0

Các biện pháp thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự việt nam

198 5 0
  • Các biện pháp thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH THÁI THỊ CẨM VÂN CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH THÁI THỊ CẨM VÂN CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HỌ VÀ TÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN TRẦN BẢO UYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận “Các biện pháp thu thập chứng đương tố tụng dân Việt Nam” công trình nghiên cứu cá nhân tơi Khóa luận kết tìm hiểu, nghiên cứu thân pháp luật Việt Nam, thực tiễn áp dụng pháp luật pháp luật nước liên quan đến đề tài nghiên cứu Những tài liệu tham khảo trích dẫn, ghi rõ nguồn liệt kê danh mục tài liệu Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng năm 2020 Tác giả Thái Thị Cẩm Vân DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BLTTDS NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT Bộ luật Tố tụng dân BLTTDS 2004 Bộ luật Tố tụng dân (Luật số 24/2004/QH11) ngày 15 tháng năm 2004 BLTTDS 2015 Bộ luật Tố tụng dân (Luật số 92/2015/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2015 Bộ luật Tố tụng dân Liên bang Nga (Luật BLTTDS Liên bang Nga 2002 số 138-Fz) ngày 14 tháng 11 năm 2002, sửa đổi, bổ sung ngày 06 tháng 02 năm 2012 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 02 năm 2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch Nghị số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Nghị số 04/2012/NQ-HĐTP số quy định “chứng minh chứng cứ” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân Nghị số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hội đồng Thẩm phán Nghị số 01/2017/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao ban hành số biểu mẫu tố tụng dân Pháp lệnh số 27-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh số 27-LCT/HĐNN8 ngày 07 tháng 12 năm 1989 Hội đồng Nhà nước thủ tục giải vụ án dân Pháp lệnh số 31-L/CTN Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 29 tháng năm 1994 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thủ tục giải vụ án kinh tế Pháp lệnh số 48-L/CTN ngày 11 tháng năm Pháp lệnh số 48-L/CTN 1996 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thủ tục giải tranh chấp lao động MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ 1.1 Quyền nghĩa vụ thu thập chứng đương 1.2 Khái niệm biện pháp thu thập chứng đương 11 1.3 Ý nghĩa quy định biện pháp thu thập chứng đương .12 1.4 Quá trình ghi nhận quy định biện pháp thu thập chứng đương tố tụng dân 14 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 20 2.1 Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; thơng điệp liệu điện tử; thu thập vật chứng 20 2.2 Xác định người làm chứng lấy xác nhận người làm chứng 41 2.3 Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cho chép cung cấp tài liệu có liên quan đến việc giải vụ việc mà quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý; yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân thực công việc khác theo quy định pháp luật 46 2.4 Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký người làm chứng 50 2.5 Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng đương thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án định trưng cầu giám định, định giá tài sản .51 KẾT LUẬN 60 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Chứng có vai trị quan trọng hoạt động tố tụng nói chung, hoạt động tố tụng dân nói riêng Để tiếp cận thật khách quan làm sáng tỏ nội dung vụ việc dân phải có chứng cứ”1 Bởi tầm quan trọng chứng cứ, pháp luật tố tụng dân Việt Nam tiến trình phát triển ghi nhận nội dung liên quan đến cung cấp chứng chứng minh, cụ thể Pháp lệnh số 27-LCT/HĐNN8 ngày 07 tháng 12 năm 1989 Hội đồng Nhà nước thủ tục giải vụ án dân sự2, Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 29 tháng năm 1994 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thủ tục giải vụ án kinh tế3, Pháp lệnh số 48-L/CTN ngày 11 tháng năm 1996 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thủ tục giải tranh chấp lao động4 Trong Bộ luật Tố tụng dân 20045 Bộ luật Tố tụng dân 20156, cung cấp chứng chứng minh khái quát hóa thành nguyên tắc ngành luật tố tụng dân Theo Bộ luật Tố tụng dân 2015, nội dung nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh nhấn mạnh nghĩa vụ chứng minh đương sự, đề cập quyền nghĩa vụ thu thập chứng đương sự, trách nhiệm hỗ trợ thu thập Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, Nguyễn Thị Hoài Phương, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, tr 207 Điều Pháp lệnh số 27-LCT/HĐNN8 ngày 07 tháng 12 năm 1989 Hội đồng Nhà nước thủ tục giải vụ án dân sự: “Đương có nghĩa vụ cung cấp chứng để bảo vệ quyền lợi Tịa án có nhiệm vụ xem xét tình tiết vụ án cần thiết thu thập thêm chứng để bảo đảm cho việc giải vụ án xác” Điều Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 29 tháng năm 1994 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thủ tục giải vụ án kinh tế: “Khi cần thiết, Tịa án xác minh, thu thập chứng để bảo đảm cho việc giải vụ án xác” Điều Pháp lệnh số 48-L/CTN ngày 11 tháng năm 1996 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thủ tục giải tranh chấp lao động: “Khi cần thiết, Tòa án tiến hành xác minh, thu thập chứng yêu cầu bên tranh chấp lao động, quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu, chứng để bảo đảm cho việc giải vụ án lao động xác, cơng Các bên tranh chấp lao động, quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu phải cung cấp đầy đủ thời hạn theo yêu cầu Tòa án” Điều Bộ luật Tố tụng dân 2004: “1 Các đương có quyền nghĩa vụ cung cấp chứng cho Tòa án chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp Cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác có quyền nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh đương Tòa án tiến hành xác minh, thu thập chứng trường hợp Bộ luật quy định” Điều Bộ luật Tố tụng dân 2015: “1 Đương có quyền nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cho Tòa án chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác có quyền nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh đương Tịa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng trường hợp Bộ luật quy định” chứng Tòa án Trong đó, đương chủ thể trước tiên chủ yếu hoạt động thu thập chứng cứ, với mục đích chứng minh tính hợp pháp có yêu cầu hay phản đối đưa Quy định biện pháp thu thập chứng thể nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân Nếu Bộ luật Tố tụng dân 2004 ghi nhận biện pháp thu thập chứng Tịa án đến Bộ luật Tố tụng dân 2015, nhà làm luật bên cạnh việc bổ sung số biện pháp thu thập chứng cho chủ thể Tịa án cịn ghi nhận minh thị biện pháp thu thập chứng đương Vai trò chủ yếu đương hoạt động thu thập chứng dẫn đến tính cấp thiết việc cho đời quy định biện pháp thu thập chứng đương để thực vai trị Thơng qua việc thực biện pháp thu thập chứng theo quy định, đương chủ động chứng minh cho yêu cầu đưa hay phản đối yêu cầu người khác Bên cạnh chứng mà Tịa án tự thu thập trường hợp luật định chứng đương thu thập giao nộp để Tòa án xem xét chấp nhận hay bác bỏ yêu cầu đương sự, làm sáng tỏ thật khách quan vụ án từ góp phần bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp đương Các biện pháp thu thập chứng đương có quy định rõ ràng, chi tiết khả tự bảo vệ thơng qua biện pháp đương nâng cao Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng dân 2015, biện pháp thu thập chứng đương nêu tên mà chưa có hướng dẫn thực cụ thể, nhiều nội dung bất cập, vướng mắc chế thực thi thực tiễn, gây khó khăn cho đương trình thu thập chứng nhằm bảo vệ quyền lợi Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Các biện pháp thu thập chứng đương tố tụng dân Việt Nam” với mục đích làm rõ quy định pháp luật liên quan đến biện pháp thu thập chứng đương sự, đưa quan điểm pháp lý kiến nghị hướng giải để khắc phục, hạn chế bất cập, vướng mắc trên, góp phần nâng cao hiệu điều chỉnh quy định biện pháp thu thập chứng đương pháp luật tố tụng dân Việt Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Theo tìm hiểu tác giả, đến thời điểm tại, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu biện pháp thu thập chứng đương tố tụng dân Phần lớn cơng trình đề cập biện pháp thu thập chứng đương thông qua việc nghiên cứu hoạt động thu thập chứng cứ, hoạt động chứng minh nói chung hay biện pháp thu thập chứng chủ thể khác Tòa án Cụ thể: - Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Nguyễn Thị Hoài Phương, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam); Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam (Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Nguyễn Cơng Bình, Nhà xuất Cơng an nhân dân): Các giáo trình cung cấp kiến thức bản, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập sinh viên Tuy nhiên, đặc điểm giáo trình đề cập vấn đề mang tính chất lý luận, khái qt nên cơng trình dành chương để nghiên cứu chứng chứng minh trình bày hoạt động thu thập chứng hoạt động trình chứng minh, khơng sâu vào phân tích chất hoạt động này, khơng chi tiết hóa biện pháp thu thập chứng không bất cập, hướng hồn thiện pháp luật có liên quan - Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 (Đoàn Tấn Minh – Nguyễn Ngọc Điệp (2016), Nhà xuất Lao động); Bình luận điểm Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 (Nguyễn Thị Hoài Phương (Chủ biên) (2016), Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam); Bình luận khoa học điểm Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 (Nguyễn Thị Hồng Nhung (Chủ biên) (2017), Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh): Những sách tập trung vào việc bình luận chế định điều luật, có ghi nhận quy định biện pháp thu thập chứng đương chưa phân tích cách thức, phương tiện đương sử dụng để thu thập chứng - Luận văn Hoạt động thu thập chứng Tòa án sơ thẩm trình giải vụ án dân (Trương Việt Hồng (2014), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh); Luận văn Hoạt động thu thập chứng Tịa án phúc thẩm q trình giải vụ án dân (Nguyễn Văn Hiểu (2015), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh): Các đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động thu thập chứng đối tượng cụ thể Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phúc thẩm mà chưa sâu vào hoạt động biện pháp thu thập chứng đương - Luận văn Thu thập chứng theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 (Hoàng Hải An (2017), Trường Đại học Luật Hà Nội): Luận văn trình bày biện pháp thu thập chứng đương đề cập hoạt động thu thập chứng đương sự, nằm tổng thể hoạt động thu thập chứng chủ thể khác theo Bộ luật Tố tụng dân 2015, chưa sâu phân tích, làm rõ biện pháp bất cập có liên quan - Luận văn Các biện pháp thu thập chứng Tòa án tố tụng dân (Nguyễn Văn Thành (2013), Trường Đại học Luật Hà Nội); Luận văn Các biện pháp thu thập chứng Tòa án thực tiễn Tịa án nhân dân Thành phố Thái Bình (Mai Thị Quyên (2018), Trường Đại học Luật Hà Nội): Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào biện pháp thu thập chứng Tòa án mà khơng sâu vào đương - Khóa luận Hoạt động thu thập chứng tố tụng dân (Trần Quốc Dũng (2010), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh); Khóa luận Hoạt động thu thập chứng vụ án dân (Trần Phương Thảo (2012), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh): Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động thu thập chứng cứ, khái niệm có phạm vi rộng so với biện pháp thu thập chứng Hơn nữa, cơng trình nghiên cứu trước thời điểm Bộ luật Tố tụng dân 2015 có hiệu lực Bộ luật Tố tụng dân 2015 bổ sung nhiều quy định mới, minh thị quy định biện pháp thu thập chứng đương nên cần có tổng hợp, cập nhật kịp thời - Bài viết “Một số ý kiến trách nhiệm thu thập chứng Tòa án tố tụng dân sự” (2013) tác giả Hà Thái Thơ đăng Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp, số 05: Bài viết hướng trọng tâm vào trách nhiệm thu thập chứng Tòa án tố tụng dân sự, không vào nghiên cứu hoạt động thu thập biện pháp thu thập chứng chủ thể đương - Bài viết “Xác minh, thu thập chứng vụ án ly có u cầu chia tài sản chung vợ chồng” (2017) tác giả Đào Thanh Huyền đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, Bộ Tư pháp, số (304): Bài viết nghiên cứu vấn đề xác minh, thu thập chứng phạm vi vụ án ly có u cầu chia tài sản chung vợ chồng mà không phân tích vấn đề tranh chấp khác - Bài viết “Ủy thác thu thập chứng tố tụng dân sự” tác giả Thái Chí 11 diện tích đất 33.498m2 bà nhận chuyển nhượng từ ơng T tài sản đất có lị gạch, cịn lại đất trống, phần đất ông L trồng cao su bà Như vậy, lời khai bà T Bà L mâu thuẫn Đối với lời khai người làm chứng ông Vũ Minh T cho trước ông có mua tràm ông N phần đất có trồng tràm hay khơng ơng không rõ ông đất tranh chấp ông N ông L Tại Quyết định giải khiếu nại số 3604/QĐCT.UBND ngày 27/10/2009 UBND thị xã B giải liên quan đất số 114, 253, 254, 255 xác định đất trồng tràm không giải đất tranh chấp nằm số 256 Trong nhận định mục [1], diện tích đất 3.437m2 gia đình ơng L quản lý, sử dụng, trồng lúa từ năm 1988, năm 2011 ôngL trồng 250 cao su (Biên xem xét, thẩm định chỗ ngày 05/4/2018 – Bút lục 84) chủ sử dụng đất cũ ơng T, bà T khơng có ý kiến phản đối hay khiếu nại với quyền địa phương Tại Công văn số 547/UBND-NC ngày 24/4/2017 UBND thị xã B cho việc cấp Giấy CNQSDĐ số H00032 ngày 22/11/2009 lần đầu cho ông Nguyễn Văn T khơng có cơng khai UBND xã T, đồ khơng có suối cạn, đất cấp khơng có biên ký giáp ranh với hộ liền kề, xác minh trạng đất không dựa thực địa nên việc UBND thị xã B cấp Giấy CNQSDĐ cho T khơng trình tự thủ tục quy định Điều 136 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003; Tại Biên giải tranh chấp quyền sử dụng đất ngày 12/02/2015 UBND xã T, ông Nguyễn Văn P – Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khẳng định: Quá trình xin cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu ông T tự thuê đơn vị đo đạc tư nhân đo đất, đơn vị có tư cách pháp nhân đơn vị không ký, đóng dấu mà nhờ anh Trương Thế S nhân viên hợp đồng văn phòng đăng ký quyền sử dụng ký (bút lục 25, 26) Do đó, Giấy CNQSDĐ số H00032 ngày 22/11/2009 cấp cho ông T không xem pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp ông T diện tích 3.437m2 Ngồi ra, vào Biên xác minh trạng sử dụng đất 03 hộ dân khu đồi dầu ngày 20/6/2012, Biên việc tranh chấp quyền sử dụng đất ngày 12/02/2015 (bút lục 12, 25) thể từ năm 2012 ông L, bà T, ông T tranh chấp quyền sử dụng diện tích đất nói ngày 14/4/2015 bà T chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông N, ngày 01/6/2015 UBND thị xã B lại cấp Giấy CNQSDĐ số BU 318399 cho ông N, bà T bao gồm phần đất tranh chấp không quy định Điều 188 Luật đất đai năm 2013 [3] Từ phân tích trên, thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định diện tích đất tranh chấp 3.437m2 gia đình ơng L khai phá phần vào năm 1988, phần đổi đất với ông T, bà H khoảng năm 2002 nên thuộc quyền quản lý, sử dụng gia đình ơng N, bà C quy định pháp luật, phù hợp chứng cứ, tình tiết khách quan vụ án [4] Tuy nhiên, trình giải vụ án phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn ông L, bà Cđã rút phần yêu cầu khởi kiện diện tích đất 197m2, đất số 212, tờ đồ số 34 tọa lạc ấp T, xã T yêu cầu buộc ông N, bà T khai thơng dịng chảy 12 Tịa án cấp sơ thẩm không Điều 217, 218 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 để đình xét xử phần yêu cầu ông N, bà C rút có thiếu sót Về án phí sơ thẩm: Căn điểm a, khoản 2, Điều 27 Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án ơng N, bà T chịu án phí khơng có giá ngạch 300.000 đồng yêu cầu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất ông L, bà C chấp nhận Tịa án cấp sơ thẩm xác định án phí ơng N, bà T phải chịu 13.748.000 đồng không quy định pháp luật Do đó, cần chấp nhận phần yêu cầu kháng cáo ông N, bà T sửa án phần án sơ thẩm Quan điểm người đại diện theo ủy quyền bị đơn, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị đơn không phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử nên không chấp nhận Quan điểm người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử nên chấp nhận Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử nên chấp nhận [5] Án phí sơ thẩm: Ngun đơn ơng L, bà C chịu Bị đơn ông N, bà T phải chịu án phí khơng có giá ngạch 300.000 đồng yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chấp nhận Án phí phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên bị đơn ông N, bà T khơng phải chịu [6] Chi phí tố tụng khác: Bị đơn ơng N, bà T phải chịu chi phí xem xét, thẩm định chỗ định giá tài sản 4.631.000 đồng Do ông L, bà C nộp tạm ứng số tiền nên ông N, bà T có trách nhiệm hồn trả lại cho ơng L, bà C số tiền 4.631.000 đồng Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn vào khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Chấp nhận phần yêu cầu kháng cáo bị đơn ơng Nguyễn Đình N, bà Trần Thị T Sửa phần Bản án dân sơ thẩm số 11/2018/DSST ngày 15/6/2018 Toà án nhân dân thị xã B Áp dụng Điều 217, 218, 227 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; Đình xét xử phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn ông Nguyễn Văn L, bà Thượng Thị C diện tích đất 197m2, đất số 212, tờ đồ số 34 tọa lạc ấp T, xã T u cầu buộc ơng N, bà T khai thơng dịng chảy 13 Áp dụng Điều 164, Điều 166 Điều 169 Bộ luật dân sự; Điều 188 Luật đai năm 2013; Điều 136 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003; Chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn ông Nguyễn Văn L bà Thượng Thị C Công nhận diện tích 3.437m2, thuộc 256 tờ đồ số 34 tọa lạc ấp T, xã T, thị xã B, tỉnh Bình Phước có vị trí: Phía bắc giáp 212 qua điểm (1 - dài 17,62m, - dài 27,69m - dài 1m), phía đơng giáp 203 qua điểm (1 17 dài 46,34m, 16 - 17 dài 21,08m), phía nam giáp 225 qua điểm (15 - 16 dài 23,98m, 14 - 15 dài 12,99m, 13 - 14 dài 7,34m 12 - 13 dài 23,22m) phía tây giáp 256 qua điểm (7 - 10 dài 19,65m, 10 - 11 dài 14,46m 11 - 12 dài 36,46m) thuộc quyền sử dụng ông Nguyễn Văn L, bà Thượng Thị C (Theo sơ đồ đo đạc ngày 05/4/2018 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã B) Kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Phước, quan có thẩm quyền thu hồi diện tích 3.437m2 thuộc 256 tờ đồ số 34 tọa lạc ấp T, xã T, thị xã B, tỉnh Bình Phước, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Nguyễn Đình N bà Trần Thị T cấp lại cho ông Nguyễn Văn L bà Thượng Thị C theo sơ đồ đo đạc ngày 05/4/2018 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã B Các đương quyền liên hệ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh hợp đồng thuê đất theo trạng thực tế sử dụng bên theo quy định pháp luật Tách u cầu phản tố ơng Nguyễn Đình N việc yêu cầu ông Nguyễn Văn L bà Thượng Thị C bồi thường thiệt hại số tiền 54.166.000đ (năm mươi bốn triệu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) giải thành vụ án khác đương có u cầu Án phí sơ thẩm: Bị đơn ông Nguyễn Đình N, bà Trần Thị T phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) Án phí phúc thẩm: Bị đơn ơng Nguyễn Đình N, bà Trần Thị T chịu Chi cục thi hành án dân thị xã B hồn trả cho ơng N, bà T số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm ơng N, bà T nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tịa án số 0004165 ngày 28/6/2018 Các chi phí tố tụng: Bị đơn ông Nguyễn Đình N, bà Trần Thị T phải chịu chi phí xem xét, thẩm định chỗ định giá tài sản 4.631.000 đồng Do ông L, bà C nộp tạm ứng số tiền nên ông N, bà T có trách nhiệm hồn trả lại cho ông L, bà C số tiền 4.631.000 đồng Trong trường hợp án thi hành theo Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân 14 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ Nơi nhận: - VKSND tỉnh Bình Phước; - TAND thị xã B; - CCTHADS thị xã B; - Các đương sự; - Lưu TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (đã ký) Lê Hồng Hạnh TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bản án số: 01/2019/DS-PT Ngày: 02-01-2019 V/v Tranh chấp địi tài sản NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tịa: Ơng Trần Hồng Vũ Các Hội thẩm nhân dân: Ơng Trần Minh Hải Bà Trần Thị Thúy Hà - Thư ký phiên tòa: Bà Vương Thị Hồng Nhớ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh An Giang - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tịa: Ơng Dương Quy Thái - Kiểm sát viên Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến ngày 02 tháng 01 năm 2019 Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 107/2018/TLPTDS ngày 09 tháng năm 2018 việc “Tranh chấp đòi tài sản” Do án dân sơ thẩm số 108/2018/DS-ST ngày 08 tháng năm 2018 Toà án nhân dân huyện P, tỉnh An Giang bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số: 182/2018/QĐ-PT ngày 26 tháng năm 2018 đương sự: Nguyên đơn: Lê Thị Tuyết H, sinh năm 1969 (có mặt) Địa chỉ: ấp T, thị trấn P, huyện P, tỉnh An Giang Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn: Luật sư Lương Tống T – VPLS Lương Tống T, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh An Giang (có mặt) Bị đơn: Ơng Võ Văn T (P), sinh năm 1967 bà Đỗ Thị Hồng L, sinh năm 1974 Cùng địa chỉ: Ấp T, xã H, huyện P, tỉnh An Giang Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Bạch X, sinh năm 1960 (có mặt) Địa chỉ: phường M, thành phố L, tỉnh An Giang (Theo Giấy ủy quyền số công chứng 772, số 01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/11/2017 Văn phịng Cơng chứng N) Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp: Ơng Vũ Anh T – VPLS Đ thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) Địa chỉ: phường 3, quận G, thành phố Hồ Chí Minh Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ơng Phạm Cao T1, sinh năm 1964 (có mặt) Địa chỉ: ấp T, thị trấn P, huyện P, tỉnh An Giang Người kháng cáo: Bà Lê Thị Tuyết H – Nguyên đơn NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện đề ngày 17/10/2017 phiên tòa nguyên đơn bà Lê Thị Tuyết H trình bày: Giữa bà vợ chồng ông Võ Văn T, bà Đỗ Thị Hồng L có mối quan hệ bà có làm ăn qua lại nhiều năm nên khoảng thời gian năm 2014 2015 bà có cho ơng T, bà L mượn tiền 13 lần Cụ thể: - Ngày 13/10âl/2014 tức ngày 04/12/2014, mượn 100.000.000 đồng; - Ngày 27/10âl/2014 tức ngày 18/12/2014, mượn 500.000.000 đồng; - Ngày 28/10âl/2014 tức ngày 19/12/2014, mượn 500.000.000 đồng; - Ngày 15/01âl/2015 tức ngày 05/3/2015, mượn 500.000.000 đồng; - Ngày 16/01âl/2015 tức ngày 06/3/2015, mượn hai lần 300.000.000 đồng 850.000.000 đồng; - Ngày 20/01âl/2015 tức ngày 10/3/2015, mượn 1.400.000.000 đồng; - Ngày 22/01âl/2015 tức ngày 12/3/2015, mượn 350.000.000 đồng; - Ngày 26/01âl/2015 tức ngày 16/3/2015, mượn 500.000.000 đồng; - Ngày 13/02âl/2015 tức ngày 01/4/2015, mượn 300.000.000 đồng; - Ngày 14/02âl/2015 tức ngày 02/4/2015, mượn 500.000.000 đồng; - Ngày 20/02âl/2015 tức ngày 08/4/2015, mượn 200.000.000 đồng; - Ngày 22/02âl/2015 tức ngày 10/4/2015, mượn 500.000.000 đồng; Tổng cộng 6.500.000.000 đồng Tất lần mượn ơng T bà L có ghi vơ sổ nợ bà có nhận tiền Bà nhiều lần yêu cầu toán nợ đến ơng T, bà L chưa tốn cho bà Ngày 04/10/2017, bà có chồng bà ơng Phạm Cao T1 đến nhà ông T, bà L địi nợ Ơng T, bà L đề nghị giao 02 nhà xã P với giá 1.500.000.000 đồng để trừ vào số nợ 6.500.000.000 đồng, hai bên có làm giấy bán nhà đất ngày ông T1 với ông T lập, ký ghi họ tên Ngày 17/01/2018, để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, bà có cung cấp 01 đĩa DVD chứa đựng file ghi âm có đơn yêu cầu giám định file ghi âm cho nói chuyện bà với bà L bà ghi điện thoại di động vào ngày 15/10/2017 với nội dung bà L thừa nhận nợ vốn bà 6.500.000.000 đồng đồng ý giao tài sản cho bà để trừ nợ Bà thừa nhận có nhận số tiền 5.400.000.000 đồng theo 05 biên nhận không đề ngày mà ông T, bà Lo cung cấp biên nhận bà viết Tuy nhiên, bà không nhớ viết vào thời gian số tiền ơng T, bà L trả cho số tiền mượn bà trước đó, cụ thể số tiền bà khơng nhớ Đến bên chưa tiến hành làm thủ tục sang tên 02 nhà trị giá 1.500.000.000 đồng thỏa thuận để trừ nợ ơng T, bà L cịn chấp Ngân hàng VietinBank chi nhánh P Vì vậy, xem bên không thỏa thuận việc giao nhà để cấn trừ nợ, bà khơng có yêu cầu 02 nhà Do đó, bà u cầu ơng T, bà L liên đới chịu trách nhiệm trả cho bà ông T1 số tiền nợ 6.500.000.000 đồng, yêu cầu trả lần, khơng u cầu tính lãi Đại diện hợp pháp bị đơn bà Nguyễn Thị Bạch X trình bày: Ơng T, bà L thừa nhận có mượn tiền bà H 13 lần với tổng số tiền 6.500.000.000 đồng bà H trình bày Sau mượn tiền, bà H trực tiếp đến nhà điện thoại nhiều lần để địi Phía ơng T, bà L có đề nghị trực tiếp thông qua điện thoại giao tài sản gồm nhà, đất lị sấy ơng bà cho bà H để trừ số nợ 6.500.000.000 đồng Sau nhiều lần thỏa thuận giao tài sản tất không thành phía bà H khơng đồng ý nhận tài sản để trừ nợ Vì vậy, ơng T, bà L buộc phải trả tiền mặt có trả 05 lần với tổng số tiền 5.400.000.000 đồng theo bà H thừa nhận Bà H người trực tiếp nhận tiền, viết ký tên biên nhận, bà H khơng ghi thời gian tốn nợ nên ông T, bà L không nhớ rõ thời gian trả Sau đó, bà H nhiều lần yêu cầu tốn tiếp số nợ cịn lại 1.100.000.000 đồng ông T, bà L không khả trả Ngày 04/10/2017, bà H chồng ông T1 tiếp tục đến nhà ơng T, bà L địi nợ nên ông T, bà L đề nghị giao 02 nhà xã P với giá 1.500.000.000 đồng Ông T, bà L chuyển nhượng 02 nhà để trừ dứt số nợ 1.100.000.000 đồng, số lại 400.000.000 đồng trả cho Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh P để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thực thủ tục sang tên cho bà H, ông T1 Theo thỏa thuận ơng T, bà L thực xong nghĩa vụ bà H Nay bà H ông T1 không đồng ý nhận 02 nhà để trừ nợ ơng T, bà L đồng ý trả số tiền nợ 1.100.000.000 đồng yêu cầu trả dần thời hạn 12 tháng Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qua ơng Phạm Cao T1 trình bày: Ơng chồng bà H, ơng hồn tồn thống theo trình bày u cầu bà H, khơng bổ sung thêm Tại án sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện P tuyên xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Lê Thị Tuyết H bị đơn ông Võ Văn T, bà Đỗ Thị Hồng L Buộc ông T, bà L phải liên đới thực nghĩa vụ trả cho bà H, ông T1 số tiền 1.100.000.000 đồng (một tỷ trăm triệu đồng) Không chấp nhận yêu cầu bà H buộc ông T, bà L phải liên đới toán số tiền 5.400.000.000 đồng (năm tỷ bốn trăm triệu đồng) Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người thi hành án) thi hành án xong, tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân năm 2015 Ngồi ra, án cịn tun án phí, chi phí tố tụng quyền kháng cáo đương Ngày 14/5/2018 nguyên đơn bà Lê Thị Tuyết H có đơn kháng cáo yêu cầu sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện Tịa án sơ thẩm khơng chấp nhận u cầu khởi kiện khơng Tại phiên tịa phúc thẩm: Bà H người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tranh luận: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà H, buộc bị đơn trả 6,5tỷ đồng nợ theo 13 biên nhận phiên họp cơng khai chứng hịa giải bị đơn khơng thừa nhận có nợ bà H cho số tiền theo biên nhận 5,4 tỷ đồng số tiền mà nguyên đơn nợ bị đơn Nhưng sau lại cho số tiền số tiền bị đơn trả cho nguyên đơn số nợ 6,5 tỷ đồng, nợ lại 1,1 tỷ đồng Lời khai không thống số tiền 5,4 tỷ đồng Nguyên đơn có người làm chứng bà Tr bà L1 có lời khai có nghe chứng kiến việc bà L, ơng T có trao đổi việc thiếu 6,5 tỷ đồng bà H đồng ý dùng bất động sản để cấn trừ Nguyên đơn cung cấp băng ghi âm thể nội dung bị đơn nợ 6,5 tỷ đồng, bà L khơng thừa nhận giọng nói lại khơng cung cấp giọng nói ghi âm để giám định âm Cấp sơ thẩm không xem xét việc bị đơn không chứng minh mà vào tờ biên nhận khơng cịn ngun gốc mà mẫu giấy nhỏ cắt chừa phần chữ nguyên đơn, phần khác thi bỏ File ghi âm ghi từ ngày 15/10/2017, đến ngày 17/10/2017 nguyên đơn nộp đơn khởi kiện tòa Kháng cáo bị đơn có sở chấp nhận Đề nghị HĐXX chấp nhận Bà X người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bị đơn tranh luận: Bà L ông T trả 5,4 tỷ đồng cho bà H g, nợ lại 1,1tỷ đồng Đề nghị y án sơ thẩm - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến: Về việc tuân thủ pháp luật tố tụng trình giải vụ án giai đoạn phúc thẩm phiên tòa phúc thẩm: Thẩm phán, Thư ký Hội đồng xét xử tuân thủ quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Về nội dung: cấp sơ thẩm buộc bị đơn trả 1,1 tỷ có sở chấp nhận Đề nghị y án sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu chứng có hồ sơ vụ án xem xét phiên tòa kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Về thủ tục tố tụng: Bà Lê Thị Tuyết H kháng cáo hạn luật định có đóng tạm ứng án phí đầy đủ nên Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải theo trình tự phúc thẩm [2] Xét yêu cầu kháng cáo bà H thấy rằng: Bà H cho ông T, bà L vay vợ chồng bà nhiều lần tổng cộng 6.500.000.000đ Ông T, bà L thừa nhận có vay số tiền bà H nêu ơng bà tốn cho bà L 5.400.000.000đ nên lại số tiền 1.100.000.000đ, lần trả tiền bà H viết biên nhận ký tên, bà H không ghi thời gian nên ông bà không nhớ cụ thể thời gian [3] Thấy rằng, đương thống bà L ơng T có vay bà H 13 lần với số tiền 6,5tỷ đồng, có làm biên nhận bà H giữ Các đương khơng thống việc tốn, bà H cho bà L ơng T chưa tốn cho bà số nợ Bà L, ơng T cho tốn 5,4tỷ đồng, cịn nợ lại 1,1 tỷ đồng, việc toán thể biên nhận bà H ghi Bà H khơng thừa nhận biên nhận tốn cho 13 khoản vay với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng nêu mà cho toán cho khoản nợ khác [4] Để xác định nghĩa vụ tốn bà L, ơng T vụ án cần xem xét biên nhận nhận tiền 5,4 tỷ đồng mà bà H nhận bà L, ơng T (P ) có phải tốn cho 13 khoản vay với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng hay khơng Xét biên nhận thấy biên nhận mẫu giấy cắt từ tờ giấy lớn, kích thước vừa với nội dung, nội dung biên nhận ngày tháng bà Hằ nhận tiền bà L, ông P lý bà H nhận số tiền [5] Thấy rằng, bà L ông T thừa nhận có vay 13 khoản bà H với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng, có làm biên nhận nợ cho bà H giữ, nên nghĩa vụ chứng minh việc toán cho bà H thuộc bà L ông T Các khoản nợ bà H thể biên nhận có nội dung ngày tháng cụ thể, nên bà L ơng T tốn cho bà H phần cần phải thể rõ tốn phần nghĩa vụ khoản nợ không nhận lại biên nhận nợ làm lại biên nhận nợ khác với số tiền lại Trong vụ án này, bà L, ơng T bà H có quan hệ làm ăn nhiều năm, biên nhận phía bà L, ơng T xuất trình khơng thể rõ thời gian nội dung toán cho 13 khoản vay với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng bà H Mặt khác, sau tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án theo yêu cầu khởi kiện bà H vào ngày 18/10/2017, biên phiên họp tiếp cận, công khai chứng ngày 06/12/2017 biên hịa giải ngày 06/12/2017 đại diện hợp pháp bà L ông T cho bà L ông T có làm ăn, mượn tiền qua lại với bà L, ơng T khơng có vay tiền bà H mà ngược lại bà H vay bà L, ông T năm 2014, 2015 với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng thể biên nhận bà H ghi Nhưng biên làm việc lời khai sau đại diện hợp pháp bị đơn lại thừa nhận có nợ bà H 13 khoản 6,5 tỷ đồng lại cho trả 5,4 tỷ đồng thể biên nhận Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy lời khai đại diện phía bị đơn mâu thuẫn trước sau lý bà H nhận số tiền 5,4 tỷ đồng thể biên nhận Nên hình thức nội dung biên nhận không đủ sở để chứng minh trả cho số tiền nợ 6,5 tỷ đồng bà H [6] Quá trình giải vụ án, bà H có cung cấp cho tịa án cấp sơ thẩm file ghi âm nói chuyện điện thoại bà H bà L ngày 15/10/2017 Trong nội dung nói chuyện bên có trao đổi với số nợ từ năm 2014, 2015, nợ lại 6,5 tỷ đồng, bên có đề cập đến việc dùng tài sản nhà đất để cấn trừ nợ Như vậy, theo nội dung đối thoại đến 15/10/2017 phía bà L, ơng T cịn nợ khoản tiền 6,5 tỷ vay từ năm 2014, 2015 Phía bị đơn khơng thừa nhận giọng nói bà L file ghi âm, khơng u cầu giám định giọng nói Bà H u cầu giám định giọng nói, tịa án cấp sơ thẩm tòa án cấp phúc thẩm triệu tập bà L, yêu cầu cung cấp giọng nói ghi âm để tiến hành giám định bà L khơng cung cấp cho khơng có nghĩa vụ phải chứng minh Căn vào Điều 103 BLTTDS bà L cho giọng nói file ghi âm bà H đưa (có nghĩa cho bà H cung cấp chứng giả) phải yêu cầu giám định Trong trường hợp bà L không yêu cầu giám định lại khơng thực nghĩa vụ cung cấp giọng nói theo yêu cầu Tòa án để giám định theo yêu cầu bà H, bà L tự từ bỏ việc chứng minh nên phải chịu hậu việc không chứng minh, cụ thể Tòa án chấp nhận chứng file ghi âm bà H xuất trình nội dung file ghi âm Như vậy, theo nội dung file ghi âm đến tháng 10/2017 phía bà H cịn nợ 6,5 tỷ đồng Trong đó, theo trình bày đại diện hợp pháp phía bị đơn biên phiên họp tiếp cận công khai chứng hịa giải ngày 06/12/2017 biên nhận nợ làm năm 2014, 2015 nên việc bị đơn cho biên nhận trả nợ cho số nợ 6,5tỷ đồng không phù hợp [7] Từ sở phân tích trên, việc cấp sơ thẩm vào lời khai phía bị đơn biên nhận nhận tiền bà H, tổng số 5,4 tỷ đồng, không ghi ngày tháng, không ghi nội dung bà Hằ nhận tiền bà L ơng T tốn 5,4 tỷ đồng số 6,5 tỷ đồng nợ bà H khơng có sở chấp nhận Do đó, cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà H, sửa án sơ thẩm buộc bà L ơng T phải tốn số nợ gốc 6,5 tỷ đồng cho vợ chồng bà H phù hợp quy định khoản Điều 466 Bộ luật dân năm 2015 [8] Về quan hệ pháp luật vụ án, đương xác định khoản vay, phiên tòa đương xác định vay không xác định thời hạn, lãi chưa tốn, bà L ơng T vay không thực nghĩa vụ người vay, bà H khởi kiện yêu cầu trả nợ vay phải xác định tranh chấp tranh chấp hợp đồng vay tài sản Cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp địi lại tài sản khơng xác Tuy nhiên, nghĩa vụ bà L, ông T vụ án nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền, tương ứng với nghĩa vụ trả tiền hợp đồng vay, đương không tranh chấp phần tiền lãi lãi suất Nên nghĩa vụ trả tiền tương đồng việc áp dụng quy định pháp luật nội dung phù hợp Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp [9] Do kháng cáo chấp nhận nên bà H chịu án phí dân sơ thẩm án phí dân phúc thẩm, nhận lại tạm ứng án phí nộp Bà L ơng T phải chịu án phí dân sơ thẩm số tiền 6,5 tỷ đồng phải trả cho bà H, cụ thể 114.500.000đ [10] Đối với chi phí giám định 6.000.000đ cấp sơ thẩm buộc bà H phải chịu, bà H khơng có u cầu kháng cáo phần nên HĐXX Phúc thẩm khơng xem xét Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn vào khoản Điều 308, khoản Điều 148, Điều 313 khoản Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; Điều 466, Điều 357, Khoản Điều 468 Bộ luật dân năm 2015 Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Xử: - Chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà Lê Thị Tuyết H Sửa phần án sơ thẩm số 108/2018/DS-ST ngày 08/5/2018 Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh An Giang Cụ thể sau: - Buộc ông Võ Văn T (P) bà Đỗ Thị Hồng L liên đới trả cho bà Lê Thị Tuyết H ông Phạm Cao T1 số tiền 6.500.000.000đ (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng) - Về án phí dân sơ thẩm: ơng Võ Văn T bà Đỗ Thị Hồng L phải liên đới chịu 114.500.000đ (một trăm mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng) Bà Lê Thị Tuyết H chịu án phí dân sơ thẩm nhận lại 57.250.000đ (năm mươi bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) theo biên lai thu số 0016254 ngày 18/10/2017 Chi cục Thi hành án dân huyện P - Về án phí dân phúc thẩm: Bà Lê Thị Tuyết H khơng phải chịu án phí dân phúc thẩm, bà H nhận lại số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu số 0016789 ngày 14/5/2018 Chi cục Thi hành án dân huyện P, tỉnh An Giang - Về chi phí tố tụng: Bà Lê Thị Tuyết H phải chịu 6.000.000đ cho việc lấy mẫu giám định bà H nộp đủ Kể từ ngày bên thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án bên phải thi hành án phải chịu lãi theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật dân năm 2015 tương ứng với số tiền thời gian chậm thi hành án Trường hợp án, định thi hành theo quuy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6,7,và Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ Nơi nhận: - Các đương sự; - VKSND AG; - TAND H P ; - Chi cục THADS H P ; - Lưu hồ sơ vụ án, Tòa Dân TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TỊA (đã ký) Trần Hồng Vũ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quyết định giám đốc thẩm Số: 102/2019/DS-GĐT Ngày: 07/5/2019 V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tịa án nhân dân cấp cao gồm có: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tịa: Ơng Võ Văn Cường Các thẩm phán: Ông Phạm Trung Tuấn Ông Phan Thanh Tùng - Thư ký phiên tịa: Ơng Trịnh Xn Luyến - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tịa: Ơng Đỗ Đức Vĩnh – Kiểm sát viên Ngày 07/5/2019, trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án dân “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, đương sự: Nguyên đơn: 1.1 Đinh B, sinh năm 1962 1.2 Huỳnh T, sinh năm 1965 1.3 Huỳnh V, sinh năm 1968 1.4 Đỗ N, sinh năm 1969 Cùng địa chỉ: ấp T, xã Đ, huyện M, tỉnh B Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Nguyễn T, thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn V, đoàn luật sư tỉnh B Bị đơn: Nguyễn T, sinh năm 1969 Địa chỉ: Ấp T, xã Đ, huyện M, tỉnh B Bà T ủy quyền cho ông Lê C, sinh năm 1952 Địa chỉ: Số E, đường Nguyễn T, thành phố T, tỉnh B Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Phạm văn T, sinh năm 1964 Địa chỉ: Ấp T, xã Đ, huyện M, tỉnh B NỘI DUNG VỤ ÁN Nguyên đơn ông Đinh B bà Huỳnh T trình bày: Trước vợ chồng tơi có cho bà T vay số tiền tổng cộng 205.000.000 đồng, cụ thể lần sau: + Lần 1: Vào ngày 16/10/2011 cho vay 40.000.000 đồng + Lần 2: Vào ngày 20/10/2011 cho vay 22.000.000 đồng + Lần 3: Vào ngày 24/10/2011 cho vay 100.000.000 đồng + Lần 4: Vào ngày 29/10/2011 cho vay tiếp 40.000.000 đồng + Lần 5: Vào ngày 07/11/2011 cho vay 3.000.000 đồng Lãi suất bên thỏa thuận 1.000.000 đồng ngày đóng 1.500 đồng, phía bà T có đóng lãi đến ngày 01/12/2011, số tiền nợ gốc hai bên thỏa thuận chúng tơi cần thu hồi vốn bà T trả, việc vay tiền bà T đứng vay, sau chúng tơi có u cầu trả nhiều lần bà T không trả Nay yêu cầu vợ chồng bà T liên đới trả cho vợ chồng số tiền yêu cầu tính lãi từ ngày 01/12/2011 đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất ngân hàng nhà nước quy định Ngun đơn bà Đỗ N ơng Huỳnh V trình bày: Vào ngày 21/9/2011, vợ chồng tơi có cho bà T vay số tiền 351.000.000 đồng, việc cho vay thỏa thuận miệng bà T đứng vay, lãi suất 1.000.000 đồng ngày đóng 1.500 đồng, vay bên thỏa thuận cần thu hồi vốn trả, đến hạn vợ chồng tơi địi nhiều lần khơng trả, bà T trả 1.000.000 đồng tiền vốn, khơng đóng lãi ngày Nay yêu cầu vợ chồng bà T liên đới trả số tiền 350.000.000 đồng yêu cầu tính lãi từ ngày 21/9/2011 đến ngày Tịa án xét xử theo mức lãi suất ngân hàng nhà nước quy định Bị đơn bà Nguyễn T có người đại diện ơng Lê C trình bày: Việc vay tiền bên khơng có giấy tờ chứng minh, đĩa ghi âm, ghi hình nguyên đơn cung cấp Tịa án tổ chức cơng bố công khai cho nghe, cho thấy, không xác định việc thừa nhận nợ với nguyên đơn có phải giọng nói, hình ảnh bà T hay không, nên không đồng ý trả Tại Bản án dân sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre định: Chấp nhận phần yêu cầu ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V, bà Đỗ T Buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Đinh B, bà Huỳnh T số tiền nợ gốc 205.000.000 đồng tiền lãi 0.75%/tháng tính từ ngày 01/12/2011 đến ngày xét xử sơ thẩm làm tròn 33 tháng với số tiền 50.737.000 đồng Tổng cộng vốn, lãi 255.737.000 đồng Buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Huỳnh V, bà Đỗ N số tiền 350.000.000 đồng tiền lãi 0.75%/tháng tính từ ngày 21/9/2011 đến ngày xét xử sơ thẩm làm tròn 35 tháng với số tiền 91.900.000 đồng Tổng cộng vốn, lãi 441.900.000 đồng Bác yêu cầu ông B, bà T, ông V, bà N việc yêu cầu ông T liên đới bà T trả cho ông B, bà T số tiền 255.737.000 đồng, trả cho ông V, bà N số tiền 441.900.000 đồng Ngồi ra, Tịa án cấp sơ thẩm cịn định án phí quyền kháng cáo đương Ngày 01/10/2014, bà Nguyễn T kháng cáo toàn án Tại Bản án dân phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre định: Chấp nhận kháng cáo bà Nguyễn T Sửa Bản án dân sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam Tuyên xử: Không Chấp nhận yêu cầu ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V, bà Đỗ T việc buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Đinh B, bà Huỳnh T số tiền nợ gốc 205.000.000 đồng tiền lãi; việc buộc bà Nguyễn T trả cho vợ chồng ông Huỳnh V, bà Đỗ N số tiền nợ gốc 350.000.000 đồng tiền lãi Ngồi ra, Tịa án cấp phúc thẩm cịn định án phí Ngày 25/5/2015, ơng Đinh B, bà Huỳnh T ông Huỳnh V, bà Đỗ N có đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án dân phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, đề nghị hủy Bản án dân phúc thẩm số 64/2015/DSPT ngày 03/4/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre; giữ nguyên Bản án dân sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Tại Quyết định số 76/2018/KN-DS ngày 22/3/2018, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị án phúc thẩm nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm huỷ toàn Bản án dân phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh Bản án dân sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Tại phiên tịa hơm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị Chánh án Tịa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN [1] Các nguyên đơn ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V, bà Đỗ N khởi kiện yêu cầu bị đơn bà Nguyễn T trả khoản nợ vay gồm: Trả cho ông Đinh B, bà Huỳnh T số tiền 205.000.000 đồng; trả cho ông Huỳnh V, bà Đỗ N số tiền 350.000.000 đồng Các nguyên đơn nộp chứng đĩa ghi âm, ghi hình cho Tịa án cho nội dung ghi âm bà T thừa nhận có nợ tiền vay nguyên đơn [2] Q trình giải vụ án, Tịa án cấp sơ thẩm triệu tập bà Nguyễn T để đối chất làm rõ giọng nói đĩa ghi âm, ghi hình bà T khơng đến Tịa án khơng có văn phản đối tài liệu mà nguyên đơn cung cấp Người đại diện theo ủy quyền bà T ông Lê C cho đĩa ghi âm khơng xác định có phải giọng nói bà T hay không đoạn băng đĩa ghi hình khơng rõ nội dung hình ảnh nên chứng chứng minh [3] Căn vào tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án thấy rằng: Các đương có ý kiến khác tài liệu đĩa ghi âm, ghi hình Q trình giải vụ án ngun đơn ơng Huỳnh V bà Đỗ N có đơn yêu cầu giám định Căn Điều 81, 82, 83 Điều 90 Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011, lẽ Tòa án cấp sơ thẩm phải định trưng cầu giám định nội dung nói chuyện đĩa ghi âm, ghi hình có giải vụ án, Tịa án cấp sơ thẩm khơng thực trái với quy định nêu Tòa án cấp phúc thẩm nhận định nguyên đơn thừa nhận đĩa ghi âm, ghi hình cung cấp cho Tịa án có hình ảnh khơng rõ ràng nội dung khơng xác định bà T có nợ ngun đơn tiền, từ bác yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chưa có sở vững Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: Căn Điều 337, Điều 343 Điều 349 Bộ Luật tố tụng dân Chấp nhận Kháng nghị số 76/2018/KN-DS ngày 22/3/2018 Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh Hủy tồn Bản án dân phúc thẩm số 64/2015/DS-PT ngày 03/4/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre Bản án dân sơ thẩm số 51/2014/DS-ST ngày 19/9/2014 Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nguyên đơn ông Đinh B, bà Huỳnh T, ông Huỳnh V bà Đỗ N với bị đơn bà Nguyễn T; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre giải sơ thẩm lại theo quy định pháp luật Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày định Nơi nhận: - Đ/c Chánh án (để báo cáo); - Vụ pháp chế quản lý khoa học; - VKSNDCC TP.HCM; - TAND tỉnh Bến Tre; - TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; - Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam; - Các đương theo địa chỉ; - Lưu: Phòng GĐKTII, Phòng LTHS, HS, THS TM ỦY BAN THẨM PHÁN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (đã ký) Võ Văn Cường ... CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ 1.1 Quyền nghĩa vụ thu thập chứng đương 1.2 Khái niệm biện pháp thu thập chứng đương 11 1.3 Ý nghĩa quy định biện pháp thu thập chứng. .. định biện pháp thu thập chứng đương tố tụng dân Trước BLTTDS 2015, pháp luật tố tụng dân Việt Nam không quy định biện pháp thu thập chứng đương Trong trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy có Pháp. .. niệm biện pháp thu thập chứng đương BLTTDS 2015 nêu khái niệm ? ?chứng cứ? ?? Điều 93 đề cập biện pháp thu thập chứng Điều 97, nhiên chưa giải thích biện pháp thu thập chứng Biện pháp thu thập chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự việt nam , Các biện pháp thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự việt nam