0

Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

62 0 0
  • Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH: LUẬT DÂN SỰ GVHD: TH.S ĐINH THỊ CHIẾN SVTH: NGUYỄN XUÂN QUỲNH MSSV: 0955020129 NIÊN KHÓA: 2009 – 2013 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CÁM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thạc sỹ Đinh Thị Chiến, cô gợi mở ý tưởng ban đầu tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành khóa luận Em chân thành cảm ơn quý thầy cô công tác, giảng dạy Trường Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt kiến thức, chia kinh nghiệm, kỹ cho chúng em 04 năm em theo học trường Em chân thành cảm ơn bác, cô, chú, anh, chị làm việc Tịa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh Xã hội quan Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM tạo điều kiện thuận lợi cho em việc tìm kiếm, thu thập thơng tin Em gởi lời cảm ơn đến anh Lê Trần Hưng, Thanh tra viên giúp đỡ em việc phân tích, đánh giá thơng tin Và em cịn muốn gửi lời cám ơn đến chị Nguyễn Thị Nhật Linh, đến gia đình, bạn bè giúp em tìm chỉnh sửa lỗi khóa luận, khích lệ em q trình thực khóa luận Mặc dù cố gắng khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận lời góp ý từ q thầy a Em xin chân thành cám ơn SVTH: Nguyễn Xuân Quỳnh MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích việc nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ việc nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa việc nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1.1 Khái quát hợp đồng vô hiệu 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng vô hiệu 1.1.4 Hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu 13 1.2 Khái quát hợp đồng lao động vô hiệu 14 1.2.1 Cơ sở lý luận 14 đồng lao động vô hiệu 15 1.2.2 Khái niệm, ý nghĩa hợp đồng lao động vô hiệu 15 1.2.3 Lịch sử hình thành phát triển hợp đồng lao động vô hiệu từ năm 1945 đến 30/04/2013 17 1.2.4 Quy định hợp đồng lao động vô hiệu pháp luật lao động hành 22 CHƢƠNG 30 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VƠ HIỆU VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN 30 2.1 Thực trạng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu 30 2.1.1 Về trƣờng hợp hợp đồng lao động vô hiệu 30 2.1.2 Về quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 34 2.1.3 Về thẩm quyền tuyên bố, xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 35 2.1.4 Thời hiệu yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu chƣa đƣợc đề cập 36 2.1.5 Về hậu pháp lý hợp đồng lao động vô hiệu 37 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu 39 2.2.1 Thanh tra lao động 39 2.2.2 Tòa án nhân dân 40 2.3 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO a PHỤ LỤC f DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS 2005 TANDTC BLDS Bộ luật Dân 2005 Tòa án nhân dân tối cao Bộ luận dân BLLĐ 2012 Bộ luật Lao động 2012 BLLĐ 1994 Bộ luật Lao động 1994 BLTTDS 2011 NLĐ NSDLĐ WTO BLĐ - TBXH NĐ - CP Bộ luật Tố tụng Dân 2011 Người lao động Người sử dụng lao động World Trade Organization (Tổ chức thương mại Thế giới) Bộ lao động – Thương binh xã hội Nghị định – Chính phủ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hợp đồng lao động có vai trị đặc biệt quan trọng khơng phủ nhận thời điểm Việt Nam phát triển quan hệ lao động theo định hướng kinh tế - thị trường Xuất phát từ tầm quan trọng hợp đồng lao động xây dựng pháp luật lao động nhà làm luật trọng tới chế định hợp đồng lao động Nếu ví pháp luật lao động “cơ thể sống” chế định hợp đồng lao động “xương sống” “cơ thể sống” Thông qua quy pháp luật lao động chế định hợp đồng lao động như: quy định giao kết hợp đồng lao động, thực hợp đồng lao động, quy định sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động…đã tạo điều kiện cho bên giao kết, thực hiện, hưởng quyền gánh vác nghĩa vụ trọng quạn hệ lao động, bảo đảm tính linh hoạt, tự do, tự nguyện bên quan hệ lao động, điều chỉnh vận động thị trường lao động qua góp phần thúc đẩy phát triển thị trường sức lao động Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp bên giao kết hộ đồng không pháp luật nội dung, hình thức vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng … làm hưởng đến quyền lợi bên lợi ích chung nhà nước Do vậy, pháp luật hợp đồng đặt chế định hợp đồng vô hiệu để xử lý trường hợp Bộ luật Lao động năm 1994, qua ba lần sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 (BLLĐ 1994), văn hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động chưa có quy định đầy đủ, rõ ràng hợp đồng lao động vô hiệu Bộ luật lao động hành – Bộ luật lao động 2012 thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 đánh dấu bước phát triển tiến quy định hợp đồng lao động vô hiệu Bộ luật lao động hành có quy định rõ trường hợp lao động vô hiệu, phân loại hợp đồng lao động vơ hiệu, quy định người có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu biện pháp xử lí hợp đồng lao động vơ hiệu Như thấy nhà làm luật ý thức ý nghĩa quan trọng chế định hợp đồng lao động vô hiệu công phát triển quan hệ lao động định hướng kinh tế - thị tường, không giúp bên giao kết hợp đồng lao động hợp pháp mà cung cấp sở pháp lý để quan có thẩm quyền tiến hành xử lí hợp đồng lao động vô hiệu Tuy nhiên, quy định hợp đồng lao động vô hiệu Bộ luật Lao động hành tồn nhiều bất cập Một số quy định trường hợp lao động vơ hiệu cịn cứng nhắc, trói buộc gây bất lợi cho người lao động, Bộ luật Lao động chưa quy định đầy đủ trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu, thẩm quyền thủ tục xử lí hợp đồng lao động quan có thẩm quyền chưa quy định rõ ràng, vấn đề xử lí hợp đồng lao động vơ hiệu cịn chung chung, chưa đảm bảo bảo vệ quyền lợi người lao động mức cao Bên cạnh đó, so với quy định số quốc gia hợp đồng lao động vơ hiệu quy định luật lao động Việt Nam nhiều điểm chưa tương đồng Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường lao động giới thông qua chế xuất lao động làm việc nước định hướng phát triển quan hệ lao động hướng kinh tế - thị trường Việt Nam cần có cải cách pháp luật lao động nói chung pháp luật hơp đồng lao động vơ hiệu nói riêng theo hướng tiếp thu có chọn lọc điểm tiến pháp luật hợp đồng lao động vơ hiệu nước góp phần hoàn thiện pháp luật lao động quốc gia Từ lý em lựa chọn đề tài “Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Về đề tài “hợp đồng lao động vơ hiệu” có số luận văn thạc sĩ, luận văn cử nhân luật nghiên cứu, như: Luận án thạc sỹ Hoàng Văn Hùng “Pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu, thực trạng định hướng hoàn thiện” năm 2006; Luận văn cao học Trần Thị Bé Năm “Vấn đề hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam” năm 2012; Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật Nguyễn Thanh Thư “Hợp đồng lao động vô hiệu số định hướng hoàn thiện” năm 2007 Ngoài ra, có nhiều viết tác giả đề cập tới vấn đề hợp đồng lao động vơ hiệu đăng tạp chí chun ngành như: Phạm Thị Thúy Nga với “Về hợp đồng lao động vô hiệu”, Nguyễn Việt Cường với “Bàn hợp đồng lao động vô hiệu”, Bùi Thị Kim Ngân với “Hướng hoàn thiện quy định pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động” “Về hợp đồng lao động theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động”, Lưu Bình Nhưỡng với “Những yếu tố hợp đồng lao động: nhìn từ góc độ so sánh Luật lao động Việt Nam Luật lao động Australia”… Tuy nhiên, sau tìm hiểu cơng trình nghiên cứu có liên quan em thấy cơng trình nghiên cứu quy định hợp đồng lao động vô hiệu Bộ luật lao động 1994, Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động năm 2002 nghiên cứu số khía cạnh quy định hợp đồng lao động vô hiệu, kết nghiên cứu đưa đề xuất, định hướng quy định hợp đồng lao động vô hiệu, đặc biệt chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề hợp đồng lao động vô hiệu BLLĐ 2012 Như nói trên, có quy định đầy đủ quy định hợp đồng lao động vơ hiệu BLLĐ 2012 cịn điểm bất cập thiếu sót cần nghiên cứu, hồn thiện Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích việc nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận hợp đồng lao động vô hiệu, phân tích thực trạng hợp đồng lao động vơ hiệu để tìm vướng mắc, điểm bất cập pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu; tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước vấn đề để đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam hợp đồng lao động vô hiệu 3.2 Nhiệm vụ việc nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu nhiệm vụ đặt là: o Trình bày, phân tích làm rõ sở lý luận sở pháp lý hợp đồng lao động vơ hiệu o Tìm hiểu phân tích thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu o Nghiên cứu quy định số quốc gia giới hợp đồng lao động vô hiệu rút học kinh nghiệm Việt Nam o Đề xuất giải pháp pháp lý cụ thể để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định hợp đồng lao động vô hiệu Phạm vi nghiên cứu Với đề tài “Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam” nên phạm vi nghiên cứu giới hạn việc tìm hiểu quy định pháp luât hợp đồng vô hiệu quy định Bộ Luật Lao động văn liên quan, làm rõ vấn đề lý luận hợp đồng hợp đồng lao động vô hiệu, thực trạng việc quy định thực tiến áp dụng, sở đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động vơ hiệu Ngồi ra, cịn có liên hệ với quy định hợp đồng vô hiệu Bộ luật Dân 2005 pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu số quốc gia khác Phƣơng pháp nghiên cứu o Phương pháp tổng hợp, phân tích o Phương pháp so sánh o Phương pháp chứng minh o Phương pháp lịch sử Ý nghĩa việc nghiên cứu Thứ nhất, vấn đề hợp đồng lao động vô hiệu Bộ luật Lao động 2012 có nhiều điểm so với BLLĐ 1994 bên cạnh cịn tồn số điểm bất cập, chưa rõ Vì vậy, nghiên cứu, phân tích vấn đề có ý nghĩa quan trọng để tạo sở cho việc áp dụng đúng, thống pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu Thứ hai, kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo cho người học, nghiên cứu pháp luật lao động nói chung, hợp đồng lao động vơ hiệu nói riêng Thứ ba, kiến giải, đề xuất đề tài nguồn tài liệu tham khảo cho nhà làm luật để hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng lao động vơ hiệu Kết cấu đề tài Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo khóa luận bao gồm chương Chương Lý luận chung hợp đồng vô hiệu Chương Thực trạng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu giải pháp hoàn thiện 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam hợp đồng lao động trái với pháp luật, trái với thỏa ước lao động tập thể tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn phần”, quy định cho phép Tòa án tuyên hợp đồng lao động vô hiệu phát hợp đồng lao động trái pháp luật Như vậy, từ sở pháp lý mà Tòa án viện dẫn cho thấy Tòa án coi hợp đồng lao động giao kết với người nước khơng có giấy phép lao động hợp đồng lao động trái với pháp luật bị vơ hiệu  Về việc giải hậu pháp lý hợp đồng lao động vô hiệu: Từ thực tiễn xét xử vụ án tranh chấp lao động Tòa án cho thấy Tòa án hướng đến giải quyền, lợi ích nghĩa vụ bên theo hợp đồng lao động mà hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động bị tuyên vô hiệu Cơ sở pháp lý mà Tòa án viện dẫn quy định giải quyền, lợi ích nghĩa vụ bên theo quy định pháp luật theo thỏa ước lao động tập thể Cụ thể: theo Điều 16 Nghị định 44/2003/NĐ-CP “quyền, nghĩa vụ lợi ích bên giải theo nội dung tương ứng quy định pháp luật hành theo thỏa thuận hợp pháp thỏa ước lao động tập thể tính từ hợp đồng lao động giao kết có hiệu lực” Tuy nhiên, theo Quyết định số 12/2006/LĐ-GĐT Hội đồng thẩm phán TANDTC giải sau: hợp đồng lao động bên bị vô hiệu nên “ông Tae Man Song hưởng quyền lợi người lao động bên thỏa thuận hợp đồng lao động tính đến ngày ông Tae Man Song bỏ việc đến hết thời hạn hợp đồng”, “do việc ông Tae Man Song không kéo tàu làm chậm tiến độ sữa chữa tàu Chí Linh” nên “ thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm ơng Tae Man Song” Như vậy, Tòa án hướng đến giải quyền, lợi ích nghĩa vụ bên theo hợp đồng lao động mà hai bên thỏa thuận dù hợp đồng động bị tun vơ hiệu Bên cạnh đó, hợp đồng lao động bị tun vơ hiệu Tịa án lại kết luận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng Công ty HDVS trái pháp luật, nên buộc Công ty HDVS phải bồi thường cho người lao động khoản tiền tính đến ngày bên chấm dứt hợp đồng lao động tiền trợ cấp việc theo Khoản Điều 41 Khoản Điều 42 BLLĐ 1994 Điều cho thấy Tòa án xét xử theo hướng nghiêng bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động 43 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam Từ vụ việc trên, tác giả xin đưa số nhận xét sau: - Thứ nhất, thực tế có nhu cầu xử lý vơ hiệu trường hợp hợp đồng lao động giao kết vi phạm điều kiện chủ thể Điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho bên lợi ích chung xã hội pháp luật lao động hành chưa quy định trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu - Thứ hai, thực tiễn xét xử cho thấy trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu hợp đồng có nội dung hợp pháp, quy định điều kiện có lợi cho người lao động Tịa án giải quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng Đây hướng giải mà pháp luật lao động cần nghiên cứu ghi nhận để quy định pháp luật gần gũi với thực tế có giá trị áp dụng 2.3 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động vơ hiệu Trên sở phân tích điểm bất cập pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu, dựa tảng lý luận hợp đồng vơ hiệu nói chung, hợp đồng lao động vơ hiệu nói riêng, tác giả xin đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu sau:  Thứ nhất, sửa đổi Điều 50 BLLĐ 2012 sau: Hợp đồng lao động vơ hiệu tồn thuộc trường hợp sau đây: b) Toàn nội dung hợp đồng lao động trái pháp luật; c) Người ký kết hợp đồng lao động không thẩm quyền; d) Công việc mà hai bên giao kết hợp đồng lao động công việc bị pháp luật cấm; e) Người tham gia giao kết thực hợp đồng không đáp ứng điều kiện chủ thể; f) Hợp đồng giao kết sở bị lừa dối, ép buộc bị cưỡng ép; g) Hợp đồng lao động có nội dung trái đạo đức xã hội; Hợp đồng lao động vô hiệu phần nội dung phần vi phạm pháp luật khơng ảnh hưởng đến phần lại hợp đồng Trong trường hợp phần toàn nội dung hợp đồng lao động quy định quyền lợi người lao động thấp quy định pháp luật lao 44 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể áp dụng nội dung dung hợp đồng lao động hạn chế quyền khác người lao động phần tồn nội dung vơ hiệu  Thứ hai, bổ sung quy định quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu BLLĐ 2012 hành khơng quy định người có quyền u cầu Tịa án nhân dân, Thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu Như đề cập, thực tế, Thanh tra lao động Tòa án nhân dân khơng có hội phát tất trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu Trong đó, người lao động thường bên yếu thế, họ cần việc làm không hiểu biết pháp luật nên khó tự bảo vệ Do vậy, tác giả kiến nghị bổ sung quy định quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động cho chủ thể sau: - Người lao động; Người sử dụng lao động; - Người đại diện theo pháp luật người lao động chưa thành niên; - Công đồn sở Cơng đồn cấp trực tiếp sở (trường hợp chưa thành lập cơng đồn sở);  Thứ ba, bổ sung quy định thời hiệu yêu cầu quan có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu Để làm sở cho việc giải yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, BLLĐ 2012 cần bổ sung quy định thời hiệu yêu cầu Về vấn đề này, tham khảo quy định Hungary, theo đó: o Trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu người lao động vi phạm điều kiện độ tuổi (lao động 15 tuổi; lao động chưa thành niên thực công việc bị pháp luật cấm; lao động công dân Việt Nam chưa đủ 18 tuổi làm việc với làm việc doanh nghiệp nước ngồi Việt Nam, khu cơng nghiệp, khu kinh tế khu chế xuất, quan, tổ chức nước quốc tế Việt Nam làm việc cho cá nhân công dân nước ngồi Việt Nam) có thời hiệu u cầu 60 ngày kể từ ngày người lao động đủ tuổi theo điều kiện quy định o Trường hợp hợp đồng vô hiệu hợp đồng giao kết sở bị lừa dối, 45 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam ép buộc bị cưỡng ép có thời hiệu u cầu 30 ngày kể từ ngày phát bị lừa dối; trường hợp bị đe dọa bị cưỡng ép kể từ ngày chấm dứt đe dọa, ngừng cưỡng ép o Những trường hợp hợp đồng lao động vơ hiệu cịn lại khơng hạn chế thời hạn yêu cầu  Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền tuyên bố, xử lí hợp đồng lao động vô hiệu Thanh tra lao động, Tòa án nhân dân  Đối với Thanh tra lao động, tác giả kiến nghị sửa đổi Khoản Điều Nghị định 44/2013/NĐ-CP sau: Điều Trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu tra lao động Trong trình tra giải khiếu nại, tố cáo lao động, phát hợp đồng lao động thuộc trường hợp quy định Điều 50 Bộ luật lao động, Trưởng đoàn tra tra viên lao động độc lập người giao nhiệm vụ tra chuyên ngành lập biên trường hợp vi phạm đề nghị người sử dụng lao động, người lao động tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm Trường hợp phát hợp đồng lao động vô hiệu giáo kết vi phạm điều kiện chủ thể nhưngtại thời điểm phát người lao động đủ điều kiện khơng có u cầu tun hợp đồng lao động vơ hiệu Thanh tra lao động khơng xử lý  Đối với Tòa án nhân dân, tác giả đề xuất quy định rõ ràng, đầy đủ thẩm quyền tun bố, xử lí hợp đồng lao động vơ hiệu Tòa án nhân dân, cụ thể nên theo hướng: - Tịa án nhân dân có thẩm quyền tun bố, xử lí hợp đồng lao động vơ hiệu có đơn yêu cầu; - Khi xét xử Tòa án nhân dân phát hợp đồng lao động thuộc trường hợp quy định Điều 50 BLLĐ 2012 tuyên bố hợp đồng hợp đồng lao động vơ hiệu phần tồn 46 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam  Thứ năm, sửa đổi, bổ sung quy định giải hậu pháp lý hợp đồng lao động vô hiệu sau:  Đối với trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu phần, tác giả đề xuất sửa Khoản Điều 10 Nghị định 44/2013/NĐ-CP sau: Điều 10 Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu phần Trong thời gian từ tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu phần đến hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tun bố vơ hiệu quyền lợi ích người lao động giải theo quy định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) quy định pháp luật lao động Hợp đồng lao động vơ hiệu có tiền lương (hoặc thỏa thuận khác liên quan đến tiền lương thấp) so với quy định pháp luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể áp dụng hai bên thỏa thuận lại theo quy định Khoản Điều Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch tiền lương thỏa thuận với tiền lương hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc người lao động  Đối với trường hợp hợp đồng lao động vơ hiệu tồn bộ, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 44/2012/NĐ-CP sau: Điều 11 Xử lý hợp đồng lao động vơ hiệu tồn Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận định tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn người ký kết hợp đồng lao động không thẩm quyền, quan quản lý nhà nước lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở có trách nhiệm hướng dẫn bên ký lại hợp đồng lao động Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn toàn nội dung hợp đồng quy định quyền lợi NLĐ thấp so với quy định pháp luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể áp dụng người sử dụng lao động người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động 47 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam Trong thời gian từ tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn đến hai bên giao kết hợp đồng lao động quyền lợi ích người lao động giải theo quy định Khoản Điều 10 Nghị định (Khoản Điều 10 sửa đổi) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn cơng việc mà hai bên giao kết hợp đồng lao động công việc bị pháp luật cấm, người sử dụng lao động người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động Trường hợp không giao kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động khoản tiền hai bên thỏa thuận năm làm việc tháng lương tối thiểu vùng Chính phủ cơng bố thời điểm có định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu tồn Hợp đồng lao động có tồn nội dung hợp đồng trái pháp luật bị hủy bỏ có định tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn bộ; Hậu pháp lý giải theo Khoản Khoản Điều Hợp đồng lao động có tồn nội dung hợp đồng trái đạo đức xã hội bị hủy bỏ có định tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn Trường hợp người tham gia giao kết thực hợp đồng không đáp ứng điều kiện chủ thể, giải theo Khoản Điều Hợp đồng giao kết sở bị lừa dối, ép buộc bị cưỡng ép lỗi người sử dụng lao động người thứ ba người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động khoản tiền hai bên thỏa thuận năm làm việc tháng lương tối thiểu vùng Chính phủ cơng bố thời điểm có định tun bố hợp đồng lao động vơ hiệu tồn 48 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam Kết luận Chƣơng 2: Qua việc phân tích thực trạng pháp luật tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật Thanh tra lao động Tòa án nhân dân cho thấy quy định pháp luật lao động hành hợp đồng lao động vơ hiệu cịn tồn số bất cập, hạn chế Vì vậy, kiến nghị cụ thể trình bày Chương sở quan trọng việc hoàn thiện quy định pháp luật lao động hành hợp đồng lao động vô hiệu 49 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam KẾT LUẬN Kinh tế - Xã hội Việt Nam có thay đổi lớn lao kể từ thời điểm thực công đổi đất nước, điều thể rõ nét sau Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh tế giới WTO Quan hệ lao động không nằm ngồi đổi thay đó, khơng tăng số lượng mà hướng phát triển đa dạng, phức tạp BLLĐ 2012 ban hành thời điểm kịp thời bổ sung công cụ pháp lý để Nhà nước điều chỉnh quan hệ lao động, thị trường lao động phát triển hướng mà Đảng Nhà nước đề Những nội dung BLLĐ 2012 đặc biệt nội dung hợp đồng lao động vơ hiệu quy định tương đối hồn thiện, qua tạo hành lang pháp lý hướng dẫn chủ thể có hành xử đắn giao kết hợp đồng lao động, đồng thời sở pháp lý quan trọng quan có thẩm quyền việc xử lí giải hợp đồng lao động vơ hiệu Song, bên cạnh BLLĐ 2012 tồn số bất cập chưa ghi nhận hết trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu; quy định thẩm quyền quan tuyên bố, xử lí chưa rõ ràng, thống nhất; nhiều nội dung quan trọng chưa dự liệu, đặc biệt quy định giải hậu pháp lý hợp đồng lao động vơ hiệu chưa hợp lí…Những bất cập khơng ảnh hưởng tới quyền lợi đáng chủ thể hợp đồng, đặc biệt NLĐ mà hạn chế vai trị pháp luật, quan có thẩm quyền việc bảo vệ bên quan hệ lao động, bảo vệ lợi ích xã hội Từ việc phân tích thực trạng pháp luật nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật, viết đề số giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần hoàn thiện sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng lao động vô hiệu để BLLĐ 2012 thực công cụ pháp lý hữu hiệu Nhà nước việc quản lý lao động 50 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Danh mục văn pháp luật Bộ luật Dân 2005 Bộ luật Lao động 2012 Bộ luật Lao động 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007) Bộ luật Tố tụng Dân 2011 Bộ nguyên tắc Unidroit hợp đồng thương mại quốc tế 2004 Luật cơng đồn số 2012 Luật tổ chức TAND 2002 Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung số điều Bộ luật Lao động 2002 Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/03/1947 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qui định chế độ lao động toàn cõi Việt Nam 10 Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/05/1950 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định việc ban hành Quy chế Công chức 11 Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/05/1950 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hịa quy định việc cơng nhân giúp việc Chính phủ thời kỳ kháng chiến 12 Pháp lệnh số 45/LCT/HĐNN8 ngày 30/08/1990 Hội đồng nhà nước quy định hợp đồng lao động 13 Quyết định số 217/1987HĐBT ngày 14/11/1987 Hội đồng trưởng Lao động - Tiền lương Xã hội 14 Nghị định số 165/1992/HĐBT ngày 12/5/1992 Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động 1990 15 Nghị định số 24/1963/HĐCP ngày 13/03/1963 Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tuyển dụng cho việc công nhân, viên chức Nhà nước 16 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số diều luật Bộ luật Lao động hợp đồng lao động 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 17 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật lao động hợp đồng lao động 18 Nghị định số 31/2006/NĐ-CP Về tổ chức hoạt động Thanh tra Lao động - Thương binh Xã hội 19 Nghị định 04/2005/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết số điều Bộ luật Lao động khiếu nại, tố cáo lao động 20 Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều BLLĐ 1994 tuyển dụng quản lý lao động nước làm việc Việt Nam 21 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 Chính Phủ việc tuyển chọn, sử dụng quản lí lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước Việt Nam (Đã sửa đổi, bổ sung nghị định 75/2001/NĐ-CP ngày 19/09/2001) 22 Công văn TANDTC số 177/2002/KHXX ngày 05/12/2002 việc xác định tự nguyện đương giao dịch dân 23 Thông tư 04/1993/LĐTBXH/TT ngày 18/03/1993 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực Nghị định số 165/1992/HĐBT ngày 12/5/1992 Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động 1990 24 Thông tư 14/1977LĐ/TT ngày 21/06/1977 Bộ lao động ban hành hướng dẫn việc tuyển dụng cho việc công nhân, viên chức Nhà nước tình hình 25 Báo cáo số 68/2011/LĐTBXH ngày 6/9/2011 Bộ Lao động – Thương binh xã hội tổng kết, đánh giá 15 năm thi hành Bộ luật Lao động 1994 26 Công ước số 138 Quy định Tuổi tối thiểu làm việc  Danh mục tài liệu tham khảo 27 Bùi Đăng Hiếu, Giao dịch dân vô hiệu tương đối vô hiệu tuyệt đối, Luật học, số 05/2001, tr.37 – 44 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 28 Dương Anh Sơn, Quy định pháp luật hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn vấn đề nâng cao vai trị giải thích pháp luật thẩm phán, Khoa học pháp lý, 01/2011, Tr 23 – 30 29 Đỗ Văn Đại, Vị trí Bộ luật Dân lĩnh vực hợp đồng, Nhà nước pháp luật, số 07/2008, tr 12 – 19 30 Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam án bình luận án, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2010, Hà Nội 31 Đỗ Văn Đại, Nhầm lẫn chế định hợp đồng: Những bất cập hướng sửa đổi BLDS phần 1, Nghiên cứu lập pháp, 2009, tr 30 – 36 32 Đỗ Văn Đại, Nhầm lẫn chế định hợp đồng : Những bất cập hướng sửa đổi BLDS phần 2, Nghiên cứu lập pháp, 2009, tr 40 – 47 33 Đỗ Văn Đại, Hoàng Thị Minh Tâm, Lao động nước ngồi khơng có giấy phép: Gía trị pháp lý hợp đồng vấn đề bồi thường thiệt hại NLĐ gây ra, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04, 2011, tr 54 – 64 34 Hoàng Văn Hùng, Pháp luật hợp đồng lao động vô hệu, thực trạng định hướng hồn thiện, Luận văn thạc sĩ, 2006 35 Lưu Bình Nhưỡng, “Hợp đồng lao động Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động”, Tạp chí Luật học số 5, năm 2002 36 Lưu Bình Nhưỡng, “Những yếu tố hợp đồng lao động: nhìn từ góc độ so sánh Luật Lao động Việt Nam Luật Lao động Australia”, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật, số 4, năm 2003, trang 55 37 Lưu Bình Nhưỡng, “Bàn thêm dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 11(219), tháng 6/ 2012, trang 2012 38 Bùi Thị Kim Ngân, “Hướng hoàn thiện quy định pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5, năm 2002, trang 33 39 Bùi Thị Kim Ngân, “Về hợp đồng lao động theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2, năm 2003, trang 47 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 40 Nguyễn Hữu Chí, “Bàn khái niệm hợp đồng lao động”, Tạp chí Luật học số 4, năm 2002, trang 41 Nguyễn Hữu Chí, “Một số vấn đề hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động”, Tạp chí Tịa án nhân dân số 8, năm 2002, trang 16 42 Nguyễn Hữu Chí, “Đặc trưng hợp đồng lao động”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10, năm 2002, trang 62 43 Nguyễn Hữu Chí, “Những vấn đề pháp lý lao động chưa thành niên”, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật số 11, năm 2003, trang 28 44 Nguyễn Hữu Chí, “Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động”, Tạp chí luật học, số 3, 1999, trang 14, 15 45 Nguyễn Hữu Chí, Phạm Thanh Vân, “Pháp luật lao động việc làm lao động nữ doanh nghiệp khu vực nhà nước, thực trạng số kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 10(198), 2004, trang 39 – 43 49 46 Phạm Công Trứ, “Một số vấn đề pháp lý việc làm giải việc làm Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật số 6, năm 2003, trang 47 47 Nguyễn Xuân Thu, “Những điểm hợp đồng lao động Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động”, Tạp chí Luật học số 3, năm 2003 48 Lê Thị Hoài Thu, “Giải tranh chấp lao động cá nhân Tòa án – Một số bất cập hướng hoàn thiện”, Cổng thông tin điện tử Bộ Lao Động – Thương Binh Xã Hội 49 Lê Thị Hoài Thu, “Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Số 24, 2008, trang 84 – 92 50 Thái Thị Hồng Minh, “Gia nhập WTO tác động đến thị trường lao động Việt Nam”, Tạp chí cộng sản, số 15(135), 2007 51 Trần Thắng Lợi, “Một số vấn đề quy định độ tuổi người lao động 18 tuổi luật, luật”, Tạp chí Khoa học pháp lý 52 Trần Thắng Lợi, “Cần sửa đổi quy định tuổi người lao động 18 tuổi”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 19, tháng 10/2010, trang – 26 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 53 Trần Thắng Lợi, “Pháp luật quốc tế tuyển dụng sử dụng lao động trẻ em”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4(189), tháng 2/2011, trang 56 – 61 54 Đoàn Đức Lương, Nguyễn Sơn Hà, “Thiếu thống xác định tuổi trẻ em pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Kì I, tháng 8/2012 55 Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Linh, “Hoàn thiện pháp luật hợp đồng văn pháp luật chuyên ngành”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 16(224), tháng 8/2012 56 Đỗ Thị Dung, “Lao động trẻ em vấn đề vi phạm pháp luật lao động trẻ em”, Tạp chí Luật học, số 2, tháng 2/2012, trang 10 – 17 57 Ngơ Huy Cương, “Tự ý chí tiếp nhận ý chí pháp luật Việt Nam nay”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 115, 2/2008 58 Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Hồ Thị Bích Hằng, Luật Dân Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2007, Tp Hồ Chí Minh 59 Nguyễn Như Ý, Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội, 1998, tr 1826 60 Phan Thông Anh, Bất cập giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam, Nghiên cứu lập pháp, số 02+03(234+235)/2013, tr 103 – 110 61 Phạm Nguyễn Linh, Xử lí hợp đồng vơ hiệu lĩnh vực thương mại, Luật học, số 11/2008, tr 11 – 18 62 Tưởng Duy Lượng, Bàn điều kiện hình thức giao dịch theo quy định Bộ luật Dân 2007, Nghề luật, số 05/2007 63 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, 2011, Hà Nội, (http://read.alezaa.com/) 64 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam, tập 1, Nxb Công An Nhân dân, 2006, Hà Nội 65 Từ điển Tiếng Việt (http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/) 66 Trương Thanh Đức, Bộ luật bóp nghẹt thị trường lao động, Bình luận dự thảo Bộ luật Lao động (Bản trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 4/2012) 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 67 Đỗ Đức Hồng Hà - Nguyễn Ngọc Linh, Hoàn thiện pháp luật hợp đồng văn pháp luật chuyên ngành http://tintuc.vibonline.com.vn/Home/Xay-dung-phap-luat/9439/Hoan-thien-phapluat-ve-hop-dong-trong-cac-van-ban-phap-luat-chuyen-nganh) 68 Bình Minh, Hai bên đương bất ngời hợp đồng bị tịa tun vơ hiệu, http://www.phapluatvn.vn/luat-su/dien-dan/201212/Hai-ben-duong-su-bat-ngoi-vihop-dong-bi-toa-tuyen-vo-hieu-2073108/ 69 Một số vấn đề cần lưu ý giải tranh chấp lao động cá nhân, http://www.toaan.gov.vn/portal/pls/portal/STTP.BENCHBOOK_DISPLAY_PTL.re nder_show_printing?p_itemid=908&p_printing_type=3&p_lang=vn 70 Tổng cục Thống kê, Báo cáo kết thức Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=415&idmid=4&ItemID=13768 71 Lại Thìn, Thanh tra lao động: Thiếu không chuyên http://vov.vn/Xa-hoi/Thanh-tra-lao-dong-Thieu-va-khong-chuyen/223059.vov 72 Phân loại hợp đồng vô hiệu http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=461bbe94eb0575b0 http://vov.vn/Xa-hoi/Thanh-tra-lao-dong-Thieu-va-khong-chuyen/223059.vov 73 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989  Danh mục tài liệu nƣớc 74 Luật Hợp đồng lao động Trung Quốc http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search% 3Fq%3Demployment%2Bcontract%2Blaw%2Bchina%26safe%3Dactive%26biw% 3D1280%26bih%3D632&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.cnci.go v.cn/Law/LawDetails.aspx%3FID%3D6079%26p%3D1&usg=ALkJrhgPoId8lAAC Zezxed2WxY9YPo3psw 75 Bộ Luật Lao động Hungary 2012 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/89886/103369/F622727815/HUN89886.pdf 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam PHỤ LỤC Quyết định Giám đốc thẩm số 12/2006/LĐ-GĐT ngày 04/07/2006 vụ án “Tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ... hợp đồng lao động vô hiệu 21 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 1.2.4 Quy định hợp đồng lao động vô hiệu pháp luật lao động hành 1.2.4.1 Các trường hợp hợp đồng lao động vô. .. vô hiệu Chương Thực trạng pháp luật hợp đồng lao động vơ hiệu giải pháp hồn thiện 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG... tiễn áp dụng pháp luật giải hợp đồng lao động vô hiệu 29 2013 Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (luận văn thạc sỹ luật học) , Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)