0

Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

15 5 0
  • Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:53

Mục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động của sinh viên tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (BUH). Với dữ liệu khảo sát từ 201 sinh viên vào tháng 7/2021, thông qua bảng câu hỏi theo thang đo Likert 5 mức độ, nghiên cứu đề xuất mô hình dựa trên mô hình lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) cùng với lý thuyết kết hợp rủi ro (TPR). Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phạm Thị Ngọc Anh Khoa Tài chính, Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày nhận: 13/08/2021 Ngày nhận sửa: 07/09/2021 Ngày duyệt đăng: 22/09/2021 Tóm tắt: Cơng nghệ ngày phát triển ứng dụng khía cạnh đời sống Đối với ngành tài chính, cơng nghệ áp dụng phổ biến thông qua ngân hàng số, dịch vụ toán di động Mục tiêu viết nhằm nghiên cứu yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (BUH) Với liệu khảo sát từ 201 sinh viên vào tháng 7/2021, thông qua bảng câu hỏi theo thang đo Likert mức độ, nghiên cứu đề xuất mơ hình dựa mơ hình lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) với lý thuyết kết hợp rủi ro (TPR) Sử dụng phương pháp phân tích yếu tố khám phá (EFA), kết phân tích cho thấy có 06 yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động xếp theo mức độ tác động giảm Determinants of behavior of using mobile payment services- The case of Banking University Ho Chi Minh City Abstract: Technology is growing and being applied in all fields Particularly in the finance sector, technologies can be mentioned as digital banking or mobile payment This article aims to investigate about the factors affecting the use of mobile payment services The survey was conducted on 201 students from The Banking University Ho Chi Minh City (BUH) in July 2021 by answering the 5-level Likert scale questionnaires The proposed research model is built based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and Theory of Perceived Risk (TPR) theoretical foundation combined with previous studies The results show that 06 factors are affecting the behavior of using mobile payment services ranked by decreasing impact level, which are (i) promotions, (ii) perceived ease of use, (iii) perceived usefulness, (iv) perceived security, (v) perceived risk, and finally (vi) social influence From the results of this study, the article proposes some recommendations to improve awareness of mobile payment, thereby increasing the use of payment services Keywords: Mobile payment, behavior usage Nguyen, Thi Nhu Quynh Email: quynhntn@buh.edu.vn Pham, Thi Ngoc Anh Email: ngocanhphamt@gmail.com Organization of all: Banking University Ho Chi Minh City © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 37 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 235- Tháng 12 2021 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dần sau: (i) chương trình khuyến mãi, (ii) tính dễ sử dụng nhận thức được, (iii) tính hữu dụng nhận thức được, (iv) tính bảo mật nhận thức được, (v) rủi ro nhận thức cuối (vi) ảnh hưởng từ xã hội Riêng yếu tố (v) rủi ro nhận thức có tác động ngược chiều, yếu tố cịn lại có tác động chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ Từ kết nghiên cứu, viết đề xuất số khuyến nghị để gia tăng hành vi sử dụng dịch vụ tốn di động khách hàng Từ khóa: Thanh toán di động, hành vi sử dụng Giới thiệu Thế kỷ XXI, kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi Cách mạng cơng nghiệp 4.0) làm thay đổi tồn diện kinh tế giới Thấy rõ tầm quan trọng công nghệ, Ðại hội XIII Ðảng đề chủ trương: “Tiếp tục đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa tảng tiến khoa học, công nghệ đổi sáng tạo” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021) Công nghệ ứng dụng tất lĩnh vực đời sống, kể đến điện thoại thơng minh (smartphone), sản phẩm quen thuộc với nhiều người dùng Trên giới, năm 2019, 100 người có 109 dịch vụ điện thoại di động đăng ký (The International Telecommunication Union, 2019), tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ Internet theo thống kê năm 2017 48,99% (The International Telecommunication Union, 2019) Tại Việt Nam, có đến 141 dịch vụ điện thoại đăng ký 100 người vào năm 2019 (The International Telecommunication Union, 2019); tỷ lệ dân số sử dụng Internet Việt Nam có gia tăng mạnh mẽ thời gian qua từ 58,14% năm 2017 đến 68,70% năm 2019 (The International Telecommunication Union, 2019) Chính gia tăng mạng di động viễn thông internet tạo hội phát triển cho thương mại điện tử, qua thúc đẩy toán di động Nghiên cứu thực nhằm xem xét 38 yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động khách hàng Liên quan đến chủ đề này, có số nghiên cứu thực hiện, nghiên cứu Lei-da Chen (2008), Hoàng Phương Thảo (2015), Abrahão cộng (2016), Aslama cộng (2017), Đào Mỹ Hằng cộng (2018) Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây, nghiên cứu chủ yếu xác lập tiêu chuẩn ngành toán di động, tập trung để phát triển số lượng người dùng tập trung phân tích ý định sử dụng hay xu hướng sử dụng dịch vụ (Chen, 2008; Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016) Đối với nghiên cứu này, nhóm tác giả hướng đến cá thể sử dụng có trải nghiệm thực dịch vụ tốn di động, để từ tìm yếu tố chủ yếu tác động đến hành vi lựa chọn sử dụng dịch vụ toán di động, nhằm đưa số khuyến nghị, giải pháp để tổ chức tài gia tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ toán di động Phần viết cấu trúc sau, phần trình bày sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu mô tả phần Phần phân tích kết nghiên cứu cuối kết luận số kiến nghị Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu 2.1 Hành vi sử dụng dịch vụ tốn di động Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH Có thể hiểu, dịch vụ tốn di động tất dịch vụ trung gian toán hỗ trợ chuyển tiền điện tử thông qua thiết bị điện thoại di động cá nhân (Lerner, 2013; Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016; European Payments Council, 2017) Hành vi phản ứng quan sát cá nhân tình định với mục tiêu cụ thể (Reed & Lloyd, 2018) Hành vi người tiêu dùng định nghĩa trình định hành động thực tế cá nhân đánh giá, mua sắm, sử dụng loại bỏ hàng hoá dịch vụ (Loudon & Della Bitta, 1993) Từ tiếp cận trên, nghiên cứu này, hành vi sử dụng dịch vụ toán di động đại diện cho mức độ người dùng ưu tiên lựa chọn hình thức tốn thay loại hình toán khác tiền mặt, qua thẻ ngân hàng… 2.2 Các lý thuyết Các nghiên cứu đề cập hành vi người thường sử dụng số lý thuyết sau: Thứ nhất, lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action- TRA), lý thuyết cho rằng, ý định định hành vi thực người, thái độ chuẩn chủ quan người tác động đến xu hướng hành vi họ (Fishbein & Ajzen, 1975) Thứ hai, lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior- TPB), lý thuyết Icek Ajzen (1991) phát triển từ mơ hình TRA thêm vào yếu tố kiểm soát hành vi nhận thức Yếu tố giải thích mối quan hệ niềm tin hành vi người Thứ ba, lý thuyết chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM), lý thuyết phát triển từ mơ hình TRA đồng ý hành vi thực bị kiểm soát ý định thực hành vi, nhiên, ý định thực lúc chịu tác động thái độ hữu ích cảm nhận với dễ sử dụng cảm nhận hai yếu tố định thái độ người (Davis, 1989) Thứ tư, lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology- UTAUT) Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) đề xuất, tác giả cho tối ưu cho mơ hình tổng hợp kết từ nghiên cứu trước có 04 yếu tố tác động mơ hình kết mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội tác động trực tiếp đến ý định hành vi, hành vi thực định ý định hành vi yếu tố điều kiện thuận lợi Cuối cùng, lý thuyết nhận thức rủi ro (Theory of Perceived Risk- TPR) Bauer (1960) phát triển Lý thuyết cho thấy hành vi người bị tác động nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm dịch vụ Thành phần nhận thức liên quan đến giao dịch trực tuyến bao gồm rủi ro xảy người tiêu dùng thực giao dịch phương tiện điện tử như: bí mật, an toàn nhận thức rủi ro toàn giao dịch Thành phần nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm dịch vụ thể quan ngại khách hàng việc tính năng, tài chính, tốn thời gian, hội sử dụng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin (Bauer, 1960) 2.3 Tổng quan nghiên cứu yếu tố tác động đến hành vi sử dụng 2.3.1 Tính dễ sử dụng nhận thức Tính dễ sử dụng nhận thức mức độ mà người dùng mong chờ việc họ không cần bỏ nhiều nỗ lực, công sức để sử dụng hệ thống (Davis, 1989) Các nghiên cứu hành vi người dùng liên quan đến Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 39 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM lĩnh vực dịch vụ toán điện tử cung cấp ngân hàng cho thấy khách hàng cảm thấy dịch vụ dễ sử dụng, họ sử dụng nhiều dịch vụ (Đàm Thị Phương Thảo, 2015; Lê Châu Phú & Đào Duy Huân, 2019) Các nghiên cứu trước ý định sử dụng dịch vụ toán di động cho kết tương tự nhận định người dùng cảm thấy việc sử dụng dịch vụ toán di động dễ dàng, dễ thực hiện, khơng tốn nhiều nỗ lực, xu hướng sử dụng dịch vụ toán di động tăng (Đào Mỹ Hằng & ctg, 2018; Phan Hữu Nghị & Đặng Thanh Dung, 2019) 2.3.2 Tính hữu dụng nhận thức Tính hữu dụng nhận thức mức độ niềm tin người vào việc sử dụng hệ thống cụ thể giúp họ nâng cao hiệu công việc (Davis, 1989; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) Các nghiên cứu trước đồng ý việc khách hàng cảm nhận lợi ích, hiệu sử dụng tốn di động nhiều họ có ý định sử dụng dịch vụ tốn di động (Chen, 2008; Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016; Hoàng Phương Thảo, 2015; Đào Mỹ Hằng & ctg, 2018; Phan Hữu Nghị & Đặng Thanh Dung, 2019; Aslama, Ham, & Arif, 2017) Các nghiên cứu hành vi sử dụng dịch vụ toán di động cung cấp từ ngân hàng cho kết tương tự cảm nhận hữu ích người dùng dành cho dịch vụ tích cực hành vi tiêu dùng họ nhiều (Đàm Thị Phương Thảo, 2015; Lê Châu Phú & Đào Duy Huân, 2019) 2.3.3 Ảnh hưởng từ xã hội Lý thuyết TRA, TPB, TAM, UTAUT, đề cập đến chuẩn chủ quan yếu tố giúp dự đoán hành vi người tiêu dùng, giải thích 40 yếu tố đến từ khía cạnh xã hội (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen, 1991; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) Chuẩn chủ quan ảnh hưởng từ người xung quanh đến việc thực hành vi hay bỏ qua hành vi Chuẩn chủ quan có tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ tốn cơng nghệ (Đàm Thị Phương Thảo, 2015; Aslama, Ham, & Arif, 2017) Trong phạm vi nghiên cứu, yếu tố xã hội giải thích cho người có ảnh hưởng đến cá nhân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Việc cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ toán chịu tác động từ người xung quanh họ (Phan Hữu Nghị & Đặng Thanh Dung, 2019; Lê Châu Phú & Đào Duy Huân, 2019) 2.3.4 Bảo mật nhận thức Bảo mật nhận thức đại diện cho mức độ cảm nhận người dùng độ bảo mật, an tồn thơng tin người dùng sử dụng dịch vụ toán di động Theo thuyết TPR Bauer (1960), cảm nhận an toàn bảo mật sử dụng dịch vụ có tác động đến hành vi sử dụng (Bauer, 1960) Kết từ nghiên cứu trước cho thấy, người dùng cảm nhận bảo mật dịch vụ toán di động cao, khả họ lựa chọn sử dụng dịch vụ cao (Đào Mỹ Hằng & ctg, 2018; Phan Hữu Nghị & Đặng Thanh Dung, 2019) 2.3.5 Rủi ro nhận thức Rủi ro nhận thức mức độ rủi ro thất tài mà người dùng cảm nhận sử dụng dịch vụ tốn di động Thuyết TPR Bauer (1960) có đề cập đến việc nhận thức rủi ro sử dụng ảnh hưởng đến hành vi sử dụng người dùng cảm thấy bị mát tài chính, tiền bạc (Bauer, 1960) Các nghiên cứu hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử cho thấy, việc chấp nhận sử Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH dụng dịch vụ công nghệ từ ngân hàng bị tác động tiêu cực yếu tố rủi ro (Lê Châu Phú & Đào Duy Huân, 2019; Đàm Thị Phương Thảo, 2015) Người dùng thấy rủi ro sử dụng làm giảm khả sử dụng dịch vụ toán di động (Chen, 2008; Abrahão, Moriguchi, & Andrade, 2016) 2.3.6 Chương trình khuyến Chương trình khuyến hay ưu đãi kể đến sách hồn tiền, chương trình giảm giá hay sách tích điểm sử dụng tốn di động Theo báo cáo từ Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo công bố vào ngày 25/3/2020, 06 yếu tố tác động đến việc lựa chọn sử dụng ví điện tử chương trình khuyến đa dạng thường xun (Lê Minh Hiếu, 2020) Mơ hình, phương pháp liệu nghiên cứu 3.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu Trong nghiên cứu này, dựa lý thuyết UTAUT Venkatesh (2003), yếu tố nhóm tác giả kế thừa gồm “nỗ lực mong đợi”, “kết mong đợi”, “ảnh hưởng xã hội” xếp vào 02 yếu tố mơ hình gồm “tính hữu dụng nhận thức được”, “tính dễ sử dụng nhận thức được” Dựa lý thuyết TPR Bauer (1960), nhóm tác giả kế thừa 02 yếu tố tác động đến hành vi “nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ” “nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến” Trong đó, yếu tố “bảo mật nhận thức được” đại diện cho rủi ro liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ “rủi ro nhận thức được” đại diện cho nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến Bên cạnh yếu tố từ mơ hình lý thuyết, tác giả bổ sung thêm yếu tố “chương trình khuyến mãi” vào mơ hình để kỳ vọng yếu tố có tác động đến hành vi sử dụng toán di động Đây yếu tố Đào Mỹ Hằng (2018); Abrahão cộng (2016); Hồng Phương Thảo (2015) sử dụng Do đó, mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình Từ mơ hình nghiên cứu này, giả thuyết nghiên cứu trình bày Bảng 3.2 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực thơng qua hai Hình Mơ hình đề xuất Nguồn: Tác giả tổng hợp đề xuất Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 41 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Bảng Các giả thuyết nghiên cứu Mã hóa Giả thuyết DSD H1 HD H2 XH H3 BM H4 RR H5 KM H6 Nội dung Tính dễ sử dụng nhận thức có tác động chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ tốn di động Tính hữu dụng nhận thức có tác động chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động Ảnh hưởng xã hội có tác động chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động Bảo mật nhận thức có tác động chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động Rủi ro nhận thức có tác động ngược chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động Chương trình khuyến có tác động chiều đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp (2021) bước nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Trong đó, nghiên cứu sơ thực phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng Phương pháp định tính thực thơng qua lập luận, phân tích khái niệm dựa tảng lý thuyết từ nghiên cứu trước có liên quan Sau đó, đề xuất mơ hình nghiên cứu xây dựng thang đo Sau có mơ hình đề xuất thang đo sơ bộ, nhóm tác giả tiến hành khảo sát thử với 50 người tiêu dùng tiến hành kiểm định thang đo phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha phân tích yếu tố khám phá EFA, đồng thời xem xét hiệu chỉnh câu hỏi để mức độ phù hợp biến quan sát thể câu hỏi cụ thể cho phiếu khảo sát trở nên rõ ràng dể hiểu Câu hỏi thể cho biến quan sát đánh giá thang đo Likert mức độ, với (1) Hồn tồn khơng đồng ý, (2) khơng đồng ý, (3) trung lập, (4) đồng ý, (5) hoàn toàn đồng ý Thang đo thức mã hóa biến thể Bảng Sau hoàn thành nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu thức thực Để thực nghiên cứu thức, vấn đề quan trọng việc lựa chọn số lượng mẫu 42 Số lượng mẫu nghiên cứu cần phải đủ lớn để đảm bảo tính đại diện cho tổng thể Để phân tích yếu tố khám phá EFA, theo Hair cộng (1998) kích cỡ mẫu tối thiểu phải đạt dựa theo công thức: n = 5*m Trong đó, n kích cỡ mẫu m tổng số biến quan sát Bên cạnh đó, Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) có tương đồng cho số lượng mẫu gấp từ đến lần lượng biến quan sát Từ hai quan điểm trên, lượng mẫu tối thiểu để tiến hành phân tích EFA phải gấp 05 lần số biến quan sát Đồng thời, để phân tích hồi quy đa biến, theo Tabachnick Fidell (2007), kích cỡ mẫu tối thiểu xác định theo cơng thức: n ≥ 8× p+ 50 Trong đó, n kích cỡ mẫu cần thiết, p số biến độc lập Trong nghiên cứu này, mơ hình đề xuất 06 biến độc lập với 26 biến quan sát Do vậy, để thực phân tích khám phá nhân tố EFA, kích thước mẫu tối thiểu 130 để thực phân tích hồi quy đa bội kích thức mẫu tối thiểu phải 98 Từ lập luận trên, kích thước mẫu tối thiểu nghiên cứu 130 Để thực mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành khảo sát online giai đoạn từ tháng đến tháng 7/2021 Đối tượng thực khảo sát sinh viên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH Bảng Các biến sử dụng mơ hình Mã hóa Nội dung DSD Dễ sử dụng nhận thức DSD1 Tôi dễ dàng học cách sử dụng tốn di động DSD2 Tơi dễ dàng truy cập vào ứng dụng toán di động DSD3 DSD4 DSD5 HD HD1 HD2 HD3 HD4 XH XH1 XH2 XH3 XH4 XH5 BM BM1 BM2 BM3 BM4 Tôi thấy thao tác toán di động đơn giản, dễ thực Tôi dễ dàng thực giao dịch toán, chuyển tiền, nhận tiền tốn di động Nhìn chung, tơi thấy việc sử dụng toán di động dễ dàng, đơn giản Nguồn Đào Mỹ Hằng (2018); Abrahão cộng (2016) Hữu dụng nhận thức Tơi thực nhiều giao dịch thời gian ngắn Đào Mỹ sử dụng toán di động Hằng (2018); Các giao dịch (thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền, v.v.) Abrahão tốn di động hồn tất cách nhanh chóng cộng Thanh tốn di động giúp tơi nắm bắt tình hình tài cá (2016) nhân (thu chi) Nhìn chung, tơi thấy việc sử dụng toán di động hiệu Ảnh hưởng xã hội Tơi nên dùng dịch vụ tốn di động nhiều người quanh tơi Đào Mỹ dùng dịch vụ tốn di động Hằng (2018); Tơi sử dụng toán di động người thân, bạn bè Abrahão dùng chúng Tôi sử dụng dịch vụ toán di động người thân, bạn cộng (2016); Hồng bè khun tơi nên dùng chúng Phương Thảo Tơi dùng dịch vụ tốn di động người có tầm (2015) ảnh hưởng đến tơi khuyến khích tơi nên dùng chúng Sử dụng toán di động ngày phổ biến xã hội Bảo mật nhận thức Tôi tin ứng dụng có đủ biện pháp kiểm sốt bảo mật để trì tính bảo mật cho liệu Tôi cảm thấy ứng dụng có đầy đủ tính bảo vệ quyền riêng tư Dịch vụ tốn ứng dụng đủ an tồn để tơi thực giao dịch Đào Mỹ Hằng (2018); Hồng Phương Thảo (2015) Tơi cảm thấy ứng dụng có đầy đủ tính bảo mật RR Rủi ro nhận thức RR1 Tôi thấy có rủi ro thất tiền sử dụng tốn di động thay cho hình thức toán khác RR2 Sử dụng toán di động khiến tiền tơi bị cắp RR3 Khả xảy sai sót với hệ thống tốn di động cao RR4 Nhìn chung, sử dụng toán di động rủi ro so với loại hình tốn khác Abrahão cộng (2016) Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 43 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã hóa Nội dung Nguồn KM Chương trình khuyến KM1 Tơi nhận thấy có nhiều chương trình khuyến sử dụng tốn di động (hồn tiền, tích điểm, mã giảm giá, v.v.) KM2 Các ưu đãi hấp dẫn, thu hút KM3 KM4 HVSD HVSD1 HVSD2 Tôi sử dụng toán di động thay cho tốn khác để nhận nhiều ưu đãi Tơi lựa chọn tốn di động thay cho hình thức toán khác để hưởng ưu đãi Tác giả đề xuất Hành vi sử dụng (Biến phụ thuộc) Tơi ln ưu tiên chọn sử dụng tốn di động thay cho toán tiền mặt Khi cần tốn, tơi chọn tốn di động thay cho tốn tiền mặt HVSD3 Tơi tiếp tục sử dụng toán di động thời gian tới HVSD4 Tơi thường xun tốn dịch vụ tốn di động Hồng Phương Thảo (2015) Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp theo học BUH Dữ liệu sau thu thập tác giả xử lý phân tích thơng qua phần mềm SPSS phiên 20.0 gồm bước sau: (i) Kiểm định thang đo phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha phân tích yếu tố khám phá EFA; (ii) Kiểm định giả thuyết phương pháp phân tích tương quan Pearson kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy; bước cuối (iii) Lập phương trình hồi quy tuyến tính dị tìm khuyết tật mơ hình hồi quy Kết nghiên cứu thảo luận Sau thực khảo sát, nhóm tác giả thu tổng cộng 210 phiếu, đó, có 201 phiếu khảo sát hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,71% Các phiếu không hợp lệ phiếu mà đối tượng tham gia khảo sát khơng thuộc nhóm đối tượng nghiên cứu Do đó, kích thước mẫu nghiên cứu 201, thỏa mãn với cỡ mẫu tối thiểu theo lý thuyết (130 mẫu) Một số thông tin đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu trình bày Bảng 4.2 Kết phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha Các tiêu chí để xác định thang đo tốt bao gồm: Hệ số Cronbach’s Alpha yếu 4.1 Thông kê mô tả Bảng Đặc điểm nhân mẫu nghiên cứu Nhóm mẫu Giới tính Hộ Số người Tỷ lệ (%) Nam 42 20,90 Nữ 159 79,10 TP HCM 79 39,30 Khác TP.HCM 122 60,70 Nguồn: Dữ liệu khảo sát nhóm Tác giả (2021) 44 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH Bảng Kết phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha Tên biến Số lượng biến quan sát Cronbach’s Alpha DSD 0,895 HD 0,766 AHXH 0,823 BM 0,915 RR 0,813 KM 0,883 HVSD 0,843 Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu tố: đạt giá trị từ 0,6 đến 1; Hệ số tương quan biến tổng biến quan sát: đạt giá trị từ 0,3 trở lên (Nunnally, 1987; Peterson, 1994; Nguyễn Đình Thọ, 2013) Theo kết phân tích Cronbach’s Alpha, tất biến quan sát gồm 26 biến quan sát thuộc 06 biến độc lập 04 biến quan sát thể biến phụ thuộc HVSD đạt yêu cầu, hợp lệ, hệ số Cronbach’s Alpha 0,7 (chủ yếu 0,8) nên thang đo nghiên cứu phù hợp, tiếp tục sử dụng cho phân tích 4.3 Phân tích yếu tố khám phá Khi phân tích yếu tố EFA, tiêu chí cần thỏa mãn để biến quan sát xem phù hợp, bao gồm: Thứ nhất, hệ số KaiserMeyer-Olkin (KMO) phải có trị số từ 0,5 trở lên (0,5 KMO 1) để xác nhận phân tích yếu tố phù hợp với tập liệu nghiên cứu (Kaiser, 1974) Thứ hai, biến quan sát phản ánh khía cạnh khác thuộc yếu tố phải tương quan với Điều kiểm định Bartlett xem xét sig Bartlett’s Test< 0,05 biến quan sát có tương quan với yếu tố (Nguyễn Đình Thọ, 2013) Thứ ba, xác định số yếu tố EFA với trị số Eigenvalue, yếu tố có hệ số Eigenvalue yếu tố giữ lại mơ hình phân tích (Nguyễn Đình Thọ, 2013) Thứ tư, tổng phương sai trích phải từ 50% trở lên để mơ hình EFA phù hợp (Hair, Anderson, & Black, 1998) Từ 26 biến quan sát thuộc biến độc lập, ma trân xoay yếu tố loại bỏ 01 biến quan sát XH5 lần xoay chênh lệch hệ số tải hai nhóm khơng lớn 0,3, khơng có khác biệt rõ rệt Sau hai lần thực ma trận xoay yếu tố, kết phân tích EFA cuối thể Bảng Về tiêu chuẩn hệ số KMO kiểm định Bartkett, nhận thấy, hệ số KMO mơ hình 0,859 (thỏa điều kiện 0,5 KMO 1), sig Bartlett’s Test = 0,000 < 0,05 Vì vậy, kết phân tích EFA phù hợp Bảng Kiểm định Bartlett yếu tố tác động Hệ số KMO 0,859 Kiếm định Bartlett Approx Chi-Square Gía trị Sig 2969,077 0,000 Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 45 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM biến quan sát yếu tố có tương quan với Bảng Kết ma trận xoay yếu tố yếu tố tác động Biến quan Nhóm thành phần sát Yếu tố Tính dễ sử dụng nhận thức Bảo mật nhận thức DSD1 0,793 DSD5 0,789 DSD4 0,783 DSD3 0,764 DSD2 0,738 BM2 0,858 BM1 0,850 BM4 0,839 BM3 0,783 KM3 Rủi ro nhận thức Hữu dụng nhận thức 0,841 Chương KM4 trình khuyến KM2 KM1 Ảnh hưởng xã hội 0,832 0,819 0,729 XH2 0,842 XH3 0,809 XH1 0,762 XH4 0,753 RR2 0,846 RR1 0,791 RR3 0,786 RR4 0,757 HD3 0,708 HD1 0,706 HD4 0,664 HD2 0,323 0,649 Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu Bảng Kết tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc DSD HVSD Tương quan Pearson Sig (2-tailed) N HD XH BM RR 0,529** 0,522** 0,400** 0,451** KM -0,154* 0,492** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 201 201 201 201 201 201 Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu 46 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH Bảng Tổng hợp kết hồi quy Biến Chưa chuẩn hóa Chuẩn hóa Sig VIF B Lệch chuẩn Beta Hằng số 0,825 0,332 DSD 0,206 0,076 0,197 0,007 1,877 HD 0,223 0,081 0,195 0,007 1,811 XH 0,096 0,047 0,125 0,044 1,360 BM 0,119 0,053 0,141 0,026 1,432 RR -0,108 0,043 -0,136 0,014 1,078 KM 0,224 0,058 0,241 0,000 1,414 0,014 R2 = 0,459; R2 hiệu chỉnh = 0,442; Durbin-Watson = 2,214; ANOVA sig = 0,000 Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu Về tiêu chuẩn rút trích yếu tố, 06 yếu tố có hệ số Eigenvalues lớn tổng phương sai trích (Cumulative) đến yếu tố thứ 6, tổng phương sai trích 71,082% (lớn 50%), điều thể 06 yếu tố đại diện cho 25 biến quan sát giải thích 71,082% biến thiên tất 25 biến quan sát ban đầu Về tiêu chuẩn hệ số tải yếu tố, quan sát thấy biến quan sát phân bố thành 06 nhóm yếu tố, phù hợp với mơ hình tác giả xác lập lúc đầu, riêng có biến HD2 tải hai yếu tố, nhiên, chênh lệch hệ số tải hai nhóm yếu tố 0,326 (lớn 0,3), biến giữ lại thuộc nhóm có hệ số tải lớn Như vậy, 25 biến quan sát rút trích 06 yếu tố, hệ số tải biến quan sát lớn 0,5; đồng nghĩa với việc 25 biến quan sát có ý nghĩa thực tiễn sử dụng cho phân tích 4.4 Phân tích mức độ tương quan Để kiểm định giả thuyết nghiên cứu, đầu tiên, tác giả thực phân tích tương quan thông qua hệ số tương quan Pearson Đặt giả thuyết H0 biến độc lập không tác động đến hành vi sử dụng toán di động sinh viên BUH Yếu tố cần quan tâm để kiểm định tương quan giá trị sig.< 0,05 Hệ số tương quan biến độc biến phụ thuộc có giá trị sig.< 0,05 Như kết luận bác bỏ giả thuyết H0 Cả 06 biến phù hợp để tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính đa bội 4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính bội Kết có sau bước phân tích tương quan Pearson cho thấy biến đạt điều kiện để thực phân tích hồi quy tuyến tính bội Phương pháp nhằm xác định mức độ tác động yếu tố độc lập đến biến phụ thuộc HVSD Với liệu 201 mẫu thu thập được, kết sau thực hồi quy trình bày Bảng Về mức độ phù hợp mơ hình, trị số R2 hiệu chỉnh 0,442, điều cho thấy mức độ giải thích mơ hình 44,2%, hay nói cách khác 06 biến độc lập bao gồm DSD, HD, XH, BM, RR, KM giải thích 44,2%, biến thiên biến phụ thuộc HVSD Giá trị sig bảng ANOVA 0,000 (nhỏ 0,05) cho thấy mơ hình hồi quy phù hợp với tập liệu Về mức ý nghĩa yếu tố, kết Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 47 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM phân tích hồi quy bội cho thấy 06 biến độc lập có giá trị sig.< 0,05, 06 có ý nghĩa thống kê, giá trị Beta chuẩn hóa sử dụng để xem xét mức độ tác động chúng đến biến phụ thuộc HVSD Để kiểm tra tượng đa cộng tuyến, có hệ số VIF biến độc lập nhỏ 10 (Bảng 8), giả định đa cộng tuyến không bị vi phạm Về kiểm tra giả định tồn tương quan chuỗi bậc nhất, giá trị Durbin Waston 2,246 (gần 2) nên khơng có tự tương quan chuỗi bậc mơ hình Về kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính, giả định kiểm tra thơng quan biểu đồ phân tán phân phối chuẩn phần dư (Scatterplot) Trục tung Regression Standardized Residual thể giá trị phần dư chuẩn hóa trục hồnh Regression Standardized Predicted Value thể giá trị dự đốn chuẩn hóa Kết thể Hình cho thấy phần dư chuẩn hóa phân bố tập trung quanh đường tung độ 0, kết luận giả định quan hệ tuyến tính khơng bị vi phạm Về kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn, giả định kiểm tra thông qua Biểu đồ tần số Histogram biểu đồ tần số P-P Plot (Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Kết từ biểu đồ Histogram cho thấy đồ thị có đường cong dạng hình chng (hình 3), cho thấy dạng đồ thị phân phối chuẩn Thêm vào đó, giá trị trung bình Mean gần (6,68*10-16) độ lệch chuẩn Std gần (0,985) Vì vậy, phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn, kết luận, giả thiết phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm Như vậy, nghiên cứu đề xuất, kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động Sau Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu Hình Biểu đồ phân tán phân phối chuẩn phần dư 48 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH trình kiểm định thang đo, 26 biến quan sát 25 biến quan sát rút trích thành 06 yếu tố Với mức ý nghĩa 5%, phân tích hồi quy tuyến tính bội cho thấy 06 yếu tố giải thích 44,2% thay đổi hành vi sử dụng dịch vụ tốn di động, bao gồm tính dễ sử dụng nhận thức được, tính hữu dụng nhận thức được, ảnh hưởng xã hội, tính bảo mật nhận thức được, rủi ro nhận thức được, chương trình khuyến Kết luận kiến nghị Nghiên cứu thực nhằm làm sáng tỏ yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động, sau trình kiểm định phân tích, kết nghiên cứu cho thấy hành vi sử dụng dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều yếu tố chương trình khuyến (hệ số β=0,241), sau yếu tố dễ sử dụng (hệ số β=0,197), tính hữu dụng (hệ số β=0,195), mức độ bảo mật (hệ số β=0,141), rủi ro dịch vụ (hệ số β= âm 0,136) cuối yếu tố liên quan đến xã hội (hệ số β=0,125) Các kết nghiên cứu phù hợp với giả thuyết mà nghiên cứu đề nghiên cứu trước Đào Mỹ Hằng (2018); Abrahão cộng (2016); Hoàng Phương Thảo (2015) Mặc dù nghiên cứu đạt mục tiêu đề ra, nhiên nghiên cứu nhóm tác giả đề cập đến đối tượng sinh viên có hiểu biết định sản phẩm dịch vụ tài BUH, mà chưa nhấn mạnh đến đối tượng khác (như công nhân, nội trợ, nhân viên văn phòng, hay sinh viên trường đại học khác…), nên cần khắc phục nghiên cứu Ngồi ra, việc 06 yếu tố giải thích 44,2% biến thiên biến phụ thuộc cho thấy mức độ phù hợp mơ hình mức trung bình, Nguồn: Kết phân tích liệu nghiên cứu Hình Biểu đồ tần số Histogram Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 49 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nghĩa yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ mà chưa đề cập nghiên cứu Do đó, nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác giả bổ sung thêm số yếu tố khác để gia tăng mức độ giải thích cho biến phụ thuộc mơ hình nghiên cứu Từ kết nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất số kiến nghị sau: Một là, để kích thích hành vi sử dụng dịch vụ toán di động, yếu tố cần quan tâm chương trình khuyến mãi, yếu tố tác động mạnh Do vậy, tổ chức tài nên xem xét, phát triển tính năng, sách hồn tiền, tích điểm, khuyến kèm sử dụng dịch vụ theo hướng có kế hoạch, lịch trình rõ ràng để đảm bảo tính hiệu quả, từ người dùng dễ tiếp cận dễ tiếp thu Hai là, bên cạnh chương trình khuyến mãi, để gia tăng khách hàng sử dụng dịch vụ toán di động, nhà cung cấp dịch vụ cần phải ý để yếu tố thuận tiện trình sử dụng Để làm điều này, tổ chức tài cần phát triển dịch vụ cho thủ tục đăng ký đơn giản, thao tác dễ hiểu, dễ tiến hành Đồng thời, nhà cung cấp cần ý nhiều số thông tin liên quan đến cẩm nang hướng dẫn sử dụng để giúp khách hàng thao tác cách thuận tiện Bên cạnh đó, cần có giải pháp để khách hàng gặp trục trặc, họ tự xử lý vấn đề thông qua hướng dẫn (video, văn bản…) Đồng thời tổ chức tài cần phải nâng cao đội ngũ tư vấn kênh khác để người dùng liên hệ hỗ trợ giao dịch có vấn đề phát sinh Ba là, kết nghiên cứu cho thấy tính hữu dụng sản phẩm tốn di động tác động tích cực đến hành vi sử dụng Do vậy, để nâng cao trải nghiệm yếu tố này, nhà cung cấp dịch vụ nên xem xét 50 mở rộng, nâng cấp tiện ích, để giúp giao dịch trở nên hiệu quả, nhanh chóng Đồng thời, nhà cung cấp cần phát triển thêm đối tác việc chấp nhận toán, để khách hàng tốn lúc, nơi Bốn là, để tạo tâm lý an toàn cho người dùng, nhà cung cấp cần ý đến tính bảo mật hệ thống, tránh rủi ro xảy (lộ thơng tin cá nhân, ăn cắp tài khoản người dùng, …) Do đó, họ cần quan tâm đến việc xây dựng, nâng cấp hệ thống bảo mật để tránh tình trạng hacker xâm nhập Ngồi ra, tổ chức tài cần thường xuyên cập nhật đổi cơng nghệ có phương thức, giải pháp bảo vệ người dùng cố xảy Đồng thời thực nghiêm túc quy định bảo vệ người sử dụng mà Chính phủ quan chức ban hành Cuối là, hành vi sử dụng dịch vụ toán di động chịu tác động yếu tố từ xã hội bạn bè, người thân, xã hội Do vậy, nhà cung cấp dịch vụ cần trọng đến chương trình bán chéo, khách hàng cũ giới thiệu khách hàng Đồng thời, đầu tư vào chương trình quảng bá để thu hút phát triển nguồn khách hàng mới, yếu tố ưu đãi để trì khách hàng có Như vậy, để gia tăng người dùng dịch vụ toán di động, trước tiên qua nghiên cứu này, cần nỗ lực từ tổ chức tài cung ứng sản phẩm với nhiều ưu đãi, chương trình khuyến mãi; thao tác sử dụng dễ dàng, thuận tiện với nhiều tính đáp ứng nhu cầu toán người dùng Đồng thời, tổ chức tài cần phải quan tâm nâng cấp yếu tố liên quan đến bảo mật, khắc phục rủi ro mà người dùng gặp phải để thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng ■ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - PHẠM THỊ NGỌC ANH Tài liệu tham khảo Abrahão, R d., Moriguchi, S N., & Andrade, D F (2016) Intention of adoption of mobile payment: An analysis in the light of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Uberlândia, Brazil: Elsevier Editora Ltda Ajzen, I (1991) The Theory of Planned Behavior, University of Massachusetts Amherst: Organizational Behavior and Human Decision Processes Aslama, W., Ham, M., & Arif, I (2017) Consumer behavioral intentions towards mobile payment services: An empirical analysis in Pakistan, Market-Tržište, 167-176 Bauer, R A (1960) Consumer behavior as risk taking In R S Hancock (Ed.), Dynamic marketing for a changing world, Proceedings of the 43rd American Marketing Association Conference, (pp 389-98), Chicago, Illinois Chen, L.-d (2008) A model of consumer acceptance of mobile payment, Int J Mobile, 6(1), 32-52 Đàm Thị Phương Thảo (2015) Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng toán điện tử khách hàng số ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Toàn văn Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XIII, Trung tâm Thơng tin - Bộ Nội vụ Đào Mỹ Hằng & tác giả (2018) Các yếu tố tác động đến định sử dụng dịch vụ fintech hoạt động toán khách hàng cá nhân Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 194, 11-19 Davis, F D (1989) Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS quarterly, 319-340 European Payments Council (2017) White paper Mobile Payments Brussels: European Payments Council Fishbein, M., & Ajzen, I (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Massachusetts: Addison-Wesley Hair, J., Anderson, R., & Black, W (1998) Multivariate data analysis (lần xuất bản thứ 5), New Jersey Hoàng Phương Thảo (2015) Các yếu tố tác động đến chấp nhận dịch vụ mobile banking Trường hợp: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1, 2), TP Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức Kaiser, H F (1974) An index of factorial simplicity, Psychometrika, 39 Lê Châu Phú & Đào Duy Huân (2019) Các yếu tố tác động đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng cá nhân ngân hàng Agribank - Chi nhánh Cần Thơ, Tạp chí Cơng Thương, 17(9), 240-249 Lê Minh Hiếu (2020, March 27) Nhận định hành vi người dùng thương hiệu ví điện tử phổ biến Việt Nam, từ Brands Vietnam: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/23354-Nhan-dinh-va-hanh-vicua-nguoi-dung-doi-voi-cac-thuong-hieu-vi-dien-tu-pho-bien-tai-Viet-Nam Lerner, T (2013) Mobile Payment, Mainz, Germany: Springer Vieweg Loudon, D L., & Della Bitta, A J (1993) Consumer Behavior: Concepts and Applications, McGraw-Hill College Nguyễn Đình Thọ (2013) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh (lần xuất bản thứ 2), NXB Tài Chính, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nunnally, J C (1987) Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill Peterson, R A (1994) A meta-analysis of Cronbach’s coefficient alpha, Journal of Consumer Research, 21, 381–391 Phan Hữu Nghị & Đặng Thanh Dung (2019) Nghiên cứu định sử dụng dịch vụ toán qua thiết bị di động khách hàng địa bàn Hà Nội, Tạp chí Ngân hàng, từ http://tapchinganhang.gov.vn/nghien-cuu-quyetdinh-su-dung-dich-vu-thanh-toan-qua-thiet-bi-di-dong-cua-khach-hang-tren-dia-ban-ha.htm Reed, M., & Lloyd, B (2018) Health Psychology, Scientific e-Resources Tabachnick, B G., Fidell, L S., & Ullman, J B (2007). Using multivariate statistics (Vol 5, pp 481-498) Boston, MA: Pearson The International Telecommunication Union (2019) Individuals using the Internet (% of population), The World Bank Group, từ https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS The International Telecommunication Union (2019) Mobile cellular subscriptions (per 100 people), The World Bank Group, từ https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 Venkatesh, V., Morris, M G., Davis, G B., & Davis, F D (2003) User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, MIS Quarterly, 27(3), 425-478 Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 51 ... chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 45 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh vi? ?n Trường Đại học Ngân hàng TP .HCM biến quan sát yếu tố có tương... yếu tố, kết Số 23 5- Tháng 12 202 1- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 47 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh vi? ?n Trường Đại học Ngân hàng. .. & Đào tạo Ngân hàng 41 Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh vi? ?n Trường Đại học Ngân hàng TP .HCM Bảng Các giả thuyết nghiên cứu Mã hóa Giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động - nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM