0

Chính sách tài khóa cơ sở lý luận và thực tiễn ở việt nam trong 5 năm gần đây

14 10 0
  • Chính sách tài khóa  cơ sở lý luận và thực tiễn ở việt nam trong 5 năm gần đây

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Họ tên: Nguyễn Thị Hà Giang Mã sinh viên: 2073101010184 Khóa/Lớp: CQ58/62.2.LT1 STT: 25 Tiểu luận: KINH TẾ VĨ MÔ Đề bài: Chính sách tài khóa Cơ sở lý luận thực tiễn Việt Nam năm gần BÀI LÀM lOMoARcPSD|9234052 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA 1.1 Khái niệm sách tài khóa 1.2 Công cụ sách tài khóa 1.3 Chính sách tài khóa với mục tiêu ổn định hóa kinh tế 1.4 Đo lường mức độ hoạt động sách tài khóa 1.5 Một số vấn đề sách tài khóa *Kết luận chương : CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA Ở VIỆT NAM TRONG NĂM GẦN ĐÂY (2016-2020) 2.1 Khái quát chung kinh tế vĩ mô Việt Nam năm gần (20162020) 2.2 Thực trạng sách tài khóa Việt Nam *Kết luận chương 2: 11 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 12 *Kết luận chương 3: 13 KẾT LUẬN 14 lOMoARcPSD|9234052 LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chính sách tài khóa hai cơng cụ quan trọng Chính Phủ để điều tiết kinh tế vĩ mơ quốc gia Chính sách tài khóa ln hướng kinh tế đến mức sản lượng việc làm mong muốn Đặc biệt năm gần đây, dịch bệnh Covid 19 bùng phát kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề Đứng trước tình đó, Chính Phủ nhanh chóng kịp thời sử dụng linh hoạt sách tài khóa để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp đời sống người dân Chính vậy, em chọn đề tài “ Chính sách tài khóa Cơ sở lý luận thực tiễn Việt Nam năm gần đây” để nghiên cứu tiểu luận Mục đích nghiên cứu Bài tiểu luận nhằm hệ thống hóa sở lý luận sách tài khóa Phân tích, đánh giá thực tiễn Việt Nam áp dụng sách tài khóa năm gần từ đưa số giải pháp kiến nghị cho phù hợp Phương pháp nghiên cứu Sử dụng kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: sách tài khóa Phạm vi nghiên cứu: -Nội dung: Chính sách tài khóa-Cơ sở lý luận thực tiễn Việt Nam -Không gian: Việt Nam -Thời gian: 2016-2020 Kết cấu: Bài tiểu luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận sách tài khóa Chương 2: Thực tiễn sách tài khóa Việt Nam năm gần Chương 3: Kiến nghị, giải pháp việc áp dụng sách tài khóa lOMoARcPSD|9234052 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA 1.1 Khái niệm sách tài khóa Chính sách tài khóa cơng cụ sách kinh tế vĩ mơ nhằm tác động vào quy mô hoạt động kinh tế thông qua việc thay đổi chi tiêu Chính Phủ thuế Mục tiêu sách tài khóa : thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định kiểm soát lạm phát mức hợp lý Trong ngắn hạn: Chính sách tài khóa có tác động đến sản lượng thực tế lạm phát, thất nghiệp Chính sách tài khóa có vai trị quan trọng với mục tiêu ổn định kinh tế Trong dài hạn: Chính sách tài khóa có tác dụng điều chỉnh cấu kinh tế, thay đổi nguồn lực, giúp cho tăng trưởng kinh tế lâu bền 1.2 Công cụ sách tài khóa Hai cơng cụ sách tài khóa chi tiêu Chính phủ (G) thuế (T) 1.2.1 Chi tiêu Chính phủ (G) Chi tiêu phủ khoản tài sản phủ đưa dùng vào mục đích kinh tế vĩ mơ Chi tiêu phủ bao gồm: chi thường xuyên (chi cho an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, ) chi đầu tư phát triển ( chi cho sở hạ tầng, chi cho quỹ hỗ trợ phát triển, ), chi trả nợ gốc tiền phủ vay (trả nợ nước trả nợ nước ngồi) Khi phủ tăng hay giảm chi mua sắm hàng hố, dịch vụ tác động đến tổng cầu theo tính chất số nhân 1.2.2 Thuế (T) Thuế khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước luật định pháp nhân thể nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhà nước Thuế làmột hình thức phân phối lại phận nguồn tài xã hội, khơng mang tính hồn trả trực tiếp cho người nộp Thuế ảnh hưởng đến kinh tế qua khía cạnh : ▪Thuế làm giảm thu nhập khả dụng cá nhân, dẫn đến chi cho tiêu dùng hàng hoá dịch vụ cá nhân giảm xuống, khiếntổng cầu giảm GDP giảm lOMoARcPSD|9234052 ▪Thuế tác động làm điều chỉnh giá hàng hoá dịch vụ nên ảnh hưởng đến hành vi động khuyến khích cá nhân 1.3 Chính sách tài khóa với mục tiêu ổn định hóa kinh tế Khi kinh tế tình trạng suy thoái (Y< Y*): nhà nước sử dụng sách tài khóa mở rộng qua việc tăng chi tiêu giảm thuế để phục hồi kinh tế (Hình 1.1) YY*): nhà nước sử dụng sách tài khóa thắt chặt qua việc giảm chi tiêu tăng thuế để đưa kinh tế trạng thái ổn định (Hình 1.1) Y>Y* → G giảm: làm cho AD giảm → Y giảm, P giảm, u tăng T tăng:làm cho Yd giảm→C giảm →AD giảm→Y giảm, P giảm, u tăng 1.4 Đo lường mức độ hoạt động sách tài khóa Mức độ hoạt động sách tài khóa đo lường qua: số nhân thuế số nhân chi tiêu Chi tiêu Chính Phủ G có số nhân với tiêu dùng đầu tư, cịn thuế có số nhân nhỏ số nhân chi tiêu MPC lần lOMoARcPSD|9234052 Số nhân thuế = -m MPC Số nhân thuế mang dấu âm nên thuế tác động đến sản lượng ngược chiều với chi tiêu Chính phủ 1.5 Một số vấn đề sách tài khóa (1) Tính bất định Chính phủ khơng nắm chắn giá trị thơng số : m, m’, m”, MPC mà có số ước tính thu thập từ q khứ Điều dẫn đến sai lệch định mức thay đổi sách tài khóa Chính sách tài khóa có tác dụng mức sản lượng đạt mức sản lượng tiềm (2) Tính miễn cưỡng nhu cầu tự định ( C , I , G ) Khi G tăng => AD tăng => Y tăng => Cầu tiền MD tăng, giả sử cung tiền (MS) không đổi => i tăng => I giảm (3) Độ trễ thời gian Độ trễ trong: Độ trễ xuất nhà hoạch định sách cần có thười gian để nhận thức cú sốc (ngoại sinh) xảy sau thực thi cách thích hợp  Chính phủ cần có biện pháp phản ứng Độ trễ ngoài: Loại độ trễ xuất sách khơng tác động tới chi tiêu, thu nhập việc làm  Chính phủ phát huy ảnh hưởng (4) Tâm lý lo ngại thâm hụt ngân sách Y< Y* : kinh tế suy thoái, sản lượng thấp, thất nghiệp cao, đồng thời thâm hụt ngân sách nhà nước lớn Khi Chính phủ sử dụng sách tài khóa mở rộng: G tăng T giảm dẫn tới Y tăng => MD tăng, MS không đổi => i tăng => I giảm => AD giảm => Y giảm Phần sản lượng tăng lên sách tài khóa mở rộng bị giảm thâm hụt cao kéo theo tượng thối lui đầu tư lOMoARcPSD|9234052 Chính sách tài khóa thắt chặt triệt tiêu hồn tồn mở rộng sách tài khóa -Biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách: Y i giảm => I tăng => AD tăng => Y tăng Y>Y*: Phát hành trái phiếu Chính phủ => Cung vốn vay giảm => i tăng => I giảm=> AD giảm => Y giảm *Kết luận chương : Trong Kinh tế học vĩ mơ, sách tài khóa có vai trị vơ quan trọng Chính sách tài khóa cơng cụ giúp phủ điều tiết kinh tế, thơng qua sách chi tiêu mua sắm hàng hóa dịch vụ thuế Chính sách tài khóa cơng cụ nhằm khắc phục thất bại thị trường, phân bổ có hiệu nguồn lực kinh tế thông qua thực thi sách chi tiêu phủ thu chi ngân sách hiệu Với điều kiện bình thường, sách tài khố sử dụng để tác động vào tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, thời điểm kinh tế có dấu hiệu suy thối (hay phát triển q mức mục tiêu), sách tài khóa lại trở thành công cụ sử dụng để giúp đưa kinh tế trạng thái cân CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA Ở VIỆT NAM TRONG NĂM GẦN ĐÂY (2016-2020) 2.1 Khái quát chung kinh tế vĩ mô Việt Nam năm gần (20162020) 2.1.1 Kinh tế tăng trưởng bước vững ngày cải thiện, quy mô kinh tế ngày mở rộng, cân đối lớn kinh tế bảo đảm Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước (GDP) giai đoạn 2016 - 2019 đạt cao, mức bình quân 6,8%/năm Mặc dù năm 2020 kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt nghiêm trọng miền Trung tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2016 - 2020 đạt khoảng 6%/năm thuộc nhóm nước tăng trưởng cao khu vực, giới Trong đó, khu vực cơng nghiệp, xây dựng dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khu vực công nghiệp xây dựng ước đạt 7,45% khu vực dịch vụ đạt 6,2%; tỉ trọng khu vực công nghiệp dịch vụ (bao gồm xây dựng) theo giá sản xuất GDP tăng từ mức 82,6% năm lOMoARcPSD|9234052 2015 lên 84,8% năm 2020 Quy mô GDP tiếp tục mở rộng, đến năm 2020 ước đạt 271,2 tỉ USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.779 USD, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015 2.1.2 Giá hàng hoá tương đối ổn định, lạm phát năm kiểm soát thấp mục tiêu đề Giá mặt hàng diễn biến tương đối ổn định Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,15%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 (7,7%), phạm vi mục tiêu đề (dưới 4%) Lạm phát bình qn kiểm sốt tốt qua năm, giữ mức tương đối ổn định, bình quân giai đoạn 2016 2020 đạt 1,81%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 5,15% 2.1.3 Các sách chủ động, linh hoạt, thị trường ngoại hối tỷ giá vào ổn định, lãi suất giảm dần Cán cân toán thặng dư, dự trữ ngoại hối tăng lên kiểm soát mức tăng tổng phương tiện tốn phù hợp Tăng trưởng tín dụng giảm dần, tốc độ GDP tăng dần cao giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy nguồn vốn tín dụng ngày sử dụng hiệu phân bổ phù hợp Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương Chính phủ Thị trường ngoại hối tỉ giá dần vào ổn định; khoản hệ thống bảo đảm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ hợp pháp doanh nghiệp người dân; lãi suất có xu hướng giảm dần ổn định bối cảnh kinh tế giới biến chuyển nhanh chóng 2.1.4 Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa, nhiệm vụ chi thực theo hướng tăng dần tỉ lệ chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên, bảo đảm mục tiêu bội chi nợ công Tỉ trọng thu nội địa tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 chiếm khoảng 81,6%, cao so với giai đoạn 2011 - 2015 (68%) Các nhiệm vụ chi thực theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm Đã thực cấu lại nợ theo hướng tăng kỳ hạn vay, tăng tỉ trọng khoản vay nước, giảm vay nước 2.1.5 Cán cân xuất, nhập hàng hoá cải thiện rõ rệt, thương mại nước tăng trưởng nhanh lOMoARcPSD|9234052 Tổng kim ngạch xuất, nhập hàng hoá tăng từ 349,16 tỉ USD năm 2016 lên khoảng 517,26 tỉ USD năm 2019 năm 2020 ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid-19 đạt 543,9 tỉ USD, tăng gần 1,7 lần tương đương 200% GDP Xuất hàng hoá tăng từ 162 tỉ USD năm 2015 lên 281,5 tỉ USD năm 2020, tăng bình quân 11,7% giai đoạn 2016 - 2020, động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Cán cân thương mại hàng hoá đạt thặng dư, năm sau cao năm trước, tạo điều kiện cải thiện cán cân tốn, góp phần ổn định số kinh tế vĩ mô khác Thương mại nước ngày cải thiện, đặc biệt hệ thống bán buôn, bán lẻ Sức mua cầu tiêu dùng nước ngày tăng, tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng nhanh, bình quân đạt mức hai số 2.2 Thực trạng sách tài khóa Việt Nam Chính sách tài khóa cơng cụ sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ sử dụng để huy động, phân phối sử dụng hiệu nguồn lực tài nhằm thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong vài năm qua, sách tài khóa Việt Nam thực theo hướng mở rộng Giai đoạn 2016 2020, sách tài khóa thực chặt chẽ, linh hoạt, tập trung thực hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định đảm bảo an sinh xã hội trọng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Chính phủ thực điều hành theo hướng thực nghiêm túc khoản mục thu, tiết kiệm chi giảm bội chi ngân sách nhà nước Các cơng cụ để thực sách tài khóa thuế, thu ngân sách, nợ chi ngân sách 2.2.1 Về thu ngân sách Trong giai đoạn 2016-2020, quy mơ thu NSNN cải thiện, bình quân đạt khoảng 25,2% GDP (giai đoạn 2011-2015 23,6% GDP), đạt vượt mục tiêu đề (23,5% GDP); tăng gấp 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015 (tăng lần so với giai đoạn 2006-2010) Tỷ lệ thu từ thuế, phí đạt khoảng 21% GDP Đây kết tích cực mà tỷ trọng thu NSNN từ dầu thô hoạt động xuất nhập giảm mạnh 2.2.3 Về chi ngân sách nhà nước Trong giai 2016-2020, hoạt động chi NSNN tiếp tục hoàn thiện thể chế tăng cường hiệu phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực tài gắn với mục tiêu lOMoARcPSD|9234052 10 kinh tế - xã hội mục tiêu cấu lại chi ngân sách, chi đầu tư công Trong giai đoạn này, quy mô chi NSNN kiểm soát phạm vi thu ngân sách giảm dần mức bội chi; tỷ trọng chi NSNN bình quân khoảng 28% GDP (giảm so với giai đoạn 2011-2015) Biều đồ 2.1 Thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn(2016-2020) (Tổng cục Thống kê) 2.2.4 Thâm hụt ngân sách nhà nước nợ cơng Tính chung giai đoạn 2016-2020, bội chi NSNN bình quân khoảng 3,45% GDP, đảm bảo mục tiệu không 3,9% GDP theo Nghị số 25/2016/QH14 Quốc hội Nợ công giảm từ khoảng 64,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ xuống 55,3% GDP cấu lại bền vững, an toàn hơn, chuyển dần từ vay nước sang vay nước với kỳ hạn dài chi phí thấp Đồng thời, thu hút mạnh đầu tư nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân Có thể thấy, nhờ có tích lũy thu nhập cải thiện đáng kể khơng gian tài khóa, năm tăng trưởng cao 2016 - 2019, “của để dành” góp phần quan trọng giúp kinh tế người dân vượt qua khó khăn vừa qua dịch Covid-19 2.2.5 Chính sách tài khóa có dịch Covid bùng phát lOMoARcPSD|9234052 11 Năm 2020 đại dịch Covid bùng phát NSNN chi 18 nghìn tỷ đồng cho cơng tác phòng, chống dịch hỗ trợ người dân vượt qua tác động đại dịch COVID-19 Chính phủ giảm tiền thuê đất cho đối tượng gặp khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19; giảm thuế suất thuế nhập nhiều nhóm mặt hàng Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến khoảng 139 nghìn tỷ đồng; đó, số tiền thuế tiền thuê đất gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền chậm nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất miễn, giảm khoảng 24,3 nghìn tỷ đồng Trong năm 2020 vừa qua, phần lớn nước có mức tăng trưởng âm vào trạng thái suy thoái tác động dịch COVID-19 kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương 2,91%, góp phần làm cho GDP năm qua tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao khu vực giới 2.2.6 Một số thành tựu thách thức (1) Thành tựu chung: kinh tế Việt Nam ghi nhận kết tăng trưởng gây ấn tượng, kiểm soát tốt giá cả, giá hàng hóa dịch vụ thiết yếu, có niềm tin người dân, doanh nghiệp việc đạo, điều hành linh hoạt, chủ động, liệt Đảng, Nhà nước Chính phủ Hiệu sách tài khóa hỗ trợ thấp doanh nghiệp Một số sách cịn chưa phù hợp với loại hình doanh nghiệp Chính sách tài khóa cịn bị thu hẹp chi đầu tư tăng cao thu ngân sách giảm xuống Áp dụng sách tài khóa sớm gây ảnh hưởng đến tiến độ khôi phục kinh tế,vì cấp có thẩm quyền cần cân nhắc phương án thời gian để đảm bảo mục tiêu bền vững tài khóa *Kết luận chương 2: Nhìn chung giai đoạn 2016-2020 Chính phủ dùng sách tài khóa cách linh hoạt, đắn, phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam Trong “bầu trời u ám” kinh tế giới năm 2020 đại dịch COVID-19, Việt Nam lên điểm sáng đáng ghi nhận tự hào lOMoARcPSD|9234052 12 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA Việt Nam năm gần đánh giá quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế ổn định Dù chịu nhiều tác động, nhiên tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến định, điều đến từ phối hợp hiệu sách tài khóa Tiếp tục thực cấu lại NSNN, giảm dần bội chi NSNN, hướng tới việc sử dụng hiệu nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tăng trưởng bền vững; Tiếp tục tái cấu trúc nợ công quản lý chặt chẽ gia tăng nợ công rủi ro nợ công, đảm bảo rủi ro liên quan đến nợ cơng, nợ phủ nợ nước ngồi quốc gia rủi ro tài khóa quản lý, giám sát chặt chẽ Cần điều chỉnh sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp cách phù hợp hơn, cần thiết kế hình thức hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp ngành, lĩnh vực giai đoạn Đối với sách tài khóa ngắn hạn, Chính phủ cần cho phép hạch tốn đầy đủ chi phí lương Theo doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ hạch toán đầy đủ chi phí liên quan tiền lương, tiền cơng khoản có liên quan tiền lương, tiền cơng phát sinh năm Đối với sách tài khóa dài hạn, cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ năm trước: Việc doanh nghiệp hạch tốn đầy đủ chi phí liên quan đến tiền lương, tiền cơng khoản có liên quan đến tiền lương, tiền công bối cảnh khơng có doanh thu tạo khoản lỗ doanh nghiệp Cần có phương án cắt giảm chi tiêu hiệu tìm nguồn thu bền vững bối cảnh thuế trực thu chiếm tỷ trọng ngày thấp; đẩy nhanh tiến độ dự án Thuế tài sản, đưa vào chương trình làm Luật Quốc hội nhiệm kỳ 20212026 Cần có thay đổi tỷ lệ, số lượng thu nhập hoạc đối tượng phải nộp thuế liên quan đến khung để tính thuế suất thuế thu nhập cá nhân, thay đề cập đến thu nhập tối thiểu nộp thuế hay nâng mức giảm trừ gia cảnh Rà sốt lại sách ưu đãi thuế với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI Phát huy thuận lợi, tâm tiếp tục trì mục tiêu kép Tăng cường quản lý, xếp, khai thác sử dụng có hiệu tài sản cơng sở tiếp tục hồn thiện thể chế, sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ bảo đảm tính đồng với Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 13 văn pháp luật có liên quan quản lý, giám sát, khai thác sử dụng tài sản công Vốn vay cần quản lý, sử dụng hiệu quả, vay khả trả nợ; kiểm soát chặt khoản vay quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước; thực đồng giải pháp quản lý nợ cơng, quản lý sử dụng có hiệu vốn vay, quản lý tốt nợ trung hạn quỹ tích lũy trả nợ, quản lý xử lý kịp thời rủi ro, tiếp tục cấu lại khoản vay; tăng cường quản lý khoản vay Thực quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, ổn định cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng Thực chế thị trường có quản lý Nhà nước mặt hàng quan trọng, bảo đảm hài hịa lợi ích hợp pháp người tiêu dùng, doanh nghiệp Nhà nước Tăng cường công tác tra, kiểm tra giá, kết hợp với thuế để ngăn chặn, xử lý hành vi tăng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, đầu thao túng thị trường Thực nghiêm kỷ luật tài - ngân sách nhà nước, tăng cường tra, kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để quán triệt quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trong thời kì có dịch bệnh Covid Chính Phủ nên cho phép giãn, hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân *Kết luận chương 3: Trong bối cảnh kinh tế cịn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ ngành Tài lớn nặng nề nên Nhà nước cần chủ động theo dõi diễn biến kinh tế, tài chính, ngân sách để có dự báo phản ứng sách tài khóa kịp thời; phối hợp đồng sách tài khóa sách tiền tệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển; ổn định kinh tế vĩ mơ Rà sốt, có ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, đảm bảo khả hoàn thành dự án hiệu Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 14 KẾT LUẬN Chính sách tài khố cơng cụ quan trọng việc điều hành sách kinh tế Nhà nước, có ảnh hưởng mạnh đến cân vĩ mô kinh tế tác động trực tiếp đến phương châm hoạt động hệ thống ngân sách hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững Trong thời gian qua, sách tài khóa đóng góp khơng nhỏ nhận định “điểm tựa” tốt cho tăng trưởng kinh tế Chính sách tài khóa sách quan trọng Việt Nam giai đoạn tới Đặc biệt tình hình phức tạp khó đốn dịch bệnh Covid 19 giới Việt Nam, khơng có sách tài khóa đủ mạnh để vực dậy lại kinh tế khó nói chuyện trung hạn dài hạn Mỗi lựa chọn sách có ưu nhược điểm định khơng có câu trả lời đơn giản cho lựa chọn Tuy nhiên, sử dụng sách tài khóa để hồi phục kinh tế chấp nhận rủi ro kèm tính đến có lẽ sách tốt Bởi vậy, nhà nước cần xem xét, cải thiện thêm sách tài khóa để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển trở lại thời dịch COVID-19 đầy khó khăn, từ giúp kinh tế phục hồi, phát triển.Chính sách tài khóa cần phải cân nhắc sách trọng tâm thời gian tới Tuy nhiên, tính đa dạng đề tài kiến thức em hạn chế nên tiểu luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thêm đóng góp để tiểu luận hoàn chỉnh Em xin cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO: Nguyễn Văn Dần, Giáo trình Kinh tế vĩ mơ 2, NXB Tài Chính 2014 Các trang báo : Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Tài Chính, The Bank, Báo Chính Phủ, TS Lê Mai Trang, Chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng bền vững, Hội thảo khoa học quốc gia Trang web: Tổng Cục Thống kê, Bộ Tài Chính 5.https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story//asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/tieptucthuchienchinhsachtaikhoa Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... chi NSNN bình quân khoảng 3, 45% GDP, đảm bảo mục tiệu không 3,9% GDP theo Nghị số 25/ 2016/QH14 Quốc hội Nợ công giảm từ khoảng 64 ,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ xuống 55 ,3% GDP cấu lại bền vững, an... sách 2.2.1 Về thu ngân sách Trong giai đoạn 2016-2020, quy mơ thu NSNN cải thiện, bình qn đạt khoảng 25, 2% GDP (giai đoạn 2011-20 15 23,6% GDP), đạt vượt mục tiêu đề (23 ,5% GDP); tăng gấp 1,6 lần... hợp với tình hình kinh tế Việt Nam Trong “bầu trời u ám” kinh tế giới năm 2020 đại dịch COVID-19, Việt Nam lên điểm sáng đáng ghi nhận tự hào lOMoARcPSD|9234 052 12 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ, GIẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tài khóa cơ sở lý luận và thực tiễn ở việt nam trong 5 năm gần đây , Chính sách tài khóa cơ sở lý luận và thực tiễn ở việt nam trong 5 năm gần đây

Từ khóa liên quan