0

Pháp luật về hoạt động tái cấp vốn (luận văn thạc sỹ luật học)

51 2 0
  • Pháp luật về hoạt động tái cấp vốn (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TÁI CẤP VỐN Người hướng dẫn khoa học: ThS Phan Phƣơng Nam Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2011 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tái cấp vốn công cụ điều hành sách tiền tệ có hiệu tác động mạnh mẽ đến kinh tế quốc gia, đồng thời tái cấp vốn nghiệp vụ tín dụng có vai trị quan trọng hệ thống ngân hàng Ở góc độ vĩ mơ, tái cấp vốn cơng cụ điều hành sách tiền tệ quốc gia Ngân hàng Nhà nước Thông qua chế tác động tái cấp vốn đến lãi suất thị trường tổng lượng tiền lưu thông, Ngân hàng Nhà nước thực mục tiêu kinh tế thời kì Mặt khác, nghiệp vụ tái cấp vốn cịn có chức trợ giúp cho tổ chức tín dụng khỏi khó khăn khoản đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Để hoạt động tái cấp vốn đạt ý nghĩa to lớn trước hết khung pháp lý điều chỉnh hoạt động phải hoàn thiện Hoạt động tái cấp vốn Việt Nam xuất với hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp, đánh dấu Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước 1990 Tuy nhiên lúc này, hoạt động tái cấp vốn xác định hoạt động cho vay trợ giúp khoản Trải qua trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam biến đổi không ngừng kinh tế, nhận thức vai trò hoạt động tái cấp vốn có nhiều thay đổi, sở khung pháp lý điều chỉnh hoạt động hoàn thiện Tuy nhiên, pháp luật tái cấp vốn tồn số điểm bất cập, hạn chế gây nhiều khó khăn, vướng mắc thực tiễn áp dụng Thực trạng cản trở hoạt động tái cấp vốn phát huy hiệu tác động vốn có Trong bối cảnh hội nhập kinh tế nay, kinh tế giới chịu ảnh hưởng lẫn cách mạnh mẽ diễn biến phức tạp Hiện tượng gây nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động ngân hàng quản lý kinh tế Thêm vào đó, xu hướng điều hành sách tiền tệ công cụ trực tiếp phải áp dụng mức hạn chế dần bị thay cơng cụ gián tiếp, có cơng cụ tái cấp vốn Chính vậy, Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng công cụ tái cấp vốn cách linh hoạt, hiệu nhằm phát huy chức trợ giúp khoản cho tổ chức tín dụng chức điều hành sách tiền tệ quốc gia Xuất phát từ ý nghĩa to lớn hoạt động tái cấp vốn thực trạng pháp luật tái cấp vốn nay, yêu cầu hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn yêu cầu khách quan cấp bách Cũng lý mà tác giả chọn đề tài “Pháp luật hoạt động tái cấp vốn” làm khóa luận tốt nghiệp Tác giả hi vọng đóng góp khóa luận giúp cho q trình hồn thiện pháp luật tái cấp vốn thực nhanh chóng tồn diện Tình hình nghiên cứu Qua tìm hiểu nguồn tư liệu thông tin cho thấy, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ khóa luận tốt nghiệp cử nhân nghiên cứu hoạt động tái cấp vốn Liên quan đến hoạt động có số tư liệu sau: - Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật “Vai trò quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại” tác giả Trương Thị Ngọc Tuyết (2000), Trường Đại học Luật TP.HCM - Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật “Chế độ pháp lý hoạt động Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực chức quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng” tác giả Đỗ Lê Thị Thúy Hằng (2003), Trường Đại học Luật TP.HCM - Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật “Vai trò quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng” tác giả Trần Thị Hà (2003), Trường Đại học Luật TP.HCM - Luận án tiến sĩ “Giải pháp cho việc vận hành công cụ điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước” tác giả Nguyễn Duy Hinh (2004), Học viện Ngân hàng Những tư liệu có đề cập tới hoạt động tái cấp vốn nhìn nhận khía cạnh quản lý nhà nước mà chưa có tiếp cận chi tiết góc độ pháp luật Việc tiếp cận hoạt động tái cấp vốn góc độ pháp luật địi hỏi phải nhìn nhận chức thực quản lý nhà nước hoạt động đồng thời phân tích với vị trí giao dịch tín dụng Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu khố luận làm rõ vấn đề lý luận hoạt động tái cấp vốn; Phân tích nội dung chủ yếu pháp luật hoạt động tái cấp vốn; Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật tái cấp vốn tham khảo kinh nghiệm số quốc gia giới vai trò điều hành CSTTQG ngân hàng trung ương; cuối tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tái cấp vốn để công cụ thực tốt chức trợ giúp khoản đồng thời phát huy vai trò công cụ điều hành CSTTQG Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khố luận vấn đề pháp lý hoạt động tái cấp vốn Bên cạnh đó, đối tượng nghiên cứu khố luận cịn có vấn đề lý luận tái cấp vốn nhằm xây dựng tảng lý luận cho hệ thống pháp luật thực định thực tiễn hoạt động tái cấp vốn Việt Nam nhằm đánh giá tính thực tế pháp luật tái cấp vốn Khoá luận giới hạn phạm vi nghiên cứu vấn đề pháp lý hoạt động tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Khoá luận sử dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử sở lý luận chủ nghĩa Mác–Lênin Đồng thời đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động tái cấp vốn văn pháp luật khác thông tin, liệu khác Những thông tin, liệu đề cập khóa luận thu thập theo phương pháp phân tích, tổng hợp từ giáo trình, sách chun khảo, báo chí, internet đồng thời có quan sát, tìm hiểu từ thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn Là công trình nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện sâu sắc khía cạnh pháp lý hoạt động tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước, khố luận có đóng góp sau: Thứ nhất, đưa tảng lý luận cho hoạt động điều hành sách tái cấp vốn; Thứ hai, góp phần hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn từ sở lý luận thực tiễn áp dụng; Thứ ba, góp phần hệ thống hóa pháp luật tái cấp vốn nhằm đảm bảo tính thống đồng bộ; Thứ tư, giúp bên tham gia hiểu rõ chất, chức năng, vai trò tái cấp vốn, nắm vững chế điều chỉnh pháp luật từ tạo điều kiện thuận lợi cho bên tham gia hoạt động tái vốn Cơ cấu khoá luận - Lời mở đầu - Nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung tái cấp vốn Chương 2: Một số nội dung pháp luật tái cấp vốn Chương 3: Áp dụng pháp luật tái cấp vốn - số vướng mắc đề xuất hoàn thiện - Kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo - Các phụ lục CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÁI CẤP VỐN 1.1 Khái niệm tái cấp vốn .1.1 Định nghĩa Trên giới nói chung Việt Nam nói riêng, hoạt động tái cấp vốn với ý nghĩa trợ giúp vốn Ngân hàng Trung ương cho TCTD tồn lâu hệ thống ngân hàng hai cấp đời Tuy nhiên, định nghĩa thức TCV khoa học kinh tế pháp luật ngân hàng đời muộn so với thực tiễn áp dụng Một số tài liệu kinh tế gọi tái cấp vốn “tái tài trợ1”, mặt ngữ nghĩa, hiểu “tái tài trợ” khoản hỗ trợ vốn dựa khoản tài trợ trước Cách hiểu khơng với chất hoạt động TCV mà Ngân hàng nhà nước Việt Nam (gọi tắt NHNN) quy định pháp luật ngân hàng Tuy nhiên thuật ngữ “tái cấp vốn” NHNN dịch sang tiếng Anh “refinancing2”, giải nghĩa từ điển Wikipedia “refinacing” thay nghĩa vụ nợ nghĩa vụ nợ khác điều khoản khác biệt3 Chính vậy, nhà kinh tế cho thuật ngữ “tái cấp vốn” NHNN gây số hiểu lầm ngữ nghĩa dẫn đến hiểu lầm hành vi NHNN TCTD Từ điển bách khoa toàn thư định nghĩa TCV hình thức tín dụng NHNN, theo NHNN cấp vốn cho kinh tế để thực CSTTQG Định nghĩa phản ánh đặc điểm TCV hình thức cấp tín dụng NHNN tác động TCV CSTTQG, nhiên lại chưa đề cập đối tượng áp dụng chức trợ giúp khoản công cụ TCV Các nhà kinh tế định nghĩa TCV sở nhấn mạnh chế dẫn truyền công cụ lãi suất thị trường lượng cung tiền cho kinh tế, theo “Tái cấp vốn NHNN Dương Hữu Hạnh (2010), Ngân hàng trung ương-các vai trò nghiệp vụ, NXB Lao động, TP.HCM, tr.559 Refinancing cụm từ Refinancing rate (lãi suất tái cấp vốn) http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDFxNLczdTEwN_Fy9TA 09_42AjXwtLY28DU_2CbEdFALw1rAE!/, truy cập lúc 16h38’ ngày 27 tháng năm 2011 http://en.wikipedia.org/wiki/Refinancing, truy cập lúc 13h00’ ngày 27 tháng năm 2011 http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1DE0aWQ9NzkwOCZncm91cGlkPSZraW5kPS ZrZXl3b3JkPXQlYzMlYWRuK2QlZTElYmIlYTVuZw%3d%3d&page=1, truy cập lúc 13h 25’ ngày 27 tháng năm 2011 thực chất hành động “tiếp vốn” cho NHTM, TCTD để mở rộng việc cho vay kinh tế, giới hạn xác định thời kì 5” Định nghĩa phần làm rõ hệ áp dụng công cụ TCV kinh tế nghiên cứu hoạt động TCV góc độ pháp lý địi hỏi phải làm rõ chất chức Dưới góc độ pháp lý, thuật ngữ “tái cấp vốn” sử dụng lần Quy định TCV NHNN TCTD ban hành kèm theo Quyết định 285/QĐNH14 Thống đốc NHNN ban hành ngày 10 tháng 11 năm 1994 (gọi tắt QĐ 285/1994), sở pháp lý cho hoạt động có Pháp lệnh NHNN 1990 có hiệu lực Giai đoạn từ năm 1951 đến trước ngày 01 tháng 10 năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức theo mơ hình ngân hàng cấp Theo đó, NHNN vừa có chức quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ, chức ngân hàng trung ương chức kinh doanh (tức chức ngân hàng trung gian) Do đó, giai đoạn NHNN khơng có hoạt động tái cấp vốn Sau Pháp lệnh NHNN 1990 Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài 1990 đời, hệ thống ngân hàng tổ chức theo mơ hình hai cấp, chức kinh doanh NHNN lúc chuyển cho ngân hàng chuyên doanh Điều 41 Pháp lệnh NHNN 1990 quy định “Ngân hàng Nhà nước cho vay mua, bán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng” Theo nhà kinh tế, hoạt động cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu NHNN lúc hoạt động TCV6 Lúc này, Pháp lệnh NHNN 1990 coi hoạt động cho vay đơn mà chưa nhận thức đầy đủ chất chức nó, gọi hoạt động cho vay Trong giai đoạn này, NHNN chủ yếu sử dụng công cụ trực tiếp để điều hành CSTTQG Như vậy, QĐ 285/1994 văn pháp lý sử dụng thuật ngữ “tái cấp vốn” lại không định nghĩa TCV Sau QĐ 285/1994, văn pháp luật ngân hàng có quy định định nghĩa hoạt động TCV Khái niệm có thay đổi định theo văn pháp luật thời kì Theo Luật NHNN 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2003 (sau gọi Luật NHNN 1997) “Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng có bảo đảm Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2009), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, TP.HCM, tr.283 Ngơ Quốc Kì (1995), Một số vấn đề pháp lý hoạt động ngân hàng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.15 ngân hàng7” Định nghĩa TCV có thay đổi Luật NHNN 2010 ban hành, theo “Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện tốn cho tổ chức tín dụng 8” Sự thay đổi khái niệm sau so với khái niệm trước nằm việc xác định tính chất bắt buộc biện pháp bảo đảm cho hoạt động TCV đối tượng áp dụng Có thể nói, khái niệm TCV theo Luật NHNN 2010 phản ánh xu hướng tăng thẩm quyền cho NHNN mềm dẻo thực nghiệp vụ TCV Mặc dù có khác định định nghĩa hoạt động TCV nhìn chung định nghĩa có đặc trưng nội dung hoạt động, chủ thể chức TCV Theo nội dung hoạt động, TCV hình thức cấp tín dụng, chủ thể cấp tín dụng NHNN, chủ thể cấp tín dụng TCTD, chức TCV nhằm trợ giúp khoản cho TCTD đồng thời cơng cụ thực CSTTQG Khóa luận phân tích hoạt động TCV góc độ pháp lý với định nghĩa TCV theo pháp luật hành, tức Luật NHNN 2010 .1.2 Đặc điểm Thứ nhất, tái cấp vốn hoạt động cấp tín dụng NHNN cho TCTD Hoạt động cấp tín dụng hiểu việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả9 Như đặc điểm hoạt động cấp tín dụng là: Tính chuyển nhượng tạm thời khoản tiền, tính thời hạn tính hồn trả10 Trên sở đó, đối chiếu với đặc điểm TCV là: NHNN chuyển giao cho TCTD khoản tiền, thời hạn TCV xác định NHNN định, TCTD phải hoàn trả khoản vay cho NHNN Như vậy, TCV mang đầy đủ đặc trưng hoạt động cấp tín dụng Thuật ngữ “tín dụng” mang ý nghĩa tín nhiệm, tin tưởng, nói cách khác quan hệ cấp tín dụng xây dựng sở có tín nhiệm Quan hệ TCV vậy, tín nhiệm quan hệ khơng có nghĩa khác đánh giá khả hoàn trả khoản vay cho NHNN Mặc dù tiêu chí tín nhiệm có tính định tính cao thực tế, NHNN có quy định chặt chẽ nhằm lượng hóa tín nhiệm Đó quy định dư nợ hạn, tỷ lệ bảo đảm GTCG khoản vay… Khác với Luật NHNN 2010, Luật NHNN 1997 định nghĩa hoạt động TCV hoạt động cấp Khoản 10 Điều Luật NHNN 1997 Khoản Điều 11 Luật NHNN 2010 Xem: khoản 14 Điều Luật TCTD 2010 10 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.98 tín dụng có bảo đảm11, tham gia giao dịch, TCTD phải có tài sản bảo đảm cho khoản vay Mặc dù Luật NHNN 2010 không quy định TCV hoạt động cấp tín dụng có bảo đảm nhìn nhận từ góc độ mục tiêu biện pháp bảo đảm tỷ lệ rủi ro hoàn trả xảy cho khoản vay TCV thấp, chí khơng NHNN ln có khả thu hồi khoản vay sở GTCG mà cầm giữ (các GTCG chủ yếu Trái phiếu Chính phủ) Thứ hai, chủ thể quan hệ tái cấp vốn bao gồm NHNN TCTD Mặc dù với vai trò quan quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ, NHNN có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thị trường tiền tệ, nơi có tham gia nhiều chủ thể khác ngồi TCTD Tuy nhiên, NHNN khơng TCV cho tất chủ thể mà TCV cho TCTD Điều xuất phát từ tính chất đặc biệt hoạt động tín dụng tính rủi ro cao hoạt động này12 Khi NHNN cấp tín dụng cho TCTD, NHNN thực vai trò ngân hàng ngân hàng đồng thời đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng kinh tế Do đó, chủ thể TCV TCTD Có thể nói chủ thể quan hệ TCV chủ thể cố định, bên NHNN bên TCTD Tuy nhiên, quy định TCTD quan hệ thay đổi theo trình lịch sử Cụ thể theo Luật NHNN 1997 TCTD ngân hàng TCV Luật NHNN 2010 mở rộng phạm vi TCTD TCV cho TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân Việc mở rộng phạm vi đối tượng TCV xuất phát từ số thay đổi hoạt động nghiệp vụ TCTD nhận thức NHNN Thứ ba, đối tƣợng hoạt động tái cấp vốn vốn tiền tệ Chức hoạt động tín dụng nói chung cung ứng vốn cho kinh tế, công cụ TCV, chức cung ứng vốn tạm thời cho TCTD, hay nói cách khác chức trợ giúp khoản cho TCTD Khi TCTD rơi vào tình trạng thiếu vốn ngắn hạn phương tiện tốn mà khơng thể vay từ chủ thể khác TCTD tìm tới NHNN để trợ giúp Tình trạng thường xảy có nhiều khách hàng yêu cầu rút tiền mặt, điều có nghĩa TCTD phải trợ giúp vốn tiền 11 Xem: khoản 10 Điều Luật NHNN 1997 TCTD trung gian tài kinh tế, nghiệp vụ chủ yếu nhận tiền gửi từ chủ thể vay chủ thể khác Do đó, rủi ro hoạt động xuất phát từ thân TCTD khách hàng vay tiền Nếu rủi ro xảy ra, TCTD chịu thiệt hại mà gây thiệt hại cho khách hàng gửi tiền Hơn hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống nên kéo theo sụp đổ hàng loạt định chế tài khác kinh tế 12 tệ13 NHNN cho TCTD vay hình thức TCV Như vậy, đối tượng TCV đương nhiên phải vốn tiền tệ để giúp TCTD đáp ứng nhu cầu khoản Thứ tƣ, thời hạn tái cấp vốn ngắn hạn Khác với hình thức cấp tín dụng TCTD14, hình thức TCV có thời hạn không 12 tháng Đặc điểm xuất phát từ chức cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện tốn TCV Tính chất cấp bách khoản vay điều kiện TCV mà cịn thể thơng qua thời hạn TCV Vì khoản vay nhằm trợ giúp cho TCTD chi trả yêu cầu rút tiền mặt toán thời điểm định nên NHNN TCV cho TCTD chứng minh tình trạng thiếu hụt khoản khơng phải khả chi trả Đặc điểm biểu chủ yếu điều kiện thời hạn lại GTCG Dựa sở tài sản đảm bảo cho khoản vay tài sản có khác TCTD, NHNN định thời hạn TCV mà NHNN cho đủ để TCTD vượt qua tình trạng thiếu hụt khoản Nếu đến hạn hoàn trả khoản vay mà TCTD khơng tốn cho NHNN NHNN áp dụng biện pháp bắt buộc để thu hồi khoản vay trích tài khoản tiền gửi TCTD NHNN bán GTCG thị trường tiền tệ Các biện pháp bắt buộc đồng thời biện pháp đảm bảo nguyên tắc thời hạn TCV ngắn hạn Thứ năm, hình thức pháp lý tái cấp vốn hợp đồng tái cấp vốn TCV nghiệp vụ cấp tín dụng NHNN, hợp đồng TCV hợp đồng cấp tín dụng Hợp đồng kí kết bên cho vay NHNN bên vay TCTD Cũng hợp đồng cấp tín dụng khác, hình thức hợp đồng TCV văn Nội dung hợp đồng gồm điều khoản giá trị khoản vay, lãi suất, thời hạn vay, phương thức trả nợ vay, quyền nghĩa vụ bên số điều khoản khác15 Một vấn đề cần lưu ý hợp đồng TCV thẩm quyền kí kết bên vay TCTD phải đăng kí với NHNN chức danh tham gia giao dịch TCV, NHNN cấp quyền giao dịch, cấp mã khóa truy cập mã chữ kí điện tử TCTD tham gia giao dịch TCV Trên văn đề nghị TCV, văn xác nhận thông báo chấp thuận TCV NHNN, hợp đồng TCV…phải có chữ kí người cấp quyền giao dịch, chữ kí người khác khơng có giá trị 1.2 Bản chất tái cấp vốn 13 Đối tượng hoạt động cấp tín dụng tiền vật, nhiên nghiệp vụ tín dụng NHNN nói chung TCV nói riêng, đối tượng hoạt động cấp tín dụng tiền 14 TCTD cấp tín dụng với thời gian ngắn hạn (không 12 tháng), trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng) dài hạn (trên 60 tháng) 15 Xem: Phụ lục 1.2.1 Bản chất kinh tế Xét góc độ kinh tế TCV nghiệp vụ tín dụng NHNN nhằm thực CSTTQG Theo Khoản Điều Luật NHNN 2010“Chính sách tiền tệ quốc gia định tiền tệ tầm quốc gia quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu tiêu lạm phát, định sử dụng công cụ biện pháp để thực mục tiêu đề ra” Với chức quan quản lý nhà nước tiền tệ, NHNN có nhiệm vụ tổ chức thực CSTTQG Cơ chế thực CSTTQG NHNN sử dụng công cụ CSTTQG để chi phối, điều tiết hoạt động bơm, rút tiền nhằm tác động vào q trình lưu thơng tiền tệ khối lượng tiền lưu thông 16 Hiện nay, công cụ CSTTQG mà NHNN sử dụng bao gồm TCV, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc nghiệp vụ thị trường mở Mỗi công cụ có ưu nhược điểm riêng, để khắc phục nhược điểm này, hầu hết Ngân hàng Trung ương giới sử dụng kết hợp nhiều công cụ để thực CSTTQG TCV nghiệp vụ cấp tín dụng mang đặc trưng hoạt động cấp tín dụng (xem mục 1.1.2), hoạt động tiến hành NHNN Thơng qua điều hành sách TCV, NHNN tác động đến tổng lượng tiền lưu thông kinh tế dựa chức điều chỉnh lãi suất lượng cung tiền công cụ Các nhà kinh tế xem TCV hình thức phát hành tiền lành mạnh có khả tự tốn, chỗ GTCG mà NHNN cầm giữ tượng trưng cho nợ thương mại xuất phát từ việc lưu thông phân phối nhờ lưu thông phân phối công sản xuất trở nên thuận lợi17 Thật vậy, NHNN tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD tham gia giao dịch TCV nghĩa NHNN có ý định làm tăng khối lượng tiền tệ, kích thích cho vay đầu tư tăng trưởng kinh tế Ngược lại, NHNN đưa điều kiện TCV khó khăn nghĩa tín hiệu NHNN muốn hạn chế cung ứng tiền vào lưu thơng, chí cịn gián tiếp rút bớt lượng tiền lưu thông cách tác động vào tiền dự trữ TCTD Nếu TCTD nhận thấy khó nhận vốn hỗ trợ khoản từ NHNN chi phí TCV q cao tất yếu phải hạn chế cho khách hàng vay biện pháp tăng lãi suất cho vay cất giữ thêm lượng tiền dự trữ cho rủi ro khoản 16 Trường Đại học Luật TP.HCM (2010), Giáo trình Luật ngân hàng, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, TP.HCM, tr.85-86 17 Lê Văn Tư (1997), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội, tr.42 CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TÁI CẤP VỐN – MỘT SỐ VƢỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN Tại Việt Nam, thực tiễn thực TCV từ công cụ đời chứng minh vai trò to lớn hoạt động ngân hàng điều hành sách tiền tệ Với tiếp cận ngày đầy đủ chất, chức TCV, khung pháp lý điều chỉnh họat động ngày hoàn thiện Tuy nhiên, pháp luật TCV cịn số điểm bất cập, vướng mắc gây khó khăn cho NHNN TCTD thực tiễn áp dụng Chính mà TCV chưa thực phát huy hết hiệu tác động đến hoạt động ngân hàng hoạt động điều hành sách tiền tệ NHNN Trong chương 3, sở đánh giá tổng quát hoạt động TCV thời gian gần đây, tác giả số bất cập, vướng mắc pháp luật TCV cần phải tháo gỡ Từ đó, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động 3.1 Thực tiễn hoạt động tái cấp vốn thời gian gần yêu cầu hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn 3.1.1 Thực tiễn hoạt động tái cấp vốn thời gian gần  Ngân hàng Nhà nƣớc vai trò điều hành hoạt động tái cấp vốn Mặc dù thực tế công cụ TCV NHNN sử dụng từ sau có Pháp lệnh NHNN 1990 phải đến năm 2008 hoạt động NHNN sử dụng cách linh hoạt nhằm điều hành CSTTQG Năm 2008, khủng hoảng tài tồn cầu nổ gây thiệt hại nặng nề cho tài giới Mặc dù Việt Nam khơng rơi vào khủng hoảng phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề Từ cuối năm 2007, lạm phát tăng lên mức hai chữ số (12.6%) tiếp tục tăng mạnh nửa đầu năm 2008, lúc Chính phủ xác định mục tiêu sách kinh tế vĩ mơ nói chung CSTTQG nói riêng ưu tiên kiềm chế lạm phát điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 từ mức 8,5% - 9% xuống 7% Để thực mục tiêu kiềm chế lạm phát, NHNN sử dụng kết hợp công cụ CSTTQG cách linh hoạt Lãi suất chiết khấu, lãi suất TCV giữ ổn định năm 2007 năm 2008 chuyển sang điều hành linh hoạt70 (tăng lần, giảm lần) 70 Xem Phụ lục Phu lục 36 Từ tháng năm 2008 đến năm 2009, khủng hoảng tài có nhiều diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta, Chính phủ điều chỉnh mục tiêu từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang thực giải pháp kích cầu để ngăn ngừa ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu CSTT nới lỏng NHNN thực thi nhằm mục tiêu đảm bảo doanh nghiệp có vốn để phục hồi ổn định sản xuất, kích thích kinh tế tăng trưởng trở lại Trong năm 2009, lãi suất TCV, lãi suất chiết khấu giảm hai lần tăng lần vào tháng cuối năm Mức lãi suất TCV 8% lãi suất chiết khấu 6% từ tháng 12 năm 2009 giữ ổn định trước ngày 05 tháng 11 năm 2010 Nhờ tác dụng gói kích cầu, năm 2010 kinh tế nước bước phục hồi kinh tế phải đối mặt với số rủi ro nhập siêu mức cao, áp lực tăng lạm phát trở lại, thâm hụt ngân sách cao Do đó, Chính phủ xác định mục tiêu sách tiền tệ năm 2010 tăng cường ổn định kinh tế vĩ mơ, sở bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao số lượng chất lượng, đồng thời ngăn ngừa lạm phát cao trở lại Từ ngày 05 tháng 11 năm 2010, NHNN tăng lãi suất TCV lãi suất chiết khấu thêm 1% (hai mức lãi suất 9% 7%) nhằm giảm bớt lượng cung tiền, kiềm chế lạm phát Biểu đồ lãi suất bản, lãi suất chiết khấu lãi suất TCV năm 2010, 201171 71 http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=11175&Ite mid=123, thời gian truy cập 11h00’ ngày 30 tháng năm 2011 37 Trong tháng đầu năm 2011, kinh tế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức áp lực lạm phát tăng cao, khủng hoảng nợ công số nước phát triển khủng hoảng trị làm cản trở tiến trình phục hồi kinh tế Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2011 chịu ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế giới phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn cụ thể là: Lạm phát nhập siêu cao, thị trường chứng khoán thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, đầu tư nước giảm, lãi suất ngân hàng mức cao Nhận thấy khó khăn, thách thức đó, ngày 24 tháng năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị 11/NQ-CP giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội Trên sở đạo Chính phủ, NHNN triển khai đồng bộ, liệt giải pháp điều hành sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng nhằm kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng tưởng tổng phương tiện toán, dư nợ tín dụng, chuyển dịch cấu tín dụng đảm bảo khả khoản hệ thống ngân hàng Một giải pháp mà NHNN thực điều chỉnh tăng lãi suất điều hành, có lãi suất TCV Chỉ sáu tháng đầu năm 2011, NHNN điều chỉnh lãi suất TCV tới bốn lần từ 9% lên 11% vào ngày 17 tháng 2, từ 11% lên 12% vào ngày 08 tháng 3, từ 12 % lên 13% vào ngày 01 tháng từ 13% lên 14% vào ngày 01 tháng Lãi suất chiết khấu điều chỉnh tăng hai lần, từ 7% lên 12% vào ngày 08 tháng từ 12% lên 13% vào ngày 01 tháng Các mức lãi suất có tác dụng điều hành lãi suất kinh doanh TCTD theo hướng tăng lên, hạn chế lượng tiền lưu hành kinh tế, giảm lượng tiền cung ứng từ NHNN cho TCTD, góp phần thực mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Mặc dù kể từ năm 2008, công cụ TCV NHNN sử dụng thường xuyên nhằm thực CSTTQG đạt số kết khả quan Tuy nhiên đứng góc độ người quản lý nhà nước tiền tệ NHNN chưa phát huy vai trò hướng dẫn, điều tiết thị trường Lãi suất TCV chưa phát huy vai trò điều hành lãi suất kinh doanh TCTD Hơn mối liên hệ sách TCV với tổng phương tiện toán chưa rõ ràng Hoạt động bơm, hút vốn NHNN qua kênh TCV bị đánh giá thiếu linh hoạt, mức lãi suất TCV cao làm cho TCTD gặp nhiều khó khăn để giải rủi ro khoản Do đó, TCTD phải tăng lãi suất cho vay để bù đắp chi phí Lãi suất cho vay cao làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, kinh tế suy giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn72 Những 72 Theo Báo cáo tổng hợp kết hoạt động ngân hàng sáu tháng đầu năm 2011 lãi suất cho vay VND bình quân thực tế 18.74%/năm, tăng 3.4%/ năm so với cuối năm 2010 Tuy nhiên lãi suất cho vay NHTM có 38 hạn chế hoạt động điều hành sách TCV xuất phát từ yếu nguồn lực bao gồm nhân lực sở vật chất thực hoạt động TCV, bất cập pháp luật TCV hạn chế xuất phát từ TCTD  Vấn đề giao dịch tái cấp vốn Trong thời gian qua, hoạt động tái cấp vốn NHNN đóng góp khơng nhỏ việc đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản TCTD, góp phần ổn định hoạt động hệ thống ngân hàng Tình trạng thiếu hụt khoản TCTD thường mang tính chu kì vào thời điểm cuối năm gần Tết Nguyên đán hay đầu mùa vụ sản xuất…lúc nhu cầu rút tiền người dân lớn gây tình trạng thiếu hụt khoản khơng cho vài TCTD mà hệ thống ngân hàng Tình trạng thiếu hụt khoản xảy xuất phát từ nhu cầu bất thường TCTD, điển hình cho trường hợp NHTM cổ phần Á Châu vào tháng 10 năm 2003 Trước tin đồn thất thiệt, khách hàng ngân hàng ạt đến rút tiền trước hạn, ngân hàng rơi vào tình trạng bị động cân đối nguồn vốn đảm bảo khả toán cho khách hàng Lúc này, NHNN kịp thời hỗ trợ cho NHTM cổ phần Á Châu hình thức cho vay cầm cố Hoạt động TCV lúc giúp cho ngân hàng khỏi tình trạng thiếu hụt khoản, trì ổn định cho hệ thống ngân hàng Trong thời gian gần đây, giao dịch TCV NHNN TCTD cải thiện đáng kể theo hướng dễ dàng, nhanh chóng nhờ thay đổi phạm vi loại GTCG chấp nhận, quy trình TCV qua hệ thống internet… Tuy nhiên, số lượng TCTD tham gia giao dịch TCV không nhiều, phần lớn NHTM nhà nước Tổng hạn mức chiết khấu phân bổ cho ngân hàng đạt 60 - 80% tổng hạn mức phép sử dụng quý73 Nguyên nhân tình trạng xuất phát từ yếu tố khách quan chủ quan TCTD Một nguyên nhân pháp luật đối tượng TCV chưa đồng bộ, rào cản giao dịch TCV Mặt khác, TCTD chưa quan tâm đến hoạt động TCV e dè, thụ động với giao dịch thể lên đến 22-25%/ năm Lãi suất khiến cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doannh gặp nhiều khó khăn mức lãi suất vay tối đa để doanh nghiệp có lợi nhuận khoảng 17%/năm 73 http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDFxNLczdTEwMLQ1dL A09_X-AYNcAQwNzA_2CbEdFAFjmS9E!/?WCM_PORTLET=PC_7_0D497F540O8A70IOVKL3FS1GE5_WCM& WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research/Mfu PySn-EKPekHeVLffFiZM2010-03-05-05-13-01 Thời gian truy cập: 2h:17’ ngày 10 tháng năm 2011 39 Thực tế GTCG chấp nhận giao dịch TCV chủ yếu nằm NHTM nhà nước số NHTM cổ phần quy mô lớn Mặc dù biết cầm giữ loại GTCG xảy rủi ro khoản, TCTD tìm tới NHNN để xin TCV TCTD nhỏ thường không đầu tư vào GTCG không đủ vốn, thời hạn dài lãi suất thấp Họ chấp nhận rủi ro để kiếm lợi nhuận cao cách cấp tín dụng cho khách hàng Do đó, rủi ro xảy TCTD lại khơng có cơng cụ để vay vốn cửa sổ TCV Nguyên nhân tình trạng phần GTCG giao dịch TCV chưa đa dạng Sự thiếu quan tâm tới giao dịch TCV cịn có phần nguyên nhân chế thực giao dịch Các TCTD nhận xét giao dịch nặng tính hành khơng minh bạch Thực tế áp dụng pháp luật TCV cho thấy quy trình TCV phức tạp tồn chế xin - cho số giao dịch Chính mà tính chất hỗ trợ cấp bách khoản vay TCV chưa đạt được, mặt khác hoạt động TCV bị số chủ thể lợi dụng để trục lợi Việc tiếp cận nguồn vốn từ NHNN gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng Vì khơng thể vay từ NHNN nên TCTD nhỏ tạm thời khả toán, họ phải vay vốn thị trường liên ngân hàng Các TCTD cho vay thị trường liên ngân hàng phần lớn NHTM nhà nước NHTM lớn Các ngân hàng xin TCV từ NHNN sau cho TCTD khác vay lại thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao74 Hiện tượng kéo theo hệ lụy khôn lường Trước hết làm tăng lãi suất cho vay chi phí vay lại thị trường liên ngân hàng cao buộc TCTD phải chuyển phần chi phí sang khách hàng vay Lãi suất huy động vốn TCTD điều chỉnh tăng lên, chí vượt trần lãi suất huy động nhằm hút vốn từ dân cư thay phải vay từ thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao Thêm vào đó, TCTD cho vay lợi nhuận khổng lồ thu từ cho vay thị trường liên ngân hàng khiến cho TCTD thừa vốn không muốn cho vay kinh tế mà giữ vốn cho TCTD khác vay Những hệ lụy khiến lãi suất thị trường đua tăng lên gây ảnh hưởng xấu 74 Trong tuần cuối tháng 4/2011, Ngân hàng Quốc tế buộc phải huy động vốn thị trường liên ngân hàng tới 19,5%/năm; Ngân hàng Đông Á huy động 19% - 21,5%/năm; Ngân hàng Nam Việt huy động 19%/năm…trong lãi suất TCV lúc 13% Theo http://dantri.com.vn/c76/s76-482565/lo-lang-lai-suatcho-quyet-sach-tu-ngan-hang-nha-nuoc.htm, thời gian truy cập 15h38’ ngày tháng năm 2011 40 đến kinh tế Như vậy, công cụ TCV lúc bị biến dạng thành công cụ trục lợi khoản số TCTD Mặc dù pháp luật TCV quy định đầy đủ nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện cho NHNN TCTD tham gia giao dịch Tuy nhiên thực tế, pháp luật TCV nhiều điểm bất cập, vướng mắc gây nên khó khăn đáng kể trình áp dụng Cụ thể vướng mắc xác định đối tượng TCV, quy trình thực TCV, GTCG giao dịch này…khiến hoạt động TCV chưa đạt hiệu điều hành mục tiêu đề NHNN, bên vay TCTD trước giao dịch TCV gặp phải nhiều khó khăn Bên cạnh điểm bất cập pháp luật TCV, phải nói đến số yếu vai trò điều hành NHNN chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức NHNN Từ thực tế trên, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hoạt động TCV yêu cầu mang tính cấp bách lý sau 3.1.2 u cầu hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn Thứ nhất, cần tạo điều kiện cho NHNN điều hành CSTTQG hiệu NHNN chủ thể áp dụng pháp luật TCV, mà pháp luật TCV hồn thiện NHNN dễ dàng thực nhiệm vụ Hiện nay, pháp luật ngân hàng nói chung pháp luật TCV nói riêng cịn tồn nhiều điểm bất cập, vướng mắc khiến cho NHNN gặp nhiều khó khăn áp dụng Đó số lý dẫn tới điều hành CSTTQG hiệu quả, phản ứng chậm trước vấn đề thị trường tiền tệ Bên cạnh đó, vấn đề tính độc lập NHNN hoạt động TCV đặt Kinh nghiệm điều hành CSTTQG nước phát triển giới cho thấy ngân hàng trung ương có tính độc lập cao vai trị quản lý tiền tệ CSTTQG thực tốt NHNN độc lập làm tăng tính chủ động điều hành sách tiền tệ nói chung điều hành sách TCV nói riêng, từ phản ứng nhanh chóng, kịp thời hiệu diễn biến kinh tế phức tạp Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý nhằm minh bạch hoạt động TCV Yêu cầu minh bạch giao dịch TCV yêu cầu cần thiết để đạt mục tiêu TCV đề Mặc dù hoạt TCV mang chất giao dịch hợp đồng bên cạnh cần phải nói đến vai trị quản lý nhà nước bên cấp tín dụng, tức NHNN NHNN định TCTD cấp vốn hạn mức tín dụng nào, định chấp nhận khơng chấp nhận đề nghị TCV, định số tiền cho vay…Chính vậy, điều kiện pháp luật TCV chưa hồn thiện nay, khả giao dịch TCV 41 minh bạch điều khó tránh khỏi Trên thực tế, TCTD mặn mà hoạt động TCV phần trình tự, thủ tục vay vốn phức tạp, chế vay vốn theo kiểu xin - cho Khách hàng TCV NHNN chủ yếu NHTM nhà nước Các TCTD khác gặp khó khăn khoản thường vay lại ngân hàng lớn, ngân hàng thường TCV thị trường liên ngân hàng Lãi suất cho vay thị trường liên ngân hàng cao Để đảm bảo hoạt động kinh doanh mình, TCTD phải cộng phần chi phí vào lãi suất cho vay, tạo thêm áp lực lạm phát lên kinh tế Để ngăn chặn tượng đòi hỏi phải hoạt động TCV phải minh bạch, tạo điều kiện cho TCTD tham gia TCV Muốn trước hết khung pháp lý điều chỉnh hoạt động phải hồn thiện Ngồi ra, tính minh bạch cịn phải thể q trình điều hành cơng cụ TCV Cụ thể là: Minh bạch việc giải thích định sách; Minh bạch phận tích, đánh giá dự báo phản ứng sách TCV NHNN Sự minh bạch góp phần tăng hiệu thực thi sách TCV TCTD hiểu rõ sách TCV NHNN TCTD tính tốn chi phí, giá thành định đầu tư xác Như vậy, độ trễ cơng cụ TCV đến thay đổi lãi suất, lượng tiền lưu thông rút ngắn, mặt khác, tác động TCV đến kinh tế mạnh mẽ Thứ ba, hỗ trợ kịp thời cho TCTD thiếu hụt khoản Trong thị trường tiền tệ nhiều biến động nay, hoạt động hỗ trợ khoản cho TCTD có ý nghĩa quan trọng đảm bảo an tồn cho hệ thống ngân hàng Vì TCTD thực chức trung gian tài chính, tức vay vay lại, rủi ro hoạt động ngân hàng xảy thân TCTD người vay thiệt hại xảy TCTD người gửi tiền phải gánh chịu Hơn nữa, hoạt động ngân hàng mang tính liên kết cao TCTD chủ thể kinh tế khác Do đó, rủi ro xảy cho TCTD gây khủng hoảng ngân hàng dẫn tới khủng hoảng kinh tế Nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng nhiệm vụ NHNN thực chủ yếu thông qua hoạt động TCV Khi TCV cho TCTD, NHNN “người cho vay cuối cùng”, giúp TCTD khỏi tình trạng thiếu hụt khoản, từ đảm bảo an tồn cho hệ thống ngân hàng Để thực tốt nhiệm vụ này, NHNN phải điều hành sách TCV cách hiệu quả, thực hoạt động TCV nhanh chóng, kịp thời cho TCTD thiếu hụt khoản Để đạt yêu cầu đó, trước hết khung pháp lý điều chỉnh hoạt động TCV phải hoàn thiện Vấn đề hoàn thiện pháp luật TCV xuất phát từ yêu cầu nêu Các giải pháp hoàn thiện cụ thể phải thỏa mãn yêu cầu hoàn thiện pháp luật TCV 42 nêu Bên cạnh đó, giải pháp cần phải tuân theo nguyên tắc mang tính định hướng nhằm phát huy chức công cụ TCV đạt mục tiêu điều hành mà NHNN đề 3.2 Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn 3.2.1 Định hướng chung cho hoạt động hồn thiện pháp luật tái cấp vốn Thứ nhất, sách tái cấp vốn phải phù hợp với CSTTQG TCV công cụ thực CSTTQG, tác động sách TCV kinh tế phải phải nằm mục tiêu kinh tế đất nước thời kì Để đảm bảo yêu cầu này, pháp luật TCV phải thống với đạo kinh tế Đảng mục tiêu điều hành Chính phủ Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nay, mục tiêu hàng đầu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội Ngày 24 tháng năm 2011, Chính phủ ban hành nghị số 11/NQ-CP giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội Nghị đưa giải pháp thực CSTT cách chặt chẽ, thận trọng, điều hành công cụ CSTT cách chủ động, linh hoạt hiệu Mục tiêu điều hành sách tiền tệ hoạt động tín dụng bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 20%, tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa đồng thời giảm tốc độ tỷ trọng vay vốn tín dụng khu vực phi sản xuất, lĩnh vực bất động sản, chứng khốn Căn vào đạo Chính phủ, NHNN điều hành sách TCV theo hướng siết chặt hoạt động cho vay TCTD biện pháp tăng lãi suất TCV, gián tiếp làm giảm lượng tiền lưu thông kinh tế nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động TCV tiến hành theo lĩnh vực ưu tiên góp phần thực mục tiêu ưu tiên tín dụng theo ngành, lĩnh vực mà Chính phủ đề Thứ hai, pháp luật tái cấp vốn phải đồng bộ, thống Đây điều kiện quan trọng hoạt động xây dựng pháp luật Bởi lẽ, pháp luật có thống với thực thực tế, tạo điều kiện cho chủ thể áp dụng pháp luật đối tượng áp dụng thực nội dung quan hệ pháp luật cách dễ dàng Pháp luật TCV chưa đạt yêu cầu tính đồng bộ, thống Các quy định khác văn pháp luật gây khó khăn cho NHNN TCTD Đặc biệt, vấn đề điều chỉnh đối tượng áp dụng TCV, có khác biệt Luật NHNN 2010, Luật TCTD 2010 văn hướng dẫn hoạt động TCV Do thực tế, việc TCTD có thực quyền vay vốn hay không 43 phụ thuộc vào cách vận dụng NHNN Điều dẫn tới giao dịch TCV không minh bạch, pháp luật TCV không chủ thể kinh tế tôn trọng Để giải vấn đề này, cơng tác hồn thiện pháp luật TCV phải đảm bảo tính thống hệ thống văn pháp luật điều chỉnh Thứ ba, pháp luật tái cấp vốn phải điều chỉnh đầy đủ nội dung quan hệ TCV đồng thời đảm bảo linh hoạt, chủ động cho NHNN Xuất phát từ chức NHNN quan quản lý nhà nước tiền tệ nên vấn đề đảm bảo tính chủ động NHNN giúp cho hoạt động quản lý thực nhanh chóng, kịp thời TCV công cụ mà NHNN sử dụng nhằm thực CSTTQG Do đó, pháp luật TCV phải đảm bảo cho NHNN chủ động sử dụng công cụ cách hiệu Tuy nhiên khơng phải NHNN tồn quyền định tất vấn đề hoạt động TCV Vì TCV cơng cụ có tác động lớn đến lãi suất lượng cung tiền, yếu tố quan trọng kinh tế nên phải đảm bảo NHNN sử dụng mục đích, chức khơng tùy tiện Các định hướng chung có ý nghĩa xác định phương hướng cụ thể cho hành động Hoạt động hoàn thiện pháp luật TCV phải tuân theo định hướng chung vạch Theo định hướng chung đó, đưa giải pháp hoàn thiện cụ thể để đạt yêu cầu hoàn thiện pháp luật TCV 3.2.2 Các đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn Thứ nhất, đối tƣợng đƣợc tái cấp vốn Vấn đề xác định đối tượng TCV gặp nhiều khó khăn khơng đồng luật văn hướng dẫn thi hành Như nói chương 2, Luật NHNN 2010 ban hành thay cho Luật NHNN 1997, phạm vi chủ thể TCV mở rộng không TCTD ngân hàng mà cịn có TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân Tuy nhiên, văn hướng dẫn hoạt động TCV cho Luật NHNN 2010 chưa ban hành mà sử dụng văn hướng dẫn hoạt động TCV Luật NHNN 1997 Theo đó, TCTD ngân hàng TCV, hình thức cho vay cầm cố mở rộng cho TCTD phi ngân hàng với điều kiện TCTD phải Thủ tướng Chính phủ cho phép Thực tế nay, với số thay đổi hoạt động nghiệp vụ TCTD TCTD có khả rơi vào tình trạng thiếu hụt khoản số TCTD TCV Vì văn hướng dẫn thi hành xác định phạm vi đối tượng TCV hẹp nhiều so với luật nên TCTD nằm phạm vi điều chỉnh văn hướng dẫn khơng có chế thực quyền đươc vay vốn từ NHNN Sự khác Luật 44 NHNN 2010 với văn hướng dẫn thi hành hoạt động TCV giải thích sở khác thời gian ban hành văn Tuy nhiên đáng nói vấn đề này, Luật TCTD 2010 không thống với Luật NHNN 2010 Khi quy định hoạt động cụ thể TCTD, Luật TCTD 2010 quy định quyền vay vốn từ NHNN cho ba chủ thể NHTM, công ty tài cơng ty cho th tài Sự không quán pháp luật gây nhiều khó khăn thực tiễn áp dụng, trước hết thái độ không tôn trọng pháp luật chủ thể, gây thiếu minh bạch hoạt động cấp tín dụng NHNN Để giải bất cập trên, NHNN phải tạo đồng văn pháp luật, nói cách khác nội dung điều chỉnh văn pháp luật phải quy định nhau, văn hướng dẫn thi hành cụ thể hóa văn có vị trí pháp lý cao Cụ thể phải ban hành văn hướng dẫn thi hành hoạt động TCV để thay cho văn trước khơng cịn phù hợp Thứ hai, lãi suất tái cấp vốn Từ năm 2003, lãi suất thị trường định hướng dựa cặp lãi suất TCV lãi suất chiết khấu Trong đó, lãi suất chiết khấu lãi suất sàn, lãi suất TCV lãi suất trần NHNN điều chỉnh hai loại lãi suất phụ thuộc vào CSTT thời kì Mặc dù thay đổi lãi suất TCV thời gian gần có đóng góp quan trọng nhằm thực CSTTQG Tuy nhiên chưa phản ánh cung-cầu vốn thị trường tiền tệ Các thay đổi lãi suất TCV chưa thực vai trò điều hành lãi suất thị trường mà ngược lại có xu hướng chạy theo lãi suất thị trường Cụ thể tháng năm 2011, lãi suất TCV 14% thực tế, lãi suất huy động VNĐ ngân hàng thường cách cách khác 18-19%, lãi suất vay cộng thêm 4-5% thành 22-24%75 Trong trường hợp rõ ràng lãi suất TCV khơng có ý nghĩa định hướng lãi suất thị trường Đối tượng hướng đến công cụ TCV ngồi lãi suất cịn có tổng lượng tiền lưu thông thực tế, mối quan hệ TCV với tổng lượng tiền lưu thơng chưa rõ ràng Tóm lại, NHNN cần điều chỉnh lãi suất TCV cách linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường tiền tệ Lãi suất TCV phải thực tốt chức truyền dẫn lãi suất thị trường, đồng thời tác động đến tổng lượng tiền lưu thông theo mục tiêu điều hành NHNN Thứ ba, giấy tờ có giá hoạt động tái cấp vốn 75 http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/06/bo-truong-ke-hoach-dau-tu-kinh-te-cuoi-nam-van-kho-khan/,thời gian truy cập 1h18’ ngày 30 tháng năm 2011 45 Các GTCG sử dụng giao dịch TCV ngày mở rộng chủng loại, thời hạn, đơn vị tiền tệ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD vay vốn từ NHNN Tuy nhiên, loại GTCG chấp nhận dừng lại GTCG quan nhà nước phát hành GTCG Chính phủ bảo lãnh phát hành 76 Trái phiếu Chính phủ loại GTCG sử dụng chủ yếu giao dịch TCV chưa thực đa dạng, tín phiếu Kho bạc 364 ngày phát hành Chính mà TCTD khó đầu tư vào GTCG để tham gia giao dịch TCV, loại GTCG có NHTM nhà nước nắm giữ Như vậy, chủng loại GTCG chưa có tính thúc đẩy TCTD tích cực tham gia nghiệp vụ TCV Có thể nói, việc quy định loại GTCG chấp nhận giao dịch TCV có khả tác động đến kinh tế Do đó, NHNN cần mở rộng chủng loại GTCG chấp nhận, ví dụ trái phiếu ngành kinh tế mũi nhọn lĩnh vực ưu đãi đầu tư Một số công cụ sử dụng phổ biến thị trường tiền tệ nước thương phiếu, chứng tiền gửi…nhưng chưa hình thành, cịn sử dụng Việt Nam77 NHNN nên xem xét đưa quy định cụ thể chấp nhận loại GTCG giao dịch TCV Tóm lại, NHNN phải đa dạng hóa GTCG chấp nhận giao dịch TCV Thứ tƣ, trình tự, thủ tục tái cấp vốn Quy trình TCV làm hạn chế tính hỗ trợ khẩn cấp cho TCTD thời gian hồn thành đề nghị TCV cịn dài Ngun nhân quy trình TCV trải qua nhiều bước khác Nếu TCTD có trụ sở Hà Nội thời gian hồn thành đề nghị TCV thường hai ngày làm việc TCTD khơng có trụ sở Hà Nội thời gian thường kéo dài tới năm ngày làm việc Khảo sát thực tiễn TCV NHNN chi nhánh TP.HCM cho thấy quy trình TCV phức tạp Theo đó, TCTD nộp hồ sơ NHNN chi nhánh TP.HCM, NHNN chi nhánh TP.HCM xem xét mức độ xác đáng sau lập tờ trình đề nghị TCV gửi cho NHNN Nếu NHNN chấp nhận TCV gửi Thơng báo chấp nhận TCV thông báo cho chi nhánh số GTCG TCTD lưu kí Sở Giao dịch, sau NHNN Quyết định ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh thực TCV78 Vì phải trải qua nhiều 76 Tổ chức bảo lãnh phát hành Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hơi, chủ thể kinh tế chủ yếu lại thực hoạt động phục vụ sách Chính phủ 77 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/03/26/2524/ thời gian truy cập 14h33’ ngày 02 tháng năm 2011 78 Xem: Phụ lục 46 bước nên thời gian thực giao dịch TCV bị kéo dài Hơn nữa, tính chất Quyết định ủy quyền TCV nói ủy quyền lần giao dịch ủy quyền thường xuyên Xét tính chất đặc thù hoạt động ngân hàng TP.HCM, theo tác giả việc ủy quyền thường xuyên cho Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM hợp lý Thực tiễn TCV cho thấy hoạt động TCV tiến hành mức thận trọng, mà mà tính chất hỗ trợ khẩn cấp công cụ TCV bị hạn chế đáng kể Thêm vào tính chất giao dịch TCV vấn đề khiến nhiếu TCTD e ngại tìm đến công cụ Mặc dù xét mặt pháp lý, TCV mang chất giao dịch hợp đồng thực tế hợp đồng lại xây dựng sở định hành chính, định chấp nhận TCV NHNN Hơn nữa, điều kiện TCV cịn chưa rõ ràng Do đó, thực tế chế xin - cho tồn số giao dịch TCV Lúc giao dịch TCV mang tính trục lợi cho số chủ thể, bị đánh giá chưa minh bạch Từ bất cập đó, NHNN phải đưa quy định pháp luật rõ ràng nhằm minh bạch hóa hoạt động TCV Cụ thể quy định đối tượng cấp tín dụng, điều kiện để cấp tín dụng, tình trạng thiếu hụt khoản phải quy định theo hướng định lượng khơng định tính Thêm vào đó, NHNN cần đơn giản hóa quy trình TCV NHNN ủy quyền cho chi nhánh NHNN số địa phương thực giao dịch TCV (xét theo điều kiện đặc thù tính cần thiết hoạt động TCV địa phương đó) Tại trụ sở NHNN phân cấp cho Vụ chức năng, Vụ chịu trách nhiệm xử lý đề nghị TCV hình thức TCV cụ thể Thứ năm, hình thức tái cấp vốn Các hình thức TCV đóng vai trị quan trọng q trình thực TCV, lẽ yêu cầu đặt cho hình thức có khác định, đặc biệt lãi suất Trên sở quy định hình thức TCV NHNN, TCTD lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu Tuy nhiên, số hình thức TCV điều chỉnh quy định khác chất giao dịch lại khơng có nhiều khác biệt Cụ thể hình thức chiết khấu có kì hạn hình thức cho vay cầm cố 79 Sự khác biệt lớn lãi suất áp dụng hai hình thức Hình thức chiết khấu có kì hạn 79 http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDFxNLczdTEwMLQ1dL A09_XAYNcAQwNzA_2CbEdFAFjmS9E!/?WCM_PORTLET=PC_7_0D497F540O8A70IOVKL3FS1GE5_W CM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research /MfuPySn-EKPekHeVLffFiZM2010-03-05-05-13-01, thời gian truy cập 14h31’ ngày 30 tháng năm 2011 47 áp dụng lãi suất chiết khấu, hình thức cho vay cầm cố áp dụng lãi suất TCV Điều tạo nên sai lệch trình tiếp cận Luật NHNN 2010 trao cho NHNN thẩm quyền quy định hình thức TCV khác ngồi hai hình thức chiết khấu GTCG cho vay cầm cố Đây coi bước tiến quan trọng trình nâng cao tính độc lập cho NHNN, đưa NHNN từ mức độc lập thứ tư “độc lập, tự chủ hạn chế” lên mức độ độc lập thứ ba “độc lập, tự chủ việc lựa chọn công cụ điều hành”80 Hiện để kiềm chế lạm phát xu hướng TCV giảm bớt lượng cung tiền từ NHNN lưu thơng lâu dài NHNN phải sử dụng quyền quy định hình thức TCV để đa dạng hóa hình thức TCV cho phù hợp với diễn biến kinh tế Hiện nay, hình thức TCV mà NHNN sử dụng chiết khấu GTCG cho vay cầm cố, GTCG sử dụng giao dịch chủ yếu trái phiếu Chính phủ Do đó, có NHTM Nhà nước TCV Các NHTM dùng nguồn vốn TCV từ NHNN TCTD thiếu khoản vay lại thị trường liên ngân hàng Quá trình biến cơng cụ TCV thành cơng cụ trục lợi, mặt khác gây áp lực lãi suất thị trường vốn liên ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế Do vấn đề đa dạng hóa hình thức TCV để tạo điều kiện cho TCTD nhỏ TCV quan trọng Tóm lại, NHNN phải xác định chất hình thức cụ thể để có hướng điều chỉnh phù hợp đồng thời đa dạng hóa hình thức TCV Thứ sáu, hạn mức chiết khấu Tôn trọng hạn mức chiết khấu nguyên tắc quan trọng hoạt động TCV có ảnh hưởng trực tiếp tới tổng lượng tiền lưu thông kinh tế Tổng hạn mức chiết khấu phụ thuộc vào CSTTQG thời kì, cụ thể cầu tiền kinh tế Theo pháp luật TCV nay, sở tổng hạn mức chiết khấu, NHNN tiến hành phân bổ cho TCTD Hoạt động phân bổ hạn mức chiết khấu tiến hành sở đánh giá tài sản có TCTD mà khơng vào nhu cầu thực tế TCTD Chính vậy, có trường hợp TCTD cần TCV lại khơng hạn mức để đề nghị TCV TCTD hạn mức chiết khấu phân bổ lại khơng có nhu cầu TCV Từ thực tế trên, NHNN nên bỏ hoạt động phân bổ hạn mức chiết khấu cho TCTD mà cần xác định tổng hạn mức chiết khấu thời kì Nếu TCTD đề 80 http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=8794&Itemid=134,thời gian truy cập 8h27’ ngày 26 tháng năm 2011 48 nghị TCV NHNN xem xét đề nghị có hạn mức TCV khơng, cịn hạn mức tiếp tục xem xét điều kiện để TCV Để công cụ TCV phát huy hiệu cao thực tế hoạt động hoàn thiện pháp luật phải tiến hành đồng thời với giải pháp mang tính kỹ thuật Trong đó, quan trọng nâng cao lực điều hành sách TCV NHNN, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức NHNN trình thực giao dịch TCV Bên cạnh cần đại hóa sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch TCV Việc kết hợp tổng thể giải pháp mang lại hiệu toàn diện, đưa pháp luật TCV vào áp dụng thực tế cách minh bạch, thuận lợi Tóm lại, thấy pháp luật TCV cịn chứa đựng nhiều điểm bất cập gây khó khăn cho NHNN hoạt động điều hành sách TCV khó khăn cho TCTD NHNN giao dịch TCV Mặc dù chức cơng cụ TCV có vai trị quan trọng CSTTQG nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng chức thực hiệu khung pháp hồn thiện Chính vậy, hồn thiện pháp luật TCV yêu cầu khách quan, cấp bách điều kiện kinh tế nhiều biến động Trên sở yêu cầu hoạt động này, vạch định hướng chung cho hoạt động hồn thiện pháp luật TCV, từ đề giải pháp hoàn thiện cụ thể Các đề xuất nói chưa phải giải pháp hiệu nhất, nhiên số gợi ý tác giả sở nghiên cứu hoạt động TCV Tác giả hi vọng đề xuất giúp cho pháp luật hoạt động TCV đạt hiệu áp dụng cao thực tế 49 KẾT LUẬN Tái cấp vốn hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng hệ thống ngân hàng CSTTQG Dưới góc độ hoạt động ngân hàng, tái cấp vốn nghiệp vụ tín dụng NHNN, nghiệp vụ khơng mang tính lợi nhuận mà nhằm trợ giúp khoản cho bên vay đảm bảo an tồn cho hệ thống ngân hàng Dưới góc độ quản lý nhà nước, chế dẫn truyền tái cấp vốn đến lãi suất thị trường lượng tiền cung ứng giúp NHNN thực mục tiêu sách tiền tệ thời kì Trước kinh tế đầy biến động nay, hoạt động đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng vấn đề đặc biệt quan trọng Hơn nữa, NHNN phải thực tốt vai trị điều hành CSTTQG, thơng qua việc sử dụng cơng cụ sách tiền tệ cách linh hoạt hiệu quả, có tái cấp vốn Chính vậy, u cầu hồn thiện pháp luật tái cấp vốn yêu cầu mang tính cấp bách Qua nghiên cứu, khóa luận xin đưa đề xuất sau: Thứ nhất, thống quy định pháp luật đối tượng tái cấp vốn; Thứ hai, quy định chế điều hành lãi suất tái cấp vốn linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường có tác dụng định hướng lãi suất thị trường; Thứ ba, đa dạng hóa GTCG chấp nhận giao dịch tái cấp vốn; Thứ tư, đơn giản trình tự, thủ tục tái cấp vốn; Thứ năm, đa dạng hình thức tái cấp vốn đồng thời có phân biệt rõ ràng hình thức đó; Thứ sáu, bỏ hoạt động phân bổ hạn mức chiết khấu cho TCTD, cần quy định tổng hạn mức chiết khấu thời kì Các giải pháp hồn thiện pháp luật tái cấp vốn phải đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa hoạt động TCV, tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD tham gia giao dịch đồng thời đảm bảo cho NHNN điều hành hoạt động cách chủ động, linh hoạt Tuy nhiên, để pháp luật tái cấp vốn áp dụng hiệu thực tế hoạt động hồn thiện pháp luật tái cấp vốn phải gắn liền với hoạt động hỗ trợ đại hóa sở vật chất, kĩ thuật giao dịch tái cấp vốn, đặc biệt hệ thống giao dịch điện tử; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức NHNN; tuyên truyền, phổ biến sách tái cấp vốn sâu rộng hệ thống ngân hàng Với đề xuất trên, tác giả hi vọng hoạt động tái cấp vốn phát huy hiệu tác động tối đa hệ thống ngân hàng sách kinh tế đất nước 50 ... lớn hoạt động tái cấp vốn thực trạng pháp luật tái cấp vốn nay, yêu cầu hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn yêu cầu khách quan cấp bách Cũng lý mà tác giả chọn đề tài ? ?Pháp luật hoạt động tái cấp vốn? ??... số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động 3.1 Thực tiễn hoạt động tái cấp vốn thời gian gần yêu cầu hoàn thiện pháp luật tái cấp vốn 3.1.1 Thực tiễn hoạt động tái cấp vốn thời... khoá luận làm rõ vấn đề lý luận hoạt động tái cấp vốn; Phân tích nội dung chủ yếu pháp luật hoạt động tái cấp vốn; Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật tái cấp vốn tham khảo kinh nghiệm số quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoạt động tái cấp vốn (luận văn thạc sỹ luật học) , Pháp luật về hoạt động tái cấp vốn (luận văn thạc sỹ luật học)