0

Quy định pháp luật về phí bảo hiểm tài sản thực trạng và giải pháp (2)

67 5 0
  • Quy định pháp luật về phí bảo hiểm tài sản thực trạng và giải pháp (2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI TRẦN TÔN CHÂU GIANG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TÀI SẢN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thƣơng mại TP HỒ CHÍ MINH – 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH HỐ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO HIỂM TÀI SẢN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN TƠN CHÂU GIANG KHĨA: 34 MSSV: 0955010045 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS PHAN PHƢƠNG NAM TP HỒ CHÍ MINH, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Những kết luận luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm khóa luận Tác giả Trần Tôn Châu Giang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DNBH: Doanh nghiệp bảo hiểm KDBH: Kinh doanh bảo hiểm BLDS: Bộ luật dân HĐBH: Hợp đồng bảo hiểm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Khái quát chung phí bảo hiểm tài sản quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản 1.1 Khái quát chung phí bảo hiểm tài sản 1.1.1 Khái niệm phí bảo hiểm 1.1.2 Khái niệm phí bảo hiểm tài sản 1.1.3 Đặc điểm phí bảo hiểm tài sản tài sản 1.1.3.1 Phí bảo hiểm giá sản phẩm 1.1.3.2 Phí bảo hiểm tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố 1.1.3.3 Phí bảo hiểm tài sản thỏa thuận DNBH bên mua bảo hiểm 1.1.3.4 Phƣơng pháp tính phí bảo hiểm tài sản đa dạng 10 1.1.3.5 Những đặc điểm riêng biệt 12 1.2 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật phí bảo hiểm tài sản15 1.2.1 Xét từ phƣơng diện kinh tế 15 1.2.2 Xét từ phƣơng diện pháp lý 16 1.2.3 Vai trị phí bảo hiểm tài sản 17 1.2.3.1 Phí bảo hiểm nguồn vốn chủ yếu DNBH 17 1.2.3.2 Phí bảo hiểm sở để tính bồi thƣờng thiệt hại 18 1.3 Khái quát chung pháp luật phí bảo hiểm tài sản 19 1.3.1 Khái niệm 19 1.3.2 Nội dung quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản 19 1.3.2.1 Yếu tố chi phối đến phí bảo hiểm tài sản theo quy định pháp luật 19 1.3.2.2 Các quyền nghĩa vụ chủ thể liên quan đến phí bảo hiểm tài sản 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 Chƣơng 2: Thực trạng áp dụng pháp luật phí bảo hiểm tài sản Việt Nam số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật phí bảo hiểm tài sản31 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam phí bảo hiểm tài sản 31 2.1.1 Một số nội dung quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản 31 2.1.1.1 Quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ bảo hiểm tài sản 31 2.1.1.2 Biểu phí bảo hiểm tài sản 37 2.1.1.3 Phí bảo hiểm tài sản trách nhiệm bảo hiểm 38 2.1.2 Một số hạn chế mặt pháp lý 42 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật phí bảo hiểm tài sản 45 2.2.1 Tổng quan thị trƣờng bảo hiểm tài sản năm gần 45 2.2.2.1 Hạ phí bảo hiểm tài sản nhằm cạnh tranh không lành mạnh 49 2.2.2.2 Hiệu sử dụng phí bảo hiểm tài sản DNBH 51 2.2.2.3 Một số rủi ro phí bảo hiểm tài sản liên quan đến đại lý bảo hiểm 53 2.2.2.4 Thực tiễn hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phí bảo hiểm tài sản 53 2.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật phí bảo hiểm tài sản 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Pháp luật công cụ thiết yếu để Nhà nƣớc thực việc quản lý, điều chỉnh mối quan hệ xã hội Do đó, với phát triển xã hội ngày có nhiều mối quan hệ phát sinh đòi hỏi pháp luật phải phát triển để đáp ứng nhu cầu mà thực tế đặt Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng, khơng phải lĩnh vực xuất giới nhƣng Việt Nam, từ Chính phủ ban hành Nghị định 100/CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 bảo hiểm tài sản thức đƣợc hình thành Trải qua 20 năm hình thành phát triển, pháp luật bảo hiểm tài sản thể vai trị quan trọng kinh tế quốc gia Tuy nhiên, so sánh với bề dày phát triển hệ thống pháp luật giới pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam mới, mà quy định pháp luật lĩnh vực chƣa thể kịp thời điều chỉnh quan hệ phát sinh ngày, đặc biệt quy định phí bảo hiểm tài sản Phí bảo hiểm tài sản sợi dây kết nối doanh nghiệp bên mua bảo hiểm, yếu tố thu hút khách hàng đến với gói sản phẩm bảo hiểm tài sản doanh nghiệp bảo hiểm Hơn nữa, nguồn thu từ phí bảo hiểm tài sản nguồn vốn chủ yếu doanh nghiệp bảo hiểm Với việc sử dụng hiệu mức phí bảo hiểm định đến lợi nhuận hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, quy định phí bảo hiểm tài sản cịn chƣa rõ ràng , dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm lợi dụng kẽ hở pháp luật để tiến hành hành vi vi phạm quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản, ví dự nhƣ: hạ phí bảo hiểm tài sản nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh…Chính hành vi vi phạm làm tổn hại đến quyền lợi ngƣời mua bảo hiểm gây tổn thất không nhỏ đến tình hình tài quốc gia Trong thời gian vừa qua, có nhiều tác giả với cơng trình, đề tài nghiên cứu pháp luật bảo hiểm tài sản, nhƣng vấn đề phí bảo hiểm tài sản chƣa đƣợc tác giả tìm hiểu cách cụ thể, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tìm hiểu pháp luật phí bảo hiểm tài sản Trên sở đó, tác giả định chọn đề tài: “Quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản - Thực trạng giải pháp” để làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận nhằm vào hai mục đích nghiên cứu chính: Thứ nhất, nghiên cứu cách khái quát làm sáng tỏ số vấn đề lý luận phí bảo hiểm, đặc biệt quy định phí bảo hiểm Thứ hai, phân tích nội dung chủ yếu pháp luật phí bảo hiểm tài sản thực tiễn áp dụng Từ nêu lên số bất cập quy định pháp luật thực tiễn đời sống Trên sơ đó, đƣa số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật phí bảo hiểm tài sản Tình hình nghiên cứu đề tài Từ pháp luật bảo hiểm tài sản đƣợc thức hình thành tới nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu, sách nhƣ viết liên quan tác giả khác viết lĩnh vực bảo hiểm tài sản Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu: “Xây dựng phát triển pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam”- Luận án tiến sĩ / Nguyễn Thị Thủy; Ngƣời hƣớng dẫn: PTS.TS Mai Hồng Qùy - “Pháp luật bảo hiểm tài sản Thực trạng áp dụng hƣớng hoàn thiện”- Luận văn thạc sĩ / Lý Minh Triết; Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Mai Hồng Quỳ - “Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm” – Khóa luận tốt nghiệp/ Ngô Thị Hiền; Ngƣời hƣớng dẫn: TS.Nguyễn Văn Vân - “Trục lợi bảo hiểm tài sản biện pháp pháp lý chống trục lợi bảo hiểm tài sản” - Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nhung; Ngƣời hƣớng dẫn: Trần Phƣơng Bắc Các tác giả với công trình, đề tài nghiên cứu có đóng góp đáng ghi nhận việc tìm hiểu quy định pháp luật bảo hiểm tài sản Tuy nhiên, phạm vi đề tài nghiên cứu rộng, hầu hết tập trung nghiên cứu vào quy định bảo hiểm tài sản hành vi vi phạm cụ thể hay chế định khác pháp luật bảo hiểm tài sản; mà chƣa có cơng trình tập trung nghiên cứu phí bảo hiểm tài sản - Vậy nên, đề tài : “Quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản - Thực trạng giải pháp” mà khóa luận tập trung nghiên cứu hoàn toàn thật cần thiết tình hình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu bám sát mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu quy định pháp luật bảo hiểm tài sản phí bảo hiểm tài sản, khóa luận tập trung làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng quy định phí bảo hiểm tài sản Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu xung quanh vấn đề liên quan đến phí bảo hiểm tài sản thông qua quy định hành bảo hiểm pháp luật có liên quan Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở vận dụng phƣơng pháp luận vật biện chứng, khóa luận sử dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: nhằm phân tích quy định cụ thể pháp luật phí bảo hiểm, để từ khái qt lên khái niệm phí bảo hiểm tài sản Đồng thời, với việc phân tích quy định này, tác giả rút đặc điểm phí bảo hiểm tài sản Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phƣơng pháp tổng hợp để đƣa bất cập mặt pháp lý phí bảo hiểm tài sản dựa việc phân tích quy định pháp luật nghiên cứu Phƣơng pháp so sánh đánh giá: Trên sở nghiên cứu quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản, tác giả so sánh với quy định khác liên quan đến loại phí bảo hiểm cịn lại, từ có đánh giá nét đặc trƣng phí bảo hiểm tài sản loại phí bảo hiểm khác Phƣơng pháp thống kê: Với phƣơng pháp thống kê số liệu cụ thể, tác giả khái quát lên thực trạng hoạt động thị trƣờng bảo hiểm tài sản nhƣ thực trạng áp dụng pháp luật phí bảo hiểm tài sản thực tế Ý nghĩa khoa học phạm vi ứng dụng đề tài Với khả hạn chế mình, tác giả khơng thể nghiên cứu mặt toàn diện vấn đề Tuy nhiên, tác giả hy vọng Khóa luận trƣớc tiên có ý nghĩa định cho trình học tập nghiên cứu thân sau Và xa thế, nghiên cứu tác giả Khóa luận giúp cho ngƣời quan tâm đến đề tài tƣơng lai, có tìm hiểu sâu sắc tồn diện phí bảo hiểm tài sản, góc độ lý luận thực tiễn Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, phần phụ lục danh mục tài sản tham khảo, nội dung khóa luận đƣợc chia thành hai chƣơng: Chƣơng 1: Khái quát chung phí bảo hiểm tài sản quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản Chƣơng 2: Thực trạng áp dụng pháp luật phí bảo hiểm tài sản số giải phá  Chƣơng 1: Khái quát chung phí bảo hiểm tài sản quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản 1.1 Khái quát chung phí bảo hiểm tài sản 1.1.1 Khái niệm phí bảo hiểm - Bản chất phí Dƣới góc độ pháp lý, “Phí hay lệ phí khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả đƣợc tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ”1 Theo đó, phí khoản thu dùng để bù đắp chi phí hoạt động quan, tổ chức cung cấp dịch vụ cho xã hội Cơ sở việc thu phí việc chủ thể đƣợc nhận phí cung cấp cho chủ thể nộp phí lợi ích định thơng qua dịch vụ Do đó, chủ thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng chủ thể cần phải thu phí nhằm mục đích thu hồi vốn, trang trải chi phí cho hoạt động đầu tƣ quản lý Phí mang tính chất tự nguyện đối giá Hiện nay, có nhiều khái niệm phí bảo hiểm Chẳng hạn, theo khái niệm đƣợc đƣa từ điển Oxford: “Phí bảo hiểm số tiền phải trả cho hợp đồng bảo hiểm.”2 Trong sách Black’s Law Dictionary có định nghĩa rằng: “Phí bảo hiểm tốn định kỳ cần thiết để giữ hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực”3 Cịn theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam: “Phí bảo hiểm khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn phƣơng thức bên thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm” Hoặc theo khái niệm phí bảo hiểm luật dân nay: “Phí bảo hiểm khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho bên bảo hiểm”.4 Hay “Phí bảo hiểm số tiền mà ngƣời tham gia bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đổi lấy đảm bảo trƣớc rủi ro chuyển sang cho công ty bảo hiểm”5 Những cách tiếp cận nêu đƣợc đặc trƣng bật phí bảo hiểm: Là khoản tiền mà ngƣời mua bảo hiểm phải trả cho DNBH muốn tham gia quan hệ bảo hiểm Bản chất phí tự nguyện mang tính chất đối giá, nên muốn đƣợc DNBH cung cấp cho gói dịch vụ bảo hiểm nhằm mục đích san Điều 2, Khoản Pháp lệnh số 38/2001/PL -UBTVQH10 ngày 28/8/2001 Phí Lệ phí “Premium is an amount to be paid for a contract of insurance.” http://oxforddictionaries.com/definition/english/premium?q=premium Cập nhật ngày 29/04/2013 Theo Black's Law Dictionary, 7th edition: “Premium: the periodic payment required to keep an insurance policy in effect” Cập nhật ngày 29/04/2013 Điều 572, khoản Bộ luật dân 2005 Xem thêm Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Hiện nay, hạ phí bảo hiểm tài sản thƣờng đƣợc thể thơng qua hình thức nhƣ sau: Giảm tỷ lệ phí bảo hiểm tài sản đơn thuần: Với hình thức này, DNBH giảm giá bảo hiểm tài sản xuống mức giá thấp nhƣng không làm thay đổi quyền lợi bên mua bảo hiểm tài sản Mặc dù chi phí mà DNBH bỏ cho gói sản phẩm khơng thay đổi mà chí chi phí cịn tăng cao phát sinh khoản chi không cần thiết từ việc tiếp thị sản phẩm thị trƣờng - Giảm mức miễn thƣờng41: Mức miễn thƣờng tỷ lệ miễn giảm trách nhiệm bồi thƣờng ngƣời bảo hiểm tổn thất xảy tài sản đƣợc bảo hiểm Do đó, cách thức giảm mức miễn thƣờng mà DNBH thƣờng áp dụng: giảm tỷ lệ mức miễn thƣờng thay đổi mức miễn thƣờng từ miễn thƣờng có khấu trừ sang mức miễn thƣờng không khấu trừ 42 - Một vài số liên quan đến việc hạ phí DNBH Đối với bảo hiểm hàng hóa, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm hạ mức phí từ 4060%, kể mặt hàng nhạy cảm có tỷ lệ bồi thƣờng cao Với mặt hàng sắt thép, phí bảo hiểm giảm tới 70% Trƣớc đây, phí bảo hiểm mặt hàng trung bình vào khoảng 0,14% tổng giá trị lơ hàng Hiện nay, có doanh nghiệp đƣa mức phí hạ xuống cịn 0,08%, đẩy phí xuống cịn 0,06% gần cịn 0,05% Với mặt hàng phân bón, phí bảo hiểm giảm từ 0,6% 0.3-0,35% - Đối với nghiệp vụ bảo hiểm đóng tàu, doanh nghiệp cạnh tranh giảm phí bảo hiểm cịn 50% so với mức phí ban đầu Có trƣờng hợp DNBH đóng tàu 6.500 với phí 0,25% biểu phí 0,45% lại cịn hồn phí 10% tổn thất không xảy - Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập bảo hiểm hiểm xây dựng, lắp đặt tình trạng cạnh tranh hạ phí diễn gay gắt Khi mà mức DNBH chào hàng thấp biểu phí ban đầu DNBH đó43 41 Nói cách khác mức miễn thƣờng số tiền mà bên mua bảo hiểm tự gánh chịu tổn thất xảy cho tài sản đƣợc bảo hiểm - Nếu HĐBH có áp dụng mức miễn thƣờng có khấu trừ tổn thất xảy vƣợt mức miễn thƣờng quy định DNBH bồi thƣờng phần tổn thất phần chênh lệch vƣợt - Nếu HĐBH có áp dụng mức miễn thƣờng khơng khấu trừ tổn thất xảy vƣợt mức miễn thƣờng quy định DNBH bồi thƣờng tồn cho tổn thất 42 Tiến sỹ Nguyễn Thị Thủy (2002), Các biện pháp cạnh tranh lĩnh vực bảo hiểm, Tạp chí khoa học pháp lý, (5) 43 http://www.baoviet.com.vn/nhantho/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=1056&catId=33&lang=VN Cập nhật ngày 01/7/2013 47 Dƣờng nhƣ mục tiêu tăng cao doanh thu làm “mờ mắt” DNBH Nếu xét đến lợi ích trƣớc mắt, số lƣợng hợp đồng bảo hiểm tài sản mà DNBH kí kết đƣợc tăng cao đồng nghĩa với việc doanh thu phí bảo hiểm tăng lên đáng kể Tuy nhiên, hình thức “phát triển” khơng lâu dài, chƣa kể đến việc trì tình trạng cạnh tranh lâu DNBH dẫn đến tình trạng phá sản Bởi lẽ, nhƣ có rủi ro xảy bên mua bảo hiểm với mức phí bảo hiểm tài sản thấp không đủ để tạo lập nên quỹ tài “an tồn” việc bồi thƣờng hay chi trả bảo hiểm cho khách hàng gánh nặng tài DNBH Trong trƣờng hợp DNBH phải bù lỗ nhằm đảm bảo niềm tin nơi khách hàng Và kéo dài tình trạng nhƣ trên, liệu DNBH có cịn trì đƣợc hoạt động kinh doanh mình? Mặc dù việc hạ phí bảo hiểm tài sản mang theo lợi ích định: Đối với bên mua bảo hiểm: tạo điều kiện cho bên mua bảo hiểm tiếp xúc với nhiều loại sản phẩm bảo hiểm khác với mức giá hấp dẫn Đối với DNBH: ln tự hồn thiện gói sản phẩm nhằm thu hút ý khách hàng, tăng doanh thu phí bảo hiểm nhiều trƣờng hợp, DNBH mở rộng đƣợc thị phần doanh nghiệp Tuy nhiên, “tiền đó” Với sản phẩm với “giá rẻ”, liệu bên mua bảo hiểm có bảo vệ đƣợc quyền lợi tài tài sản cách tối đa Và với DNBH, việc hạ phí bảo hiểm tài sản hình thức thách thức khả tài doanh nghiệp Giữa DNBH bên mua bảo hiểm cần phải có lựa chọn sáng suốt nhằm đạt đƣợc mục tiêu bảo vệ cao lợi ích 2.2.2.2 Hiệu sử dụng phí bảo hiểm tài sản DNBH Khoản thu phí bảo hiểm tài sản để bù đắp cho chi phí mà DNBH đầu tƣ cho sản phẩm bảo hiểm để đƣa đến tận tay bên mua bảo hiểm Hiện nay, theo quy định pháp luật bảo hiểm khoản chi DNBH thƣờng là: - Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm; - Chi phí hoạt động tài chính; - Chi phí hoạt động khác.44 Ở đây, tác giả xin phân tích số chi phí phát sinh nhiều DNBH: Chi phí bồi thƣờng, chi phí hoa hồng, chi phí quảng cáo, tiếp thị sản phẩm Chi phí bồi thƣờng Mục tiêu khách hàng tham gia quan hệ bảo hiểm tài sản chuyển giao rủi ro tài sản sang DNBH Nghĩa là, có rủi ro xảy dẫn đến tổn - 44 Xem thêm Điều 19 Thông tƣ 125/2012/TT-BTC 48 thất thực tế DNBH phải gánh chịu tất phải bồi thƣờng chi trả bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm Nhƣ vậy, việc đƣợc hƣởng bồi thƣờng có tổn thất điều mà khách hàng mong muốn tham gia quan hệ bảo hiểm tài sản Vậy phí bồi thƣờng thƣờng khoản chi quan trọng DNBH Bảo hiểm tài sản khoản đầu tƣ tiết kiệm hay tích lũy, mà nghiệp vụ bảo hiểm tiến hành bồi thƣờng có tổn thất xảy ra, cịn nhƣ suốt trình giao kết hợp đồng mà tài sản khách hàng khơng gặp vấn đề DNBH đƣợc hƣởng khoản phí Tuy nhiên thực tế, chi phí bồi thƣờng DNBH thƣờng lớn Hiệu bồi thƣờng chi trả bảo hiểm toàn thị trƣờng năm 2012 39% tức DNBH thu đƣợc đồng phí bảo hiểm phải bỏ 0,39 đồng cho hoạt động bồi thƣờng, chƣa kể đến chi phí khác mà DNBH phải bỏ Con số số DNBH khác: PVI 25%, Bảo Việt 47%, Bảo Minh 52%, PJICo 46%, PTI 42%, BIC 38% …45 - Chi phí hoa hồng Theo quy định pháp luật bảo hiểm nay, tỷ lệ hoa hồng chi cho đại lý bảo hiểm dao động từ 5-20%46 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không vƣợt 15%47 Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ hoa hồng mà DNBH lớn số nhiều Bởi lẽ, DNBH hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm chủ yếu thông qua quan trung gian nhƣng vấn đề đặt đại lý DN môi giới bảo hiểm phải bỏ khoản chi lớn để có đƣợc dịch vụ tỷ lệ hoa hồng lại rơi vào tay chủ thể đối tƣợng đƣợc nhận hoa hồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản (do hoạt động trục lợi bảo hiểm) - Chi phí quảng cáo, tiếp thị sản phẩm bảo hiểm Mặc dù nay, khơng có số thống kê cụ thể chi phí DNBH, nhiên, nhƣ quan sát thực tiễn DNBH phải bỏ chi phí khổng lồ để giới thiệu đến khách hàng điều dễ nhận thấy Những loại chi phí liệt kê nhƣ: treo băng rôn hay phát tờ rơi, tài trợ cho thi thể thao, tài trợ học bổng cho sinh viên hay chƣơng trình gameshow…Và vấn đề đáng nói là, với số lớn nhƣng ngƣời đƣợc hƣởng lợi ích lại khơng phải khách hàng mà nhà tổ chức hay công ty quảng cáo… 45 Xem thêm Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh 2013 Tổng công ty bảo hiểm BIDV 46 Xem thêm Điêu 21 Thông tƣ 124/2012/TT-BTC 47 Xem thêm điểm d khoản Điều 19 Thông tƣ 125/2012 49 “Lợi nhuận DNBH khoản chênh lệch đƣợc xác định tổng doanh thu trừ tổng chi phí DNBH”48 Vậy nên việc cân đối khoản chi sử dụng hiệu phí bảo hiểm tài sản thách thức DNBH DN muốn tiếp tục tồn tại, phát triển đặc biệt tạo đƣợc uy tín nơi khách hàng 2.2.2.3 Một số rủi ro phí bảo hiểm tài sản liên quan đến đại lý bảo hiểm Các hợp đồng bảo hiểm tài sản thƣờng có thời hạn dƣới năm, có nghiệp vụ có thời gian bảo hiểm diễn thời gian ngày Vì thời hạn ngắn dẫn đến trách nhiệm bảo hiểm DNBH phát sinh thời gian ngắn nên số đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm khơng nộp phí cho DNBH mà chiếm đoạt số phí bảo hiểm Việc chiếm đoạt nhƣ số đại lý bảo hiểm thƣờng bị phát hiện, có trách nhiệm phát sinh thực tế khách hàng yêu cầu giải bồi thƣờng DNBH phát đƣợc Với hành vi trên, DNBH chịu phần phí bảo hiểm tài sản thu mà cịn phải bồi thƣờng cho khách hàng Bởi đại lý bảo hiểm đại diện cho DNBH theo hình thức ủy quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm đến ngƣời tiêu dùng Nhƣ vậy, DNBH chủ thể quan hệ hợp đồng bảo hiểm 2.2.2.4 Thực tiễn hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phí bảo hiểm tài sản Để khái quát tranh thực tiễn việc áp dụng pháp luật phí bảo hiểm tài sản, tác giả xin nêu phân tích trƣờng hợp thực tế, vụ việc diễn nhƣ sau: Với mục tiêu hạn chế rủi ro sản xuất nơng nghiệp, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg việc thực thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 21 tỉnh, thành phố Nhƣng việc áp dụng văn pháp luật thực tế nảy sinh số bất cập Tác giả xin nêu cụ thể trƣờng hợp sau đây: “Gần đây, nhiều thông tin bất cập từ phía ngƣời dân vấn đề triển khai phí bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) mới, thay đổi hợp đồng BHNN ngƣời nuôi tôm địa bàn tỉnh với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh gây nhiều xúc, tranh cãi Hiện nay, Tổng Công ty Bảo Minh “chủ động” đƣa sửa đổi hợp đồng riêng Ngoài việc yêu cầu ngƣời dân phải mua bảo hiểm với mức thu kể từ ngày 08/5 theo quy định Bộ Tài chính, Bảo Minh buộc tất hợp đồng ngƣời nuôi tôm mua bảo hiểm trƣớc ngày 08/5 phải “đóng thêm” mức bảo hiểm theo quy định Điều khiến cho ngƣời dân nuôi tôm mua bảo hiểm vô xúc Giải thích điều này, ơng Hồ Hải Đăng, Phó Giám đốc phụ trách Ban BHNN, Tổng Cơng ty Bảo Minh, nói: “Do hợp đồng cũ có 48 Khoản Điều 27 Nghị định 46/2007/NĐ-CP 50 điều khoản thay đổi trình thực hợp đồng nên chúng tơi điều chỉnh theo quy định Bộ Tài hợp lý Nếu khơng đạt thỏa thuận hủy hợp đồng bên”49 Nhƣ vậy, với việc Quyết định số 1042/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3055/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 quy tắc bảo hiểm tôm, cá có hiệu lực từ ngày 08/5, Bảo Minh định tăng phí bảo hiểm Tuy nhiên, vấn đề Bảo Minh áp dụng mức tăng phí với hợp đồng bảo hiểm giao kết trƣớc ngày 08/5 yêu cầu ngƣời dân phải đóng thêm phí bảo hiểm thời gian cịn lại hợp đồng Về trƣờng hợp trên, tác giả xin có vài bình luận việc Bảo Minh “chủ động” sửa đổi hợp đồng, tăng mức phí bảo hiểm cần phải đóng thời gian cịn lại hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp hợp đồng dân Theo đó, Điều 423 Bộ luật dân 2005 có quy định nhƣ sau: Điều 423.Sửa đổi hợp đồng dân Các bên thoả thuận sửa đổi hợp đồng giải hậu việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Trong trường hợp hợp đồng lập thành văn bản, công chứng, chứng thực, đăng ký cho phép việc sửa đổi hợp đồng phải tn theo hình thức Luật KDBH 2000 có quy định nhƣ sau: Điều 25 Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm Bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn Nhƣ vậy, nguyên tắc, việc sửa đổi lại hợp đồng dân phải thỏa thuận lại hai bên chủ thể Và nhƣ giai đoạn thỏa thuận giao kết hợp đồng, việc thỏa thuận phải dựa tự nguyện ý chí để đến giao kết chung Trong trƣờng hợp trên, việc Bảo Minh vào điều khoản thay đổi hợp đồng thay đổi quy định Bộ tài mà khơng có thỏa thuận với 49 Vụ việc đƣợc đăng tải trên: http://www.fistenet.gov.vn/thong-tin-huu-ich/111iem-bao-hang-ngay/ban-tin-111iem-bao-ngay-14-6-2013/ Cập nhật ngày 14 tháng năm 2013 51 ngƣời nông dân (là bên mua bảo hiểm) để tự định đoạt việc tăng phí bảo hiểm khơng với quy định với pháp luật Hơn nữa, việc Bảo Minh tự động tăng phí bảo hiểm theo thay đổi quy định Bộ tài chƣa phù hợp với quy định pháp luật bảo hiểm Phí bảo hiểm thỏa thuận từ đầu trình giao kết hợp đồng Sau bên mua hoàn thành nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo quy định hợp đồng phát sinh trách nhiệm bảo hiểm DNBH Tuy nhiên, số trƣờng hợp, DNBH có quyền tự tăng phí bảo hiểm Cụ thể, khoản Điều 20 Luật KDBH năm 2000: “Khi có thay đổi yếu tố làm sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian cịn lại hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp bên mua bảo hiểm khơng chấp nhận tăng phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình thực hợp đồng bảo hiểm, phải thông báo văn cho bên mua bảo hiểm” Hiện nay, việc tính phí bảo hiểm vào số tiền bảo hiểm tỷ lệ bảo hiểm Do đó, với quy định tăng tỉ lệ bảo hiểm Bộ tài Bảo Minh có quyền tăng phí bảo hiểm thời gian lại hợp đồng Tuy nhiên, cần lƣu ý rằng, việc thay đổi yếu tố làm sở để tính phí bảo hiểm phải dẫn đến hậu làm tăng rủi ro đƣợc bảo hiểm Các rủi ro xảy yếu tố khách quan nằm ngồi khả kiểm sốt ngƣời mà ngƣời khơng kiểm sốt đƣợc Việc quy định tăng tỷ lệ phí bảo hiểm Bộ tài điều chỉnh mang ý chí Nhà nƣớc nhằm điều chỉnh pháp luật phù hợp với phát triển kinh tế xã hội Điều có dẫn đến làm tăng yếu tố rủi ro? Hơn nữa, Bảo Minh muốn tính lại phí bảo hiểm thời gian cịn lại hợp đồng nguyên tắc cần thỏa thuận với bên mua bảo hiểm Chỉ bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí Bảo Minh có quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng Nhƣng đây, việc tự động tăng phí bảo hiểm hồn tồn Bảo Minh “chủ động” mà khơng có thơng báo hay thỏa thuận với khách hàng Nhƣ vậy, quy định chƣa rõ ràng pháp luật bảo hiểm thay đổi yếu tố rủi ro mà Bảo Minh lợi dụng để từ đƣa hành vi không phù hợp, gây thiệt hại đến quyền lợi bên mua bảo hiểm mà cụ thể ngƣời dân nuôi tôm tỉnh Cà Mau 2.3 Một số giải pháp liên quan đến quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản Pháp luật bảo hiểm phí bảo hiểm tài sản chƣa tạo thành hệ thống hoàn hảo để điều chỉnh quan hệ bảo hiểm tài sản Với đời Luật KDBH năm 2000 đƣợc sửa đổi bổ sung năm 2010 luật chuyên ngành 52 điều chỉnh hầu hết vấn đề phí bảo hiểm tài sản Tuy nhiên, với phát triển xã hội nhƣ vận động không ngừng thị trƣờng bảo hiểm tài sản Luật KDBH bộc lộ thiết sót, có quy định phí bảo hiểm tài sản Trên sở nội dung nghiên cứu phân tích; đồng thời, nhằm góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật phí bảo hiểm tài sản tránh trƣờng hợp chủ thể áp dụng sai pháp luật lợi dụng sơ hở pháp luật để tiến hành hành vi nhằm trục lợi bảo hiểm, gây ảnh hƣởng đến quyền lợi chủ thể khác; tác giả xin đƣa số kiến nghị: - Về mặt pháp luật Thứ nhất, quy định việc đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng có yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro đƣợc bảo hiểm Điều 20 Luật KDNBH 2000 Pháp luật bảo hiểm nên có sửa đổi, bổ sung quy cho quy định dễ dàng áp dụng thực tế Tuy nhiên, Luật KDBH luật gốc cho nghiệp vụ bảo hiểm, việc quy định cụ thể sở tính phí bảo hiểm cụ thể nhƣ khơng thể Bởi lẽ, nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm tài sản có phƣơng pháp tính phí cho riêng việc tính phí cịn phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm nhƣ dự liệu rủi ro xảy tƣơng lai DNBH Vậy nên, để đảm bảo tính thống đảm bảo khách quan việc bảo vệ quyền lợi bên chủ thể có thay đổi yếu tố làm sở tính phí bảo hiểm tài sản, dẫn đến việc thay đổi mức độ rủi ro pháp luật bảo hiểm nên trao quyền quy định sở tính phí bảo hiểm tài sản cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Với tƣ cách Hiệp hội hành nghề cầu nối doanh nghiệp bảo hiểm với quan quản lý nhà nƣớc, với ngƣời tham gia bảo hiểm quy định Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam hữu hiệu để chủ thể áp dụng nhƣ quy chiếu vào hoạt động Mặt khác, có quy định cụ thể sở tính phí bảo hiểm việc đơn phƣơng đình thực hợp đồng khách quan Bởi lẽ, có văn cụ thể quy định sở tính phí bảo hiểm tài sản, có tăng, giảm rủi ro đƣợc bên xem xét cụ thể xác Do đó, bên có đủ điều kiện để tính lại phí bảo hiểm tài sản mà bên khơng chấp thuận việc đơn phƣơng đình thực hợp đồng đƣợc thi hành mà không cần quan tâm việc tăng, giảm rủi ro có thật khách quan có ảnh hƣởng q nhiều đến bên cịn lại khơng tiếp tục thực hợp đồng Thứ hai, Điều 572 BLDS 2005 quy định: “Thời hạn đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận theo quy định pháp luật Phí bảo hiểm đóng lần theo định kỳ” Ở quy định này, theo suy nghĩ tác giả có lẽ nên bỏ 53 cụm từ “theo quy định pháp luật” Vì xuất phát từ chất quan hệ dân tôn trọng thỏa thuận bên Đối với quan hệ bảo hiểm tài sản, việc đóng phí bảo hiểm tài sản không nghĩa bên mua bảo hiểm mà ảnh hƣởng đến việc phát sinh trách nhiệm bảo hiểm DNBH Tuy nhiên, nhiều trƣờng hợp mà việc đóng phí bảo hiểm tài sản gặp trục trặc dù hai bên chủ thể thiện chí giao kết hợp đồng pháp luật cần tạo điều kiện để hai bên tiếp tục giao kết hợp đồng cách chủ động với Dù để đề phịng trƣờng hợp bên khơng có thỏa thuận thời hạn đóng phí bảo hiểm tài sản, pháp luật nên có quy định cụ thể thời hạn Tuy nhiên, hai bên chủ thể có thỏa thuận từ trƣớc cần phải tơn trọng thỏa thuận hai bên trƣớc Đó nguyên tắc quan hệ dân Thứ ba, quy định biểu phí bảo hiểm tài sản Nhằm tạo điều kiện để DNBH phát huy lực cạnh tranh cơng ty nhƣ thuận lợi việc cung ứng dịch vụ bảo hiểm tài sản nhằm đáp ứng với đòi hỏi thị trƣờng mà pháp luật bảo hiểm cho phép DNBH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tài sản tự định phí, biểu phí bảo hiểm tài sản Quy định đƣợc DNBH lợi dụng để tiến hành hành vi cạnh tranh không lành mành, mà cụ thể hành vi hạ phí bảo hiểm tài sản mà tác giả phân tích Hiện nay, nƣớc ta tính phí bảo hiểm tài sản khơng đƣợc quy định cụ thể, nhƣ việc thống kê thiệt hại tài sản để làm cho việc tính bảo hiểm không đƣợc thống kê cách đầy đủ mà chủ yếu phụ thuộc vào thống kê riêng DNBH Chính mà DNBH tự việc áp dụng hình thức hạ phí bảo hiểm tài sản vào hoạt động kinh doanh Nhƣ vậy, pháp luật nên có quy định cụ thể biểu phí bảo hiểm tài sản, cụ thể quy định biểu phí bảo hiểm tài sản Chỉ đƣa quy định nhƣ DNBH bị ràng buộc quy định pháp luật, đồng thời hạn chế đƣợc hành vi cạnh tranh không lành mạnh cách hạ phí bảo hiểm tài sản nhƣ DNBH Thứ tƣ, pháp luật bảo hiểm cần bổ sung thêm thuật ngữ pháp lý cần thiết hoạt động phí bảo hiểm tài sản nhƣ: Trách nhiệm bảo hiểm, thời hạn đóng phí bảo hiểm, thời hạn gia hạn phí bảo hiểm tài sản Đây khái niệm liên quan đến nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm Tuy nhiên, chƣa có khái niệm đƣợc đề cập đến Luật KDBH Do đó, pháp luật bảo hiểm cần phải có quy định bổ sung kịp thời khái niệm Thứ năm, việc tính lại phí bảo hiểm tài sản 54 Theo quy định điểm c khoản Điều 18 Luật KDBH năm 2000, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ “thơng báo trường hợp làm tăng rủi ro làm phát sinh thêm trách nhiệm DNBH trình thực hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu DNBH” Đây sở để bên thỏa thuận lại việc tính phí bảo hiểm tài sản phụ thuộc vào việc thay đổi mức rủi ro Tuy nhiên, vấn đề đặt bên mua bảo hiểm phải thông báo tăng rủi ro đƣợc bên DNBH yêu cầu Quy định nhƣ chƣa bảo vệ đƣợc công quan hệ bảo hiểm Mặc dù bên DNBH bên chủ động phí bảo hiểm tài sản, nhƣng bên mua bảo hiểm chủ thể sở hữu tài sản hiểu rõ rủi ro xảy trực tiếp với tài sản DNBH dự liệu đƣợc rủi ro dựa vào kinh nghiệm hoạt động kinh doanh mà thơi Nhƣ vậy, nhiều trƣờng hợp, DNBH khơng thể biết đƣợc khả có tăng rủi ro hay không? Hoặc trách nhiệm bảo hiểm bị tăng thêm nhƣ nào? Một mà DNBH khơng thể dự đốn đƣợc yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin Vậy nên, đây, điều khoản nên bỏ cụm từ: “theo yêu cầu DNBH” Nhƣ vậy, nghĩa vụ cung cấp thông tin bên mua bảo hiểm đƣợc thực trọn vẹn, quyền lợi DNBH đƣợc đảm bảo Thứ sáu, cần bổ sung chế tài vi phạm liên quan đến phí bảo hiểm tài sản Các hành vi vi phạm quy định phí bảo hiểm tài sản đa dạng nhƣng pháp luật lại chƣa chế tài “nặng tay” cho vi phạm Ví dụ, hành vi trục lợi bảo hiểm diễn ngày tăng, có hành vi liên quan đến phí bảo hiểm tài sản Tuy nhiên, chế tài xử phạt cho hành vi nhẹ chƣa đủ sức răn đe Ví dụ nhƣ: mức xử phạt vi phạm hành hành vi trục lợi bảo hiểm bị phạt cảnh cáo phạt tối đa 10 triệu đồng chƣa có tội danh hình cụ thể cho hành vi trục lợi bảo hiểm hậu hành vi nghiêm trọng Vậy nên, pháp luật bảo hiểm tài sản cần phải kịp thời đƣa chế tài nghiêm khắc nhằm tạo môi trƣờng kinh doanh lành mạnh Thứ bảy, nâng cao ý thức thức chủ thể trực tiếp tham gia vào quan hệ phí bảo hiểm tài sản Bên cạnh việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện đồng bộ, chủ thể tham gia trực tiếp vào quan hệ phí bảo hiểm tài sản phải tích cực, chủ động việc áp dụng quy định pháp luật bảo hiểm vào hoạt động kinh doanh - Về phía DNBH Một là, tuân thủ quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản 55 DNBH chủ thể đƣợc pháp luật trao quyền chủ động việc định phí bảo hiểm tài sản Vậy nên, chủ thể phải tích cực việc áp dụng quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản vào hoạt động kinh doanh Cụ thể nhƣ là: quy định rõ quyền nghĩa vụ bên cụ thể hợp đồng bảo hiểm; cần phải giải thích rõ điều khoản hợp đồng cho bên mua bảo hiểm nên họ nắm đƣợc cần phải thực quyền lợi mà họ đƣợc hƣởng nhƣ nào, đặc biệt nghĩa vụ bồi thƣờng chi trả bảo hiểm DNBH liên quan đến phí bảo hiểm tài sản mà bên mua bảo hiểm phải đóng Hơn nữa, DNBH cần phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc bảo hiểm nhƣ: nguyên tắc trung thực, nguyên tắc định phí…Chỉ DNBH tích cực chủ động việc tuân thủ pháp luật phí bảo hiểm tài sản đó, pháp luật bảo hiểm thực vào đời sống Hai là, nâng cao lực, tính cạnh tranh doanh nghiệp So với loại hình kinh doanh khác, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản cịn non trẻ Tuy nhiên, tính cạnh tranh lĩnh vực lại gay gắt,buộc DNBH nào, muốn tồn phát triển cần phải tự nâng cao lực tính cạnh tranh doanh nghiệp Đối với DNBH, lực vốn, trình độ quản lý, hoạt động kinh doanh …là yếu tố tạo nên sức mạnh Nhƣ vậy, sức mạnh phải tự thân DNBH tạo dựng nên mà khác Và để tạo nên sức mạnh đó, DNBH cần tự tạo cho vị trí vững thị trƣờng bảo hiểm tài sản nay; không ngừng trì mở rộng thị phần doanh nghiệp Hơn nữa, DNBH phải ln đề cao tự hồn thiện lực kinh doanh nhƣ: ln đa dạng hóa gói sản phẩm bảo hiểm tài sản, nâng cao chất lƣợng dịch vụ trọng đến việc chăm sóc khách hàng Có nhƣ vậy, tạo đƣợc uy tín nơi khách hàng lôi kéo họ đến với sản phẩm doanh nghiệp Doanh thu phí bảo hiểm tài sản lợi nhuận DNBH, ngun tắc khoản lợi nhuận sau trừ chi phí phát sinh q trình thực hợp đồng bảo hiểm Do đó, chi phí lợi nhuận cao; nên DNBH cần phải nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ vào trình khai thác quản lý hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhằm tiết kiệm đƣợc chi phí bỏ Trên sở đó, hạ mức phí bảo hiểm tài sản mà khách hàng phải trả cho DNBH cho hợp đồng bảo hiểm tài sản tƣơng lai sở hoạt động thực tế doanh nghiệp, mà khơng phải hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh hạ phí bảo hiểm tài sản - Về phía bên mua bảo hiểm Bên mua bảo hiểm hay gọi khách hàng mua bảo hiểm chủ thể tham gia vào quan hệ phí bảo hiểm tài sản Vì họ chủ thể trực tiếp trả phí bảo 56 hiểm cho DNBH, nên chủ thể chịu nhiều ảnh hƣởng từ hoạt động kinh doanh phí bảo hiểm tài sản DNBH Vậy nên, hết, bên mua bảo hiểm cần phải biết tự bảo vệ quyền lợi tham gia vào quan hệ bảo hiểm tài sản Thứ nhất, cần phải tìm hiểu rõ gói sản phẩm bảo hiểm mà cần mua nhƣ tìm hiểu DNBH cung cấp gọi sản phẩm Thị trƣờng bảo hiểm tài sản sôi động với đa dạng loại sản phẩm bảo hiểm đến từ nhiều DNBH khác Chính điều tạo nên khó khăn cho khách hàng nên lựa chọn sản phẩm bảo hiểm để phù hợp với tài sản mà cần bảo vệ phù hợp với khả tài Vì vậy, muốn mua sản phẩm bảo hiểm tài sản đó, khách hàng cần phải có hiểu biết định sản phẩm Đồng thời, phải lựa chọn DNBH có đủ khả uy tín đảm bảo đƣợc quyền lợi mình, cụ thể việc đƣợc bồi thƣờng chi trả bảo hiểm nhƣ có tổn thất xảy tƣơng lai tài sản Thứ hai, hiểu nội dung hợp đồng bảo hiểm, nắm đƣợc quyền lợi nghĩa vụ mà cần phải thực Trong quan hệ bảo hiểm nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng thực tế, để thuận tiện cho việc giao kết hợp đồng bên DNBH đƣa hợp đồng soạn sẵn số trƣờng hợp bên mua bảo hiểm thỏa thuận lại số điều khoản Nhƣ vậy, hợp đồng bảo hiểm tài sản hai bên thỏa thuận mà chủ yếu DNBH tạo Vậy nên, với tƣ cách bên quan hệ hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm cần phải nắm rõ đƣợc nội dung hợp đồng cách yêu cầu bên DNBH giải thích rõ điều khoản cụ thể hợp đồng; để từ nắm đƣợc quyền lợi nghĩa vụ để thực với nội dung hợp đồng, tránh tranh chấp khơng đáng có phí bảo hiểm tài sản Việc ban hành pháp luật phí bảo hiểm tài sản cần thiết nhiên việc áp dụng đƣợc pháp luật vào sống điều mà nhà làm luật muốn hƣớng tới Do đó, chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật phí bảo hiểm tài sản cần trang bị cho kiến thức pháp lý để bảo vệ đƣợc quyền lợi cách tốt 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG Bằng việc tìm hiểu phân tích quy định pháp luật liên quan đến phí bảo hiểm tài sản, tác giả trình bày số điểm hạn chế mặt pháp lý quy định Đồng thời, với việc đƣa số báo cáo tình hình thị trƣờng bảo hiểm tài sản năm gần đây, tác giả nêu lên hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh phí bảo hiểm tài sản mà DNBH áp dụng hành vi trục lợi bảo hiểm thông qua phí bảo hiểm đại lý bảo hiểm Bên cạnh tác giả đƣa trƣờng hợp tranh chấp thực tế nhƣ có nhận xét, bình luận nêu quan điểm vụ việc diễn Nhƣ vậy, nội dung chƣơng II khái quát quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản thực tiễn áp dụng quy định thực tế Trên sở nghiên cứu thực tiễn tham khảo số nhận định, quan điểm số tác giả khác, cá nhân tác giả đƣa số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề 58 KẾT LUẬN  Kinh doanh bảo hiểm nói chung kinh doanh bảo hiểm tài sản nói riêng hoạt động kinh doanh đặc biệt mà chu trình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm chu trình kinh doanh ngƣợc, tức doanh thu có trƣớc chi phí phát sinh sau Do mà việc xác định mức phí bảo hiểm tài sản phù hợp hay việc sử dụng phí nhƣ vơ quan trọng, định đến lợi nhuận kinh doanh DNBH Trải qua trình hình thành phát triển, từ Nghị định 100/NĐ-CP đến Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đƣợc sửa đổi, bổ sung Luật số 61/2010/QH12 với nghị định, định ban hành kèm theo quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản đƣợc hoàn thiện Tuy nhiên, thay đổi khơng ngừng yếu tố liên quan đến quan hệ phí bảo hiểm tài sản nhƣ xuất thêm nhiều nhân tố mà pháp luật bảo hiểm kịp thời điều chỉnh mà quy định pháp luật hành phí bảo hiểm tài sản bộc lộ số điểm bất cập hạn chế Từ vấn đề lý luận, khóa luận trình bày đặc trƣng phí bảo hiểm tài sản, từ khái quát lên cần thiết phải ban hành quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản vai trị hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bên cạnh đó, khóa luận đề cập đến bất cập pháp lý hành mà cần thiết phải có thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển chung thị trƣờng bảo hiểm tài sản Từ thực tiễn nghiên cứu, khóa luận đƣa thực trạng việc áp dụng quy định phí bảo hiểm tài sản nhƣ: hạ phí bảo hiểm tài sản nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh, hiệu sử dụng phí bảo hiểm tài sản DNBH hành vi trục lợi liên quan đến phí bảo hiểm tài sản Trên sở đó, cá nhân tác giả đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phí bảo hiểm tài sản đƣa pháp luật bảo hiểm đến gần với đời sống Mặc dù cố gắng, nhiên có nhiều lý khách quan chủ quan mà khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Hy vọng tƣơng lai có nhiều quan tâm cơng trình nghiên cứu chun sâu để góp phần hồn chỉnh vấn đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Bộ luật dân Việt Nam năm 2005 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2007 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Pháp lệnh số 38/2001/PL -UBTVQH10 ngày 28/8/2001 Phí Lệ phí Quyết định 23/2003/QĐ-BTC việc ban hành Quy tắc, Biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân củachủ xe giới Quyết định 315/QĐ-TTg Về việc thực thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 Quyết định số 1042/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3055/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 10 Thông tƣ 125/2012/TT-BTC hƣớng dẫn chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nƣớc ngồi 11 Thơng tƣ 124/2012/TT-BTC ngày 30 tháng năm 2012 Bộ Tài việc hƣớng dẫn thi hành số điều Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Sách, báo, tạp chí 12 Võ Thị Pha (2006), Chuyên khảo Lý thuyết bảo hiểm, Hà Nội 13 “Lý thuyết bảo hiểm” Nguyễn Tiến, tài liệu lƣu hành nội Bảo Minh 14 Nguyễn Văn Thành (3/2009), « Bảo vệ người tham gia bảo hiểm », Tạp chí Nhà quản lý 15 Tiến sỹ Nguyễn Thị Thủy (2010), Pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TP.HCM 16 Tiến sỹ Nguyễn Thị Thủy (2002), Các biện pháp cạnh tranh lĩnh vực bảo hiểm, Tạp chí khoa học pháp lý 17 Xem thêm Trƣờng Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (2009), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP HCM, TP.HCM 18 Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 19 Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân (2009), Quản trị KDBH, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 20 Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh 2013 Tổng công ty bảo hiểm BIDV Website 21 http://vi.wikipedia.org Website Bách khoa toàn thƣ mở 22 http://thongtinphapluatdansu.edu.vn Website thông tin pháp luật dân 23 http://tinnhanhchungkhoan.vn Website Đầu tƣ chứng khoán, thuộc Báo Đầu tƣ – Cơ quan Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 24 http://tinbaohiem.com Website Thông tin Bảo hiểm 25 http://www.baoviet.com.vn Website Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam 26 http://www.fistenet.gov.vn Bản tin Thủy sản Tài liệu nƣớc 27 http://oxforddictionaries.com 28 Black's Law Dictionary, 7th edition ... chung phí bảo hiểm tài sản quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản Chƣơng 2: Thực trạng áp dụng pháp luật phí bảo hiểm tài sản số giải phá  Chƣơng 1: Khái quát chung phí bảo hiểm tài sản quy định. .. 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT PHÍ BẢO HIỂM TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam phí bảo hiểm tài sản 2.1.1 Một số nội dung quy định pháp luật phí bảo hiểm. .. hiểm tài sản? ?? 17 1.3.2 Nội dung quy định pháp luật phí bảo hiểm tài sản 1.3.2.1 Yếu tố chi phối đến phí bảo hiểm tài sản theo quy định pháp luật a) Giá trị tài sản Trong quan hệ bảo hiểm tài sản,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định pháp luật về phí bảo hiểm tài sản thực trạng và giải pháp (2) ,

Từ khóa liên quan