0

chế độ pháp lý về công ty công nghệ tài chính ở việt nam

55 4 0
  • chế độ pháp lý về công ty công nghệ tài chính ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:05

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI TĂNG BẢO CHÂU CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CƠNG TY CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM CHUN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CƠNG TY CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN: TĂNG BẢO CHÂU Khóa: 41 MSSV: 1653801011021 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS NGUYỄN THỊ HOÀI THU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tác giả TĂNG BẢO CHÂU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT API Ứng dụng giao diện lập trình Banked Những ngƣời tiếp cận hồn tồn dịch vụ tài BI Ngân hàng Indonesia BOT Ngân hàng Thái Lan HKMA Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong IA Cơ quan quản lý bảo hiểm Hong Kong LDN 2014 Luật CTCTD 2010 (đƣợc sd,bs Luật CTCTD 2017) Luật doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12) ngày 16/6/2010 đƣợc sửa đổi, bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 17/2017/QH14) ngày 20/11/2017 Luật NHNNVN Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (Luật số 46/2010/QH12) ngày 16/6/2010 MAS Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore NĐ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/5/2013 thƣơng mại điện tử SFC Uỷ ban chứng khoán Hợp đồng tƣơng lai Hong Kong TT 23 Thông tƣ số 23/2019/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 39/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ngày 11/12/2014 hƣớng dẫn dịch vụ trung gian toán TT 39 Thông tƣ số 39/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ngày 11/12/2014 hƣớng dẫn dịch vụ trung gian tốn TT 47 Thơng tƣ số 47/2014/TT-BCT Bộ Công Thƣơng ngày 05/12/2014 quy định quản lý website thƣơng mại điện tử Unbanked Underbanked VB 10 Những ngƣời khơng có tài khoản ngân hàng Những ngƣời có tài khoản ngân hàng nhƣng tiếp cận hạn chế dịch vụ tín dụng, đầu tƣ, bảo hiểm Văn hợp số 10/VBHN-NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc ngày 22/02/2019 hợp nghị định tốn khơng dùng tiền mặt VB 47 Văn hợp số 47/VBHN-NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ngày 09/12/2019 hợp thông tƣ hƣớng dẫn dịch vụ trung gian toán MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm cơng ty cơng nghệ tài .5 1.2 Hoạt động công ty cơng nghệ tài 1.3 Đặc điểm cơng ty cơng nghệ tài 1.3.1 Đặc điểm chung cơng ty cơng nghệ tài .9 1.3.2 Đặc điểm công ty công nghệ tài hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán 12 1.3.3 Đặc điểm công ty cơng nghệ tài gọi vốn cộng đồng .16 1.4 Nhu cầu xây dựng hành lang pháp lý điều chỉnh cơng ty cơng nghệ tài 18 1.4.1 Tác động công ty công nghệ tài đến kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng 18 1.4.2 Tiềm thực trạng thị trường cơng nghệ tài 21 1.1.3 Đặc thù hoạt động công ty cơng nghệ tài 24 1.5 Kinh nghiệm xây dựng khung điều chỉnh pháp lý thử nghiệm cho Việt Nam 25 CHƢƠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN VÀ GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG 29 2.1 Pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn cơng ty cơng nghệ tài 29 2.1.1 Điều kiện cung ứng trì dịch vụ trung gian toán 30 2.1.2 Các dịch vụ trung gian toán phép cung ứng 35 2.1.3 Quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài tham gia vào hoạt động trung gian toán .36 2.1.4 Xử lý vi phạm hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán37 2.2 Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động vận hành tảng gọi vốn cộng đồng cơng ty cơng nghệ tài kiến nghị 37 2.2.1 Thực trạng pháp luật hoạt động gọi vốn cộng đồng công ty công nghệ tài 37 2.2.2 Kiến nghị 41 KẾT LUẬN 44 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tại Việt Nam, cơng nghệ tài đề tài thu hút quan tâm giới tài nói chung, nhƣ nhà quản lý cộng, đồng khởi nghiệp nói riêng Cơng nghệ tài dƣờng nhƣ chủ đề đƣợc quan tâm nhiều hội thảo tài nhƣ xu hƣớng khởi nghiệp Trong xu công nghệ bùng nổ nhƣ nay, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực xóa sổ ngành dịch vụ truyền thống Một ví dụ quen thuộc cạnh tranh khốc liệt các ứng dụng công nghệ đặt xe nhƣ Grab khiến cho hàng loạt công ty dịch vụ taxi truyền thống đứng bên bờ vực phá sản Điều dấy lên quan tâm cộng đồng mà sản phẩm, dịch vụ công nghệ tài ngày đa dạng, thâm nhập xã hội sản phẩm, dịch vụ ngày lớn Những sản phẩm, dịch vụ công nghệ tài hữu hoạt động sinh hoạt hàng ngày ngƣời dân Từ dịch vụ tốn ví điện tử nhanh chóng, an toàn vài lần chạm trang web so sánh sản phẩm tài cung cấp thơng tin giúp ngƣời tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tài phù hợp Vậy, cơng ty cơng nghệ tài gì? Nó tác động nhƣ đến ngành tài chính? Pháp luật hành điều chỉnh cơng ty cơng nghệ tài nhƣ nào? Để trả lời cho câu hỏi này, nhìn tổng quát cơng ty cơng nghệ tài cần thiết Thị trƣờng cơng nghệ tài Việt Nam thu hút lƣợng vốn đầu tƣ khổng lồ từ nhà đầu tƣ nƣớc ngồi, quy mơ thị trƣờng đƣợc mở rộng đáng kể so với năm trƣớc Tuy nhiên, hành lang pháp lý điều chỉnh cơng ty cơng nghệ tài cịn hạn chế, chƣa điều chỉnh nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ tài Thiếu rào cản pháp lý rào cản cho cơng ty cơng nghệ tài thu hút vốn đầu tƣ nhƣ không dám ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm, dịch vụ cơng nghệ tài đƣa chúng đến tay ngƣời tiêu dùng Vì vậy, vấn đề hồn thiện hành lang pháp lý điều chỉnh công ty công nghệ tài Từ lý trên, tác giả nhận thấy cần nghiên cứu, phân tích đặc điểm cơng ty cơng nghệ tài để đƣa nhìn tổng qt Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, lý giải quy định pháp luật hành hai lĩnh vực tập trung nhiều công ty cơng nghệ tài Việt Nam trung gian toán gọi vốn cộng đồng (bao gồm cho vay ngang hàng) để có nhìn sâu sắc để có nhìn sâu sắc điều cần thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Thứ nhất, tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi: Có tƣơng đối tài liệu nghiên cứu nƣớc ngồi sản phẩm, dịch vụ cơng nghệ tài nhƣng tài liệu đánh giá đặc điểm, đặc thù cơng ty cơng nghệ tài khơng nhiều: Bài nghiên cứu “Defining a EU-framework for financial technology (fintech): economic perspectives and regulatory challenge” hai tác giả Cemal Karakas and Carla Stamegna đăng tạp chí Law And Economic Review đƣa khái niệm cơng nghệ tài phân tích tác động cơng nghệ tài từ khía cạnh kinh tế đƣa thách thức mặt xây dựng khung pháp lý điều chỉnh cơng nghệ tài Liên minh Châu Âu Bài nghiên cứu “Crowdfunding: An Industry Growing Fast” hai tác giả Eleanor Kirby and Shane Worner (2014) đƣa nhìn tổng quát hình thức gọi vốn cộng đồng, sau sâu phân tích mơ hình hai loại hình gọi vốn cộng đồng cho vay ngang hàng gọi vốn cộng đồng lấy cổ phần Hai tác giả đƣa lợi ích, rủi ro, xu hƣớng pháp luật điều chỉnh hoạt động hai loại hình gọi vốn cộng đồng giới Báo cáo “Fintech in Asean: From Start-up to Scale-up” UOB, PWC and SFA năm 2019, cho thấy phát triển thị trƣờng cơng nghệ tài khu vực Đơng Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng Báo cáo “e-Conomy SEA 2019” Google, TEMASEK BAIN&COMPANY tổng hợp bƣớc phát triển thị trƣờng cơng nghệ tài Đơng Nam Á, có Việt Nam Báo cáo phân tích lợi điều kiện phát triển tài tồn diện quốc gia Đông Nam Á, nhƣ ƣu nhà cung cấp thị trƣờng tài năm tới Thứ hai, tình hình nghiên cứu nƣớc: Cũng tƣơng tự nhƣ tình hình nghiên cứu giới, hầu nhƣ khơng có nghiên cứu đặc điểm, đặc thù công ty công nghệ tài để xác định cơng ty cơng nghệ tài Các tài liệu trung gian tốn thƣờng phận tốn khơng dùng tiền mặt, dừng lại mức nêu quy định mà không đƣa đặc trƣng hoạt động trung gian tốn, nhƣ khơng phân tích, lý giải quy định này: Bài nghiên cứu “Hệ sinh thái công ty công nghệ tài Việt Nam” tác giả Nguyễn Trung Anh phân tích, đánh giá phát triển hệ sinh thái cơng nghệ tài Việt Nam Bài nghiên cứu “Fintech - Cơ hội thách thức phát triển ngành tài ngân hàng” tác giả Nghiêm Thanh Sơn đƣa hội thách thức ngành ngân hàng, tác giả đánh giá phát triển thị trƣờng công nghệ tài chính, định hƣớng giải pháp điều chỉnh cơng nghệ tài khung pháp lý thử nghiệm Mục đích nghiên cứu đề tài Thứ nhất, phân tích hoạt động cơng ty cơng nghệ tài chính, cơng ty cơng nghệ tài vận hành tảng gọi vốn cộng đồng quy định pháp luật hành hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn cơng ty cơng nghệ tài để đƣa đặc điểm đối tƣợng Thứ hai, phân tích tác động cơng ty cơng nghệ tài chính, tiềm thị trƣờng cơng nghệ tài đặc thù hoạt động cơng ty cơng nghệ tài để khẳng định nhu cầu xây dựng hành lang pháp lý điều chỉnh cơng ty cơng nghệ tài đƣa số kinh nghiệm xây dựng giải pháp điều chỉnh cơng ty cơng nghệ tài khung pháp lý thử nghiệm Thứ ba, phân tích, lý giải quy định hành hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn cơng ty cơng nghệ tài để có nhìn sâu sắc đối tƣợng Và phân tích quy định hành hoạt động vận hành tảng gọi vốn cộng đồng cơng ty cơng nghệ tài chính, kết hợp với đặc điểm nghiên cứu để đƣa kiến nghị xây dựng quy định điều chỉnh Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Thứ nhất, hoạt động cơng ty cơng nghệ tài chính, hoạt động vận hành tảng gọi vốn cộng đồng cơng ty cơng nghệ tài thực tế Thứ hai, quy định hành pháp luật Việt Nam hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán hoạt động vận hành tảng gọi vốn cộng đồng công ty công nghệ tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài tổng số dƣ tất ví điện tử khách hàng thời điểm Ngoài ra, cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử đƣợc sử dụng tài khoản đảm bảo toán vào việc đƣợc quy định khoản Điều VB 47 (iv) Trƣờng hợp công ty cơng nghệ tài vừa cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ vừa cung cấp dịch vụ ví điện tử ngun tắc tài khoản đảm bảo toán tách bạch với tách bạch với tài khoản toán khác ngân hàng hợp tác Theo đó, tài khoản đảm bảo tốn cho dịch vụ ví điện tử khơng đƣợc sử dụng chung với tài khoản đảm bảo toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ (nếu có) phải tách bạch với tài khoản toán khác ngân hàng hợp tác + Dịch vụ ví điện tử (Điều VB 47): (i) Cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử phải xác thực thơng tin khách hàng mở ví điện tử cách kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở ví điện tử khách hàng đầy đủ, hợp lệ theo quy định khoản 1, Điều VB 47 Theo đó, cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử phải rà soát hồ sơ khách hàng mở ví điện tử trƣớc ngày 01 tháng năm 2019 thực thu thập bổ sung thông tin, tài liệu khách hàng, xác thực thông tin khách hàng mở ví điện tử theo quy định TT 23 vòng 06 tháng kể từ ngày 01 tháng năm 2019 Khi hết thời hạn này, công ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử phải chấm dứt cung ứng dịch vụ khách hàng sử dụng ví điện tử chƣa thực cung cấp đủ hồ sơ mở ví điện tử theo quy định TT 23 (ii) Công ty công nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử phải u cầu khách hàng hồn thành việc liên kết ví điện tử với tài khoản toán Việt Nam đồng thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản toán đồng Việt Nam) khách hàng mở ngân hàng liên kết trƣớc khách hàng sử dụng ví điện tử Ví điện tử với nhiều tài khoản toán thẻ ghi nợ khách hàng (chủ ví điện tử) mở ngân hàng liên kết Các quy định sử dụng ví điện tử đƣợc ghi nhận Điều TT 23 Quy định xuất phát từ chất tiền ví điện tử, tiền ví điện tử hình thức kỹ thuật số tiền pháp định nên giá trị tiền điện tử với giá trị tiền pháp định mà khách hàng nạp vào ví điện tử Và nguồn tiền ví điện tử từ tiền pháp định nên ví điện tử phải liên kết với tài khoản ngân hàng (định danh ví điện tử) sử dụng đƣợc 34 (iii) Cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử khơng đƣợc phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi số dƣ ví điện tử hành động làm tăng giá trị tiền tệ ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử Bởi cấp tín dụng hoạt động ngân hàng đƣợc thực tổ chức tín dụng mà cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử khơng phải tổ chức tín dụng nên khơng đƣợc thực hoạt động cấp tín dụng Số dƣ ví điện tử khơng phải tiền gửi nên cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử khơng đƣợc trả lãi số dƣ Và nhƣ phân tích trên, khách hàng nộp vào ví điện tử tiền pháp định giá trị tiền ví điện tử nhiêu nên công ty công nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử khơng đƣợc làm tăng giá trị tiền tệ ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử (iv) Cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ ví điện tử phải cung cấp công cụ để Ngân hàng Nhà nƣớc giám sát việc cung cấp dịch vụ ví điện tử, chẳng hạn nhƣ cơng cụ cho phép giám sát tổng số ví điện tử đƣợc phát hành, kích hoạt hoạt động, thơng tin tài khoản đảm bảo tốn cho dịch vụ ví điện tử thơng tin 10 ví điện tử có số lƣợng giao dịch nhiều 10 ví điện tử có giá trị giao dịch cao Yêu cầu phải đƣợc tuân thủ vòng tháng kể từ ngày 07 tháng năm 2020 + Dịch vụ bù trừ điện tử (Điều 9a VB 47): Quy định tổ chức chủ trì bù trừ điện tử, thành viên tham gia hệ thống bù trừ điện tử, điều kiện phải đảm bảo hoạt động bù trừ điện tử,… TT 39 khơng có quy định riêng dịch vụ bù trừ điện tử, quy định đƣợc bổ sung TT 23, theo Ngân hàng Nhà nƣớc hệ thống bù trừ điện tử sở triển khai hệ thống bù trừ điện tử tự động cho giao dịch toán bán lẻ (Automatic Clearing House -ACH) 2.1.2 Các dịch vụ trung gian toán phép cung ứng Cơng ty cơng nghệ tài đƣợc phép cung ứng tất dịch vụ trung gian toán miễn đáp ứng điều kiện dịch vụ trung gian toán (Khoản Điều 15 VB 47) Có sáu loại dịch vụ trung gian tốn đƣợc phân thành hai nhóm (Điều VB 47): + Dịch vụ cung ứng hạ tầng toán điện tử, gồm: (i) Dịch vụ chuyển mạch tài chính; (ii) Dịch vụ bù trừ điện tử; 35 (iii) Dịch vụ cổng toán điện tử + Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ toán, gồm: (i) Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; (ii) Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; (iii) Dịch vụ Ví điện tử Nhƣ phân tích mục trƣớc, phạm vi đƣợc phép cung ứng dịch vụ trung gian toán cơng ty cơng nghệ tài bao gồm tất dịch vụ trung gian toán Điều xuất phát từ vai trị trung gian tốn làm trung gian hỗ trợ giao dịch toán dẫn đến chun mơn hóa q trình cung ứng dịch vụ toán 2.1.3 Quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài tham gia vào hoạt động trung gian toán Quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian toán phụ thuộc vào loại dịch vụ trung gian tốn mà cơng ty cơng nghệ tài cung cấp Quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian tốn đƣợc chia thành hai nhóm: + Quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng toán điện tử (Điều 10, 11 VB 47) + Quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ toán (Điều 12, 13 VB 47) Sở dĩ quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian tốn đƣợc chia thành hai nhóm nhƣ nhóm tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán phục vụ chủ yếu nhóm ngƣời dung cuối khác Nhóm cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng toán chủ yếu phục vụ ngƣời dùng cuối tổ chức tài truyền thống hay cơng ty trung gian tốn khác Nhóm cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ toán chủ yếu hƣớng tới ngƣời dùng cuối khách hàng - cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ toán Đặt mối quan hệ với nhóm ngƣời dùng cuối khác quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian tốn khác 36 2.1.4 Xử lý vi phạm hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Điều 17 VB 47 quy định biện pháp xử lý vi phạm hoạt động trung gian toán nhƣ sau: “Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Thơng tƣ tùy theo tính chất mức độ vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính, trƣờng hợp nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thƣờng theo quy định pháp luật” Theo đó, cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian toán vi phạm quy định phải chịu trách nhiệm hành chính, hình sự, dân tuỳ theo mức độ vi phạm Mức xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm quy định trung gian toán phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng tuỳ vào hành vi vi phạm bao gồm hành vi Hoạt động không nội dung quy định Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán hành vi cung ứng dịch vụ trung gian toán khơng có Giấy phép Ngồi ra, cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian tốn vi phạm cịn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phƣơng tiện đƣợc sử dụng để thực hành vi vi phạm), biện pháp khắc phục hậu (buộc nộp vào ngân sách nhà nƣớc số lợi bất hợp pháp, bị thu hồi Giấy phép) Quy định xử phạt hình sự: Cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian toán thực tội phạm quy định luật hình chịu trách nhiệm hình theo tội phạm Bên cạnh đó, cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian toán kinh doanh dịch vụ trung gian tốn trái phép (khơng có khơng nội dung đƣợc quy định Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian tốn) khơng bị xử phạt hình mà bị xử phạt hành nhƣ nêu Điều xuất phát từ chất việc đăng ký xin cấp điều chỉnh Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian toán thủ tục hành chính, việc khơng thực thủ tục hành vi phạm hành nên chủ thể thực phải chịu trách nhiệm hành 2.2 Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động vận hành tảng gọi vốn cộng đồng công ty công nghệ tài kiến nghị 2.2.1 Thực trạng pháp luật hoạt động gọi vốn cộng đồng công ty cơng nghệ tài Hoạt động cơng ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng nằm khoảng trống pháp lý Tƣ cách pháp lý công ty vận hành sàn gọi vốn cộng 37 đồng chƣa đƣợc quy định văn quy phạm pháp luật nào, điều nhận thấy qua: Thứ nhất, công ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng bên môi giới môi giới thƣơng mại đƣợc ghi nhận Luật thƣơng mại 2005, môi giới bảo hiểm hay môi giới bất động sản Công ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng mang đặc điểm bên môi giới 65 nhƣng đối tƣợng hƣớng đến là bên đầu tƣ bên nhận đầu tƣ quan hệ tặng cho (gọi vốn cộng đồng quyên góp), quan hệ cho vay (gọi vốn cộng đồng cho vay), quan hệ sở hữu doanh nghiệp (gọi vốn cộng đồng lấy cổ phần) Trong bên mơi giới thƣơng mại hƣớng đến bên mua bán quan hệ mua bán hàng hóa, hay cung ứng sử dụng dịch vụ hoạt động cung ứng dịch vụ66; bên môi giới bảo hiểm hƣớng đến bên cung ứng dịch vụ sử dụng dịch vụ quan hệ hợp đồng bảo hiểm, bên; bên môi giới bất động sản hƣớng đến bên bán bên mua quan hệ chuyển nhƣợng quyền sở hữu/ quyền sử dụng bất động sản Thứ hai, gọi vốn cộng đồng hoạt động thƣơng mại điện tử đƣợc ghi nhận Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/5/2013 thƣơng mại điện tử (“NĐ 52”) Thông tƣ số 47/2014/TT-BCT Bộ Công Thƣơng ngày 05/12/2014 quy định quản lý website thƣơng mại điện tử (TT 47), lẽ: Các hoạt động website gọi vốn cộng đồng không đáp ứng quy định website thƣơng mại điện tử bán hàng website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử Các hình thức tổ chức hoạt động thƣơng mại điện tử bao gồm: + Website thƣơng mại điện tử bán hàng website thƣơng mại điện tử thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thƣơng mại, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ + Website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử website thƣơng mại điện tử thƣơng nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trƣờng cho thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thƣơng mại Website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử bao gồm loại sau: (i) Sàn giao dịch thƣơng mại điện tử; (ii) Website đấu giá trực tuyến; (iii) Website khuyến mại trực tuyến; (iv) Các loại 65 Là thƣơng nhân có vai trị trung gian kết nối bên thứ ba (không thiết thƣơng nhân) nhằm giúp bên giao kết hợp đồng với để hƣởng khoản thù lao 66 Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ, Nhà xuất Hồng Đức, tr 254 - 258 38 website khác Bộ Công Thƣơng quy định67 Sàn gọi vốn cộng đồng không thuộc “Các loại website khác Bộ Công Thƣơng quy định” Quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều NĐ 52, trình tự, thủ tục thơng báo, đăng ký website thƣơng mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thƣơng mại điện tử công bố thông tin Cổng thông tin Quản lý hoạt động thƣơng mại điện tử đƣợc ghi nhận TT 47 Thông tƣ không quy định thêm loại website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử khác loại website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử đƣợc quy định Điều 25 NĐ 52 Cơng ty cơng nghệ tài tiến hành hoạt động gọi vốn cộng đồng chủ thể hoạt động thƣơng mại điện tử Các chủ thể hoạt động thƣơng mại điện tử bao gồm: + Các thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thƣơng mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thƣơng mại, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (ngƣời sở hữu website thƣơng mại điện tử bán hàng) + Các thƣơng nhân, tổ chức thiết lập website thƣơng mại điện tử để cung cấp môi trƣờng cho thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thƣơng mại, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử) + Các thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thƣơng mại, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (ngƣời bán) +Các thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa dịch vụ website thƣơng mại điện tử bán hàng website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử (khách hàng) + Các thƣơng nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho ngƣời sở hữu website thƣơng mại điện tử bán hàng cho thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử (thƣơng nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng) + Các thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử có nối mạng khác để tiến hành hoạt động thƣơng mại68 Nhƣ vậy, sàn gọi vốn cộng đồng không đƣợc xác định website thƣơng mại điện tử cơng ty cơng nghệ tài vận hành tảng gọi vốn 67 68 Điều 25, Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 thƣơng mại điện tử Điều 24 NĐ 52 39 cộng đồng tuân thủ quy định hoạt động thƣơng mại điện tử theo NĐ 52 TT 47 Trên thực tế, công ty cơng nghệ tài vận hành sàn gọi vốn cộng đồng Việt Nam69 không đăng ký website với Bộ Cơng Thƣơng70 nhƣ website cung cấp dịch vụ thƣơng mại trực tuyến Công ty cổ phần Comicola - đơn vị chủ quản comicola.vn trƣờng hợp ngoại lệ, Công ty cổ phần Comicola thông báo với Bộ Công Thƣơng thiết lập website thƣơng mại điện tử bán hàng website này71 comicola.vn website kết hợp gọi vốn cộng đồng bán hàng (các mặt hàng chủ yếu truyện tranh, sách) Bên cạnh đó, TT 47 khơng áp dụng website hoạt động lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm; website mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối phƣơng tiện tốn khác; website cung cấp dịch vụ trị chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cƣợc trị chơi có thƣởng Những website chịu điều chỉnh pháp luật quản lý chuyên ngành tƣơng ứng72 Vì vậy, hoạt động sàn gọi vốn cộng đồng phải tuân thủ quy định pháp luật ngân hàng - thuộc thẩm quyền quản lý Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam Tuy nhiên, đến Ngân hàng Nhà Nƣớc chƣa ban hành văn hƣớng dẫn gọi vốn cộng đồng Các doanh nghiệp vận hành tảng gọi vốn cộng đồng không thực hoạt động ngân hàng nhƣ nhận tiền gửi cấp tín dụng Nói cách cụ thể hơn, hoạt động sàn gọi vốn cộng đồng hoạt động ngân hàng + Trong đó, nhận tiền gửi hoạt động nhận tiền tổ chức, cá nhân dƣới hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo ngun tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho ngƣời gửi tiền theo thỏa thuận Cịn cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác73 69 Theo https://fintechnews.sg/vietnam-fintech-startups/ Singapore có cơng ty hàng đầu lĩnh vực gọi vốn cộng đồng Việt Nam, gồm: Betado, Fundingvn, Comicola, Fundme.vn, Firststep, Fundstart 70 Tác giả kiểm tra Hệ thống quản lý hoạt động thƣơng mại điện tử Bộ Công Thƣơng http://online.gov.vn/WebDetails/WebDetailsTMDT 71 http://online.gov.vn/Home/WebDetails/33004 72 Khoản Điều Thông tƣ 47 73 Khoản 13; 14 Điều Luật CTCTD 2010 (sđ, bs 2017) 40 + Các đặc điểm rút từ hai hoạt động ngân hàng là: (i) Tiền đối tƣợng giao dịch (ii) Ngƣời gửi tiền nhận đƣợc toàn tiền gốc tiền lãi phát sinh từ tiền gốc (iii) Tổ chức tín dụng có quyền định việc sử dụng tiền ngƣời gửi tiền (cho vay, cho vay với điều kiện gì,…) miễn ngƣời gửi tiền nhận lại đƣợc tiền gốc lãi phát sinh từ tiền gốc So sánh với đặc điểm hoạt động gọi vốn cộng đồng công ty cơng nghệ tài nêu mục 1.3.3 hoạt động gọi vốn cộng đồng không đáp ứng đặc điểm hoạt động ngân hàng kể Tóm lại, hoạt động sàn gọi vốn cộng đồng hoạt động ngân hàng nên việc công ty cơng nghệ tài vận hành sàn gọi vốn cộng đồng không bị cấm Mà điều 33 Hiến Pháp 2013 lại quy định “Mọi ngƣời có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm” khoản Điều LDN 2014 quy định doanh nghiệp có quyền: “Tự kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm” nên việc vận hành sàn gọi vốn cộng đồng không vi phạm pháp luật hình 2.2.2 Kiến nghị Thứ nhất, cần ghi nhận tƣ cách pháp lý công ty công nghệ tài vận hành tảng gọi vốn cộng đồng Nhƣ trình bày mục 2.2.1, cơng ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng nằm khoảng trống pháp lý Thiếu khung pháp lý điều chỉnh rõ ràng rào cản lớn nhà đầu tƣ doanh nghiệp nhen nhóm ý tƣởng kinh doanh hoạt động Pháp luật cần quy định rõ tƣ cách pháp lý công ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng Mỗi loại hình gọi vốn cộng đồng có đặc điểm riêng nên quy định chung áp dụng tất loại hình gọi vốn cộng đồng cần có quy định riêng Ví nhƣ quy định chung quyền nghĩa vụ công ty cơng nghệ tài vận hành tảng gọi vốn cộng đồng: Với chất nhà môi giới quyền nghĩa vụ cơng ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng nhà đầu tƣ cần đƣợc trọng vào khía cạnh thông tin tảng gọi vốn cộng đồng Đối với cho vay ngang hàng cần có quy định chấm điểm/ đánh giá tín dụng, xác thực thơng tin bên vay, Những thơng tin đóng vai trò quan trọng việc định nhà đầu tƣ nên thơng tin xác định đầu tƣ hiệu quả, góp phần bảo vệ nhƣ tạo niềm tin cho nhà đầu tƣ Thứ hai, cần quy định giới hạn mức phí trần mà cơng ty vận hành thu từ nhà đầu tƣ, bên huy động vốn Cùng với yêu cầu giới hạn đầu tƣ để 41 phân tán rủi ro cho nhà đầu tƣ Các nhà đầu tƣ tảng gọi vốn cộng đồng hầu nhƣ nhà đầu tƣ không chuyên nghiệp nên việc phân tán rủi ro bảo vệ nhà đầu tƣ tốt Thứ ba, cần quy định điều kiện hạ tầng sở công nghệ thông tin, biện pháp đảm bảo an tồn thơng tin mạng, bảo mật liệu ngƣời dùng, Nền tảng gọi vốn cộng đồng hoạt động môi trƣờng mạng rủi ro tảng gọi vốn cộng đồng nhƣ bị công mạng đánh cắp liệu ngƣời dùng hay vi phạm tuân thủ bảo mật liệu ngƣời dùng vấn đề đặt 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG Công ty trung gian tốn đƣợc chia thành hai nhóm tƣơng ứng với hai nhóm ngƣời dung cuối mà cơng ty trung gian tốn hƣớng tới Nhóm cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ hạ tầng tốn chủ yếu hƣớng tới ngƣời dung cuối tổ chức tài chính, nhóm cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ toán tập trung vào khách hàng (cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tốn) Cơng ty trung gian toán cung cấp dịch vụ trung gian toán ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải đáp ứng điều kiện định phải trì việc đáp ứng điều kiện suốt q trình cung ứng dịch vụ trung gian tốn Những điều kiện mà cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian tốn chia thành hai nhóm điều kiện chung áp dụng cho tất loại dịch vụ trung gian tốn nhóm điều kiện riêng áp dụng cho số dịch vụ trung gian toán định Với vai trò hỗ làm trung gian hỗ trợ dịch vụ tốn, cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian toán đƣợc phép cung ứng tất dịch vụ trung gian toán mà khơng bị hạn chế nhƣ nhóm ngân hàng thƣơng mại, chi nhánh ngân hàng nƣớc đƣợc cung ứng dịch vụ ví điện tử Quyền nghĩa vụ công ty công nghệ tài cung ứng dịch vụ trung gian toán phụ thuộc vào loại dịch vụ trung gian tốn mà cung cấp, gồm: quyền nghĩa vụ tổ chức cung ứng dịch vụ hạ tầng toán điện tử; quyền nghĩa vụ tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ toán Hoạt động gọi vốn cộng đồng nằm khoảng khoảng trống pháp lý Gọi vốn cộng đồng hoạt động thƣơng mại điện tử, hay hoạt động ngân hàng nhƣ nhận tiền gửi, cấp tín dụng Tƣ cách cơng ty cơng nghệ tài vận hành tảng gọi vốn cộng đồng chƣa đƣợc pháp luật ghi nhận Một công ty công nghệ tài vận hành tảng gọi vốn cộng đồng bên môi giới thƣơng mại, môi giới bảo hiểm, hay mơi giới chứng khốn, hay loại môi giới khác Việc ghi nhận tƣ cách pháp lý công ty vận hành tảng gọi vốn cộng đồng, quy định biện pháp xác thực, bảo mật thông tin, bảo mật liệu ngƣời dùng vấn đề đặt việc xây dựng quy định điều chỉnh gọi vốn cộng đồng 43 KẾT LUẬN Cơng ty cơng nghệ tài doanh nghiệp khơng phải tổ chức tín dụng cung cấp sản phẩm cơng nghệ tài cho tổ chức tài truyền thống khách hàng (những cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tài chính) sản phẩm, dịch vụ tài mà cơng ty cơng nghệ tài cung cấp đa dạng có đặc điểm riêng Cơng ty cơng nghệ tài cung ứng dịch vụ trun gian tốn, vận hành tảng gọi vốn cộng đồng theo có đặc điểm riêng dịch vụ mà cung cấp Sự tham gia cơng ty cơng nghệ tài vào thị trƣờng tài mang lại tác động định bao hàm rủi ro cho kinh tế nói chung ngành dịch vụ tài nói riêng Với tác động, đặc thù hoạt động công ty công nghệ tài cung nhƣ tiềm thị trƣờng cơng nghệ tài chính, việc xây dựng khung pháp lý đồng điều chỉnh cơng ty cơng nghệ tài cần thiết Các quy định hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn cơng ty cơng nghệ tài đƣợc quy định rõ ràng ngày hoàn thiện qua sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế Hoạt động vận hành tảng gọi vốn cộng đồng công ty công nghệ tài chƣa đƣợc pháp luật ghi nhận đặt vấn đề quy định tƣ cách pháp lý, mơ hình kinh doanh, quy định bảo vệ quyền lợi ngƣời dùng, quyền nghĩa vụ cơng ty cơng nghệ tài vân hành tảng gọi vốn cộng đồng 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp nƣớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Hiến pháp không số) ngày 28/11/2013 Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12) ngày 16/6/2010 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 17/2017/QH14) ngày 20/11/2017 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (Luật số 46/2010/QH12) ngày 16/6/2010 Luật doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung Điều phụ lục danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện Luật Đầu tƣ (Luật số 03/2016/QH14) ngày 22/11/2016 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP Chính Phủ ngày 22/11/2012 tốn khơng dùng tiền mặt Nghị định số 80/2016/NĐ-CP Chính Phủ ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 tốn khơng dùng tiền mặt Nghị định số 16/2019/NĐ-CP Chính Phủ ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 10 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Chính Phủ ngày 16/5/2013 thƣơng mại điện tử 11 Thông tƣ số 39/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ngày 11/12/2014 hƣớng dẫn dịch vụ trung gian tốn 12 Thơng tƣ số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 36/2012/TTNHNN ngày 28/12/2012 quy định trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động Thông tƣ số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hƣớng dẫn dịch vụ trung gian toán 13 Thông tƣ số 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam sửa đổi, bổ sung số Thông tƣ quy định hoạt động cung ứng dịch vụ toán dịch vụ trung gian tốn 14 Thơng tƣ số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 39/2014/TTNHNN ngày 11/12/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam hƣớng dẫn dịch vụ trung gian toán B Tài liệu tham khảo I Tiếng Việt: 15 Andreas M Antonopoulos (2018), Internet tiền tệ, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân 16 Phạm Hoài Huấn (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Lê, Đặng Quốc Chƣơng, Trần Thanh Bình (2016), Luật doanh nghiệp Việt Nam Tình - Dẫn giải - Bình luận, Nhà xuất Chính trị quốc gia 17 Trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình pháp luật chủ thể kinh doanh, Nhà xuất Hồng Đức 18 Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ, Nhà xuất Hồng Đức Tài liệu từ internet: 19 Nguyễn Trung Anh (2019), “Hệ sinh thái công ty công nghệ tài Việt Nam”, Hình 1, http://tapchinganhang.gov.vn/he-sinh-thai-cơng ty cơng nghệ tài chính-tai-viet-nam.htm 20 Fintechnews Vietnam (2019), “Fintech Vietnam Startup Map 2019”, https://fintechnews.sg/vietnam-fintech-startups/ 21 Google, TEMASEK and BAIN&COMPANY (2019), “e-Conomy SEA 2019”, October 2019, https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf 22 Trần Thị Hà (2019), “Tài tồn diện: Kinh nghiệm quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam”, https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/nctd/nctd_chitiet;jsessionid=GD2 TlDCgozi1XhrUSI1KQ8sWTCaJTTXYO_mE-V53x351TExJnKVp!-74503794!1162797817?dDocName=MOFUCM149088&dID=155484&_afrLoop=101700180 073067827#!%40%40%3FdID%3D155484%26_afrLoop%3D10170018007306782 7%26dDocName%3DMOFUCM149088%26_adf.ctrl-state%3Da8jck5a09_4 23 Phạm Văn Hiếu (2019), “Thực trạng giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tài chính”, http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/thuc-trang-va-giai-phap-phat- trien-thi-truong-dich-vu-tai-chinh-viet-nam-314938.html 24 Việt Hƣng, “cơng ty cơng nghệ tài Việt Nam nhanh so với khu vực”, https://theleader.vn/fintech-viet-nam-dang-di-nhanh-so-voi-khu-vuc1577531520729.htm 25 KPMG and H2 Venture (2018), 2018 công ty công nghệ tài 100, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/at/pdf/presse/cơng ty cơng nghệ tài chính100-2018-report.pdf 26 KPMG and H2 Venture (2019), 2019 công ty công nghệ tài 100, https://h2.vc/wp-content/uploads/2020/02/2019cơng ty cơng nghệ tài chính100.pdf 27 Nghiêm Thanh Sơn (2019), “Fintech - Cơ hội thách thức phát triển ngành tài ngân hàng”, http://tapchinganhang.gov.vn/fintech-co-hoiva-thach-thuc-doi-voi-su-phat-trien-cua-he-thong-tai-chinh-ngan-hang.htm 28 Nghiêm Thanh Sơn (2020), “Nuôi dƣỡng hệ sinh thái cơng ty cơng nghệ tài Việt Nam”, https://doimoisangtao.vn/news/nui-dng-h-sinh-thi-cơng ty cơng nghệ tài chính-vit-nam 29 UOB, PWC and SFA (2019), “Fintech Asean: From Start-up to Scale-up”, https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-fintech-in-asean2019.html 30 We are social and Hootsuite (2020), “Digital 2020 Vietnam”, https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-vietnam-january-2020-v01 31 “Blockchain gì? Các ứng dụng liên quan https://topdev.vn/blog/blockchain-la-gi/#blockchain-la-gi đến blockchain”, 32 “Cơng ty cơng nghệ tài Vietnam Startup Map https://fintechnews.sg/vietnam-cơng ty cơng nghệ tài chính-startups/ 2019”, 33 “Danh sách tổ chức ngân hàng đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cấp Giấy hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn (tính đến 14/11/2019)”, https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdtt/ctccudvtt?_afrLoop=3 609557410078852#%40%3F_afrLoop%3D3609557410078852%26centerWidth%3 D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFoot er%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dg4a87u28m_145 34 Giải ngố API: Tại nói API có ý nghĩa sống cịn với giới điện toán”, https://genk.vn/kham-pha/giai-ngo-ve-api-vi-sao-noi-api-co-y-nghia-song- con-voi-ca-the-gioi-dien-toan-20160403144419703.chn 35 Một số lợi ích rủi ro Fintech hệ thống ngân hàng”, https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWi dth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV334580&righ tWidth=0%25¢erWidth=100%25&_afrLoop=7955254230039412#%40%3F_a frLoop%3D7955254230039412%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName%3 DSBV334580%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFo oter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dguh7redgv_51 36 Tổng điều tra dân số Nhà năm 2019 Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19440 37 “What is Cryptocurrency? Your Complete Crypto ABC”, https://www.bitdegree.org/tutorials/what-is-cryptocurrency/#What_is_Blockchain II Tiếng Anh: 38 Baker & McKenzie (2020), A guide to regulatory fintech sandboxes internationally 39 FSB (2019), Fintech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications, 14 February 2019 40 FSB (2017), Financial Stability Implications from fintech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention, 27 June 2017 41 PWC (2016), Q&A What is Fintech, April 2016 42 Cemal Karakas and Carla Stamegna (2018), “Defining a EU-framework for financial technology (fintech): economic perspectives and regulatory challenge”, Law And Economic Review, Volume - Part – 2018 43 EY (2018), Asean Fintech Census 44 Eleanor Kirby and Shane Worner (2014), Crowdfunding: An Industry Growing Fast ... .5 1.2 Hoạt động công ty công nghệ tài 1.3 Đặc điểm cơng ty cơng nghệ tài 1.3.1 Đặc điểm chung cơng ty cơng nghệ tài .9 1.3.2 Đặc điểm công ty công nghệ tài hoạt động cung ứng... hoạt động gọi vốn cộng đồng công ty cơng nghệ tài chính, kiến nghị hoạt động gọi vốn cộng đồng CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm cơng ty cơng nghệ tài Cơng ty cơng nghệ. .. Water House, thuật ngữ cơng ty cơng nghệ tài thƣờng ám công ty khởi nghiệp, công ty công nghệ, hay chí nhà cung cấp tảng cơng nghệ3 Về định nghĩa cơng ty cơng nghệ tài chính, hai tác giả Cemal Karakas
- Xem thêm -

Xem thêm: chế độ pháp lý về công ty công nghệ tài chính ở việt nam , chế độ pháp lý về công ty công nghệ tài chính ở việt nam