0

Miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự việt nam

105 0 0
  • Miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:19

i với người chưa thành niên phạm tội Tòa án nhân dân Quận 11 từ năm 2010 – tháng 6/2013 Năm Tổng số Cảnh Án treo NCTNPT Phạt tiền cáo Cải tạo không giam giữ 2010 6 0 2011 27 25 0 2012 12 0 tháng đầu năm 2013 26 17 0 Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân TP.HCM Phụ lục 8: Thực tiễn áp dụng án treo, cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ người chưa thành niên phạm tội Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận từ năm 2010 – tháng 6/2013 Năm Tổng số NCT NPT Án treo Cảnh cáo Phạt tiền Cải tạo không giam giữ 2010 0 2011 0 2012 0 tháng đầu năm 2013 13 0 Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân TP.HCM Phụ lục 9: Người phạm tội bị kết án án có hiệu lực pháp luật chưa có định thi hành án từ năm 2005 – 2011 Năm Số người chưa có định thi hành án 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 337 456 49 2955 2980 808 1796 Nguồn: Báo cáo tổng kết Tòa án nhân dân tối cao Phụ lục 10: Thực tiễn đặc xá từ năm 2005 – 2010 Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Số người đặc xá 35299 45603 8018 8066 20820 10244 Nguồn: Báo cáo tổng kết Tòa án nhân dân tối cao Phụ lục 11: Thực tiễn giảm mức hình phạt tuyên từ năm 2007 – 2011 Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Số người giảm mức hình phạt tuyên 68529 51142 52637 51897 50149 Nguồn: Báo cáo tổng kết Tòa án nhân dân tối cao Phụ lục 12: Thực tiễn hỗn tạm đình chấp hành hình phạt tù từ năm 2005 – 2011 Năm Hỗn chấp hành hình phạt tù 2005 Tạm đình chấp hành hình phạt tù 305 2006 * * 2007 1905 1146 2008 5719 3387 2009 6689 2010 * * 2011 * * Nguồn: Báo cáo tổng kết Tòa án nhân dân tối cao Phụ lục 13: Học vấn độ tuổi người chưa thành niên phạm tội địa bàn TP.HCM từ năm 2008 – 2012 Năm Tổng số Mù chữ Đã học Đang học Từ 14 đến 16 tuổi Từ 16 đến 18 tuổi NCT NPT SL 2008 531 1,7 323 60,8 199 37,5 170 32 361 68 2009 727 11 1,5 214 29,4 502 69,1 169 23,2 558 76,8 2010 760 10 1,3 293 38,6 457 60,1 175 23 585 77 2011 713 1,1 426 59,7 279 39,2 108 15,2 605 84,8 2012 592 295 49,8 291 49,2 131 22,1 461 77,9 TB Tỷ lệ% 1,32 SL Tỷ lệ% 47,7 SL Tỷ lệ% 50,1 SL Tỷ lệ% 23,1 Nguồn: Số liệu thống kê Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM SL Tỷ lệ% 76,9 ...Phụ lục 9: Người phạm tội bị kết án án có hiệu lực pháp luật chưa có định thi hành án từ năm 2005 – 2011 Năm Số người chưa có định thi hành án 2005 2006 2007 2008... 2011 * * Nguồn: Báo cáo tổng kết Tòa án nhân dân tối cao Phụ lục 13: Học vấn độ tuổi người chưa thành niên phạm tội địa bàn TP.HCM từ năm 2008 – 2012 Năm Tổng số Mù chữ Đã học Đang học Từ 14 đến... 2009 2010 2011 Số người giảm mức hình phạt tuyên 68529 51142 52637 51897 50149 Nguồn: Báo cáo tổng kết Tòa án nhân dân tối cao Phụ lục 12: Thực tiễn hỗn tạm đình chấp hành hình phạt tù từ năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự việt nam , Miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự việt nam