0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 20

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 20

... theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Mẫu báo cáo thực hành Họ tên:………………………… Lớp 12 … SƠ ĐỒ NGUN LÝ Giáo án Cơng nghệ 12 25 Năm học 201 3 - 201 4 Trường ... kiểm tra nghiêm túc II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên: - Đề kiểm tra in sẵn Giáo án Cơng nghệ 12 30 Năm học 201 3 - 201 4 Trường THPT Cái Nước Chuẩn bị học sinh: - Học từ đến 15 Giáo viên: Nguyễn Quốc ... TRƯỞNG Nhận xét dặn dò chuẩn bị học Chuẩn bị học 10 THỰC HÀNH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU Giáo án Cơng nghệ 12 17 Năm học 201 3 - 201 4 Trường THPT Cái Nước Tuần 12 - Tiết * : Giáo viên: Nguyễn Quốc Hội...
 • 71
 • 827
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 3

... -********** ********** - Tiết 3: linh kiện bán dẫn ic Ngày soạn : 28/08/2011 Ngày dạy : 31 /08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 02/09/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7)- Ngh 2/9/2011 I - ... điện-cuộn cảm Ngày soạn : 21/8/2011 Ngày dạy : 24/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 26/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5 , 12C1 , 12C7) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết hình dạng,thông ... CN 12 : 2011-2 012 kĩ thuật điện tử linh kiện điện tử điện trở - tụ điện - cuộn cảm Ngày soạn : 14/8/2011 Ngày dạy : 17/08/2011 ( 12T2 , 12C4 ,12T1 , 12C6 , 12C3) 19/08/2011 ( 12C2 , 12C8 ,12C5...
 • 47
 • 547
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 4

... Tranh vÏ 4. 1; 4. 2; 4. 3; 4. 4 sgk - Mét sè linh kiƯn mÉu: §i èt c¸c lo¹i,tranzito,Tirixto,Triac,®iac,IC III - TiÕn tr×nh thùc hiƯn bµi d¹y ỉn ®Þnh líp KiĨm tra bµi cò: A4: Néi dung: * Giáo án cơng ... Bµi ®iƯn trë - tơ ®iƯn - cn c¶m Ngµy so¹n : 14/ 8/2010 Ngµy d¹y : A1: I- Mơc tiªu: 1- KiÕn thøc: A2: A3: A4: * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * ... ®iĨm 1,2,3 ,4 - M¹ch läc ngn: san b»ng ®é gỵn sãng m¹ch - M¹ch ỉn ®Þnh ®iƯn ¸p mét chiỊu: ỉn ®Þnh ®iƯn ¸p kÜ tht sè * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * H 4- Tỉng kÕt...
 • 54
 • 572
 • 1
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 5

... mà tầng công suất không đủ khả khuếch đại, cần đợc khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất Khuếch đại công suất: Tầng công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần có công suất ... cách nối dây máy BA ba pha II/ Chuẩn bị: 1/ Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu 25 sgk - Tham khảo tài liẹu có liên quan 2/ Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh vẽ hình 25. 1; 25. 1; 25. 3 sgk - Vật mẫu: Các thép ... phát 19 Mạch dao đông có tần số dòng 156 25Hz 20 Mạch khuếch đại trung gian để kích cho tầng công suất dòng 21 Mạch công suất quét dòng thờng dùng Tranzitor công suất lớn, chịu đợc điện áp cao làm...
 • 45
 • 781
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

... giê häc - DỈn dß chn bÞ dơng * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * *********************************** TiÕt 18: * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số ... ®iƯn cã thĨ cã nhiỊu cÊp ®iƯn ¸p kh¸c nhau: 800kV,500kV, 220kV, 110kV, 66 kV, 35kV, 22kV, 10,5kV, 6kV, * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát * -HS: Quan s¸t vµ cho biÕt: ... DỈn dß: + Häc bµi cò + §äc tríc néi dung bµi 16 sgk + Chn bÞ dơng thùc hµnh  -********** ********** - TiÕt 16+ 17: Thùc hµnh * Giáo án cơng nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số Bát Xát *...
 • 67
 • 540
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

... áp 3) Thái độ: Công nghệ 12 53 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn - Liên hệ thực tế : tìm hiểu hệ thống điện quốc gia cấp điện áp địa phương II .Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1 .Chuẩn bị giáo viên: - ... : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Lớp Só số 12A1 SL TL% 53 12A6 Kém 53 12A5 Yếu SL TL% 54 12A4 T.Bình SL TL% 55 12A3 Khá SL TL% 52 12A2 Giỏi SL TL% 53 IV- Rút kinh nghiệm – Bổ sung ... kết đánh giá kết thực hành - HS tự nhận xét, đánh giá, rút kết luận sau buổi Công nghệ 12 70 Học kì II Gv : Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tham quan; hồn thành báo cáo nộp cho giáo...
 • 31
 • 707
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 8

... sát ánh sáng đếm số lần sáng LED khoảng 30 giây.Ghi kết vào mẫu báo cáo Bớc 2: Cắt nguồn,mắc song song tụ điện với tụ điện sơ đồ,đóng điện cho mạch điện hoạt động,quan sát ánh sáng đếm số lần sáng ... động,quan sát ánh sáng đếm số lần sáng LED khoảng 30 giây.Ghi kết vào mẫu báo cáo, so sánh thời gian sáng tối LED HĐ2: Thực hành - Hớng dẫn HS đa nguồn vào vị trí quan sát số lần sáng LED 1-Cấp ... luận + Khối mạch kĐTG kích: kĐ tín hiệu vào đủ công suất kích cho tầng công suất ? Các khối tiền kĐ,mạch kích kĐ công suất + Khối kĐ công suất: KĐ công suất cho đủ lớn có điểm giống chức ? đa loa...
 • 51
 • 522
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

... (0,5 điểm) KẾT QUẢ KIỂM TRA 29 Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm Sè lỵng PhÇn tr¨m 9/ 89 22/ 89 34/ 89 24/ 89 10 24,7 38,2 27,1 ************************************* TiÕt 19: Bµi 17 Ngµy 18 /12/ 2011 Kh¸i niƯm vỊ hƯ thèng ... Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm Sè lỵng 9/ 89 22/ 89 34/ 89 24/ 89 PhÇn tr¨m 10 24,7 38,2 27,1 ************************************* TiÕt 32 Ch¬ng7 M¹ng ®iƯn s¶n xt quy m« nhá Ngµy 27/3/2 012 Bµi 28 M¹ng ®iƯn s¶n ... V KẾT QUẢ KIẾM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM KÕt qu¶ ph©n lo¹i 20 Giái Kh¸ TB Ỹu KÐm Sè lỵng 9/ 89 22/ 89 34/ 89 24/ 89 TiÕt 13 Ngµy 6/11/2011 PhÇn tr¨m 10 24,7 38,2 27,1 Ch¬ng3 Mét sè m¹ch ®iƯn tư ®iỊu...
 • 53
 • 702
 • 6
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 1

... UQ(V) 220 200 18 0 16 0 14 0 12 0 UT(V) Tốc độ v/ph IV Củng cố: (5 phút) Giáo viên hướng dẫn hòan thành báo cáo thực hành - Giáo viên thu báo cáo để chấm  Giáo án: môn Công Nghệ Lớp 12 - Ban  Người ... là:  Giáo án: môn Công Nghệ Lớp 12 - Ban  Người soạn Lê Quang Vinh  Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang 28 c 20 x 10 3 + 5%Ω d 54 x 10 3 + 5%Ω a 45 x 10 3 + 5% Ω b x x 10 3 + 5%Ω Triac có lớp ... sẵn  Giáo án: môn Công Nghệ Lớp 12 - Ban  Người soạn Lê Quang Vinh  Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị  Trang 12 b Hoạt động 2: Tự đánh giá kết thực hành Học sinh hồn thành theo mẫu tự đánh giá...
 • 80
 • 757
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

... GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 46 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 Cõu 2: Trờn t gm cú ghi 104 thỡ giỏ tr ca t l bao nhiờu ? A 10- 7 F B 40x10 -12 F C 10x104 F D 40 F Cõu 3: : Mt in tr ... (06 ;10; 30)/09/2011 Tit 4(lp 12A2; 12A6);Tit 5(lp 12A1) Bi - THC HNH IT - TIRIXTO - TRIAC I MC TIấU 1- Kin thc: GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 10 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 - ... 27/09/2011; (01;21) /10/ 2011 Tit 7(lp 12A2; 12A6) tit 8(lp 12A1) Bi - MCH KHUCH I - MCH TO XUNG GV: Chu Văn Trình Năm học: 2011-2 012 17 Trờng THPT Ba Bể Giáo án Công nghệ 12 I MC TIấU 1- Kin thc:...
 • 78
 • 539
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

... mục III.1 Giáo viên: Nguyễn Văn Phúc III Tirixto : Cấu tạo , công dụng E TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG H11: Cấu tạo tirixto có lớp tiếp giáp P-N cực ? Giáo án công nghệ 12 - Cấu tạo: gồm có ba lớp iếp xúc, ... tranzito có lớp tiếp giáp cực ? H8: Người ta phân loại tranzito ? H9: Kí hiệu chiều dòng điện qua loại ? H10: Công dụng tranzito ? Giáo án công nghệ 12 I Điốt bán dẫn : Cấu tạo, công dụng - Cấu ... ; c) Giáo viên: Nguyễn Văn Phúc r c) Cảm kháng: XL= π fL TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG H22: Hệ số phẩm chất cuộn cảm đặc trưng cho ? H23: Cảm kháng ? Giáo án công nghệ 12 H24: Viết biểu thức cảm kháng...
 • 80
 • 644
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12

... giảng Tiết 10: Giao an Cụng nghờ 12 ************************* 01 / 10 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bài 12 22 Nm hoc 2 012- 2013 Trờng THPT Na Rì Bắc Kạn ... sinh lớp học - Về nhà đọc trớc sgk ******************************* Ngày soạn Ngày giảng Tiết 3: 20 / 08 / 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bài linh kiện bán dẫn ... 2 012 12A1 : 12A4 : 12A7 : Tiết 5: 12A2 : 12A5 : 12A8 : 12A3 : 12A6 : 12A9 : Bài Thực hành tran zi to I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận dạng đợc loại Tranzito P-N-P, N-P-N cao tần, âm tần, công...
 • 92
 • 427
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13

... THANH HẢI 34 TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   Tuần 12, tiết 12 NS: I MỤC TIÊU : Kiến thức : - Các linh kiện điện tử cấu tạo công dụng, đại lượng đặc trưng ... Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   Chương III : MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN Tuần 13, tiết 13 NS: I MỤC TIÊU : Kiến thức : - Biết khái niệm, công dụng ... TỔ: LY Ù- TIN - CÔNG NGHỆ Trường THPT Vónh Xuân Giáo án công nghệ 12   Tuần 3, tiết NS: I MỤC TIÊU : Kiến thức : - Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại công dụng số linh kiện bán dẫn IC - Biết...
 • 81
 • 559
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 14

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 14

... CƠNG NGHỆ  12 TRƯỜNG THPT BN HỒ GIÁO ÁN CƠNG NGHỆ HĐ2: tìm hiểu điốt tranzito I Điốt bán dẫn : GV: Xem thông tin mục I SGK Cấu tạo: H1: Điốt bán dẫn có cấu tạo nào? Linh kiện bán dẫn có lớp ... dẫn HS chuẩn bò -HS: chuẩn bò theo hướng dẫn c) Cảm kháng: GV: NGUYỄN VĂN THỐNG TỔ :VẬT LÝ – CƠNG NGHỆ  12 TRƯỜNG THPT BN HỒ - Học sinh đọc trước 3,soạn theo gợi ý SGK GIÁO ÁN CƠNG NGHỆ GV ... TỔ :VẬT LÝ – CƠNG NGHỆ  12 TRƯỜNG THPT BN HỒ GIÁO ÁN CƠNG NGHỆ Học sinh : Ôn đọc chuẩn bò báo cáo III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn đònh lớp : 1ph Kiểm tra cũ : Kiểm tra chuẩn bò mẫu báo...
 • 88
 • 465
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

Giáo án Công nghệ lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

... sơ đồ chọn Trường THPT Phú Thạnh Giáo án công nghệ 12 GV : Nguyễn Xuân Nam d) Tính toán thông số triac theo công thức sau : + Tính toán thông số triac theo công thức sau : ITa ≥ KI.IĐC = 1,8 ... Trường THPT Phú Thạnh Giáo án công nghệ 12 Bài : GV : Nguyễn Xuân Nam LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC I MỤC TIÊU : Kiến thức : - Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại công dụng số linh kiện bán dẫn IC - Biết nguyên ... số phương án để thực + Chọn phương án hợp lí + Tính toán, lựa chọn linh kiện cho hợp lí Thiết kế mạch lắp ráp : Đảm bảo : + Bố trí linh kiện Trường THPT Phú Thạnh Giáo án công nghệ 12 H9: Vẽ...
 • 62
 • 565
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ lớp 12 bài 14 mạch điện tử điều khiển tín hiệu potxgiáo án công nghệ lớp 12 bài 9 thiết kế mạch điện tử đơn giản potgiáo án công nghệ lớp 12 bài 7 khái niệm về mạch điện tử – mạch chỉnh lưu – nguồn một chiều ppsgiáo án công nghệ lớp 12 bài 19 máy thu thanh pptgiáo án công nghệ lớp 12 bài 22 hệ thống điện quốc gia pptgiáo án công nghệ lớp 12 bài 8 mạch khuếch đại mạch tạo xung potxgiáo án công nghệ lớp 10 bài 12giáo án công nghệ lớp 10 bài 12 đặc điểm tính chất kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường docxgiáo án công nghệ lớp 7giáo án công nghệ lớp 6giáo án công nghệ lớp 11 bài 6giáo án công nghệ lớp 6 bài 15giáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án công nghệ lớp 6 năm 2012giáo án công nghệ 7 theo chuẩnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam