0

Bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam (luận văn thạc sỹ luật)

85 0 0
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam (luận văn thạc sỹ luật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ  DƢƠNG THỊ THÙY TRANG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH: LUẬT DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VIỆT NAM GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: TS LÊ THỊ THÚY HƢƠNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: DƢƠNG THỊ THÙY TRANG LỚP: DÂN SỰ 33B MSSV: 0855020147 KHÓA: 2008 – 2012 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2012 LỜI CẢM ƠN Qua luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô khoa luật Dân sự, Thầy Cô trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho tác giả kiến thức bổ ích suốt năm qua Tác giả xin gửi lời cảm ơn lòng tri ân sâu sắc đến Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hương – giảng viên khoa luật Dân sự, cảm ơn Cô trực tiếp hướng dẫn tác giả hồn thành khóa luận Cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể nhân viên thư viện trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, người tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả việc tìm kiếm tài liệu tham khảo viết khóa luận Xin chân thành cảm ơn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  An sinh xã hội ASXH Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH bắt buộc Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH tự nguyện MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu khóa luận CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.2 Đặc điểm BHXH tự nguyện Việt Nam 10 1.2.1 Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu người có việc làm thu nhập khơng ổn định 10 1.2.2 Người lao động đối tượng áp dụng BHXH tự nguyện 11 1.2.3 Việc tham gia quan hệ BHXH tự nguyện phụ thuộc ý chí đối tượng áp dụng 12 1.2.4 Quỹ BHXH tự nguyện hình thành chủ yếu từ đóng góp người tham gia 12 1.2.5 BHXH tự nguyện Việt Nam thực hai chế độ trợ cấp 14 1.3 Vai trò BHXH tự nguyện 17 1.3.1 Đối với người lao động 17 1.3.2 Đối với Nhà nước 17 1.3.3 Đối với tình hình kinh tế - xã hội 18 1.4 Các nguyên tắc BHXH tự nguyện Việt Nam 20 1.4.1 Nguyên tắc tự nguyện 20 1.4.2 Nguyên tắc mức đóng phù hợp 21 1.4.3 Nguyên tắc “đóng – hưởng” có tương trợ 22 1.4.4 Nguyên tắc kết nối thời gian tham gia BHXH 24 1.4.5 Nguyên tắc Nhà nước quản lý Quỹ BHXH tự nguyện 25 1.4.6 Nguyên tắc tổ chức thực hiệu 25 1.5 Quá trình hình thành phát triển BHXH tự nguyện 26 CHƢƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM – NHỮNG HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 30 2.1 Thực tiễn thực BHXH tự nguyện Việt Nam hạn chế 30 2.1.1 Đối tượng áp dụng BHXH tự nguyện 30 2.1.2 Các chế độ BHXH tự nguyện 34 2.1.2.1 Chế độ hưu trí 34 2.1.2.2 Chế độ tử tuất 44 2.1.3 2.1.3.1 Nguồn hình thành Quỹ BHXH tự nguyện 48 2.1.3.2 Phương thức đóng mức đóng người tham gia BHXH tự nguyện 50 2.1.3.3 Hoạt động sử dụng, đầu tư từ Quỹ BHXH tự nguyện 52 2.1.4 Thủ tục thực BHXH tự nguyện 56 2.1.4.1 Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện 56 2.1.4.2 Thủ tục liên quan đến chế độ BHXH tự nguyện 57 2.1.5 2.2 Quỹ BHXH tự nguyện 48 Việc quản lý Nhà nước, khiếu nại, tố cáo BHXH tự nguyện 58 2.1.5.1 Quản lý Nhà nước BHXH tự nguyện 58 2.1.5.2 Khiếu nại, tố cáo BHXH tự nguyện 60 Một số kiến nghị góp phần hồn thiện BHXH tự nguyện Việt Nam 64 2.2.1 Mục tiêu hoàn thiện BHXH tự nguyện 64 2.2.2 Một số kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật BHXH tự nguyện Việt Nam 65 KẾT LUẬN 74 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, Thông tin thống kê tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2012 lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước 52,2 triệu người, tăng 827,3 nghìn người so với lực lượng lao động bình quân năm 2011 Lực lượng lao động độ tuổi lao động nước 46,9 triệu người, tăng 403,6 nghìn người so với số bình quân năm trước1 Như vậy, việc chiếm tỉ lệ cao ngày gia tăng lực lượng lao động cho thấy Việt Nam có lợi nguồn nhân lực chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới, nhiều chuyên gia đánh giá bước vào “thời kỳ cấu dân số vàng”, nghĩa số lượng người độ tuổi lao động nhiều số lượng người độ tuổi phụ thuộc Bên cạnh đó, Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa dân số, với dự báo tỉ số già hóa tăng nhanh vài thập kỷ tới, đến năm 2049 100 trẻ em có 141 người già Dù hội cấu dân số vàng tình trạng già hóa dân số vấn đề chứa đựng nhiều thách thức, đào tạo, việc làm, đặc biệt thách thức an sinh xã hội (ASXH) Đòi hỏi cần có nhiều giải pháp thực đồng để đảm bảo tình hình kinh tế - xã hội phát triển bền vững Trong giải pháp bảo hiểm xã hội (BHXH) ln cân nhắc hoàn thiện, lẽ giải pháp hệ thống ASXH Đến cuối năm 2011, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 9,8 triệu người gần 90.000 người thuộc diện tự nguyện Điều cho thấy, BHXH cơng cụ thực hiệu “lưới an tồn xã hội” đến chưa triển khai rộng rãi Con số gần 10 triệu người tham gia BHXH so với số 45 triệu người độ tuổi lao động khiêm tốn Đặc biệt loại hình BHXH tự nguyện, số 90.000 người tham gia loại hình vừa nêu cho thấy chế thực loại hình cịn nhiều vấn đề cần xem xét BHXH tự nguyện, xét chất chế có ý nghĩa quan trọng nội dung BHXH, hệ thống ASXH Đó “quyền bảo hiểm” người lao động Nếu đặt BHXH tự nguyện mối tương quan với vấn đề Dân số - Lao động – Phát triển, để đạt chế phát triển bền vững BHXH tự nguyện yếu tố giúp hoàn thiện hệ thống BHXH hệ thống ASXH, yếu tố bắt buộc việc tham gia BHXH chưa bao trùm hết đối tượng cần tham gia BHXH http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=12291 Với mong muốn tìm hiểu pháp luật BHXH tự nguyện nay, qua vấn đề cần xem xét, góp thêm ý kiến việc hoàn thiện pháp BHXH tự nguyện để cuối có nhìn tổng quan chế độ BHXH tự nguyện giai đoạn thời gian tới, nên tác giả chọn đề tài “Bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam” Đối tƣợng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Các vấn đề mặt lý luận BHXH tự nguyện, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trị, ngun tắc, lịch sử hình thành phát triển BHXH tự nguyện Việt Nam Qua làm rõ nội hàm khái niệm “BHXH tự nguyện”, hệ thống lại vấn đề lý luận BHXH tự nguyện, phân biệt BHXH tự nguyện với chế khác hệ thống BHXH nói riêng, hệ thống ASXH nói chung Từ đó, phân tích, đánh giá vai trị BHXH tự nguyện, cho thấy cần thiết phải trì, phát triển, hồn thiện loại hình BHXH - Các quy định pháp luật Việt Nam BHXH tự nguyện - Thực tiễn áp dụng pháp luật BHXH tự nguyện Việt Nam hạn chế tồn - Các đề xuất cần thiết để hoàn thiện BHXH tự nguyện Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu vấn đề lý luận vấn đề pháp lý chế độ BHXH tự nguyện - Tìm hiểu thực tiễn áp dụng BHXH tự nguyện Việt Nam - Đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện BHXH tự nguyện Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu sở quan điểm, phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật Đồng thời, trình nghiên cứu, khóa luận có sử dụng viết nghiên cứu, số liệu thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghiên cứu đề tài có ý nghĩa khoa học sau: - Hệ thống lại làm rõ thêm vấn đề lý luận chế độ BHXH tự nguyện như: khái niệm; đặc điểm; vai trò; phạm vi, đối tượng áp dụng; chế độ BHXH tự nguyện - Làm rõ thêm tầm quan trọng BHXH tự nguyện Phân tích mối quan hệ BHXH tự nguyện với nội dung khác pháp luật BHXH Việt Nam - Chỉ cần thay đổi pháp luật điều chỉnh BHXH tự nguyện cho phù hợp với chế kinh tế thị trường, điều kiện xã hội thời kỳ đổi Ý nghĩa thực tiễn đề tài: - Chỉ hạn chế BHXH tự nguyện tồn văn pháp luật thực tế áp dụng Từ đưa số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật BHXH tự nguyện nâng cao hiệu áp dụng thực tiễn Kết cấu khóa luận Dựa đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài, khóa luận có cấu gồm nội dung sau: - Lời nói đầu - Phần nội dung:  Chương 1: Một số vấn đề lý luận BHXH tự nguyện  Chương 2: Thực tiễn thực BHXH tự nguyện Việt Nam – Những hạn chế số kiến nghị - Kết luận động không ổn định loại hình việc làm, thời gian làm việc, nguồn thu nhập lại dễ bị ảnh hưởng Bà Sukti Dasupta, chuyên gia cao cấp thị trường lao động nguồn nhân lực ILO Bangkok, nhận định: “Tại nước ASEAN Việt Nam, phần lao động có thu nhập bao phủ bảo hiểm thất nghiệp Chính vậy, cần bổ sung biện pháp để đối tượng lao động phi kết cấu tham gia bảo hiểm thất nghiệp, phần sách thị trường lao động chủ động”147 Vì vậy, cần có đánh giá, nghiên cứu về: cần thiết phải thực chế độ trợ cấp, đối tượng áp dụng, phương thức đóng mức đóng, điều kiện hưởng mức hưởng… Từ đó, xây dựng quy phạm pháp luật chế độ trợ cấp Nếu hội đủ điều kiện cần thiết, đưa hình thức bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện, phận loại hình BHXH tự nguyện, lấy tự nguyện người lao động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để thực Quy định việc đóng bù BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm đóng BHXH để bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2008 Như nêu phần chế độ hưu trí, BHXH tự nguyện bắt đầu thực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, nên quy định đóng tiếp đủ 20 năm đóng BHXH cịn thiếu khơng q năm, nam 45 tuổi, nữ 40 tuổi mà tham gia BHXH tự nguyện vào thời điểm năm 2008 khơng có hội hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức hưởng đầy đủ theo quy định pháp luật Để bảo đảm quyền lợi cho nhóm đối tượng này, nên có quy định giai đoạn đầu thực thi BHXH tự nguyện điều kiện để họ hưởng chế độ hưu trí tháng với mức hưởng đầy đủ Quy định theo hướng cho phép người lao động nam 45 tuổi, nữ 40 tuổi trình tham gia BHXH tự nguyện kể từ thời điểm năm 2008, qua thời điểm nam 65 tuổi, nữ 60 tuổi mà khơng đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện đóng bù lần để đủ 20 năm đóng BHXH Việc đóng bù bảo đảm lợi ích cách thiết thực cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện Xây dựng pháp luật tuổi nghỉ hưu người lao động tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với vấn đề lý luận điều kiện thực tế Chế độ hưu trí vào hai yếu tố: tuổi đời thời gian đóng BHXH Nên việc xác định tuổi nghỉ hưu hợp lý có ý nghĩa quan trọng bền vững Quỹ BHXH tự nguyện Việc xác định tuổi nghỉ hưu ảnh hưởng lớn đến khoản đóng góp khoản chi Quỹ BHXH tự nguyện Như nêu, tăng tuổi nghỉ hưu lên năm tổng thu Quỹ BHXH tăng lên 20% - 30%, giảm tuổi nghỉ hưu xuống năm số chi hưu trí tăng 50%148 147 148 http://nld.com.vn/20120330100535537p0c1010/viec-lam-chua-ben-vung.htm Vũ Quang Thọ (2006), tlđd Tr 37 64 Mặt khác, tăng tuổi nghỉ hưu làm giảm độ dài thời gian chi trả từ Quỹ BHXH tự nguyện, giúp Quỹ cân đối ổn định lâu dài Các nghiên cứu năm gần cho thấy: mức sống người Việt Nam nâng cao, sức khỏe người lao động tuổi thọ bình quân nâng lên nhiều so với trước Như vậy, kéo theo khoản trợ cấp hưu trí có giá trị lớn chi trả thời gian dài Đồng thời cho thấy, yếu tố ảnh hưởng tới việc xác định tuổi nghỉ hưu dần cải thiện Tổng hợp lý giải ý nghĩa, vai trò việc tăng tuổi nghỉ hưu, thay đổi điều kiện xác định tuổi nghỉ hưu vừa nêu rằng, đến lúc nhà lập pháp nghiên cứu, xem xét nâng tuổi nghỉ hưu người lao động cao so với quy định pháp luật BHXH tự nguyện hành Tuy nhiên, có ý kiến khơng ủng hộ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lực lượng lao động Việt Nam mức cao, nên tăng tuổi nghỉ hưu khơng có lợi cho vấn đề tạo việc làm Và, việc tăng tuổi nghỉ hưu có ý nghĩa số khu vực việc làm định khu vực hành chính, nghiệp, cịn khu vực sản xuất kinh doanh tuổi nghỉ hưu hợp lý Dù vậy, lâu dài phải xem xét hợp lý quy định tuổi nghỉ hưu Theo đó, q trình xem xét cần phải cân nhắc, cho hài hòa với điều kiện kinh tế - xã hội tâm lý người lao động thực lộ trình điều chỉnh hợp lý Đặc biệt ý tuổi nghỉ hưu lao động nữ nhóm đối tượng có đặc điểm riêng biệt (như phân tích phần chế độ hưu trí) Nhìn chung, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu BHXH tự nguyện cần phải ý đến vấn đề sau149  Thứ nhất, cần thống đồng pháp luật BHXH tuổi nghỉ hưu người lao động Vì loại hình BHXH có đối tượng tham gia thành phần kinh tế khác nhau, nên quy định đồng tạo bình đẳng người lao động, đồng thời tạo mối liên kết loại hình BHXH  Thứ hai, việc quy định tuổi nghỉ hưu phải vào điều kiện môi trường làm việc, đặc thù cơng việc nhóm đối tượng người lao động Hiện nay, BHXH tự nguyện thực quy định dựa nội dung này, thời gian tới có thay đổi tuổi nghỉ hưu phải lưu ý đến vấn đề này, nhằm đưa quy định phù hợp, linh hoạt đưa vào thực thi 149 Đặng Quang Điều, Một số đề xuất, kiến nghị tuổi nghỉ hưu lao động nữ, Trang tin điện tử Liên đoàn lao động Việt Nam, 65  Thứ ba, tuổi nghỉ hưu, cần phải điều chỉnh cho phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, mức tăng tuổi thọ người lao động, thị trường lao động khả cân đối Quỹ BHXH tự nguyện  Thứ tư, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu lao động nữ phải theo hướng tạo điều kiện cho họ cống hiến nhiều khả lao động, để tạo cơng xã hội bình đẳng giới Thiết nghĩ, đề xuất khơng áp dụng việc thay đổi tuổi nghỉ hưu sách BHXH tự nguyện, mà cịn áp dụng cho loại hình khác hệ thống BHXH Quy định thêm chế độ trợ cấp tuất tháng pháp luật BHXH tự nguyện Như nêu phần chế độ hưu trí có nhu cầu thực trợ cấp tuất hàng tháng loại hình BHXH tự nguyện, số hồn cảnh định việc thực chế độ trợ cấp tuất tháng có ưu trì quyền lợi thân nhân hưởng trợ cấp tốt việc thực chế độ trợ cấp tuất hưởng lần Vì vây, để bảo đảm lợi ích cho người tham gia BHXH tự nguyện cách thuận tiện (đối với thân nhân người lao động), hiệu nhà lập pháp cần nghiên cứu việc xây dựng chế độ trợ cấp tuất tháng nội dung chế độ BHXH tự nguyện Quy định việc cho phép lựa chọn trợ cấp tuất tháng với trợ cấp tuất lần trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng Hiện nay, pháp luật BHXH tự nguyện có quy định chi trả trợ cấp tuất hàng tháng, áp dụng người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên Như phân tích phần chế độ trợ cấp, việc chi trả trợ cấp tuất tháng có bất cập chênh lệch quyền lợi hưởng trợ cấp tuất tháng với trợ cấp tuất lần Bất cập xuất phát từ quy định BHXH bắt buộc, liên kết hai loại hình BHXH, nên bất cập ảnh hưởng đến tính hồn thiện BHXH tự nguyện Để khắc phục điểm hạn chế này, cần có quy định co phép thân nhân người lao động bị chết có quyền lựa chọn cách thức hưởng trợ cấp tuất Lúc đó, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, quyền lợi mà thân nhân hưởng trợ cấp tuất tháng hay trợ cấp tuất lần Quy định việc hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện đối tượng có thu nhập thấp Hiện nay, qua thực tế thực cho thấy mức đóng BHXH tự nguyện cao Đối với người lao động có thu nhập thấp, người lao động khu vực nơng thơn khả tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng tối thiểu cịn khó khăn Do đó, cần nghiên cứu xây dựng quy định hỗ trợ người đối tượng vừa nêu tham gia BHXH tự nguyện Căn thu nhập thực tế làm xác định mức đóng mà người nhóm lao 66 động có được, Nhà nước hỗ trợ thêm vào mức đóng đó, cho mức đóng mức tối thiểu mà pháp luật BHXH tự nguyện quy định Tuy rằng, thực việc hỗ trợ có ý nghĩa lớn người lao động có thu nhập thấp, hỗ trợ kéo theo tâm lý ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước mà không gắng sức lao động để tăng thu nhập, xuất tình trạng lợi dụng việc khai báo mức thu nhập làm đóng BHXH tự nguyện Do vậy, việc hỗ trợ nên thực đối tượng có thu nhập thấp định, quyền địa phương nắm thông tin chặt chẽ việc làm, thu nhập (như hộ nghèo, người nông dân cụ thể khu vực nông thôn) Mặt khác, lồng ghép việc hỗ trợ mức đóng tham gia BHXH tự nguyện chương trình xóa đói giảm nghèo, vừa thực mục đích việc xóa đói giảm nghèo trước mắt, vừa đạt mục đích bảo đảm xã hội lâu dài Quy định phù hợp chi phí quản lý BHXH tự nguyện Điều 101 Luật BHXH 2006 Pháp luật quy định “chi phí quản lý BHXH tự nguyện mức chi phí quản lý quan hành Nhà nước” Trong đó, BHXH Việt Nam tổ chức nghiệp, trực thuộc Chính phủ nên hoạt động phận BHXH tự nguyện hoạt động nghiệp, khơng mang tính chất hoạt động hành Nhà nước, nên việc quy định dẫn tới tình trạng sử dụng chi phí quản lý khơng phù hợp với tính chất đặc thù ngành BHXH, đặc biệt BHXH tự nguyện Nhất chi phí việc chi trả tiền lương chi phí cho việc triển khai, tuyên truyền nội dung BHXH tự nguyện Theo đó, để có nguồn chi phí hợp lý từ tạo sở tốt cho trình thực BHXH tự nguyện, đề nghị sửa đổi quy định theo hướng cho phép BHXH Việt Nam thực chế tự chủ quản lý, sử dụng biên chế kinh phí chi hoạt động máy đơn vị nghiệp đặc thù khác Thực định biên theo khối lượng cơng việc chi phí quản lý hệ thống BHXH tính theo tỷ lệ trích doanh số thu, chi BHXH năm Quy định hình thức đầu tư từ Quỹ BHXH tự nguyện phù hợp nhằm bảo đảm mục đích tăng trưởng Quỹ cách hiệu tương lai Do việc đầu tư sinh lời Quỹ BHXH tự nguyện chủ yếu mua trái phiếu Chính phủ, cho ngân hàng thương mại Nhà nước vay nên lãi suất chưa cao, từ mục đích tăng trưởng Quỹ BHXH tự nguyện từ việc đầu tư chưa đạt hiệu tốt Do đó, cần có quy định thêm hình thức đầu tư thu lợi nhuận cao (như mở rộng việc đầu tư lĩnh vực kinh tế thị trường tư nhân nhận nguồn vốn đầu tư) Tuy nhiên, quy định thêm hình thức đầu tư mới, cần phải tuân thủ nguyên tắc “đầu tư bảo đảm an toàn, hiệu thu hồi cần thiết” 67 Cần có quy định cụ thể đại lý thu hoa hồng cho đại lý thu BHXH tự nguyện xã, phường, thị trấn Do bất cập việc tổ chức hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện xã, phường, thị trấn (như phân tích phần Quản lý Nhà nước BHXH tự nguyện) nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thực BHXH tự nguyện, công tác mở rộng đối tượng tham gia, công tác thu – chi Để khắc phục bất cập này, cần có quy định cụ thể việc ban hành quy chế tổ chức quản lý hoạt động đại lý thu BHXH tự nguyện tương tự quy định đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện Trong đó, cần có quy định rõ ràng, cụ thể về: tiêu chuẩn nguyên tắc hoạt động đại lý; tổ chức ký hợp đồng đại lý; đào tạo đại lý; quản lý hoạt động đại lý; quyền lợi nghĩa vụ đại lý; xử lý vi phạm Nếu cần thiết, lồng ghép hoạt động thu BHXH tự nguyện hoạt động đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện để thuận lợi nguồn nhân lực, địa điểm thực Bên cạnh đó, để khuyến khích đại lý thu hoạt động tốt cơng tác phát triển đối tượng công tác thu BHXH tự nguyện, cần quy định hoa hồng cho đại lý thu, giá trị hoa hồng tính doanh số thu BHXH tự nguyện giai đoạn Quy định điều chỉnh BHXH tự nguyện người lao động có thu nhập vượt giới hạn tối đa làm đóng BHXH Hiện nay, pháp luật BHXH tự nguyện pháp luật BHXH bắt buộc quy định mức tối đa thu nhập làm đóng BHXH khơng q 20 lần mức lương tối thiểu chung Do hoạt động BHXH nhằm điều tiết thu nhập người lao động khoảng định, có thu nhập cao cần điều chỉnh thu nhập đến mức tối đa cần thiết Vậy, người lao động có mức thu nhập cao phần thu nhập vượt mức, BHXH có phương thức để tác động trường hợp người lao động có nhu cầu đóng BHXH cao hơn, hướng đến khoảng trợ cấp cao hơn? Đây vấn đề đặt trình hội nhập, tương lai, số người có thu nhập cao vượt mức giới hạn khơng phải Nếu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mức đóng cao mang lại nguồn thu lớn cho Quỹ BHXH tự nguyện Mặt khác, thực sách BHXH người lao động bảo đảm bình đẳng người lao động xã hội cung cấp quyền lợi bảo hiểm từ phía Nhà nước Ở nước công nghiệp phát triển, vấn đề giải hình thức BHXH tự nguyện với nội dung phù hợp cho trường hợp Khi đó, người lao động đóng BHXH mức đóng cao cho phần thu nhập vượt mức Sự tham gia BHXH trường hợp xuất phát từ nhu cầu thân người lao động, nên họ tham gia BHXH tự nguyện với quy định thích hợp Quy định có nội dung khác với quy định BHXH tự nguyện mức thu nhập làm đóng phí BHXH, từ có khác đối tượng tham gia, mức phí tham gia, cách thức chi trả chế độ trợ cấp Để thực 68 nội dung vừa nêu, địi hỏi phải có học hỏi kinh nghiệm từ nước thực nội dung này, kết hợp với tình hình, điều kiện cụ thể Việt Nam  Về công tác tổ chức thực BHXH tự nguyện Để khắc phục bất cập nêu phần thực tiễn thực BHXH tự nguyện chế thực hiện, trọng số nội dung sau: Về nguồn nhân lực thực công tác BHXH tự nguyện, ngành BHXH, cần lựa chọn cán có tâm huyết, có trình độ thực cơng tác BHXH tự nguyện Để công việc hiệu quả, yếu tố người mang tính định, nên cần phải có cán có tinh thần trách nhiệm cao, có khả tun truyền tốt Vì khó cơng tác BHXH tự nguyện tuyên truyền mở rộng đối tượng, mà khả tuyên truyền thuyết phục người lao động cịn hạn chế, khơng thu hút người nghe Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi kiến thức, phổ biến kinh nghiệm cho đội ngũ cán làm công tác BHXH tự nguyện Nâng cao lực hiệu hoạt động BHXH cấp huyện để vươn tới thực tốt việc quản lý hoạt động BHXH xã, phường, thị trấn Chú trọng đến việc nâng cao lực cán tổ chức thực công tác thông tin tuyên truyền, từ Trung ương đến địa phương Cần có biện pháp trước mắt chiến lược lâu dài nâng cao lực đội ngũ cán tổ chức thực hiện, trọng vào chuyên môn nghiệp vụ, có đủ sức đáp ứng yêu cầu tuyên truyền BHXH tự nguyện Về công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện, hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tác động vào nhận thức người lao động, tạo nên nhận thức đầy đủ nội dung, quyền lợi BHXH tự nguyện, từ người lao động tự giác, tích cực tham gia nên cần trọng mặt sau: hướng hoạt động tuyên truyền theo nhiều cách thức tuyên truyền định hướng quan Nhà nước, ví dụ tuyên truyền buổi giao ban, hội nghị; tuyên truyền định hướng doanh nghiệp Ngành BHXH cần chủ động đưa thông tin BHXH tự nguyện đến công nhân lao động doanh nghiệp nhằm định hướng cho họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện có định nghỉ việc; tuyên truyền trực tiếp đến đối tượng Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ hình thức qua mạng thơng tin đại chúng hay tuyên truyền trực quan băng rôn, hiệu, ngày truyền thống Ngành Cơ quan BHXH cấp quận, huyện phải thành lập tổ chuyên trách tuyên truyền, thực tuyên truyền đến gia đình, nơi làm việc cá nhân cụ thể 69 Để thực nội dung tuyên truyền vừa nêu, ngành BHXH cần phải: xây dựng cung cấp đề cương tuyên truyền chung cho toàn ngành, sở đề cương tuyên truyền đó, địa phương cụ thể hóa thành nội dung tuyên truyền phù hợp với đơn vị mình, dựa đặc điểm văn hóa, trình độ dân trí, khả tiếp thu người dân Nội dung tuyên truyền nên ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với sống nhân dân Bố trí hỗ trợ cơng tác thu BHXH tự nguyện tỉ lệ % theo số thực thu để hỗ trợ công tác tuyên truyền Kết hợp với việc sử dụng hiệu phương tiện thông tin đại chúng (các báo, đài phát thanh, đài truyền hình Trung ương đến địa phương) để tuyên truyền BHXH tỉnh, thành phố xây dựng chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố định hướng cho cấp ủy Đảng, phương tiện truyền thông địa bàn để lãnh đạo tuyên truyền BHXH tự nguyện Phối hợp với Đài phát – truyền hình tỉnh, thành phố, Đài truyền quận, huyện xây dựng kế hoạch, chương trình phát sóng định kỳ thường xun đột xuất để tuyên truyền BHXH tự nguyện Sử dụng hệ thống đài truyền cấp xã, phường, thị trấn làm phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền sở Cung cấp thông tin đầy đủ BHXH tự nguyện trang website BHXH địa phương, tuyên truyền sâu rộng địa website để người lao động có điều kiện quan tâm, tìm hiểu pháp luật, sách BHXH tự nguyện Cịn vùng nơng thơn, nơi có đơng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, quan BHXH cần phối hợp chặt chẽ với với hội, đoàn thể sở, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Hưu trí để phổ biến nội dung quan trọng quyền nghĩa vụ tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH tự nguyện, đến hội viên người dân sở Ngoài ra, để nâng cao hiệu chế thực BHXH tự nguyện, cần phải tiến hành đồng thời hoạt động sau: tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm pháp luật BHXH tự nguyện; rà soát lại thủ tục hành cịn gây khó khăn, từ tiến hành cải cách theo hướng tinh gọn, thuận tiện, đầy đủ, xác; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, trì thiết lập quan hệ hợp tác đa phương song phương với tổ chức ASXH khu vực trường quốc tế Tiếp thu kinh nghiệm nước có chế sách BHXH tự nguyện phát triển Tiếp tục trì hợp tác hiệu với tổ chức, nhà tài trợ quốc tế Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Xây dựng Năng lực Quốc tế (GIZ), đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ với nhà tài trợ quốc tế… nhằm chia sẻ kinh nghiệm thu hút tài trợ quốc tế nhằm đại hóa quản lý hiệu hệ thống BHXH Tập trung đẩy mạnh hoạt động song phương vào chiều sâu thông qua việc tiến hành xây dựng kí kết Biên ghi nhớ thỏa thuận hợp tác 70 với tổ chức ASXH quốc gia có hệ thống ASXH phát triển Pháp, Đức, Nauy150 Tóm lại, thực thời gian ngắn BHXH tự nguyện có kết tích cực, góp phần nâng cao vai trị hệ thống BHXH ASXH Việt Nam Những bất cập tồn hướng xử lý vừa nêu nghiên cứu có tính thời, ứng dụng giai đoạn Theo thời gian, xuất vấn đề cách nhìn nhận hợp lý hơn, đó, cần có nghiên cứu liên tục nội dung BHXH tự nguyện, nội dung mặt pháp lý để tiếp tục giữ vững giá trị mà BHXH tự nguyện mang lại cho người lao động, cho Nhà nước cho kinh tế - xã hội Việt Nam 150 Nguyễn Vinh Quang (2012), “Thành công triển vọng hợp tác quốc tế”, Tạp chí BHXH, kì tháng 01/2012 71 KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: BHXH tự nguyện chủ trương Đảng Nhà nước ta BHXH tự nguyện đời bước mở rộng vững hệ thống BHXH ASXH, có vai trị quan trọng việc thực bảo đảm an toàn sống cho người lao động thuộc thành phần kinh tế khác nhau, tầng lớp nhân dân xã hội BHXH tự nguyện thành tựu có ý nghĩa thực tiễn to lớn, nước ta có đơng người lao động khơng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Loại hình BHXH tự nguyện thể ưu điểm thu hút tham gia người lao động phương diện: BHXH tự nguyện tôn trọng tự nguyện tham gia người lao động; tôn trọng quyền tự lựa chọn phương thức đóng, mức đóng phù hợp với điều kiện thu nhập đối tượng lao động khuôn khổ quy định pháp luật; có kết nối với BHXH bắt buộc thời gian tham gia BHXH để làm sở giải chế độ BHXH; bảo đảm chế độ trợ cấp BHXH hưu trí, tử tuất, có kết hợp việc chăm sóc y tế thời gian hưởng trợ cấp hưu trí… Tuy nhiên, qua thời gian đầu thực hiện, BHXH tự nguyện bộc lộ số điểm không phù hợp Các bất cập tồn quy định pháp luật lẫn chế tổ chức thực Để phát huy vai trò to lớn BHXH tự nguyện, địi hỏi phải khơng ngừng hồn thiện quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý thơng thống, phù hợp cho trình thực BHXH tự nguyện Trong đó, đề xuất hồn thiện cần xem xét là: - Bổ sung thêm quy định chế độ BHXH khác nội dung BHXH tự nguyện như: chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm - Cho phép người lao động nam 45 tuổi, nữ 40 tuổi trình tham gia BHXH tự nguyện kể từ thời điểm năm 2008, qua thời điểm nam 65 tuổi, nữ 60 tuổi mà khơng đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện đóng bù lần để đủ 20 năm đóng BHXH - Xây dựng pháp luật tuổi nghỉ hưu người lao động tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với vấn đề lý luận điều kiện thực tế - Quy định thêm chế độ trợ cấp tuất tháng pháp luật BHXH tự nguyện - Quy định việc cho phép lựa chọn trợ cấp tuất tháng với trợ cấp tuất lần trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 72 - Xây dựng quy định việc hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện đối tượng có thu nhập thấp - Quy định cho phép BHXH Việt Nam thực chế tự chủ quản lý, sử dụng biên chế kinh phí chi hoạt động máy đơn vị nghiệp đặc thù khác - Quy định thêm hình thức đầu tư từ Quỹ BHXH tự nguyện - Xây dựng quy định cụ thể đại lý thu hoa hồng cho đại lý thu BHXH tự nguyện xã, phường, thị trấn - Xây dựng quy định BHXH tự nguyện việc áp dụng người lao động có thu nhập vượt giới hạn tối đa làm đóng BHXH Bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật BHXH tự nguyện đồng thời khắc phục vướng mắc chế tổ chức thực hiện, hiệu công tác tuyên truyền, chất lượng nhân phục vụ công tác BHXH tự nguyện… từ đó, tạo thuận tiện cho người tham gia, hiệu công tác quản lý BHXH tự nguyện Tin tương lai, khắc phục bất cập nêu phát huy tích cực vai trò BHXH tự nguyện, thực tốt mục tiêu đề Trong đó, quan trọng nâng cao số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, thực tốt chế độ trợ cấp BHXH tự nguyện… đưa BHXH tự nguyện trở thành công cụ hiệu việc bảo đảm sống cho người lao động, góp phần làm vững thêm hệ thống BHXH ASXH Việt Nam 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 Bộ luật Lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm bắt buộc quân nhân, công an nhân dân người làm công tác yếu hưởng lương quân nhân, công an nhân dân Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng năm 2008 hướng dẫn thực số điều Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 quy định chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 10 Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2012 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH trợ cấp hàng tháng cán cấp xã nghỉ việc 11 Công ước 102 (1952) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tiêu chuẩn tối thiểu cho chế độ trợ cấp 74 II SÁCH , LUẬN ÁN TIẾN SĨ, LUẬN ÁN THẠC SĨ, BÀI BÁO CÁO: 12 Nguyễn Viết Vượng (Chủ biên) (2006), Giáo trình Kinh tế bảo hiểm, NXB Lao động, Hà Nội 13 Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai (2009), Lý thuyết mơ hình an sinh xã hội (Phân tích thực tiễn Đồng Nai), NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 14 Trần Hoàng Hải – Lê Thị Thúy Hương (2011), Pháp luật an sinh xã hội: kinh nghiệm số nước Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 15 Trần Quang Hùng – Mạc Văn Tiến (1998), Đổi sách bảo hiểm xã hội người lao động, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật lao động Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 17 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật An sinh xã hội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 18 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (1999), Giáo trình luật lao động Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Đoàn Minh Nguyệt (2008), Hoàn thiện pháp luật chế độ bảo hiểm người bị tai nạn lao động hưu pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luận văn Thạc sĩ Luật học, thành phố Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Huy Ban (1996), Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam – Lý luận thực tiễn, Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Luật học, Hà Nội 21 Phan Thanh Long (2004), Chế độ bảo hiểm xã hội pháp luật lao động Việt Nam – Thực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sĩ Luật học, thành phố Hồ Chí Minh 22 Các báo cáo tổng kết hoạt động qua năm 2008, 2009, 2010, 2011, sáu tháng đầu năm 2012 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh III BÀI BÁO, BÀI VIẾT TRÊN CÁC TẠP CHÍ: 23 Đào Trọng Hiếu (2011), “Giải pháp để thực tốt bảo hiểm xã hội tự nguyện”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 01/2011 75 24 Điều Bá Dược (2012), Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 1/2012 25 Điều Bá Dược (2010), “Thực bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 10/2010 26 Đỗ Thị Xuân Phương (2012), “Thành tựu thực sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vấn đề đặt tình hình mới”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 4/2012 27 Lưu Thị Thu Thủy (2009), “Nhu cầu khả tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện khu vực phi thức”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 11/2009 28 Mạc Tiến Anh (2005), “Bảo hiểm xã hội – Khái niệm chất”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 5/2005 29 Mạc Tiến Anh (2007), “Các hoạt động chế tài bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 10/2007 30 Mạc Tiến Anh (2005), “Chính sách an sinh xã hội điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 4/2005 31 Mạc Tiến Anh (2006), “Một số vấn đề Quỹ bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 2/2006 32 Mạc Tiến Anh (2006), “Vai trò đặc trưng Quỹ bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 3/2006 33 Mạc Tiến Anh (2005), “Về hệ thống trợ cấp xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 11/2005 34 Mạc Văn Tiến (2010), “An sinh xã hội Phúc lợi xã hội – Cách tiếp cận lý thuyết thực tiễn”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 4/2010 35 Mạc Văn Tiến (2010), “Ngày xuân bàn thêm vai trò bảo hiểm xã hội hệ thống an sinh xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 2/2010 36 Mạc Văn Tiến (2012), “Quỹ hoạt động đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ 01 tháng 3/2012 37 Mai Đức Thắng (2010), “Công tác thu bảo hiểm xã hội – Những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 7/2010 76 38 Mai Thị Hường (2011), “Một số vấn đề lý luận đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 2/2011 39 Ngô Quang Minh (2008), “Bảo hiểm xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 6/2008 40 Nguyễn Đức Toàn (2012), “Tổ chức máy tuyên truyền sở”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 3/2012 41 Nguyễn Hải Anh (2010), “Sửa đổi, hoản thiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 11/2010 42 Nguyễn Hữu Cát (2005), “Đổi sách bảo hiểm xã hội – Những bước đột phá, thách thức giải pháp”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 3/2005 43 Nguyễn Vinh Quang (2012), “Thành cơng triển vọng hợp tác quốc tế”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kì số tháng 01/2012 44 Phạm Đình Thành (2010), “65 năm sách bảo hiểm xã hội phát triển đất nước”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 8/2010 45 Phạm Đình Thành (2012), “Bảo hiểm xã hội – Trụ cột hệ thống an sinh xã hội quốc gia”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 5/2012 46 Phạm Đình Thành (2011), “Đổi phương thức chế quản lý công chức, viên chức trước yêu cầu mới”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 8/2011 47 Phạm Đình Thành (2006), “Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dần tới hoàn thiện”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 4/2006 48 Phạm Đình Thành (2007), “Một số vấn đề bảo hiểm tự nguyện nước ta”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 8/2007 49 Phạm Đình Thành (2012), “Vấn đề sửa đổi nội dung bảo hiểm xã hội Hiến pháp 1992”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 2/2012 50 Phạm Đình Thành (2005), “Về số khái niệm liên quan đến bảo hiểm xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 4/2005 51 Trần Công Dũng (2007), “Một số vấn đề quyền lựa chọn khả kết nối loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 01/2007 52 Trần Xuân Vinh (2011), “Đổi mới, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 02 tháng 01/2011 77 53 Trịnh Thị Hoa (2006), “Tham khảo việc xác định mức đóng trợ cấp bảo hiểm xã hội số nước”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 4/2006 54 Vũ Quang Thọ (2006), “Bàn thêm tuổi nghỉ hưu lao động nữ dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bình đẳng giới”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ tháng 4/2006 55 Vũ Quang Thọ (2012), “Các phận an sinh xã hội”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ số 01 tháng 3/2012 IV TRANG TIN ĐIỆN TỬ: 56 http://www.gso.gov.vn – Trang tin điện tử Tổng cục thống kê Việt Nam 57 http://www.molisa.gov.vn – Trang tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Việt Nam 58 http://www.baohiemxahoi.gov.vn – Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam 59 http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn – Trang tin điện tử Tạp chí Bảo hiểm xã hội Việt Nam 60 http://www.bhxhtphcm.gov.vn – Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 61 http://nld.com.vn – Trang tin điện tử Báo Người lao động 62 http://www.congdoanvn.org.vn – Trang tin điện tử Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 78 ... thành cảm ơn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  An sinh xã hội ASXH Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH bắt buộc Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH tự nguyện MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý... LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.2 Đặc điểm BHXH tự nguyện Việt Nam 10 1.2.1 Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chủ... BHXH tự nguyện  Chương 2: Thực tiễn thực BHXH tự nguyện Việt Nam – Những hạn chế số kiến nghị - Kết luận CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam (luận văn thạc sỹ luật) , Bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam (luận văn thạc sỹ luật)