0

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG đến SỰ đổi MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

23 2 0
  • NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG đến SỰ đổi MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 TỔNG HỢP Mục lục Lời mở đầu - Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam nói chung chế biến thủy sản nói riêng đạt nhiều thành tựu quan trọng, có đóng góp lớn vào tăng trưởng chung ngành công nghiệp đất nước với tốc độ tăng số sản xuất công nghiệp bình quân năm 2016-2020 7%/năm Bất chấp đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nhiều quốc gia giới, kim ngạch xuất nơng, thủy, hải sản tính chung tháng đầu năm 2021 tăng 30,3% so với tháng/2020 Bên cạnh đó, doanh nghiệp chế biến thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu bị đứt gãy, hàng hóa dòng vốn thiếu hụt dồn ứ kho, đặc biệt cơng nghệ chế biến cịn lạc hậu, lỗi thời dẫn đến chất lượng sản phẩm chế biến không đạt đủ tiêu chuẩn… Điều đặt vấn đề doanh nghiệp chế biến cần phải đổi để thích nghi với mơi trường biến động nhanh có tính cạnh tranh cao, để sản phẩm thị trường nước chấp nhận, thời kỳ dịch bệnh diễn phức tạp Đã có nhiều nghiên cứu ngồi nước đề cập đến vấn đề Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy số nhân tố ảnh hưởng tới đổi cơng nghệ, vai trị, tầm quan trọng việc đổi công nghệ doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp chế biến thủy hải sản nói riêng, đồng thời đưa biện pháp phù hợp việc đổi công nghệ doanh nghiệp Tuy nhiên nghiên cứu giới hạn phạm vi định, áp dụng khu vực, doanh nghiệp lĩnh vực khác có điểm khác biệt định Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề này, nhóm chúng em xin trình bày đề tài: “NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM.” Phần 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu lOMoARcPSD|9234052 Liên quan đến đổi cơng nghệ doanh nghiệp nói riêng, doanh nghiệp chế biến, chế tạo nói chung có nhiều tài liệu nghiên cứu đến vấn đề này, bao gồm tài liệu nước Dưới số tài liệu có liên quan tới đề tài nghiên cứu mà nhóm chúng em tìm hiểu 1.1.1 Các tài liệu nước ngồi a “Impact of technological innovation on the growth of internationalized small enterprises: a case study based on tech-based internationalized seafood processing small enterprises of puttalam district in sri lanka” WMSN Fernando, SWSB Dasanayaka trích Eurasian Journal of Business and Management (2018) Mục tiêu nghiên cứu xác định tác động Đổi Công nghệ (Technologies Urship) Tăng trưởng Doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến SE Chế biến Thủy sản theo định hướng quốc tế dựa công nghệ huyện Puttalam nước Sri Lanka Nghiên cứu chủ yếu xem xét bốn loại Đổi Công nghệ dựa Công nghệ Máy móc, Hoạt động Máy tính, Cơng nghệ Di động Công nghệ Phương tiện Truyền thông Khác Từ mẫu 33 doanh nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản theo định hướng quốc tế dựa công nghệ tổng số 39 doanh nghiệp, liệu sơ cấp thu thập cách sử dụng bảng câu hỏi, sau thực Phân tích hồi quy logistic có thứ tự mô tả Theo kết quả, phát triển Cơng nghệ Máy móc, Vận hành Máy tính, Cơng nghệ Di động Phương tiện Truyền thông khác Đổi Công nghệ dựa Phương tiện Truyền thông (Tư cách Doanh nhân) dẫn đầu cho Tăng trưởng Doanh nghiệp Mức độ cơng nghệ Máy móc, Hoạt động Máy tính, Di động Truyền thơng khác, đóng góp tích cực cho hiệu suất Đổi Cơng nghệ cao Ngồi ra, Mức sử dụng Cơng nghệ Máy cao, đó, Hiệu suất Đổi dựa Cơng nghệ Tài khơng đủ, nhận thức điều kiện thị trường quốc tế, Thiếu kiến thức tin cậy với sở hạ tầng không đầy đủ xác định nguyên nhân khiến định hướng doanh nghiệp chế biến thủy sản theo định hướng quốc tế thấp Để thúc đẩy SE Chế biến Thủy sản theo định hướng quốc tế dựa công nghệ quận Puttalam, việc cung cấp giáo dục công nghệ cho lOMoARcPSD|9234052 chủ sở hữu SE điều cần thiết có yêu cầu Công nghiệp Chế biến Thủy sản theo định hướng quốc tế Thiết lập hỗ trợ tài tín dụng tốt sách quốc gia toàn diện cho quốc tế hoạt động nhà chế biến thủy sản dựa công nghệ cần thiết (nguồn:https://eurasianpublications.com/wp-content/uploads/2021/02/EJBM6.1.5.pdf) b “Determinants of product and process innovation in small food manufacturing firms'' Tessa Avermaetea, Jacques Viaenea & Eleanor J Morgan with Eamonn Pittsc Nick Crawfordb Denise Mahon Bài báo xem xét yếu tố định sản phẩm trình đổi công ty sản xuất thực phẩm nhỏ Thực phẩm nhỏ công ty sản xuất thường coi hoạt động khu vực công nghệ trưởng thành cơng nghệ thấp, nơi có hoạt động R&D hạn chế việc cấp sáng chế Nghiên cứu dựa khảo sát sâu số 177 công ty nằm sáu khu vực nơng thơn EU Bốn nhóm cơng ty xác định: người không đổi mới, truyền thống, người theo dõi nhà lãnh đạo Nhiều hậu cần hồi quy phát triển để xác định trình điều khiển sản phẩm đổi quy trình cơng ty Kết làm bật vai trị quan trọng kỹ lực lượng lao động, đầu tư cơng ty bí việc sử dụng nguồn thơng tin bên ngồi 1.1.2 Các tài liệu nước a Bài nghiên cứu “Các yếu tổ ảnh hưởng tới đổi công nghệ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Anh Vân Nguyễn Khắc Hiếu thuộc khoa kinh tế-Đại học SP kỹ thuật TP HCM duyệt đăng 07/05/2020 Bài viết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả đổi công nghệ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Logistic liệu thời điểm 2649 doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố quy mô doanh nghiệp, kiểm tra quan lOMoARcPSD|9234052 chức năng, chứng nhận chất lượng quốc tế xuất đổi sản phẩm hỗ trợ kỹ thuật từ phủ ảnh hưởng tích cực đến việc đổi cơng nghệ yếu tố chi phí thức ảnh hưởng tiêu cực đến đổi công nghệ Từ kết nghiên cứu, số kiến nghị đưa nhằm gia tăng việc đổi công nghệ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam b Bài nghiên cứu “Thực trạng yếu tố định đến đổi cơng nghệ doanh nghiệp Việt Nam” nhóm tác giả Mai Lê Thúy Vân, Nguyễn Đạt Thịnh, Văn Đức Hịa, Lê Thị Việt Hịa, Hồng Thị Diệu Huyền, Lê Trần Thùy Dương (năm 2018) Bài nghiên cứu nhằm mục đích phản ánh thực trạng đổi cơng nghệ doanh nghiệp Việt Nam góc độ mơ tả yếu tố ảnh hưởng đến định đổi công nghệ doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phân tích định tính cụ thể thống kê mô tả Kết nghiên cứu có khoảng 31% doanh nghiệp thực đổi sản phẩm 46% doanh nghiệp thực đổi quy trình Ngồi ra, có khoảng 25% doanh nghiệp có đào tạo cho nhân viên khoảng 10% doanh nghiệp có hợp tác với bên ngồi việc đổi cơng nghệ, mơi trường đổi sách hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế Trên sở đó, nhóm tác giả đề xuất gợi ý sách: Chú trọng gia tăng kinh phí dành cho đổi công nghệ doanh nghiệp Tăng cường liên kết doanh nghiệp đối tác, trường đại học việc đào tạo nguồn nhân lực hợp tác đổi công nghệ Tiếp tục đẩy mạnh chương trình, sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi công nghệ (Nguồn:https://biblio.ugent.be/publication/437666/file/6812971.pdf? fbclid=IwAR1ILdscSw7kCJE6plsJ6pDVo3mlmoN4l_4v0peRme7X6G1lqhyNzrVKk vU) 1.2 Các lý thuyết khoa học 1.2.1 Khái niệm liên quan tới đổi công nghệ lOMoARcPSD|9234052 Theo OECD (2005), đổi công nghệ bao gồm sản phẩm quy trình thay đổi cơng nghệ quan trọng sản phẩm quy trình Một đổi thực giới thiệu thị trường Đổi công nghệ tránh khỏi công ty muốn phát triển trì tính cạnh tranh cạnh đạt mục tiêu thâm nhập vào thị trường (Souitaris, 2002) Đổi cơng nghệ việc thay phần hay tồn cơng nghệ sử dụng công nghệ khác tiến tiến hơn, hiệu Đổi cơng nghệ nhằm tăng suất, chất lượng, hiệu q trình sản xuất nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường Theo Branscomb (2001), đổi công nghệ việc thực thành công (trong thương mại quản lý) ý tưởng kỹ thuật Những đổi phân biệt với phát minh Đổi cơng nghệ đóng vai trị ngày bật tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp hàng đầu Các mơ hình q trình đổi cơng nghệ phát triển theo thời gian tính đến nhiều yếu tố bên ngồi cơng ty ảnh hưởng đến khả đổi (Branscomb, 2001) Theo Cancino, Paza, Ramaprasad, Syn (2018), đổi công nghệ coi phương tiện để tối ưu hóa việc sử dụng hiệu nguồn lực quan trọng hệ thống kinh tế xã hội-sinh học 1.2.2 Các hình thức đổi cơng nghệ doanh nghiệp Năm 2005, OECD đưa định nghĩa đổi sáng tạo Cẩm nang Oslo 2005, gồm bốn loại hình đổi sáng tạo: Một, Đổi sản phẩm (product innovation): Là việc giới thiệu sản phẩm cải tiến đáng kể đặc tính mục đích sử dụng Điều bao gồm cải tiến chi tiết kỹ thuật, thành phần nguyên liệu, phần mềm tích hợp, tính thân thiện với người sử dụng đặc tính chức khác lOMoARcPSD|9234052 Hai, Đổi quy trình (process innovation): Là việc thực phương pháp sản xuất phương thức phân phối cải tiến đáng kể Điều bao gồm thay đổi kỹ thuật, thiết bị phần mềm Ba, Đổi tổ chức (organisational innovation): Bao gồm việc thực phương pháp tổ chức thực tiễn kinh doanh doanh nghiệp, cấu lại tổ chức quan hệ với bên Bốn, Đổi marketing (marketing innovation): Là việc thực phương pháp marketing liên quan đến thay đổi đáng kể thiết kế sản phẩm bao bì, nơi bán sản phẩm, quảng bá sản phẩm giá sản phẩm Các định nghĩa Cẩm nang Oslo 2005 bổ sung, phát triển từ Cẩm nang Oslo 1997 Trong đó, đổi sản phẩm đổi quy trình Cẩm nang Oslo 2005 tương tự định nghĩa Cẩm nang Oslo 1997, gọi chung đổi công nghệ (technological product and process innovations – TPP innovations) Một doanh nghiệp định nghĩa đổi cơng nghệ giới thiệu sản phẩm quy trình mới, cải tiến đáng kể Một doanh nghiệp đổi phi công nghệ định nghĩa giới thiệu thay đổi chiến lược marketing, thay đổi kỹ thuật quản lý cấu tổ chức 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định đổi công nghệ doanh nghiệp Các yếu tố định đến đổi công nghệ thường phân loại thành hai nhóm nhóm yếu tố bên nhóm yếu tố bên ngồi a Các yếu tố bên Các yếu tố bên doanh nghiệp xây dựng dựa quan điểm nguồn lực doanh nghiệp (resource based view) Các yếu tố nội có vai trị quan trọng chiến lược doanh nghiệp, có định tham gia vào việc đổi công nghệ Các yếu tố bên quan trọng ảnh hưởng đến đổi cơng nghệ bao gồm khả tài chính, sở vật chất, trình độ chun mơn, nhận thức ban lãnh đại lOMoARcPSD|9234052 Khả tài Khả tài nhân tố quan trọng việc định doanh nghiệp có nên đổi cơng nghệ hay không Một doanh nghiệp muốn đổi công nghệ cần xem xét khả toán khoản chi phí chi cho đổi hoạt động khác doanh nghiệp Dựa vào nguồn lực tài mà doanh nghiệp lựa chọn hình thức đầu tư cho công nghệ cách phù hợp Đổi công nghệ thường xem kết từ đầu tư vào R&D Mức chi cho R&D phương pháp đo lường đổi sử dụng rộng rãi nhất, ưu điểm phương pháp dễ dàng việc lượng hóa, nhiên việc ghi chép khoản chi cho R&D khơng rõ ràng số doanh nghiệp nên phương pháp đo lường đơn giản sử dụng câu hỏi dạng có khơng có R&D Tương tự khoản đầu tư khác, hoạt động chi tiêu cho R&D địi hỏi nguồn lực tài doanh nghiệp phải đủ mạnh mức chi cho R&D thường tốn kém, có việc chi trả cho nhân R&D địi hỏi mức lương cao họ có trình độ cao Các nghiên cứu thực nghiệm thường đưa kết ảnh hưởng mạnh mẽ đầu tư cho R&D đổi công nghệ nghiên cứu Cerulli and Poti (2008), Mairesse and Mohnen (2005), Lee et al Trình độ chun mơn Trình độ chun mơn tác nhân thứ hai ảnh hưởng tới đổi công nghệ doanh nghiệp.Năng lực công nghệ bao gồm yếu tố nhân lực, khả tiếp thu, nắm vững công nghệ Một doanh nghiệp có lực cơng nghệ cao doanh nghiệp có đội ngũ cán kỹ thuật, cơng nhân giỏi, khả nắm bắt làm chủ cơng nghệ đồng thời cải tiến công nghệ nhập cho phù hợp với doanh nghiệp Cơ sở vật chất Đối với doanh nghiệp, sở vật chất yếu tố tiên quan trọng trình tổ chức sản xuất, hoạt động doanh nghiệp Đặc biệt máy móc, thiết bị, sở hạ tầng yếu tố tham gia trực tiếp vào quy trình tạo sản phẩm doanh nghiệp Chỉ nâng cao chất lượng trang thiết bị, máy móc tạo lOMoARcPSD|9234052 hiệu quả, xuất trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp[ phải cải tiến, tích hợp cơng nghệ máy móc đại vào sản xuất hay đổi công nghệ doanh nghiệp Nhận thức ban lãnh đạo Quản lý cấp cao hay gọi ban lãnh đạo đóng vai trị thiết yếu việc tạo đổi sáng tạo cách cung cấp mơi trường thích hợp đưa định nhằm nâng cao sáng tạo vận dụng kiến thức thành công Quản lý cấp cao thường cho thấy nhận thức sâu sắc nhu cầu nhân viên cung cấp động lực, nguồn động viên họ đổi sáng tạo giải vấn đề Quản lý cấp cao giúp nhân viên giải nhu cầu họ trao quyền, nâng cao phẩm chất cá nhân, đạt thành tích nâng cao tính tự hiệu Quản lý doanh nghiệp có tác động lớn đến định hướng phát triển doanh nghiệp đưa định đầu tư doanh nghiệp Theo đó, tư người quản lý, lãnh đạo có hướng đến đổi hay khơng định đến việc doanh nghiệp thực đổi Do đó, yếu tố ảnh hưởng tới khả chấp nhận rủi ro khả phán đoán chủ doanh nghiệp độ tuổi, giới tính, trình độ nhận thức có ảnh hưởng đến định đổi doanh nghiệp b Các yếu tố bên Các nhân tố bên ảnh hưởng tới trình đổi cơng nghệ doanh nghiệp đến từ gia tăng mức độ cạnh tranh thị trường, đến từ quy định, sách nhà nước Mức độ cạnh tranh Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần đến giải pháp công nghệ để tăng suất hoạt động hiệu tất khâu Trong môi trường cạnh tranh tồn cầu hóa nay, doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt công nghệ để đổi sáng tạo mà chọn phương thức kinh doanh truyền thống có nguy rời khỏi thị trường Đặc biệt, trước thay đổi nhanh chóng từ Cách mạng cơng nghiệp 4.0, doanh nghiệp khơng thích ứng nhanh tận dụng lợi lOMoARcPSD|9234052 tốt từ tảng công nghệ đổi mới, tối ưu hóa sản xuất phải đối mặt với nguy bị tụt hậu khó tồn Quy định, sách đổi Nhà nước Thời gian qua, Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng hành lang pháp lý, đưa chương trình hỗ trợ hoạt động đổi khoa học công nghê ̣ DN Cụ thể, kết nối nhiều nguồn cung cầu công nghệ, giúp nâng cao lực cạnh tranh DN Trong trình đàm phán chuyển giao cơng nghệ, có nhiều hoạt động hỗ trợ DN như: Tư vấn công nghệ, vấn đề pháp lý, kết nối nguồn lực tài cho DN Nhiều công nghệ sau chuyển giao phát huy hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh DN, tăng lợi nhuận khả cạnh tranh sản phẩm hàng hóa Chính sách, quy định nhà nước thúc đẩy đổi công nghệ doanh nghiệp 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam Trên sở đưa lời khuyến nghị cho doanh nghiệp tìm giải pháp đổi công nghệ mang lại hiệu cách tối ưu hàm ý phục vụ cơng tác đổi quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo vị cạnh tranh thị trường nội địa quốc tế 1.3.2 Mục tiêu cụ thể ⮚ Khảo sát thực trạng đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ⮚ Xác định nhân tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ⮚ Đánh giá mức độ chiều tác động nhân tố đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ⮚ Đo lường yếu tố tác động mạnh đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam từ đưa hàm ý củng cố chất lượng nguồn lực, nâng cao trình độ chun mơn, ứng dụng thành tựu khoa học doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam lOMoARcPSD|9234052 1.4 Câu hỏi nghiên cứu ❖ Câu hỏi nghiên cứu tổng quát Những yếu tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam? ❖ Câu hỏi nghiên cứu cụ thể ⮚ Yếu tố mức độ cạnh tranh có ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam khơng? ⮚ Yếu tố tài có ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam không? ⮚ Yếu tố sở vật chất có ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam không? ⮚ Yếu tố nhận thức ban lãnh đạo có ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam không? ⮚ Yếu tố trình độ chun mơn có ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam không? ⮚ Yếu tố Nhà nước có ảnh hưởng đến đổi cơng nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam khơng? 1.5 Mơ hình nghiên cứu lOMoARcPSD|9234052 Hình 1: Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam Trong đó: ⮚ Biến độc lập: mức độ cạnh tranh (H1), tài (H2), sở vật chất (H3), nhận thức ban lãnh đạo (H4), trình độ chun mơn (H5), nhà nước (H6) ⮚ Biến phụ thuộc: Sự đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam 1.6 Giả thuyết nghiên cứu ● GT1 (H1): Yếu tố mức độ cạnh tranh có tác động chiều đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ● GT2 (H2): Yếu tố tài có tác động chiều đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ● GT3 (H3): Yếu tố sở vật chất ảnh hưởng tích cực đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam lOMoARcPSD|9234052 ● GT4 (H4): Yếu tố nhận thức ban lãnh đạo ảnh hưởng tích cực đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ● GT5 (H5): Yếu tố trình độ chun mơn ảnh hưởng tích cực đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ● GT6 (H6): Yếu tố nhà nước ảnh hưởng tích cực đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam 1.7 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ● Đối tượng nghiên cứu: Yếu tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ● Khách thể nghiên cứu: doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ● Phạm vi nghiên cứu: Việt Nam 1.8 Ý nghĩa nghiên cứu ● Việc xác định yếu tố liên quan từ ta biết mức độ ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản ● Đánh giá yếu tố có ảnh hưởng đến đổi cơng nghệ, lấy làm sở để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp ● Qua góc nhìn nghiên cứu giúp doanh nghiệp tập trung phát triển yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng đổi công nghệ; đồng thời xếp theo mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động tiêu cực, xem xét nên ưu tiên khắc phục yếu nào theo thứ tự để dễ đổi hoàn thiện ● Kết nghiên cứu giúp doanh nghiệp thấy yếu tố có mức độ ảnh hưởng định đến chất lượng đổi công nghệ, bên cạnh giúp doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng việc đổi công nghệ hoạt động sản xuất Phần 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Lập kế hoạch nghiên cứu lOMoARcPSD|9234052 2.1.1 Quy trình làm nghiên cứu - Lập đề cương sơ - Lập đề cương chi tiết, gồm có: + Tổng quan đề tài thảo luận, gồm: xây dựng sở lý thuyết, mục tiêu nghiên cứu, mơ hình nghiên cứu, giả thuyết… + Các phương pháp nghiên cứu (định lượng, định tính, hỗn hợp) + Xác định biến số đề tài để lập thang đo lường + Tiến hành lập bảng hỏi khảo sát, thống kê mô tả, thu thập thông tin, số liệu 2.1.2 Nhân các hỗ trợ khác cho nhân - Toàn thành viên nhóm phân cơng tìm kiếm, hỗ trợ tìm kiếm thơng tin - Các cơng cụ hỗ trợ cho việc tìm kiếm thơng tin giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, báo, mạng internet… 2.2 Thiết kế nghiên cứu 2.2.1 Ý tưởng vấn đề nghiên cứu ❖ Ý tưởng nghiên cứu: Tình hình công nghệ chế biến bảo quản thuỷ sản doanh nghiệp Việt Nam nay: doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, quy trình chế biến khái quát sau: Nguyên liệu tươi sau đưa vào kiểm tra tiếp nhận rửa sạch, phân loại, xử lý đưa vào sơ chế (nếu tơm bóc vỏ, bóc đầu; cá cắt đầu lấy nội tạng, tách lột da miếng phi lê tay máy) Thuỷ sản sau sơ chế rửa đưa vào cấp đông, thành phẩm thuỷ sản chạy đông dạng Block miếng phi lê rời (hàng IQE) − Trên 70% số lượng sở chế biến thủy sản xuất đạt trình độ lực cơng nghệ sản xuất từ trung bình tiên tiến trở lên − Sự đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam: nhiều doanh nghiệp chế biến thuỷ sản lớn áp dụng nhiều công nghệ đại chế biến: công nghệ sản xuất collagen, gelatine từ nguyên liệu lại thủy sản, như: xương, da, vây, vảy cá; công nghệ thu hồi protein từ nước rửa q trình sản xuất surimi, chả cá; cơng nghệ bào chế dịch đạm thủy phân từ cá tạp; công nghệ sấy lạnh, sấy chân không bảo quản thủy sản nhận quan tâm lớn doanh nghiệp bà ngư dân − Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ sinh học, sử dụng tính đặc hiệu enzyme, công nghệ vi sinh vật tinh việc thu nhận collagen từ da cá tra, da cá ngừ làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp mỹ phẩm; khử mùi tanh, tách chiết Glucosamine chondroitin từ vỏ tôm cua hay sụn cá, Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 acid amin thiết yếu, canxi hữu từ xương cá hay peptide sinh học từ bột đạm cá… − Tuy nhiên, Việt Nam, đầu tư cho công nghiệp chế biến chưa tương xứng với tốc độ phát triển ngành thủy sản Hệ số đổi thiết bị năm qua mức 7%/năm (bằng 1/2 đến 1/3 mức nước khác) Cơng nghiệp chế biến thuỷ sản cịn dùng nhiều lao động, mức độ giới hoá thấp, suất lao động chưa cao 2.2.2 Vấn đề nghiên cứu: Những yếu tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam Đổi cơng nghệ bao gồm hai hình thức đổi sản phẩm đổi quy trình sản xuất Một doanh nghiệp thực hai hình thức đổi xem có đổi cơng nghệ Xét hình thức đổi cơng nghệ, doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp chế biến thủy sản nói riêng có xu hướng “ưa chuộng” đổi quy trình nhiều so với đổi sản phẩm Một yếu tố định đến đổi công nghệ 2.2.3 Tiếp cận nghiên cứu ❖ Phương pháp định tính + Thu thập liệu thứ cấp qua việc tham khảo lý thuyết, thu thập tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan ngồi nước, trao đổi thảo luận với nhóm + Thu thập thông tin đổi công nghệ mà nhiều doanh nghiệp đạt được; hạn chế công nghệ sản xuất, chế biến bảo quản thủy sản mà hầu hết doanh nghiệp chưa tháo gỡ ❖ Phương pháp định lượng + Xây dựng thang đo lường biến số dựa sở lý thuyết phương pháp vấn với câu hỏi mở thu thập tài liệu thứ cấp + Lập bảng hỏi khảo sát, tiến hành thống kê mô tả, thống kê chuyên sâu để đánh giá kết nghiên cứu 2.4 Công cụ thu thập thông tin ❖ Thu thập thông tin từ nguồn thứ cấp Thu thập thông tin qua nguồn thứ cấp qua việc tham khảo lý thuyết, liệu từ sách, luận văn, cơng trình nghiên cứu, báo cáo thống kê, báo cáo nghiên cứu, tạp chí khoa học có liên quan đến đề tài thảo luận nước qua trang mạng Internet: http://google.com http://scholar.google.com http://www.thuvienphapluat.com http://opac.nlv.gov.vn ❖ Thu thập thông tin từ nguồn sơ cấp Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Nhóm sử dụng phương pháp điều tra qua “bảng hỏi” Sử dụng Google form với câu hỏi khảo sát bắt buộc gồm phần câu hỏi thông tin chung, đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến đổi cơng nghệ 2.5 Quy trình thu thập thơng tin Quy trình thu thập thơng tin qua nguồn thứ cấp - Xác định từ khóa (keyword) đề tài nghiên cứu: “Đổi công nghệ”, “Ngành chế biến thủy hải sản” - Chọn cơng cụ tìm kiếm: trang web internet như: http://google.com, http://scholar.google.com, http://www.thuvien.net, http://opac.nlv.gov.vn - Tra từ khóa vào cơng cụ tìm kiếm để có nhiều trang web có tư liệu liên quan - Lướt web lấy liệu cần thiết - Bắt đầu trình tổng hợp, đánh giá, xử lý, xếp có hệ thống liệu có để hình thành thơng tin liên quan Quy trình thu thập thơng tin qua nguồn sơ cấp - Xác định thông tin cần thu thập - Xác định nội dung phần-câu hỏi, xếp câu hỏi theo phần, thiết kế bảng hỏi - Phát phiếu điều tra đến khách thể - Nhận thông tin điều tra từ Google form - Phân tích, xử lý thông tin từ kết thu qua Google form qua sử dụng Excel, bảng số liệu, sơ đồ, 2.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Với phương pháp điều tra qua “bảng hỏi”, nhóm sử dụng phần mềm Excel SPSS, Google Form để xử lý liệu Kết thu bảng, biểu đồ, số liệu tổng hợp, phân tích thống kê, mơ tả, phân tích độ tin cậy Phần 3: THANG ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN SỐ 3.1 Thang đo biến độc lập ST T BIẾN ĐỘC LẬP MỤC HỎI MỨC ĐỘ CẠNH Cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực TRANH chế biến thủy sản đòi hỏi doanh nghiệp cần đổi công nghệ Doanh nghiệp không cạnh tranh để đổi công nghệ trở nên tụt hậu, lỗi thời Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) MÃ HÓA MĐCT1 MĐCT2 MĐCT3 lOMoARcPSD|9234052 biến thủy sản cạnh tranh mạnh mẽ để đổi công nghệ giỏi sáng tạo phát triển sản phẩm đa dạng Doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ đối tác TÀI CHÍNH ngồi nước Lợi nhuận doanh nghiệp dùng phần vào việc nghiên cứu đổi công nghệ Doanh nghiệp đầu tư sở vật chất đầu tư vào đổi công nghệ Doanh nghiệp cần có sở vật chất tiên tiến để áp dụng kỹ thuật, công nghệ CƠ SỞ VẬT CHẤT Hằng năm, doanh nghiệp chế biến cần trùng tu sở vật chất Cơ sở vật chất ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm Doanh nghiệp lớn nhận thức tư ban lãnh đạo thể sâu sắc TC1 TC2 TC3 CSVC1 CSVC2 CSVC3 CSVC4 NTLĐ1 đem lại nhiều hiệu Lãnh đạo trẻ có khả nhanh nhạy với xu NHẬN THỨC CỦA BAN LÃNH ĐẠO thị trường thời đại 4.0 lãnh đạo lớn tuổi Chỉ lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp có khả định có đổi cơng nghệ hay không Lãnh đạo làm việc nhiều năm, dày dặn kinh NTLĐ2 TRÌNH ĐỘ nghiệm tạo độ tin cậy cao cho đối tác Trình độ chun mơn cao giúp doanh nghiệp CHUYÊN MÔN hội nhập nhanh với xu thị NTLĐ3 NTLĐ4 TĐCM1 trường Năng lực chun mơn doanh nghiệp cao đổi công nghệ diễn hiệu TĐCM2 Doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng TĐCM3 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 thấp khó áp dụng quy trình đổi công nghệ Doanh nghiệp liên tục cập nhật, sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ để áp dụng thành tựu cơng nghệ nước ngồi vào quy trình đổi TĐCM4 công nghệ doanh nghiệp Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm vay vốn với lãi suất thấp để gia tăng, trì ổn định sản xuất đặc biệt NHÀ NƯỚC thời buổi dịch bệnh Nhà nước có sách khuyến khích doanh nghiệp việc đổi công nghệ Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm sau quy trình đổi cơng nghệ NN1 NN2 NN3 3.2 Thang đo biến phụ thuộc BIẾN PHỤ THUỘC MỤC HỎI Doanh nghiệp nên tiến hành đổi công nghệ nhanh tốt Việc doanh nghiệp có nhà máy lớn, cũ, ĐỔI MỚI CƠNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN HẢI SẢN có trở ngại cho việc đổi công nghệ Doanh nghiệp đảm bảo đổi quy trình đổi cơng nghệ khơng ảnh hưởng xấu đến mơi MÃ HĨA ĐMCN1 ĐMCN2 ĐMCN3 trường Doanh nghiệp chế biến hải sản ngày ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ tin học vào quy trình đổi cơng nghệ Đổi cơng nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản cần nhiều thời gian Phần BẢNG HỎI KHẢO SÁT Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ĐMCN4 ĐMCN5 lOMoARcPSD|9234052 KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM Xin chào bạn, cảm ơn bạn tham gia vào khảo sát " Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam " nhóm nghiên cứu Rất mong bạn bỏ chút thời gian tham gia đóng góp ý kiến việc trả lời trung thực đầy đủ thông tin đây, thơng tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học giữ bí mật tuyệt đối Cảm ơn đóng góp bạn! I.THƠNG TIN CHUNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI Câu 1: Giới tính bạn gì? * o Nam o Nữ Câu 2: Bạn làm việc phận doanh nghiệp? * o Hành – nhân o Tài – kế tốn o Bộ phận sản xuất o Bộ phận chất lượng (QA/QC) o Bộ phận kho o Kỹ thuật điện o Bộ phận kế hoạch – kinh doanh o Bộ phận mua hàng – cung ứng o Bộ phận nghiên cứu phát triển ( R&D ) Câu 3: Bạn gắn bó với doanh nghiệp bao lâu? Trả lời: II PHẦN CÂU HỎI GẠN LỌC Câu 4: Doanh nghiệp bạn thực đổi quy trình sản xuất hay chưa ? * Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 o Đã thực o Đang thực o Chưa thực III PHẦN ĐÁNH GIÁ Câu 5: Quan điểm anh / chị yếu tố tác động tới đổi công nghệ sản xuất doanh nghiệp chế biến thủy sản Hãy khoanh tròn vào mức độ đồng ý với phát biểu đây? Mức độ đồng ý – Hồn tồn khơng đồng ý – Khơng đồng ý – Trung lập – Đồng ý – Hoàn toàn đồng ý – Hoàn toàn đồng ý STT H1 H2 Yếu tố tác động MỨC ĐỘ CẠNH TRANH Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp chế biến thủy sản có liên quan đến yếu tố đổi công nghệ Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến thủy sản cạnh tranh mạnh mẽ để đổi công nghệ Doanh nghiệp không cạnh tranh để đổi công nghệ trở nên tụt hậu, lỗi thời TÀI CHÍNH Giỏi sáng tạo phát triển sản phẩm đa dạng Doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ đối tác nước Lợi nhuận doanh nghiệp dùng phần vào việc nghiên cứu đổi công nghệ Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) Mức độ đồng ý lOMoARcPSD|9234052 H3 CƠ SỞ VẬT CHẤT Doanh nghiệp đầu tư sở vật chất đầu tư vào đổi công nghệ Doanh nghiệp cần có sở vật chất tiên tiến để áp dụng kỹ thuật, công nghệ Hằng năm, doanh nghiệp chế biến cần trùng tu sở vật chất H4 Cơ sở vật chất ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm NHẬN THỨC CỦA BAN LÃNH ĐẠO Doanh nghiệp lớn nhận thức tư ban lãnh đạo thể sâu sắc đem lại nhiều hiệu Lãnh đạo trẻ có khả nhanh nhạy với xu thị trường thời đại 4.0 lãnh đạo lớn tuổi Chỉ lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp có khả định có đổi công nghệ hay không Lãnh đạo làm việc nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm tạo độ tin cậy cao cho đối tác H5 H6 TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN Trình độ chun mơn cao giúp doanh nghiệp hội nhập nhanh với xu thị trường Năng lực chuyên môn doanh nghiệp cao đổi cơng nghệ diễn hiệu Doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng thấp khó áp dụng quy trình đổi công nghệ Doanh nghiệp liên tục cập nhật, sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ để áp dụng thành tựu cơng nghệ nước ngồi vào quy trình đổi công nghệ doanh nghiệp NHÀ NƯỚC Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm vay vốn với lãi suất thấp để Gia tăng, trì ổn định sản xuất đặc biệt Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 thời buổi dịch bệnh Nhà nước có sách khuyến khích doanh nghiệp việc đổi công nghệ Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm sau quy trình đổi cơng nghệ Câu 6: Đổi cơng nghệ sản xuất yếu tố định sống doanh nghiệp o Đúng o Sai Câu 7: Biến đổi thị trường cao đổi công nghệ sản xuất cần thiết o Đúng o Sai Câu 8: Theo anh /chị đâu yếu tố định đổi công nghệ sản xuất ? Trả lời: _ Câu 9:Doanh nghiệp anh chị làm việc áp dụng KHCN phần trăm? Trả lời: Câu 10: Áp dụng không cách khoa học công nghệ gây hậu cho quy trình sản xuất? Trả lời: _ IV MỘT SỐ CÂU HỎI KHÁC Câu 11: Cơng nghệ đại có thay hồn tồn người khơng ? o Có o Không Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Câu 12: Đổi công nghệ sản xuất làm dẫn tới tượng dư thừa lực lượng lao động ? o Đúng o Sai Câu 13: Đổi công nghệ sản xuất phải gắn liền với đảm bảo chất lượng sản phẩm ? o Đúng o Sai Câu 14 : Cần ưu tiên yếu tố đổi công nghệ sản xuất thủy sản ? o Nâng cao suất người lao động o Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn o Vốn đầu tư hiệu cao o Tăng sản lượng Câu 15: Cơ quan quản lý cần làm để hỗ trợ doanh nghiệp thực đổi công nghệ sản xuất? Trả lời: _ KẾT LUẬN Đổi công nghệ doanh nghiệp trọng năm gần đây, ngành hàng chế biến thủy sản- ngành hàng sản xuất chủ yếu nhằm mục đích xuất Qua nghiên cứu yếu tố tác động đến đổi công nghệ lĩnh vực chế biến thủy hải sản Việt Nam, thấy yếu tố cạnh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước tạo động lực đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi không muốn bị đào thải khỏi thị trường Tuy nhiên muốn doanh nghiệp phải có tài vững huy động nguồn vốn lớn để đảm bảo việc đổi công nghệ diễn cách hồn hảo Bên cạnh ban lãnh đạo doanh nghiệp cần có nhìn nhạy bén đắn để nhìn vấn đề, thách thức doanh nghiệp tìm thời điểm thích hợp để thay Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 đổi Nhà nước nhận thức rõ yếu doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi nên ln tạo điều kiện vốn tìm nguồn đầu tư tài chính, nhân kỹ thuật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nước, doanh nghiệp cần biết nắm bắt thời đổi công nghệ nhằm nâng cao suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, tăng mức độ cạnh tranh sản phẩm thị trường Tài liệu tham khảo Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... đổi công nghệ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Logistic liệu thời điểm 2649 doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố quy mơ doanh nghiệp,... nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ⮚ Xác định nhân tố ảnh hưởng đến đổi công nghệ doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ⮚ Đánh giá mức độ chiều tác động nhân tố đến đổi công nghệ doanh. .. nghệ lĩnh vực chế biến thủy hải sản Việt Nam, thấy yếu tố cạnh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngồi tạo động lực địi hỏi doanh nghiệp phải đổi không muốn bị đào
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG đến SỰ đổi MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM , NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG đến SỰ đổi MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM