0

chế độ pháp lý của hoạt động nhượng quyền thương mại trong luật thương mại 2005

70 0 0
  • chế độ pháp lý của hoạt động nhượng quyền thương mại trong luật thương mại 2005

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI CAO TUẤN NGHĨA TÊN ĐỀ TÀI: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HCM- 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI THEO LUÂT THƢƠNG MẠI 2005 SINH VIÊN THỰC HIỆN: CAO TUẤN NGHĨA KHÓA : 31 MSSV: 3120119 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS NGUYỄN THỊ THANH LÊ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận “chế độ pháp lý hoạt động nhượng quyền thương mại luật thương mại 2005 “ công trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu trích dẫn luận văn trung thực Tồn kết nghiên cứu khóa luận chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu TÁC GIẢ KHÓA LUẬN Cao Tuấn Nghĩa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BNQ : Bên nhượng quyền BNHQ : Bên nhận quyền NQTM : Nhượng quyền thương mại Mục lục Lời nói đầu ……… Chương 1: tổng quan hoạt động NQTM 11 1.1 Lịch sử hoạt động NQTM 11 1.1.1 Trên giới ………………………………………………………… 11 1.1.2 Tại Việt Nam………………………………………………………………….12 1.2 Khái Niệm đặc điểm hoạt động NQTM 15 1.2.1 Khái niệm NQTM………………………… ………………………… 15 1.2.1.1 Theo pháp luật quốc gia giới………………………15 1.2.1.2 Theo pháp luật Việt Nam……………………………………… 17 1.2.2 Đặc điểm hoạt động NQTM 18 1.3 Phân loại NQTM .20 1.3.1 Căn tính chất mối quan hệ BNQ BNHQ………… …………20 1.3.2 Căn vào đối tượng NQTM 21 1.4 Phân biệt NQTM hoạt động khác………………………………………… 23 1.4.1 Phân biệt NQTM với hoạt động đại lý………………………………….23 1.4.2 Phân biệt NQTM với hoạt động chuyển giao công nghệ……………….24 1.4.3 Hoạt động NQTM hoạt động li-xăng……………………………… 25 1.5 Vai trò hoạt động NQTM bên hợp đồng 26 1.5.1 Những lợi hoạt động NQTM đem lại 27 1.5.1.1 Đối với BNQ 27 1.5.1.2 Đối với BNHQ 28 1.5.2 Những điểm bất lợi bên tham gia hoạt động NQTM phải đối mặt 29 1.5.2.1 Đối với BNQ 29 1.5.2.2 Đối với BNHQ 30 Chương Pháp luật điều chỉnh hoạt động NQTM Việt Nam 30 2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động NQTM Việt Nam…………………… 30 2.1.1 Khái niệm pháp luật điều chỉnh hoạt động NQTM…………………… 30 2.1.2 Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động NQTM 31 2.1.2.1 Giai đoạn trước năm 2005 31 2.1.2.2 Giai đoạn sau năm 2005 32 2.2 Chủ thể tham gia hợp đồng NQTM 32 2.2.1 Các điều kiện BNQ 35 2.2.2 Các điều kiện BNHQ 37 2.3 Hình thức hợp đồng NQTM 38 2.4 Đối tượng hợp đồng NQTM 39 2.4.1 Những yếu tố cấu thành quyền thương mại pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ 39 2.4.2 Các đối tượng khơng pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ 44 2.5 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng NQTM 45 2.5.1 Vấn đề cung cấp thông tin .45 2.5.1.1 Giai đoạn trước ký kết hợp đồng NQTM 45 2.5.1.2 Nghĩa vụ cung cấp thông tin sau hợp đồng ký kết 49 2.5.2 Vấn đề thiết kế xếp địa điểm 49 2.5.3 Quyền kiểm tra giám sát BNQ BNHQ 50 2.5.4 Vấn đề tổ chức quảng cáo 51 2.5.5 Về phí NQTM 51 2.5.6 Vấn đề bảo mật quan hệ NQTM .52 2.5.7 Vấn đề chuyển giao quyền thương mại cho bên thứ ba 53 2.5.8 Các quyền nghĩa vụ khác 55 2.5.8.1 Một số quyền nghĩa vụ khác BNQ 55 2.5.8.2 Một số quyền nghĩa vụ khác BNHQ .55 2.6 Thời hạn việc thay đổi chấm dứt hợp đồng NQTM .56 2.6.1 Thời hạn hợp đồng NQTM 56 2.6.2 Chấm dứt hợp đồng NQTM .57 2.7 Những vấn đề khác liên quan tới quan hệ NQTM 58 2.7.1 Vấn đề trách nhiệm sản phẩm bên quan hệ với người tiêu dùng 58 2.7.2 Mối quan hệ BNQ sơ cấp BNHQ thứ cấp 59 2.8 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật NQTM Vệt Nam 60 2.8.1 Hoàn thiện khái niệm NQTM đối tượng hợp đồng NQTM theo pháp luật thương mại 60 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 Pháp luật dân sự, sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ việc điều chỉnh hoạt động NQTM 61 Hoàn thiện quy phạm pháp luật chủ thể NQTM .62 Hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ bên hợp đồng NQTM 63 Hoàn thiện quy định chấm dứt hợp đồng NQTM 64 Về việc phân loại NQTM 65 2.8.7 Các vấn đề khác 67 Kết luận 67 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại có lịch sử lâu đời Những hình thức sơ khai nhượng quyền thương mại xuất từ kỉ XVII XVIII số nước châu Âu tới hoạt động phát triển rộng khắp phạm vi toàn giới Hiện nhượng quyền thương mại có mặt đa số quốc gia với 16.000 hệ thống Đây phương thức kinh doanh tập đoàn lớn giới, đặc biệt lĩnh vực phân phối, dịch vụ sử dụng Mơ hình hoạt động chứng minh lựa chọn phù hợp cho nhiều doanh nghiệp giai đoạn Và thực tế, đóng góp nhượng quyền thương mại kinh tế giới vô to lớn thông qua số ấn tượng Theo ước tính doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhượng quyền toàn giới năm 2000 đạt 1.000 tỷ USD với khoảng 320.000 DN từ 75 ngành khác Và số tiếp tục tăng năm gần Tại Việt Nam nhiều nguyên nhân hoạt động nhượng quyền thương mại mẻ, biểu hoạt động xuất Việt Nam 10 năm trở lại Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại tỏ thích nghi tốt với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam Bên cạnh tín hiệu tích cực khơng thể phủ nhận thực tế đa số người dân chí thương nhân khơng có kiến thức hoạt động Đồng thời khía cạnh pháp lý, quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại nhiều bất cập, chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn kinh doanh Không hoạt động mẻ, nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại phức tạp Mối quan hệ bên nhận quyền bên nhượng quyền không chịu điều chỉnh luật thương mại, mà liên quan tới vấn đề bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ, đồng thời số trường hợp, thỏa thuận bên cịn bị đặt điều chỉnh pháp luật cạnh tranh… Bởi quan hệ nhượng quyền thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro tranh chấp chủ thể Việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động động lực to lớn tạo điều kiện cho nhượng quyền thương mại đóng góp nhiều vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn tới Từ lý trên, việc nghiên cứu đề tài chế độ pháp lý nhượng quyền thương mại theo Luật thương mại 2005 cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận vừa có giá trị thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật nhượng quyền thương mại nội dung quan trọng pháp luật thương mại Việt Nam Do vậy, liên quan tới vấn đề này, có nhiều cơng trình nghiên cứu phạm vi, mức độ khác khía cạnh kinh tế lẫn khía cạnh pháp lý Xét mặt kinh tế, có nhiều cơng trình nghiên cứu nhượng quyền thương mại điển “Franchise – bí thành cơng mơ hình nhượng quyền kinh doanh” – NXB Trẻ, Hà Nội, năm 2005 “mua Franchise hội cho doanh nghiệp Việt Nam”- Nxb trẻ 2006 tác giả Lý Q Trung Bên cạnh đó, cịn có viết báo tạp chí “thâm nhập thị trường giới hoạt động nhượng quyền kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam” PGS.TS Nguyễn Đông Phong, ThS Nguyễn Hữu Huy Nhựt đăng tạp chí phát triển kinh tế số 208 tháng 2/2008 Những nghiên cứu chủ yếu nêu phân tích xu hướng phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam, đồng thời giới thiệu đặc điểm mơ hình hoạt động mẻ kinh nghiệm chủ thể tham gia nhượng quyền thương mại Xét khía cạnh pháp lý, có nhiều tác phẩm sách, báo, tạp chí chuyên ngành, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ khóa luận cử nhân khai thác đề tài Khi xem xét vấn đề khái quát nhượng quyền thương mại nói chung kể tới luận án tiến sĩ tác giả Vũ Đặng Hải Yến với đề tài “Những vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại kinh tế thị trường Việt Nam” Bên cạnh đó, số cơng trình nghiên cứu tiếp cận nội dung cụ thể quan hệ nhượng quyền thương mại viết “Bản giới thiệu nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam” ThS Nguyễn Bá Bình (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số (163) tháng 1/2010) Hay góc độ pháp luật cạnh tranh có viết tác giả Bùi Ngọc Cường : “các điều khoản độc quyền hợp đồng NQTM” (tạp chí nhà nước pháp luật số 7/2007), viết tác giả Nguyễn Thanh Tú “ Nhượng quyền thương mại góc độ pháp luật cạnh tranh” (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 03/2007) Các tài liệu tập trung phân tích khía cạnh pháp lý quan hệ nhượng quyền thương mại tư cách chủ thể bên, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ… Những nghiên cứu cung cấp sở lý luận vơ quan trọng cho việc hồn thiện chế độ pháp lý nhượng quyền thương mại năm vừa qua Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu, mức độ nghiên cứu cơng trình chưa thể bao quát hết khía cạnh nhượng quyền thương mại Bởi vậy, nhiều vấn đề pháp lý liên quan tới nhượng quyền thương mại cần phải tìm hiểu phân tích kỹ lưỡng nhằm tạo tiền đề cho việc hoàn thiện quy phạm pháp luật lĩnh vực tương lai Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu a Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn tập trung tìm hiểu số vấn đề lý luận hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng, đồng thời sâu tìm hiểu số nét hệ thống pháp luật Việt Nam nhượng quyền thương mại, kết hợp với việc xem xét thực trạng áp dụng quy phạm pháp luật thực tế Trên sở đó, kiến nghị vài giải pháp cho việc hồn thiện pháp luật nhượng quyền thương mại Việt Nam b Phạm vi nghiên cứu Nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại phức tạp có nội dung liên quan tới nhiều lĩnh vực khác Do đó, quy phạm điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại nằm rải rác nhiều văn quy phạm pháp luật Bởi vậy, nghiên cứu chế độ pháp lý hoạt động nhượng quyền thương mại theo Luật thương mại 2005, khóa luận khơng dừng lại việc phân tích vấn đề pháp lý đề cập Luật thương mại 2005 văn hướng dẫn thi hành mà liên hệ với quy phạm điều chỉnh nhượng quyền thương mại số lĩnh vực khác pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyển giao công nghệ Trên sở phạm vi đó, khóa luận tiếp cận hoạt động nhượng quyền thương mại theo số nội dung như: - Khái quát hoạt động nhượng quyền thương mại (khái niệm, đặc điểm phân loại) - Vấn đề bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ quan hệ nhượng quyền thương mại - Tư cách chủ thể quan hệ nhượng quyền thương mại - Các quyền nghĩa vụ bên quan hệ nhượng quyền thương mại 10 - Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) BNQ kết thúc chấm dứt hợp đồng NQTM Đây nghĩa vụ đương nhiên hợp đồng NQTM khơng phải hợp đồng chuyển quyền sở hữu quyền thương mại mà nhượng quyền sử dụng thời gian định Vì vậy, sau hết thời hạn hợp đồng BNHQ không quyền tiếp tục sử dụng - Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống NQTM, Nội dung nghĩa vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh BNHQ phải phù hợp với tiêu chuẩn, hướng dẫn BNQ hình thức bên ngồi trang trí, cung cách phục vụ yếu tố nội dung chất lượng sản phẩm, chiến lược phát triển, quảng bá sản phẩm… Vấn đề bên tự thỏa thuận yếu tố kể thường thương nhân nhượng quyền xác định - Đầu tư đủ sở vật chất, nguồn tài nhân lực để tiếp nhận quyền bí kinh doanh mà BNQ chuyển giao Nghĩa vụ thể chất góp vốn quan hệ NQTM theo bên NQTM đưa quyền thương mại cịn BNHQ đóng góp sở vật chất để biến ưu quyền thương mại thành lợi nhuận Tóm lại, Các quy định pháp luật Việt Nam quyền nghĩa vụ bên hợp đồng NQTM bao quát đầy đủ khía cạnh quan hệ NQTM Tuy nhiên có thực tế quy phạm pháp luật nêu cách chung chung mà chưa có hướng dẫn cụ thể vấn đề Bởi vậy, nhiều trường hợp có tranh chấp phát sinh lĩnh vực có quy phạm điều chỉnh khơng thể giải thỏa đáng 2.6 Thời hạn việc thay đổi chấm dứt hợp đồng NQTM 2.6.1 Thời hạn hợp đồng NQTM Thời hạn có hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian tính từ hợp đồng có hiệu lực tới chấm dứt hợp đồng Khoảng thời gian ngắn hay dài thỏa thuận bên trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng chấm dứt hợp đồng theo luật định Về thời hạn tối thiểu hợp đồng, pháp luật NQTM số nước Mỹ, Trung Quốc đặt thời hạn tối thiểu cho hợp đồng NQTM ba năm 56 năm39 Những quy định thời hạn tối thiểu hợp đồng NQTM nhằm mục đích bảo đảm đủ thời gian để BNHQ thu hồi lại vốn sau đầu tư lớn cho sở hạ tầng, máy móc, nhân lực… Tuy nhiên pháp luật Việt Nam khơng có quy định thời hạn tối thiểu mà thời hạn hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận bên Điều lý giải thực trạng hoạt động NQTM Việt Nam chủ yếu lĩnh vực dich vụ, đồ ăn nên không cần thời gian dài để thu hồi vốn 2.6.2 Chấm dứt hợp đồng NQTM Chấm dứt hợp đồng NQTM kiện pháp lý mà hậu làm cho bên khơng phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng Đối với quan hệ NQTM chấm dứt hợp đồng chia thành hai loại chấm dứt thơng thường (khi hết thời hạn mà bên thỏa thuận hợp đồng mà khơng có thỏa thuận gia hạn), thứ hai chấm dứt hợp đồng trường hợp bất thường Các kiện pháp lý dẫn tới chấm dứt hợp đồng trường hợp bất thường quy định Điều 16 Nghị định 35/2006/NĐ-CP như: - BNHQ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng NQTM trường hợp BNQ vi phạm nghĩa vụ quy định Điều 287 Luật Thương mại - BNQ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng NQTM trường hợp sau đây: + BNHQ khơng cịn giấy phép kinh doanh giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định pháp luật BNHQ phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức NQTM + BNHQ bị giải thể bị phá sản theo quy định pháp luật Việt Nam + BNHQ vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả gây thiệt hại lớn cho uy tín hệ thống NQTM + BNHQ không khắc phục vi phạm không hợp đồng NQTM thời gian hợp lý, nhận thông báo văn yêu cầu khắc phục vi phạm từ BNQ Về quy định chấm dứt hợp đồng NQTM, pháp luật Việt Nam tồn nhiều vấn đề khúc mắc Điển hình quy định cịn bỏ sót trường hợp chấm dứt hợp đồng bên cá nhân bị chết Hiện đối tượng trở thành chủ thể quan hệ NQTM bao gồm cá nhân kinh doanh Tuy nhiên 39 Tham khảo Vũ Đặng Hải Yến (2008) – “Những vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại kinh tế thị trường Việt Nam”, Luận án tiến sĩ 57 trường hợp hợp đồng NQTM chấm dứt theo quy định Điều 16 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định trường hợp chủ thể bị phá sản, giải thể Ngoài ra, so sánh điều kiện để bên chấm dứt hợp đồng NQTM, điều kiện để BNHQ chấm dứt hợp đồng dễ nhiều so với BNQ Trong BNHQ chấm dứt hợp đồng vi phạm nghĩa vụ từ phía BNQ BNQ chấm dứt có vi phạm nghiêm trọng pháp luật vi phạm không không khắc phục thời gian hợp lý thông báo Việc quy định lỏng lẻo điều kiện chấm dứt hợp đồng tạo sở để BNHQ lợi dụng chấm dứt hợp đồng gây ảnh hưởng tới lợi ích BNQ Bởi vậy, cần có phân chia vi phạm BNQ theo tính chất, mức độ để có biện pháp thích hợp khơng nên trường hợp vi phạm có đẫn tới chấm dứt hợp đồng nội dung Điều 16 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Bên cạnh đó, số vấn đề “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”, “gây thiệt hại lớn”, “vi phạm không bản” việc xử lý hậu trường hợp chấm dứt hợp đồng NQTM chưa pháp luật hướng dẫn cụ thể nhằm tạo tiền đề cho việc áp dụng thông pháp luật thực tế 2.7 Những vấn đề khác liên quan tới quan hệ NQTM 2.7.1 Vấn đề trách nhiệm sản phẩm bên quan hệ với ngƣời tiêu dùng Vấn đề pháp luật thương mại Việt Nam không đề cập tới pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khơng có quy định dành riêng cho trường hợp NQTM Nhưng vào chất mối quan hệ BNHQ BNQ thương nhân tham gia quan hệ NQTM chủ thể độc lập tư cách pháp lý, độc lập mặt tài chính, họ hoạt động kinh doanh tự chịu trách nhiệm cho sản phẩm làm Do không tồn mối liên hệ trách nhiệm bên với chủ thể thứ ba Tuy nhiên đứng góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần lưu ý vấn đề sau: Thứ nhất, hàng hóa đươc sản xuất BNHQ tiêu chuẩn kĩ thuật, thành phần… BNQ định Hơn BNQ thường xuyên kiểm tra giám sát để bảo đảm BNHQ thực theo quy định hợp đồng, sản phẩm làm với tiêu chuẩn chất lượng Như vậy, hướng dẫn, yêu cầu BNQ nguyên nhân gây thiệt hại cho khách hàng Theo sản phẩm cửa hàng NQTM làm xâm hại tới bên thứ ba BNQ có phần trách nhiệm 58 Thứ hai, lựa chọn tới cửa hàng NQTM khách hàng thường khơng biết khơng thể biết giao dịch với BNQ hay BNHQ Khách hàng đến thường họ chọn thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm thuộc sở hữu BNQ không đến chủ sở hữu thực cửa hàng mà họ lựa chọn Với lí việc quy định sản phẩm bên bên chịu trách nhiệm với người tiêu dùng vơ hình chung gây khó khăn cho người tiêu dùng việc địi quyền lợi hợp pháp mình, vì, BNQ thường chủ thể có khả tài tốt hơn, có khả giải u cầu người tiêu dùng nhanh chóng, thỏa đáng so với BNHQ - cửa hàng thường hoạt động với quy mơ nhỏ, khả tài hạn chế Do trách nhiệm liên đới bên góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt trường hợp Một điểm lưu ý quan hệ NQTM có nhiều loại hình khác pháp luật trách nhiệm sản phẩm nên quy định mối liên hệ trách nhiệm phù hợp với loại hình NQTM khác Chẳng hạn trường hợp NQTM sản xuất, trách nhiệm sản phẩm nên đặt nặng lên BNHQ trường hợp nhượng quyền phân phối cần xem xét kĩ, BNHQ làm công đoạn phân phối sản phẩm việc sản xuất hay chất lượng sản phẩm định BNQ 2.7.2 Mối quan hệ BNQ sơ cấp BNHQ thứ cấp Trong trường hợp BNHQ tiến hành NQTM cho bên thứ ba có hai hợp đồng NQTM tồn hợp đồng NQTM sơ cấp hợp đồng NQTM thứ cấp, BNHQ sơ cấp đóng vai trị BNQ quan hệ NQTM thứ cấp đồng thời BNHQ thứ cấp có nghĩa vụ BNHQ40 Như vậy, quan hệ NQTM BNQ sơ cấp BNHQ thứ cấp khơng có quan hệ hợp đồng Tuy nhiên, việc BNHQ thứ cấp sử dụng quyền thương mại tài sản BNQ sơ cấp dẫn tới mối liên hệ chặt chẽ lợi ích bên Hành vi BNHQ cho dù sơ cấp hay thứ cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi BNQ sơ cấp ngược lại Bên cạnh đó, chủ thể khơng có hợp đồng ràng buộc chưa có quy phạm thức điều chỉnh mối liên hệ này, nên bên khơng có thỏa thuận, BNQ sơ cấp muốn điều chỉnh hành vi BNHQ thứ cấp gián tiếp thông qua BNHQ sơ cấp Cơ chế hai hợp đồng phức tạp để BNQ sơ cấp tự bảo vệ quyền lợi Đó chưa kể BNHQ có hành vi bao che sai phạm cho BNQ khó biết mà xử lý Để bảo vệ quyền lợi BNQ cần phải có cơng cụ pháp lý phù hợp Việc quy định cách độc lập hợp đồng NQTM có ý nghĩa việc làm đơn giản quan hệ NQTM 40 Khoản Điều 290 Luật thương mại 2005 59 vốn phức tạp việc không đề cập tới mối liên hệ BNQ sơ cấp BNHQ thứ cấp chưa thật hợp lý Như để bảo vệ quyền lợi pháp luật chưa có cơng cụ điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ BNQ sơ cấp phải có biện pháp chủ động cách thỏa thuận cụ thể hợp đồng nhượng quyền sơ cấp BNQ sơ cấp cần đưa vào hợp đồng vấn đề - Việc bảo lưu việc lựa chọn BNHQ thứ cấp, tức BNQ giữ lại quyền đồng ý không đồng ý việc lụa chọn BNHQ thứ cấp - Các quy định cụ thể quản lý giám sát BNHQ thứ cấp - Các quy định trách nhiệm BNQ sơ cấp trường hợp có vấn đề việc lựa chọn BNHQ thứ cấp, điều hành hệ thống nhượng quyền 2.8 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật NQTM Việt Nam Được cơng nhận có tiến thời gian qua phủ nhận hệ thống pháp luật NQTM Việt Nam sơ sài, quy định pháp luật điều chỉnh đầy đủ khía cạnh NQTM nội dung lại chung chung chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Với điều Luật thương mại 2005 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Thông tư 09 bao quát hết tất vấn đề phát sinh Bên cạnh đó, quy định hành tồn nhiều điểm bất cập, mâu thuẫn chồng chéo lẫn Thực tiễn hoạt động NQTM tồn nước ta chưa lâu việc đánh giá tầm quan trọng chất NQTM bước tiến đáng khích lệ pháp luật Việt Nam Tuy nhiên để trở thành động lực cho phát triển hoạt động NQTM giai đoạn tới địi hỏi pháp luật NQTM phải hồn thiện mà việc trước hết bổ sung quy phạm pháp luật lĩnh vực Sau số hướng giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật NQTM Việt Nam: 2.8.1 Hoàn thiện khái niệm NQTM đối tƣợng hợp đồng NQTM theo pháp luật thƣơng mại Như phân tích Chương khái niệm NQTM pháp luật Việt Nam thể chất NQTM bên cạnh cịn khuyết điểm Một khái niệm NQTM thể tính cân bên khắc phục thiếu sót quy định nghĩa vụ phí có tác động tích cực tới toàn hệ thống pháp luật NQTM Thêm vào đó, khái niệm quyền thương mại, đề cập nhiên khơng có giải thích cụ thể Những thuật ngữ quyền “thương mại chung” hay 60 “nhượng quyền phát triển quyền thương mại” thuật ngữ nhiên Luật thương mại Nghị định 35/2006/NĐ-CP nêu khái niệm mà khơng phân tích làm rõ Đồng thời quy định yếu tố cấu thành nên quyền thương mại pháp luật Việt Nam cịn nhiều thiếu sót cần bổ sung, sửa đổi Cụ thể bổ sung “nhãn hiệu dịch vụ” vào đối tượng hợp đồng NQTM Quy định quyền thương mại Khoản Điều Nghị định 35/2006/NĐ-CP không đề cập đến nhãn hiệu dịch vụ NQTM phổ biến lĩnh vực Ở nước có hoạt động NQTM phát triển dịch vụ kế tốn, kiểm toán lĩnh vực NQTM đem doanh thu cao cho chủ thể tham gia Trong Việt Nam NQTM lĩnh vực chí cịn chưa tồn Do việc bổ sung nhãn hiệu dịch vụ vào đối tượng hoạt động NQTM góp phần thúc đẩy NQTM phát triển lĩnh vực 2.8.2 Pháp luật dân sự, sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ việc điều chỉnh hoạt động NQTM Theo nội dung Mục 2.1 nguồn luật điều chỉnh hoạt động NQTM chưa thống mà thuộc lĩnh vực pháp luật khác Hậu quy định nội dung quan hệ NQTM cịn nhiều điểm khơng đồng chí trái ngược Điển hình vấn đề mâu thuẫn chất NQTM Luật thương mại 2005 Bộ luật dân Sự không thống văn luật cần sớm loại bỏ phạm vi luận văn tác giả kiến nghị số giải pháp sau: Thứ nhất, chất hoạt động NQTM, trước hết cần loại bỏ quy định Bộ luật dân hoạt động “cấp phép đặc quyền kinh doanh” để trả NQTM chất vốn có Hiện tại, theo Bộ luật dân NQTM quan hệ dân dạng hoạt động chuyển giao công nghệ Quy định sở quan điểm sai lầm chất hoạt động NQTM không đánh giá tầm quan trọng hoạt động Trong đó, Luật thương mại 2005 có quy định riêng cho NQTM, đồng thời, Luật chuyển giao công nghệ loại bỏ cấp phép đặc quyền kinh doanh khỏi đối tượng Do loại bỏ “quy định cấp phép đặc quyền kinh doanh” Bộ luật dân giúp cải thiện tính thống hệ thống pháp luật Việt Nam Ngồi sở phân tích Mục 2.6.1, bên cạnh việc sửa đổi Bộ luật dân sự, nên bỏ quy định Điều 12 Luật chuyển giao công nghệ phần hợp đồng chuyển giao công nghệ hợp đồng NQTM Chúng ta phủ nhận hoạt động NQTM chuyển giao công nghệ có chung đối tượng định Tuy nhiên đối tượng kết hợp với yếu tố khác quan hệ NQTM thường mang đặc điểm riêng biệt quy phạm pháp luật chuyển 61 giao cơng nghệ khơng cịn phù hợp để điều chỉnh Vì nói quy định pháp luật thương mại sở hữu trí tuệ thực tốt vai trị điều chỉnh hoạt động mà khơng cần đóng góp quy định chuyển giao công nghệ Thứ hai, vấn đề điều chỉnh đối tượng hợp đồng NQTM pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng NQTM có đối tượng nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh… đối tượng pháp luật sở hữu trí tuệ Vì việc sử dụng kết hợp pháp luật sở hữu trí tuệ để điều chỉnh NQTM điều cần thiết Tuy nhiên NQTM hoạt động có nhiều đặc điểm riêng biệt để pháp luật sở hữu trí tuệ có tác động tích cực việc điều chỉnh loại hình hoạt động số giải pháp sau được áp dụng: - Đối với nhãn hiệu (phân tích Mục 2.4.1.1) pháp luật sở hữu trí tuệ nên có thêm quy phạm hướng dẫn cụ thể việc xác định nhãn hiệu tiếng để việc công nhận nhãn hiệu tiếng trở nên minh bạch Các nhãn hiệu hoạt động NQTM thường nhãn hiệu có danh tiếng thị trường nên việc công nhận nhãn hiệu tiếng chủ thể tham gia quan hệ quan tâm Các quy định cụ thể điều kiện nhãn hiệu tiếng chắn làm tăng số lượng nhãn hiệu tiếng thương nhân Việt Nam từ hạn chế khả doanh nghiệp Việt Nam bị xâm hại thị trường nước - Nên thống cách sử dụng thuật ngữ bí mật kinh doanh pháp luật sở hữu trí tuệ bí kinh doanh pháp luật thương mại để tạo liên kết phù hợp văn pháp luật Đây vấn đề sử dụng từ ngữ gây băn khoăn, hiểu lầm nghiên cứu pháp luật NQTM - Pháp luật SHTT hành tiếp cận đối tượng NQTM cách cục bộ, đối tượng riêng lẻ Điều tạo điều kiện cho nhiều hành vi lợi dụng đối tượng không bảo hộ để xâm hại tới lợi ích bên quan hệ nhượng quyền Thực tế cần có tác động tới đối tượng cho dù có pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ hay khơng có ảnh hưởng lớn tới tồn hệ thống Do pháp luật sở hữu trí tuệ nên có có chế riêng để bảo vệ đối tượng NQTM mối liên hệ thống chúng, phù hợp với đặc thù hoạt động NQTM Ví dụ, quy phạm bảo vệ tồn khơng gian kiến trúc, cách trang trí, mùi hương, màu sắc… mối liên hệ với áp dụng riêng cho quan hệ NQTM Các quy định kết hợp với quy định pháp luật sở hữu trí tuệ hành bảo vệ tốt quền lợi chủ thể 62 2.8.3 Hoàn thiện quy phạm pháp luật chủ thể NQTM Từ phân tích quy định chủ thể hoạt động NQTM mục 2.2 khóa luận ta thấy nên loại bỏ điều kiện thời gian hoạt động chủ thể trước nhượng lại quyền thương mại Quy định nhằm bảo vệ quyền lợi, định hướng lựa chọn cho BNHQ tiềm Tuy nhiên, phân tích chương quy định khơng mang tính thực tế khơng ảnh hưởng nhiều tới khả thành cơng, uy tín hệ thống NQTM dần trở thành trở ngại với thương nhân có ý định hoạt động lĩnh vực mẻ Pháp luật Việt Nam muốn bảo vệ quyền lợi BNHQ hoạt động NQTM tập trung vào yếu tố khả tài số lượng sở kinh doanh BNQ Việc loại bỏ điều kiện thời gian thử thách tạo môi trường thơng thống, thu hút tham gia nhiều chủ thể vào lĩnh vực NQTM 2.8.4 Hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ bên hợp đồng NQTM Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng nội dung chủ yếu loại hợp đồng Bởi vậy, quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bên đóng vai trị quan trọng việc tạo hành lang pháp lý an toàn cho bên tham gia quan hệ NQTM Những quy định hành quyền nghĩa vụ bên quan hệ NQTM Việt Nam phù hợp với chất hoạt động NQTM Tuy nhiên số quy định pháp luật Việt Nam nội dung thiếu tính thuyết phục Những quy định pháp luật Việt Nam quyền nghĩa vụ bên hợp đồng nên hoàn thiện theo hướng cụ thể hiệu Sau số vấn đề bật giải pháp đề nghị: Thứ nhất, nghĩa vụ cung cấp thông tin Điều 7, Điều Nghị định 35/2006/NĐ-CP, quy phạm pháp luật nghĩa vụ pháp luật Việt Nam hồn thiện thơng qua giải pháp sau: - Kéo dài thời gian bắt buộc thực nghĩa vụ cung cấp thông tin BNQ bên dự kiến nhận quyền Thời hạn thực nghĩa vụ cung cấp thông tin theo pháp luật Việt Nam 15 ngày Khoảng thời gian tương đối ngắn khó cho bên tìm hiểu hết vấn đề quyền thương mại họ quan tâm Do thời hạn nên kéo dài thêm, 20 đến 30 ngày khoảng thời gian hợp lý 63 - Loại bỏ quy định “trừ trường hợp có thỏa thuận bên” nghĩa vụ cung cấp thông tin trước ký kết hoạt động NQTM Điều Nghị định 35/2006/NĐ-CP Một quy định bắt buộc ngoại lệ pháp luật nghĩa vụ BNQ đắn, góp phần làm cho hoạt động NQTM minh bạch - Loại bỏ quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin bên dự kiến nhận quyền cho bên dự kiến nhượng quyền quy định Điều Nghị định 35/2006/NĐ-CP Như phân tích mục 2.5.1.1b, quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin không thực tế khó xác định yêu cầu hợp lý, nữa, vấn đề bên tự giải mà khơng cần can thiệp pháp luật Cụ thể, BNQ trước ký kết hợp đồng có tìm hiểu đối tác Nếu yêu cầu thông tin họ không bên dự kiến nhận quyền đáp ứng bên dự kiến nhượng quyền cân nhắc định có ký hợp đồng hay khơng Quy định khơng có hại nhiên khơng có tính thực tế loại bỏ khỏi hệ thống pháp luật NQTM Thứ hai, xét tới quyền chuyển giao quyền thương mại cho bên thứ ba điều 289 luật thương mại điều 15 nghị định 35/2006/NĐ-CP, phân tích mục 2.5.7 trên, pháp luật Việt Nam nên loại bỏ quy định điều 15 nghị định 35/2006/NĐ-CP Vấn đề chuyển giao quyền thương mại cho bên thứ ba điều chỉnh theo chế tự thỏa thuận bên sở Điều 289 Luật thương mại 2005, với chất quan hệ thương mại tự nguyện, tự thỏa thuận Việc loại bỏ quy định giúp bảo vệ quyền lợi bên đặc biệt BNQ trước nguy phải chấp nhận bên thứ ba tham gia hệ thống cách miễn cưỡng Thứ ba, quy định quyền kiểm tra giám sát của BNQ BNHQ quy định Điều 286 Luật thương mại 2005 Như đề cập mục 2.5.4 trên, quy định pháp luật dẫn tới tình trạng BNQ lợi dụng để can thiệp sâu vào hoạt động BNHQ Do pháp luật Việt Nam nên quy định cụ thể quyền kiển tra giám sát BNQ Nói cách khác, nên có thêm giới hạn cho việc thực nghĩa vụ Quy định quyền kiểm tra giám sát nên hoàn thiện theo hướng BNQ quyền kiểm, tra giám sát BNHQ mức độ hợp lý không gây cản trở tới hoạt động kinh doanh BNHQ 2.8.5 Hoàn thiện quy định chấm dứt hợp đồng NQTM Theo phân tích mục 2.6.2 nội dung pháp luật chấm dứt hoạt động NQTM đặc biệt trường hợp chấm dứt theo quy định pháp luật nhiều điểm thiếu sót Sau số giải pháp: 64 - Bổ sung vào Khoản Điều 16 Nghị định 35/2006/NĐ-CP trường hợp hợp đồng NQTM chấm dứt bên chủ thể cá nhân bị chết Đồng thời quy định cụ thể cách thức giải quyết, hậu trường hợp chấm dứt hợp đồng nhằm tạo điều kiện cho việc giải nhanh chóng, thống thực tế - Về điều kiện dẫn tới việc đơn phương chấm dứt hợp đồng NQTM, trước tiên pháp luật cần làm rõ khái niệm “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”, “gây thiệt hại lớn”, “vi phạm không bản” để việc áp dụng pháp luật trở nên dễ dàng - Pháp luật Việt Nam cần phân chia vi phạm BNQ dẫn tới chấm dứt hợp đồng theo tính chất, mức độ để đề cách thức xử lý phù hợp cho trường hợp Điều tạo cân tương đối BNQ BNHQ điều kiện chấm dứt hợp đồng NQTM, tránh tình trạng BNHQ lợi dụng quy định để từ vi phạm nhỏ nhặt để chấm dứt hợp đồng, xâm phạm tới lợi ích đáng BNQ 2.8.6 Về việc phân loại NQTM Hiện nay, pháp luật thương mại Việt Nam chưa có quy phạm quy định phân loại hoạt động NQTM Nghị định 35/2006/NĐ-CP có đề cập tới khái niệm quyền thương mại chung, hợp đồng phát triển quyền thương mại, hợp đồng NQTM thứ cấp nhiên khơng giải thích rõ nội dung khái niệm khơng sâu vào vấn đề pháp lý đặc trưng loại hợp đồng Trên sở đó, quy phạm pháp luật Việt Nam tập trung vào điều chỉnh vấn đề xung quanh quan hệ NQTM dạng đơn giản - NQTM đơn lẻ Trong loại quan hệ NQTM có đặc điểm riêng cần quy phạm cụ thể để điều chỉnh Bởi việc bổ sung quy định phân loại hoạt động NQTM sở để xây dựng hệ thống pháp luật NQTM sâu sát hơn, thực tế 2.8.7 Các vấn đề khác - Về vấn đề trách nhiệm sản phẩm với bên thứ ba, sở vấn đề phân tích mục 2.7.1, giải pháp thích hợp để bảo vệ tốt quyền lợi người tiêu dùng trách nhiệm liên đới BNQ BNHQ Vấn đề sau sau bên tự thương lượng với giải vụ việc khác Quy định khơng có ý nghĩa khách hàng quyền lợi họ bị xâm hại mà có ý nghĩa phịng ngừa quy định buộc BNQ phải có trách nhiệm việc kiểm tra giám sát hoạt động BNHQ lợi ích - Về mối quan hệ BNQ sơ cấp BNHQ thứ cấp, có mối liên hệ quyền lợi chặt chẽ với nên hoạt động BNHQ dù cấp 65 ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động toàn hệ thống Tuy nhiên pháp luật Việt Nam chưa có quy đinh điều chỉnh mối quan hệ Do nên bổ sung thêm quy định nhằm xác lập thức mối quan hệ thương nhân với Những quy định BNQ sơ cấp có quyền kiểm tra giám sát tất BNHQ sơ cấp thứ cấp nhằm bảo đảm thống hệ thống NQTM ổn định chất lượng hàng hoá, dịch vụ công cụ hữu hiệu giúp BNQ chủ động bảo vệ quyền lợi 66 KẾT LUẬN Khóa luận với kết cấu hai chương trình bày số vấn đề khái quát khái niệm, đặc điểm, việc phân loại hợp đồng NQTM đồng thời nêu phân tích nội dung hệ thống pháp luật NQTM Việt Nam Qua số nội dung bật sau: Hoạt động NQTM Việt Nam có bước phát triển vượt bậc có đóng góp ngày to lớn vào kinh tế quốc gia Chỉ với thập kỷ tồn chí xem hoạt động mẻ NQTM thể thích nghi tốt với mơi trường kinh tế Việt Nam xem lĩnh vực hoạt động đầy hứa hẹn giai đoạn tới Về quy định pháp luật điều chỉnh NQTM, trải qua trình áp dụng với phát triển hoạt động NQTM, quy định pháp luật lĩnh vực có nhiều thay đổi Nhìn chung thay đổi theo hướng tích cực tiếp cận hoạt động với chất hoạt động thương mại độc lập có nhiều điểm đặc thù Mặc dù vậy, phủ nhận thực tế hoạt động NQTM có mặt gần 20 năm Việt Nam nhiên khung pháp lý hoạt động sau nhiều thay đổ nhiều điểm thiếu sót, bất cập Với số lượng ỏi quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật NQTM chưa thể đáp ứng nhu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội thực tế Đồng thời, số quy phạm ỏi có khơng nội dung mâu thuẫn, chồng chéo không phù hợp Bởi vậy, giai đoạn tại, việc bảo vệ quyền lợi bên quan hệ NQTM cần có phối hợp tích cực tất BNQ BNHQ quan nhà nước có thẩm quyền sở quy định pháp luật có sẵn Tuy nhiên lâu dài, vấn đề cốt yếu xây dựng hành lang pháp lý thơng thống an toàn sở quan điểm đắn, khoa học NQTM cần nhanh chóng tiến hành nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển NQTM Việt Nam 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2005 Luật sở hữu trí tuệ 2006 Luật chuyển giao công nghệ 2007 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Nghị định số 45/1998/NĐ–CP chuyển giao công nghệ Thông tư số 1254/1999/TT – BKHCNMT Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường hướng dẫn chi tiết thi hành nghị định Chính phủ số 45/1998/NĐ-CP chuyển giao cơng nghệ Andrew J Sherman (2008), “Nhượng quyền thương mại cấp Li-xăng hai phương thức tăng trưởng hiệu bất chấp biến động kinh tế”, Nxb Lao động xã hội 10 ThS Nguyễn Bá Bình (2008), “Bước đầu tìm hiểu hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngồi giác độ pháp luật Việt Nam “ - Tạp chí luật học (5), tr 9-15 11 ThS Nguyễn Bá Bình (2010), “Bản giới thiệu nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (2), tr 15-21 68 12 ThS Nguyễn Bá Bình (2006), “Nhượng quyền thương mại - Bản chất mối quan hệ với hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động li-xăng!”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (02), tr 21-26 13 TS bùi Ngọc Cường (2007), “Hoàn thiện kung pháp lý nhượng quyền thương mại”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp(103), tr.32-38 14 TS Nguyễn Thị Dung (2008) – “pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư”, Nxb Chính trị quốc gia 15 Nguyễn Thanh Hương (2007) “nhượng quyền thương hiệu đơi điều suy nghĩ”, tạp chí phát triển kinh tế (202), tr.6-8 16 Hồ Vĩnh Long(2006), “Hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam”, luận văn thạc sĩ, Đại Học Luật TpHCM 17 PGS–TS Nguyễn Văn Luyện – TS Lê Thị Bích Thọ – TS Dương Anh Sơn (2006), ”Giáo Trình Luật Hợp đồng Thương Mại Quốc Tế”, Nxb Đại Học Quốc Gia TpHCM 18 TS Nguyễn Thanh Tâm (2006) – Quyền sở hữu công nghiêp hoạt động thương mại – Nxb Tư Pháp 19 Lý Quý Trung (2005), “Franchise – bí thành cơng mơ hình nhượng quyền kinh doanh”, NXB Trẻ, Hà Nội, năm 2005 20 TS Lý Quý Trung (2006), “francise bí thành cơng mơ hình NQTM”, Nxb Trẻ 21 Nguyễn Khánh Trung, “Nhượng quyền thương mại Việt Nam – giải pháp cho phát triển bền vững”, thời báo kinh tế Sài Gòn 22 ThS Vũ Đăng Hải Yến (2005), “Nhượng quyền thương mại – vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí luật học (3), tr 46 69 23 ThS Vũ Đặng Hải Yến (2008), “Một số vấn đề pháp lý chủ thể hợp đồng NQTM”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (4), tr 41-45 24 ThS Vũ Đặng Hải Yến (2008) – “Những vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại kinh tế thị trường Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Luật học 25 http://saga.vn/view.aspx?id=1579 26 http://thuonghieuonline.com/VNTH/Showtheard/?tID=32 27 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/09/14/1656/ Nguyễn Khánh Trung - Nhượng quyền thương mại: Lịch sử, tương lai 28 http://saga.vn/Thuonghieu/Nhuongquyenvagiatrithuonghieu/3148.saga 29 http://thuonghieuonline.com 30 http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-48036.htm 70 ... phạm điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại nằm rải rác nhiều văn quy phạm pháp luật Bởi vậy, nghiên cứu chế độ pháp lý hoạt động nhượng quyền thương mại theo Luật thương mại 2005, khóa luận... nhắm tới, quyền thương mại Luật thương mại 2005 không đề cập đến khái niệm quyền thương mại vào quy định khái niệm hoạt động NQTM Điều 284 Luật thương mại 2005 hình dung quyền thương mại quyền sử... chất hoạt động NQTM hoạt động thương mại độc lập luật điều chỉnh hoạt động NQTM pháp luật thương mại phủ nhận tồn mâu thuẫn, chồng chéo văn pháp luật với Đặc biệt lại vênh hai văn có giá trị pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: chế độ pháp lý của hoạt động nhượng quyền thương mại trong luật thương mại 2005 , chế độ pháp lý của hoạt động nhượng quyền thương mại trong luật thương mại 2005