0

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học phương pháp giảng dạy triết học

20 3 0
  • PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học phương pháp giảng dạy triết học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:19

§ẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TRIẾT HỌC TRẦN THẢO NGUYÊN ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC Hµ Néi-2007 ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC Đại học quốc gia Hà nội Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn Khoa Triết học Bộ môn Triết học Mác Lênin Thông tin giảng viên: 1.1 Trần Thảo Nguyên - Chức danh : Giảng viên - Học vị : Tiến sĩ - Thời gian làm việc địa điểm - Điệ thoại : 04.5621227/0983170848 - Các hướng nghiên cứu : + Triết học Mác Lênin + Triết học Phương Tây đại ; Triết học Mĩ ; Triết học kinh tế + Phương pháp dạy học đại học + Phương pháp giảng dạy để hình thành tư khoa học cho sinh viên + Phương pháp kiểm tra đánh giá trình giảng dạy triết học đại học + Phương pháp tổ chức hoạt động dạy học giảng đường: dạy tự học, tham quan thực tế + Phương pháp sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng hiệu dạy học Thông tin chung môn học: - Tên môn học : Phương pháp giảng dạy triết học - Mã mơn học : - Số tín : - Môn học : Bắt buộc - Các môn học tiên : Triết học Mác - Lênin - Các môn học kế tiếp: - Giờ tín hoạt động : + Nghe giảng lí thuyết : 10 tiết + Bài tập : tiết + Thảo luận : 10 tiết + Tự học xác định : tiết Địa : Khoa Triết học, Bộ môn Triết học Mác Lênin ; Tầng 4, nhà B Đại học KHXH & NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà nội Mục tiêu môn học 3.1 Mục tiêu chung : - Về Kiến thức : Sinh viên nắm được: + Những nội dung trình dạy học đaị học + Các quy luật trình dạy học triết học nguyên tắc giảng dạy triết học + Nội dung dạy học + Phương pháp dạy học triết học + Phương pháp tổ chức lớp học để giảng dạy môn triết học - Về kĩ : + Sinh viên có khả soạn bài, giảng triết học + Sinh viên tổ chức hình thức dạy học thảo luận, ơn tập, kiểm tra, học tập giảng đường + Sinh viên biết cách hướng dẫn tự học nghiên cứu khoa học - Về thái độ : - Tạo cho sinh viên lòng yêu nghề dạy học, hiểu trách nhiệm, bổn phận của người làm công tác giảng dạy - Có ý thức rèn luyện đạo đức thầy giáo, trau dồi kiến thức khoa học kĩ sư phạm để vững vàng bục giảng 3.2 Mục tiêu chi tiết môn học : Ghi : Bậc 1: Nhớ (A) Bậc 2: Hiểu (B) Bậc 3: Tổng hợp, đánh giá, vận dụng (C) Số La Mã : Chương Mục tiêu Bậc (A) Nhớ Bậc (B) Hiểu I.A.1 Nắm nội dung hoạt động học, hoạt động dạy mối liên hệ chúng I.A.2 Nắm nhiệm vụ dạy học triết học: dạy nghề, dạy phương pháp nhận thức, dạy học thái độ I.B.1 Hiểu chất trình dạy học triết học ; I.B.2 Tiêu chuẩn trình dạy học triết học có chất lượng hiệu I.B.3 Quy trình thiết kế trình dạy học triết học II A1 Nắm hệ thống mối liên hệ trình dạy học triết học II.A.2 Liệt kê hệ thống quy luật Chương II Các quy luật quy luật trình dạy nguyên tắc dạy học triết học II.A.3 Nắm nguyên tắc học triết học dạy học triết học II.B.1 khái quát chất mối liên hệ q trình dạy học II.B.2 Phân tích nội dung quy luật trình dạy học triết học II.B.3 Hiểu đặc điểm nguyên tắc dạy học triết học Nội dung Chương I Đại cương trình dạy học triết học Chương III Nội dung dạy học III A.1 Nêu khái niệm III.B.1 Phân tích thành phần nội dung dạy học triết học cấu trúc nội dung dạy học III.A.2 Nắm ý nghĩa III.B.2 Hiểu đươợc thực chất môn khoa học chuyên môn khoa học, phân đề biệt với khoa học cácchuyên đề III.A.3 Kế hoạch dạy học, chương trình dạy học ; sách giáo III.B.2 Hiểu phân biệt khoa khác liên hệ Kế hoạch dạy học, chương trình dạy học Bậc (C) Tổng hợp, đánh giá, vận dụng I.C.1 Hiểu chất tồn vẹn q trình dạy học để tự tổ chức thực đồng nhiệm vụ dạy học kĩ sư phạm giảng dạy triết học II.C.1 Đánh giá xu hướng phát triển trình dạy học triết học II C Rút ý nghĩa phương pháp luận tự quy luật trình dạy học triết học II.C.4 Tìm sở khoa học nguyên tắc dạy học triết học III.C.1 Biên soạn đề cương giảng theo tiếp cận mô dun III.C.2 Phân loại chương trình giảng dạy cho hệ, ngành, chương trình khác => xây dựng đề cương chi tiết cho chương trình giảng dạy Mục tiêu Bậc (A) Nhớ Bậc (B) Hiểu Nội dung Chương IV Các phương pháp dạy học IV.A.1.Những vấn đề chung phương pháp dạy học triết học(khái niệm, quy luật chi phối phương pháp dạy học, xu phát triển phương pháp dạy học) IV.A.2 Một số phương pháp dạy học triết học : Thuyết trình (dạy khái niệm ngun lí triết học triết học) ; đối thoại; mơ hình hố; thảo luận ; kiểm tra đánh giá ; dạy học triết học giảng đường I.V.A.3 Lựa chọn kết hợp tối ưu phương pháp giảng dạy triết học V.A.1 Khái niệm hình thức tổ chức dạy học triết học ; Chương V Các hình thức V.A.2 hình thức tổ chức dạy tổ chức dạy học học triết học : Diễn giảng; tự học; luyện tập; thảo luận, làm tập, tiểu luận,, kiểm tra đánh giá thường xuyên, nghiên cứu khoa học VA.3 Dạy học triết học theo hình thức tín Bậc (C) Tổng hợp, đánh giá, vận dụng sách giáo khoa III.C.3 Soạn trình dạy học sinh viên tự xây dựng cho kế hoạch dạy học, chương trình dạy học sách giáo khoa trình dạy học để tiến hành q trình dạy học mơn triết học IV.B.1 Phân tích để hiểu IV.C.1 Lựa chọn chất phương pháp vài phương pháp dạy học triết học thích hợp với nội dung dạy học để làm tập ứng dụng IV.B Liệt kê phương pháp dạy học triết học Hiểu sở lí luận mối liên hệ chúng IV.B.3 Hiểu yêu cầu sư phạm phương pháp dạy học triết học, tiêu chuẩn để lựa chọn V.B.1 Hiểu phân biệt hình thức tổ chức dạy học triết học V.B.2 Đánh giá ưu điểm nhược điểm hính thức tổ chức dạy học IV.C.2 Mỗi nhóm sinh viên thực hành giảng khoảng 3045 phút để đánh giá, rút kinh nghiệm V.C.1, Lựa chọn vài hình thức tổ chức dạy học để thực hành theo nhóm V.C.2 Thảo luận đánh giá rút kinh nghiệm cách thức tổ chức giảng dạy thực hành V.A.3 Hiểu thực chất dạy học triết học theo hinhà thức tín tổng V.C.3 Thực hành hồ hình thức dạy xây dựng đề cương Mục tiêu Bậc (A) Nhớ Bậc (B) Hiểu Nội dung Chương VI Người giảng viên triết học (đạo đức thầy giáo) VI.A.1 Những yêu cầu khách quan người làm công tác giảng dạy triết học (về kiến thức, phẩm chất đạo đức khả tự nghiên cứu tu dưỡng đạo đức để không ngừng phát triển) V.A.2 Vai trò người giảng viên triết học nhà trường đại học Việt nam Bậc (C) Tổng hợp, đánh giá, vận dụng học truyền thống có phát học theo hình triển chất nhằm nâng cao thức tín chất lượng hiệu đào tạo VIB.1 Phân tích VI.C.1 Viết thu sở khách quan hoạch suy người giảng viên triết học nghĩ người giảng viên triết học dự định tương lai VI.B.2 Phân tích giá trị, V.C.3 Xây dựng kế phẩm chất người hoạch thực tập giảng viên triết học năm (nếu bạn trở thành giảng viên tập sự) Tóm tắt nội dung môn học : Phương pháp giảng dạy triết học mơn học kết hợp lí thuyết thực hành với tư cách mơn khoa học ứng dụng, môn học nghiên cứu chất trình dạy học triết học quy luật chi phối hoạt động người trình giảng dạy học tập triết học Là môn học thực hành, sở phạm trù lí luận dạy học đại mối liên hệ với đặc thù trình nhận thức tri thức triết học, người học tự lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học triết học phù hợp để tiến hành soạn bài, giảng thử, tổ chức thảo luận Ngoài những kĩ kinh nghiệm truyền thống đại nghề dạy học giới thiệu để người học tự tìm hiểu hình thành cho kĩ thực hành nghề nghiệp sư phạm để chuẩn bị trở thành giảng viên triết học trường đại học cao đẳng Nội dung chi tiết mơn học Chương I Đại cương q trình dạy học triết học 1.1 Hoạt động dạy học triết học 1.1.1 Hoạt động dạy triết học 1.1.2 Hoạt động học triết học 1.2 Nhiệm vụ dạy học triết học 1.2.1 Dạy tri thức trình độ phổ quát 1.2.2 Dạy phương pháp nhận thức giới 1.2.3 Dạy học để hình thành niềm tin lĩnh khoa học cách mạng cho người học 1.3 Bản chất trình dạy học triết học 1.3.1 Khái niệm trình dạy học triết học 1.3.2 Cấu trúc chức trình dạy học triết học 1.3.3 Bản chất tồn vẹn q trình dạy học triết học 1.3.4 Các tiêu chuẩn đánh giá trình dạy học triết học có chất lượng hiệu Chương II Các quy luật nguyên tắc dạy học triết học 2.1 Các quy luật trình dạy học triết học 2.1.1 Những quy luật nảy sinh từ quan hệ người dạy người học trình dạy học triết học 2.1.2 Những quy luật nảy sinh từ quan hệ người học tài liệu học tập 2.2 Một số nguyên tắc dạy học triết học : 2.2.1 Hệ thống nguyên tắc dựa sở phương pháp chung CNDVBC DVLS giảng dạy triết học 2.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức giảng dạy triết học 2.2.3 Nguyên tắc thống tính bền vững tri thưc tính mềm dẻo tư 2.2.4 Nguyên tắc thống vai trò tự giác, tích cực độc lập người học với vai trò chủ đạo người dạy triết học Chương III Nội dung dạy học triết học 3.1 Khái niệm nội dung dạy học triết học 3.1.1 Nội dung dạy học 3.1.2 Thành phần cấu trúc nội dung dạy học triết học trường đại học Việt nam hiên 3.1.3 Biên soạn nội dung dạy học triết học 3.2 Môn khoa học chuyên đề 3.2.1 Các môn học triết học 3.2.2 Các chuyên đề 3.3 Kế hoạch dạy học, chương trình dạy học giáo trình 3.3.1 Kế hoạch dạy học triết học 3.3.2 Chương trình dạy học triết học 3.3.3 Giáo trình tài liệu tham khảo Chương IV: Phương pháp dạy học triết học 4.1 Lí luận chung phương pháp dạy học triết học 4.1.1 Phương pháp dạy học phương pháp dạy học triết học 4.1.2 Xu phát triển phương pháp dạy học triết học 4.2 Các phương pháp chủ yếu dạy học triết học : 4.2.1 Phương pháp dạy khái niệm nguyên lí triết học 4.2.2 Phương pháp sơ đồ hoá giảng dạy triết học 4.2.3 Phương pháp hệ thống kiến thức 4.2.4 Phương pháp kiểm tra đánh giá giảng dạy triết học 4.2.5 Phương pháp dạy sinh viên tự học 4.3 Lựa chọn kết hợp phương pháp giảng dạy triết học 4.3.1 Những tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dạy học 4.3.2 Kĩ lựa chọn phương pháp dạy học Chương V Các hình thức tổ chức dạy học triết học đại học 5.1 Diễn giảng 5.1.1 Diễn giảng dạy học triết học 5.1.2 Các loại diễn giảng dạy học triết học 5.2 Tự học 5.2.1 Tự học hình thức dạy học tích cực 5.2.2 Xây dựng kế hoạch tự học 5.2.3 Thực kế hoạch tự học tự kiểm tra đánh giá 5.3 Thảo luận 5.3.1 Những đặc trưng thảo luận dạy học triết học 5.3.2 Vai trò thảo luận việc hình thành tri thức triết học cho sinh viên 5.3.3 Các phương pháp tổ chức thảo luận 5.4 Tham quan thực tế dạy học triết học 5.4.1 Ý nghĩa tham quan thực tế giảng dạy triết học 5.4.2 Các phương pháp tổ chức tham quan thực tế 5.5 Nghiên cứu khoa học 5.5.1 Nghiên cứu khoa học việc hình thành phát triển tư kĩ triết học cho sinh viên 5.5 Các hình thức nghiên cứu khoa học dạy học triết học 5.6 Hình thức dạy học theo tín 5.6.1 Dạy học theo tín thống hình thức tổ chức dạy học đại 5.6.2 Phương pháp tổ chức trình dạy học triết học theo hình thức tín Chương VI Người giảng viên triết học 6.1 Vai trò chủ đạo người dạy dạy học triết học 6.2 Những phẩm chất người giảng viên triết học 6.3 Rèn luyện tu dưỡng để trở thành giảng viên triết học 6 Học liệu 6.1 Học liệu bắt buộc Hội đồng TW đạo biên soạn giáo trình quốc gia, (1999) Giáo trình Triết học Mác Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Bộ Giáo dục đào tạo (2006) Giáo trình triết học Mác Lênin dùng cho trường đại học cao đẳng Lưu Xuân Mới (2000) Lí luận dạy học đại học, NXB Giáo dục Phùng Văn Bộ (2001) Một số vấn đề Phương pháp giảng dạy nghiên cứu Triết học, Nxb Giáo dục 6.2 Học liệu tham khảo Chương I Đại cương trình dạy học triết học Bộ Giáo dục đào tạo (2006) Giáo trình Triết học Mác Lênin, Nxb CTQG, tr Nguyễn Cảnh Toàn (1997) Phương pháp luận vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học, tập 1, Nxb Đại học quốc gia, tr 11, 16,52-54; tr 5557; tr 79-93;101-111; 119-129 Nguyễn Cảnh Toàn (1997) Phương pháp luận vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học, tập 2, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, tr 19-54 Edgar Morin (2004) Liên kết tri thức, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, tr 1322,26,27,3763-69, 71-82 Guy Palmade (2002) Các phương pháp sư phạm, Nxb Thế giới, Tr41-46 Pol Dupont (1999), Nền sư phạm đại học, Nxb Thế giới, tr 67 10 Hồ Ngọc Đại (1994) Công nghệ giáo dục, tập 1, Nxb Giáo dục Hà nội 11 Nguyễn Ngọc Quang, Lí luận dạy học đại cương, Trường Cán quản lí giáo dục TW, Hà nội 1989 Chương II Các quy luật nguyên tắc dạy học triết học 12 Gilles -Gaston Granger (2002) Khoa học khoa học, Nxb Thế giới tr 44-48; 125-132 13 Nguyễn Ngọc Quang, Lí luận dạy học đại cương, Trường Cán quản lí giáo dục TW, Hà nội 1989 14 James H.Mc Millan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc thực tiễn để giảng dạy hiệu quả, Nxb Giáo dục Pearson 160 phố Goul Needham Heights Allyn & Bacon, đọc chương 7, phần trình tư (biểu7.5), đặc điểm học tập 15 James L.Bess (chủ biên), Giáo dục đại học xã hội Mĩ , Nxb Simon & Schuster custom ; yêu cầu đọc chương tảng lịch sử, triết học, xã hội giáo dục đại học 16 Trần Thảo Nguyên (2002),Quan điểm lấy người học trung tâm - sở lý luận để đổi phương pháp dạy học,Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số năm 2002 17 Trần Thảo Nguyên (2002), Biện chứng tăng trưởng phát triển chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đại học Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số 12 năm 2006 Chương III Nội dung dạy học triết học 18 James L.Bess (chủ biên), Giáo dục đại học xã hội Mĩ , Nxb Simon & Schuster custom ; yêu cầu đọc tr46,47,48 mục tiêu xã hội giáo dục đại học tr123 Giáo dục đại học có giá trị khơng ? 19 James H.Mc Millan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc thực tiễn để giảng dạy hiệu quả, Nxb Giáo dục Pearson 160 phố Goul Needham Heights Allyn & Bacon, đọc chương 1Vai trò đánh giá lớp học giảng dạy; tr 43 nguồn mục tiêu học tập 20 Nguyễn Cảnh Toàn (1997) Phương pháp luận vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học, tập 2, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, tr 79-93 phần nội dung hình thức 21 Trần Thảo Nguyên (2002) Đổi việc kiểm tra đánh giá môn triết học Mác Lênin để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập,Kỉ yếu Hội thảo khoa học đổi pp giảng dạy, học tập môn triết học Mác Lênin trường đại học toàn quốc - Bộ giáo dục đào tạo 12/2002 Chương IV Phương pháp dạy học triết học 22 Lưu Xuân Mới (2000) Lí luận dạy học đại học, NXB Giáo dục, đọc chương 7, chương8 23 Phùng Văn Bộ (2001) Một số vấn đề Phương pháp giảng dạy nghiên cứu Triết học, Nxb Giáo dục Đọc từ trang 71-100 24 James L.Bess (chủ biên), Giáo dục đại học xã hội Mĩ , Nxb Simon & Schuster custom ; yêu cầu đọc trang 160 giáo dục nghề nghiệp giáo dục tự ; trang 164 : giáo dục đại cương ; trang 165 giáo dục tích hợp giáo dục tự chọn ; giáo dục hướng nghiệp ; 25 Guy Palmade (2002) Các phương pháp sư phạm, Nxb Thế giới, tr 54-107 đọc chương Các phương pháp sư phạm 26 Trần Thảo Nguyên (2003) Bàn phương pháp dạy sinh viên tự học Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số năm 2003 27 Trần Thảo Nguyên (1998) Giảng dạy để hình thành phương pháp tư khoa học cho sinh viên Luận văn thạc sĩ triết học 28 Trần Thảo Nguyên (2006)Dạy học Chủ nghĩa Mác Lênin Bảo tàng cách mạng Việt nam Kỉ yếu hội thảo khoa học công tác tuyên truyền giáo dục Bảo tàng cách mạng Việt nam 4/2006 Chương V Các hình thức tổ chức dạy học triết học đại học 29 Lưu Xuân Mới (2000) Lí luận dạy học đại học, NXB Giáo dục, 30 James L.Bess (chủ biên), Giáo dục đại học xã hội Mĩ , Nxb Simon & Schuster custom ; yêu cầu đọc từ trang 237- 242 31.Trần Thảo Nguyên (2006), Thi kiểm tra hình thức trắc nghiệm máy tính khâu đột phá để thực đổi phương pháp dạy học môn triết học HVNHTạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số 47 năm 2006 32.Trần Thảo Nguyên (2003)Vai trò bảo tàng việc giảng dạy khoa học Mác Lênin Bảo tàng góp phần hồn thiện nhân cách người (kỉ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nga) Bảo tàng Cách mạng Việt nam xuất tháng 12/2004 tr 336 Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số 3+4 năm 2003 Chương VI Người giảng viên triết học 33.Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Lao động 2005 34 Phạm Minh Hạc.Nghiên cứu người nguồn nhân lực, Nxb Chính trị quốc gia (2001; tr 98; 155 35.George F.McLean Con người, dân tộc văn hố chung sống thời đại Tồn cầu hố Nxb Chính trị quốc gia 2007 chương 6, chương 36 Nguyễn Lân, Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại, Nxb Giáo dục 1990 37.Trần Thảo Nguyên (2003) Đạo đức sinh viên kinh tế thị trường XHCN nước ta ; Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số năm 2003 38.Trần Thảo Nguyên (2003) Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đào tạo với công đổi giáo dục Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số 11+12 năm 2003 39.Trần Thảo Nguyên (2005) Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh thầy giáo phải kiểu mẫu đạo đức, tri thức phương pháp Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số 11 năm 2005 40.Trần Thảo Nguyên (2006) Vai trò người thầy giáo đại học việc nâng cao chất lượng đào tạo Kỉ yếu Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo HVNH tháng 11 năm 2005 41.Diến đàn kinh tế - tài chính(2006),Giáo dục tăng trưởng,Nxb CTQG ; đọc trang 173 đào tạo suốt đời Hình thức t chc dy hc 7.1 Lịch trình chung Nội dung Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Tự học xác (Giờ tín chỉ) định Kim traỏnh giá Ch¬ng I Ch¬ng II Ch¬ng III Ch¬ng IV Ch¬ng V Ch¬ng VI Tổng Lý thuyÕt 1 2 2` 10 Thảo luận 2 10 Bµi tËp 1 0 (Giê tÝn chØ) 0 0 4 Bài tập cá nhân/tuần Tæn g 4 14 30 7.2 Lịch trình tổ chức dạy häc thĨ Tn Chương I Đại cương q trình dạy học triết học H×nh thøc tỉ chøc d¹y häc Lý thuyÕt giê tÝn chØ Bài tập tín Thời gian, địa điểm Giảng đờng 50' Giảng đờng 50' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 1.Giới thiệu môn học, phng phỏp v hình thức học tập 1.1 Hoạt động dạy học triết học 1.2 Nhiệm vụ dạy học triết học 1.3 Bản chất tồn vẹn q trình dạy học Chuẩn bị tài liệu học tập theo đề cưong công bố 1.Đọc tài liệu tr 378-395; tr65-86 ; tài liệu 5tr 11, 16,52-54; tr 5557; tr 7993;101-111; 119-129 Liệt kê khái niệm trình dạy học mối liên hệ chúng Nêu hệ thống câu hỏi nghiên cứu học §äc (tr 26-42), (3888), 11, 12 So sánh trình nhận thức sinh viên đại học nhà khoa học Đánh giá khái quát phát triển nhận thức sinh viên trình học môn triết học 1.1.Xây dựng sơ đồ mục tiêu cho chương trình giảng dạy mơn Triết học Mác Lênin cho sinh viên không chuyên ngành triết học sở kiến thức học sau: Bản chất trình dạy học triết học 2.Quá trình dạy học triết học đại học Các giai đoạn phát triển nhận thức triết học sinh viên 1.2 Giải đáp thắc mắc Tù häc tù nghiªn cøu 1.Sự thống biện chứng Hoạt động học hoạt động dạy q trình dạy học 10 Ghi chó H×nh thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi 2.Dạy học phương pháp nhiệm vụ trung tâm trình dạy học triết học Con đường biện chứng nhân thức trình học tập triết học sinh viên Tính quy định hoạt động nhân thức người học hoạt động dạy học giảng viên Tài liệu: 1.Đọc tài liệu: 6, 8,9,10,11 Mục đích dạy mục đích học - chung đặc thù 3.Nghiên cứu để hiểu mơ hình cấu trúc chức trình dạy học trành bày tài liệu TuÇn Chương II Các quy luật nguyên tc dy hc trit hc Hình thức tổ chức dạy häc Lý thuyÕt giê tÝn chØ Bài tập gi tớn ch Thời gian, địa điểm Giảng đờng 50' Giảng đờng 50' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuÈn bÞ Hệ thống mối liên hệ trình dạy học Các quy luật trình dạy học Các nguyên tắc dạy học triết học Đọc tài liệu Tr 91,92,98-115; tài liệu tr 18-38 Phân loại mối liên hệ trình dạy học Đặc điểm nội dung nguyên tắc dạy học triết học Các nhóm tự kiểm tra kết soạn bài,thảo luận phân công người viết báo cáo theo chủ đề Chuẩn bị vấn đề thảo luận câu hỏi cần nêu để tranh luận Tù häc tù nghiªn cøu Thư viện Những xu tác động Kết cấu soạn triết học - tính quy luật q trình dạy học thể giáo án triết học Chia nhóm để chuẩn bị thiết kế giảng triết học Powerpoint 11 Ghi chó H×nh thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi đến giáo dục đại học : dân chủ hố, tồn cầu hố, khu vực hố, phân cực, phân mảng, cơng nghệ hố, đẩy ngồi lề Những định hướng phát triển giáo dục đại học Việt nam Sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị nghe nhìn để dạy học triết học Tài liệu: Đọc thêm tài liệu: 24, 25, 26, 27 Nghiên cứu chương vật chất ý thức theo tài liệu để chuẩn bị soạn giáo án Kiểm trađánh giá tự kiểm tra sơ đồ mục tiêu mơn học Tn Chương II Các quy luật nguyên tắc dạy học triết hc Hình thức tổ chức dạy học Tho lun gi tớn ch Kiểm trađánh giá Thời gian, địa điểm Giảng đờng 100' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuÈn bÞ Kết cấu soạn triết học - tính quy luật q trình dạy học thể giáo án Các nhóm tự kiểm tra kết soạn bài,thảo luận phân công người viết báo cáo theo chủ đề Chuẩn bị vấn đề thảo luận câu hỏi cần nêu để tranh luận Giao bµi tËp cá nhân cho Mi sinh viờn t chn ch tuÇn sau đề tâm đắc để soạn giáo án (mức độ đề cương giảng) TuÇn Chương III Nội dung dạy học triết học 12 Ghi chó H×nh thøc tỉ chøc d¹y häc Lí thuyết tín ch Thời gian, địa điểm Giảng đờng 100' Bi Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Khái niệm nội dung dạy học Nội dung dạy học triết học 3.Môn khoa học chuyên đề Kế hoạch dạy học, chương trình, sách giáo khoa Đọc (tr.116-149), 14tr 8099; Hiểu thành phần cấu trúc nội dung chương trình mơn triết học dạy trường đại học Việt nam Các nội dung chơng IV T hc Th vin nhà KiĨm tra néi dung tù häc x¸c ®Þnh Tự xây dựng chương trình dạy học mơn triết hc theo hng dn ca B GD&T Nêu vấn ®Ị cÇn t vÊn Ghi chó Tn Chương III Nội dung dạy học triết học (tiếp) H×nh thøc tỉ chøc d¹y häc Thảo luận giê tÝn chØ Thêi gian, địa điểm Giảng đờng 100' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị H thng cỏc tri thức triết học giảng dạy chương trình triết học Mác Lênin đại học sơ đồ hoá nội dung dạy học triết học Quy trình xây dựng chương trình dạy học Đọc tài liệu 1;2;3;4 Tự xây dựng cấu trúc logic giảng triết học (tự chọn) Ghi chó Tù häc tù nghiªn cøu Dạy học theo chương trình Dạy học theo chuyên đề Đọc 22,23,24,25,26 2.Làm tập phần tự nghiên cứu giáo viên yêu cầu Nộp tập cá nhân Kiểm tra -đánh giá Tun Chương IV: Phương pháp dạy học triết học H×nh thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung 13 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi Lý thuyết tín Giảng đờng 50' Phương pháp dạy học phương pháp dạy học triết học Xu phát triển phương pháp dạy học triết học 3.Đọc sách triết học viết triết học Thảo luận tín Gi¶ng ®êng 50' -Đặc thù phương pháp dạy Đõc tài liệu : 25;26;27 học triết học - Xu phát triển kĩ triết học : đọc, víet, nghien cứu triết học Tù häc tù nghiªn cøu Kĩ đọc sách giáo khoa triết học phân tích khái niệm, nguyên lí triết học - Đọc tài liệu1;2 Viết tóm tắt nội dung đọc sách giáo khoa triết học Kiểm trađánh giá Đọc tài liệu 22; 23; 24 2.So sánh phương pháp dạy học triết học với phương pháp dạy học chung Tuần Chương IV: Phương pháp dạy học triết học (tiếp ) Hình thức tổ chức dạy học Lý thuyết tín Kim traỏnh giỏ Thời gian, địa điểm Giảng đờng 100' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuÈn bÞ Các phương pháp chủ yếu - Dạy khái niệm - Sơ đồ hoá - Hệ thống kiến thức - Kiểm tra đánh giá - Dạy tự học 2.Kĩ lựa chọ phương pháp giảng dạy Đọc tài liệu 22; 23; 24 2.Phân tích tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp giảng dạy triết học Viết thu hoach vài phương pháp mà bạn tâm đắc 14 Tù häc tù nghiªn cøu Kĩ đọc sách giáo khoa triết học phân tích khái niệm, nguyên lí triết học - Đọc tài liệu 24;25,26;27 - Làm để phát triển lực tư cho sinh viên dạy học triết học Phân tích ưu điểm hạn chế phương pháp Ghi chó Tuần8 Chương V Các hình thức tổ chức dạy học triết học i hc Hình thức tổ chức dạy học Lớ thuyt gi tớn ch Thời gian, địa điểm Giảng đờng 100' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Diễn giảng, tự học, thảo luận giảng dạy triết học Ý nghĩa diễn giảng triết học từ truyền thống đến đại Vai trò tự học làm việc theo nhóm giảng dạy triết học Đọc tài liệu 22;23;24;25 Xây dựng kế hoạch tự học cho chương theo giáo trình Bộ giáo dục & đào tạo Ghi chó Tù häc tù nghiªn cøu Thực kế hoach tự học tự kiểm tra đánh giá Làm theo nhóm rỳt kinh nghim chung Kiểm trađánh giá K nng thit kế giảng theo hình thức diễn giảng, thảo luận - Làm rõ kết cấu logic để triển khai nội dung giảng dạy - Hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực người học Tn Chương V Các hình thức tổ chức dạy học triết hc i hc (tip) Hình thức tổ chức dạy học Bi tín Thời gian, địa điểm Giảng đờng Nội dung Yêu cầu sinh viên chuÈn bÞ Phương pháp hướng dẫn sinh viên tiểu luận -nghiên cứu khoa học Vai trò Tham quan thực tế giảng dạy triết học Dạy học theo tín mơn triết học Mác Lênin Đọc tài liệu 29;30;32;33 Nghiên cứu khoa học với việc hình thành tư kĩ triết học cho sinh viên Đọc Hướng dẫn triển khai dạy học theo tín ĐHQG Hànội Tù häc tù nghiªn cøu Các phương pháp tổ chức tham quan thực tế ý nghĩa việc hính thành tư triết học sinh viên 15 Ghi chó Kiểm trađánh giá Lập kế hốch chi tiết cho buổi tham quan thực tế cho lớp 50 sinh viên Các hình thức nghiên cứu khoa học sinh viên Đọc tài liệu 1;3;4329;30; Nêu ý kiến thân ý nghĩa NCKH sinh viên hiên thu hoach cá nhân Làm việc báo cáo kết theo nhóm Tn 10 Chương VI Người giảng viờn trit hc Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Lý thuyết 7.00-8.50 tín Giảng đchỉ ờng Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bÞ Vai trị người thầy giáo q trình dạy học triết học dựa quan điểm lấy người học làm trung tâm Những phẩm chất người giảng viên triết học Phương hướng rèn luyên phấn đấu để trở thành giảng viên triết học trường Đại học Việt nam §äc (tr.179-200), (279-312), 55, 56, 57 Chuẩn bị nội dung: đặc điểm xu hớng biến đổi c¬ cÊu – x· héi giai cÊp thêi kú độ lên chủ nghĩa xà hội, theo yêu cầu cụ thể giảng viên Ghi lại néi dung khã hiĨu Tù häc tù nghiªn cøu Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đào tạo Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại Thu hoạch nêu lên quan điểm đạo đức thầy giáo phương hướng phấn đấu rèn luyện thân Ghi chó Tn 11 Bài tập : Thc hnh son ging Hình thức tổ chức dạy học Bi tín Thời gian, địa điểm Giảng đờng 100' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuÈn bÞ Hướng dẫn soạn giảng Viết đề cương giảng lí thuyết mơn triết học Ghi lại nội dung Phương pháp lựa chọn ví khó cần gải đáp dụ phân tích ví dụ giảng dạy triết học cho sinh 16 Ghi chó viên chun ngành Tù häc tù nghiªn cøu Lựa chọn đẻ soạn : Sự đời triết học Mác; Vật chất ý thức ; Hình thái kinh tế xã hội; Lí luận nhận thức ; cặp phạm trù PBCDV §äc tµi liƯu: 4; ;2 Làm tập theo yờu cu ca giỏo viờn Kiểm tra đánh giá Theo nội dung tự học - Nộp soạn cá nhân TuÇn 12 Thảo luận: Soạn giáo án in t mụn trit hc Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tho lun tín Giảng ®chØ êng 100' Hướng dẫn sử dụng Nghiên cứu đĩa tư liệu Powerpoint giảng dạy triết học Bộ thiết kế giảng điện tử GD & ĐT cung cấp 2007 Kĩ mơ hình hố nội dung giảng dạy Tù häc tù nghiªn cøu Soan bi s dng Powerpoint Kiểm trađánh giá Mỗi nhóm tổ chức giảng thử giáo án điện tử Ghi chó Thảo luận rút kinh nghiệm chung Tuần 13 Thực hành xây dựng hệ thống câu hỏi cho thi mơn triết học H×nh thøc tỉ chøc d¹y häc Thảo luận tín Thêi gian, địa điểm Giảng đờng 100' Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Cỏc dng cõu hi trắc nghiệm dùng giảng dạy triết học Cách làm đề tự luận Thiết kế đề thi hết mơn + đáp án Tìm hiểu vai trò kiểm tra đánh giá giảng dạy triết học Nhận xét ưu điểm hạn chế hình thức thi kiểm tra Đề xuất phương án giải 17 Ghi chó H×nh thøc tỉ chức dạy học Thời gian, địa điểm Kiểm tra -đánh gi¸ Néi dung chÝnh Thực hành làm thi trc nghim chớnh mỡnh Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi quyt Rỳt kinh nghim chung theo nhóm Tn 14 Thực hành tổ chức Xêmina tham quan thc t Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm T hc xỏc nh tÝn chØ Tự học xác định giê tÝn chØ Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Viết đề cương chuẩn bị tổ chức thảo luận theo hướng dẫn Phân công chủ đề thảo luận Điều khiển thảo luận Lập ké họch tổ chức tham quan thưc tế Nêu yêu cầu cho người học 3.Hướng dẫn viết thu hoạch Xác định chủ đề thảo luận Chuẩn bị nội dung lí thuyết để giải đáp thắc mắc cho sinh viên q trình thảo luận Ghi chó Lựa chọn chủ đề tham quan thực tế Tuần 15 : Tự học xác định để chuẩn bị thi hết môn ging Hình thức tổ chức dạy học Tự học xác ®Þnh giê tÝn chØ Thêi gian, ®Þa ®iĨm Néi dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Vit giảng Giảng tập theo nhóm theo loại giảng : - Giảng lí thuyết - Thảo luận - Ôn tập - hệ thống kiến thức Xác định chủ đề giảng Chuẩn bị nội dung lí thuyết Chuẩn bị hình thức dạy học phù hợp với giảng Chuẩn bị giải đáp câu hỏi đặt trình soạn ging Chính sách môn học yêu cầu giảng viên Sinh viên đợc dự thi kết thúc môn học với điều kiện: 18 Ghi chó + Cã mỈt Ýt nhÊt 80% tỉng sè giê lớp (lý thuyết, tập, thảo luận) + Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học + Các tập phi np ỳng hn + Tham gia đầy đủ hoạt động lớp + Các tập phần tự học xác định phải đạt từ điểm trở lên Phơng pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết học tập môn học 9.1 Kiểm tra - đánh giá định k 40% Gồm: - Phn t hc, tự nghiên cứu/bài tập cá nhân/tuần: 20% - Hoạt động theo nhóm/ tập nhóm/tháng: 20% 9.2 KiĨm tra - ®¸nh gi¸ cuèi kú : Soạn giảng 15' 60% 9.3 Tiêu chí đánh giá loại tËp Tùy theo hình thức tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể) - Bài tập trắc nghiệm: vào số lượng câu trả lời để đánh giá điểm - Bài soạn giảng cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: vào tiêu chí sau: Xác định nội dung, nhiệm vụ giảng dạy rõ ràng hợp lý Kỹ phân tích, tổng hợp giải nhiệm vụ nghiên cứu, thể tư độc lập, sáng tạo Có chứng việc sử dụng tài liệu giáo viên hướng dẫn Trình bày thành giáo án hồn chỉnh , văn phong mạch lạc rõ ràng, chi tiết công việc mà người giảng viên phải thực lên lớp Điểm Tiêu chí 9-10 Đạt tất tiêu chí 7-8 - Đạt tiêu chí 1, - Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu - Tiêu chí 4: cịn mắc vài lỗi nhỏ 5-6 - Đạt tiêu chí - Tiêu chí 2: chưa thể rõ tư độc lập, kỹ phân tích, tổng hợp, đánh giá cịn - Tiêu chí 3, 4: cịn mắc lỗi nhỏ Dưới Khơng đạt tiêu chí Duyệt Chủ nhiệm môn Giảng viên (Khoa/trường) TS Trần Thảo Nguyên 19 ... dạy học đaị học + Các quy luật trình dạy học triết học nguyên tắc giảng dạy triết học + Nội dung dạy học + Phương pháp dạy học triết học + Phương pháp tổ chức lớp học để giảng dạy môn triết học. .. Phương pháp dạy học phương pháp dạy học triết học 4.1.2 Xu phát triển phương pháp dạy học triết học 4.2 Các phương pháp chủ yếu dạy học triết học : 4.2.1 Phương pháp dạy khái niệm nguyên lí triết học. .. hoạch dạy học triết học 3.3.2 Chương trình dạy học triết học 3.3.3 Giáo trình tài liệu tham khảo Chương IV: Phương pháp dạy học triết học 4.1 Lí luận chung phương pháp dạy học triết học 4.1.1 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học phương pháp giảng dạy triết học , PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học phương pháp giảng dạy triết học