0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Quyền và nghĩa vụ của ngời tham gia bảo hiểm

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 38 -39 )

Dới đây xin đề cập quyền và nghĩa vụ của ngời tham gia bảo hiểm trong trờng hợp họ đồng thời là ngời đợc bảo hiểm.

1. Quyền.

- Ngời tham gia bảo hiểm có quyền hởng số tiền bảo hiểm mà bên bảo hiểm bồi thờng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo qui định của pháp luật. Đây là quyền chủ yếu của ngời tham gia bảo hiểm.

- Trong một số hợp đồng bảo hiểm tài sản, ngời tham gia bảo hiểm còn có một quyền quan trọng đó là quyền từ bỏ đối tợng bảo hiểm. Quyền này đợc thực hiện trong trờng hợp nguy cơ đối tợng bị tổn thất toàn bộ là không tránh khỏi hoặc chi phí cứu chữa sẽ quá cao so với giá trị của đối tợng bảo hiểm. Nếu việc từ bỏ đối tợng bảo hiểm đợc bên bảo hiếm chấp nhận thì ngời tham gia bảo hiểm có quyền đợc bồi th- ờng tổn thất toàn bộ.

Điều 234 Bộ luật hàng hải qui định về từ bỏ đối tợng bảo hiểm nh sau:

1. Ngời đợc bảo hiểm có quyền tuyên bố từ bỏ đối tợng bảo hiểm và chuyển cho ngời bảo hiểm quyền, nghĩa vụ của mình liên quan đến đối tợng bảo hiểm để đợc nhận tiền bồi thờng tổn thất toàn bộ nếu việc đối tợng bị tổn thất toàn bộ là không thể tránh khỏi hoặc việc ngăn ngừa tổn thất đó sẽ gây ra các chi phí quá cao so với giá trị của đối tợng bảo hiểm.

2. Quyền từ bỏ đối tợng bảo hiểm có thể đợc áp dụng trong trờng hợp tàu biển bị mất tích, bị cỡng đoạt, bị h hỏng do tai nạn mà không thể sửa chữa đợc hoặc chi phí sửa chữa, phục hồi, chuộc tàu là không có hiệu quả kinh tế.

2. Nghĩa vụ.

- Ngời tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm cho bên bảo hiểm. Phí bảo hiểm phải đóng đủ và đúng thời hạn, nếu không bên bảo hiểm có quyền chấm dứt hợp đồng. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì quan hệ hợp đồng và là điều kiện để đợc hởng tiền bồi thờng bảo hiểm.

- Ngời tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ thông tin có liên quan đến đối tợng bảo hiểm theo yêu cầu của bên bảo hiểm. Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo sự trung thực, kịp thời, đầy đủ. Nếu thực hiện không tốt nghĩa vụ này thì ngời tham gia bảo hiểm có thể phải gánh chịu những chế tài nhất định theo thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo qui định của pháp luật. Chẳng hạn bên bảo hiểm có quyền đơn phơng đình chỉ thực hiện hợp đồng và thu phí bảo hiểm

đến thời điểm đình chỉ hợp đồng, hoặc có quyền không bồi thờng tiền bảo hiểm hoặc giảm tiền bồi thờng.

- Khi xuất hiện sự kiện bảo hiểm ngời tham gia bảo hiểm phải thông báo kịp thời cho bên bảo hiểm biết và thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại (Điều 579 Bộ luật dân sự). Trong qui tắc bảo hiểm trộm cớp (do Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam ban hành) qui định: “Khi phát sinh bất kỳ sự cố nào có thể dẫn đến việc khiếu nại theo hợp đồng này, ngời tham gia bảo hiểm có trách nhiệm:

a. Thông báo cho công an và dành cho họ sự hợp lý để họ tìm ra, trừng phạt kẻ có tội và tìm ra tài sản bị mất cắp.

b. Thông báo cho Bảo Việt bằng văn bản và trong vòng 7 ngày, sau đó gửi cho Bảo Việt hồ sơ khiếu nại bồi thờng cùng với tất cả những bằng chứng chi tiết và cụ thể.

- Ngời tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại. Điều 578 Bộ luật dân sự qui định:

1. Bên đợc bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện ghi trong hợp đồng, các qui định của pháp luật có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.

2. Trong trờng hợp bên đợc bảo hiểm có lỗi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại đã ghi trong hợp đồng và sau một thời gian đợc bên bảo hiểm ấn định để thực hiện biện pháp phòng ngừa mà vẫn không thực hiện thì bên bảo hiểm có quyền đơn phơng đình chỉ hợp đồng hoặc không trả tiền bảo hiểm.

Nghĩa vụ này nhằm nâng cao trách nhiệm của ngời tham gia bảo hiểm bởi vì bảo hiểm không có nghĩa là trút mọi trách nhiệm cho ngời bảo hiểm.

- Những trờng hợp tổn thất xảy ra do lỗi của ngời thứ ba gây ra, ngời tham gia bảo hiểm còn có nghĩa vụ trao cho bên bảo hiểm quyền truy đòi ngời gây thiệt hại và giúp bên bảo hiểm có thể thực hiện tốt quyền này. Tại điều 14 qui tắc bảo hiểm hoả hoạn có qui định “Trờng hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do ngời thứ ba gây ra, ngời tham gia bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho Bảo Việt và làm những thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lu quyền khiếu nại của Bảo Việt, hỗ trợ Bảo Việt đòi ngời thứ ba”.

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 38 -39 )

×