0

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trong tố tụng dân sự

117 1 0
  • Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trong tố tụng dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU LÂM PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Chuyên ngành: Luật dân Tố tụng dân Mã số: 60.38.0103 Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS, Nguyễn Thị Hoài Phương Học viên: Nguyễn Hữu Lâm Lớp: Cao học luật Bình Dương khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Phương Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Nguyễn Hữu Lâm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết tắt BLDS 2015 Bộ luật dân năm 2015 BLTTDS 2015 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 HĐXX Hội đồng xét xử TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG HOÃN VÀ MỞ LẠI PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 1.1 Căn hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 1.1.1 Hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trường hợp vắng mặt đương 1.1.2 Hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng trường hợp vắng mặt người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 16 1.1.3 Hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trường hợp thẩm phán chủ trì phiên họp vắng mặt 19 1.2 Mở lại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng 23 1.2.1 Mở lại phiên họp trường hợp đương giao nộp chứng chậm trễ có lý đáng 25 1.2.2 Mở lại phiên họp trường hợp đương giao nộp tài liệu chứng chậm trễ trước Tịa án khơng yêu cầu giao nộp tài liệu, chứng mà đương biết 27 Kết luận chương 31 CHƯƠNG THỦ TỤC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 32 2.1 Thủ tục hỏi phiên họp 32 2.1.1 Hỏi xuất xứ tài liệu, chứng đương giao nộp tài liệu, chứng đương giao nộp tài liệu nghe được, nhìn 34 2.1.2 Hỏi vấn đề khác mà đương thấy cần thiết 37 2.2 Giải yêu cầu đương phiên họp 40 Kết luận chương 44 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quy định trình Tòa án giải vụ án dân sự, thẩm phán phân công giải vụ án phải tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Việc quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng nội dung bảo đảm nguyên tắc tranh tụng xét xử Đây quy định hoàn tồn mới, có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm chứng công khai, đương tiếp cận tài liệu, chứng vụ án để thực quyền tranh tụng Một số quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng BLTTDS năm 2015 quy định đầy đủ, chưa thể hạn chế lớn đáng kể Tuy nhiên, bốn vấn đề bất cập trình áp dụng thực tiễn Bốn vấn đề là: Thứ nhất, hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trường hợp người tham gia phiên họp vắng mặt có lý đáng chưa quy định cụ thể rõ ràng Ví dụ đương sự, đại diện hợp pháp đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương vắng mặt phiên họp có lý đáng cần thiết phải hỗn phiên họp chưa có quy định Thứ hai, việc mở lại phiên họp: khoảng thời gian sau mở phiên họp đến trước thẩm phán định đưa vụ án xét xử mà có đương giao nộp tài liệu, chứng có mở lại phiên họp hay khơng chưa quy định cụ thể Thứ ba, thủ tục hỏi phiên họp quy định chưa rõ nên cịn có trường hợp đương giao nộp tài liệu nghe nhìn quy định khoản Điều 95 BLTTDS 2015 chưa áp dụng thống Trong nội dung hỏi phiên họp thẩm phán hỏi thêm vấn đề mà đương thấy cần thiết, vấn đề “vấn đề cần thiết” chưa quy định cụ thể Thứ tư, khoản Điều 210 BLTTDS quy định, thẩm phán sau nghe đương trình bày xong “xem xét ý kiến, giải yêu cầu đương quy định khoản điều này” Quy định điểm a khoản Điều 210 BLTTDS 2015 có yêu cầu khởi kiện Vậy yêu cầu khởi kiện có giải phiên họp không? Quy định cho thấy thiếu chặt chẽ thiếu rõ ràng Trong tình hình nay, Bộ luật tố tụng dân nói chung quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng chế định hịa giải chuẩn bị xét xử có bộc lộ số hạn chế, bất cập Có quy định mang tính chất chung chung, chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng, có trường hợp chưa thống nhất, cịn thiếu sót chưa nghiên cứu bổ sung cịn có cách hiểu khác nhau, nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn nên cần phải tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp Thực trạng đặt yêu cầu cấp bách phải nghiên cứu tìm giải pháp sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật Bên cạnh kiến nghị biện pháp thống thực tiễn áp dụng pháp luật phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng để nhằm thực có hiệu vấn đề q trình giải vụ án dân Chính vậy, việc chọn đề tài “Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng tố tụng dân sự” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học cần thiết mang tính thời sự, đặc biệt bối cảnh hệ thống tòa án nhân dân thụ lý giải vụ án dân ngày nhiều số lượng phức tạp nội dung II Tình hình nghiên cứu đề tài Thực tiễn thời gian qua cho thấy vấn đề chứng nói chung giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng nói riêng có nhiều nghiên cứu đề cập Tuy nhiên, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu, cụ thể: Về sách chuyên khảo: Bình Luận điểm Bộ Luật tố tụng dân năm 2015, Nxb Hồng Đức - Hội luật gia Việt nam tác giả Nguyễn Thị Hồi Phương (2016) Tại cơng trình nghiên cứu tác giả bình luận điểm Bộ luật tố tụng dân sự, đó, có bình luận phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng cứ, tác giả giải thích phân tích quy định phiên họp đồng thời tập trung bình luận quy định Về viết, tạp chí: “Những khó khăn, vướng mắc thực quy định Bộ luật tố tụng dân 2015 chứng minh, chứng số đề xuất kiến nghị” tác giả Phan Thị Thu Hà, tạp chí Tịa án nhân dân, số 8/2018; “Một số vấn đề chức cứ, chứng minh Bộ luật tố tụng dân năm 2015 thực tiễn áp dụng” tác giả Nguyễn Thị Hương, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 11/2018; “Bàn phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận công khai chứng hòa giải vụ án dân sự” tác giả Đặng Thanh Hoa, tạp chí Tịa án nhân dân, số 10/2017; “Quyền tiếp cận chứng quyền yêu cầu người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương “Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải” tác giả Phan Nguyễn Bảo Ngọc, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 13/2017; “Thời hạn giao nộp chứng đương phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng theo quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2015” tác giả Bùi Thị Huyền đăng tạp chí kiểm sát số 10 (tháng 5/2016); Hoạt động thu thập chứng Tòa án sơ thẩm trình giải vụ án dân sự, Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Trương Việt Hồng (2014), trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động thu thập chứng tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học Hà Thái Thơ (2011) trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Các viết nói chủ yếu nghiên cứu quyền tiếp cận chứng cứ, thời hạn giao nộp chứng phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng khía cạch khác Các luận văn thạc sỹ chủ yếu nghiên cứu cung cấp chứng cứ, hoạt động thu thập chứng sở Bộ luật tố tụng dân 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011, chưa tiếp cận quan điểm Bộ luật tố tụng dân 2015 nên phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng chưa đề cập đến III Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Làm rõ số vấn đề liên quan Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng giai đoạn giải sơ thẩm vụ án dân sự, đồng thời nghiên cứu thực tiễn xét xử Tịa án từ tìm vấn đề vướng mắc thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng Qua đó, đưa kiến nghị để hướng dẫn áp dụng thống quy định Để đạt mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Làm sáng tỏ quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng cứ; - Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; - Đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng IV Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quy định cụ thể pháp luật tố tụng Việt Nam hành Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng giai đoạn giải sơ thẩm vụ án dân Đồng thời, nghiên cứu thực tiễn Tòa án phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu pháp luật tố tụng dân Việt Nam cụ thể Bộ luật tố tụng dân năm 2015 văn pháp luật có liên quan, từ đối chiếu với thực tiễn áp dụng Tòa án cấp sơ thẩm Việt Nam phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Đề tài không nghiên cứu nội dung liên quan đến hoạt động hòa giải khơng nhắm đến phân tích, so sánh với pháp luật nước V Phương pháp nghiên cứu Luận văn chia làm hai chương khác Mỗi chương giải vấn đề bất cập chưa pháp luật tố tụng quy định cụ thể Vì vậy, nghiên cứu chương tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khác Cụ thể: - Tại chương 1: tác giả sử dụng phương pháp giải thích, phân tích, tổng hợp mục 1.1, 1.2, để giải thích, phân tích, tổng hợp nhằm đưa vấn đề qua quy định pháp luật, ngồi sử dụng phương pháp chứng minh thơng qua vụ án cụ thể (Các biên phiên họp,….) để thấy vấn đề quy định chưa rõ ràng để, từ giải vấn đề rút kết luận làm sở để kiến nghị hướng dẫn áp dụng pháp luật - Tại chương 2: tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp đối chiếu với số quy định khác mục 2.1, 2.2 tiếp cận chứng cứ, qua để thấy ưu điểm, hạn chế điều luật phân tích, thơng qua thực tiễn áp dụng quy định để nhận diện phạm vi giải thẩm phán việc hỏi yêu cầu đương phiên họp, từ đưa sở để kiến nghị hướng dẫn áp dụng pháp luật VI Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Ý nghĩa khoa học luận văn: Luận văn giải vấn đề quy định phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn Đánh giá khách quan tòan diện quy định pháp luật tác động tới chủ thể áp dụng pháp luật phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng Góp phần hồn thiện quy định pháp luật vướng mắc thực tiễn áp dụng phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Giá trị ứng dụng đề tài: Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho thẩm phán, thư ký, luật sư Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng để học tập, nghiên cứu Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm hai chương, cụ thể sau: Chương 1: Hoãn mở lại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Chương 2: Thủ tục tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng ... HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 1.1 Căn hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 1.1.1 Hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp,. .. lại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Chương 2: Thủ tục tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng 6 CHƯƠNG HỖN VÀ MỞ LẠI PHIÊN HỌP KIỂM TRA. .. THỦ TỤC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 2.1 Thủ tục hỏi phiên họp Thủ tục hỏi phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng BLTTDS 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trong tố tụng dân sự , Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng trong tố tụng dân sự