0

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

12 4 0
  • Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:53

Bài viết sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 33 ngân hàng thương mại Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 2008- 2020 nhằm nghiên cứu tác động của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của ngân hàng với các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân, thu nhập ngoài lãi bằng phương pháp của các ngân hàng thương mại pháp định lượng qua mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, GMM. Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Huỳnh Thị Hương Thảo - Đinh Diễm My - Thị Bơ Pha - Đồn Cơng Tín Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Ngày nhận: 30/08/2021 Ngày nhận sửa: 06/11/2021 Ngày duyệt đăng: 06/12/2021 Tóm tắt: Vốn chủ sở hữu yếu tố tài quan trọng, vừa thể quy mô ngân hàng vừa phản ánh khả đảm bảo khoản nợ ngân hàng khách hàng Bài viết sử dụng liệu từ báo cáo tài kiểm toán 33 ngân hàng thương mại Việt Nam Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 2008- 2020 nhằm nghiên cứu tác động vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng với tiêu: lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân, lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình qn, thu nhập ngồi lãi phương The impacts of equity on profitability and non-interest income of Vietnamese commercial banks Abstract: Equity is an important financial factor, showing the size of banks and reflecting bank’s ability to guarantee debts to customers Large equity will create a lot of prestige for banks in the market, facilitating expansion and development The larger the equity, the higher the bank’s endurance, especially in the difficult period of business operations, the greater the ability to generate profits because it can diversify income from business operations This article uses data from financial statements of 31 Vietnamese commercial banks and the General Statistics Office of Vietnam for the period 2008 - 2020 to study the impact of equity on bank’s profitability and non-interest income with the following criteria: profit after tax on average total assets, profit after tax on average equity and non-interest income through generalized method of moments model The research results show that equity has a positive impact on profit after tax on average total assets, but has negative impacts on profit after tax on average equity and non-interest income Since then, the study has proposed some solutions on equity to increase profit and non-interest income of Vietnamese commercial banks Keywords: profit, commercial bank, non-interest income, equity Huynh Thi Huong Thao Email: thaohth@hufi.edu.vn Dinh Diem My Email: dimmy2171999@gmail.com Thi Bo Pha Email: thibopha6450@gmail.com Doan Cong Tin Email: doancongtin040699@gmail.com Organization of all: Ho Chi Minh City University of Food Industry © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 235- Tháng 12 2021 Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam pháp định lượng qua mơ hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, GMM Kết nghiên cứu cho thấy vốn chủ sở hữu có tác động chiều đến lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân, tác động ngược chiều đến lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình qn thu nhập ngồi lãi Từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp vốn chủ sở hữu để tăng trưởng lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Từ khóa: lợi nhuận, ngân hàng thương mại, thu nhập ngồi lãi, vốn chủ sở hữu Giới thiệu Các ngân hàng thương mại (NHTM) muốn tiến hành kinh doanh trước hết phải có đủ vốn chủ sở hữu (VCSH) hay tiềm lực tài để trì hoạt động phát triển VCSH coi đệm chống đỡ rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Tại Việt Nam, Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio- CAR) ngân hàng đạt từ 9% trở lên Nếu tỷ lệ không đảm bảo, NHTM không đủ khả mở rộng hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro trình kinh doanh Nâng cao lực tài giúp ngân hàng có mức vốn đầy đủ, thực tốt biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn hoạt động, hạn chế đến mức thấp thiệt hại xảy ngân hàng Do tính chất ổn định VCSH nên ngân hàng sử dụng chúng vào mục đích khác trang bị sở vật chất kỹ thuật, đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho ngân hàng, sử dụng vay, đầu tư góp vốn liên doanh, mua cổ phần Mặt khác, với chức bảo vệ, vốn thuộc sở hữu ngân hàng coi tài sản đảm bảo gây dựng lịng tin với khách hàng, trì khả toán cho khách hàng ngân hàng hoạt động thua lỗ Hơn nữa, VCSH định quy mô khối lượng vốn huy động hoạt động cho vay bảo lãnh ngân hàng Quy mô tăng trưởng VCSH ngân hàng định lực phát triển khả sinh lợi NHTM Hiện nay, có nhiều nghiên cứu mối quan hệ VCSH và lợi nhuận NHTM thông qua hai tiêu: lợi nhuận sau thuế tổng tài sản (ROA- Return On Assets), lợi nhuận sau thuế VCSH (ROE- Return On Equity) Tuy nhiên, bên cạnh việc nghiên cứu tác động VCSH đến lợi nhuận theo hai số tài chính: lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân (ROAA- Return On Assets Average) lợi nhuận sau thuế VCSH bình quân (ROEA- Return On Equity Average), việc kết hợp nghiên cứu thêm tác động VCSH đến thu nhập lãi (NII- Non-Interest Income) nhằm phản ánh xu hướng ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam giai đoạn 2008- 2020 có ý nghĩa việc xem xét tác động tổng hợp VCSH NHTM Việt Nam đến lợi nhuận thu nhập ngồi lãi Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng VCSH đến lợi nhuận thu nhập ngồi lãi NHTM Việt Nam có ý nghĩa thiết thực nhằm gợi ý giải pháp VCSH để nâng cao lợi nhuận thu nhập lãi NHTM Việt Nam Bài viết vận dụng sở lý thuyết tiền nhiệm để đề xuất mô hình nghiên cứu, thu thập liệu bảng từ 33 NHTM Việt Nam tốc Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO - ĐINH DIỄM MY - THỊ BÔ PHA - ĐỒN CƠNG TÍN độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn từ 2008- 2020, sử dụng kỹ thuật ước lượng liệu bảng phương pháp hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, GMM để biết tác động VCSH đến ROAA, ROEA, NII; từ viết đề xuất số hàm ý sách liên quan đến kết nghiên cứu Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý thuyết VCSH NHTM vốn thuộc quyền sở hữu NHTM, giá trị tiền tệ mà ngân hàng tạo lập VCSH NHTM bao gồm hai phận: vốn chủ sở hữu ban đầu vốn chủ sở hữu hình thành trình hoạt động (Mishkin, 2010) VCSH ban đầu NHTM vốn ngân sách Nhà nước cấp thành lập (đối với NHTM Nhà nước), cổ đơng góp thông qua việc mua cổ phần (đối với NHTM cổ phần) bao gồm cổ phần thường cổ phần ưu đãi Mức vốn phải đảm bảo mức vốn pháp định Vốn chủ sở hữu hình thành trình hoạt động (VCSH bổ sung) cổ phần phát hành thêm ngân sách Nhà nước cấp bổ sung trình hoạt động, chuyển phần lợi nhuận tích lũy, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, phát hành giấy nợ dài hạn Trên bảng cân đối NHTM, VCSH bao gồm khoản mục bản: vốn điều lệ, VCSH bổ sung, quỹ dự trữ, tài sản nợ khác Có cơng trình nghiên cứu VCSH lợi nhuận NHTM Việt Nam số tác giả nước tiếp cận góc độ, phạm vi, đối tượng nghiên cứu khác Nghiên cứu Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016) ảnh hưởng VCSH đến khả sinh lời rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam, thơng qua phương pháp GMM với liệu 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007- 2014 để kiểm định giả thuyết rủi ro đạo đức giả thuyết quản lý mối quan hệ vốn ngân hàng, khả sinh lợi rủi ro tín dụng; kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng rõ ràng VCSH có tác động tích cực đến ROA có tác động tiêu cực đến ROE; biến kiểm soát khác ROAt-1, ROEt-1, quy mô tài sản, tỷ lệ dư nợ vốn huy động, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát tác động đến ROA ROE Nghiên cứu Lê Đồng Duy Trung (2020) sử dụng phương pháp GMM nghiên cứu 30 NHTM Việt Nam giai đoạn từ 2009 đến 2017 nhân tố tác động tới khả sinh lời NHTM Việt Nam tìm thấy VCSH có tác động tích cực đến ROA có tác động tiêu cực đến ROE; biến ROAt-1 ROEt-1 có tác động thuận chiểu tương ứng với ROA ROE Nghiên cứu tác giả đề cập lý thuyết danh mục đầu tư tồn mối quan hệ đánh đổi rủi ro- lợi nhuận kỳ vọng giả thuyết SCP (Cấu trúc Hành vi Hiệu quả: Structure Conduct Performance hypothesis) cho doanh nghiệp có quy mơ thị phần lớn thị trường thường có sức mạnh thị trường lớn phần lại, cho phép doanh nghiệp có lợi cạnh tranh giá, điều giúp đạt hiệu cao doanh nghiệp có quy mơ thị phần nhỏ Nghiên cứu Đồn Việt Hùng (2020) sử dụng phương pháp hồi quy GMM, liệu thu thập từ 27 NHTM Việt Nam khoảng thời gian 2010- 2017 với 216 quan sát cho thấy, biến VCSH quy mô tài sản, tỷ lệ chi phí thu nhập, NIIt-1 có tác động chiều đến NII; biến kiểm soát khác tỷ lệ lạm phát có tác động Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam ngược chiểu đến NII; biến tỷ lệ cho vay tốc độ phát triển kinh tế khơng có tác động đến biến NII Nguyễn Thị Tuyết Nga (2021) nghiên cứu tác động yếu tố đến ROE hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2013- 2019, thông qua sử dụng phương pháp Pooled OLS, kết cho thấy tỷ lệ ROE chịu tác động ngược chiều yếu tố VCSH Như vậy, nghiên cứu VCSH tác động đến lợi nhuận thu nhập lãi theo ba số tài chính: ROAA, ROEA NII NHTM Việt Nam giai đoạn 2008- 2020 chưa tìm thấy cơng trình trước Nghiên cứu Alper Anbar (2011) NHTM Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy biến quy mơ ngân hàng có tác động thuận chiều đến ROA ROE, tỷ lệ cho vay tổng tài sản có tương quan ngược chiều đến ROA Các yếu tố đặc trưng khác ngân hàng VCSH, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng khơng quan trọng đến khả sinh lợi ngân hàng Nghiên cứu Gul cộng (2011) sử dụng liệu 15 NHTM lớn Pakistan giai đoạn từ 2005- 2009 thông qua mơ hình Pooed OLS, kết nghiên cứu cho thấy nhân tố tổng tài sản, quy mô tiền gửi, tỷ lệ cho vay tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng tạo nhiều lợi nhuận cho ngân hàng VCSH tác động âm đến ROE Ongore Kusa (2013) nghiên cứu lợi nhuận với tiêu đại diện ROA, ROE NHTM Kenya liệu bảng 37 ngân hàng giai đoạn 2001- 2010 phương pháp hồi quy Pooled OLS, kết cho thấy biến có tác động chiều với ROA VCSH; biến có tác động ngược chiều đến ROA là: tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ, tỷ lệ lạm phát; biến tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi, tốc độ tăng trưởng kinh tế khơng có ý nghĩa thống kê; biến VCSH có tác động chiều đến ROA tác động ngược chiều đến ROE Nghiên cứu TrujilloPonce (2013) yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM Tây Ban Nha giai đoạn 1999- 2009 thơng qua phương pháp GMM tìm thấy VCSH có tác động tích cực đến ROA có tác động tiêu cực đến ROE, biến độ trễ lợi nhuận ROAt-1 ROEt-1 có tác động thuận chiểu tương ứng với ROA ROE Để đánh giá khả sinh lợi NHTM, hai tiêu tài thường sử dụng nhiều tiêu đo lường doanh lợi ROA, ROE (Ongore Kusa, 2013; Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo, 2016; Nisar cộng sự, 2018, Lê Đồng Duy Trung, 2020) Chỉ tiêu ROA= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản, phản ánh hiệu việc sử dụng tài sản Chỉ tiêu ROE= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu, thể thu nhập mà cổ đông nhận từ việc đầu tư vào ngân hàng tức chấp nhận rủi ro để hy vọng có thu nhập mức hợp lý Tỷ số NII= (Thu lãi- Chi lãi)/ Tổng tài sản, tỷ lệ cao có lợi cho ngân hàng tỷ lệ thu ngồi lãi tạo tài sản có ngân hàng cao Phương pháp đo lường khả sinh lợi sử dụng phổ biến dễ thực hiện, liệu thời điểm cuối năm đầu năm lựa chọn báo cáo tài ngân hàng Xuất phát từ mơ hình nghiên cứu tác giả nước nước: Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Đoàn Việt Hùng (2020)… nhân tố tác động đến lợi nhuận thu nhập ngồi lãi NHTM sử dụng mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc là: ROA, ROE, NII biến độc lập như: tỷ lệ VCSH tổng tài sản, quy mô tài sản, tỷ lệ dư nợ tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay vốn Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO - ĐINH DIỄM MY - THỊ BÔ PHA - ĐỒN CƠNG TÍN huy động, tỷ lệ chi phí thu nhập, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, mơ hình nghiên cứu tác động VCSH đến lợi nhuận thu nhập lãi NHTM xây dựng sau: Mơ hình 1: ROAAi,t = α + β1×VCSHi,t + γ1×QMTSi,t+ γ2×CVi,t + γ3×NXi,t + γ4×CVHDi,t + γ5×HQQLi,t + γ6×TTKTi,t+ γ7×LPi,t + εi,t Mơ hình 2: ROEAi,t = α + β1×VCSHi,t + γ1×QMTSi,t+ γ2×CVi,t + γ3×NXi,t + γ4×CVHDi,t + γ5×HQQLi,t + γ6×TTKTi,t+ γ7×LPi,t + εi,t Mơ hình 3: NIIi,t = α + β1×VCSHi,t + γ1×QMTSi,t + γ2×CVi,t + γ3×NXi,t + γ4×CVHDi,t + γ5×HQQLi,t + γ6×TTKTi,t+ γ7×LPi,t + εi,t Trong đó: t i năm t ngân hàng thứ i, α hệ số chặn, β γ tham số ước lượng; ε sai số ngẫu nhiên Biến phụ thuộc: ROAA, ROEA, NII biến phản ánh lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng i năm t (Ongore Kusa, 2013; Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo, 2016; Đồn Việt Hùng, 2020) Biến giải thích: biến VCSH phản ánh cấu vốn chủ sở hữu ngân hàng i năm t Các biến kiểm soát tập hợp nhân tố nội ngân hàng bao gồm biến QMTS, biến CV, biến NX, biến CVHD, biến HQQL biến phản ánh nhân tố kinh tế vĩ mô bao gồm biến TTKT, biến LP (Ongore Kusa, 2013; Nguyễn Thị Bảng Mô tả chi tiết biến mơ hình nghiên cứu Biến Tên biến Cơng thức tính Nguồn tham khảo Biến phụ thuộc: phản ánh lợi nhuận thu nhập lãi NHTM ROAA Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản trung bình (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài Sufian Chong (2008), Sufian (2011), sản trung bình) x 100% Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Nisar cộng (2018), Lê Đồng Duy Trung (2020) ROEA Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế VCSH trung bình (Lợi nhuận sau thuế/VCSH trung bình) x 100% Sufian (2011), Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Nisar cộng (2018), Lê Đồng Duy Trung (2020) NII Tỷ lệ thu nhập lãi [(Thu nhập lãi- Chi phí ngồi lãi)/Tổng tài sản trung bình] x 100% DeYoung Rice (2004), Đoàn Việt Hùng (2020) Biến giải thích: biến phản ánh VCSH VCSH Tỷ lệ VCSH tổng tài sản (VCSH/Tổng tài sản) x 100% Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Đồn Việt Hùng (2020) Biến kiểm sốt: biến nội ngân hàng QMTS Quy mô tài sản Ln (Tổng tài sản) ngân hàng Sufian Chong (2008), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Đoàn Việt Hùng (2020), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2021) CV Tỷ lệ dư nợ cho (Dư nợ cho vay/Tổng tài sản) Sufian (2011), Alper Anbar (2011), vay tổng tài x 100% Gul cộng (2011), Đoàn Việt sản Hùng (2020) Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Biến Tên biến Cơng thức tính Nguồn tham khảo NX Tỷ lệ nợ xấu (Nợ xấu/Dư nợ cho vay) x tổng dư nợ 100% Ongore Kusa (2013), Trujillo-Ponce (2013), Nisar cộng (2018) CVHD Tỷ lệ dư nợ cho (Dư nợ cho vay/Vốn huy vay vốn động) x 100% huy động Ongore Kusa (2013), Aremu cộng (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016) HQQL Hiệu quản lý (Tổng chi phí/Tổng thu nhập) Ameur Mhiri (2013), Aremu cộng x 100% (2013), Đoàn Việt Hùng (2020), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2021) Biến kiểm sốt: biến kinh tế vĩ mơ TTKT Tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Lê Đồng Duy Trung (2020) LP Lạm phát Tỷ lệ lạm phát hàng năm Sufian Chong (2008), Sufian (2011), Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Đoàn Việt Hùng (2020) Nguồn: Tổng hợp tác giả từ Tổng quan nghiên cứu Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo, 2016; Nisar cộng sự, 2018; Lê Đồng Duy Trung, 2020; Đoàn Việt Hùng, 2020) 2.2 Phương pháp liệu nghiên cứu Số liệu nghiên cứu thu thập báo cáo tài kiểm toán 33 NHTM Việt Nam Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 2008- 2020 33 NHTM đưa vào phân tích gồm 31 NHTM cổ phần: Á Châu (ACB), An Bình (Anbinhbank), Bắc Á (BacAbank), Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Bảo Việt (Baovietbank), Xuất nhập Việt Nam (Eximbank), Kiên Long (Kienlongbank), Hàng hải Việt Nam (Maritimebank), Quân đội (Militarybank), Nam Á (NamAbank), Quốc dân (NCB), Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDbank), Xăng dầu Petrolimex (PGbank), Phương Đơng (OCB), Sài Gịn Thương Tín (Sacombank), Sài Gịn Hà Nội (SHB), Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), Bản Việt (Vietcapitalbank), Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Sài Gịn Cơng Thương (Saigonbank), Đơng Nam Á (SeAbank), Sài Gịn (SCB), Việt Á (VietAbank), Đại Chúng Việt Nam (PVcombank), Bưu điện Liên Việt (LienvietPostbank), Tiên Phong (Tienphongbank), Việt Nam Thương Tín (Vietbank), Đơng Á (DongAbank) Ngồi Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) NHTM trách nhiệm hữu hạn thành viên Đại Dương (Oceanbank) Số lượng ngân hàng nghiên cứu năm thay đổi số NHTM thành lập, sáp nhập khơng cơng bố báo cáo tài Để phân tích tác động VCSH đến ROAA, ROEA, NII NHTM, tác giả sử dụng mơ hình bình phương nhỏ thông thường gộp (Pooled Ordinary Least Squares- Pooled OLS), mơ hình tác động cố định (Fixed Effect Model- FEM), mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model- REM) Kiểm định thực nghiên cứu kiểm định F cho phép lựa chọn mơ hình theo FEM Pooled OLS, kiểm định Hausman cho phép lựa Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO - ĐINH DIỄM MY - THỊ BƠ PHA - ĐỒN CƠNG TÍN chọn mơ hình theo FEM REM Với mơ hình FEM REM lựa chọn, tác giả tiến hành kiểm định Modified Wald phương sai thay đổi, kiểm định Wooldridge tượng tự tương quan Nếu mơ hình FEM REM tồn tượng tự tương quan phương sai thay đổi, mơ hình ước lượng moment tổng quát (Generalized Method of Moments- GMM) sử dụng nhằm tăng độ tin cậy ước lượng mơ hình nghiên cứu, loại bỏ sai số thời gian, đặc trưng NHTM mơ hình GMM kiểm sốt tượng nội sinh vấn đề khác phương sai thay đổi, tự tương quan liệu bảng (Arellano Bond, 1991) Nghiên cứu sử dụng kiểm định Sargan đối với tính chất xác định quá mức (over identification) cho phép kiểm tra sự phù hợp của các biến công cụ kiểm định Arellano-Bond xác định liệu có sự tương quan giữa biến công cụ và phần dư mô hình hay không Phần mềm sử dụng để chạy hồi quy Stata 15 Kết nghiên cứu thảo luận Bảng Kết mơ hình hồi quy GMM ảnh hưởng VCSH đến ROAA, ROEA, NII NHTMVN Biến phụ thuộc ROAA (Mơ hình 1) ROEA (Mơ hình 2) NII (Mơ hình 3) ROAA(t-1) 0,128326*** (0,000) - - ROEA(t-1) 0,0774741*** (0,000) - NII(t-1) - VCSH QMTS CV NX CVHD HQQL TTKT LP CONS F-test Hausman test Breusch-Pagan Lagrangian test 0,0259882*** (0,000) 0,1365688*** (0,000) 0,0026843** (0,023) 0,0039963 (0,587) 0,0011806 (0,161) -0,034054*** (0,000) -0,0030375 (0,296) -0,0080591*** (0,000) 0,2258049 (0,544) F(32, 363) = 2,73 Prob > F = 0,0000 chi2(8) = 6,49 Prob > chi2 = 0,5921 chi2(1) = 29,08 Prob > chi2 = 0,0000 -0,2844931*** (0,000) 1,560447*** (0,000) 0,1173043*** (0,000) 0,1726577*** (0,000) 0,0050557 (0,595) -0,3398935*** (0,000) 0,1469625*** (0,000) 0,0258232 (0,183) 3,420918 (0,421) F(32,363) = 6,79 Prob> F = 0,0000 chi2(8) = 7,34 Prob > chi2 = 0,5008 chi2(1) = 208,54 Prob > chi2 = 0,0000 0,3711696*** (0,000) -0,0170416** (0,018) -0,0380815 (0,321) 0,0100618*** (0,000) 0,037442*** (0,000) -0,0073671*** (0,000) -0,0079884*** (0,000) -0,0120115** (0,028) -0,0177855*** (0,000) 1,998385*** (0,001) F(32,363) = 2,60 Prob > F = 0,0000 chi2(8) = 7,51 Prob > chi2 = 0,4830 chi2(1) = 22,55 Prob > chi2 = 0,0000 Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Biến phụ thuộc ROAA (Mơ hình 1) ROEA (Mơ hình 2) NII (Mơ hình 3) Wooldridge test F(1,32) = 7,057 Prob > F = 0,0122 F(1,32) = 43,402 Prob > F = 0,0000 F(1,32) = 14,572 Prob > F = 0,0006 Arellano-Bond test Prob > z = 0,3873 Prob > z = 0,1108 Prob > z = 0,5272 chi2(65) = 23,42489 chi2(65) = 24,94262 chi2(65) = 26,69352 Sargan test Prob > chi2 = 1,0000 Prob > chi2 = 1,0000 Prob > chi2 = 1,0000 (***), (**) (*) thể mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: Tổng hợp kết từ Stata 15 với liệu 33 NHTM khảo sát Qua kiểm định F-test (p-value = 0,0000) Hausman test (p-value > 5%) 03 mơ hình mơ hình lựa chọn mơ hình tác động ngẫu nhiên REM Mơ hình kiểm định phương sai thay đổi có giá trị p-value= 0,0000 tự tương quan có giá trị p-value= 0,0122; Mơ hình kiểm định phương sai thay đổi có giá trị p-value= 0,0000 tự tương quan có giá trị p-value= 0,0000; Mơ hình kiểm định phương sai thay đổi có giá trị p-value= 0,0000 tự tương quan có giá trị p-value= 0,0006 cho thấy 03 mơ hình có tượng phương sai thay đổi tự tương quan Mơ hình hồi quy GMM lựa chọn biến phụ thuộc nhằm khắc phục tượng nội sinh, phương sai thay đổi tự tương quan Các kiểm định Arellano-Bond test Sargan test 03 mơ hình có giá trị p-value> 5% nên thỏa mãn tính chất xác định quá mức (over identification) không tồn tượng tự tương quan bậc hai, mơ hình GMM với biến trễ biến phụ thuộc làm biến công cụ giải tượng nội sinh mơ hình nên kết ước lượng hiệu Hệ số hồi quy biến ROAA(t-1), ROEA(t-1), NII(t-1) tác động chiều với ROAA, ROEA, NII mức ý nghĩa 1% cho thấy khả sinh lợi năm có phụ thuộc vào khả sinh lợi năm trước, khả sinh lợi năm trước tăng khả sinh lợi năm tăng ngược lại, đồng thời cho thấy phương pháp hồi quy sử dụng phù hợp Kết hoàn toàn tương ứng với nghiên cứu trước Trujillo-Ponce (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Lê Đồng Duy Trung (2020) Biến VCSH có mối tương quan dương với ROAA mơ hình cho thấy VCSH tăng, NHTM có thêm nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, từ gia tăng ROAA Kết hoàn toàn tương đồng với kết nghiên cứu trước Ongore Kusa (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Lê Đồng Duy Trung (2020) tìm thấy mối quan hệ chiều VCSH ROA ngân hàng Tuy nhiên, biến VCSH có mối tương quan âm với ROEA NII mơ hình mơ hình cho thấy VCSH tăng giảm tiêu ROEA NII NHTM, chứng tỏ NHTM Việt Nam chưa tận dụng hiệu nguồn vốn tăng thêm để tạo lợi nhuận mong muốn Các nghiên cứu Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016), Lê Đồng Duy Trung (2020), Đoàn Việt Hùng (2020) cho thấy VCSH có mối tương quan ngược chiều đến ROE có tác động chiều đến NII Biến QMTS có tác động chiều với khả sinh lợi mơ hình 1, mơ hình khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình khẳng định tầm quan trọng quy mô ngân hàng đóng góp nâng cao ROAA, ROEA Kết phù hợp với lý thuyết SCP đề cập nghiên cứu Lê Đồng Duy Trung (2020) Qua đó, ngân hàng có quy mơ tăng lên có nhiều điều kiện Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO - ĐINH DIỄM MY - THỊ BƠ PHA - ĐỒN CƠNG TÍN để đa dạng hóa thu nhập mình, qua hạn chế rủi ro tín dụng phạm vi hoạt động tín dụng chia sẻ cho hoạt động khác làm gia tăng lợi nhuận ngân hàng Kết hoàn toàn tương đồng với kết nghiên cứu Alper Anbar (2011), Gul cộng (2011), Đoàn Việt Hùng (2020) Biến CV có mối tương quan chiều với khả sinh lời 03 mơ hình với mức ý nghĩa 5% 1%, cho thấy tỷ số ROAA, ROEA NII chịu tác động tỷ lệ cho vay tổng tài sản, tỷ lệ cao khả sinh lời cao cách thức làm tăng lợi nhuận ngân hàng phải sử dụng tốt nguồn vốn huy động việc cho vay để tạo thu nhập từ lãi Kết trùng với kết nhiều nghiên cứu khác mối quan hệ ROA, ROE CV nghiên cứu Sufian (2011), Trujillo‐Ponce (2013), Nisar cộng (2018) Kết nghiên cứu Đoàn Việt Hùng (2020) cho thấy khơng có tương quan biến CV NII Biến NX có tác động chiều đến ROAA Mơ hình kết nghiên cứu khơng có ý nghĩa thống kê Mối tương quan dương biến NX ROEA, NII Mơ hình Mơ hình minh chứng mối quan hệ rủi ro- lợi nhuận kỳ vọng theo lý thuyết danh mục đầu tư đề cập nghiên cứu Lê Đồng Duy Trung (2020) Ngân hàng tăng cho vay để thu nhiều lợi nhuận, cho vay tăng nợ xấu tăng theo tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam mức kiểm soát được, hầu hết mức 3% Theo báo cáo tài 33 NHTM Việt Nam mẫu nghiên cứu, giai đoạn 2008- 2020, tỷ lệ nợ xấu cao toàn hệ thống NHTM Việt Nam 3,78% vào năm 2012, năm 2013 giảm 3,1%; năm 2014 tiếp tục giảm cịn 2,6% sau tỷ lệ giảm dần qua năm, đến năm 2020 tỷ lệ nợ xấu trung bình tồn hệ thống đạt 1,77% Biến CVHD có tác động ngược chiều đến NII với mức ý nghĩa 1% Tỷ lệ dư nợ cho vay vốn huy động phản ánh khả sử dụng nguồn vốn huy động ngân hàng việc tạo thu nhập thông qua cho vay Tuy nhiên, xu hướng NHTM cần đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nên ngân hàng cần sử dụng nguồn vốn huy động để mở rộng thêm hoạt động kinh doanh khác lãi nhằm tối đa lợi nhuận Kết nghiên cứu Ongore Kusa (2013), Aremu cộng (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016) cho thấy biến CVHD có mối tương quan âm mối tương quan khơng có ý nghĩa thống kê với lợi nhuận Biến HQQL có tác động âm mức ý nghĩa 1% đến ROAA, ROEA NII chứng tỏ tỷ lệ HQQL cao khả sinh lời thấp Như vậy, HQQL ngân hàng cải thiện khả sinh lời ngân hàng gia tăng tức ngân hàng muốn gia tăng khả sinh lợi cần kiểm sốt tốt chi phí hoạt động mình, đặc biệt chi phí nhân viên để sử dụng nguồn nhân lực có hiệu Kết ước lượng trùng với kết nghiên cứu Ameur Mhiri (2013), Trujillo-Ponce (2013), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2021) Tuy nhiên, kết nghiên cứu Đoàn Việt Hùng (2020) cho thấy có mối tương quan thuận chiều biến HQQL NII Biến TTKT có ảnh hưởng chiều đến ROEA ngược chiều đến NII Mơ hình Mơ hình với mức ý nghĩa tương ứng 1% 5% Tăng trưởng kinh tế cao khuyến khích ngân hàng cho vay nhiều hơn, tăng thu nhập từ lãi cho ngân hàng Tuy nhiên, chất lượng tín dụng có xu hướng xấu tỷ lệ vỡ nợ tăng lên, làm giảm lợi nhuận ngân hàng Kết nghiên cứu Gul Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam cộng (2011), Trujillo-Ponce (2013), Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016) cho thấy mối tương quan dương TTKT ROE mối tương quan TTKT NII khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu Đoàn Việt Hùng (2020) Biến LP có ảnh hưởng ngược chiều đến ROAA mơ hình NII mơ hình với mức ý nghĩa thống kê 1% Khi kinh tế có lạm phát tăng cao làm thay đổi mức giá chung làm cho tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng gặp nhiều biến động, ảnh hưởng đến mức độ ổn định ngân hàng Một số nghiên cứu thực nghiệm Sufian Chong (2008), Ongore Kusa (2013) tìm thấy mối quan hệ ngược chiều lạm phát ROA nghiên cứu Đoàn Việt Hùng (2020) đưa kết luận lạm phát có tác động tích cực đến NII ngân hàng Kết luận hàm ý sách Theo quy định Hiệp ước Basel III, việc nâng cao lực tài điều kiện cần đủ để ngân hàng nâng cao khả cạnh tranh thị trường, đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng nói riêng an tồn tồn hệ thống tài nói chung Kết nghiên cứu cho thấy VCSH có tác động tích cực đến ROAA minh chứng cho vấn đề Tuy nhiên, góc nhìn khác, khơng phải VCSH lớn tốt lớn số hiệu vốn ROEA giảm, theo lợi nhuận chia cho cổ đông giảm, giá cổ phiếu bị giảm Nếu ngân hàng hoạt động điều kiện hiệu suất giảm theo quy mô, việc tăng VCSH nhiều so với mở rộng quy mô tài sản không cần thiết Nghiên cứu tìm mối quan hệ ngược chiều VCSH ROEA, NII Đây kết việc sử dụng địn bẩy tài hiệu hoạt 10 động kinh doanh ngân hàng Để quản trị VCSH, ngân hàng cần xây dựng sách hài hịa q trình phân phối kết tài cho việc chi trả cổ tức cổ đơng giữ lại phần lợi nhuận phù hợp bổ sung vào VCSH để tăng quy mơ vốn nhằm mục đích tái đầu tư Ngân hàng cần phân bổ vốn kinh doanh hợp lý, xác định địn bẩy tài để giảm lãng phí vốn, đánh giá hợp lí tỷ lệ an toàn vốn tài sản rủi ro qua hoạch định vốn xác khoa học, đồng thời đánh giá xác hiệu sử dụng vốn để đạt mức lợi nhuận kỳ vọng cho cổ đơng ngân hàng đóng góp ngân hàng vào phát triển kinh tế xã hội Kết nghiên cứu cho thấy biến QMTS, CV, NX có tương quan dương biến HQQL, CVHD, LP lại có tương quan âm đến lợi nhuận thu nhập ngồi lãi Biến TTKT có tác động khơng rõ ràng có tương quan dương đến ROEA tương quan âm đến NII Trên sở đó, số gợi ý nêu nhằm nâng cao lợi nhuận thu nhập lãi NHTM Việt Nam sau: - Mở rộng quy mô hoạt động: Biến QMTS có tác động chiều đến ROAA, ROEA theo kết nghiên cứu chứng tỏ ngân hàng mở rộng quy mơ lợi nhuận tăng, mở hội cho ngân hàng tiếp tục huy động nhiều nguồn vốn khác nhằm nâng cao khả cạnh tranh Với quy mô lớn, ngân hàng có tiềm lực mạnh tài nhân lực nên ngân hàng cần đa dạng việc cung cấp sản phẩm tín dụng phi tín dụng, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh để nâng cao khả sinh lợi - Mở rộng hoạt động cho vay quản lý nợ xấu: Kết hồi quy tác động yếu tố CV có tác động chiều đến biến ROAA, ROEA NII khẳng định ngân hàng cho vay nhiều tín hiệu tốt cho ngân Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO - ĐINH DIỄM MY - THỊ BƠ PHA - ĐỒN CƠNG TÍN hàng Hoạt động cho vay mang lại thu nhập cho ngân hàng tiềm ẩn rủi ro tín dụng lớn Do đó, ngân hàng cần xem xét lại chất lượng tín dụng khoản vay Biến CVHD có tác động ngược chiều đến NII hàm ý ngân hàng cần đa dạng hóa hoạt động kinh doanh từ nguồn vốn huy động để tối đa hóa lợi nhuận, tránh phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ lãi - Nâng cao hiệu quản lý: Hiệu quản lý thể qua tỷ lệ tổng chi phí so với tổng thu nhập ngân hàng, tiêu có tác động ngược chiều đến tất biến ROAA, ROEA, NII; điều hàm ý ngân hàng cần có giải pháp để quản lý tốt chi phí hoạt động Khoản huy động vốn từ tiền gửi khách hàng khơng phải lúc có chi phí thấp, áp lực cạnh tranh buộc ngân hàng phải tăng chi phí cho việc huy động vốn tiền gửi, giảm lãi suất cho vay Vì vậy, ngân hàng cần có chiến lược huy động vốn phù hợp để tiết kiệm chi phí tăng hiệu kinh doanh - Về khả ứng phó với biến động từ kinh tế vĩ mô: Kết nghiên cứu cho thấy lạm phát tương quan ngược chiều với ROAA NII, đó, hàm ý công tác quản trị ngân hàng cần nhấn mạnh tầm quan trọng việc cải thiện chất lượng dự báo lạm phát để giảm rủi ro hoạt động ngân hàng, từ có biện pháp chủ động ứng phó thay đổi nhằm bảo vệ tài sản cho ngân hàng, hạn chế phát sinh chi phí ngồi mong muốn Trong nghiên cứu này, liệu thu thập có hạn chế định chưa tiếp cận với ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam thiếu thơng tin Đồng thời, biến nghiên cứu chưa phản ánh hết yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thu nhập lãi NHTM Việt Nam Để khắc phục hạn chế này, hướng nghiên cứu bổ sung thêm mẫu nghiên cứu gồm ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, lựa chọn thêm biến phù hợp biến kiểm sốt mơ hình ■ Tài liệu tham khảo Alper, D., Anbar A (2011) “Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: empirical evidence from Turkey” Business and Economics Research Journal 2(2), 139-152 Ameur, I G B., Mhiri, S M (2013) “Explanatory factors of bank performance evidence from Tunisia” International Journal of Economics, Finance and Management 2(1), 143-152 Arellano, M., Bond, S (1991) “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations” The Review of Economic Studies 58(2), 277-297 Aremu, M A., Ekpo, I C., Mustapha, A M (2013) “Determinants of banks’ profitability in a developing economy: evidence from Nigerian banking industry” Institute of Interdisciplinary Business Research 4(9), 155-181 Ayaydin, H., Karakaya, A (2014) “The effect of bank capital on profitability and risk in Turkish banking”. International Journal of Business and Social Science 5, 252-271 Báo cáo tài kiểm tốn 33 NHTMVN: ACB, Anbinhbank, Agribank, BacAbank, BIDV, Baovietbank, Eximbank, Kienlongbank, Maritimebank, Militarybank, NamAbank, NCB, HDbank, PGbank, OCB, Sacombank, SHB, Techcombank, VPbank, Vietcapitalbank, Vietinbank, VIB, Vietcombank, Saigonbank, SeAbank, SCB, VietAbank, PVcombank, LienvietPostbank, Tienphongbank, Vietbank, DongAbank, Oceanbank BIS (2010) Basel committee on banking supervision: Core principles for effective banking supervision DeYoung, R., Rice, T (2004) “Noninterest income and financial performance at US commercial banks” Financial Review 39(1), 101-127 Đoàn Việt Hùng (2020) “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Gul, S., Irshad, F., Zaman, K (2011) “Factors affecting bank profitability in Pakistan” The Romanian Economic Journal 39, 60-87 Lê Đồng Duy Trung (2020) “Các nhân tố tác động tới khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam: Tiếp cận theo mơ hình thực nghiệm động” Tạp chí Ngân hàng 12, 20-25 Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11 Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Mishkin, F (2010) The economic of banking and financial markets New York: US Pearson Ngân hàng Nhà Nước (2019) Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Nguyễn Thị Hồng Vinh Lê Phan Thị Diệu Thảo (2016) “Tác động vốn ngân hàng đến khả sinh lời rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại Việt Nam” Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(3), 25-44 Nguyễn Thị Tuyết Nga (2021) “Hiệu sử dụng VCSH hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Tạp chí Tài 5(1), 13-18 Nisar, S., Peng, K., Wang S., Ashraf, N B (2018) “Revenue diversification on bank profitability and stability: Empirical evidence from South Asian Countries” International Journal of Financial Studies 6(2), 1-25 Ongore, V O., Kusa, G B (2013) “Determinants of financial performance of commercial banks in Kenya” International Journal of Economics and Financial Issues 3(1), 237-252 Sufian, F., Chong, R R (2008) “Determinants of bank profitability in a developing economy: empirical evidences from the Philippines” Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance 4(2), 91-112 Sufian, F (2011) “Profit of Korean banking sector: Panel evidence on bank specific and macroeconomic determinants” Journal of Economics and Management 7, 43-72 Trujillo‐Ponce, A (2013) “What determines the profitability of banks? Evidence from Spain” Accounting and Finance 53(2), 561-586 12 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 ... hữu để tăng trưởng lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Từ khóa: lợi nhuận, ngân hàng thương mại, thu nhập lãi, vốn chủ sở hữu Giới thiệu Các ngân hàng thương mại (NHTM) muốn tiến.. .Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam pháp định lượng qua mơ hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, GMM Kết nghiên cứu cho thấy vốn chủ sở hữu có... cộng (2011), Đoàn Việt sản Hùng (2020) Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Ảnh hưởng vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Biến Tên biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận và thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam