0

Cộng đồng kinh tế ASEAN những bài học kinh nghiệm từ mô hình cộng đồng kinh tế châu âu (EEC)

73 10 0
  • Cộng đồng kinh tế ASEAN những bài học kinh nghiệm từ mô hình cộng đồng kinh tế châu âu (EEC)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

T BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ờ G ĐẠI C TT C O T CT I  G Ễ C D CỘ G Đ G I T E C I G IỆ TỪ Đ G I T C G – T T G IỆ C CHUYÊN GÀ T T C I – Ă G BÀI CỘ G EEC T CT 2015 T BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ờ G ĐẠI C TT C O T CT I  T T G IỆ C CỘ G Đ G I T E – BÀI C I G IỆ TỪ CỘ G Đ G I T C I VI T C IỆ Ễ C EEC D G MSSV: 1155050317 GIẢ G VI T G G C Ớ GD T T I 2015 – Ă T Ă G O G ỜI C ĐO ế ủ ủ ủ ị ị Sinh viên ỜI CẢ ủ ủ ế ế ế ế Sinh viên ỤC ỤC ỜI Ở Đ C G TỔ G VỀ CỘ G Đ G I T ASEAN (AEC) 1.1 Vài nét iệp ội uốc gi Đông m Á – ASEAN 1.1.1 ị ủ A EA 1.1.2 ụ ộ ủ A EA 1.1.3 ộ ủ A EA 1.2 Vài nét Cộng đồng E E Community – AC) 1.2.1 ộ A EA 1.2.2 ộ ủ ộ A EA 1.3 Cộng đồng kin tế E EC 11 1.3.1 G ộ ế A EA 11 1.3.2 ộ ế A EA 26 C G2 CỘ G Đ G I T C EEC) – G BÀI C I G IỆ C O VIỆC X D G CỘ G Đ G I T E EC 31 2.1 Tổng qu n iên C âu u Cộng đồng kin tế c âu u 31 2.1.1 ổ (EU) 31 2.1.2 ộ ế Â 32 2.2 o sán n ững tương đồng k ác biệt củ Cộng đồng kin tế E Cộng đồng kin tế c âu u 40 2.2.1 V 40 2.2.2 V ụ ộ 42 2.2.3 V ộ 43 2.2.4 V ộ ộ ế 45 2.2.5 V ổ ộ 46 2.3 Bài ọc kin ng iệm c o Cộng đồng kin tế E EC 47 2.3.1 ế ủ ộ ế châu Âu 47 2.3.2 K ộ ế A EA (AE ) 52 2.3.3 58 T 60 Ụ ỤC D ỤC TÀI IỆ T ẢO D ỤC CÁC TỪ VI T T T AC ộ A EA ASEAN Community AEC ộ ế A EA ASEAN Economic Community AFAS ASEAN Framework Agreement on Services AFTA ị ASEAN K ị ị A EA ASEAN Free Trade Area ị AIA A EA ASEAN Investment Agreement ộ ASEAN Association of Southeast Asian Nations ị ATIGA A EA ASEAN Trade in Goods Agreement ế CEPT Agreement on the Common Effective Preferential ECSC chung ộ Â European Coal and Steel Comunity EEC ộ ế Â European Economic Community EU Liên minh châu Âu European Union FTA K ị Free trade Area FTAs Free trade Agreements GATT ị ị ế General Agreement on Tariffs and Trade IAI Initiative for ASEAN Integration ROO Rules of Origin SME Small and Medium sized Enterprises ế ộ A EA ụ ỜI MỞ Đ U Tín cấp t iết củ đề tài K A –A ị A) A EA (A EA ộ ủ ế A EA ủ A EA (AE ) ộ ị ộ ộ A EA A EA ộ ế A EA ộ ụ ộ ộ ASEAN V ộ ò ộ ế ủ ủ ế ủ ế ủ ủ ế ủ ế q ỉ ủ ộ ủ ỳ ộ ộ ộ AE ụ ộ ủ ộ ế ; AE ộ Â (EU) ế hâu Âu (EEC) (1957-1992) ( ế K ế Â (EU)) ộ Â (EE ) EU AE EE ụ ế AE ẽ ế ế ũ ủ ộ V “Cộng đồng kinh tế ASEAN – Những học kinh nghiệm từ mơ hình Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)” ụ ủ ằ ủ AE ế ế EE AE ũ õ ế AE Tìn ìn ng iên cứu ế ế ế A EA ộ ế AE ế ế A EA ế ủ A EA ủ ò A EA ( ) ủ ị ộ ế ộ ị ộ ế A EA ách “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung lộ trình” ộ 2009 ổ ủ ế ộ AE V ế ị ũ ế V AE ủ ũ ộ “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Bối cảnh kinh nghiệm quốc tế” ằ ổ AE ế ộ ế ế ỉ ủ ế ế ủ ế châu Âu: “Từ trạng phát triển mơ hình hợp tác EU gợi mở số vấn đề cho mơ hình hợp tác ASEAN” ế ế A EA ị ủ EU ế ế EU ế A EA ỉ ộ K 13 ế ủ – ũ ị ế “Lý luận chung cộng đồng kinh tế vấn đề thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN” K ế ộ ũ AE ế AE ị AE ủ ò ủ K EE ỉ ộ ỉ h ộ ế ộ ộ ộ ế AE ộ ế Â (EE ) ộ ế- ủ ế ị ộ ục đíc p ạm vi ng iên cứu M c đ ch đề tài: K ủ AE ẽ EE AE AE ụ ổ - ế ủ ộ ủ AE - AE ộ EE AE EE mô ế EE T - ế ủ ủ AEC Phạm vi nghiên cứu K ế A EA ộ ộ ủ ế Â (EU) (1957- ) AE ế K Â (EE ) ủ EE ũ õ AE ương p áp ng iên cứu ế ủ ế ế ũ ế ủ AE ụ ò ị ủ AE ò EE ụ ế ủ V ụ ân tích – ổ gi EE AE ế – so sánh, logic EE õ AE Ý ng ĩ k o ọc, t ực tiễn củ k luận Ý nghĩa khoa học K ế AE ổ EE ị ủ ế ế ế ị kh ộ ế Ý nghĩa thực tiễn K ũ ộ AE ộ ế ế AE ế ế AE ủ ế ẽ ộ ẽ ị ế ế AE ộ ế ết cấu củ đề tài ế ộ AE EE ế ủ AE õ EE ụ ụ ụ ủ C ương Tổng qu n Cộng đồng kin tế E C ương Cộng đồng kin tế châu Âu (EEC) – ng iệm c o việc xây dựng cộng đồng kin tế Asean (AEC) EC ững ọc kin ế ế ế ế Â c ủ EE ị ủ EEC ế ( ộ ủ EE , n ế ế ộ Q ế ế ị ) ò ỳ Cù (QMV)103 ủ ế ủ ộ ế 6, ngu ộ ủ ế market) Ư ủ ế ị ộ ị thành viên EEC ụ n ỳ ế ổ ế ế ẽ ủ ế ị (Single ủ ế ế ủ ũ ủ ủ ế ủ AE ế ế ế K ỉ ế ủ ế ò ủ ế ế ộ ủ ủ EE ủ ế ế ế ị ụ V ụ ủ AE ộ ủ A EA ẻ AE ụ V ù f j 29/6/2015) 104 EU ụ “ ( ụ ế" V)” [ www ế ủ ế ị " w ( V ế" ủ EU " % % ” nó104 ũ ộ “ vơ ế 103 ị ủ ộ 53 ộ V ộ ế ủ 105 ế ộ ế ế AE EEC ò ò Â ộ “ g “ ộ ế ộ ” Â ộ ủ EE x ò ế ộ Â Ủ ộ Â ủ EE AE ộ Ủ ũ ộ ế ế ộ Ủ ộ Â ò ò ụ “ ù ộ ” ù Â ủ ế Ủ ộ ằ ủ ỉ ị ủ ế ỉ ộ AE ủ AE V ò ù ế ủ AE ủ EE ộ ẹ ụ 105 Ủ ẽ Ủ ộ Â ủ ; ế ũ Â ẽ Ủ ộ ò Â AEC ụ ế AE ủ Â ộ ụ ộ Â EU thành viên ủ Ủ ù ủ EE ” ủ ù ủ ế ế 54 ế ủ AE ế Thứ hai, kinh nghiệm EEC việc xây dựng pháp luật chung cộng đồng ộ ế ế ũ ẽ ộ ế ủ ỉ ụ ộ ộ ế ( ủ EE ế ù t ị ộ ụ ộ ế ẽ EE ) ụ ế (directly applicable) ủ ộ K ( ò ủ ộ ) ỉ ỉ ị ị( ỉ ế ị ị ỉ (ù ủ ) ị ị ị ( ) ộ ế ế ộ ) ị ộ ị ế ụ ị ộ ỉ ò ế ụ ụ ẽ ủ ụ ộ ủ ị ụ ế 106 ù EE ủ ị ộ EE B ế ế ụ ụ ủ AE ế ụ ộ ũ ị ẽ ộ ộ hi cũ ụ ủ ( 106 K ( ) “E E A Santa Clara High Technology Law Journal, Issue (5), p 500-507 107 Kynthia D.Colyvas, 106, p.519 55 – 2).107 Có ” ị ộ ụ ị EE ế ũ ộ ũ ẽ ộ ụ Thứ ba, kinh nghiệm EEC việc xây dựng ký kết Hiệp định thương mại tự (FTAs) FTAs A EA ò ị A EA ộ ị A ế ũ ế (Rules of Origins).108 ủ ộ V EE ế A EU % Â ế ổ EE ộ ế % EU ộ ị ụ ủ EE ò EE GA ụ EU ụ ổ ị XX V GA “ ộ ị ằ ”( ) õ V ụ A ị ( ị ế EE 109 ế ộ ằ ị ụ ụ ộ ị ụ EU ộ ộ ế ộ EU ũ f ) ằ EE EU ộ 108 A 3, tr.229-231 Woolcock (2007), “European Union policy towards Free trade Agreements”, Ecipe working paper (03), p.5-7 109 56 E ế A Â ổ Kỳ ị AE ũ Â ộ ụ ủ EE EU ụ ị ị A 110 Thứ tư, kinh nghiệm việc rút ngắn khoảng cách phát triển ụ thành viên ủ AE ẽ ộ c thành viên AEC EE AE ỹ ế t ế ủ ế A EA ỹ ế ộ ị ủ ụ ủ ủ ẽ ộ ổ ũ ẹ AE ế có ị ế ũ ụ EE ế ủ (A viên V ủ ) ế ộ ò Tuy nhiên, AEC ổ ế (W ) ỹ ẹ ộ AE 111 ộ Thứ năm, kinh nghiệm việc xây dựng thực ch nh sách chu chuyển tự lao động EE ộ ộ (W ) ộ ế ằ ộ ị ằ ủ ộ G ộ 110 111 Â ) n Anh Thu, 108, tr.230-231; Woolcock, 109, p.6-7 , tr.19 57 ộ ũ ộ ủ EE ẽ ộ ằ ị ộ ộ ế ế ế ộ ế ộ ủ … ị G EE ộ ị EE ộ ế ổ ũ ị ị ụ ộ ị 112 k EE ế AE ụ ụ ủ EE ộ ế ủ ộ ộ 2.3.3 Dự báo c o tương l i EE Âu – ộ ế ị ủ ế ế K Â ỉ ộ ế ế ủ ủ ộ ộ ị K EE ế ế ò ế C ế ế ộ ế ổ ế ộ ộ ộ ò ẻ ủ EE Tuy nhiên, ủ ủ ổ ế ù ế ẽ ế ủ Â ế 112 ế ế ộ cho châu Âu EU ( chung Ngay Saara Koikkalainen, 90 58 EE ) ủ có th ế châu Âu ế ộ ằ K ế ế ị ế– ế– ộ ủ Â ẽ EU ộ ) ộ ủ ộ ộ ủ ủ ế Â ( ế ụ ế ổ ủ K ế ; ế; ủ ế ế; ủ ộ ộ ế ộ ế ộ ủ 114 ộ ế ế ù ủ ộ ế ủ ỹ EU … ù ế ế ộ ế ủ A EA ế ị ế ị ế ộ ủ A EA A EA ộ ộ K ế ế ổ 114 ộ ủ Â , AEC ộ ộ ủ EU; n chung ế ế EU E ụ ) ổ ế 113 113 ộ ế T ủ ế ộ châu Âu có ù ( ộ ộ ế ế EU XX ế ộ EE ộ ế AE AE ộ Desmond Dinan, 89, p.1142 ( 3) “ ủ A EA ” Tạp ch nghiên cứu châu Âu 59 EU ộ ộ ộ ị ế ủ ò ẳ AE EU ế ủ EU – EE AE ộ ế EU ù ù ị ị AE ẽ ò ủ A EA A EA ẽ AE ộ ộ ị ế ế ế Kế ộ ế Â (EE ) ế ế ộ châu Âu (EU) ế ế ế ỉ ù khó ộ ụ ế ị EE , EU ộ ũ ế ủ ế ế ủ ị ộ EE ộ ũ ị ế ế ế lai K T LU N ộ ế A EA ế ằ ộ ế ế A EA ộ ộ V ế ụ ộ AE ủ A EA AE ế ị ẽ ộ ộ ỉ 60 A EA ò ũ ế ẽ ế ế EE ũ Â AE ộ ộ ế ủ ộ ế ộ ế ủ – ũ ế ủ ế EE EU AE ộ ũ AEC ế ủ ủ AE ẽ AE ế ổ V ế ế AE ế ế ẽ ộ ộ ị ế / 61 ế PHỤ LỤC Hình – T ể c ế củ Cộng đồng kin tế ộ ị ỉ ( ộ ị ộ ( ộ ASEAN ( ộ ị ộ A EA ) ủ ộ E AE ế) ộ ( ) HLTF ế giao) ộ ổ ASEAN ộ ASEAN ị ế cao (SOEM) gia ASEAN ìn – T ể c ế củ Cộng đồng kin tế c âu u EEC ế ội đồng C âu u ỉ ị ị Ủy B n ị Ủy b n kin tế - xã ội Ư VẤ UYẾ KỂ ội đồng trưởng ỉ Ị ị ế Tòa án g ị viện Ngân hàng đầu tư Châu Âu Tòa kiểm tốn Hình – uy trìn b n àn uật cộng đồng củ EEC ị ủ Ủ Â Ủ ị châu Âu ộ Ủ Â ộ ế- ộ ỉ ổ ộ ( ị ( ) Â Ủ ộ ộ Â ế ụ ỉ ộ ỉ ) ị( ) Bảng ỨC ĐỘ OÀ T À EC T EO BIỂ ĐÁ GIÁ CO EC D T O G GI I ĐOẠ I VÀ II % Trụ cột Gi i đoạn I 2008 – 2009) Gi i đoạn II 2010 – 2011) i gi i đoạn ụ ộ 93,8 49,1 65,9 ụ ộ 68,7 67,4 67,9 ụ ộ 100,0 55,5 66,7 ụ ộ 100,0 77,8 85,7 Tổng 86,7 55,8 67,5 Nguồn: Ban thư ký ASEAN (2012), WB ASEAN (2013) Bảng T G ẠI T O G ỘI BỘ EEC CỦ CÁC ỚC T À VI % X 1958 1989 1958 1989 20,4 20,9 25,9 27,1 13,3 10,3 13,1 10,7 17,4 9,8 5,7 2,1 Tây Ban Nha 2,1 5,6 1,7 4,2 Pháp 12,1 19,0 12,3 16,6 2,3 1,4 0,9 0,5 Ireland 2,9 1,8 2,4 2,2 Italy 7,4 12,6 6,9 11,6 Hà Lan 14,0 9,8 14,5 12,7 2,0 1,9 0,9 1,3 17,4 14,6 15,7 11 ỉ V A Bảng T G T O G TỔ G Â X ẠI T O G ỘI BỘ EEC T G ẠI CỦ CỘ G Đ G % 1958 1970 1980 1989 35,2 50,3 49,2 58,1 37,2 53,3 55,7 59,9 Nguồn: Eurostat, Lucxembourg – Thực trạng châu Âu, Tr 358 ỤC TÀI IỆU THAM KHẢO DANH a) ịK ằ ế V ( ) Lý luận chung cộng đồng kinh tế vấn đề thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN K Khanh (2005), Nghiên cứu việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vấn đề đăt Việt Nam ộ ị ( ộ ) Những vấn đề EU đường tiến tới thể hoá – EU and its ramification ộ Vũ ( ) ASEAN – Những cột mốc tiến trình phát triển K X (1967–2007) V ộ ộ ị Võ X A EA V ( 3) “ ộ ” Tạp ch khoa học HQGHN ( ủ dung lộ trình )( K ) Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): nội X ộ ộ ù A EA ế trị giới ( ( ) “ ộ ế ” Tạp ch Những vấn đề kinh tế ch nh ) A ( ) Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Bối cảnh kinh nghiệm quốc tế ộ ộ A ụ ( ) Lịch sử giới đại 1917 – 1995 ộ ( 10 ế ộ ) Các thể chế ch nh trị Liên Minh châu Âu G ( 11 ) “ ộ ủ EU – ASEAN: So sánh A EA ” Tạp ch nghiên cứu châu Âu “ 12 [ ế - www - Â ” - - - - - - - - ( -A 15/6/2015) ( 13 3) “ ủ ộ EU A EA ” Tạp ch nghiên cứu châu Âu 14 V ế ộ ế A EA V % K “ ế ộ ” www [ V U % % % ( % % % % % % A EA % % f ) ằ b) ế A ASEAN (2009), Roadmap for an ASEAN Community: 2009- 2015, Jakarta: ASEAN Secretariat, Indonesia ASEAN (2012), ASEAN Economic Community Scorecard: Charting progress toward regional economic intergration, Phase I (2008 – 2009) and Phase II (2010 – 2011), Jakarta: ASEAN Secretariat, Indonesia Declaration of ASEAN concord II, opened for signature December 2003 ( ) “ f f A ” Fordham International law journal, volume 31 (5) ERIA (2012), Mid – term review of the implementation of AEC Blueprint, Jakarta: ERIA, Indonesia K ( ) “E E A ” Santa Clara High Technology Law Journal, volume (2) Merger Treaty, opened for signature April 1965 (entered into force July 1967) A A ( 3) “A EA EU economic integration: a comparative analysis" in proceedings of 3rd International Conference on International Relations and Development (ICIRD 2013): Beyond Borders: Building a Regional Commons in Southeast Asia, 22-23 August 2013, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Treaty of Rome, opened for signature 25 March 1957 (entered into force December 2008) 10 Woolcock (2007), “European Union policy towards Free trade Agreements”, Ecipe working paper (03) c) Website http://www.asean.mofa.gov.vn/ http://www.euro-know.org/ http://www.mofa.gov.vn/ https://www.wikipedia.org/ ... ộ ị EU ế; ẳ ủ ị ò ủ Liên ộ minh châu Âu ằ EU ủ “ ộ ủ ộ ị” EU 58 ị 2.1.2 Cộng đồng kinh tế châu Âu 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển Cộng đồng kinh tế châu Âu ộ ế ộ ế Â ế ( ế ỉ ộ 56 57 ụ... cứu châu Âu ủ ỉ ằ % % A ộ ò f ” [ www - - /5/2015) 33 EE ị ủ ộ Â 62 % - -f ( ế , ủ ộ châu Âu (EU) EU Â ế ế ẽ ế 13, ụ 2.1.2.2 Những vấn đề Cộng đồng kinh tế châu Âu ục tiêu nội dung Cộng đồng kinh. .. ? ?Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung lộ trình” ộ 2009 ổ ủ ế ộ AE V ế ị ũ ế V AE ủ ũ ộ ? ?Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Bối cảnh kinh nghiệm quốc tế? ?? ằ ổ AE ế ộ ế ế ỉ ủ ế ế ủ ế châu Âu: ? ?Từ trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cộng đồng kinh tế ASEAN những bài học kinh nghiệm từ mô hình cộng đồng kinh tế châu âu (EEC) ,

Hình ảnh liên quan

Hình cế củ Cộng đồng kin tế E - Cộng đồng kinh tế ASEAN những bài học kinh nghiệm từ mô hình cộng đồng kinh tế châu âu (EEC)

Hình c.

ế củ Cộng đồng kin tế E Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 2 –2 uy trìn bn àn uật cộng đồng củ EEC - Cộng đồng kinh tế ASEAN những bài học kinh nghiệm từ mô hình cộng đồng kinh tế châu âu (EEC)

Hình 2.

–2 uy trìn bn àn uật cộng đồng củ EEC Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 2 - Cộng đồng kinh tế ASEAN những bài học kinh nghiệm từ mô hình cộng đồng kinh tế châu âu (EEC)

Bảng 2.

Xem tại trang 70 của tài liệu.