0

KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

15 24 0
  • KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2022, 21:37

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA: QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ BÀI TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN/MÔN HỌC: KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC TÊN CHỦ ĐỀ: Phân tích thực trạng đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Trong có sử dụng phương pháp SWOT để phân tích Họ tên SBD/STT Ngày sinh Mã sinh viên Lớp học phần Lớp biên chế PHẦN NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ông cha ta thường dặn: “Hiền tài nguyên khí quốc gia” C Mác cho rằng, người yếu tố số lực lượng sản xuất Nhà tương lai học người Mỹ, Alvin Toffler nhấn mạnh vai trị lao động trí thức: “Tiền bạc tiêu hết, quyền lực mất; có trí tuệ người sử dụng khơng khơng mà cịn lớn lên” Nghị Hội nghị Trung ương khóa VIII nêu rõ: “Kinh nghiệm vô khái quát lịch sử lâu dài đầy khắc nghiệt dân tộc ta là: nguồn lực quý báu nhất, có vai trò định nguồn lực người Việt Nam; sức mạnh nội sinh thân dân tộc Việt Nam Con người Việt Nam tài sản quý báu Tổ quốc ta chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta” Nguồn nhân lực đóng vai trị định phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn mạnh mẽ, Đảng Nhà nước ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Trong đó, động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, tức người đầu tư phát triển, có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, lực sáng tạo nhằm trở thành “nguồn vốn - vốn người, vốn nhân lực” Tìm hiểu thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam để đáp ứng yêu cầu thị trường ngày chuyển biến Chính lí trên, tiểu luận: “Phân tích thực trạng đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Trong có sử dụng phương pháp SWOT để phân tích” sở lý luận phát triển nguồn nhân lực Phần tiếp phân tích cụ thể phát triển nguồn nhân lực Việt Nam theo phương pháp SWOT Từ đó, đánh giá chung vấn đề nêu giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam tương lai Đưa giá trị người Việt Nam vươn lên tầm giới Mục tiêu nghiên cứu Dựa sở lý luận kinh tế nguồn nhân lực, phân tích đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Từ việc phân tích đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam tương lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nhân lực Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: Số liệu phục vụ cho nghiên cứu tiểu luận thu thập năm 2010-2020 + Về không gian: Nghiên cứu Việt Nam Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu phần kết thúc, tiểu luận bao gồm: Phần 1: Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực Phần 2: Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Phần 3: Giải pháp để giải vấn đề PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực * Nguồn nhân lực Nhân lực sức lực người, nằm người làm cho người hoạt động Sức lực phát triển với phát triển thể người đến mức độ đó, người đủ điều kiện để tham gia vào trình lao động – người có sức lao động Nguồn nhân lực phạm trù dùng để sức mạnh tiềm ẩn dân cư, khả huy động tham gia vào trình tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội trong tương lai Sức mạnh khả thể thông qua số lượng, chất lượng cấu dân số, số lượng chất lượng người có đủ điều kiện tham gia vào sản xuất xã hội Nguồn nhân lực có quan hệ chặt chẽ với dân số, phận quan trọng dân số, đóng vai trị tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Tùy theo cách tiếp cận khái niệm nguồn nhân lực khác nhau, đó, quy mơ nguồn nhân lực khác Với cách tiếp cận dựa vào khả lao động người: nguồn nhân lực khả lao động xã hội, toàn người có thể phát triển bình thường có khả lao động Với cách tiếp cận dựa vào trạng thái hoạt động kinh tế người: nguồn nhân lực gồm toàn người hoạt động ngành kinh tế, văn hóa, xã hội… Với cách tiếp cận dựa vào khả lao động người giới hạn tuổi lao động: nguồn nhân lực gồm toàn người độ tuổi lao động, có khả lao động khơng kể đến trạng thái có việc làm hay khơng.Với khái niệm quy mơ nguồn nhân lực nguồn lao động Với cách tiếp cận dựa vào độ tuổi lao động trạng thái khơng hoạt động kinh tế, ta có khái niệm nguồn nhân lực dự trữ gồm người độ tuổi lao động chưa tham gia lao động lý khác nhau; bao gồm người làm cơng việc nhà cho gia đình (nội trợ), học sinh, sinh viên, người thất nghiệp, đội xuất ngũ, lao động hợp tác với nước hết hạn hợp đồng nước, người hưởng lợi tức người khác đối tượng * Phát triển nguồn nhân lực Theo UNESCO, phát triển nguồn nhân lực làm cho toàn lành nghề dân cư luôn phù hợp mối quan hệ với phát triển đất nước Còn theo ILO, phát triển nguồn nhân lực chiếm lĩnh trình độ lành nghề phát triển lực, sử dụng lực người để tiến tới có việc làm hiệu thỏa mãn nghề nghiệp sống cá nhân hay phát triển nguồn nhân lực trình làm biến đổi số lượng, chất lượng cấu nguồn nhân lực ngày đáp ứng tốt yêu cầu kinh tế - xã hội Phát triển nguồn nhân lực q trình tăng quy mơ nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo cấu nguồn nhân lực ngày hợp lý Phát triển nguồn nhân lực hai cấp độ Trong phạm vi nước, địa phương phạm vi tổ chức Cho dù phạm vi nói đến phát triển nguồn nhân lực cần phải quan tâm quy mô, chất lượng cấu, chất lượng coi quan trọng phức tạp Trong phạm vi quốc gia, vùng, nói đến chất lượng nguồn nhân lực thường nói đến sức khỏe, trình độ học vấn người dân nói chung người lao động nói riêng Cịn tổ chức nói đến chất lượng, người ta thường quan tâm đến trình độ tay nghề, trình độ chun mơn người lao động phẩm chất cá nhân 1.2 Vai trò phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng đầy đủ có hiệu nguồn nhân lực có thơng qua việc giúp người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, có thái độ tốt nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai Ba lý giải thích cho việc nói cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan trọng cần quan tâm mức Thứ nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức, hay nói cách khác đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức, doanh nghiệp hay đất nước; Thứ hai, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển người lao động; Thứ ba, giải pháp có tính chiến lược tạo lợi cạnh tranh cho tổ chức,đất nước Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực thể góc độ cá nhân tổ chức Vai trò cá nhân người lao động: Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo để tạo gắn bó người lao động doanh nghiệp, tạo tính chuyên nghiệp người lao động, tạo thích ứng người lao động công việc tương lai; đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển người lao động, tạo cho người lao động cách nhìn, cách tư cơng việc họ, hội để phát huy tính sáng tạo người lao động cơng việc Vai trị tổ chức: đào tạo phát triển điều kiện định để tổ chức tồn lên cạnh tranh Đào tạo phát triển giúp cho tổ chức nâng cao chất lượng thực công việc, nâng cao suất lao động, giảm bớt giám sát người lao động đào tạo người có khả tự giám sát, nâng cao tính ổn định động tổ chức (nếu không đào tạo phát triển tạo trì trệ), trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho áp dụng tiến kỹ thuật quản lý, tạo lợi cạnh tranh PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIÊT NAM HIỆN NAY Tại Đại hội XIII, Đảng tiếp tục nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực cách toàn diện hơn, đầy đủ xác Báo cáo Chính trị Đại hội XIII bổ sung ưu tiên “Phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý lĩnh vực then chốt sở trọng nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng phát triển khoa học – công nghệ, đổi sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh người Việt Nam, tinh thần đồn kết, tự hào dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Với ưu tiên phát triển nguồn nhân lực đề Văn kiện Đại hội XIII cho thấy, đường lối, chủ trương phát triển NNL nước ta theo xu hướng đáp ứng chất lượng, yêu cầu bối cảnh giới cách mạng cơng nghiệp 4.0, kinh tế số, cạnh tranh, hội nhập quốc tế, ưu tiên phát triển nhanh, bền vững… Đây bước đột phá chiến lược điều kiện trình độ phát triển kinh tế – xã hội cịn thấp bước vào kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế… Dưới thực trạng đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nay: * Điểm mạnh nguồn nhân lực Việt Nam Sau thời kì đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu kinh tế - xã hội to lớn Chúng ta chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trì tốc độ phát triển kinh tế cao ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân cải thiện tạo điều kiện để người học tập phát huy tài năng, cống hiến khả Thực tế cho thấy nguồn nhân lực Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển: Về số lượng nguồn nhân lực: Việt Nam có lực lượng lao động dồi so với nhiều nước khu vực giới Tổng số dân Việt Nam năm 2020 97.757.118 người, quốc gia đông dân thứ ba khu vực Đơng Nam Á, có 54,56 triệu người (chiếm gần 58% dân số) độ tuổi lao động Tỷ trọng dân số tham gia lực lượng lao động cao nhóm tuổi 25-29 Về chất lượng nguồn nhân lực: Số người có trình độ chun mơn kỹ thuật có 11,39 triệu lao động (chiếm 20,87%) qua đào tạo có bằng/chứng (bao gồm trình độ sơ cấp nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học sau đại học), chiếm 20,92% tổng lực lượng lao động Về đặc trưng vùng địa lý: Lực lượng lao động đào tạo có bằng, chứng (từ sơ cấp trở lên) khu vực thành thị cao gấp 2,5 lần khu vực nông thôn Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo có bằng, chứng cao vùng Đồng sông Hồng (31,8%) Đông Nam Bộ (27,5%); thấp Đồng sông Cửu Long (13,6%) Về suất lao động: Lao động Việt Nam có truyền thống cần cù, chịu khó, chi phí nhân công mức hợp lý so với nước khu vực (Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore…) Trong khu vực Đông Nam Á, suất lao động Việt Nam cao Campuchia Đội ngũ cán khoa học – công nghệ ngày tăng cường số lượng, bước đầu tiếp cận nhiều tiến khoa học – công nghệ đại Lực lượng lao động có xu hướng chuyển dịch theo hướng có lợi q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Số lao động ngành cơng nghiệp, dịch vụ có xu hướng tăng lên, số lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm dần điều khuyến khích việc phát triển kinh tế mạnh mẽ, làm tăng sức mạnh cho ngành công nghiệp, dịch vụ thị trường quốc tế * Điểm hạn chế nguồn nhân lực Việt Nam Về số lượng nguồn nhân lực: Do số lượng lao động đông mà nhu cầu ngành kinh tế hạn chế, nên việc dư thừa lao động hàng năm cao Tính trạng thất nghiệp ln diễn năm qua Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam 2,39% vào năm 2020 theo số liệu từ Ngân hàng giới Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam tăng 0,35 điểm % năm 2020 so với số 2,04% năm 2019 Kết TĐTDS&NO 2019 Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp người dân khu vực thành thị nơng thơn có khác biệt lớn Việt Nam có tới 65,57% dân số cư trú khu vực nông thôn tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn lại thấp gần hai lần so với khu vực thành thị Tỷ lệ thất nghiệp chung người dân từ 15 tuổi trở lên nơng thơn có 1,64% (trong nam giới 1,59%, nữ giới 1,69%); thành thị, tỷ lệ lên tới 2,93% (trong nam giới 2,86%, cịn nữ giới 3,01%) Lực lượng lao động hàng năm đáng kể góp phần tạo nên “cấu trúc dân số vàng”, nghĩa số người lao động chiếm tỷ trọng đông tổng dân số Về chất lượng nguồn nhân lực: chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam mức thấp bậc thang lực quốc tế, thiếu lao động có trình độ tay nghề, cơng nhân kỹ thuật bậc cao Lao động Việt Nam chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam mức thấp bậc thang lực quốc tế, thiếu lao động có trình độ tay nghề, cơng nhân kỹ thuật bậc cao Trong 10 năm qua, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng mạnh 76,9% người tham gia lực lượng lao động chưa đào tạo chuyên môn Về suất lao động: Theo số liệu thống kê mà Bộ Kế hoạch – Đầu tư năm 2019, suất lao động Việt Nam 7,6% mức suất Singapore; 19,5% Malaysia; 37,9% Thái Lan; 45,6% Indonesia; 56,9% Philippines, 68,9% Brunei So với Myanmar, Việt Nam 90% 88,7% Lào Cơ cấu phân bố lao động theo ngành nghề cân đối: Tỷ lệ lao động làm việc cho ngành cần tăng tốc phát triển giai đoạn 2011 – 2020 phục vụ cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước như: Công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, y tế, giáo dục – đào tạo…chỉ chiếm xấp xỉ 1% ngành, có tới 47,4% lao động làm việc khu nông – lâm – ngư nghiệp lao động giản đơn Cơ cấu đào tạp nguồn nhân lực không hợp lý: Tỷ lệ đào tạo đại học, cao đẳng so với trung cấp, công nhân kỹ thuật nghề 7/3 dẫn tới thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ” Sinh viên trường khó tìm việc làm phù hợp, thiếu kỹ hòa nhập, làm việc nhóm, giao tiếp với nước ngồi, ứng dụng cơng nghệ thông tin… Việt Nam xuất lao động phổ thơng giản đơn, nhập lao động có trình độ, tay nghề cao: Hiện có khoảng 400.000 lao động Việt Nam làm việc nước 30 nhóm nghề khác nhau, đa số lao động giản đơn, phải nhập nguồn lao động có trình độ từ nước ngồi để làm cơng việc mà lao động Việt Nam đảm nhận Hiện nay, Việt Nam đánh giá nước có nguồn nhân lực dồi trẻ, đà phát triển với tinh thần học hỏi nhiều hội tiếp thu kiến thức mới, khoa học cơng nghệ đại Tuy nhiên trình độ văn hóa chun mơn kỹ thuật nguồn nhân lực nước nhiếu điểm hạn chế, gặp phải nhiều khó khăn Nguyên nhân tồn tại, hạn chế do: - Công tác giáo dục – đào tạo Việt nam chưa theo kịp nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa hội nhập quốc tế; việc thực nhiều mục tiêu đề “Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020” chậm, chưa theo kịp thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội đất nước; hệ thống giáo dục – đào tạo chưa có cải cách đáng kể, thiếu liên kết hữu với nhu cầu thị trường, dẫn đến cấu lao động phân bố theo ngành nghề chưa hợp lý - Chất lượng giáo dục – đào tạo nhìn chung cịn hạn chế, nội dung chưa gắn nhiều với thực tiễn sản xuất, nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động, xem nhẹ kỹ nghề nghiệp, kỹ lao động tự chủ, sáng tạo; đội ngũ làm cơng tác giáo dục – đào tạo cịn thiếu số lượng (trên 50% tổng số trường chưa đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo quy định), chưa đảm bảo chất lượng (chỉ có 14% giảng viên có trình độ từ tiến sỹ trở lên, 35% có trình độ thạc sỹ) - Chính sách thu hút, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhân tài chưa hoàn thiện, thiếu sức cạnh tranh: Mặc dù Bộ, ngành, địa phương tích cực thực nhiều biện pháp thu hút, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhân tài môi trường, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, thu nhập… chưa thực hấp dẫn, kết thu hút nguồn nhân lực có kỹ trình độ cáo hạn chế * Cơ hội phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Hiện nay, nhà nước trọng đào tạo trình độ lao động từ ban đầu Lực lượng lao động đào tạo tăng lên điều kiện để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tự tin sẵn sàng nắm bắt tiến khoa học kỹ thuật nhằm kịp thời tham gia hội nhập kinh tế quốc tế - Khi Việt Nam gia nhập WTO mang lại hội cho người lao động: + Khả tìm kiếm việc làm tăng lên Khi trở thành viên thức WTO, Việt Nam phải thực mở cửa thị trưởng theo lộ trình định cam kết với tổ chức này, điều làm cho lan sang đầu tư nước vào nước vào nước ta ngày tăng lên kéo theo gia tăng cách ạt số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hoạt động Việt Nam Các doanh nghiệp thường có qui mơ vốn lớn Do có nhiều nhiều việc làm tạo hội không nhỏ người lao động kể người lao động chưa có việc làm người lao động có việc làm Đối với người lao động chưa có việc làm họ có nhiều hội khả tìm việc Cịn với người có việc làm họ có nhiều hội lựa chọn thay đổi nghề nghiệp hơn, đặc biệt lao động có trí tuệ cao + Người lao động có hội nhận mức lương phủ hợp hơn, chế độ đãi ngộ cao sách xã hội tốt + Có nhiều hội để giao lưu học hỏi, phân công lao động tầm quốc tế, bình đẳng mức thu nhập người nước nhu cầu doanh nghiệp quốc tế + Được tiếp cận với máy móc, cơng nghệ phương pháp quản lý đại Khi tiến hành sản xuất kinh doanh Việt Nam doanh nghiệp nước chắn đưa vào nước ta hàng loạt công nghệ sản xuất phương pháp quản lý, cách thức điều hành tiên tiến đại Bên cạnh đó, để tiến hành đổi cơng nghệ phương pháp quản lý tư quản lý Đây hội khơng nhỏ để người lao động có điều kiện để tiếp cận học hỏi làm chủ nên khoa học đại giới qua nâng cao kiến thức, kỹ tay nghề cho + Người lao động có hội tìm việc làm phù hợp thông qua thị trường lao động Như vậy, nguồn nhân lực Việt Nam có nhiều hội lớn mang tầm quốc tế Đây tín hiệu đáng mừng việc giải công ăn việc làm cho người lao động Giảm tỉ lệ thất nghiệp nước ta đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội * Thách thức phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Bên cạnh hội Việt Nam có được, nguồn nhân lực Việt Nam gặp phải thách thức: - Thứ nhất, xuất phát từ trình độ chun mơn, tay nghề suất phần lớn người lao động nước ta thấp Mặc dù hội việc làm cho người lao động nhiều, đặc biệt nhà đầu tư nước theo yêu cầu tất yếu hội nhập nhà sử dụng lao động ngồi nước địi hỏi cao chất lượng lao động: trình độ, kỹ năng suất lực lượng lao động Việt Nam khơng có chuyển biến tích cực khó đáp ứng u cầu nhà tuyển dụng Chất lượng lao động thấp lại không đào tạo cách khiến lao động nước ta bị nhiều sức ép không tận dụng hội bị lép vế - Thứ hai, người lao động phải làm việc mơi trường có sức ép cơng việc lớn, đòi hỏi cao ý thức tác phong thái độ làm việc việc chấp hành pháp luật Khi bước vào hội nhập yêu cầu cao hiệu hình doanh, nhà sử dụng lao động đặc biệt người nước lại yêu cầu cao ý thức, thái độ, tác phong làm việc từ phía người lao động Người lao động phải chịu sức ép công việc nhiều hơn, cường độ công việc cao hơn, thời gian công việc ngặt nghèo yêu cầu tuân thủ pháp luật cao - Thứ ba, Việt Nam phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số; với kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ tượng biến đổi khí hậu khiến số ngành suy giảm lợi cạnh tranh - Thứ tư, xem xét vấn đề thất nghiệp lợi so sánh với nước tương quan, gần đây, lao động giá rẻ không điểm mạnh Việt Nam Đặc biệt, Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại tự hệ (như Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương), lao động trình độ cao có hội, có việc làm số lại đứng trước nguy thất nghiệp Như vậy, hội để lao động Việt Nam nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ tay nghề đặt cho người lao động khơng thách thức Do cần phải có biện pháp kịp thời để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời với tiến trình phát triển kinh tế đất nước PHẦN 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Việt Nam trình thực chiến lược phát triển đất nước, bước đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế tăng cường sức cạnh tranh, nên đòi hỏi chất lượng lao động phải cao với cấu hợp lý Hằng năm, với triệu lao động trẻ nhập thị trường lao động, công tác đào tạo tồn nhiều yếu kéo dài, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực không cải thiện đáng kể, nhiều nghề xã hội có nhu cầu người học Cần phải có giải pháp cụ thể: Thứ nâng cao trình độ văn hóa, thúc đẩy mạnh cải cách giáo dục - Phát triển mạnh nâng cao chất lượng trường dạy nghề đào tạo chuyên nghiệp Quy hoạch thực quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng dạy nghề nước - Xây dựng giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa” - Thực kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo tất bậc học Cải cách mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi đánh giá kết giáo dục đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục đào tạo - Thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động để cung cấp, xử lý thông tin tạo sở tin cậy xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, gắn sử dụng nhân lực với việc làm - Coi trọng hướng nghiệp, dạy nghề, tập trung vào mục tiêu nhân lực Thứ hai tiếp tục đổi quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực Trong đó, cần tập trung vào việc hồn thiện máy quản lý phát triển nhân lực, đổi phương pháp quản lý, nâng cao lực, hiệu lực hiệu hoạt động máy quản lý phát triển nhân lực Cần hình thành quan chịu trách nhiệm thu thập, xây dựng hệ thống thông tin cung - cầu nhân lực địa bàn nước nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội Thứ ba đảm bảo nguồn lực tài cho phát triển nhân lực Ngân sách nhà nước nguồn lực chủ yếu để phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020 Tăng đầu tư phát triển nhân lực giá trị tuyệt đối tỷ trọng tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội Cần xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung chi để thực chương trình, nhiệm vụ, dự án đào tạo theo mục tiêu ưu tiên thực công xã hội (hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực vùng sâu, vùng xa, cho đối tượng người dân tộc thiểu số, đối tượng sách,…) Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực Nhà nước có chế, sách để huy động nguồn vốn người dân đầu tư đóng góp cho phát triển nhân lực hình thức: Trực tiếp đầu tư xây dựng sở giáo dục, đào tạo, sở y tế, văn hóa, thể dục thể thao Góp vốn, mua cơng trái, hình thành quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Cần quy định trách nhiệm doanh nghiệp phát triển nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi có chế, sách mạnh để doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tăng đầu tư phát triển nhân lực nói chung đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề nói riêng Thứ tư nhà nước cần tổng kết lý luận thực tiễn nguồn nhân lực Việt Nam, đánh giá kịp thời rút kinh nghiệm, sở xây dựng sách điều chỉnh sách có nguồn nhân lực Việt Nam, như: sách hướng nghiệp, dạy nghề, học nghề; dự báo nhu cầu lao động cân đối lao động theo ngành nghề, trình độ; sách lao động làm việc nước ngồi; sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động PHẦN KẾT LUẬN Việt Nam nằm giai đoạn có tỷ lệ dân số vàng đáng ngưỡng mộ Tại quốc gia khơng có tỷ lệ dân số vàng chúng ta, điển hình nước Bắc Âu, hay dựa vào nghiên cứu đánh giá, phân tích sách tận dụng hội dân số "vàng" nước Đông Á Đông Nam Á Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… nguồn nhân lực nội dung phải quan tâm Thực tế, để đạt kỳ tích phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, hầu hết quốc gia kể chia sẻ việc triệt để tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao quốc gia mình, chí đầu tư để vận dụng nguồn nhân lực nước khác để phục vụ cho nước mình, qua cá nhân trở thành động lực thúc đẩy cho phát triển, phồn vinh đất nước họ Dân số Việt Nam có 95,54 triệu người, chiếm 1,25% dân số giới với thời kỳ dân số vàng 2010 kéo dài tới 2040 Trong bối cảnh đó, "cơ hội dân số vàng" coi vấn đề trọng tâm Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam thập kỷ tới Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-2030 đưa vào Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 năm tiếp theo, với qui hoạch, sách chiến lược ngành, địa phương Mỗi cá nhân cần cấp bách trau dồi kiến thức thân, nghiêm túc vạch chiến lược, sách chương trình dài hạn Tiểu luận “Phân tích thực trạng đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Trong có sử dụng phương pháp SWOT để phân tích” làm rõ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Từ đó, đưa giải pháp để giải vấn đề Phương pháp phân tích đối tượng nghiên cứu: Nguồn nhân lực kinh tế phạm vi nghiên cứu Việt Nam tiểu luận này, áp dụng đề tài khác môn Kinh tế nguồn nhân lực, khoa Quản lý – Luật kinh tế tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên, khoa Quản lý – Luật kinh tế (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII * Các tài liệu khác Trang Web: Tổng cục thống kê Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Tạp chí Cộng sản Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam bối cảnh hội nhập Tạp chí Lao động Xã hội ... tốt yêu cầu kinh tế - xã hội Phát triển nguồn nhân lực q trình tăng quy mơ nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo cấu nguồn nhân lực ngày hợp lý Phát triển nguồn nhân lực hai cấp... môn Kinh tế nguồn nhân lực, khoa Quản lý – Luật kinh tế tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên, khoa Quản lý – Luật kinh. .. cung - cầu nhân lực địa bàn nước nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội Thứ ba đảm bảo nguồn lực tài cho phát triển nhân lực Ngân sách nhà nước nguồn lực chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC, KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC