bên bên (EU, toàn cầu) gây thay đổi rõ rệt X kinh tế quốc gia) khác gây ra) 10 Hệ thống tài chưa phát triển hiệu việc cấp vốn cho khoản vay dài hạn 11 12 Nguồn vốn chủ yếu vốn tín dụng, thiếu đa dạng hóa nguồn vốn khác trái phiếu DN, quỹ đầu tư, FDI Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn X X X 78 13 NHTM khó tiếp cận thơng tin, đánh giá rủi ro lĩnh X vực 14 15 Thời gian hoàn vốn dài (10-15 năm) bị khống chế tỷ lệ X nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Hệ số rủi ro (RWA) cao nên NHTM hạn chế cấp vốn để X đảm bảo hệ số an toàn 16 Chi phí vốn thấp 17 Có tham gia tổ chức tài lớn quy mơ X X quốc tế 18 Mức đợ tín nhiệm EVN X 19 Tính khả thi dự án X 20 Dòng tiền tin cậy vòng đời dự án (10-20 năm) X 21 Thuế Lệ phí 22 Cơng suất lưới điện X 23 Triển vọng tín nhiệm quốc gia X 24 Sự bảo đảm bảo lãnh nhà nước X 25 Thủ tục đàm phán cấp giấy phép đầu tư X 26 Sự đồng bộ quy hoạch X 27 Tồn sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho dự án X 28 Các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển 29 Dự báo tỷ lệ lạm phát phủ đáng tin cậy X X X 79 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN NLTT TẠI VIỆT NAM Kính chào Anh/chị, Tơi tên Nguyễn Thùy Phương Liên công tác Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện học viên cao học ngành Tài ngân hàng khóa TCNH26 Trường Đại Học Ngoại Thương, Tôi thực đề tài nghiên cứu “Giải pháp Hoạt động gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư Điện NLTT Việt Nam" Phạm vi nghiên cứu giới hạn cho dự án thuộc gói thầu NLTT có nguồn vốn đầu tư từ tổ chức tài nước nước ngoài, nhà đầu tư nước nước phần lớn khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh số vùng lân cận Mục đích việc khảo sát để xác định nhân tố ảnh hưởng tới việc gọi vốn đầu tư tài trợ nợ quốc tế dự án nước Tôi mong hỗ trợ anh chị việc trả lời câu hỏi Bảng khảo sát Dữ liệu thu thập phục vụ cho việc kiểm tra giả thuyết nghiên cứu đặt Tôi đảm bảo với Anh/chị thông tin trình bày kết nghiên cứu dạng thống kê PHẦN I Xin Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá anh/chị phát biểu Đối với phát biểu, anh chị cách đánh dấu X vào một các số từ đến 5; theo quy ước số lớn anh/chị đồng ý : Không ảnh hưởng, 2: ảnh hưởng ít, : ảnh hưởng tương đối, : ảnh hưởng nhiều, : ảnh hưởng nhiều Mức độ đồng ý ảnh STT Các phát biểu ảnh Không ảnh ảnh hưởng hưởng hưởng ảnh hưởngrất tương hưởng nhiều nhiều đối 80 Nhóm - Khung Chính sách Theo anh/chị Nhà nước đợc quyền 1truyền tải tác động đến việc đầu tư NLTT 5 5 Việt Nam? Theo anh/chị Hợp đồng mẫu rủi ro 2thuộc doanh nghiệp tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Sự chậm trễ dự án lớn khuôn khổ pháp lý phức tạp 3 tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Giá bán điện thấp chi phí vốn bỏ lại cao tác đợng đến 4 việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Thiếu rõ ràng giá lượng tương lai tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Hiệu lực giá mua điện 5ngắn có năm tác đợng đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Nhóm – Các điều kiện kinh tế xã hội Theo anh/chị Mức đợ tín nhiệm 4EVN tác đợng đến việc đầu tư NLTT 5 Việt Nam? 5Theo anh/chị Tính khả thi dự án 81 tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Công suất lưới điện tác 6động đến việc đầu tư NLTT 5 Việt Nam? Theo anh/chị Triển vọng tín nhiệm 7quốc gia tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Nhóm – Sự sẵn có tài hỗ trợ cho dự án Theo anh/chị Có tham gia tổ chức tài lớn quy mơ quốc tế tác động đến việc đầu tư NLTT 5 5 Việt Nam? Theo anh/chị Nguồn vốn chủ yếu vốn tín dụng, thiếu đa dạng hóa nguồn vốn khác trái phiếu DN, quỹ đầu tư, FDI tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị NHTM khó tiếp cận thông tin, đánh giá rủi ro lĩnh vực tác động đến việc đầu tư NLTT 82 Việt Nam? Theo anh/chị Thời gian hoàn vốn dài (10-15 năm) bị khống chế tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tác 5 động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Hệ số rủi ro (RWA) cao nên NHTM hạn chế cấp vốn để đảm bảo hệ số an tồn tác đợng đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? Theo anh/chị Hệ thống tài chưa phát triển hiệu việc cấp vốn cho khoản vay dài hạn tác động đến việc đầu tư NLTT Việt Nam? PHẦN II Nhóm câu hỏi chung A Nghề nghiệp Anh/Chị  Luật sư  Cán bộ ngân hàng  Nhà đầu tư (trong nước/nước ngồi)  Cán bợ ngành Điện  Thanh tra/Kiểm toán  Khác B Số năm công tác lĩnh vực điện NLTT  < năm  > năm  - năm C Anh/chị tham gia dự án NLTT có yếu tố nước ngồi ?  Có  Khơng 83 D Vui lòng cho biết Họ tên Anh/chị: - Họ tên : Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/chị Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Anh/ Chị! Chúc sức khỏe thành công - ... hút vốn đầu tư tài trợ Nợ quốc tế cho dự án đầu tư Điện lượng tái tạo Việt Nam Do đó, tơi định lựa chọn đề tài: ? ?Giải pháp hoạt động gọi vốn đầu tư tài trợ Nợ quốc tế cho dự án đầu tư Điện lượng. .. đề lý luận dự án điện NLTT gọi vốn đầu tư, tài trợ nợ cho dự án điện NLTT Chương 2: Thực trạng phát triển dự án điện NLTT gọi vốn đầu tư, tài trợ nợ quốc tế cho dự án điện NLTT Việt Nam giai đoạn... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ NỢ QUỐC TẾ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Các loại hình huy động vốn khác nhau sẽ được yêu cầu tại các giai đoạn khác nhau của dự án - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

c.

loại hình huy động vốn khác nhau sẽ được yêu cầu tại các giai đoạn khác nhau của dự án Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 2.1 Tổng hợp các nhà máy điện mặt trời COD2 vận hành - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.1.

Tổng hợp các nhà máy điện mặt trời COD2 vận hành Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.2 Tổng hợp các dự án Nhà máy điện mặt trời khác - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.2.

Tổng hợp các dự án Nhà máy điện mặt trời khác Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.3 Tiềm năng gió của Việt Na mở độ cao 65m - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.3.

Tiềm năng gió của Việt Na mở độ cao 65m Xem tại trang 46 của tài liệu.
nhiên đã hình thành sự đa dạng hơn cả về phân bố địa lý. - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

nhi.

ên đã hình thành sự đa dạng hơn cả về phân bố địa lý Xem tại trang 46 của tài liệu.
2.1.3 Năng lượng sinh khối - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

2.1.3.

Năng lượng sinh khối Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 2.5 Thông tin về các dự án điện gió có trong quy hoạch nhưng chưa ký PPA  - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.5.

Thông tin về các dự án điện gió có trong quy hoạch nhưng chưa ký PPA Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 2.6 Tổng hợp quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.6.

Tổng hợp quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo Xem tại trang 48 của tài liệu.
2.2.2 Tình hình gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế dự án điện NLTT tại Việt Nam   - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

2.2.2.

Tình hình gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế dự án điện NLTT tại Việt Nam Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 2.1 Biểu đồ đầu tư theo lĩnh vực NLTT năm 2018 - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hình 2.1.

Biểu đồ đầu tư theo lĩnh vực NLTT năm 2018 Xem tại trang 51 của tài liệu.
48.3 Nhà sản xuất  - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

48.3.

Nhà sản xuất Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.7 Bảng tổng hợp 5 quốc gia đầu tư nhiều nhất vào NLTT Việt Nam năm 2018  - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.7.

Bảng tổng hợp 5 quốc gia đầu tư nhiều nhất vào NLTT Việt Nam năm 2018 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 2.4 Biểu đồ 5 quốc gia đầu tư NLTT hàng đầu năm 2019 - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hình 2.4.

Biểu đồ 5 quốc gia đầu tư NLTT hàng đầu năm 2019 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 2.3 Biểu đồ đầu tư theo lĩnh vực NLTT năm 2019 - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hình 2.3.

Biểu đồ đầu tư theo lĩnh vực NLTT năm 2019 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 2.8 Bảng tổng hợp 5 quốc gia đầu tư nhiều nhất vào NLTT Việt Nam năm 2019  - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.8.

Bảng tổng hợp 5 quốc gia đầu tư nhiều nhất vào NLTT Việt Nam năm 2019 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Các nhân tố này được tổng hợp theo Bảng 2.9 sau đó gửi đến 20 chuyên gia trong ngành năng lượng và tài chính (Phụ lục 1) để chọn lọc, rút gọn, và phân loại  (Phụ lục 2)   - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

c.

nhân tố này được tổng hợp theo Bảng 2.9 sau đó gửi đến 20 chuyên gia trong ngành năng lượng và tài chính (Phụ lục 1) để chọn lọc, rút gọn, và phân loại (Phụ lục 2) Xem tại trang 58 của tài liệu.
STT NHÂN TỐ - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam
STT NHÂN TỐ Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 2.10 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ cho các dự án điện NLTT tại Việt Nam  - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.10.

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ cho các dự án điện NLTT tại Việt Nam Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 2.11 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ cho các dự án điện NLTT tại Việt Nam phân bổ theo nhóm   - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 2.11.

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ cho các dự án điện NLTT tại Việt Nam phân bổ theo nhóm Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 3.1 Xu hướng trước đây và dự báo nhu cầu điện (2000-2030) - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hình 3.1.

Xu hướng trước đây và dự báo nhu cầu điện (2000-2030) Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 3.1 Xu hướng đầu tư trước đây và nhu cầu đầu tư dự báo cho ngành điện - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bảng 3.1.

Xu hướng đầu tư trước đây và nhu cầu đầu tư dự báo cho ngành điện Xem tại trang 72 của tài liệu.
PHỤ LỤ C2 BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

2.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ Xem tại trang 90 của tài liệu.
PHỤ LỤ C3 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC - Giải pháp trong hoạt động gọi vốn đầu tư và tài trợ nợ quốc tế cho dự án đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam

3.

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Xem tại trang 92 của tài liệu.

Từ khóa liên quan