0

Pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử

74 13 0
  • Pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SVTH: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Khoá: 30 MSSV: 3020196 GVHD: TS VŨ THỊ THANH VÂN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 MỤC LỤC Khóa luận Pháp luật Thương mại điện tử Phần mở đầu .1 Chương 1: Tổng quan hợp đồng thương mại điện tử .4 1.1 Một số khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 1.1.2 Khái niệm hợp đồng điện tử .6 1.1.3 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử 1.2 Đặc điểm phân loại hợp đồng thương mại điện tử 1.2.1 Đặc điểm hợp đồng thương mại điện tử 1.2.1.1 Tính phi biên giới 1.2.1.2 Tính vơ hình, phi vật chất 1.2.1.3 Tính đại, xác 1.2.1.4 Tính rủi ro cao 1.2.2 Phân loại hợp đồng thương mại điện tử 1.2.2.1 Căn theo phương thức giao kết hợp đồng 1.2.2.2 Căn vào đối tượng hợp đồng 10 1.2.2.3 Căn vào trình giao kết thực hợp đồng 11 1.3 Phân biệt hợp đồng thương mại điện tử với hợp đồng thương mại thông thường 11 1.3.1 Điểm giống 11 1.3.2 Điểm khác 12 1.4 Pháp luật quốc tế hợp đồng thương mại điện tử 14 1.4.1 Quy định UNCITRAL 14 1.4.2 Quy định Liên minh Châu Âu 16 1.4.3 Pháp luật số quốc gia hợp đồng thương mại điện tử 17 1.4.3.1 Hoa kì 18 1.4.3.2 Malaysia 19 Chương 2: Một số vấn đề giao kết hợp đồng thương mại điện tử chữ kí điện tử 21 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng thương mại điện tử 21 - Bộ luật dân 2005 21 - Luật thương mại 2005 22 - Luật giao dịch điện tử 2005 22 - Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ thương mại điện tử 23 - Thông tư 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng năm 2008 hướng dẫn nghị định thương mại điện tử cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử 23 - Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử chữ kí số dịch vụ chứng thực chữ kí số 23 2.2 Một số vấn đề giao kết hợp đồng thương mại điện tử chữ kí điện tử 24 2.2.1 Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử 25 2.2.2 Địa điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử 29 2.2.3 Những vấn đề chữ kí điện tử 31 2.2.3.1 Khái niệm chữ kí điện tử 32 2.2.3.2 Điều kiện đảm bảo an tồn cho chữ kí điện tử 33 2.2.3.3 Nguyên tắc sử dụng giá trị pháp lý chữ kí điện tử 34 2.3.3.4 Dịch vụ chứng thực chữ kí điện tử 36 Chương 3: Một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật hợp đồng thương mại điện tử Việt Nam 41 3.1 Kiến nghị pháp lý 42 3.1.1 Tiếp tục sửa đổi, bổ sung luật thương mại điện tử hợp đồng thương mại điện tử 42 3.1.1.1 Về vấn đề giao kết hợp đồng thương mại điện tử 42 3.1.1.2 Trách nhiệm bên vi phạm hợp đồng giải tranh chấp 44 3.1.2 Tăng cường quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giao kết hợp đồng thương mại điện tử 47 3.2 Kiến nghị xã hội 49 3.2.1 Đào tạo đội ngũ trí thức hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử hợp đồng thương mại điện tử 49 3.2.2 Tuyên truyền pháp luật thương mại điện tử khuyến khích việc giao kết hợp đồng thương mại điện tử 50 3.2.3 Tăng cường đầu tư sở vật chất đủ mạnh phục vụ hoạt động thương mại điện tử, đàm phán, giao kết thực hợp đồng thương mại điện tử 51 Kết luận 52 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài Thương mại điện tử trở thành phương thức kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại sở phát triển nhanh chóng ngành công nghệ, trước hết công nghệ thông tin Quá trình tồn cầu hố tạo điều kiện để thương mại điện tử phát huy điểm mạnh đẩy nhanh tốc độ kinh doanh, giảm thiểu chi phí, vượt qua trở ngại không gian thời gian, v.v…Hiện nay, quốc gia tham gia vào thương mại điện tử với mức độ đầu tư ngày tăng Tại Việt Nam, kết điều tra với 1600 doanh nghiệp nước Bộ Công Thương năm 2008 cho thấy, hầu hết doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử mức độ khác Đầu tư cho thương mại điện tử mang lại hiệu rõ ràng cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp quan tâm tới việc trang bị máy tính, đầu tư cho phát triển thương mại điện tử, đặc biệt đầu tư cho phát triển phần mềm Doanh thu từ thương mại điện tử rõ ràng có xu hướng tăng qua năm 75% doanh nghiệp có tỉ trọng doanh thu từ thương mại điện tử chiếm 5% tổng số doanh thu năm 2008 Nhiều doanh nghiệp quan tâm bố trí cán chuyên trách thương mại điện tử Các số thống kê cho thấy nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng thương mại điện tử với hoạt động sản xuất kinh doanh sẵn sàng ứng dụng cao thời gian tới Để mở đường cho q trình đó, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh thương mại điện tử điều thiếu Ngày nay, hoạt động kinh doanh bên thường tiến hành thông qua giao kết hợp đồng, vậy, khung pháp lý cho hợp đồng điện tử yêu cầu thiết yếu muốn đưa thương mại điện tử vào thực tiễn Nguyên nhân thúc đẩy tác giả chọn nghiên cứu “Pháp luật hợp đồng thương mại điện tử” làm đề tài khố luận tốt nghiệp Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu lý thuyết hợp đồng thương mại điện tử Tìm hiểu kinh nghiệm số quốc gia tổ chức quốc tế điều chỉnh vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại điện tử Nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại điện tử Việt Nam, đặc biệt tập trung vào quy định thời điểm, địa điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử vấn đề chữ ký điện tử Những kiến nghị đề tài sử dụng để hồn thiện sách pháp luật chế vận hành nhằm áp dụng có hiệu quy định pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại điện tử Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng thương mại điện tử, hệ thống văn pháp luật điều chỉnh sách giao dịch điện tử, hợp đồng thương mại điện tử Việt Nam, quy định giao kết hợp đồng thương mại điện tử chữ ký điện tử, kinh nghiệm giới số nước việc ban hành văn điều chỉnh hợp đồng thương mại điện tử Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh sở vận dụng phép vật biện chứng, phép vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lê nin, kế thừa thành nghiên cứu trước đó, kết hợp với tình hình thực tiễn nhằm đưa kiến giải phù hợp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, đề tài gồm chương: Chương 1: Tổng quan hợp đồng thương mại điện tử Chương 2: Quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng thương mại điện tử số vấn đề giao kết hợp đồng điện tử chữ ký điện tử Chương 3: Một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử Việt Nam Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Từ hoạt động thương mại điện tử xuất Việt Nam có số cơng trình nghiên cứu vấn đề này, tiêu biểu chuyên đề “Bàn sở pháp lý thương mại điện tử Việt Nam” (Viện nghiên cứu khoa học pháp lý-Bộ Tư Pháp, năm 2000), số báo tạp chí tạp chí Nhà Nước Pháp luật số (142)/2000, số 2(190)/2004; Tạp chí Khoa học pháp lý số 1(50)/2009; Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 368/8-2009; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 33(118) tháng 3/2008; Tạp chí Luật học số 8/2008, số 12/2008 v.v… Năm 2005, Bộ Thương Mại trình phủ Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006-2010 Kế hoạch Thủ tướng phê duyệt (Quyết định số 222/2005/QĐ-TTG ngày 15/9/2005) Trong kế hoạch này, Bộ Thương Mại nghiên cứu vấn đề chủ yếu liên quan tới phát triển thương mại điện tử Việt Nam, quan điểm, mục tiêu sách phát triển, chương trình, dự án trọng điểm phát triển thương mại điện tử Có thể nói, kế hoạch tổng thể phát triển bao quát vấn đề việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam Năm 2006 GS-TS Nguyễn Thị Mơ xuất Cẩm nang pháp luật giao kết hợp đồng điện tử (Nhà xuất Lao động-Xã hội) Cuốn sách giới thiệu nội dung hướng dẫn việc giao kết hợp đồng điện tử Năm 2003, sinh viên Lê Bình Phương chọn đề tài “Khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử VN” làm khóa luận tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM Năm 2006, học viên Trần Thanh Hoa chọn đề tài “Vấn đề chứng bảo mật thương mại điện tử” làm luận văn thạc sĩ luật học trường Đại học Luật TPHCM Hiện nay, theo tìm hiểu tác giả, chưa có cơng trình nghiên cứu tập trung tìm hiểu pháp luật hợp đồng thương mại điện tử Việt Nam Do khả có hạn, đề tài dừng lại việc nghiên cứu chủ yếu sở lý luận quy phạm pháp lý có liên quan Các số liệu, thơng tin thực tiễn cịn thiếu, số kiến nghị dạng ý tưởng, chưa đưa giải pháp mang tính khả thi Rất mong nhận góp ý thầy bạn để hồn thiện kiến thức CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử Trong sách “Làn sóng thứ ba” mình, Alvin Toffler dự đốn lồi người tiến đến sóng văn minh thứ ba xã hội mạng Sự đời phát triển máy tính PC mạng internet minh chứng hùng hồn cho dự đốn ơng1 Trong nửa đầu kỉ XX, kĩ thuật số bắt đầu phát triển bước hoàn thiện, đời mạng internet dẫn đến bùng nổ lan rộng tồn cầu q trình tin học hóa xã hội Trong bối cảnh ấy, hoạt động thương mại chuyển sang dạng “số hóa”, “điện tử hóa” Khái niệm thương mại điện tử theo bước hình thành ngày trở nên phổ biến “ Thương mại điện tử” (tiếng Anh E-commerce) hay biết đến với nhiều tên gọi kinh tế ảo, thương mại trực tuyến, thương mại phi giấy tờ (Paperless commerce), hay kinh doanh điện tử (Electronic business) v.v Hiện có nhiều quan điểm khác khái niệm “Thương mại điện tử” nhìn chung có hai quan điểm lớn giới nêu sau đây: - Thứ nhất, thương mại điện tử theo nghĩa rộng định nghĩa Luật mẫu Thương mại điện tử Ủy ban Liên hợp quốc Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL): thương mại điện tử việc sử dụng “thông tin dạng thông điệp liệu khuôn khổ hoạt động thương mại”(điều 1) Trong đó, theo điều 2(a), “thơng điệp liệu thông tin tạo ra, gửi đi, tiếp nhận lưu trữ phương tiện điện tử, quang học phương tiện tương tự, bao gồm, không hạn chế ở, trao đổi liệu điện tử (EDI), thư điện tử, điện tín, điện báo fax” - Còn theo Ủy ban châu Âu2, tổ chức đưa định nghĩa Thương mại điện tử sau: “Thương mại điện tử hiểu việc thực hoạt động kinh doanh thông qua phương tiện điện tử Nó dựa việc xử lý truyền liệu điện tử dạng text, âm hình ảnh Thương mại điện tử gồm nhiều hành vi hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ qua phương tiện điện tử, giao nhận nội dung kỹ thuật số mạng, chuyển tiền điện tử, mua bán cổ phiếu điện tử, vận đơn điện http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/kinh-te-quan-ly/quan-ly-du-an/ky-nguyen-dung-mang-tuong-lai-cua-thuongmai-dien-tu.4592.html Ủy ban châu Âu (tên thức Ủy ban cộng đồng châu Âu) quan cao ngành hành pháp Liên minh châu Âu Ủy ban chịu trách nhiệm đề nghị lập pháp, thi hành định, trì hiệp ước Liên minh châu Âu điều hành công việc chung hàng ngày Liên minh tử, đấu giá thương mại, hợp tác thiết kế, tài nguyên mạng, mua sắm công cộng, tiếp thị trực tiếp tới người tiêu dùng dịch vụ sau bán hàng Thương mại điện tử thực thương mại hàng hóa (ví dụ hàng tiêu dùng, thiết bị y tế chuyên dụng) thương mại dịch vụ (ví dụ dịch vụ cung cấp thơng tin, dịch vụ pháp lý, tài chính); hoạt động truyền thống (như chăm sóc sức khỏe, giáo dục) hoạt động chẳng hạn siêu thị ảo.”3 Như thấy phạm vi Thương mại điện tử rộng, bao quát hầu hết lĩnh vực hoạt động kinh tế, việc mua bán hàng hóa dịch vụ hàng ngàn lĩnh vực áp dụng Thương mại điện tử Nhìn chung, theo nghĩa rộng thương mại điện tử hiểu giao dịch tài thương mại thực phương tiện điện tử như: trao đổi liệu điện tử, chuyển tiền điện tử hoạt động rút tiền thẻ tín dụng thơng qua số phương tiện điện tử Cịn theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử bao gồm hoạt động thương mại (mua bán hàng hóa) thực thông qua mạng Internet Cụ thể, theo Tổ chức thương mại giới (WTO), “Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng phân phối sản phẩm mua bán toán mạng Internet, giao nhận cách hữu hình sản phẩm giao nhận thơng tin số hóa thơng qua mạng Internet”4 Theo Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Liên hợp quốc (OECD), “Thương mại điện tử hiểu giao dịch thương mại dựa truyền liệu qua mạng truyền thông Internet”.5 Như vậy, theo nghĩa hẹp, hiểu thương mại điện tử bao gồm hoạt động thương mại thực thơng qua mạng Internet mà khơng tính đến phương tiện điện tử khác điện thoại, fax, telex v.v Luật giao dịch điện tử Việt Nam năm 2005 không đưa khái niệm thương mại điện tử, luật quy định khái niệm giao dịch điện tử, theo đó, giao dịch điện tử “giao dịch thực phương tiện điện tử”6 Luật cụ thể hóa khái niệm phương tiện điện tử “phương tiện điện tử phương tiện hoạt động dựa công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ công nghệ tương tự”7 Qua khái niệm trên, thấy, pháp luật Việt Nam tiếp cận khái niệm thương mại điện tử theo nghĩa rộng Đây cách tiếp cận phù hợp, tránh tạo bỡ http://khoathien.com/14-thuong-mai-dien-tu.kt http://www.vncollect.com/thuong-mai-dien-tu/The-nao-la-Thuong-mai-dien-tu/57/ www.oecd.org Khoản điều Luật giao dịch điện tử 2005 Khoản 10 điều Luật giao dịch điện tử 2005 ngỡ tâm lý người dân việc thực hoạt động thương mại qua telex, fax điều xa lạ việc sử dụng internet thương mại bước phát triển cao Do quy mơ khóa luận khơng lớn, tập trung nghiên cứu hợp đồng thương mại điện tử nên khóa luận nghiên cứu thương mại điện tử theo nghĩa hẹp nó, tức “thương mại điện tử việc sử dụng phương tiện điện tử mà chủ yếu qua mạng internet để tiến hành giao dịch thương mại tốn.” Trong đó, hoạt động thương mại hiểu bao gồm “mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm sinh lợi khác.”8 1.1.2 Khái niệm hợp đồng điện tử Cũng loại hợp đồng khác, hợp đồng điện tử trước hết hợp đồng dân sự, định nghĩa là: “Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”9 Điểm khác biệt bật hợp đồng điện tử hình thành thơng qua phương tiện truyền liệu điện tử Theo điều 11(1) Luật mẫu thương mại điện tử UNCITRAL năm 1996, “hợp đồng điện tử hiểu hợp đồng hình thành thơng qua việc sử dụng phương tiện truyền liệu điện tử” Luật giao dịch điện tử Việt Nam năm 2005 quy định “hợp đồng điện tử hợp đồng thiết lập dạng thông điệp liệu theo quy định luật này” (Điều 33) Trong theo quy định điều luật này, thông điệp liệu hiểu “thông tin tạo ra, gửi đi, nhận lưu trữ phương tiện điện tử”, “phương tiện điện tử phương tiện hoạt động dựa công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn khơng dây, quang học, điện từ công nghệ tương tự” 1.1.3 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử Về chất, hợp đồng điện tử hợp đồng thương mại điện tử hợp đồng ký kết thông qua phương tiện điện tử Tuy nhiên, điểm khác hai loại hợp đồng mục đích ký kết chúng Hợp đồng thương mại điện tử hợp đồng ký kết nhằm mục đích sinh lời, mục đích thu lợi nhuận, đó, hợp đồng điện tử có khơng nhằm mục đích sinh lời Hợp đồng điện tử khơng nhằm mục đích sinh lời hợp đồng điện tử giao kết nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu hàng ngày cá nhân, tổ chức mục đích phi lợi nhuận Khoản điều Luật thương mại 2005 Điều 388 Bộ Luật Dân Sự 2005 Trong khái niệm trên, “Thuật ngữ thương mại cần diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát vấn đề phát sinh từ quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay khơng có hợp đồng Các quan hệ mang tính chất thương mại bao gồm giao dịch sau đây: giao dịch thương mại cung cấp trao đổi hàng hóa dịch vụ; thỏa thuận phân phối; đại diện đại lý thương mại, ủy thác hoa hồng; cho th dài hạn; xây dựng cơng trình; tư vấn; kỹ thuật cơng trình; đầu tư; cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thỏa thuận khai thác tô nhượng; liên doanh hình thức khác hợp tác cơng nghiệp kinh doanh; chun chở hàng hóa hay hành khách đường biển, đường không, đường sắt đường bộ”10 Vậy, ta hiểu hợp đồng thương mại điện tử hợp đồng thiết lập dạng thơng điệp liệu nhằm mục đích sinh lời, thu lợi nhuận 1.2 Đặc điểm phân loại hợp đồng thương mại điện tử 1.2.1 Đặc điểm hợp đồng thương mại điện tử 1.2.1.1 Tính phi biên giới Trong giao dịch điện tử, đặc biệt giao dịch thương mại điện tử phạm vi quốc tế bên thực thông qua việc trao đổi thông tin, liệu qua hệ thống mạng máy tính tồn cầu, hợp đồng giao kết thực thơng qua hình thức thường khơng mang tính biên giới Hợp đồng xác lập hai chủ thể hai vị trí địa lý khác Một thương nhân dù nơi đâu với máy tính thực hoạt động kinh doanh mà khơng gặp trở ngại Đặc điểm giúp cho hợp đồng thương mại điện tử có lợi mà khơng hợp đồng truyền thống có được, tính thuận tiện dễ thực Tuy nhiên, đặc điểm gây khó khăn lớn, chí khơng thể khắc phục bên muốn xác định địa điểm giao kết hợp đồng, hợp đồng giao kết với thương nhân nước ngồi 1.2.1.2 Tính vơ hình, phi vật chất Hợp đồng thương mại điện tử gọi hợp đồng thương mại phi giấy tờ (Commerce paperless contract) tính vơ hình phi vật chất Hợp đồng tồn mơi trường ảo hay mơi trường số hóa, hợp đồng thương mại điện tử tồn dạng liệu điện tử khơng thể “cầm nắm”, “sờ mó” hợp đồng truyền thống Đặc điểm dẫn đến yêu cầu giải số vấn đề giao kết thực hợp đồng thương mại điện tử bao gồm vấn đề 10 Luật mẫu Thương mại điện tử Ủy ban Liên hợp quốc Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) (3) A person may satisfy the requirement referred to in paragraph (1) by using the services of any other person, provided that the conditions set forth in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) are met CHAPTER III COMMUNICATION OF DATA MESSAGES Article 11 Formation and validity of contracts (1) In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose (2) The provisions of this article not apply to the following: [ ] Article 12 Recognition by parties of data messages (1) As between the originator and the addressee of a data message, a declaration of will or other statement shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message (2) The provisions of this article not apply to the following: [ ] Article 13 Attribution of data messages (1) A data message is that of the originator if it was sent by the originator itself (2) As between the originator and the addressee, a data message is deemed to be that of the originator if it was sent: (a) by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that data message; or (b) by an information system programmed by, or on behalf of, the originator to operate automatically (3) As between the originator and the addressee, an addressee is entitled to regard a data message as being that of the originator, and to act on that assumption, if: (a) in order to ascertain whether the data message was that of the originator, the addressee properly applied a procedure previously agreed to by the originator for that purpose; or (b) the data message as received by the addressee resulted from the actions of a person whose relationship with the originator or with any agent of the originator enabled that person to gain access to a method used by the originator to identify data messages as its own (4) Paragraph (3) does not apply: (a) as of the time when the addressee has both received notice from the originator that the data message is not that of the originator, and had reasonable time to act accordingly; or (b) in a case within paragraph (3)(b), at any time when the addressee knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the data message was not that of the originator (5) Where a data message is that of the originator or is deemed to be that of the originator, or the addressee is entitled to act on that assumption, then, as between the originator and the addressee, the addressee is entitled to regard the data message as received as being what the originator intended to send, and to act on that assumption The addressee is not so entitled when it knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the trans- mission resulted in any error in the data message as received (6) The addressee is entitled to regard each data message received as a separate data message and to act on that assumption, except to the extent that it duplicates another data message and the addressee knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the data message was a duplicate Article 14 Acknowledgement of receipt (1) Paragraphs (2) to (4) of this article apply where, on or before sending a data message, or by means of that data message, the originator has requested or has agreed with the addressee that receipt of the data message be acknowledged (2) Where the originator has not agreed with the addressee that the acknowledgement be given in a particular form or by a particular method, an acknowledgement may be given by (a) any communication by the addressee, automated or otherwise, or (b) any conduct of the addressee sufficient to indicate to the originator that the data message has been received (3) Where the originator has stated that the data message is conditional on receipt of the acknowledgement, the data message is treated as though it has never been sent, until the acknowledgement is received (4) Where the originator has not stated that the data message is conditional on receipt of the acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed or, if no time has been specified or agreed, within a reasonable time, the originator: (a) may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received and specifying a reasonable time by which the acknowledgement must be received; and (b) if the acknowledgement is not received within the time specified in subparagraph (a), may, upon notice to the addressee, treat the data message as though it had never been sent, or exercise any other rights it may have (5) Where the originator receives the addressee’s acknowledgement of receipt, it is presumed that the related data message was received by the addressee That presumption does not imply that the data message corresponds to the message received (6) Where the received acknowledgement states that the related data message met technical requirements, either agreed upon or set forth in applicable standards, it is presumed that those requirements have been met (7) Except in so far as it relates to the sending or receipt of the data message, this article is not intended to deal with the legal consequences that may flow either from that data message or from the acknowledgement of its receipt Article 15 Time and place of dispatch and receipt of data messages (1) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the dispatch of a data message occurs when it enters an information system outside the control of the originator or of the person who sent the data message on behalf of the originator (2) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of a data message is determined as follows: (a) if the addressee has designated an information system for the purpose of receiving data messages, receipt occurs: (i) at the time when the data message enters the designated information system; or (ii) if the data message is sent to an information system of the addressee that is not the designated information system, at the time when the data message is retrieved by the addressee; (b) if the addressee has not designated an information system, receipt occurs when the data message enters an information system of the addressee (3) Paragraph (2) applies notwithstanding that the place where the information system is located may be different from the place where the data message is deemed to be received under paragraph (4) (4) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a data message is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business For the purposes of this paragraph: (a) if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relation- ship to the underlying transaction or, where there is no underlying transaction, the principal place of business; (b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be made to its habitual residence (5) The provisions of this article not apply to the following: [ ] Part two Electronic commerce in specific areas CHAPTER I CARRIAGE OF GOODS Article 16 Actions related to contracts of carriage of goods Without derogating from the provisions of part one of this Law, this chapter applies to any action in connection with, or in pursuance of, a contract of carriage of goods, including but not limited to: (a) (i) furnishing the marks, number, quantity or weight of goods; (ii) stating or declaring the nature or value of goods; (iii) issuing a receipt for goods; (iv) confirming that goods have been loaded; (b) (i) notifying a person of terms and conditions of the con- tract; (ii) giving instructions to a carrier; (c) (i) claiming delivery of goods; (ii) authorizing release of goods; (iii) giving notice of loss of, or damage to, goods; (d) giving any other notice or statement in connection with the performance of the contract; (e) undertaking to deliver goods to a named person or a person authorized to claim delivery; (f) granting, acquiring, renouncing, surrendering, transferring or negotiating rights in goods; (g) acquiring or transferring rights and obligations under the contract Article 17 Transport documents (1) Subject to paragraph (3), where the law requires that any action referred to in article 16 be carried out in writing or by using a paper document, that requirement is met if the action is carried out by using one or more data messages (2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for failing either to carry out the action in writing or to use a paper document (3) If a right is to be granted to, or an obligation is to be acquired by, one person and no other person, and if the law requires that, in order to effect this, the right or obligation must be conveyed to that person by the transfer, or use of, a paper document, that requirement is met if the right or obligation is conveyed by using one or more data messages, provided that a reliable method is used to render such data message or messages unique (4) For the purposes of paragraph (3), the standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the right or obligation was conveyed and in the light of all the circum- stances, including any relevant agreement (5) Where one or more data messages are used to effect any action in subparagraphs (f) and (g) of article 16, no paper document used to effect any such action is valid unless the use of data messages has been terminated and replaced by the use of paper documents A paper document issued in these circumstances shall contain a statement of such termination The replacement of data messages by paper documents shall not affect the rights or obligations of the parties involved (6) If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of carriage of goods which is in, or is evidenced by, a paper document, that rule shall not be inapplicable to such a contract of carriage of goods which is evidenced by one or more data messages by reason of the fact that the contract is evidenced by such data message or messages instead of by a paper document (7) The provisions of this article not apply to the following: [ ] Phụ lục UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) Article Sphere of a pplication This Law applies where electronic signatures are used in the context* of commercial** activities It does not override any rule of law intended for the protection of consumers Article Definitions For the purposes of this Law: (a) “Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory’s approval of the information contained in the data message; (b) “Certificate” means a data message or other record confirming the link between a signatory and signature creation data; (c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy; and acts either on its own behalf or on behalf of the person it rep- resents; (d) “Signatory” means a person that holds signature creation data and acts either on its own behalf or on behalf of the person it represents; (e) “Certification service provider” means a person that issues certificates *The Commission suggests the following text for States that might wish to extend the applicability of this Law: "This Law applies where electronic signatures are used, except in the following situations: [ ]." **The term "commercial" should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road and may provide other services related to electronic signatures; (f) “Relying party” means a person that may act on the basis of a certificate or an electronic signature Article Equal treatment of signature technologies Nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as to exclude, restrict or deprive of legal effect any method of creating an electronic signature that satisfies the requirements referred to in article 6, paragraph 1, or otherwise meets the requirements of applicable law Article Interpretation In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based Article Variation by agreement The provisions of this Law may be derogated from or their effect may be varied by agreement, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law Article Compliance with a requirement for a signature Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if an electronic signature is used that is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement Paragraph applies whether the requirement referred to therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a signature An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph if: (a) The signature creation data are, within the context in which they are used, linked to the signatory and to no other person; (b) The signature creation data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person; (c) Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and (d) Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable Paragraph does not limit the ability of any person: (a) To establish in any other way, for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1, the reliability of an electronic signature; or (b) To adduce evidence of the non-reliability of an electronic signature The provisions of this article not apply to the following: [ ] Article Satisfaction of article [Any person, organ or authority, whether public or private, specified by the enacting State as competent] may determine which electronic signatures satisfy the provisions of article of this Law Any determination made under paragraph shall be consistent with recognized international standards Nothing in this article affects the operation of the rules of private international law Article Conduct of the signatory Where signature creation data can be used to create a signature that has legal effect, each signatory shall: (a) Exercise reasonable care to avoid unauthorized use of its signature creation data; (b) Without undue delay, utilize means made available by the certification service provider pursuant to article of this Law, or otherwise use reasonable efforts, to notify any person that may reasonably be expected by the signatory to rely on or to provide services in support of the electronic signature if: (i) The signatory knows that the signature creation data have been compromised; or (ii) The circumstances known to the signatory give rise to a substantial risk that the signature creation data may have been compromised; (c) Where a certificate is used to support the electronic signature, exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by the signatory that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are to be included in the certificate A signatory shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph Article Conduct of the certification service provider Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall: (a) Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices; (b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are included in the certificate; (c) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate: (i) The identity of the certification service provider; (ii) That the signatory that is identified in the certificate had control of the signature creation data at the time when the certificate was issued; (iii) That signature creation data were valid at or before the time when the certificate was issued; (d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise: (i) The method used to identify the signatory; (ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation data or the certificate may be used; (iii) That the signature creation data are valid and have not been compromised; (iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the certification service provider; (v) Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph (b), of this Law; (vi) Whether a timely revocation service is offered; (e) Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph (b), of this Law and, where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a timely revocation service; (f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph Article 10 Trustworthiness For the purposes of article 9, paragraph (f), of this Law in determining whether, or to what extent, any systems, procedures and human resources utilized by a certification service provider are trustworthy, regard may be had to the following factors: (a) Financial and human resources, including existence of assets; (b) Quality of hardware and software systems; (c) Procedures for processing of certificates and applications for certificates and retention of records; (d) Availability of information to signatories identified in certificates and to potential relying parties; (e) Regularity and extent of audit by an independent body; (f) The existence of a declaration by the State, an accreditation body or the certification service provider regarding compliance with or existence of the foregoing; or (g) Any other relevant factor Article 11 Conduct of the relying party A relying party shall bear the legal consequences of its failure: (a) To take reasonable steps to verify the reliability of an electronic signature; or (b) Where an electronic signature is supported by a certificate, to take reasonable steps: (i) To verify the validity, suspension or revocation of the certificate; and (ii) To observe any limitation with respect to the certificate Article 12 Recognition of foreign certificates and electronic signatures In determining whether, or to what extent, a certificate or an electronic signature is legally effective, no regard shall be had: (a) To the geographic location where the certificate is issued or the electronic signature created or used; or (b) To the geographic location of the place of business of the issuer or signatory A certificate issued outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as a certificate issued in [the enacting State] if it offers a substantially equivalent level of reliability An electronic signature created or used outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as an electronic signature created or used in [the enacting State] if it offers a substantially equivalent level of reliability In determining whether a certificate or an electronic signature offers a substantially equivalent level of reliability for the purposes of paragraph or 3, regard shall be had to recognized international standards and to any other relevant factors Where, notwithstanding paragraphs 2, and 4, parties agree, as between themselves, to the use of certain types of electronic signatures or certificates, that agreement shall be recognized as sufficient for the purposes of cross-border recognition, unless that agreement would not be valid or effective under applicable law DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ luật Dân Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Luật Thương mại Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Luật Giao dịch điện tử Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật Công nghệ thông tin Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ thương mại điện tử Thông tư 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng năm 2008 hướng dẫn nghị định thương mại điện tử cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website thương mại điện tử Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử chữ kí số dịch vụ chứng thực chữ kí số Nghị định phủ số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2008 quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại Chỉ thị 14/2006/CT-BTM Bộ Thương mại việc triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 10 Quyết định Bộ thương mại số 25/2006/QĐ-BTM ngày 25 tháng năm 2006 việc ban hành quy chế sử dụng chữ ký số Bộ thương mại 11 Nghị định phủ số 63/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2007 quy định xử phạt hành lĩnh vực cơng nghệ thơng tin 12 Zorayda Ruth Andam (2003), “Kinh doanh điện tử thương mại điện tử”, Nhóm cơng tác e-ASEAN UNDP-APDIP 13 TS Nguyễn Thị Dung (2002), “Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư- Những vấn đề pháp lý bản”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Trần Thanh Hoa (2008), Luận văn thạc sỹ “Vấn đề chứng vào bảo mật thương mại điện tử”, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 15 Ths Lê Thị Nam Giang (2007), “Tư pháp quốc tế”, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh 16 GS.TS Nguyễn Thị Mơ (2006), “Cẩm nang pháp luật giao kết hợp đồng điện tử”, NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội 17 Giáo trình Thương mại điện tử (2007), Trường Đại học kinh tế quốc dân- Khoa thương mại – Bộ môn thương mại quốc tế, Hà Nội 18 Trần Việt Dũng (2004), “Chữ ký điện tử pháp luật thương mại điện tử Hoa Kì Liên minh Châu âu”, Nhà nước pháp luật số 2(190) 19 Ths Lê Minh Hùng (2009), “Ảnh hưởng yếu tố hình thức hợp đồng”, Tạp chí khoa học pháp lý số 1(50) 20 Hồ Thị Hương Mai (2009), “Phát triển thương mại điện tử nước ta giai đoạn nay”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 363/8-2009 21 PGS-TS Mai Hồng Quỳ (2000), “Một số vấn đề pháp lý thương mại điện tử việc áp dụng Việt Nam”, Nhà nước pháp luật số 2(142) 22 Ths Phí Mạnh Cường (2008), “Một số vấn đề pháp lý chữ ký điện tử Việt Nam”, Tạp chí luật học số 8/2008 23 Ths Phạm Quốc Chính (2008), “Một số biện pháp phịng ngừa gian lận tốn thương mại điện tử”, Tạp chí ngân hàng số 22(11/2008) 24 25 26 Bộ Thương mại, “Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2005” Bộ Thương mại, “Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2006” Bộ Công thương, “Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2007” 27 Bộ Công thương, “Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2008” 28 Bộ Công Thương, “APEC-Những nguyên tắc bảo vệ liệu cá nhân thương mại điện tử” 29 Viện thống tư pháp quốc tế Roma-Italia, “Những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế”, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh,1999 30 http://www.vnemart.com.vn 31 http://www.vietnamnet.com.vn 32 33 34 35 http://tailieu.vn http://khoathien.com/ http://www.vncollect.com/ http://vi.wikipedia.org/ Tiếng nước 36 United Nations Confference on Trade and Development, “Information Economy Report 2005”, United Nations 37 United Nations Confference on Trade and Development, “Information Economy Report 2006- The development Perspective”, United Nations 38 United Nations Confference on Trade and Development, “Information Economy report 2007-2008”, United Nations 39 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 40 UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 41 www.oecd.org 42 http://www.ibls.com/ ... thương mại điện tử Về chất, hợp đồng điện tử hợp đồng thương mại điện tử hợp đồng ký kết thông qua phương tiện điện tử Tuy nhiên, điểm khác hai loại hợp đồng mục đích ký kết chúng Hợp đồng thương mại. .. động lĩnh vực thương mại điện tử hợp đồng thương mại điện tử 49 3.2.2 Tuyên truyền pháp luật thương mại điện tử khuyến khích việc giao kết hợp đồng thương mại điện tử ... Khái niệm hợp đồng điện tử .6 1.1.3 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử 1.2 Đặc điểm phân loại hợp đồng thương mại điện tử 1.2.1 Đặc điểm hợp đồng thương mại điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử ,