0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại công ty TNHH XD và TM đông hải

95 6 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại công ty TNHH XD và TM đông hải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HÀO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HÀO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH XD VÀ TM ĐƠNG HẢI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI HUY NHƢỢNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Hào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập thực luận văn giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Trước hết, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Huy Nhƣợng - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo, Cán phòng Đào tạo Phòng, Khoa chuyên môn trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ hướng dẫn tận tình cho tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Hải tạo điều kiện giúp đỡ việc thu thập số liệu thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu luận văn Tơi xin cảm ơn nhiều tới gia đình tơi, bạn bè, đồng nghiệp bên tôi, động viên, chia sẻ tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Hào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1 Cơ sở lý luận hiệu quản trị chi phí 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.2 Mối quan hệ chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm 11 1.1.3 Quản trị chi phí hiệu quản trị chi phí 19 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản trị chi phí doanh nghiệp 25 1.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao hiệu quản trị chi phí 27 1.2.1 Kinh nghiệm số doanh nghiệp 27 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty TNHH XD TM Đông Hải 30 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 33 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 34 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 34 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh hiệu kinh doanh 34 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh hiểu quản trị chi phí 35 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iv 2.3.3 Nhóm tiêu định tính 36 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI 37 3.1 Khái quát chung công ty TNHH XD TM Đơng Hải 37 3.1.1 Q trình hình thành phát triển công ty 37 3.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 37 3.1.3 Tình hình lao động cơng ty 38 3.1.4 Kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Hải giai đoạn 2012-2014 40 3.2 Thực trạng quản trị chi phí kinh doanh Cơng ty TNHH XD TM Đông Hải 41 3.2.1 Lập dự toán chi phí sản xuất 41 3.2.2 Tổ chức thực quản trị chi phí sản xuất 45 3.2.3 Kiểm tra chi phí 53 3.2.4 Phân tích kết quản trị chi phí cơng ty TNHH XD Và TM Đông Hải 55 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản trị chi phí doanh nghiệp 60 3.3.1 Những tiến khoa học kỹ thuật công nghệ 60 3.3.2 Tổ chức sản xuất sử dụng người 60 3.3.3 Nguồn tài doanh nghiệp 61 3.3.4 Yếu tố đầu vào 62 3.4 Đánh giá thực trạng quản trị chi phí kinh doanh công ty TNHH XD TM Đông Hải 62 3.4.1 Những kết đạt 62 3.4.2 Những mặt hạn chế 63 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 65 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI 69 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quản trị chi phí Cơng ty TNHH XD TM Đông Hải 69 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty TNHH XD TM Đông Hải 69 4.1.2 Mục tiêu, phương hướng quản lý chi phí Cơng TNHH XD TM Đông Hải 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com v 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí cơng ty 71 4.2.1 Hồn thiện sách chi phí tiền lương 71 4.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý chi phí nguyên vật liệu 72 4.2.3 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung 73 4.2.4 Đảm bảo rút ngắn tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình, áp dụng linh hoạt giải pháp thu hồi vốn để giảm chi phí tài 73 4.2.5 Áp dụng tối đa nguyên tắc khoán để tiết kiệm chi phí 75 4.2.6 Quản lý chi phí máy thi cơng 76 4.2.7 Phát huy vai trò tài kiểm tra, giám sát việc sử dụng chi phí 77 4.3 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí cho Cơng ty TNHH XD TM Đông Hải 78 4.3.1 Đối với quản quản lý Nhà nước 78 4.3.2 Đối với ban lãnh đạo Công ty 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CPMTC : Chi phí máy thi cơng CPNC : Chi phí nhân cơng CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVL : Chi phí ngun vật liệu CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX : Chi phí sản xuất CPSXC : Chi phí sản xuất chung DN : Doanh nghiệp GTSP : Giá trị sản phẩm NCTT : Nhân công trực tiếp NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp SXC : Sản xuất chung SXKD : Sản xuất kinh doanh TM : Thương mại TNHH XD : Trách nhiệm hữu hạn xây dựng TSCĐ : Tài sản cố định Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng so sánh kết hiệu 24 Bảng 3.1 Bảng thống kê tình hình lao đơng công ty Đông Hải 39 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH XD TM Đông Hải giai đoạn 2012-2014 41 Bảng 3.3 Bảng thống kê chi CPSX, giá thành thực tế dự toán CPSX, GTSP công ty từ 2012-2014 43 Bảng 3.4 Kết so sánh chi phí, giá thành thực tế với dự tốn chi phí, giá thành từ 2012-2014 44 Bảng 3.5 Kết cấu chi phí sản xuất Cơng ty giai đoạn 2012-2014 49 Bảng 3.6 Bảng phân tích tỷ suất chi phí, giá thành Cơng ty 53 Bảng 3.7 Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 56 Bảng 3.8 Bảng phân mức hạ giá thành Công ty 59 Bảng 3.9 Kết điều tra khảo sát ý kiến cơng tác quản trị chi phí công ty TNHH XD TM Đông Hải 64 Bảng 3.10 Kết điều tra khảo sát ý kiến cơng tác quản lý chi phí công ty TNHH XD TM Đông Hải 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức công ty 37 Biểu đồ 3.2 Kết cấu chi phí sản xuất Cơng ty TNHH XD TM Đông Hải 50 Biểu đồ 3.3 Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty TNHH XD TM Đông Hải giai đoạn 2012-2014 52 Biểu đồ 3.4 Tốc độ tăng trưởng tổng chi phí doanh thu 54 Biểu đồ 3.5 Mối quan hệ giá thành xây lắp với giá xây dựng khác 58 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1 Quá trình quản trị sản xuất kinh doanh 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 71 vị trí quản lý đơn vị trực tiếp sản xuất, Công ty bảo đảm trì tuyển dụng/đào tạo bổ sung nhân lực quản lý có chất lượng - Tiếp tục hồn chỉnh máy Công ty, tổ chức máy tinh gọn, ban hành quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác lãnh đạo, giám sát công tác quản lý tài hoạch tốn để phục vụ cho cơng tác sản xuất kinh doanh có hiệu - Nâng cao vai trò quản lý phận trực thuộc, xây dựng, củng cố phát triển đội ngũ quản l, đội ngũ cán kỹ thuật có đủ khả hồn thành tốt nhiệm vụ đề năm 2015 sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ đề năm - Tiếp tục trì phát triển mối quan hệ đối tác có, đảm bảo uy tín với chủ đầu tư - Mở rộng thị trường, đầu tư để nâng cao lực chất lượng 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí cơng ty 4.2.1 Hồn thiện sách chi phí tiền lương Với việc phát huy tác dụng máy móc thiết bị tay nghề thành thạo cơng nhân góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tiến độ thi công, cách tác động quan trọng tới việc giảm chi phí Do vậy, Cơng ty nên quan tâm đến việc trả lương theo tay nghề công nhân, với mức lương theo bậc lương Cơng ty khơng có chênh lệch đáng kể, nên để khuyến khích cơng nhân có tay nghề cao nên có thay đổi mức chênh lệch lương bậc thợ cao hơn, thực khuyến khích cơng nhân làm việc tốt Thiết lập sách phân chia chi phí mức lợi nhuận cách hợp lý công ty, vừa bảo vệ quyền lợi chủ công ty cổ đông, vừa đảm bảo lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động Có Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 72 sách đãi ngộ tốt để giữ chân người lao động có trình độ, có tay nghề gắn bó với Cơng ty, có tăng suất lao động đạt hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh Lập quỹ khen thưởng, tổ chức thi đua “Lao động giỏi, sản xuất giỏi”, lập phong trào thi đua phịng ban, tổ thi cơng Đồng thời đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tổ chức tham quan du lịch, có sách khen thưởng cho cán bộ, ví dụ cháu ngoan, có giấy khen thưởng, cháu học sinh giỏi thưởng với mức phần thưởng khác tùy theo cấp trường, cấp quận hay thành phố… Như giúp cho cán công nhân viên thêm động lực với q tinh thần u cơng việc hơn, hiệu làm việc cao 4.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý chi phí ngun vật liệu Vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí đóng vai trị quan trọng doanh nghiệp doanh nghiệp xây dựng nên việc đặt kế hoạch đắn công tác xuất nhập kho, coi giữ, bảo quản nguyên vật liệu quan trọng cần thiết Những công việc khơng khó khăn vơ cần thiết chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí lợi nhuận Công ty Để quản lý tốt nguyên vật liệu, Công ty cần quản lý chặt chẽ khâu như: Trong khâu thiết kế cần phải xác đinh đắn định mức nguyên vật liệu cho phù hợp với thực tế dựa kỹ thuật khảo sát tình hình giá nguyên vật liệu thị trường.Trong q trình thiết kế phải có phương án sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, lựa chọn vật liệu có giá thành hạ đảm bảo u cầu chất lượng cơng trình Phải xác định khâu thi công cần mua bán thành phẩm từ bên ngồi, khâu tự chế cơng trình để đảm bảo tiết kiệm chi phí Việc xây dựng định mức nguyên vật liệu phải dựa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 73 sở đơn giá định mức mà nhà nước ban hàng phù hợp thực tiễn Phải xây dựng hệ thống định mức tiên tiến, tỷ lệ tiết kiệm hạ giá thành nguyên vật liệu thi công Công ty nên sử dụng “phiếu xuất kho định mức” để theo dõi lượng vật tư xuất kho để điều chỉnh hợp lý Hiện Công ty thực khoán vật liệu phụ, nguyên vật liệu phịng vật tư mua cấp cho đơn vị thi công Thời gian tới Công ty nên thực khốn ngun vật liệu đơn vị có ý thức việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, đơn vị chủ động mua địa điểm thi cơng cơng trình, từ chủ động thi cơng tiết kiệm chi phí vận chuyển từ kho phịng vật tư đến cơng trình 4.2.3 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung Cần phải quản lý chặt chẽ khoản chi phí này, kiện tồn máy quản lý đội sản xuất theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, hiệu Mặt khác giám sát chặt chẽ khoản chi tiếp khách, giao dịch, hội họp điện thoại, cơng tác phí,… Mọi khoản chi phí phát sinh phải hợp lệ, cần có định mức cụ thể cho chi phí Tổ chức lao động thi công cách khoa học, phối hợp khâu, giai đoạn thi công cách nhịp nhành ăn khớp, đảm bảo điểm dừng “kỹ thuật” đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình, phương hướng để hạ giá thành công trình đẩy nhanh vịng quay vốn, nâng cao hiệu kinh tế, tạo điều kiện thực công việc sớm 4.2.4 Đảm bảo rút ngắn tiến độ thi cơng, nâng cao chất lượng cơng trình, áp dụng linh hoạt giải pháp thu hồi vốn để giảm chi phí tài Tiến độ thi cơng tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá uy tín doanh nghiệp xây dựng thi cơng cơng trình Để tiết kiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 74 chi phí hạ giá thành đảm bảo rút ngắn tiến độ thi cơng cơng trình biện pháp có hiệu Nếu cơng trình đảm bảo tiến độ thi cơng, đạt chất lượng chủ đầu tư tốn hạn Đồng thời cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ với biện pháp liệt hợp lý lấy hàng hóa, dịch vụ trừ nợ,… Từ đó, đảm bảo vốn Công ty luân chuyển nhanh hơn, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn Để đảm bảo rút ngắn tiến độ thi công dự án, Công ty cần áp dụng biện pháp sau: - Lập tiến độ thi công đắn hợp lý Để lập tiến độ thi cơng ta sử dụng sơ đồ mạng bảng tiến độ thi công để lập kế hoạch Với cơng trình lớn, phức tạp, khối lượng công việc lớn, thời gian thi công kéo dài địi hỏi biện pháp thi cơng khoa học Sử dụng sơ đồ mạng để phân công công việc tiết kiệm tối đa thời gian chi phí - Sử dụng biện pháp rút ngắn tiến độ đảm bảo tiết kiệm chi phí Ví dụ như, tăng lượng nhân cơng lao động để rút ngắn thời gian thi cơng, giới hóa hay huy động thêm máy móc thiết bị vào thi cơng - Đẩy nhanh tiến độ thi công nhanh chóng dứt điểm phần việc nghiệm thu bàn giao cơng trình, tránh thi cơng dàn trải, dẫn đến giá trị sản phẩm dở dang lớn, gây ứ đọng vốn Cơng ty Nhanh chóng bàn giao cơng trình hạng mục cơng trình hồn thành Đơn đốc thu hồi vốn, khoản phải thu - Phòng Kinh tế - Kỹ thuật tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực dự án theo tuần, tháng, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công Từng thành viên Ban giám đốc phân công đạo trực tiếp công trình thi cơng nhằm xử lý kịp thời phát sinh q trình hoạt động Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 75 - Các phòng ban chức tăng cường kiểm tra, kiểm soát giám sát hoạt sản xuất kinh doanh Công ty với mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Đặc biệt cơng tác kiểm sốt nội (Ban kiểm sốt nội thuộc phịng Thư ký tổng hợp), cơng tác kiểm tra giám sát an toàn lao động quản lý nhân lực phòng Quản lý máy - An tồn phịng Tổ chức Lao động - Để giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ thi cơng tiết kiệm chi phí, Cơng ty cần đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thông tin trực tuyến để tổ chức họp giao ban trực tuyến lãnh đạo, phòng ban chức Công ty đơn vị thi công dự án, tạo gần gũi, gắn bó qua cơng ty đơn vị sản xuất điều kiện địa bàn hoạt động sản xuất Công ty phân tán địa bàn nước Từ nâng cao hiệu cơng tác quản lý, đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tồn cơng ty Mọi vướng mắc phát sinh thi công xử lý kịp thời, xác - Kiểm sốt chặt chẽ chất lượng thi cơng khâu theo quy trình để giảm thiểu chi phí phát sinh phải khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, sai sót 4.2.5 Áp dụng tối đa nguyên tắc khoán để tiết kiệm chi phí Hiện nay, Cơng ty áp dụng ngun tắc khoán áp dụng khoản mục chi phí vật liệu phụ chi phí nhân cơng trực tiếp Trong điều kiện thi cơng, địa điểm thi công ngày xa, địa bàn khác việc vận chuyển cung ứng vật tư, nhiên liệu từ Công ty tới công trường gặp khó khăn, chi phí lớn khơng đảm bảo cho tiến độ thi công Mặt khác thị trường vật tư nhiên liệu ngày mở rộng, việc cung ứng chỗ thuận lợi so với việc Cơng ty bao cấp Việc cung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 76 ứng chỗ giảm bớt chi phí vận chuyển, giao dịch, bảo quản, cấp phát, giá làm hạ giá thành cơng trình có lợi cho tổ, đội, Cơng ty Bên cạnh cịn giúp cho đội, tổ chủ động sản xuất Chính vậy, Cơng ty thực hình thức khốn nguyên vật liệu Phần vật tư, nhiên liệu giao cho đội tự lo liệu sở định mức đơn giá thống Theo kết điều tra, đa số ý kiến cho áp dụng nguyên tắc khoán gọn triệt để tốt tốt công tác quản lý chi phí nay, thể sau: STT Tiêu chi đánh giá Số ngƣời điều tra Kết (%) Yếu, Bình thƣờng Tốt Rất tốt Hiệu cơng tác khốn gọn triệt để 30 2,22 11,11 33,33 53,33 Để thực khốn chi phí Cơng ty dựa vào hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật nội đơn giá vật tư thị trường Cơng ty chịu trách nhiệm tốn chi phí vật tư nhiên liệu định mức đơn giá thỏa thuận hợp đồng khoán Nếu trường hợp đội giải trình lý hợp lý Cơng ty tốn phần nằm ngồi định mức 4.2.6 Quản lý chi phí máy thi cơng Để tăng cường hiệu sử dụng máy thi cơng doanh nghiệp phải sử dụng số biện pháp sau đây: Công ty phải lập công tác lập kế hoạch điều động máy thi công, kế hoạch phải bám sát thực tế cơng trình để điều chỉnh kịp thời có thay đổi tiến độ thi cơng cơng trình Có biện pháp đơn đốc tạo điều kiện tiến độ thi công diễn kế hoạch đề ra, không ảnh hưởng đến kế hoạch khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 77 Việc sử dụng không hết công suất máy nay, Công ty nên nhanh chóng lý, nhượng bán bớt số tài sản cũ hoạt động khơng có hiệu để tránh khỏi trích khấu hao thu hồi phần vốn để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh, giảm vốn vay ngân hàng, đầu tư tài sản cố định khác cần thiết Trong trường hợp có điều kiện, Cơng ty hồn tồn cho nhà thầu khác thuê máy thi công Công ty để tăng doanh thu Khi lý bớt tài sản cũ, Công ty nên đầu tư có chọn lọc phương tiện vận chuyển, cẩu kéo để nâng cao lực thi công Việc sử dụng không hết công suất máy nay, Công ty nên nhanh chóng lý, nhượng bán bớt số tài sản cũ hoạt động khơng có hiệu để tránh khỏi trích khấu hao thu hồi phần vốn để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh, giảm vốn vay ngân hàng, đầu tư tài sản cố định khác cần thiết Phải tổ chức kiểm tra tình hình sử máy, mặt khác tiến hành công tác bảo dưỡng, thường xuyên sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn để đại tu nâng cấp tài sản cố định 4.2.7 Phát huy vai trò tài kiểm tra, giám sát việc sử dụng chi phí Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định Công ty cần trọng đổi Tuy chưa xây dựng lại nên nâng cấp dần đảm bảo phục vụ sản xuất, hệ thống máy móc, xe vận chuyển, cần cẩu đầu tư Đây điều kiện thuận lợi cho Cơng ty góp phần tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện năng, chi phí nhân cơng, tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất nâng cao sức cạnh tranh với Công ty, nhà thầu đơn vị ngành Bên cạnh khoản chi phí mua ngồi Cơng ty bao gồm nhiều khoản, chủ yếu chi phí tiền điện, nước, điện thoại,… dùng phục vụ sản Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 78 xuất phận quản lý Công ty Các khoản chi phí cịn lãng phí bị sử dụng thiếu ý thức tiết kiệm.Do đó, Cơng ty cần phải nâng cao ý thức đến cơng nhân để giảm bớt chi phí Mở lớp học phổ biến nội dung sử dụng có ý thức trách nhiệm với tài sản Công ty cách sử dụng tiết kiệm nguồn điện, nước, có biện pháp xử lý với trường hợp sử dụng điện thoại Công ty vào việc cá nhân 4.3 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí cho Cơng ty TNHH XD TM Đơng Hải 4.3.1 Đối với quản quản lý Nhà nước 4.3.1.1 Hồn thiện hoạt động liên quan đến bất động sản xây dựng Hiện nay, Luật Đất đai chưa quy định việc xử lý giá trị quyền sử dụng đất chấp để thu hồi nợ, chưa có quy định để xác định giao dịch bất động sản (hợp pháp) vay quy định việc xác định giá trị tài sản quyền sử dụng đất doanh nghiệp Nhà nước giao đất trước chuyển sang thuê… khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Do đó, cần phải sớm hồn thiện, chỉnh sửa bổ sung số quy định hệ thống pháp luật đất đai, bất động sản để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh vào bất động sản xây dựng Nhà nước cần soạn thảo sớm ban hành chế tín dụng cho hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS xây dựng Đồng thời, thủ tục hành liên quan đến việc giao đất, xây dựng quy hoạch,… Việt Nam thực từ - năm nên nhiều dự án khâu tiếp cận vấn đề đất đai khó khăn triển khai chậm tiến độ Nhà nước cần rà soát, sửa đổi bổ sung quy định thủ tục hành đầu tư kinh doanh BĐS theo hướng cơng khai, minh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 79 bạch, giản tiện cho nhà đầu tư rút ngắn thời gian thực xuống từ - tháng nước khu vực 4.3.1.2 Tăng cường huy động vốn đầu tư nước vào bất động sản xây dựng Đây kênh huy động vốn kêu gọi đầu tư vào bất động sản hiệu biết tranh thủ thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước Các địa phương cần ban hành quy chế thu hút đầu tư nước vào bất động sản để đảm bảo tốn chi phí xây dựng bên ngồi hàng rào, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, có sách giá với dịch vụ,… Đặc biệt, quan quản lý phải công bố danh mục dự án phát triển bất động sản, kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập Công ty phát triển quỹ đất đảm trách việc chuẩn bị nguồn đất làm dịch vụ công bất động sản Đồng thời phải thống với nhà đầu tư mức đền bù giải tỏa, tỷ lệ nhà bán, mức giá, trách nhiệm xã hội 4.3.1.3 Tháo gỡ vướng mắc cho vay ngân hàng kinh doanh bất động sản xây dựng Trong bối cảnh thị trường tài nước ta nay, tín dụng ngân hàng kênh cung cấp vốn chủ yếu cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Tuy nhiên, để việc huy động theo kênh hiệu cần phải tăng cường huy động vốn trung dài hạn ngân hàng kết hợp với nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn Đồng thời, cần phải thiết lập nâng cao chất lượng kênh thông tin thị trường bất động sản để làm sở cho ngân hàng thẩm định dự án, đánh giá khả chi trả chủ đầu tư Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 80 4.3.2 Đối với ban lãnh đạo Công ty Để thực công tác quản lý chi phí, hạ giá thành nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh với số lượng nhân viên quản lý Công ty cần tổ chức xếp lại cấu tổ cấu tổ chức xác định lại nhiệm vụ chức cá nhân phòng ban chức Công ty nên thống kê lại nghiệp vụ kinh tế có liên quan tới khoản chi phí để tìm chi phí khơng có tính chất phục vụ cho hoạt động chung Cơng ty tránh tình trạng lạm dụng chi phí Đối với tài sản cố định dùng cho công tác quản lý trang bị đầy đủ song cần phải nâng cấp hệ thống máy tính phục vụ cho cơng tác quản lý Đối với chi phí tiền phục vụ cho giao dịch tiếp khách cần xây dựng bước hợp lý với chi phí tham dự thầu bàn giao tốn cơng trình sở tiết kiệm cao Công ty phải đặc biệt quan tâm tới yếu tố chi phí tiền chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay phải trả Để giảm lãi vay Cơng ty phải tìm biện pháp tăng nhanh tốc độ quay vòng vốn, đẩy nhanh tiến độ thi cơng nhanh chóng bàn giao cơng trình để thu hồi vốn, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn lâu Cũng cần có lựa chọn bạn hàng đối tác có đủ lực để phịng tránh rủi ro q trình thi cơng cơng trình, giảm thiểu chi phí dự phịng, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Đồng thời: - Muốn tăng suất lao động: phải xếp lại đội ngũ lao động, cho phù hợp với dây truyền sản xuất, lực trình độ chun mơn cơng nhân lao động - Thường xuyên đào tạo không ngừng phát triển nâng cao tay nghề cho công nhân lao động Như tuyển dụng, thi nâng bậc cho thợ bậc cao thợ lái xe, lái máy, kỹ sư cơng trình,… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 81 - Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư máy móc trang thiết bị công nghệ nâng cao xuất lao động - Có kế hoạch chủ động công tác sản xuất - Tiết kiệm chi phí: tiết kiệm điện sinh hoạt, người phải có ý thức sau khỏi phịng làm việc phòng ngủ, phải tự giác tắt điện dùng máy điều hoà nhiệt độ vào mùa hè - Tiết kiệm chi phí sản xuất chung: Như sử dụng văn phòng phẩm lãng phí nước sinh hoạt - Tăng cường tận dụng vật tư, thiết bị gia công phục hồi lại vật tư thiết bị dùng chẳng hạn chống lị, gỗ, chèn - Thường xuyên kiểm tra định hình vật tư kho, lập kế hoạch mua bán sử dụng vật tư thường xuyên kịp thời, tránh trường hợp tồn đọng kho Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 82 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh lành mạnh nay, doanh nghiệp tồn đứng vững biết sử dụng kết hợp đắn yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu tự cân đối hạch tốn kinh tế Để đạt điều thơng tin kinh tế đóng vai trị đặc biệt quan trọng việc chi phối định quản trị Nó gắn liền với cơng tác quản trị chi phí kinh doanh doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng Có thể nói, tri thức quản trị chi phí yếu tố thiết yếu đầu tư kinh doanh Nếu khơng có kiến thức quản lý chi phí, người nhà lãnh đạo, quản lý nhận biết tình hình thực tế dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh thực trạng hoạt động công ty Rõ ràng yếu tố chi phí ln đóng vai trị quan trọng kế hoạch mở rộng tăng trưởng kinh doanh Các công ty muốn tăng trưởng đẩy mạnh lợi nhuận cần khơng ngừng tìm kiếm phương thức quản lý sử dụng hiệu nguồn vốn, chi phí kinh doanh, đồng thời phải tái đầu tư khoản tiền cho hội tăng trưởng triển vọng Quản trị chi phí kinh doanh cách xác, có giải pháp cụ thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp đưa định đắn, xác giá bán, nhằm thu lợi nhuận tối đa mà cịn đóng vai trị quan trọng việc quản lý tình hình cấp phát sử dụng vốn, vấn đề nói nan giải tăng trưởng kinh tế đất nước Như nâng cao chất lượng quản lý chi phí hạ giá thành sản phẩm có vai trò ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phấn đấu hạ giá thành Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 83 sản phẩm nhằm mục đích tăng lợi nhuận trở thành biện pháp doanh nghiệp Ở Công ty TNHH XD TM Đông Hải năm vừa qua không gặp khó khăn chịu tác động khủng hoảng kinh tế, song với cố gắng, nỗ lực cán công nhân viên Công ty đứng vững bão khủng hoảng Tuy nhiên cơng tác quản trị chi phí cịn số hạn chế như: đặc điểm ngành nghề kinh doanh, nguồn lực người tài sản bị phân tán, rủi ro cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, trình độ tổ chức máy quản lý chưa khoa học Điều dẫn đến chưa phát huy hết khả sinh lợi đồng vốn, hiệu hoạt động SXKD chưa cao Để phát huy việc hạ giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, để đứng vững phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải đẩy mạnh cơng tác quản lý chi phí giá thành sản phẩm Qua việc phân tích thực trạng tình hình quản trị chi phí giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XD TM Đông Hải, mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí, tăng hiệu sản xuất kinh doanh cho Cơng ty Đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Công ty nên áp dụng triệt để nguyên tắc khoán tất khoản mục chi phí nguyên vật liệu, thực tốt biện pháp quản lý chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí máy thi công chủ động nguồn cung ứng yếu tố đầu vào; hồn thiện sách tiền lương hợp lý để giữ chân người lao động giỏi; đảm bảo tiến độ, chất lượng cơng trình, áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt công tác thu hồi vốn… Vì điều kiện có hạn, kiến thức thực tế cịn hạn nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhân tham gia góp ý Thầy Cơ giáo, Cán cơng ty, bạn bè để có thêm kiến thức cho than chun đề hồn thiện có ý nghĩa thực tiễn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bảng Cân đối kế tốn cơng ty TNHH XD TM Đông Hải năm 2012, 2013, 2014 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH XD TM Đông Hải năm 2012, 2013, 2014 Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích quản trị tài chính, NXB Thống Kê, Tp Hồ Chí Minh Bộ giáo dục Đào tạo (2008), Giáo trình kinh tế trị Mac LeNin, XNB Chính trị Quốc Gia Phạm Thị Gái (1997), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Giáo dục, Hà Nội Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ (1998), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, TP Hồ Chính Minh Thái Thị Thu Hiền (2009), Thực trạng cơng tác quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Thăng Long, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đinh Hiển (2007), Quản trị tài công ty lý thuyết ứng dụng, NXB Thống Kê, TP Hồ Chính Minh 10 Học viện tài (2008), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Học viện tài (2009), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 12 Nguyễn Thế Khải (2000), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 13 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài doanh nghiệp, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 85 14 Nguyễn Thị Hồng Quyên (2008), Tìm hiểu cơng tác quản lý chi phí thực chi phí cơng ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phú, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 15 Nguyễn Hải Sản (2007), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Trường Đại học KTQD Hà Nội (2001), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 17 AgbeJule, A.(2000), An Administrative and Institutional Perspective of Activity-Based Costing Implementation, Acta Wasaensia, No 74, Business Administration 29, Universitatis Vasaensis, Vaasa 18 Agndal, H & Nilsson, U (2009), Interorganizational cost management in the exchange process, Management Accounting Research, 20(2), 85-101 19 Agndal, H & Nilsson, U (2010), Different open book accounting practices for different purchasing strategies, Management Accounting Research, 21(3), 147-166 20 Akira Nishimura (2003), Manegement Accounting feed forward and asian perspective, Palgrave Macmilan, First Pulished, Freface and Acknowledgment, page 34,35,56, 72-76, 76-2, 119, 120, 143, 157 21 Al-Namry, M (1993), Management accounting in Saudi Arabia: a comparative analysis of Saudi and Western approaches PhD thesis, University of New Castle Upon Tyne) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI 69 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quản trị chi phí Công ty TNHH XD TM Đông Hải 69 4.1.1... trạng quản trị chi phí cơng ty TNHH XD TM Đông Hải nào? - Những yêu tố ảnh hưởng đến hiệu quản trị chi phí cơng ty TNHH XD TM Đông Hải? - Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quản trị chi phí. .. QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH XD VÀ TM ĐƠNG HẢI 3.1 Khái qt chung cơng ty TNHH XD TM Đơng Hải 3.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Cơng ty TNHH XD TM Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại công ty TNHH XD và TM đông hải ,