0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giáo án đại số lớp 8 HK1 hay

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... bÊt Pt là: x < 0//////////////////////////////)0b. Ta có : 41 18 x < 13 ⇔ 8 - 11x < 52 ⇔ -11x < 52 - 8 ⇔ - 11x < 44 ⇔ x > - 4Vậy nghiệm của bất Pt là : x > - 4 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|c. ... - 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ) ⇔ -4x : (- 4) > 8 : (- 4) ( Chia hai vế cho - 4 và đổi chiều) ⇔ x > - 2 VËy tËp nghiƯm cđa bÊt phơng trình là: {x | x > ... bất phơng trình -2x > 23Ta cã : -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔⇔ 3(x - 1) < 2(x - 4) ⇔ 3x - 3 < 2x - 8 ⇔ 3x - 2x < -8 + 3 ⇔ x < -5VËy nghiệm của bất Pt là: x < -5 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|//////-5d....
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... bài 13 (sgk)Tìm x biết:(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - 7 + 112x = 8183 x - 2 = 8183 x = 83 ⇔ x = 14) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: ... ý.Tính nhanha). 342 + 662 + 68. 66 ;b). 742 + 242 - 48. 74 Tính giá trị của biểu thức:a) x2 + 4x + 4 Tại x = 98 b) x3 + 3x2 + 3x + 1 Tại x =99- GV: Em nào hãy nêu cách tính nhanh các ... (C + D) = AC + AD + BC + BDE-BT - Hướng dẫn về nhà. - HS: Làm các bài tập 8, 9 / trang 8 (sgk). bài tập 8, 9,10 / trang (sbt)HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) rồi đơn giản biểu thức...
 • 99
 • 2,014
 • 3
giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

... SBT. Tiãút 38, 39 kiãøm tra toaïn hoüc kyì ITiãút 38, 39. Kiãøm tra män toaïn hoüc kyì I.Tiãút 38/ 18. ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ. (Tiãút 1) . Ngy soản 28/ 12 A. Mủc tiãu:- Än táûp cạc phẹp tênh nhán, chia ... váún âãư (5 ph)GV: Nhàõc laûi qui tàõc nhán 2 phán säú. Nãu cäng thỉïc täøng quạt?Thỉûc hiãûn phẹp nhán: 5 8 .65dbcadcba...=BT: 5 8 .65 = 34Hoảt õọỹng 2:1.Qui từc (20 ... ph)BT?1.óử baỡi treo ồớ baớng phuỷ.Haợy rụt gn cạc phán thỉïc?GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa laìm chênh laì nhán 2 phán thæïc.Váûy muäún nhán 2 phán thæïc ta laìm nhæ thãú naìo?CT: DBCADCBA...=...
 • 25
 • 918
 • 5
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... chỗ-Vì bài toán liên 2 HS lên bảngTrả lời miệng. 2 HS lên bảng.Bài 51: Làm phép tínhb. 2 22 22 22 22 44 2) .2) (2( 8 2 )2) (2( . )2( )2( 4444 )2) (2( 22 :) )2( 1 )2( 1() 2 1 2 1(:)441441(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+=+++=++++=+++++Bài ... nnnn111)1(1=Bài 29 /50 sgk: Làm tính trừ PTa.xyyxxyxxxyxxyxx13331714317314 2 222 ==+=Bài 30/50: Thực hiện phép tínhb.31)1(31331 23 11 )23 (11 23 1+ 2 2 2 2 2 244 2 24 2 2 24 2 ===+=+++=+xxxxxxxxxxxxxxxxBài ... 2 2 2 2 2 2 2 2x y z xyx y z xz+ − +− + += 2 2 2 2( )( )x y zx z y+ −+ −=( )( )( )( )x y z z y z x y zx y z x z y x z y+ − + + + −=+ + + − + −b) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2(...
 • 62
 • 1,371
 • 9
giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... bài tập làm bài tập 53- 58 SBT chuẩn bịtiết sau ôn tập tiếp theoNg y . tháng . n m20 08 Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 38 Giáo án đại số lớp 8 I . Mục tiêu : + Rèn ... x10: (-x 8 ) = x10 : x 8 = x2 b, (-x5) : (-x3) = (- x2)= x2 c, (-y)5 : (-y)4 = -y Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 30 Giáo án đại số lớp 8 dụng vào để ... để ghi 1 số bài tập , phiếu học tập. Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 14 Giáo án đại số lớp 8 + HS nêu các quy tắc nhân chia đơn đa thức?Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ?*Khi...
 • 135
 • 1,580
 • 22
Giao an dai so lop 8 chuong 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1

... quả+Nhóm 1: a) 11 .3 -11 .2 -11 .11 = 11 (3-2 -11 ) =11 10 = -11 0b) 12 .13 -7 .13 +26 .11 =12 .13 -7 .13 +13 .2 .11 =13 (12 -7+22) =13 .27=3 51 +Nhãm 2: c )1, 7 .15 +15 .2,3+6 .15 =15 (1, 7+2,3+6) =15 .10 =15 0d) 7 .12 -14 .16 + 21 .8 ... động 1 Kiểm tra bài cũ (5 phút)- GV: Phát phiếu học tập cho HS và chia lớp thành 2 nhóm.Tính nhanh+ Nhãm1: a) 11 .3 -11 .2 -11 .11 b )12 .13 -7 .13 +26 .11 + Nhãm 2: c) 1, 7 .15 +15 .2,3+6 .15 d) 7 .12 -14 .16 + 21 .8 ... tiếp những bài của Thái và Hà- HS: 15 .64 +25 .10 0 +36 .15 +60 .10 0= (15 .64+36 .15 )+(25 .10 0+60 .10 0)= 15 (64+36) +10 0(25+60)= 15 .10 0 +10 0 .85 =10 0 (15 +85 ) =10 0 .10 0 =10 000.- HS: Cả ba bạn đều làm đúng...
 • 72
 • 1,031
 • 5
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 pptx

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 pptx

... điểm). Gọi x là số học sinh trng cõy (, 38 x x Â) S hc sinh lm vệ sinh là 38 – x Theo đề bài toán, ta có phương trình: x – ( 38 – x) = 8  x – 38 + x = 8  2x = 8 + 38  2x = 46  ... -Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia. -Đọc yêu cầu ?1 -Ta lấy hệ số chia cho hệ số, phần biến chia cho phần ... 89 -Kiến thức: HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ; biết vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất không quá phức tạp . -Kĩ năng: kỹ năng vận dụng để giải một số...
 • 122
 • 500
 • 3
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

... tập.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….Ngày giảng8A: … /10/20128B: … /10/2012TiÕt 18 B I TẬP I. Mục tiêu1. Kiến thức: Hiểu thế nào là phép chia hết, phép chia có dư. Nắm đợc các bớc thực hiện phép chia đa thức A cho đa thức B. ... đơn thức A chia hết chođơn thức B. Qui tắc chia đơn thức chođơn thức: (SGK.26).4. Khi nào thì đa thức A chia hết chođơn thức B. Qui tắc chia đa thức chođơn thức: (SGK.27).5. Khi nào thì đa ... kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp.Vận dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức. 3. Th i độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị1. Giáo viên: Bảng...
 • 50
 • 1,590
 • 5
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM

... 35x3 + 10x2 Giáo Viên: 38 Trờng : Giáo án đại số 8 b) 1002 - 992+ 98 2 -972+ + 22-122. So sánh :(2 +1)(22+1)(24 + 1) (2 8 + 1) và 2164(32+1)(34+1)(3 8 +1)(316+1) ... 18 (Sbt)IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Giáo Viên: 17 Trờng : Giáo án đại số 8 Hoạt động 4* Củng cố:Sau từng phần chốt các hằngđẳng thức, ghi nhớ, chú ý.* Học sinh luyệntập bài 16, 18, ... phân tích. Bài tập: 53, 55, 57 (sgk)IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Tiết 14: Luyện tập Giáo Viên: 28 Trờng : Giáo án đại số 8 Hoạt động 2 * GV đọc đề bài? Đọc đa thức bị chia? ®a thøc...
 • 155
 • 1,118
 • 1
Giáo án đại số lớp 8 học kì I

Giáo án đại số lớp 8 học kì I

... GI I THIỆU SƠ LƯC VỀ CHƯƠNG II -Giáo viên gi i thiệu sơ lượtvề chương II.- học sinh nghe.HOẠT ĐỘNG 2. ĐỊNH NGHĨA- Thế nào là phân số, phân số được viết dư i dạng như thế nào?- Giáo viên ... 33Trang 11 Ngày soạn : 21/10CHƯƠNG II : PHÂN THỨC Đ I SỐTIẾT 22 : PHÂN THỨC Đ I SỐ I. MỤC TIÊU:* Kiến thức: Học sinh biết thế nào là phân thức đ i số * Kó năng:- Rèn kó năng nhân đa thức ... ghi b i và g i hai học sinh lên bảng thực hiện.- GV lưu ý cho HS về quy tắcdấu ngoặc.- Cho học sinh làm b i 48b,48c theo nhóm. Giáo viên chocác nhóm trình bày. - Giáo viên chốt l i (treo...
 • 77
 • 2,021
 • 1
Giáo án đại số lớp 8

Giáo án đại số lớp 8

... (SGK) Giáo viên: Nguyễn Thị Khả Ái Giáo án Đại số 8 =(5x)2=25x2IV. Hướng dẫn về nhà:-BTVN: 79, 80 , 81 (sgk)-Tiết sau tiếp tục ôn tập. Giáo viên: Nguyễn Thị Khả Ái Giáo án Đại số 8 ... có:p=36)3(343=−− Giáo viên: Nguyễn Thị Khả Ái Giáo án Đại số 8 thế nào? Ba số chẵn liên tiếp được viết như thế nào?-Theo đề bài, ta có đẳng thức nào?-Ba số chẵn cần tìm là những số nào?HS đại diện ... -2x2 +3x Giáo viên: Nguyễn Thị Khả Ái Giáo án Đại số 8 GV đưa ra bài tập 3: điền vào chỗ trống.HS hoạt động nhóm. Đại diện nhóm 1: điền câu a, c Đại diện nhóm 2: điền câu b, d Đại diện...
 • 129
 • 787
 • 0
Giáo án đại số lớp 8

Giáo án đại số lớp 8

... của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2.GV: ... 75a, 76a, 77a, 78ab, 79abc, 80 a, 81 a, 82 a. Ngày soạn: Ngày giảng:Tiết 19 ÔN TẬP CHƯƠNG II. Mục tiêu:- Kiến thức: Hệ thống toàn bộ kiến thức của chương.- Kỹ năng: Hệ thống lại 1 số kỹ năng giải ... thành nhân tử.- Kỹ năng: HS làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng 2 PP. Trang 18 Tr ường THCS Nguy ễn đình Chiểu Năm học 2011-2012...
 • 99
 • 6,067
 • 0
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 3 LUYỆN TẬP pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 3 LUYỆN TẬP pot

... bt Đs 8 Kết luận b/( x2 - 2xy+y2)(x-y) =x 3 -x2y-2x2y+2xy2+xy2 - y 3 =x 3 -3 x2y+3xy2 - y 3 2) (Bài tập 11) Ta có (x-5)(2x +3 )-2 x(x- 3) +x+7 =2x2+3x-10x-1 5-2 x2+6x+x+7 ... Vậy 3 số cần tìm là 24,26, 28  Củng cố, luyện tập chung Qua từng bt gv củng cố kiến thức và lưu ý cho hs những sai sót thường gặp 5.Hướng dẫn tự học: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 3 LUYỆN ... bị của lớp nhận xét -Gv nêu những sai sót hs thường mắc phải (Dấu của hạng tử cách rút gọn)  Hđ2: Giải bài tập 11 -Nêu hướng Đs x 3 -3 x2y+3xy2 - y 3 -Trước hết...
 • 6
 • 3,813
 • 2
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 VỚI ĐA THỨCNHÂN ĐA THỨC pptx

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 VỚI ĐA THỨCNHÂN ĐA THỨC pptx

... xy-1)(x3 -2 x-6)= ½ x4y-x 2 y-3xy-x3+2x+6 Hs theo dừi cỏch thc hin theo ct dc *?1 (ẵ xy-1)(x3 - 2x6) = ẵ xy(x3 -2 x - 6 )-1 (x3 -2 x-6) = ẵ x4y-x 2 y-3xy-x3+2x+6 ... (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức 2. Kĩ năng: Hs biết trình bày phép nhân đa thức theo ... Hđ1: Qui tắc: -Gv nêu yêu cầu nhân 2 đa thức x -2 và 6x 2 -5 x+1 theo 2 bước -Nhân mỗi hạng tử của x -2 với đa thức 6x 2 -5 x+1 Hs thực hiện vào bảng con Đs 6x3 - 17x 2 +11x -2 1)Qui tắc:...
 • 6
 • 655
 • 3
Giáo án đại số lớp 8 HK1 hay

Giáo án đại số lớp 8 HK1 hay

... khi cho : A = x và B là các số 1, 2, 3, 4, 5. Làm bài tập :30,31,32 SGK. Giáo viên: Lê Thi Mạng 13 Tổ Toán Giáo án Đại số 8 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn:26. 08 Tiết 8: LUYỆN TẬPI.Mục tiêu: ... =3600-16=3 584 b) (x-7)2=x2-14x+49 Giáo viên: Lê Thi Mạng 7 Tổ Toán Giáo án Đại số 8 Năm học: 2012-2013 Từ đó có nhận xét gì?Gv cho hs làm bài ?7 và rút ra hằng đẳng thức nào?So sánh (x-y)2 ... 3x2+3x-1271(x-2y)3=x3-6x2y+12xy2-8y3Nhận xét: (A-B)2 = (B-A)2 (A-B)3 = - (B-A)3 Giáo viên: Lê Thi Mạng 11 Tổ Toán Giáo án Đại số 8 Năm học: 2012-2013 3.Luyện tập củng cố: (8 ) Bài tâp:26sgk...
 • 80
 • 649
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài soạn giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8 phép chia các phân thức đại số docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 14 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức potgiáo án đại số lớp 8 tiết 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ pptgiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập tiếp theo pptxgiáo án đại số lớp 8 luyện tập biến đổi biểu thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 29 luyện tập phép trừ các phân thức đại số potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 33 ôn tập chương ii docxgiáo án đại số lớp 8 mở đầu về phương trình docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập phương trình tích potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 52 luyện tập tiếp doctai lieu giao an dai so lop 8 tap 2giáo án đại số lớp 8 tiết 53Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ