0

Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm

87 2 0
  • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa  Chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:07

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Chuyên đề KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM (Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa) Biên soạn: TS Trương Minh Đức HÀ NỘI - 2012 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA NHÓM 1.1.1 Khái niệm nhóm nhóm làm việc 1.1.2 Phân loại nhóm 1.2 Vai trị cá nhân nhóm 1.3 Đặc điểm tâm lý nhóm 1.3.1 Sự lan truyền tâm lý 1.3.2 Tâm trạng nhóm 1.3.3 Dư luận nhóm 1.3.4 Hiện tượng a dua theo số đông 1.3.5 Mối quan hệ thành viên nhóm 1.3.6 Sự tương hợp nhóm 1.4 Các đặc trƣng nhóm làm việc hiệu 10 1.4.1 Mục tiêu nhóm: mục tiêu nhóm phải đảm bảo SMART là: 10 1.4.2 Các thành viên tận tụy với mục tiêu chung nhóm 10 1.4.3 Tất thành viên nhóm phải tham gia hoạt động nhóm hưởng lợi từ kết nhóm 11 1.4.4 Có mơi trường khuyến khích hoạt động nhóm 11 1.4.5 Mục tiêu nhóm phải phù hợp với mục tiêu tổ chức 11 1.5 Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm 11 1.5.1 Giai đoạn hình thành nhóm 11 1.5.2 Giai đoạn xung đột 12 1.5.3 Giai đoạn bình thường hóa 12 1.5.4 Giai đoạn hoạt động trôi chảy 12 1.5.5 Giai đoạn kết thúc 12 1.6 Lợi ích làm việc nhóm 12 CHƢƠNG 2- THÀNH LẬP NHÓM 18 2.1 Cơ sở thành lập nhóm 18 2.1.1 Xác định lý thành lập nhóm 18 2.1.2 Xác định kỳ vọng nhóm 19 2.1.3 Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm 19 2.2 Các bƣớc thành lập nhóm 20 2.2.1 Xác định mục đích lựa chọn mục tiêu cho nhóm 20 2.2.2 Xác định phạm vi hoạt động nhóm 20 2.2.3 Lụa chọn thành viên nhóm xác định vị trí nhóm: 22 2.2.4 Xác định quy mô phù hợp với nhóm 23 CHƢƠNG 3- LÃNH ĐẠO NHÓM 30 3.1 Những tố chất cần thiết ngƣời lãnh đạo nhóm 30 3.2 Các vai trò lãnh đạo nhóm 31 3.3 Các phong cách nhà lãnh đạo 33 3.3.1 Tiếp cận theo hành vi 33 3.3.2 Tiếp cận theo lực 34 3.3.3 Tiếp cận theo tình 34 3.4 Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp 36 3.4.1 Lựa chọn phong cách lãnh đạo cá nhân 37 3.4.2 Lựa chọn phong cách lãnh đạo tập thể 38 3.4.3 Lựa chon phong cách lãnh đạo phù hợp với tình 38 3.5 Một số vấn đề ngƣời lãnh đạo nhóm thƣờng gặp nên tránh 39 CHƢƠNG 4- PHÁT TRIỂN NHÓM VÀ XÂY DỰNG SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÓM 47 4.1 Khái niệm phát triển nhóm 47 4.2 Mục đích vai trị việc phát triển nhóm 47 4.3 Nhƣng nội dung phát triển nhóm 48 4.3.1 Xác định vấn đề cốt lõi nhóm 48 4.3.2 Nhiệm vụ người lãnh dạo nhóm 48 4.3.3 Đào tạo phát triển thành viên nhóm 49 4.4 Đảm bảo đồng thuận nhóm 50 4.4.1 Tạo môi trường làm việc thân thiện 51 4.4.2 Huy động nguồn nhân lực 51 4.4.3 Nâng cao trình độ thành viên hoạt động toàn tổ chức 52 CHƢƠNG 5- KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 57 5.1 Kỹ giao tiếp hiệu 57 5.1.1 Kỹ lắng nghe 57 5.1.2 Kỹ nói kỹ truyền đạt thông tin 59 5.2 Kỹ đóng góp ý kiến tiếp nhận ý kiến ngƣời khác 60 5.3 Giải xung đột cá nhân 62 5.4 Kỹ thuyết phục đồng nghiệp 64 CHƢƠNG 6- KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH NHÓM 69 6.1 Kỹ tổ chức họp nhóm hiệu 69 6.1.1 Vai trị họp nhóm 69 6.1.2 Chuẩn bị họp 70 6.1.3 Điều hành họp 71 6.2 Kỹ giả mâu thuẫn xung đột nhóm 72 6.2.1 Xác định nguyên nhân sâu xa xung đột 72 6.2.2 Các phương pháp giải xung đột 73 6.2.3 Giải xung đột cá nhân thành viên nhóm 75 6.3 Kỹ phân giao cơng việc nhóm 75 6.3.1 Lợi ích việc phân công nhiệm vụ 75 6.3.2 Phân công nhiệm vụ hiệu 77 6.4 Kỹ hƣớng dẫn thành viên nhóm làm việc hiệu 79 6.4.1 Khái niệm 79 6.4.2 Quy trình hướng dẫn 81 6.5 Một số lời khuyên nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhóm 82 TÀI LIỆU THAM LIỆU THAM KHẢO 85 CHƢƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA NHÓM Mục đích chương Sau hồn thành chương người học nắm được: - Khái niệm nhóm chất nhóm làm việc Các cách phân loại nhóm - Phân tích ý nghĩa, vai trị cá nhân hoạt động nhóm - Đặc điểm tâm lý nhóm làm việc - Các đặc trưng nhóm làm việc hiệu - Hiểu rõ lợi ích làm việc theo nhóm 1.1 Khái niệm nhóm phân loại nhóm 1.1.1 Khái niệm nhóm nhóm làm việc Nhóm hiểu tập hợp từ hai người trở lên có mối liên hệ với nhau, có chung mục đích, sở thích thực số cơng việc gọi nhóm Nhóm tồn thành viên nhóm tự nguyện tham gia vàị nhóm đối xử bình đẳng Giữa họ có nhu cầu trao đổi, liên hệ với theo đuổi mục đích chung Trong nhóm, thành viên đảm nhiệm lấy vị trí, vai trị với tinh thần tự nguyện Ví dụ nhóm du lich: Các thành viên nhóm có chung mục đích du lịch để thưởng thức phong cảnh vùng miền tìm hiểu văn hóa, lịch sử người mà tới Trong nhóm có phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên đảm nhiệm để phục vụ cho du lịch đó, người tự nguyện đảm nhiệm vai trò Nhóm thành lập tồn tài lâu dài ngắn hạn phụ thuộc vào mục đích nhóm Khi mục tiêu nhóm thực xong nhóm tự giải tán, chuyển sang mục tiêu, nhiệm vụ Nhóm làm việc Nhóm làm việc chủ đề bàn nhiều sách Khái niệm nhóm làm việc theo tác giả trường Harvard Business School cho rằng: “ Một nhóm người với kỹ bổ sung hoạt động để đạt mục đích chung Một nhóm người cam kết mục đích chung, có mục tiêu hoạt động chung phương thức tiếp cận mà họ chịu trách nhiệm” Chức năng, nhiệm vụ thành viên nhóm J Richard Hackman cho : “Nhiệm vụ ranh giới nhóm xác định rõ ràng, quyền hạn phân chia cụ thể để quản lý quy trình làm việc, cần phải có ổn định thành viên nhóm khoảng thời gian định" Xét mặt hình thức, nhóm làm việc khơng khác nhiều với nhóm thơng thường xét chất nhóm làm việc có số khác biệt sau: - Thứ nhất, nhóm làm việc hình thành tổ chức, phải chịu chi phối mục tiêu, nhiệm vụ chung tổ chức Bất kỳ khác biệt đối nghịch với mục tiêu nhiệm vụ tổ chức nhóm làm việc khơng thể tồn khó tồn tổ chức - Thứ hai, nhóm làm việc chủ yếu quan tâm đến tính hiệu hoạt động chung nhóm Bởi nhóm hình thành với mục tiêulà tạo nên hiệu cao thông qua phối hợp hoạt động chặt chẽ thành viên nhóm, khai thác tối đa tiềm họ để đạt mục tiêu chung cao - Thứ ba, thành viên nhóm ngồi hiểu biết sâu sắc lĩnh vực phụ trách họ cịn có khả hỗ trợ, giúp đỡ thành viên khác nhóm cần thiết Điều đỏi hỏi thành viên nhóm phải có khả hiểu biết công việc phải chia sẻ thông tin cho mục đích chung nhóm - Thứ tư, nhóm hình thành thành viên nhóm đối xử thật bình đẳng với Họ thấy cần thiết phải liên hệ, phối hợp chia sẻ thông tin với để thực công việc tốt Tổ làm việc Ngoài ra, cần phân biệt khái niệm nhóm làm việc với tổ làm việc Tổ làm việc hình thành tổ chức nhu cầu tổ chức địi hỏi người đứng đầu tổ chức thấy cần thiết cần phải thành lập mà đưa định thành lập Các thành viên tổ làm việc không thiết phải tự nguyện mà nhiều định điều động tổ chức yêu cầu Do không mang tính chất tự nguyện mà bắt buộc, thành viên cảm nhận thấy khơng thiết, khơng thấy có nhu cầu cần phải hợp tác, chia sẻ thơng tin, kinh nghiệm với q trình làm việc Công việc thành viên quy định rõ chức nhiệm vụ Họ thực nhiệm vụ đạo người quản lý Trong tổ làm việc có hợp tác người quản lý với nhân viên (nhiều hợp tác mang tính chất mệnh lệnh hành bắt buộc, cấp trên- cấp mà khơng mang tính chất tự nguyện) Giữa nhân viên với có tính hợp tác Ví dụ: phận phịng ban có hình thành nhiều tổ khác để giải mảng công việc phịng Trong phịng vật tư có tổ khai thác vật tư, tổ bảo quản lưu giữ vật tư, tổ vận chuyển vật tư, tổ làm kế hoạch vật tư,… Hoạt động theo tổ làm việc có số ưu điểm định: Thứ nhất, thơng thường tổ có đủ số kỹ cần thiết định để thực số mục tiêu tổ chức đề cho tổ Thứ hai, nhiệm vụ công việc đề cho tổ thực hợp lý Thứ ba, người đứng đầu tổ nắm vững yêu cầu cần thiết để đạt mục tiêu tổ Thứ tư, định tổ thơng qua nhanh chóng truyền đạt đến thành viên tổ kịp thời Trong thực tế, có phân định rõ ràng nhóm làm việc tổ làm việc mà có đan xen hai loại hình Tùy theo đặc điểm cơng việc, vào tình hình tổ chức mà người ta sử dụng mơ hình nhóm làm việc tổ làm việc kết hợp hai cho hoạt động hiệu 1.1.2 Phân loại nhóm Phụ thuộc vào đặc điểm thành viên, mục tiêu mà nhóm theo đuổi yêu cầu tổ chức mà nhóm thành lập có tính chất khác Nhìn chung nhóm phân hai loại chính: * Các nhóm thức Các nhóm thức nhóm có tổ chức Chúng thường cố định, thực công việc có tính ổn định có phân cơng rõ ràng Những người nhóm thường có chung nghề nghiệp chuyên môn giải vấn đề xác định Các nhóm thức có cấp độ tổ chức ổn định lâu dài theo chuyên môn nhằm giải vấn đề chun biệt * Các nhóm khơng thức Đó nhóm người tự nguyện tổ chức lại với để giải vụ việc có đặc biệt có tính chất tạm thời Ví dụ: nhóm thực dự án theo thời vụ, nhóm bàn thảo chiến lược cơng ty,… Nhóm khơng thức tồn thời gian ngắn thường không ổn định, nhân thay đổi thường xuyên tùy thuộc vào yêu cầu cơng việc Ngồi cách phân loại trên, nhóm cịn có cách phân loại khác, kể số cách phân loại nhóm điển hình: * Nhóm chức năng: nhóm người thành lập để thực chức nhiệm vụ tổ chức giao phó Hoạt động nhóm chức chịu quản lý trực tiếp người quản lý chức mà thơi * Nhóm chức chéo: Nhóm thành lập từ thành viên hoạt động chức khác tổ chức Những thành viên nhóm sử dụng phần thời gian họ hoạt động phục vụ cho nhóm, cịn thời gian cịn lại họ vần hoạt động phục vụ cho công việc thuộc nhóm họ trước * Nhóm hổ (Tiger): Nhóm thành lập từ thành viên hoạt động chức khác tổ chức toàn thời gian họ dành cho hoạt động nhóm Mục tiêu hoạt động nhóm phải đưa giải vấn đề tổ chức giá * Nhóm chuyên nhiệm: Là nhóm tổ chức tạm thời với thành viên tập hợp lại để giải vấn đề cụ thể khám phá hội * Ủy ban: Là nhóm đương nhiệm có trách nhiệm xây dựng điều hành tư tưởng, sách định thiết lập thơng lệ * Nhóm làm việc tự quản: Nhóm làm việc tự quản nhóm nhỏ bao gồm nhân viên trao quyền giải nhiệm vụ diễn liên tục Trong số trường hợp, nhóm bầu chọn trưởng nhóm thành viên chí loại bỏ thành viên khơng thể đóng góp hay khơng đáp ứng tiêu chuẩn nhóm Hình thức nhóm thiết thành viên phải làm việc với thời gian tương đối dài Các thành viên nhóm có quyền tự định định phương pháp làm việc hiệu tất người khuyến khích tự tìm kiếm quy trình làm việc tối ưu liên tục cải thiện quy trình làm việc Nhóm dự án: Khác với nhóm làm việc tự quản, nhóm dự án tổ chức xoay quanh nhiệm vụ đột xuất khoảng thời gian giới hạn Nhiệm vụ tuần, năm, lâu Sau cơng việc hồn tất, nhóm giải tán Những dự án có quy mơ lớn lâu dài thường cần đến nhiều thành viên, có trưởng nhóm lẫn nhà quản lý dự án làm việc tồn thời gian 1.2 Vai trị cá nhân nhóm Nhóm hình thành từ thành viên tự nguyện tham gia, tính hiệu nhóm phụ thuộc phần lớn vào thành viên nhóm Vậy chất lượng hoạt động nhóm phụ thuộc vào: + Năng lực thành viên nhóm Năng lực cá nhân tạo nên lực chung nhóm Để tạo nên nhóm mạnh, người đứng đầu nhóm phải tập hợp thành viên có lực, điểm mạnh riêng mà nhóm cần có + Sự đồn kết trí nhóm Sức mạnh nhóm hình thành từ trí đồng lịng tập thể nhóm Nhóm có nhiều cá nhân có lực cao khơng đồn kết nhóm khơng thể trở thành nhóm mạnh Sự thống nhất, đồn kết trí nội nhóm giúp cho nhóm tập hợp sức mạnh cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng nhóm + Hiệu hoạt động nhóm nâng cao vai trò cá nhân thành viên đề cao, phát huy Để phát huy khả cá nhân người lãnh đạo nhóm cần có hoạt động thu hút thành viên tham gia sơi vào hoạt động nhóm, khuyến khích người động não tham gia hoạt động thảo luận, đề xuất ý kiến, trân trọng ý kiến đóng góp thành viên cho nhóm Mỗi cá nhân cần dược phân công giao việc phù hợp với sở trường họ + Tính hiệu nhóm cịn phụ thuộc vào tính đa dạng thành viên nhóm Sự đa dạng thành viên nhóm đảm bảo cho nhóm đảm nhiệm nhiều công việc phức tạp đa dạng Sự đa dạng giúp cho hoạt động nhóm trở nên mềm dẻo linh hoạt dễ thích ứng với biến động mơi trường làm việc nhóm + Vai trị cá nhân trở thành nhân tố cản trở hoạt động nhóm Khi thành viên nhóm khơng thấy có lợi ích cảm thấy lợi ích thân bị vi phạm tham gia nhóm, họ thờ có hành động gây cản trở hoạt động nhóm Người lãnh đạo nhóm cần phải phát ngăn chặn sớm thành viên có biểu thờ ơ, cản trở phá quấy nhóm + Các cá nhân có thái độ đề cao thân, Tính tự kiêu tự đại thích thể tơi khơng lắng nghe người khác yếu tố làm cản trở hoạt động nhóm 1.3 Đặc điểm tâm lý nhóm Sự hình thành tâm lý nhóm xuất phát từ tổng hợp tâm lý cá thể thành viên nhóm tạo nên nhận thức chung nhóm, xúc cảm nhóm, tâm trạng nhóm, nhu cầu hứng thú, nguyện vọng chung nhóm Tâm lý nhóm thường phức tạp, đa dạng khơng đồng với tượng tâm lý tương ứng với thành viên nhóm Các tượng xì xào bán tán, nghi ngờ gây đố kỵ thông tin không rõ ràng dễ xảy Các tượng tâm lý nhóm xuất số dạng sau: 1.3.1 Sự lan truyền tâm lý ngày khác? Địa điểm họp có đảm bảo đủ chỗ cho người tham gia khơng? Có đủ phương tiện, tiện nghi cho họp? Trong số họp cần thiết phải có thiết bị âm thanh, đèn chiếu,… - Xác định nội dung họp: Nội dung họp phần quan trọng kế hoạch nên đưa vào họp vấn đề mà nhóm thực Trong nội dung họp phải thể rõ vấn đề cần bàn tới họp, xác định vấn đề trọng tâm, then chốt để tập trung thảo luận người Cuối buổi họp phải đưa kết luận cần thiết như: hướng giải vấn đề nào? Về cách thức tiến hành, nguồn lực, phân công nhiệm vụ cho thành viên tham dự buổi họp đảm nhiệm, thời gian cần hoàn thành Bàn phối hợp hoạt động bên bên ngồi nhóm để giải vấn đề, lường trước khó khăn thuận lợi… Nói chung, họp kéo dài tiếng đồng hồ vấn đề đưa thảo luận không nên nhiều, (giới hạn không vấn đề) để tránh họp bị loãng  Chuẩn bị tài liệu Các tài liệu liên quan đến chủ đề họp nên chuẩn bị tốt, ảnh hưởng đến chất lượng họp tài liệu bao gồm: + Danh sách người tham gia họp + Các form mẫu biên để ghi chép + Các phiếu biểu (nếu họp cần biểu quyết) + Các tài liệu liên quan đến họp, số liệu thống kê,…  Gửi thông báo điện báo cho thành viên tham gia họp 6.1.3 Điều hành họp * Trước họp bắt đầu: + Người chủ trì họp cần thơng báo chủ đề họp vấn đề cần thảo luận cho thành viên nắm rõ Hãy giải thích rõ lý họp, mục tiêu khó khăn vấn đề cần thảo luận họp + Phân công người làm thư ký ghi chép biên họp Người thư ký có trách nhiệm ghi lại nội dung họp, ý kiến thành viên định biểu thành viên cho vấn đề nêu họp * Dẫn dắt thảo luận vấn đề: + Trước tiên nêu vấn đề thảo luận mời người tham gia thao luận vấn đề Người chủ tọa động viên người tham gia ý kiến, phát huy vai trị việc đóng góp ý kiến cho mục tiêu Hãy tỏ thái độ quan tâm, lắng nghe trân trọng ý kiến thành viên 71 + Trong họp, chủ tọa đưa ý kiến riêng thân cho vấn đề thảo luận tránh áp đặt lên hội nghị họp + Trong suốt họp, chủ tọa phải kiểm sốt họp, khơng để số người hay cắt ngang lời người khác áp đảo ý kiến người khác Cần tỏ rõ thái độ ngăn chặn tượng cơng kích, trích ý kiến người khác mang tính cá nhân, khơng có thái độ xây dựng + Hãy quan sát lắng nghe, ghi chép lại ý kiến người Trong trường hợp, khơng khí họp trầm lắng cần biết khuyến khích người phát biểu, đưa câu hỏi gợi mở: nên làm nào? Liệu giải vấn đề mà không cần giúp đỡ cấp không? Ai có ý tưởng hay khơng? Có giải pháp khác khơng? ….Đề nghị người chưa có ý kiến phát biểu Trong họp đề nghị người hay phát biểu hay có ý tưởng lạ phát biểu trước để làm châm ngòi cho thảo luận + Đối với họp đơng người chia thành nhóm thảo luận yêu cầu nhóm báo cáo trở lại với hội nghị + Kết luận cho vấn đề Đối với vấn đề khó khăn đưa định, người chủ tọa đề nghị họp biểu hình thức giơ tay bỏ phiếu * Kết thúc họp: - Trước kết thúc họp người chủ tọa cần phải tóm tắt lại kết luận định trí họp Xác định nhiệm vụ cụ thể phân giao cho thành viên, thời gian cần phải hồn thành - Có kế hoạch truyền đạt nội dung kết luận họp cho thành viên khơng có điều kiện tham gia họp Thông báo nội dung cho bên liên quan để phối hợp thực kết luận thông qua họp - Nêu kế hoạch họp tới vấn đề thảo luận chưa thể đến kết luận để người chuẩn bị - Tuyên bố kết thúc họp 6.2 Kỹ giả mâu thuẫn xung đột nhóm Xung đột vấn đề khó tránh khỏi hoạt động nhóm Nguyên nhân tạo nên xung đột nhóm có nhiều xung đột làm cho mâu thuẫn thành viên nhóm trở nên trầm trọng cản trở hoạt động chung nhóm, chí phá vỡ cấu tổ chức, làm tổ chức chệch hướng mục tiêu ban đầu đề Do việc kiểm soát xung đột nhóm cần thiết Vậy bước kiểm sốt xung đột nhóm nào? 6.2.1 Xác định nguyên nhân sâu xa xung đột 72 Để giải xung đột, cần phải tìm hiêu nguyên nhân xung đột Xung đột phát sinh bất đồng quan điểm, thiếu cơng đãi ngộ nhóm, thiếu tôn trọng nhau, không hiểu biết nhau, phong cách cá nhân, cách cư xử vô lý cá nhân đó, khác biệt văn hóa, nguồn gốc xã hội….Nói cách khác xung đột đến từ bên bên ngồi tổ chức Nếu xác định nguyên nhân gây xung đột có giải pháp khác phục xung đột Để xác định nguyên nhân xung đột có nhiều phương pháp khác như: sử dụng đồ tư (Mind-map), sơ đồ xương cá, truy nguyên tận vấn đề,… Nguyên nhân hình thành nhóm xung đột là: + Một số người cho quan trọng hơn, tài người khác dẫn đến coi thường người khác Chính người tụ hợp thành nhóm, tao nên đối đầu với số người tập thể Họ địi hỏi tăng quyền lợi quyền lực cho họ muốn áp đặt quan điểm họ cho tập thể phải nghe theo + Trong tập thể nhóm có nhóm người có nhiều quyền lực so với người khác (do họ có nhiều thơng tin hơn, ưu mối quan hệ) Họ cảm thấy họ có quyền hưởng đặc quyền, đặc lợi người khác nhiều lý khác nhau: có mối quan hệ, công tác lâu năm, nắm giữ vị trí quan trọng,… + Do lãnh đạo thiên vị số người ví dụ: nhân viên cũ mình, bạn bè từ trước đó,… 6.2.2 Các phương pháp giải xung đột Giải xung đột mộtquyết nghệ thuật người lãnh đạo, tình cụ thể địi hỏi có phương pháp xử lý khác Sau có năm cách thức xử lý xung đột, mà người lãnh đạo lựa chọn Cách thứ cứng rắn, áp đảo Cách bên áp đảo bên kia, đặt quyền lợi hay nhóm trước quyền lợi nhóm khác Nhóm phải thắng tranh chấp Như đặt mối quan hệ bên vào tình trạng nguy hiểm, tạo thù địch, có kẻ thắng, người thua Trong trường hợp này, người lãnh đạo nhóm đứng phía ủng hộ nhóm địi hỏi phải có trình độ, có kinh nghiệm, lĩnh và khả xét đốn tính chất việc để dưa định cuối Phương pháp có mặt tích cực tạo thay đổi hay dẫn đến tiến Nó thường mang tính đột phá nhóm trạng thái trì trệ, bảo thủ không muốn thay đổi Cách thứ hai né tránh (kiểu rùa) Đây cách gặp xung đột né tránh va chạm, sợ đối đầu với mâu thuẫn, không quan tâm đến nhu cầu bên, thua không Cách dễ tạo kết 73 bên thua Những trường hợp thường làm cho nhóm hoạt động khơng có hiệu quả, hoạt động trì trệ Mọi người có tâm lý “dĩ hịa vi q”, ngại đấu tranh với tiêu cực ngại đổi mới, ngại va chạm Người lãnh đạo trường hợp cần phải có kiến, lĩnh để lãnh đạo nhóm phá vỡ tình trạng “đơng cứng” nhóm Cách thứ ba nhường nhịn, xoa dịu (gấu bông) Cách quan tâm đến mối quan hệ không cần quan tâm đến kết quyền lợi Vì loại người giải xung đột theo kiểu hy sinh quyền lợi giữ mối quan hệ thân thiện với người khác nhóm khác Phương pháp thường áp dụng cho người lãnh dạo muốn trì ổn định nhóm Họ thường thuyết phục nhóm yếu chấp nhận thua thiệt để giữ ổn định tổ chức Quan điểm họ thường chạy theo ý kiến số đơng Với cách này, họ tránh cho tổ chức xung đột, không tận dụng ý tưởng mẻ, sáng tạo bới ý kiến số đông lúc Cách thứ tư cách thỏa hiệp (con chồn) Mỗi bên phải hy sinh chút quyền lợi để đạt số quyền lợi khác Họ tìm giải pháp trung hịa để đơi bên có phần lợi ích Có thể tạo kết thắng thua thiệt Trong trường hợp người lãnh đạo thường đứng làm trung gian để thuyết phục nhóm thỏa hiệp với lợi ích chung tập thể Cách cuối hợp tác (chim cú) Cách coi mục đích mối quan hệ Các bên hợp tác với tìm giải pháp tốt cho đôi bên, trọng đồng thuận Tất bên phải theo đuổi tìm kiếm giải pháp tốt cho bên không cho bên Cách tạo kết hai bên thắng Trong trường hợp vai trò người lãnh đạo nhóm người hướng dẫn cho nhóm thảo luận để tìm hướng tốt cho tập thể Đây phương pháp mà muốn đạt * Một số lời khuyên việc xử lý xung đột - Xóa bỏ trung tâm tạo nên xung đột cách tổ chức lại nhóm nhỏ để thành viên làm việc với nhau, từ họ có điều kiện hiểu Có biện pháp bố trí phân giao cơng việc để làm cho thành viên khơng cịn có điều kiện tập trung vào lĩnh vực chia rẽ họ nhắc nhở họ nguy chia rẽ tiềm ẩn - Cân quyền lực nhóm cách phân cơng lại nhiệm vụ cho nhóm để tránh số nhóm có khả nắm nhiều quyền lực mà chế áp nhóm khác 74 - Kiểm tra lại lợi ích nhóm 6.2.3 Giải xung đột cá nhân thành viên nhóm - Xác định xung đột: Thông thường xung đột cá nhân chưa thể rõ mà ban đầu có biểu tránh mặt nhau, cơng khai trích họp Là trưởng nhóm, bạn ý đến ngôn ngữ, cử cao độ giọng nói họ phản ứng với thành viên khác nhóm - Tìm hiểu thực tế riêng với người: lắng nghe quan sát kỹ lưỡng cách khách quan, tìm nguyên nhân xung đột Người lãnh đạo nhóm chủ động lằng nghe ý kiến người, tổ chức gặp bên có mâu thuẫn sau đứng làm trung tâm hòa giải Để giúp cho thành viên nhóm xác định quan điểm khác gây nên xung đột, người trưởng nhóm người có đủ thời gian trình bày quan điểm họ Hãy đề nghị người lắng nghe, tôn trọng không cắt lời người nói Sau đưa kết luận khách quan cho vấn đề trình bày Sau kết thúc hòa giải, với tư cách lãnh đạo nhóm, người trưởng nhóm phải giải thích rõ hậu xảy cách cư xử người tiếp diễn Nếu hòa giải thành cơng xung đột chấm dứt giảm bớt Trong trường hợp hịa giải khơng thành cơng ngun nhân vấn đề nằm số lĩnh vực khó giải như: xung đột tính cách Trong trường hợp này, người lãnh đạo nhóm thiết lập quy tắc riêng biệt để kiểm soát hành vi người nhằm tránh việc xung đột họ ảnh hưởng tới thành viên cịn lại Biện pháp cuối đưa giải pháp mạnh buộc thơi việc, thay đổi vị trí làm việc cho số thành viên để tránh xung đột 6.3 Kỹ phân giao cơng việc nhóm Phân cơng nhiệm vụ khó để phân cơng người việc lại khó Để thực cơng việc có kết tốt, trước phân giao nhiệm vụ cho thành viên, người trưởng nhóm cần phải dự tính trước bước cơng việc cần phải thực xác định rõ mục tiêu công việc cần đạt Xác định thành công bước phân công giúp cho nhóm đạt đươc kết mong muốn 6.3.1 Lợi ích việc phân cơng nhiệm vụ Phân giao nhiệm vụ thực công việc yêu cầu thành viên nhóm thực cơng việc nhóm đảm nhiệm, người trưởng nhóm với tư cách đại diện cho nhóm mà giao việc cho thành viên Đây chức quan trọng vai trị chức quản lý Trưởng nhóm phân công nhiệm vụ cách uỷ quyền thực nhiệm vụ cho thành viên tạo động lực để họ hồn thành cơng việc u cầu Việc phân cơng nhiệm vụ mang lại lợi ích cho tất 75 người nhóm Có lợi ích việc phân công nhiệm vụ: sử dụng hiệu lực thành viên, phát triển lực người nhóm, tiết kiệm chi phí, quản lý thời gian hiệu quả, hồn thành cơng việc Khi nhận thức lợi ích việc phân cơng nhiệm vụ người quản lý nhóm giúp thành viên nhóm phát triển lực , quản lý thời gian hiệu bảo đảm hồn thành cơng việc Lợi ích việc phân công nhiệm vụ sử dụng lực thành viên hiệu Việc có nghĩa nhóm đưa chiến lược phù hợp để phân bổ cơng việc cho thành viên nhằm tận dụng tối đa lực họ Bằng cách nâng cao hiệu cơng việc dựa khả chuyên môn người Nếu thành viên nhóm có khả làm việc tốt hơn, nhóm nên giao phó nhiệm vụ cho người Tuy nhiên, điều quan trọng người trưởng nhóm cần thể thái độ thiện chí giao việc khơng, người nhận việc có cảm giác bị đùn đẩy trách nhiệm sang cho mình, họ có phản ứng tiêu cực trình thực thờ với cơng việc giao, làm việc khơng có trách nhiệm, khơng tồn tâm tồn sức,… Lợi ích thứ hai phát triển lực thành viên nhóm Khi nhân việc, thành viên nhóm nhận trợ giúp thành viên khác nhóm để hồn thành cơng việc Thực chất q trình đào tạo phát triển nhóm Trong q trình phát triển, nhóm phát xác cơng việc phù hợp với lực tính cách người Lợi ích thứ ba tiết kiệm chi phí Tiết kiệm chi phí lợi ích có thơng qua việc phân công nhiệm vụ Khi giao việc người việc phát huy lực sở trường thành viên, kết công việc nhóm thực nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, dĩ nhiên chi phí thực cho cơng việc giảm Lợi ích thứ tư quản lý thời gian hiệu Nếu nhóm có q nhiều cơng mà khơng có phân cơng hợp lý, cơng việc nhóm bị trì trệ, kéo dài thời gian chất lượng công việc Quản lý thời gian yếu tố quan trọng, định tình hiệu làm việc nhóm, nhóm cần có thời gian thảo luận để phân giao công việc hợp lý cho thành viên Thứ năm cơng việc hồn thành thời hạn, chất lượng đảm bảo Tóm lại: Phân cơng nhiệm vụ có lợi ích: + Sử dụng lực thành viên có hiệu + Phát triển lực người + Tiết kiệm chi phí 76 + Quản lý thời gian tốt + Hoàn thành công việc 6.3.2 Phân công nhiệm vụ hiệu Phân công nhiệm vụ nghĩa yêu cầu người khác hồn thành cơng việc định nhóm Đây nhiệm vụ quan trọng người trưởng nhóm Phân cơng hiệu có tính chất hai chiều Chiều phía người phụ trách nhóm - người phân cơng nhiệm vụ chiều ngược lại phía thành viên nhóm- người giao nhiệm vụ Có bước hướng dẫn để phân giao nhiệm vụ hiệu quả: Phƣơng pháp Mơ tả Suy tính trước vấn đề Cố gắng phân công công việc trước liên quan Thảo luận thành viên nhóm công việc Tham khảo ý kiến phân công cho họ Đặt giới hạn thời gian Nhóm bàn bạc tìm hiểu yếu tố cần thiết để hồn thành hồn thành cơng việc cơng việc Phân cơng công Phân công cho thành viên việc thú vị việc thú vị khôg thú vị khơng thú vị Phân cơng tồn cơng Phân cơng tồn cơng việc thay phân cơng phần nhỏ việc Nêu rõ kỳ vọng nhóm Xác định kỳ vọng công việc giao hiệu công việc Phân công nhiệm vụ Tạo hội cho thành viên nhóm làm quen với công tin tưởng việc giao Nguồn: e-learning- kỹ ủy thác công việc Bước suy tính trước vấn đề liên quan Để phân giao nhiệm vụ hiệu quả, trước phân giao người trưởng nhóm cần phải cân nhắc trước vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ định giao cho thành viên nhóm Nhiệm vụ có phù hợp với người giao không kỹ năng, kinh nghiệm, sức khoẻ, vấn đề liên quan đến nhiệm vụ họ? Để có biện pháp hỗ trợ họ cần thiết Trên thực tế, người lãnh đạo nhóm hiệu ln có kỹ phát triển nhân viên tốt Họ không bị rối trước khối lượng lớn công việc, mà có chủ động đặt trước cơng việc cho người nhóm thưc Bước thứ hai tham khảo ý kiến thành viên nhóm Thực lấy ý kiến dân chủ nhóm phân giao công việc cần thiết, điều tạo nên ý thức trách nhiệm thành viên cơng việc chung nhóm Người giao phó cơng việc khơng sẵn sàng làm việc đó, có hỗ trợ thành viên khác, người lãnh đạo nhóm dễ dàng xác định 77 người có khối lượng cơng việc phù hợp để đảm nhận trách nhiệm để giao cho họ Do vậy, điều tốt hỏi ý kiến thành viên nhóm trước định phân giao công việc cho họ Bước thứ đặt thời hạn hồn thành cơng việc phù hợp cho người nhận việc Khi giao nhiệm vụ mới, cần thời gian để cập nhập thông tin phát triển kỹ cần thiết Hãy lưu ý khơng nên nóng vội đừng q kỳ vọng người khác hồn thành cơng việc nhanh nghĩ Do đưa hạn định thời gian thực công việc cho người nhận việc cần phải xem xét khách quan đặc điểm công việc lực thực tế họ Bước nên phân công công việc thú vị không thú vị Việc giao công việc thú vị biện pháp tạo động lực làm việc cho người nhóm Tuy nhiên, cơng việc thú vị có giơi hạn nên khơng phải nhận cơng việc thú vị mà nên có phân chia đồng công việc thú vị lẫn không thú vị., có có cơng nhóm Bên cạnh việc xác định thời gian phương pháp phân công nhiệm vụ phù hợp, người lãnh đạo nhóm phải nhạy cảm với nhu cầu thành viên nhóm giao phó cơng việc cho họ Phân công nhiệm vụ thực chất trình hai chiều Bước thứ năm phân cơng cơng việc hồn chỉnh Khi thực nhiệm vụ từ đầu đến cuối dễ dàng nhiều so với làm phần cơng việc Cơng việc hồn chỉnh giúp người thực hiểu rõ quy trình thực cơng việc, mục đích cơng việc, hình dung cơng việc cách logic làm việc hiệu đưa sang kiến tốt thực nhiệm vụ giao Bước xác định rõ kết mong muốn Khi giao phó cơng việc cho thành viên nhóm, người trưởng nhóm nên nói rõ mục tiêu vai trị cơng việc chung nhóm Mỗi cơng việc có nhiều kết khác Do nên xác định rõ rang kết cần đạt Tốt nhất, lãnh đạo nhóm nên lập danh sách kết mà nhóm kỳ vọng nhân viên giao phó công việc cho họ 78 Bảng danh sách kết công việc kỳ vọng nhân viên Phƣơng pháp Mô tả Kết kết sản phẩm cuối sau hồn thành cơng việc Tầm quan trọng Nêu rõ tầm quan trọng công việc tồn dự án nhóm hạn chế Thảo luận hạn chế ảnh hưởng đến công việc – tài chính, nguồn lực thời gian Thời hạn hồn thành cơng Thời hạn hồn thành cơng việc ngày cơng việc việc phải hồn tất theo yêu cầu Ngày nhóm nên định thời gian đánh giá công việc họp bàn tiến độ thực Nguồn: e-learning- kỹ ủy thác công việc Bước thứ tin tưởng vào lực thành viên định phân công nhiệm vụ Nên để người tự định vấn đề liên quan đến công việc giao trợ giúp họ cần Có nhiều phương pháp để thực tốt công việc Hãy nhớ mắc lỗi phương pháp học hỏi hiệu 6.4 Kỹ hƣớng dẫn thành viên nhóm làm việc hiệu 6.4.1 Khái niệm Tăng hiệu công việc cách sử dụng kinh nghiệm để truyền đạt lại cho người khác kỹ cần thiết giúp họ sửa chữa sai sót Đây cơng việc giúp người nhóm nâng cao lực, đồng thời giúp xây dựng mối quan hệ tốt thành viên nhóm với Có đặc điểm cơng tác hướng dẫn là: + Nâng cao hiệu công việc + Hướng dẫn phương pháp làm việc + Tạo sức ép để người phát triển + Biến đổi công việc phù hợp với người Hướng dẫn vai trò người lãnh đạo giúp phát triển lực kỹ cần thiết cho người quyền Hãy làm theo dẫn để thiết lập kế hoạch hướng dẫn phù hợp Mục đích hướng dẫn nâng cao hiệu công việc người Do hướng dẫn phải coi hình thức đào tạo Hãy cố gắng để người có nhiều hội thực hành qua cơng việc hàng ngày tốt Điều có nghĩa 79 tạo điều kiện để người làm quen với cơng việc chịu trách nhiệm nằm ngồi phạm vi họ Hướng dẫn là cách để phát triển lực người , khơng phải cách Nhóm cân nhắc so sánh kết hướng dẫn với phương pháp quy khác chương trình giáo dục khoá đào tạo Kết hợp phương pháp khác cách hay để khuyến khích cá nhân phát triển, đặc biệt giúp họ nâng cao tính tự tin độc lập cơng việc Nói chung, hướng dẫn cách hiệu để trang bị cho người làm kỹ chun mơn kỹ mềm Trên thực tế, phương pháp toàn diện để phát triển nhân viên Dưới số kỹ mềm mà nhóm nên cân nhắc bổ xung kiến thức cho thành viên nhóm: + Kỹ giải vấn đề + Kỹ giao tiếp lắng nghe hiệu + Kỹ làm việc linh hoạt tạo động lực + Kỹ giải mâu thuẫn Một đặc điểm lớn việc hướng dẫn khả kết hợp công việc đào tạo Đó phương pháp học tập dựa kinh nghiệm, người học rèn luyện kỹ cách hoàn thiện tất nhiệm vụ đuợc giao Theo cách công việc thực tế thực q trình hướng dẫn với vai trị người lãnh đạo, trưởng nhóm giám sát trình làm việc thành viên Ưu điẻm việc đào tạo chỗ là: thành viên tự làm quen với phong cách làm việc nhóm Người lãnh đạo nhóm nắm bắt điểm mạnh điểm yếu cá nhân Đặc điểm thứ ba công tác hướng dẫn tạo áp lực cho thành viên nhóm cách giao cho họ nhiệm vụ nhiều thử thách, nằm ngồi phạm vi cơng việc họ Điều giúp cho người có hội chứng tỏ lực thân phát triển kỹ cách dám mạo hiểm đương đầu với thử thách Đồng thời, tạo áp lực cơng việc giúp cho họ nâng cao tính tự tin Dưới số phương pháp tạo sức ép để cá nhân phát triển: + Tham gia họp nhóm + Gặp đàm phán với khách hang nhóm + Quản lý dự án quan trọng nhóm đảm nhiệm Đặc điểm cuối người hướng dẫn phải thay đổi công việc cho phù hợp với khả phong cách học tập cá nhân Việc hướng dẫn không thiết áp dụng phương pháp tất người mà nên xem xét đặc điểm cá nhân mà có phương pháp thích hợp 80 Khi chuẩn bị kế hoạch hướng dẫn cho cá nhân , người hướng dẫn nên tìm hiểu lực tính cách họ để có phương pháp phù hợp Khơng nên địi hỏi cao người học, điều mà họ thực được, không nên đề yêu cầu thấp Cả hai trường hợp làm cho người học cảm thấy không hứng thú chán nản, gây phản ứng tiêu cực Trước định huấn luyện đặt câu hỏi hướng dẫn có phải cách tốt để truyền đạt lại cho người học kỹ mà họ cần phải có hay khơng? Với vai trị người hướng dẫn xác định lĩnh vực người học cần giúp họ phát triển xác định phương pháp đào tạo phù hợp người có: tốc độ tiếp thu khác nhau, điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, cách học khác vànhững kinh nghiệm sống khác Bốn đặc điểm q trình hướng dẫn: + Nâng cao hiệu công việc + Đào tạo phương pháp làm việc + Tạo áp lực để cá nhân phát triển + Biến đổi công việc phù hợp với cá nhân Phát triển lực cá nhân nâng cao kỹ mềm, nâng cao tinh thần làm việc khả phối hợp nhóm Nếu có phương pháp hướng dẫn hiệu xây dựng nhóm làm việc tích cực 6.4.2.Quy trình hướng dẫn Với vai trị người hướng dẫn, điều quan trọng phải giúp người học nâng cao kỹ sau trình học tập thực hành Quy trình hướng dẫn tập hợp bước cần phải tiến hành liên tiếp bao gồm: + Ln ln tìm kiếm hội hướng dẫn phù hợp + Giới thiệu tóm tắt phương pháp làm việc + Quan sát – giao phó cơng việc cho thành viên nhóm tin tưởng vào khả họ + Cùng họ xem xét lại kết làm việc tìm phương pháp giúp họ nâng cao lực + Nếu cần, xem xét lại tồn quy trình lần Phương pháp lý tương để phát triển người học người hướng dẫn phải bước tăng dần độ khó tạo hội học tập cho họ cung cấp thông tin phản hồi sau bước Trong thực trình đào tạo xuất thêm nhiều hội mới, với vai trò người lãnh đạo nhóm, người hướng dẫn nên có khả nhanh nhạy để nhận biết xác định hội phù hợp với nhu cầu thành viên nhóm Lý phải làm hội học tập lần thời điểm khác có nhu cầu học tập khác Tìm kiếm hội hướng dẫn người học hoạt động phải thực hàng ngày Hãy lưu ý, công việc 81 đơn giản có giá trị học tập lớn đặc biệt người bắt đầu vào nghề nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm Dưới số ví dụ hội hướng dẫn cho người học bắt đầu: + Tham dự họp + Thực dự án, thu thập thông tin + Dự tiệc với khách hàng + Lập danh sách khách mời Bước thứ hai giới thiệu phương pháp thực công việc Đây việc cần thiết giúp người học có đủ thơng tin để thực công việc hiệu hơn, dịp để người dạy lựa chọn hội phù hợp với người học Nếu thành viên nhóm muốn thử thách cơng việc chắn họ có tinh thần học hỏi Mọi người học tập hiệu coi hội vấn đề lớn hay việc nhỏ hồn thành nháy mắt Sau phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm đưa dẫn chi tiết, dành thời gian để quan sát cách họ làm việc Nếu định giao công việc cho đó, người lãnh dạo nhóm phải tin tưởng vào khả họ Họ không thoải mái làm việc để mắc lỗi sai biết bị theo dõi Như bạn khơng đạt mục đích hướng dẫn nhân viên làm việc lãng phí thời gian hai bên Một nguyên tắc vàng hướng dẫn giao phó cơng việc tin tưởng lực họ Cuối sau trình hướng dẫn đào tạo phải đánh giá kết công việc rút học kinh nghiệm Để làm việc này, người hướng dẫn nên đề nghị người học xem lại kinh nghiệm xác định nội dung họ học Hãy hỏi họ xem lại kinh nghiệm xác định nâng cao hiểu biết công việc hay chưa Mục đích việc đánh giá để đảm bảo người học nhận biết, hiểu tiếp thu kỹ mà người hướng dẫn muốn truyền đạt lại cho họ chưa Đồng thời , giúp xác định rõ lĩnh vực mà người học cần phải tiếp tục học tập Đó sở để người quản lý tìm kiếm hội bắt đầu lại trình huấn luyện Tóm lại, để trở thành người hướng dẫn giỏi hãy: + Tìm kiếm hội + Hướng dẫn người học cách tiến hành công việc + Quan sát + Đánh giá hiệu công việc rút kinh nghiệm + Quyết định xem có cần hướng dẫn thêm khơng 6.5 Một số lời khuyên nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhóm Lợi ích làm việc theo nhóm đem lại nhiều hiệu cá nhân đơn lẻ Bởi cách để tổng hợp sức mạnh tất người để đạt 82 hiệu công việc cao Có số cách để tạo nên nhóm làm việc có chất lượng mong muốn Tập trung vào mục tiêu chung Hãy giải thích mục tiêu, kế hoạch nhóm cách rõ ràng Mọi người thường tập trung vào giải vấn đề hàng ngày tới mức quên tầm nhìn sứ mệnh nhóm Khi mà số thành viên nhóm tập trung gánh vác cơng việc, số cịn lại nên dành nhiều thời gian cho việc nhìn lại tiến trình để hạn chế rủi ro tương lai Phân công rõ ràng vai trò cá nhân Hãy trách nhiệm thành viên nhóm, yếu tố để làm nên thành công Hiểu rõ nhiệm vụ giúp người làm việc với tinh thần cộng tác Cũng khuyến khích nhóm tự phân công công việc Họ cảm thấy cần phải có trách nhiệm nhiều họ tự cầm nắm công việc tay Đặt mục tiêu Các thành viên cần phải làm việc theo mục tiêu cá nhân theo nhóm Hãy yêu cầu họ đặt mục tiêu ngắn hạn dài hạn Đây điều khích lệ cho nhóm làm việc cách độc lập áp lực lòng tự cá nhân giúp giảm thiểu sai sót khơng đáng có Chia sẻ thơng tin Chia sẻ thông tin giúp cho thành viên nhóm hiểu hơn, tránh hiểu lầm đáng tiếc Việc chia sẻ thơng tin thường xun biện pháp tốt để xóa bỏ tin đồn khơng mong muốn 5.Thiết lập tín nhiệm Hãy để mắt thành viên nhóm, bạn trở thành người đáng tin cậy Mỗi lời nói bạn phải có giá trị Đừng sai sót hay chậm trễ vấn đề lương, thưởng, điều làm người có nhìn khác bạn Hãy nhiệt tình Nhiệt huyết virut, dễ dàng lây từ người sang người khác Hãy lạc quan ln có hy vọng vào điều to lớn mà nhóm làm được, họ không làm bạn thất vọng đâu Tạo niềm vui Tinh thần đội ln đồn kết Hãy dành thời gian để làm nên tiếng cười Gắn kết họ bữa ăn trưa hay vài cốc bia cuối làm việc Khi mà thành viên coi anh em cộng tác sáng tạo công việc hiệu 83 CÂU HỎI ÔN TẬP Chọn câu trả lời giải thích 1/ Để họp có chất lượng, người lãnh đạo nhóm cần ý công việc: a Chuẩn bị họp, lập kế hoạch cho họp, chuẩn bị tài liệu, biết cách điều hành họp b Chuẩn bị họp, Xác định thành viên dự họp, chuẩn bị tài liệu, biết cách điều hành họp c Xác định nội dung họp, Xác định thành viên dự họp, chuẩn bị tài liệu, biết cách điều hành họp d Quan trọng điều hành họp e Tất điều sai 2/ Các bước kiểm sốt xung đột nhóm có: a bước quan trọng b bước quan trọng c bước quan trọng 3/ Để xử lý xung đột cách: a Xáo trộn lại tổ chức để xoá bỏ bè cánh, e kíp nhóm b Phân cơng lại nhiệm vụ nhóm c Xác định lại lợi ích thành viên nhóm để điều phối lại d Tất điều 4/ Kỹ phân giao cơng việc nhóm có: a lợi ích b Lợi ích c Lợi ích d Lợi ích 5/ Hướng dẫn để phân giao nhiệm vụ có: a b c d bước bước bước 10 bước 84 TÀI LIỆU THAM LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lãnh đạo nhóm- Giải pháp chuyên nghiệp cho thách thức thường nhật 2007, Cẩm nang kinh doanh Harvard, Nhà Xuất Thông Tấn Lawrence Holpp, Quản lý nhóm, 2007, Nhà Xuất Lao động- Xã hội Nguyễn Anh Tài, Quản trị học, 2009 Nhà Xuất Đại học Quốc gia Hà nội Tiếng Anh Dean Prebble and Howard Frederick, 10 ways to distinguish between a team and a group, Ten NZ Ltd Don Hellrigel, John W Slocum Jr., Organizational Behavior,2004, Tenth Edition, South-Western,432p John V Thill& Courland L Bovee, 2002, Excellence in Business Communication, Prentice Hall,539p 85 ... khơng? Nhóm thành lập thuộc loại nhóm nào? Việc thành lập nhóm có tránh cho nhóm khỏi lãng phí nguồn lực người làm việc độc lập thay cho việc người phải phân tán lực vào lĩnh vực khác phải làm việc. .. huấn luyện đào tạo: + Những nội dung đào tạo nhóm: Đào tạo nhóm chia làm loại hoạt động chính: đào tạo kiến thức, đào tạo kỹ thực công việc đào tạo kỹ làm việc theo nhóm Chương trình đào tạo cần... cách phân loại nhóm - Phân tích ý nghĩa, vai trò cá nhân hoạt động nhóm - Đặc điểm tâm lý nhóm làm việc - Các đặc trưng nhóm làm việc hiệu - Hiểu rõ lợi ích làm việc theo nhóm 1.1 Khái niệm nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm, Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyên đề Kỹ năng làm việc nhóm