0

Tài liệu KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG pdf

15 2,592 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 14:20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠTRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠKhoa Kỹ Thuật Công NghệKhoa Kỹ Thuật Công NghệLớp Khoa Học Môi TRường B- k32Lớp Khoa Học Môi TRường B- k32BÀI BÁO CÁO BÀI BÁO CÁO KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNGNGỌC HOÀNGGVHD:NGUYỄN THUỴ BẢO UYÊNGVHD:NGUYỄN THUỴ BẢO UYÊN Sinh Viên Thực HiệnSinh Viên Thực HiệnVõ Thành Chiến Võ Thành Chiến Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn AnhNguyễn Hồ Nguyễn Hồ Nguyễn Lê Xuân ThiNguyễn Lê Xuân ThiNguyễn Duy ĐạtNguyễn Duy ĐạtVương Thị ThaVương Thị ThaTrần Thị Thuỳ LinhTrần Thị Thuỳ LinhNguyễn Trung Tín Nguyễn Trung Tín Đặng Hoàng Tấn Tước Đặng Hoàng Tấn Tước Nguyễn Quốc TrungNguyễn Quốc Trung KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC NGỌC HOÀNGHOÀNG I.GIỚI THIỆU I.GIỚI THIỆU 1.Vị Trí Địa Lý1.Vị Trí Địa Lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc HoàngLung Ngọc Hoàng là là di sản cuối cùng của hệ sinh thái tự nhiên nổi tiếng. Khu di sản cuối cùng của hệ sinh thái tự nhiên nổi tiếng. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng bao gồm phạm vi đất bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng bao gồm phạm vi đất đai của Lâm trường Phương Ninh tại huyện Phụng Hiệp, đai của Lâm trường Phương Ninh tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (cũ).Nay thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng tỉnh Cần Thơ (cũ).Nay thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang .Phía Bắc giáp Phương Bình; phía Nam Hiệp, Hậu Giang .Phía Bắc giáp Phương Bình; phía Nam giáp xã Phương Phú; phía Đông giáp xã Tân Phuớc Hưng giáp xã Phương Phú; phía Đông giáp xã Tân Phuớc Hưng (thuộc huyện Phụng Hiệp); phía Tây giáp huyện Long (thuộc huyện Phụng Hiệp); phía Tây giáp huyện Long Mỹ.Lung Ngọc Hoàngkhu bảo tồn thiên nhiên theo quy Mỹ.Lung Ngọc Hoàngkhu bảo tồn thiên nhiên theo quy chế quản lý của 3 loại rừng của Việt Nam theo tiêu chuẩn chế quản lý của 3 loại rừng của Việt Nam theo tiêu chuẩn của Công ước Ramsar. Với toạ độ điạ lý của Công ước Ramsar. Với toạ độ điạ lý - Từ 09041’ đến 09045’ vĩ độ Bắc. - Từ 09041’ đến 09045’ vĩ độ Bắc. - Từ 105039’ đến 105043’ kinh độ Đông - Từ 105039’ đến 105043’ kinh độ Đông I.GiỚI THIỆUI.GiỚI THIỆU2. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng2. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng::Tổng diện tích khu bảo tồn là: Tổng diện tích khu bảo tồn là: 2. 805, 37 ha 2. 805, 37 haTrong đó gồm :Trong đó gồm :- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt :- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt : 976, 28 ha 976, 28 ha- Phân khu phục hồi sinh thái :- Phân khu phục hồi sinh thái : 963, 45 ha 963, 45 ha- Phân khu hành chính, dịch vụ, du lịch : 404, 61 ha- Phân khu hành chính, dịch vụ, du lịch : 404, 61 ha- Khu thực nghiệm khoa học :- Khu thực nghiệm khoa học : 461, 03 ha 461, 03 haVùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có diện tích Hoàng có diện tích 8.836, 078.836, 07 ha, bao quanh Khu bảo ha, bao quanh Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Phía Bắc giáp kênh tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Phía Bắc giáp kênh Lái Hiếu, phía Nam giáp kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp, Lái Hiếu, phía Nam giáp kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp, phía Đông giáp kênh Búng Tàu và kênh Xẻo Xu, phía phía Đông giáp kênh Búng Tàu và kênh Xẻo Xu, phía Tây giáp kênh Cầu Nam.Tây giáp kênh Cầu Nam. Một Một góc Lung Ngọc Hoànggóc Lung Ngọc Hoàng I.GiỚI THIỆUI.GiỚI THIỆU3.Mục tiêu khu bảo tồn3.Mục tiêu khu bảo tồn - - Bảo tồn những sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc Bảo tồn những sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc đáo, sự đa dạng sinh học, nơi khu trú của các loài đáo, sự đa dạng sinh học, nơi khu trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập nước sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập nước vùng đồng bằng ngập nước phía Tây sông Hậu vùng đồng bằng ngập nước phía Tây sông Hậu Giang. Đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị về Giang. Đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị về văn hóa, lịch sử, nhân văn của vùng đồng bằng văn hóa, lịch sử, nhân văn của vùng đồng bằng Nam Bộ.Nam Bộ.- Sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên - Sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên và những tiềm năng của hệ sinh thái đất ngập nước và những tiềm năng của hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ cuộc sống của nhân dân địa phương, góp phục vụ cuộc sống của nhân dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang. trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang. - Góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng - Góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, đảm bảo an ninh môi trường và sự độ che phủ rừng, đảm bảo an ninh môi trường và sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long.phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long. Khu bảo tồnKhu bảo tồn 1.Thực vật.1.Thực vật. Lung Ngọc Hoàng có hệ thực vật rất phong phú: gồm: Lung Ngọc Hoàng có hệ thực vật rất phong phú: gồm: 330 loài thực vật. Nhưng chủ yếu là 3 kiểu thảm thực vật 330 loài thực vật. Nhưng chủ yếu là 3 kiểu thảm thực vật chính: rừng tràm, đầm lầy và trảng cỏ. Rừng Tràm có diện chính: rừng tràm, đầm lầy và trảng cỏ. Rừng Tràm có diện tích lớn nhất, hầu hết diện tích này là rừng trồng Tràm tích lớn nhất, hầu hết diện tích này là rừng trồng Tràm thương mại, có giá trị đa dạng sinh học không cao. Diện thương mại, có giá trị đa dạng sinh học không cao. Diện tích còn lại là đầm lầy và trảng cỏ có giá trị về đa dạng sinh tích còn lại là đầm lầy và trảng cỏ có giá trị về đa dạng sinh học cao hơn mặc dù nhiều nơi đang được trồng Tràm non. học cao hơn mặc dù nhiều nơi đang được trồng Tràm non. Khoảng 1/3 diện tích khu vực là đất canh tác lúa và mía Khoảng 1/3 diện tích khu vực là đất canh tác lúa và mía (Buckton et al. 1999).(Buckton et al. 1999).Các trảng cỏ có diện tích lớn với loài cỏ Năng ngọt Các trảng cỏ có diện tích lớn với loài cỏ Năng ngọt Eleocharis dulcis mọc hỗn giao với Cỏ chỉ Cynodon Eleocharis dulcis mọc hỗn giao với Cỏ chỉ Cynodon dactylon và rải rác có Tràm tái sinh. Có 3 loại hình trảng cỏ dactylon và rải rác có Tràm tái sinh. Có 3 loại hình trảng cỏ khác nhau trong khu vực là: các bãi Đưng Scleria khác nhau trong khu vực là: các bãi Đưng Scleria poafearmis, gồm có cỏ Năng và các loài thuộc họ Cỏ poafearmis, gồm có cỏ Năng và các loài thuộc họ Cỏ Poaceae; bãi Cỏ mỡ Hymenachne acutigluma chiếm ưu thế Poaceae; bãi Cỏ mỡ Hymenachne acutigluma chiếm ưu thế ở các bờ kênh; và bãi Sậy Phragmites vallatoria xuất hiện ở các bờ kênh; và bãi Sậy Phragmites vallatoria xuất hiện thành từng đám cao và dày (Buckton et al. 1999).thành từng đám cao và dày (Buckton et al. 1999).II.HỆ SINH THÁI CỦA KHU BẢO TỒNII.HỆ SINH THÁI CỦA KHU BẢO TỒN 1.Thực Vật1.Thực VậtQuần xã thực vật thuỷ sinh ở các kênh đào chủ Quần xã thực vật thuỷ sinh ở các kênh đào chủ yếu là các loài Lục bình Eichhornia crassipes, Bèo cái yếu là các loài Lục bình Eichhornia crassipes, Bèo cái Pistia stratiotes, Bèo ong (Bèo tai chuột) Salvinia Pistia stratiotes, Bèo ong (Bèo tai chuột) Salvinia cucullata, Rau muống Ipomoea aquatica, Rau mương cucullata, Rau muống Ipomoea aquatica, Rau mương Ludwidgia adscendens, Cỏ sước nước Centrostachys Ludwidgia adscendens, Cỏ sước nước Centrostachys aquatica, Bèo dâu Azolla pinnata, Bèo trống Spirodela aquatica, Bèo dâu Azolla pinnata, Bèo trống Spirodela polyrrhiza và Bèo cám Lemna aequinoxialis (Buckton polyrrhiza và Bèo cám Lemna aequinoxialis (Buckton et al. 1999).Ngoài ra, hệ thực vật thuộc hệ sinh thái đất et al. 1999).Ngoài ra, hệ thực vật thuộc hệ sinh thái đất ngập nước là quần thể rất đa dạng, bao gồm các loài ngập nước là quần thể rất đa dạng, bao gồm các loài chiếm ưu thế như: dây choại, lác, sậy, bồng bông; chiếm ưu thế như: dây choại, lác, sậy, bồng bông; thực vật thuộc hệ sinh thái trên cạn gồm trâm sắn, thực vật thuộc hệ sinh thái trên cạn gồm trâm sắn, ngái lông, gáo trắng, gừa, đủng đỉnh, cây mua; thực ngái lông, gáo trắng, gừa, đủng đỉnh, cây mua; thực vật thuộc hệ sinh thái dưới nước như: lục bình, bông vật thuộc hệ sinh thái dưới nước như: lục bình, bông súng, bông sen, các loại bèo súng, bông sen, các loại bèo Bên cạnh đó,khu bảo tồn thiên đã có 1.461ha rừng Bên cạnh đó,khu bảo tồn thiên đã có 1.461ha rừng tràm và một số ít xà cừ, keo tai tượng, keo lai. Lung tràm và một số ít xà cừ, keo tai tượng, keo lai. Lung Ngọc Hoàng hôm nay, ngoài những mảng xanh của cây Ngọc Hoàng hôm nay, ngoài những mảng xanh của cây cối, lúa, mía còn có màu xanh của bầu trời và một dải cối, lúa, mía còn có màu xanh của bầu trời và một dải lụa biêng biếc của những dòng kinh và các lung bàu.lụa biêng biếc của những dòng kinh và các lung bàu. Hệ thực vật ở khu bảo tồnHệ thực vật ở khu bảo tồn[...]... cả sách đỏ thế giới như: rắn, trăn, rái cá Ngoài ra còn có 77 loài thuỷ sản, trong đó có 2 loài cá quý: cá Còm (Notopterus chilata) và cá Trê trắng (Clarias batrachus) ĐỘNG VẬT Ở KHU BẢO TỒN III.THÁCH THỨC MÀ LUNG NGỌC HOÀNG PHẢI GÁNH CHỊU 1.Đào ao nuôi cá 2.Nạn phá rừng ...2.Động vật Khu bảo tồn còn là nơi quy tụ các loài sinh vật quý hiếm, phong phú, nhiều chủng loại gồm: 206 loài động vật quý, trong số đó có 9 loài chim quý hiếm là bạc má, cá đãy, cà cuốc, cò ốc, giang sen, cò lạo xám, Le khoang cổ, ác là… Các loài chim nước có kích thước lớn rất hiếm, chỉ có một số loài Cò, Diệc xuất hiện trong khu vực vào mùa khô Tuy nhiên, trong mùa mưa cũng có... nhiên, trong mùa mưa cũng có một số lượng tương đối lớn các loài chim xuất hiện trong khu vực như: Gà lôi nước Ấn Độ Metopidius indicus và Cò đen Dupetor flavicollis Khu hệ chim ở rừng Tràm trồng nghèo về thành phần loài, chỉ gặp các loài như: Rẻ quạt Rhipidura javanica, Hút mật họng tím Nectarinia jugularis và Vành khuyên Zosterops palpebrosa (Buckton et al 1999) 2.Động vật Có 5 loài thú quý hiếm là . BÀI BÁO CÁO KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNGNGỌC HOÀNGGVHD:NGUYỄN THUỴ BẢO UYÊNGVHD:NGUYỄN THUỴ BẢO UYÊN Sinh. Đặng Hoàng Tấn Tước Đặng Hoàng Tấn Tước Nguyễn Quốc TrungNguyễn Quốc Trung KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC NGỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG pdf, Tài liệu KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG pdf, Tài liệu KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG pdf, II.HỆ SINH THÁI CỦA KHU BẢO TỒN

Từ khóa liên quan