0

Pháp luật về hoạt động khuyến mại thực trạng và hướng hoàn thiện (luận văn thạc sĩ luật học)

72 1 0
  • Pháp luật về hoạt động khuyến mại thực trạng và hướng hoàn thiện (luận văn thạc sĩ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI NGUYỄN VĂN THẮNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI – THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HỒN THIỆN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thƣơng mại TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các thơng tin nêu khóa luận hồn tồn trung thực Những trích dẫn quan điểm, khái niệm khoa học…từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu khác tác giả sử dụng viết thích đầy đủ xác Tác giả khóa luận Nguyễn Văn Thắng Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Cơ cấu khóa luận CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYÊN MẠI Khái niệm đặc điểm 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.2 Vai trò hoạt động khuyến mại 1.2.1 Đối với thương nhân 1.2.2 Đối với người tiêu dùng 10 1.3 Sự cần thiết việc điều chỉnh hoạt động khuyến mại pháp luật 11 1.1 CHƢƠNG PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH 13 2.1 2.2 Nguyên tắc thực khuyến mại 13 Quy định hình thức khuyến mại 17 2.2.1 Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu cho khách hàng dùng thử trả tiền 18 2.2.2 Tặng hàng hóa cho khách hành, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 19 2.2.3 Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp giá bán, giá cung ứng dịch vụ trước 20 Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng 2.2.4 Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ 20 2.2.5 Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để lựa chọn người trao thưởng theo thể lệ giải thưởng công bố 21 2.2.6 Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi 22 2.3 2.4 Các hành vi bị cấm hoạt động khuyến mại 24 Quy định hạn mức giá trị vật chất tối đa dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa giới hạn thời gian tổ chức khuyến mại 28 2.4.1 Về hạn mức giá tri vật chất dùng để khuyến mại 29 2.4.2 Hạn mức giảm giá tối đa hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 31 2.4.3 Hạn chế thời gian tổ chức khuyến mại 32 2.5 2.6 Pháp luật kinh doanh dịch vụ tổ chức khuyến mại 32 Trình tự, thủ tục thơng báo, đăng ký tổ chức chƣơng trình khuyến mại 34 2.6.1 Thủ tục thơng báo tổ chức chương trình khuyến mại 34 2.6.2 Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại 35 2.7 Đình chấm dứt chƣơng trình khuyến mại 40 2.7.1 Đình chương trình khuyến mại 41 2.7.2 Chấm dứt chương trình khuyến mại 42 CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI 44 3.1 3.2 Yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật hoạt động khuyến mại 44 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật khuyến mại 45 3.2.1 Xem xét sửa đổi số hạn chế hoạt động khuyến mại thương nhân 45 3.2.2 Cần làm rõ số quy định cụ thể tạo sở cho việc quản lý hoạt động khuyến mại 46 3.2.3 Hồn thiện thủ tục hành công tác quản lý hoạt động khuyến mại 47 3.2.4 Hoàn thiện chế bảo vệ người tiêu dùng 48 Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng 3.2.5 Cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hoạt động khuyến mại 50 KẾT LUẬN 52 Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Sau gần năm năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đất nước gặt hái nhiều thành tựu bật tất lĩnh vực kinh tế, trị ngoại giao Số lượng nhà đầu tư nước ngày nhiều, quy mô nguồn vốn đầu tư ngày tăng lên; trình chuyển giao khoa học - kỹ thuật ngày diễn mạnh mẽ; với gia tăng diện nhanh chóng hàng hóa nước ngồi lãnh thổ nước ta Tuy nhiên, bên cạnh lợi việc gia nhập tổ chức kinh tế lớn toàn cầu đưa đến nhiều thách thức kinh tế nước ta Một mở cửa hoàn tồn thị trường nước hàng hóa ngoại nhập ngày nhiều thị trường nước ta, mở nhiều hội lựa chọn cho người tiêu dùng bên cạnh doanh nghiệp sản xuất nước lại phải đối mặt với nhiều khó khăn việc cạnh tranh hàng hóa ngoại nhập Do cơng nghệ sản xuất cịn lạc hậu, giá thành sản xuất cao, chi phí sản xuất đắt đỏ nên hàng hóa doanh nghiệp nước khó đủ sức cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập với giá rẻ, mẫu mã đa dạng, phong phú Chính điều địi hỏi thương nhân phải cải thiện khả cạnh tranh khơng muốn “ thua sân nhà” thông qua việc xúc tiến hoạt động đầu tư, xúc tiến hoạt động thương mại, mở rộng thị trường, đầu tư đổi trang thiết bị sản xuất, nâng cao lực tay nghề cho người lao động; đặc biệt trọng đến hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Và khuyến mại số biện pháp có hiệu cao việc gia tăng khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ thị trường giai đoạn Chúng ta ban hành nhiều văn pháp luật khác quy định hoạt động thương mại, có hoạt động khuyến mại; điển Luật Thương mại 1997 Luật Thương mại 2005 có hiệu lực thi hành với văn hướng dẫn thi hành việc thực hoạt động thương mại Tuy nhiên, trình thực quy định hoạt động thương mại nói chung hoạt động khuyến mại nói riêng gặp phải số vướng mắc cần phải hoàn thiện việc xác định hạn mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại thời gian khuyến mại; việc xác định hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh khơng lành Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng mạnh; chế bảo vệ lợi ích người tiêu dùng khơng rõ ràng Do đó, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật khuyến mại giúp Nhà nước nâng cao vai trò quản lý lĩnh vực này, bảo đảm phát huy mặt tích cực khắc phục hạn chế hoạt động khuyến mại phát triển kinh tế Xuất phát từ lí trên, tác giả chọn đề tài: “ Pháp luật hoạt động khuyến mại Thực trạng hƣớng hoàn thiện” để làm khóa luận tốt nghiệp với hi vọng đề tài tạo cách nhìn nhận tồn diện quy định pháp luật hoạt động khuyến mại Thực tốt quy định hoạt động khuyến mại tạo khả cạnh tranh hàng hóa dịch vụ nước q trình hội nhập kinh tế quốc tế Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ vấn đề mang tính chất lí luận chung hoạt động khuyến mại, quy định hành pháp luật hoạt động khuyến mại Qua đó, tác giả số điểm bất cập, hạn chế quy định pháp luật; đồng thời đề đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện pháp luật hoạt động khuyến mại hiệu thực hoạt động khuyến mại thực tiễn Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung khóa luận nêu phân tích sở văn pháp luật Nhà nước, với tài liệu tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật, quan điểm nhà nghiên cứu khoa học pháp lý cơng trình, tạp chí chun ngành hoạt động khuyến mại Khóa luận nghiên cứu dựa phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Đồng thời, kết hợp với phương pháp khác phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích…Bên cạnh đó, sở lý luận Mác - Lênin, quan điểm Đảng Nhà nước phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sử dụng để trình bày số vấn đề lí luận cụ thể Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề mang tính chất lí luận chung chế pháp lý hành hoạt động khuyến mại pháp luật nước ta hình thức khuyến mại; hành vi bị cấm hoạt động khuyến mại; quy định Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng hạn mức giá trị vật chất tối đa dùng để khuyến mại thời gian khuyến mại; pháp luật kinh doanh dịch vụ khuyến mại trình tự thủ tục thơng báo, đăng kí thực chương trình khuyến mại Đồng thời, đề tài nghiên cứu việc áp dụng thi hành pháp luật khuyến mại thực tiễn Trong phạm vi giới hạn cho phép, đề tài tập trung phân tích vấn đề lý luận hoạt động khuyến mại; quy định hành pháp luật Việt Nam hoạt động khuyến mại Luật Thương mại 2005 Đồng thời, đề tài nêu lên thực trạng, phân tích đưa nhận định, mặt cịn hạn chế số quy định khuyến mại đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện Pháp luật hoạt động khuyến mại Tình hình nghiên cứu Luật Thương Mại 2005 ban hành thay cho Luật Thương mại 1997 qua trình áp dụng thực tế cho thấy bên cạnh điểm tích cực văn cịn số hạn chế quy định hoạt động khuyến mại khơng phải ngoại lệ Vì mà thời gian qua có nhiều viết, cơng trình khoa học bàn quy định Luật Thương mại 2005 hoạt động khuyến mại:  Pháp luật khuyến mại Việt Nam - Thực tiễn hướng hoàn thiện; Luận văn cử nhân; Đỗ Thị Mỹ Duyên: Đề tài tập trung nghiên cứu hai vấn đề bản: Một là, số vấn đề lý luận pháp luật khuyến mại: Khái niệm khuyến mại, vai trò, tác dụng hoạt động khuyến mại kinh tế thị trường Việt Nam, cần thiết điều chỉnh pháp luật hoạt động khuyến mại, nội dung pháp luật khuyến mại; Hai là, thực trạng pháp luật khuyến mại trình bày: quy định pháp luật hành khuyến mại, chủ thể tổ chức khuyến mại, hình thức khuyến mại, hàng hóa hoạt động khuyến mại; cuối vướng mắc áp dụng pháp luật khuyến mại, thực trạng hoạt động khuyến mại  Pháp luật hoạt động khuyến mại theo Luật Thương mại 2005; Luận văn cử nhân, Nguyễn Lâm Trâm Anh, năm 2006: Tác giả khái quát hoạt động khuyến mại nói chung; pháp luật hoạt động khuyến mại theo Luật thương mại 2005 Thực trạng hoạt động khuyến mại Việt Nam số vấn đề dặt cho việc thực thi pháp luật khuyến mại Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng  Hoạt động khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng hướng hồn thiện quy định pháp luật; Luận văn cử nhân; Nguyễn Trần Xuân Thi: Đề tài tập trung thực trạng hoạt động khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh quy mơ, hình thức vướng mắc gặp phải áp dụng pháp luật hoạt động khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh; từ đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật điều chỉnh lĩnh vực Nhìn chung, tác giả đề cập đầy đủ khía cạnh pháp luật hoạt động khuyến mại từ quy định pháp luật, thực tiễn thi hành đến vướng mắc gặp phải hạn chế áp dụng luật quy định khuyến mại vào thực tế Mỗi đề tài hướng đến mục đích khác nhau, khai thác pháp luật khuyến mại mức độ khác Đó thật đóng góp thiết thực cho việc nghiên cứu, tìm hiểu hồn thiện pháp luật khuyến mại nước ta Tuy nhiên, đề tài thực Luật Thương mại 2005 có hiệu lực thi hành thời gian ngắn nên phần chưa đánh giá hết điểm tích cực hạn chế văn Ngồi ra, lý mà số đề tài chưa bao quát hết quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động khuyến mại thể văn hướng dẫn thi hành Nghị định số 37/2006 ngày 04 tháng 04 năm 2006 Chính phủ quy định số điều Luật thương mại hoạt động xúc tiến thương mại; Thông tư liên tịch số 07/2007 ngày 06 tháng 07 năm 2007 Bộ Thương mại – Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều khuyến mại hội chợ triễn lãm thương mại; Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại; Thơng tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14 tháng 05 năm 2010 Bộ thông tin truyền thông quy định hoạt động khuyến mại dịch vụ thông tin di động… nên chưa có nhìn nhận đầy đủ quy định pháp luật hoạt động khuyến mại Với thay đổi nhanh chóng kinh tế nước ta, đặc biệt kể từ trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tháng 11 năm 2006, Pháp luật hoạt động khuyến mại có điều chỉnh để theo kịp chuyển biến mối quan hệ kinh tế Tuy nhiên, điều chỉnh thật đắn, phù hợp với thực tiễn cách chóng mặt hay Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng chưa? Chắc hẳn câu hỏi khiến nhà nghiên cứu thỏa mãn với nghiên cứu Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Bằng việc tìm hiểu vấn đề lý luận, quy định pháp luật hoạt động khuyến mại, đề tài có số phát phân tích làm sáng tỏ vấn đề pháp lý quy định pháp luật hoạt động khuyến mại; qua đó, đề tài đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hành hoạt động khuyến mại hiệu việc thực thực tiễn Là đề tài nhiều người quan tâm nghiên cứu thời gian gần đây; đó, đề tài cơng trình nghiên cứu với hi vọng đóng góp vài kiến nghị việc hoàn thiện thực thi chế sách pháp luật hoạt động khuyến mại cách có hiệu hơn, góp phần phát triển hoạt động thương mại thời kì hội nhập Đồng thời, đề tài tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề Cơ cấu khóa luận Cơ cấu khố luận gồm có ba chương: Chương 1: Khái qt chung hoạt động khuyến mại; Chương 2: Pháp luật khuyến mại thực tiễn thi hành; Chương 3: Hoàn thiện pháp luật khuyến mại Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Phan Huy Hồng, người tận tình hướng dẫn, bảo em q trình thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tới Quý thầy cô, bạn bè người quan tâm, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến quý báu Quý thầy cô bạn đọc để lần nghiên cứu sau hồn thiện Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Tác giả hi vọng nhận quan tâm ý kiến đóng góp từ quý thầy cô bạn đọc vấn đề liên quan đến đề tài Xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật Thương mại số 58-L/CTN Quốc hội, ngày 10 tháng 05 năm 1997 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc hội, ngày 14 tháng 12 năm 2004 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Quốc hội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Quốc hội ngày 21 tháng 11 năm 2007 Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 1999 Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Khuyến mại, Quảng cáo Thương mại Hội chợ, Triển lãm Thương mại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật thương mại hoạt động Xúc tiến thương mại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTC-BTM , ngày tháng năm 2007 Bộ Thương Mại – Bộ Tài Chính, hướng dẫn thực số điều khuyến mại hội chợ triễn lãm quy định Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại 10 Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Bộ thông tin truyền thông quy định hoạt động khuyến mại dịch vụ thơng tin di động  SÁCH VÀ TẠP CHÍ Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Lâm Trâm Anh, Pháp luật hoạt động khuyến mại theo Luật thương mại 2005, Luận văn cử nhân, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2006 Đỗ Thị Mỹ Duyên, Pháp luật khuyến mại Việt Nam - Thực tiễn hướng hoàn thiện, Luận văn cử nhân, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh , 2005 Nguyễn Trần Xuân Thi, Hoạt động khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh thực trạng hướng hoàn thiện quy định pháp luật, Luận văn cử nhân, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2009 TS Nguyễn Thị Dung, 2007, Pháp luật xúc tiến thương mại Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Giáo trình Luật thương mại, tập II, Nguyễn Viết Tý chủ biên, NXB Công an nhân dân, 2006, Hà Nội  WEBSITE http://vi.wikipedia.org/wiki/Khuy%E1%BA%BFn_m%E1%BA%A1i http://nguoiduatin.vn/gio-vang-topcare-khach-hang-nham-hay-bi-choi-xoa7376.html http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Khuyen-mai-gay-soc-cua-Mobifone-co-phamluat/200912/71975.datviet http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Khuat-tat-trong-chuong-trinh-khuyen-mairut-tham-trung-thuong-cua-LG/45190315/218/ http://congthuonghn.gov.vn/default.aspx?page=&lang=0&cat=128&content=32 Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Phụ lục I DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2006 Chính phủ) TT Tên hàng hóa, dịch vụ Văn pháp Cơ quan quản lý ngành luật ngành(*) A Hàng hóa Vũ khí qn dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng qn sự, cơng an; quân trang (bao gồm phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, phận, phụ tùng, vật tư trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng Các chất ma túy Nghị định Bộ Quốc số 47/CP phịng, ngày 12/8/1996; Bộ Cơng an Nghị định số l00/2005/NĐ-CP Luật Phịng, chống Bộ Cơng an ma tuý năm 2000; 67/2001/NĐ-CP; Nghị định số 133/2003/NĐCP Hóa chất bảng (theo Cơng ước quốc Nghi định CP số tế) 100/2005/NĐ-CP Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi Luật Xuất năm trụy, mê tín dị đoan có hại tới 2004; Nghị định số giáo dục thẩm mỹ, nhân cách 03/2000/NĐ-CP Các loại pháo Nghị định số 03/2000/NĐ-CP Bộ Công nghiệp Bộ Văn hóa – Thơng tin, Bộ Cơng an Bộ Cơng an Khóa luận tốt nghiệp 10 11 12 13 Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách sức khỏe trẻ em tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm chương trình trị chơi điện tử) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm chưa phép sử dụng Việt Nam theo quy định Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ kiểm dịch thực vật Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm vật sống phận chúng chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên quy định loại thực vật, động vật quý thuộc danh mục cấm khai thác sử dụng Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng người Phân bón khơng có danh mục phép sản xuất, kinh doanh sử dụng Việt Nam Giống trồng khơng có danh mục phép sản xuất, kinh doanh; giống trồng gây hại đến sản xuất sức khỏe người, mơi trường, hệ sinh thái Giống vật ni khơng có danh mục phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe người, nguồn gen vật ni, mơi trường, hệ sinh thái Khống sản đặc biệt, độc hại SVTT: Nguyễn Văn Thắng Nghị định 03/2000/NĐ-CP Bộ Công an Pháp lệnh thú năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ kiểm dịch thực vật năm 2001 Công ước CITTES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản Luật Thủy sản năm 2003 Bộ Thủy sản Nghị định số 113/2003/NĐ-CP Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản Pháp lệnh Giống trồng năm 2004 Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thơn, Bộ Thủy sản Luật Khống sản năm 1996; Nghị Bộ Tài ngun Mơi trường Khóa luận tốt nghiệp 14 15 16 17 18 B Phế liệu nhập gây ô nhiễm cho môi trường Các loại thuốc chữa bệnh cho người, loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế chưa phép sử dụng Việt Nam Các loại trang thiết bị y tế chưa phép sử dụng Việt Nam Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cao, thực phẩm bảo quản phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen bị biến đổi chưa quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole Dịch vụ Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em Tổ chức đánh bạc, gá bạc hình thức Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Hoạt động kinh doanh môi giới kết có yếu tố nước ngồi nhằm mục đích kiếm lời Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha,mẹ,con,nuôi ni có yếu tố N SVTT: Nguyễn Văn Thắng định 160/2005/NĐCP Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 Luật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Y tế Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003 Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003 Bộ Y tế Nghị định 12/2006/NĐ-CP Bộ Xây dựng Nghị định 03/2000/NĐ-CP Nghị định 03/2000/NĐ-CP Nghị định 14/2001/NĐ-CP Bộ Công an Nghị định 68/2002/NĐ-CP Bộ Tư pháp Nghị định 68/2002/NĐ-CP Bộ Tư pháp Bộ Y tế Bộ Công an Bộ Công an Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Phụ lục II DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2006 Chính phủ _ TT A Tên hàng hóa, dịch vụ Văn pháp luật Cơ quan hành (18) quản lý ngành Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng, Ủy ban Thể dục -Thể thao Hàng hóa Súng săn đạn súng săn, vũ khí thể thao, cơng cụ hỗ trợ Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị phát xạ nguồn phóng xạ Pháp lệnh An tồn kiểm sốt xạ năm 1996; Nghị định Bộ Khoa học Công nghệ số 50/1998/NĐ-CP Nghị định 27/CP ngày 20/4/1995; Vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amôn (NH4NO3) hàm lượng cao từ 98,5% trở lên Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 Bộ Công nghiệp Nghị định số 08/2001/NĐ-CP  Hóa chất bảng bảng (theo Công ước quốc tế) Nghị định số 100/2005/NĐ-CP Bộ Công nghiệp Trường hợp văn pháp luật hành có thay đổi (sửa đổi, bổ sung thay thế) áp dụng theo thay đổi Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Văn pháp luật Cơ quan hành (18) quản lý ngành TT Tên hàng hóa, dịch vụ Thực vật, động vật hoang dã quý (bao gồm vật sống phận chúng chế biến) Nghị định Thuốc điếu, xì gà dạng số 76/2001/NĐ-CP thuốc thành phẩm khác Nghị định Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại Rượu loại Bộ Công nghiệp B Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP Nghị định Dịch vụ Nghị định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Dịch vụ karaoke, vũ trường số 11/2006/NĐ-CP; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Văn hóa Thơng tin, Cơng an Bộ Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Phụ lục III Mẫu KM-1 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng năm 2007 Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) Tên thƣơng nhân CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: … , ngày tháng năm 200… THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI Kính gửi: ……………………………………………… Tên thương nhân: Địa trụ sở chính: Điện thoại:……………………… Fax: ………………… Email: Mã số thuế: SốTàikhoản: Ngân hàng: Người liên hệ: Điện thoại: Căn Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng năm 2007 hướng dẫn thực số điều khuyến mại hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thơng báo chương trình khuyến mại sau: Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………… Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ………………………………………… Hình thức khuyến mại: ………………………………………………… Thời gian khuyến mại: …………………………………………………… Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: … …………………………… Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ………………………………………… Khách hàng chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………… Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………… 10 Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: (Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở cam kết thực hoàn tồn chịu trách nhiệm chương trình khuyến mại theo qui định pháp luật hành (Bản văn Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực khuyến mại gửi kèm - có) Đại diện theo pháp luật thƣơng nhân (Ký tên & đóng dấu) Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Phụ lục IV Mẫu KM-2 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng năm 2007 Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) Tên thƣơng nhân Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày tháng năm 200… ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI Kính gửi: Tên thương nhân: ……………………………………………… Địa trụ sở chính: ………………………………………… Điện thoại:……………………… Fax: ………………… Email: Mã số thuế: ………………………………………………………………… Số tài khoản: …………………… Ngân hàng: ………………………… Người liên hệ: Điện thoại: Căn Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng năm 2007 hướng dẫn thực số điều khuyến mại hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực chương trình khuyến mại sau: Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………… Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Thời gian khuyến mại: ……….…………………………………………… Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………… Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………… Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ………………………………………… Hình thức khuyến mại: ……….…………………………………………… Khách hàng chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): ……………………………………………………………………… Tổng giá trị giải thưởng: ………………………………………………… Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm (Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết thực khuyến mại (tên chương trình khuyến mại liền kề trước có) (Tên thương nhân) cam kết thực hoàn toàn chịu trách nhiệm chương trình khuyến mại theo quy định pháp luật hành Đại diện theo pháp luật thƣơng nhân (Ký tên & đóng dấu) Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng Phụ lục V Mẫu KM-3 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng năm 2007 Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (Kèm theo công văn số …… ngày …/… /200…của ) Tên chƣơng trình khuyến mại: Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Thời gian khuyến mại: Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hình thức khuyến mại: Khách hàng chƣơng trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Cơ cấu giải thƣởng: Cơ cấu giải thƣởng Nội dung Trị giá giải thƣởng giải thƣởng (VNĐ) Số giải Giải Giải nhì Giải khuyến khích Tổng cộng: Chú ý: - Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung ký mã hiệu giải thưởng; Thành tiền (VNĐ) Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng - Quy định rõ giải thưởng có quy đổi thành tiền mặt hay khơng; - Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại; Nội dung chi tiết thể lệ chƣơng trình khuyến mại: - Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại tham gia để trúng thưởng; quyền lợi khách hàng tham gia chương trình khuyến mại - Tổng số chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon ) phát hành - Quy định cách thức xác định trúng thưởng: - Cách thức đưa chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại: - Quy định tính hợp lệ chứng xác định trúng thưởng: - Thời gian, địa điểm cách thức xác định trúng thưởng: - Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng: - Địa điểm, cách thức thủ tục trao thưởng: - Thời hạn kết thúc trao thưởng: - Quy định đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…) Trách nhiệm thông báo: - Quy định trách nhiệm thương nhân việc thông báo công khai chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thơng tin đại chúng; địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; đính kèm sản phẩm khuyến mại) - Quy định trách nhiệm thương nhân việc thơng báo kết trúng thưởng phương tiện thông tin đại chúng thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng 10 Các qui định khác - Quy định cụ thể đối tượng tham gia khơng tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng không áp dụng cho nhân viên doanh nghiệp, đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…) Khóa luận tốt nghiệp SVTT: Nguyễn Văn Thắng - Trách nhiệm người tham gia chương trình chi phí phát sinh nhận thưởng, kể thuế thu nhập không thường xuyên - Ý định sử dụng thơng tin hình ảnh người trúng thưởng vào hoạt động quảng cáo - Qui định trách nhiệm thương nhân khâu in ấn đưa chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại - Qui định trách nhiệm thương nhân việc lưu trữ chứng trúng thưởng thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát - Trách nhiệm thương nhân trường hợp có khiếu nại, tranh chấp… Đại diện theo pháp luật thƣơng nhân (Ký tên & đóng dấu) Hồ sơ gửi kèm: □ □ □ □ □ Bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hình ảnh sản phẩm khuyến mại Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại Mẫu chứng xác định trúng thưởng Bản Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định pháp luật có) □ Bản tờ khai hàng hóa nhập (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu) □ Danh sách địa điểm tiến hành hoạt động khuyến mại điểm đổi thưởng □ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có) □ Các giấy tờ khác Ghi chú: Nội dung hướng dẫn điểm 8, 10 mang tính tham khảo Thương nhân cần vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể phù hợp ... trình khuyến mại 42 CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KHUYẾN MẠI 44 3.1 3.2 Yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật hoạt động khuyến mại 44 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật khuyến mại ... dụng pháp luật khuyến mại, thực trạng hoạt động khuyến mại  Pháp luật hoạt động khuyến mại theo Luật Thương mại 2005; Luận văn cử nhân, Nguyễn Lâm Trâm Anh, năm 2006: Tác giả khái quát hoạt động. .. quát hoạt động khuyến mại nói chung; pháp luật hoạt động khuyến mại theo Luật thương mại 2005 Thực trạng hoạt động khuyến mại Việt Nam số vấn đề dặt cho việc thực thi pháp luật khuyến mại Khóa luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoạt động khuyến mại thực trạng và hướng hoàn thiện (luận văn thạc sĩ luật học) , Pháp luật về hoạt động khuyến mại thực trạng và hướng hoàn thiện (luận văn thạc sĩ luật học)