1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC” ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đề

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

... xây dựng đạo đức cách mạng theo tưởng Hồ Chí Minh. II. Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Nội. 1. Đặt ... - Đại học Bách Khoa Nội – Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)2 - 4 - Đại học Bách Khoa Nội – Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh NỘI DUNGI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ... Đạo đức cách mạng vô luận là lúc nào cũng phải chống 3 kẻ thù trên.II. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA...
 • 24
 • 13,334
 • 92
Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ

tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ

... huấn tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ 14:51' 12/8/2007Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã vận dụng sáng tạo nhiều quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về ... cấp dưới lên huấn luyện rồi trở lại cấp dưới để họ huấn luyện cho cấp dưới nữa. Trung ương huấn luyện cán bộ cho các khu, các tỉnh, cán bộ ở khu và các tỉnh phải huấn luyện cho cán bộ huyện, xã. ... Đảng là huấn luyện, giáo dục toàn nhân dân về những nhiệm vụ cách mạng, nhưng trong đó, nhiệm vụ huấn luyện cán bộ được Người đặt lên trước hết:“Nói đến cán bộ trước hết, vì cán bộ là tiền...
 • 5
 • 2,642
 • 12
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết lương giáo trong thực hiện chính sách tôn giáo ở việt nam hiện nay

Vận dụng tưởng hồ chí minh về đoàn kết lương giáo trong thực hiện chính sách tôn giáo ở việt nam hiện nay

... ra trong thực hiện chính sách tôn giáo Việt Nam hiện nay theo tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo. - Đề xuất yêu cầu và giải pháp thực hiện chính sách tôn giáo theo ng Hồ Chí ... việc thực hiện chính sách tôn giáo Việt Nam theo tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo. Một số công trình trên có đề cập đến ng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; về đoàn kết tôn ... Việt Nam - giai đoạn từ 1969 đến nay mà chưa đề cập cụ thể tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng tưởng đó trong thực hiện chính sách tôn giáo Việt Nam hiện nay. ...
 • 200
 • 1,391
 • 9
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng vào công tác phát triển đảng viên ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng vào công tác phát triển đảng viên ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị trong giai đoạn hiện nay

... KHOA HỌCKHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀOCÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPCỬ ... dung tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Chương 2: CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển Đảng ... ng Hồ Chí Minh công tác phát triển đảng viên huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị. Tìm ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị. Khóa...
 • 91
 • 3,180
 • 15
vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết dân tộc trong việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta hiên nay

vận dụng tưởng hồ chí minh về đoàn kết dân tộc trong việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta hiên nay

... dụng tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc trong việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới nước ta hiên nay 9 Kết luận 101 Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn của cách mạng. Tuy nhiên trong từng ... chế cái riêng, cái khác biệt.III. Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc trong việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới nước ta hiên nay Hiện nay, nước ta đã thu được những thành tựu cơ ... vang của dân tộc. I. Cơ sở hình thành ng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếutố và được hình thành trên cơ sở kế thừa...
 • 10
 • 3,308
 • 6
báo cáo khoa học 'nghiên cứu quan điểm của hố chí minh về đội ngũ cán bộ công chức trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta hiện nay'

báo cáo khoa học 'nghiên cứu quan điểm của hố chí minh về đội ngũ cán bộ công chức trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta hiện nay'

... trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc. Nó vẫn đóng vai trò là kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta về công tác cán bộ. Có thể nói “Sửa đổi lối làm việc là ... tiễn trong tác phẩm của người. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ trong điều kiện hiện nay cần chú ý một số vấn đề sau: - Phải có chiến lược cán bộ đúng đắn, có tầm nhìn dài hạn trong ... tác phẩm nhỏ mang tầm không nhỏ. Ti liệu tham khảo [1]. Ban tổ chức cán bộ chính phủ; Đạo đức, phong cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nhà xuất bản Chính...
 • 4
 • 1,090
 • 11
TIỂU LUẬN NÂNG CAO TRÌNH độ lý LUẬN CHÍNH TRỊ của cán bộ, ĐẢNG VIÊN THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC”

TIỂU LUẬN NÂNG CAO TRÌNH độ lý LUẬN CHÍNH TRỊ của cán bộ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯỞNG hồ CHÍ MINH TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC”

... NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”============================= Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ... tiễn của những tưởng của Người. Với ý nghĩa to lớn trên, tác giả lựa chọn : Nâng cao trình luận cho cán bộ, Đảng viên theo tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc.” làm ... thành của quân đội, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ luận của cán bộ, đảng viên của trong quân đội, một mặt, chúng ta cần có nhận...
 • 23
 • 1,530
 • 8
TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC” ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đề

TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC” ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đề

... T tởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. ý NGHĩA THựC TIễN CủA VấN Đề Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nớc Việt ... triệt, vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ trong các tác phẩm nói chung, đặc biệt là chơng IV của tác phẩm và toàn bộ tác phẩm Sửa đổi lối làm việc nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn ... huấnluyện lý luận vẫn còn có ý nghĩa thực tiễn đối với chúng ta.3. Hiểu biết cán bộ Theo Hồ Chí Minh, đánh giá cán bộ là một nội dung rất quan trọng của công tác cán bộ, ý nghĩa lớn cả về lý luận...
 • 15
 • 1,164
 • 13
tư tưởng hồ chí minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng vào trong công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

tưởng hồ chí minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng vào trong công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

... bàn đề cập đếnmột cách có hệ thống tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ sự vận dụng vào công tác đánh giá cán bộ nước ta. tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ sự vận dụng vào công ... ra trong vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ nước ta; quan điểm giải pháp vận dụng có hiệu quả tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ nước ta hiện nay. ... Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ nước ta nguyên nhân3.1.1. Những thành tựu đạt được trong vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ nước ta Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh...
 • 27
 • 1,119
 • 3
TIỂU LUẬN Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tác phẩm Sửa Đổi lối làm việc

TIỂU LUẬN Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tác phẩm Sửa Đổi lối làm việc

... tu dưỡng đạo đức tác phong công tác đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chúng ta cùng nhau Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ”. Nhóm ... Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh 20 -Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, 1995, Tr.229-306.- Hồ Chí Minh. Sđd. - Hồ Chí Minh: Toàn ... đội ngũ cán bộ công tác cán bộ: Về đội ngũ cán bộ: Quán triệt sâu sắc tưởng Hồ Chí minh và quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, thời gian qua, chúng ta đã triển khai ng...
 • 20
 • 2,357
 • 16
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ và vận dụng vào điều kiện hiện nay

tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộvận dụng vào điều kiện hiện nay

... cách mạng trong tưởng Hồ Chí Minh. Các bài viết đều thống nhất nhận định: tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là phần kết tinh của tưởng Hồ Chí Minh, đề tài tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức có ... 4. Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu: Quan điểm, tưởng của Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ. Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ trong ... Luận văn gồm 2 chương: Chương 1: tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ Chương 2: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ trong tình hình hiện nay 12 ...
 • 95
 • 909
 • 1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ và vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộvận dụng tưởng đó vào xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

... đặt ra về đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản Việt Nam hiện nay 86 2.4. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo, quản Việt Nam hiện nay theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 90 ... cứu về việc vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản Việt Nam hiện nay: - “Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức, ... ĐINH THỊ NGỌC LAN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ VÀ VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG ĐÓ VÀO XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ ...
 • 114
 • 583
 • 4
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và ý nghĩa của nó đối với công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộý nghĩa củađối với công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

... cán bộ nước ta hiện nay. 2 Với những lý do như đã nêu, chúng tôi đã chọn vấn đề tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ ý nghĩa của đối với công tác đánh giá cán bộ nước ta hiện ... vi của luận văn này, chúng tôi bước đầu đi vào nghiên cứu những nội dung cơ bản của tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ ý nghĩa của đối với công tác đánh giá cán bộ nước hiện nay. ... Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, từ đó rút ra ý nghĩa của đối với công tác đánh giá cán bộ nước ta hiện nay. Để đạt được mục...
 • 82
 • 1,569
 • 1
một số tư tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của HCM và ý nghĩa của nó trong công cuộc đổi mới hiện nay

một số tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của HCM và ý nghĩa củatrong công cuộc đổi mới hiện nay

... MỘT SỐ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM"SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨACỦA NÓ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Sau Cách mạng tháng ... viên công chức.II. Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng bao giờ cũng đặt ranhững nhiệm vụ mới, với ... đổi mới sớm nhất khi Đảng ta trở thàn Đảng cầm quyền lãnh đạo chính 1quyền, tác phẩm đã đặt nền móng cho sự đổi mới của Việt Nam từ đó vềsau này.I. MỘT SÈ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CƠ BẢN TRONG TÁC...
 • 18
 • 841
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cán bộtư tưởng hồ chí minh về đào tạo cán bộtư tưởng hồ chí minh về sử dụng cán bộtư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và ý nghĩa của tư tưởng đótư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcchuyên đề tư tưởng hồ chí minh về văn hóaphân tích tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộctử tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcbài giảng chương 2 tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc phần 2bài giảng điện tử tư tưởng hồ chí minh về vấn đề đân tộc và cách mạng giải phóng dân tộctu tuong ho chi minh ve van de giai phong dan toc duoc tien hanh chu dong sang tao ttrong viec chop lay thoi co gianh thang loi cach mang thang 8 nam 1945tieu luan tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc va giai phong con nguoitìm hiểu tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giai cấpcơ sở lý luận của tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộctư tưởng hồ chí minh về vấn đề học tậpNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP