hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại bảo việt nhân thọ

146 1.1K 11
hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại bảo việt nhân thọ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** NGUYỄN NGỌC TUẤN HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ Chuyên ngành: Kinh tế Bảo hiểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn Định Hà Nội, Năm 2007 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, MÔ HÌNH Hà Nội, Năm 2007 1 LỜI MỞ ĐẦU i CHƯƠNG 1 iv KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ HỆ THỐNG iv KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ iv 1.1 Bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ iv 1.1.1 Khái niệm đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ iv 1.1.1.1 Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ iv 1.1.1.2 Đặc điểm của Bảo hiểm nhân thọ iv 1.1.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ v 1.1.2.1 Vai trò của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ v 1.1.2.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ v 1.1.2.3 Mô hình tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vi 1.2 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vi 1.2.1 Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vi 1.2.1.1 Bảo hiểm sinh kỳ: vi 1.2.1.2 Bảo hiểm tử kỳ: vi 1.2.1.3 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời: vi 1.2.1.4 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: vii 1.2.2 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vii 1.2.2.1 Khái niệm vai trò của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vii 1.2.2.2 Phân loại tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. .vii CHƯƠNG 2 ix THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ix BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ ix 2.1 Sự ra đời phát triển của Bảo Việt Nhân thọ ix 2.2 Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ ix 2.2.1 Các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã đang được triển khai ở Bảo Việt Nhân thọ ix 2.2.1.1 Các sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ ix 2.2.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ ix 2.2.1.3 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời ix 2.2.1.4 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ix 2.2.1.5 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ niên kim x 2.2.1.6 Các sản phẩm bổ trợ x 2.2.1.7 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bán qua hệ thống ngân hàng x 2.2.2 Tổ chức kết quả hoạt động của các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ x 2.2.2.1 Kênh phân phối qua đại lí cá nhân x 2.2.2.2 Kênh phân phối qua đại lí tổ chức xiii 2.2.2.3 Kênh phân phối qua ngân hàng xiv 2.3 Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ xiv 2.3.1 Những tồn tại của hệ thống kênh phân phối sản phẩm BHNT tại Bảo Việt Nhân thọ xiv 2.3.2 Những tồn tại khác xv CHƯƠNG 3 xvi GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ xvi 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển của Bảo Việt Nhân thọ xvi 3.1.1 Định hướng phát triển chung xvi 3.1.2 Mục tiêu phát triển cụ thể xvi 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ xvi 3.2.1 Củng cố nâng cao chất lượng kênh phân phối qua đại lí xvi 3.2.1.1 Đánh giá lại công tác tuyển dụng đại lí xvii 3.2.1.2 Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đại lí xvii 3.2.1.3 Rà soát củng cố lực lượng đại lí hiện tại xvii 3.2.1.4 Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí đại lí xvii 3.2.1.5 Hoàn thiện hệ thống chính sách chế độ dành cho đại lí xvii 3.2.2 Tiếp tục triển khai, đánh giá phát triển kênh phân phối qua ngân hàng xvii 3.2.3 Nghiên cứu kênh phân phối qua điện thoại, internet xvii 3.3 Một số kiến nghị xvii 3.3.1 Kiến nghị với các cơ quan quản lí Nhà nước xvii 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam xviii 3.3.3 Kiến nghị với Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt xviii KẾT LUẬN xix Hà Nội, Năm 2007 20 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 4 KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 4 1.1 Bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 4 1.1.1 Khái niệm đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ 4 1.1.1.1 Khái niệm 4 1.1.1.2 Đặc điểm của Bảo hiểm nhân thọ 7 1.1.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 9 1.1.2.1 Vai trò của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 9 1.1.2.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 14 1.1.2.3 Mô hình tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 16 1.2 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 19 1.2.1 Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 19 1.2.1.1 Bảo hiểm sinh kỳ: 21 1.2.1.2 Bảo hiểm tử kỳ: 22 1.2.1.3 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời: 23 1.2.1.4 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: 24 1.2.2 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 25 1.2.2.1 Khái niệm vai trò của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 25 1.2.2.2 Phân loại tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. .27 CHƯƠNG 2 40 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 40 BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 40 2.1 Sự ra đời phát triển của Bảo Việt Nhân thọ 40 2.2 Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 43 2.2.1 Các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã đang được triển khai ở Bảo Việt Nhân thọ 43 2.2.1.1 Các sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ 43 2.2.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ 44 2.2.1.3 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời 46 2.2.1.4 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 47 2.2.1.5 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ niên kim 49 2.2.1.6 Các sản phẩm bổ trợ 50 2.2.1.7 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bán qua hệ thống ngân hàng 51 2.2.2 Tổ chức kết quả hoạt động của các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 52 2.2.2.1 Kênh phân phối qua đại lí cá nhân 52 2.2.2.2 Kênh phân phối qua đại lí tổ chức 69 2.2.2.3 Kênh phân phối qua ngân hàng 70 2.3 Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 78 2.3.1 Những tồn tại của hệ thống kênh phân phối sản phẩm BHNT tại Bảo Việt Nhân thọ 78 2.3.2 Những tồn tại khác 84 CHƯƠNG 3 89 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 89 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển của Bảo Việt Nhân thọ 89 3.1.1 Định hướng phát triển chung 89 3.1.2 Mục tiêu phát triển cụ thể 91 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 93 3.2.1 Củng cố nâng cao chất lượng kênh phân phối qua đại lí 94 3.2.1.1 Đánh giá lại công tác tuyển dụng đại lí 94 3.2.1.2 Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đại lí 96 3.2.1.3 Rà soát củng cố lực lượng đại lí hiện tại 97 3.2.1.4 Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí đại lí 99 3.2.1.5 Hoàn thiện hệ thống chính sách chế độ dành cho đại lí 100 3.2.2 Tiếp tục triển khai, đánh giá phát triển kênh phân phối qua ngân hàng 101 3.2.3 Tích cực tìm hiểu nghiên cứu mô hình kênh phân phối qua điện thoại, internet 102 3.3 Một số kiến nghị 104 3.3.1 Kiến nghị với các cơ quan quản lí Nhà nước 104 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 108 3.3.3 Kiến nghị với Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt 110 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảo Việt : Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt Nhân thọ : Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam BHNT : Bảo hiểm Nhân thọ TTTBVV : Thương tật toàn bộ vĩnh viễn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ (2002 - 2006) 42 Bảng 2.2: Số lượng cơ cấu đại lí tại Bảo Việt Nhân thọ (2002 - 2006) 53 Bảng 2.3: Tình hình phát triển lực lượng đại lí của Bảo Việt Nhân thọ (2002 - 2006) 54 Bảng 2.4: Năng suất khai thác bình quân 1 đại lí tính theo số hợp đồng khai thác mới (2002 - 2006) 63 Bảng 2.5: Năng suất khai thác bình quân 1 đại lí tính theo doanh thu phí khai thác mới năm thứ nhất qui đổi tại Bảo Việt Nhân thọ (2002 - 2006) 64 Bảng 2.6: Tỷ lệ hoạt động bình quân của đại lí tại Bảo Việt Nhân thọ 65 (2002 - 2006) 65 Bảng 2.7: Năng suất thu phí bình quân 1 đại lí tính theo số hợp đồng thu phí định kỳ hàng tháng (2002 - 2006) 66 Bảng 2.8: Năng suất thu phí bình quân 1 đại lí tính theo số phí thu định kỳ hàng tháng (2002 - 2006) 67 Bảng 2.9: Tỷ lệ thu phí bảo hiểm bình quân của đại lí tại Bảo Việt Nhân thọ (2002 - 2006) 68 Bảng 2.10: Doanh thu đạt được qua kênh phân phối Techcombank trong 3 tháng cuối năm 2006 74 Bảng 2.11: Doanh thu đạt được qua kênh phân phối Techcombank trong 4 tháng đầu năm 2007 76 Bảng 3.1: Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ 92 (2007 - 2010) 92 DANH MỤC MÔ HÌNH Mô hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của một công ty Bảo hiểm nhân thọ 17 Mô hình 1.2: Phân loại hệ thống kênh phân phối sản phẩm BHNT 27 Mô hình 1.3: Cơ cấu kênh phân phối qua đại lí 30 Mô hình 1.4: Cơ cấu kênh phân phối không qua đại lí 35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** NGUYỄN NGỌC TUẤN HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ Chuyên ngành: Kinh tế Bảo hiểm TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, Năm 2007 [...]... bảo hiểm nhân thọ hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ iv CHƯƠNG 1 KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Bảo. .. sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ CHƯƠNG 1 KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 1.1.1... Hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ, hệ thống kênh phân phối sản phẩm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Phân tích, đánh giá hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân. .. Hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ, hệ thống kênh phân phối sản phẩm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Phân tích, đánh giá hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân. .. 2.2.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ 2.2.1.3 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời 2.2.1.4 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp x 2.2.1.5 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ niên kim 2.2.1.6 Các sản phẩm bổ trợ 2.2.1.7 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bán qua hệ thống ngân hàng 2.2.2 Tổ chức kết quả hoạt động của các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 2.2.2.1 Kênh phân phối qua... CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 2.1 Sự ra đời phát triển của Bảo Việt Nhân thọ Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị hạch toán kinh toán kinh doanh độc lập thuộc quyền quản lí của Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) Quá trình hình thành phát triển của Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam (Bảo Việt Nhân thọ) gắn bó chặt chẽ chịu tác động của sự hình thành phát triển. .. khoa học thực tiễn của đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ một cách chi tiết cụ thể Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm, nguyên nhân của những thành công những... lý luận về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ,hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thực tế triển khai tại Bảo Việt Nhân thọ cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong quá trình hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại Bảo Việt Nhân thọ, cụ thể là hiệu quả ngày càng giảm của kênh phân phối qua đại lý sự phát triển còn chậm của kênh phân phối qua... với Bảo Việt Nhân thọ nhằm hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ trong thời gian tới Các giải pháp được tác giả đưa ra trên cơ sở nghiên cứu lý luận xem xét, đánh giá thực tế hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại Bảo Việt Nhân thọ trong thời gian qua do vậy hoàn toàn có tính thực tiễn cao Bảo Việt Nhân thọ có thể áp dụng triển. .. Nhân thọ trong thời gian qua, tổng kết những kết quả đạt được những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động - Đưa ra những định hướng phát triển hệ thống kênh phân phối những giải pháp để hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ . hiểm nhân thọ và hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt. bảo hiểm nhân thọ và hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chương 2: Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo

Ngày đăng: 19/02/2014, 11:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan